Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/92
Nächste Seite
Gebruiks- en montagehandleiding
inbouwkoffieautomaat
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan het apparaat.
nl-NL M.-Nr. 11 201 490
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Kaffeevollautomat 7440
  Nach Reinigung der Milchleitung kommt trotzdem nach jedem Start im Display "Milchreinigung leiten". Wie kann das abstellen? Eingereicht am 12-5-2022 08:38

  Antworten Frage melden
 • Es sind 3 Kaffeebohnen Behälter vorhanden. Wie kann ich verschiedene Kaffeesorten eingeben bzw. anwenden. Eingereicht am 23-3-2022 22:33

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich am miele kaffevollautomat die reset tastenkombination aktivieren? Eingereicht am 17-2-2022 13:32

  Antworten Frage melden
 • Cva7440
  Wie kann ich wählen, aus welchem Bohnenbehälter der jeweilige Kaffee gebrüht wird.
  Eingereicht am 15-12-2021 14:41

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich wählen, aus welchem Bohnenbehälter der jeweilige Kaffee gebrüht wird. Eingereicht am 28-2-2021 17:11

  Antworten Frage melden
 • Nach Reinigung Brühgruppe von Miele Kaffeeautomat CVA 7440 lässt nicht wieder einsetzen, Automat mehr fach ausgeschaltet , hilft nicht, was soll ich tun Eingereicht am 20-12-2020 20:30

  Antworten Frage melden
 • Es sind 3 Kaffee Behälter vorhanden. Wie kann ich verschiedene Kaffeesorten eingeben bzw. anwenden. Eingereicht am 13-11-2019 15:53

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiks- en montagehandleiding
  inbouwkoffieautomaat

  Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  schade aan het apparaat.

  nl-NL

  M.-Nr. 11 201 490 • Page 2

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van een apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle
  materialen. Ze bevatten ook stoffen,
  mengsels en onderdelen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone huisafval
  doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
  gezondheid en het milieu. Doe uw oude
  apparaat daarom nooit bij het gewone
  afval.

  Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
  en wordt er minder afval geproduceerd.
  Uw vakhandelaar neemt de verpakking
  in het algemeen terug.

  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk
  zelf verantwoordelijk voor het wissen
  van eventuele persoonlijke gegevens op
  het af te danken apparaat. Bewaar het
  afgedankte apparaat buiten het bereik
  van kinderen.

  2 • Page 3

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ..............................................  2
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.........................................................  6
  Beschrijving van het apparaat ...........................................................................  15
  Bedieningselementen en indicatoren ................................................................  17
  Principe van de bediening ..................................................................................  19
  Symbolen in het display ........................................................................................ 21
  Miele@home.........................................................................................................  22
  Ingebruikneming van het apparaat....................................................................  23
  Vóór het eerste gebruik ......................................................................................... 23
  Het apparaat de eerste keer inschakelen.............................................................. 23
  Bonenreservoir vullen .........................................................................................  25
  Waterreservoir vullen ..........................................................................................  26
  In- en uitschakelen ..............................................................................................  27
  Hoogteaanpassing koffie-uitloop ......................................................................  28
  Dranken bereiden ................................................................................................  29
  Koffiedranken met en zonder melk bereiden ........................................................ 29
  Melk bereiden........................................................................................................ 30
  Een koffiedrank bereiden....................................................................................... 31
  Bereiding afbreken ................................................................................................ 31
  DoubleShot............................................................................................................ 32
  Dubbele hoeveelheid bereiden (sensortoets ) ................................................... 32
  Koffiekan ............................................................................................................... 33
  Thee....................................................................................................................... 33
  TeaTimer........................................................................................................... 34
  Thee bereiden................................................................................................... 35
  Theekan............................................................................................................ 35
  Warm en heet water bereiden ............................................................................... 36
  Expert-stand ........................................................................................................  37
  Maling ...................................................................................................................  38
  Parameters...........................................................................................................  39
  Parameters weergeven en wijzigen ....................................................................... 39
  Hoeveelheid........................................................................................................... 39
  Koffiehoeveelheid .................................................................................................. 40
  3 • Page 4

  Inhoud
  Bereidingstemperatuur .......................................................................................... 40
  Bevochtigen .......................................................................................................... 40
  Profielen ...............................................................................................................  41
  Profiel samenstellen .............................................................................................. 41
  Dranken in een profiel wijzigen.............................................................................. 41
  Dranken van een individueel profiel bereiden........................................................ 41
  Profielen bewerken................................................................................................ 41
  Profielwissel instellen ....................................................................................... 41
  Naam wijzigen .................................................................................................. 42
  Profiel wissen ................................................................................................... 42
  MobileStart...........................................................................................................  43
  Instellingen...........................................................................................................  44
  Instellingen weergeven en wijzigen ....................................................................... 44
  Taal ........................................................................................................................ 44
  Dagtijd ................................................................................................................... 44
  Datum.................................................................................................................... 44
  Timer ..................................................................................................................... 44
  Inschakelen om ................................................................................................ 44
  Uitschakelen om............................................................................................... 45
  Uitschakelen na ................................................................................................ 45
  Tea timer................................................................................................................ 45
  Geluidssterkte ....................................................................................................... 45
  Lichtsterkte display ............................................................................................... 45
  Verlichting.............................................................................................................. 45
  Info (informatie weergeven) ................................................................................... 45
  Plaatsing op hoogte .............................................................................................. 45
  Performance-stand................................................................................................ 46
  Eco-stand ......................................................................................................... 46
  Barista-stand.................................................................................................... 46
  Latte-stand ....................................................................................................... 46
  Party-stand....................................................................................................... 46
  Waterhardheid ....................................................................................................... 46
  Ingebruiknamebeveiliging  ................................................................................. 47
  Miele@home .......................................................................................................... 48
  Afstandsbediening................................................................................................. 48
  Remote update...................................................................................................... 48
  Softwareversie....................................................................................................... 49
  Handelaren (demofunctie) ..................................................................................... 49
  Fabrieksinstellingen ............................................................................................... 49

  4 • Page 5

  Inhoud
  Reiniging en onderhoud......................................................................................  50
  Overzicht van de reinigingsfrequenties ................................................................. 50
  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat......................................................... 51
  Ongeschikte reinigingsmiddelen ........................................................................... 52
  Opvangschaal en afvalbakje reinigen.................................................................... 54
  Opvangrooster reinigen ......................................................................................... 56
  Waterreservoir reinigen.......................................................................................... 56
  Koffie-uitloop reinigen ........................................................................................... 56
  Kopjessensor reinigen ........................................................................................... 58
  Melkkan met deksel reinigen................................................................................. 59
  Melkventiel reinigen............................................................................................... 60
  Bonenreservoir reinigen......................................................................................... 60
  Binnenkant, binnenzijde van de deur en opvangschaal reinigen .......................... 61
  Front reinigen......................................................................................................... 62
  Onderhoudsprogramma's ..................................................................................... 62
  Apparaat spoelen .................................................................................................. 62
  Melkleiding spoelen............................................................................................... 62
  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen................................................. 63
  Apparaat ontkalken ............................................................................................... 66
  Nuttige tips...........................................................................................................  68
  Meldingen in het display ....................................................................................... 68
  De koffieautomaat reageert vreemd ...................................................................... 71
  Onbevredigend resultaat ....................................................................................... 74
  Melkventiel reinigen............................................................................................... 76
  Service en garantie .............................................................................................  79
  Accessoires .........................................................................................................  80
  Installatie ..............................................................................................................  81
  Elektrische aansluiting........................................................................................... 81
  Inbouwmaten......................................................................................................... 82
  Koffieautomaat inbouwen ..................................................................................... 84
  Aanslag voor de deuropening ............................................................................... 85
  Conformiteitsverklaring ......................................................................................  87

  5 • Page 6

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  De koffieautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële
  schade tot gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de
  koffieautomaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het
  onderhoud. Dat is veiliger voor u en voorkomt schade aan de koffieautomaat.
  In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u
  uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de koffieautomaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en
  op te volgen.
  Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden
  opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan
  een eventuele volgende eigenaar.

  6 • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Verantwoord gebruik
   De koffieautomaat is bestemd voor privégebruik.
   Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
   De koffieautomaat mag tot een hoogte van maximaal 2.000 m
  worden gebruikt.

   De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de
  koffieautomaat dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, thee, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

   Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! De personen die
  het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen in het huishouden
   Verbrandingsgevaar bij de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de
  huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen
  eronder houden.

   Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
   Houd kinderen onder 8 jaar op een afstand, tenzij u voortdurend
  toezicht houdt.

   Kinderen vanaf 8 jaar mogen de koffieautomaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen.
  Kinderen vanaf 8 jaar moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

   Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
  apparaat bevinden. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

   Kinderen mogen het apparaat niet reinigen. Kinderen vanaf 8 jaar
  mogen het apparaat alleen onder toezicht reinigen.

   Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.
   Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid
   Installatie- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een
  door Miele geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. Ondeskundig
  uitgevoerde installatiewerkzaamheden of reparaties kunnen een
  groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

   Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
  Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

   Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens
  (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de
  waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
  overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

   De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.

   De betrouwbare en veilige werking van het apparaat is uitsluitend
  gegarandeerd, wanneer het apparaat op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.

   Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het
  elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik
  van het apparaat niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!

   Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
  boot) worden gebruikt.

   Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.

   Bij een gecombineerde inbouw moet onder het apparaat een dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de
  Miele-serviesverwarmer/-warmhoudlade).
  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen
  +16 °C en +38 °C.

   De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.
   Deze koffieautomaat mag niet worden ingebouwd achter een gesloten meubelfront. Achter een gesloten front hopen warmte en
  vocht zich op. Dit kan schade aan het apparaat en/of het keukenmeubel veroorzaken.

   Voor reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij
  worden gemaakt.
  Het apparaat is alleen spanningsvrij:
  – als de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld.
  – als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid.
  – als de aansluitkabel van het elektriciteitsnet is losgehaald.
  Trek bij apparaten met een stekker de stekker uit het stopcontact.
  Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

   De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
  een technicus die door Miele is geautoriseerd.

   Uitsluitend bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert
  Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen
  mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

   Open nooit de ommanteling van het apparaat. Als onderdelen
  worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of
  mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de
  gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet meer
  goed functioneert.

   Gebruik uitsluitend originele Miele-accessoires. Als andere onderdelen worden gebruikt, vervalt de aansprakelijkheid van Miele op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik
   Verbrandingsgevaar bij de koffie-uitloop en de heetwatertap.
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.
  Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop en de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg er
  daarom voor dat de koffie-uitloop altijd schoon is en altijd correct
  wordt gemonteerd.
  Verwijder kopjes of glazen die op de opvangschaal in de deur
  staan voordat u de deur opent.
  Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.
   Letselrisico voor de ogen!
  Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (zoals een
  loep) in de verlichting.

   Let met betrekking tot het water op het volgende:
  – De waterkwaliteit dient te voldoen aan alle voorschriften die in het
  land van opstelling gelden voor drinkwater.
  – Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Warm
  of heet water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het
  apparaat tot gevolg hebben.
  – Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  – Gebruik geen water dat koolzuur bevat.

   Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen. Doe
  geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie
  in de bonenreservoirs.

   Doe geen vloeistoffen in de bonenreservoirs.
  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of
  koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en
  bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het apparaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken.

   Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! Gebruik
  geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld
  zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat.

   Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkslang.

   Gebruik alleen gepasteuriseerde melk als u dierlijke melk gebruikt.
   Als u thee zet, volg dan de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.

   Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop.
  De kunststof onderdelen van de koffieautomaat kunnen vlam vatten
  en smelten.

   Oefen geen kracht uit op de geopende deur om schade aan het
  apparaat te voorkomen.

   Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen.

  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Reiniging en onderhoud
   Reinig de koffieautomaat en de melkkan dagelijks, met name voor
  het eerste gebruik.

   Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van
  nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging
  vermeerderen.

   Ontkalk het apparaat regelmatig. Houd daarbij rekening met de
  waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio
  veel kalk bevat. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  schade als gevolg van het niet tijdig ontkalken van het apparaat en
  als gevolg van verkeerde ontkalkingsmiddelen en onjuiste concentraties.

   Ontvet het filtersysteem regelmatig met reinigingstabletten. Bij een
  koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken.

   Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger.
  De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning
  staan en zo kortsluiting veroorzaken.

   Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Voor apparaten met roestvrijstalen oppervlakken geldt:
   Plak geen notitieblaadjes, plakband of andere kleefmiddelen op
  de roestvrijstalen delen. De coating van de roestvrijstalen delen
  wordt door kleefmiddelen beschadigd en kan dan de beschermende
  werking tegen verontreinigingen verliezen.

   De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is krasgevoelig.
  Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

  14 • Page 15

  Beschrijving van het apparaat
  Buitenkant
  1

  2

  3
  6

  4

  5

  a Aan/Uit-toets 
  b Bedieningspaneel
  c Deurgreep
  d I n hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
  e Opvangrooster
  f Melkreservoir

  15 • Page 16

  Beschrijving van het apparaat
  Binnenkant

  a Bonenreservoir
  b Melkventiel
  c I n hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
  d Schuifknop maling
  e Bonenreservoir
  f Ontluchting
  g Waterreservoir
  h Opvangschaal met deksel
  i Filtersysteem
  j Afvalbakje
  k Reservoir
  l Opvangschaal
  16 • Page 17

  Bedieningselementen en indicatoren

  6

  a Aan/Uit-toets 
  De koffieautomaat in- en uitschakelen

  h Sensortoets OK
  Displaymeldingen bevestigen en instellingen opslaan

  b Koffietoetsen
  Dranken bereiden

  i Navigatiegedeelte met pijltoetsen 
  door keuzelijsten bladeren, een keuze
  markeren of waarden wijzigen

  c Display
  Informatie over een actuele actie of
  over de status weergeven
  d Sensortoets 
  – Andere dranken bereiden, zoals
  ristretto of cappuccino italiano
  – Een kan koffie of thee bereiden
  – Menu Instellingen 
  e Sensortoets Profielen 
  Profielen samenstellen en beheren
  f Sensortoets Onderhoud 
  Onderhoudsprogramma's, bijvoorbeeld Ontkalken
  g Sensortoets Parameters 
  Instellingen voor de bereiding van
  dranken weergeven of wijzigen

  j Sensortoets “Terug” 
  terug naar het bovenliggende menu
  en een onbedoelde actie afbreken
  k Sensortoets “2 porties” 
  Er worden 2 kopjes van een drank tegelijk bereid
  l Sensortoets “DoubleShot” 
  voor een zeer krachtig, aromatisch
  kopje koffie, waarbij de dubbele hoeveelheid gemalen koffie wordt bereid
  met de normale hoeveelheid water
  m Optische interface
  (alleen voor Miele Service)

  17 • Page 18

  Bedieningselementen en indicatoren
  Symbolen van de koffietoetsen


  Espresso  Koffie  Caffè lungo  Cappuccino  Latte macchiato  Caffè latte  Hete melk  Melkschuim  Theewater

  18 • Page 19

  Principe van de bediening
  Sensortoetsen
  U bedient het apparaat door de sensortoetsen aan te tippen.
  Steeds als u een toets aanraakt, klinkt
  er een akoestisch signaal. U kunt de
  geluidssterkte van het toetssignaal
  aanpassen of het toetssignaal uitzetten (zie het hoofdstuk “Instellingen”,
  paragraaf “Geluidssterkte”).

  Drankenmenu
  U bevindt zich in het drankenmenu als
  in het display Maak uw keuze verschijnt.
  12:00

  Miele
  Maak uw keuze

  Meer dranken vindt u in het menu Meer (sensortoets ).

  Navigatiegedeelte
  Als u een menu-item wilt kiezen, tipt u
  de pijltoetsen  en  aan, totdat het
  gewenste menu-item is gemarkeerd.

  Zodra een waarde, opmerking of instelling verschijnt die u kunt bevestigen,
  gaat de sensortoets OK oranje branden.
  Druk op de sensortoets OK om uw keuze te bevestigen.

  Een menu oproepen en binnen
  een menu navigeren
  Om een menu op te roepen, tipt u de
  betreffende sensortoets aan, bijvoorbeeld de sensortoets .

  Miele

  12:00

  Instellingen 
  Ristretto
  Cappuccino italiano

  In een menu kunt u acties starten of instellingen wijzigen. Een balkje rechts in
  het display geeft aan dat meer opties of
  meer tekst volgen.
  In een keuzelijst ziet u aan het vinkje 
  welke instelling op dit moment gekozen
  is.

  Een menu verlaten of actie afbreken
  Om het actuele menu te verlaten, tipt u
  de sensortoets  aan.
  U kunt ook de oranje verlichte sensortoets aanraken om naar het drankenmenu terug te gaan.

  Als u sneller wilt bladeren, swipet u tussen de pijlen naar rechts of naar links.

  Naam invoeren
  In het navigatiegedeelte kunt u letters
  en cijfers invoeren. U kunt hier tevens
  kiezen tussen hoofdletters en kleine letters.
  19 • Page 20

  Principe van de bediening
  Tip: Kies korte, betekenisvolle namen.
  Naam

  Z    

  A

  B C D

  E

  F

  – Als u een teken wilt invoeren, kiest u
  het gewenste teken en bevestigt u
  uw keuze met OK.
  – Als u een teken wilt wissen, tipt u de
  sensortoets  aan.
  – Als u de naam wilt opslaan, kiest u
  het vinkje  en bevestigt u met OK.

  20 • Page 21

  Principe van de bediening
  Symbolen in het display
  Naast de teksten en de dranksymbolen kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:
  Symbool

  Verklaring  Dit symbool markeert “Taal” in het menu “Instellingen”.  Dit symbool geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig de meldingen met
  OK.  Dit symbool verschijnt als de vergrendeling is geactiveerd.
  Het apparaat kan niet worden gebruikt.  Het symbool en de gewenste inschakeltijd worden 23:59 uur
  voor het inschakelen in het display weergegeven wanneer
  de timer Inschakelen om en de dagtijdweergave zijn geactiveerd (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Timer”).  De kookwekker TeaTimer is gestart (zie het hoofdstuk
  “Thee”, paragraaf “Tea timer”). De resterende tijd om de thee
  te laten trekken staat naast het symbool.  Dit symbool verschijnt tijdens het ontkalken.
  (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan de
  markering vullen.)  Het symbool wordt weergegeven tijdens het onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen.
  (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan deze
  markering vullen met water.)  Als Miele@home is ingeschakeld voor de koffieautomaat,
  wordt met dit symbool de WiFi-verbinding aangegeven.
  Daarbij geven symbolen de kwaliteit van de WiFi-verbinding
  weer in gradaties van goed tot geen verbinding.


  21 • Page 22

  Miele@home
  Uw koffieautomaat heeft een geïntegreerde WiFi-module.
  Om deze te kunnen gebruiken, hebt u
  het volgende nodig:
  – een WiFi-netwerk
  – de Miele@mobile-app
  – een Miele-gebruikersaccount. Het
  gebruikersaccount kunt u maken via
  de Miele@mobile-app.
  De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de koffieautomaat en uw
  eigen WiFi-netwerk.

  speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke
  of volledige storingen in de verbinding
  optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan
  daarom niet worden gegarandeerd.

  Beschikbaarheid van
  Miele@home
  Het gebruik van de Miele@mobile-app
  is afhankelijk van de beschikbaarheid
  van de Miele@home-services in uw
  land.
  De service Miele@home is niet in elk
  land beschikbaar.

  Nadat u de koffieautomaat in uw WiFinetwerk hebt opgenomen, kunt u met
  de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

  Informatie over de beschikbaarheid
  vindt u op de website www.miele.com.

  – Informatie over de status van de koffieautomaat opvragen

  De Miele@mobile-app kunt u gratis
  ®
  downloaden uit de Apple App Store of
  de Google Play Store™.

  – Instellingen van de koffieautomaat
  wijzigen
  – De koffieautomaat op afstand bedienen
  Als uw koffieautomaat in het WiFi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de koffieautomaat
  uitgeschakeld is.
  Het signaal van uw WiFi-netwerk
  moet voldoende sterk zijn op de locatie waar zich uw koffieautomaat
  bevindt.

  Beschikbaarheid WiFi-verbinding
  De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere apparaten (zoals
  magnetrons, op afstand bestuurbaar
  22

  Miele@mobile-app • Page 23

  Ingebruikneming van het apparaat
  Vóór het eerste gebruik

  Netwerk instellen (Miele@home)

   Sluit de koffieautomaat aan op het
  elektriciteitsnet.

  U kunt de koffieautomaat met uw WiFinetwerk verbinden.

   Bouw de koffieautomaat in.

  Tijdens de eerste ingebruikneming verschijnt in het display: Miele@home instel-

   Verwijder eventueel aanwezige instructiebladen.
   Verwijder de beschermfolie van het
  opvangrooster.
  Reinig het apparaat grondig (zie het
  hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”)
  voordat u de koffieautomaat met water en koffiebonen vult.

  len

  Tip: U kunt Miele@home voor uw koffieautomaat ook op een later moment
  instellen. Kies dan Overslaan.
   Controleer of het signaal van uw
  WiFi-netwerk voldoende sterk is op
  de locatie van de koffieautomaat.
   Raak Verder aan.

   Reinig de koffieautomaat (zie het
  hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

   Kies de gewenste verbindingsmethode.

   Neem het waterreservoir uit het apparaat en vul het met vers, koud water.
  Let op de markering “max.” en plaats
  het waterreservoir terug (zie het
  hoofdstuk “Waterreservoir vullen”).

   Volg de aanwijzingen in het display
  van de koffieautomaat en in de
  Miele@mobile-app.

   Haal het bonenreservoir uit het apparaat en vul het met gebrande koffiebonen.

  Het apparaat de eerste keer inschakelen
   Raak de Aan/Uit-toets  aan.
  Displaytaal en land kiezen
  De landkeuze is onder andere van invloed op de dagtijdweergave, bijvoorbeeld in 12- of 24-uursformaat en op
  de weergave van eenheden.
   Kies de gewenste displaytaal.
   Kies vervolgens het gewenste land.

  In het display verschijnt Verbinding geslaagd.
   Raak Verder aan om verder te gaan
  met de eerste ingebruikneming.
  Datum instellen
   Stel de actuele datum in en raak OK
  aan.
  Tijd instellen
   Stel de actuele dagtijd in en raak OK
  aan.
  Als de koffieautomaat met een WiFinetwerk is verbonden en in de
  Miele@mobile-app is aangemeld,
  wordt de tijd gesynchroniseerd aan de
  hand van het door u in de
  Miele@mobile-app ingestelde land.

  23 • Page 24

  Ingebruikneming van het apparaat
  Waterhardheid instellen
  Het waterleidingbedrijf kan u informatie geven over de waterhardheid in uw
  regio.
  Meer informatie over waterhardheid
  vindt u in het hoofdstuk “Instellingen”,
  paragraaf “Waterhardheid”.
   Voer de waterhardheid (in °dH) op uw
  locatie in en bevestig met OK.
  Performance-stand kiezen
  Afhankelijk van uw koffievoorkeur kunt
  u de bijpassende modus kiezen (zie het
  hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Performance-modus:”).
  – Eco-stand: deze modus is een energiebesparende functie.
  – Barista-stand: deze modus is geoptimaliseerd,zodat u optimaal van uw
  koffie kunt genieten.
  – Latte-stand: in deze modus kunnen
  dranken met melk aanzienlijk sneller
  worden bereid.
   Kies de gewenste modus en bevestig
  uw keuze met OK.
  U kunt nu het apparaat gaan gebruiken.
  Gooi bij de eerste ingebruikneming
  de eerste 2 kopjes koffie weg. Eventuele koffieresten van de controle in
  de fabriek worden zo verwijderd.

  24 • Page 25

  Bonenreservoir vullen
  Voor uw koffie of espresso gebruikt de
  automaat hele, gebrande koffiebonen
  die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor
  met koffiebonen.

   Door incorrect gebruik kan de
  molen beschadigd raken.
  Als u de bonenreservoirs vult met ingrediënten die daarvoor niet geschikt
  zijn, zoals vloeistoffen, gemalen koffie of bewerkte koffiebonen met suiker, karamel en dergelijke, raakt de
  koffieautomaat beschadigd.
  Ook ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met
  ruwe koffiebonen kunnen de molen
  beschadigen. Ruwe bonen zijn erg
  hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van
  het apparaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken.
  Vul de bonenreservoirs alleen met
  gebrande koffiebonen.
  De koffieautomaat is voorzien van 2 bonenreservoirs. Deze bevinden zich linksen rechtsboven. De koffiebonen uit de
  3 bonenreservoirs worden gemengd gemalen.

   Open de deur van het apparaat.

   Trek de bonenreservoirs uit de automaat.
   Neem van elk reservoir de deksel en
  vul de bonenreservoirs met koffiebonen.
   Plaats de deksels terug om de bonenreservoirs af te sluiten.
   Schuif de laden met de bonenreservoirs volledig in de koffieautomaat.
  Sluit de deur van het apparaat.

  25 • Page 26

  Waterreservoir vullen
   Gevaar voor de gezondheid door
  ziektekiemen in het water.
  Als water langere tijd in het waterreservoir zit, kunnen er ziektekiemen
  ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.
  Ververs dagelijks het water in het
  waterreservoir.

   Door incorrect gebruik kan het
  apparaat beschadigd raken.
  Niet geschikte vloeistoffen, zoals
  heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het
  apparaat tot gevolg hebben.
  Water met koolzuur veroorzaakt te
  veel kalk in de koffieautomaat.
  Vul het waterreservoir uitsluitend met
  vers, koud drinkwater.

   Open de deur van het apparaat.

  26

   Trek het waterreservoir er naar voren
  toe uit.
   Vul het reservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering
  “max.”.
   Schuif het waterreservoir in het apparaat en sluit de deur. • Page 27

  In- en uitschakelen
  Koffieautomaat inschakelen
   Raak de Aan/Uit-toets  aan.
  Het apparaat warmt op en spoelt de leidingen door. Uit de koffie-uitloop
  stroomt heet water.
  U kunt nu dranken bereiden.
  Als het apparaat al op temperatuur is,
  worden de leidingen bij het inschakelen niet doorgespoeld.
  Bij de bereiding van dranken of bij reinigingsprocessen komt er vocht in de
  koffieautomaat. De ventilator in het
  apparaat verwijdert het vocht. De ventilator draait na de bereiding van dranken of na uitschakeling van het apparaat tot circa 30 minuten door. U hoort
  het geluid van de ventilator.

  Koffieautomaat uitschakelen
   Raak de Aan/Uit-toets  aan.
  Als er dranken zijn bereid, worden de
  leidingen doorgespoeld voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Bij langdurige afwezigheid
  Als u de koffieautomaat lange tijd niet
  zult gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de
  vakantie), voert u de volgende handelingen uit:
   Leeg de opvangschaal, het afvalbakje
  en het waterreservoir.
   Reinig alle onderdelen grondig, ook
  het filtersysteem en de binnenkant
  van het apparaat.
   Schakel de koffieautomaat uit.

  27 • Page 28

  Hoogteaanpassing koffie-uitloop
  U kunt de koffie-uitloop niet handmatig verstellen.
  De koffie-uitloop gaat voor de bereiding
  naar beneden en stopt door de kopjessensor tijdig op de optimale hoogte
  voor de gebruikte kopjes of glazen.
  Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
  bevindt zich de koffie-uitloop in de middelste stand.
  Als reinigingsprogramma's worden uitgevoerd, gaat de koffie-uitloop omhoog
  naar het reservoir of omlaag naar de
  onderhoudsstand.
  Controleer of de koffie-uitloop zich in
  de bovenste of middelste stand bevindt voordat u de deur opent.

  28 • Page 29

  Dranken bereiden
   Verbrandingsgevaar bij de koffieuitloop en de heetwatertap!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.

  Koffiedranken met en zonder
  melk bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten:
  – Ristretto is een geconcentreerde,
  krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso
  wordt met heel weinig water bereid.
  – Espresso is een sterke, aromatische
  koffie met een dik, hazelnootbruin
  schuimlaagje: de crema.
  Voor het bereiden van espresso raden we aan om koffiebonen met espressobranding te gebruiken.
  – Koffie onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid
  en de anders gebrande koffiebonen.
  Voor het bereiden van koffie raden
  we aan koffiebonen met de betreffende branding te gebruiken.

  – Cappuccino bestaat voor circa
  twee derde uit melkschuim en voor
  een derde uit espresso.
  – Latte macchiato bestaat voor
  een derde uit hete melk, voor
  een derde uit melkschuim en voor
  een derde uit espresso.
  – Caffè latte bestaat uit espresso en
  hete melk.
  – Cappuccino italiano bestaat uit
  evenveel melkschuim en espresso als
  gewone cappuccino. Maar nu wordt
  eerst de espresso en pas daarna het
  melkschuim bereid.
  – Espresso macchiato is een espresso met een klein beetje melkschuim.
  – Flat white is een bijzondere cappuccino-variant: een beduidend grotere
  hoeveelheid espresso dan melkschuim zorgt voor een intensief koffiearoma.
  – Café au lait is een espresso met een
  beetje hete melk.
  Daarnaast kunt u hete melk en melkschuim bereiden.

  – Caffè lungo is een koffie met duidelijk meer water.
  – Long black wordt met heet water en
  twee porties espresso bereid.
  – Caffè americano bestaat uit espresso en heet water. Eerst wordt de espresso bereid, daarna wordt het hete
  water in het kopje gedoseerd.
  29 • Page 30

  Dranken bereiden
  Melk bereiden
  De melkleiding en de onderdelen
  waar de melk doorheen stroomt kunnen verkleven door suikerhoudende
  toevoegingen in melk of alternatieve
  melksoorten, zoals sojamelk. Restanten van niet-geschikte vloeistoffen
  kunnen de goede werking van de automaat beïnvloeden.
  Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen.
  Gebruik alleen gepasteuriseerde koemelk.
  Tip: Voor een perfecte samenstelling
  van het melkschuim gebruikt u koude
  koemelk (< 10 °C) met minimaal 3% eiwit.
  U kunt het vetgehalte van de melk naar
  uw persoonlijke smaak instellen. Met
  volle melk (minstens 3,5% vet) wordt
  het melkschuim iets romiger dan met
  vetarme melk.

  De melkkan
  De melk in de melkkan wordt niet
  gekoeld. Gebruik koude melk
  (< 10 °C) voor het bereiden van stevig melkschuim.

  a Deksel
  b Sensorstaafje
  c Aanzuigbuis
  d Glazen kan
  Melkkan vullen en plaatsen
   Vul de melkkan tot max. 2 cm onder
  de rand met melk. Sluit de melkkan af
  met de deksel.

  30 • Page 31

  Dranken bereiden
  Een koffiedrank bereiden

   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Schuif de melkkan van voren in de
  koffieautomaat totdat deze vastklikt.
  Tip: Met twee handen kunt u de melkkan eenvoudiger verwijderen.

   Raak de sensortoets van de gewenste drank aan.
  De koffiedrank stroomt uit de koffie-uitloop in het kopje.

  Bereiding afbreken
   Druk opnieuw op het oranje symbool
  op het paneel.
  Als u een drank bereidt met meerdere
  ingrediënten, bijvoorbeeld latte macchiato, kunt u de bereiding van de afzonderlijke ingrediënten voortijdig afbreken.
   Druk op OK als Stop in het display
  verschijnt.

  31 • Page 32

  Dranken bereiden
  DoubleShot
  Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie kunt u de functie DoubleShot  kiezen. Daarbij worden na de
  helft van het koffiezetproces opnieuw
  koffiebonen gemalen en bevochtigd.
  Door de kortere extractietijd worden er
  minder ongewenste aroma's en bittere
  stoffen opgelost.
  U kunt DoubleShot activeren voor alle
  koffiedranken, behalve “Ristretto” en
  “Long black”.
  Een koffiedrank met DoubleShot 
  bereiden
   Raak de sensortoets  aan direct
  voor- of nadat u de bereiding van een
  drank hebt gestart.
  De bereiding start en de sensortoets  brandt oranje. Er worden nu
  2 porties koffiebonen gemalen en bevochtigd.

  Dubbele hoeveelheid bereiden
  (sensortoets )
  U kunt ook een dubbele hoeveelheid
  van een drank laten maken, voor één
  grote kop of voor 2 kopjes.

   Zet een kop of kopje onder elk van de
  schenktuitjes van de koffie-uitloop.
  32

   Raak de sensortoets  aan direct
  voor- of nadat u de bereiding van een
  drank hebt gestart.
  De sensortoets  brandt.
  De bereiding start en het symbool 
  brandt oranje. Er worden 2 kopjes van
  de gekozen drank bereid. • Page 33

  Dranken bereiden
  Koffiekan
  U kunt met de functie Koffiekan automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar
  bereiden (maximaal 1 liter).
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
  Tip: Controleer voordat u Koffiekan start
  of het bonen- en het waterreservoir voldoende gevuld zijn.
   Zet een geschikte kan onder de koffie-uitloop.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Koffiekan en bevestig met OK.
   Kies het gewenste aantal kopjes
  (3 tot 8).
  Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen, de maling bevochtigd
  en de koffie gezet. Het display toont het
  verloop van de bereiding.
  Bereiding afbreken
   Raak de sensortoets  aan.

  Thee
  De koffieautomaat is niet geschikt
  voor professioneel of wetenschappelijk gebruik. Genoemde temperaturen
  zijn circa-temperaturen die afhankelijk
  van de omstandigheden kunnen variëren.
  Voor de bereiding van thee kunt u uit de
  volgende theespecialiteiten kiezen.
  – Japanse thee is een hoogwaardige
  groene thee en wordt gekenmerkt
  door zijn verfijnde, frisse – “groene” –
  smaak.
  Watertemperatuur: ca. 65 °C, trektijd:
  ca. 1,5 minuten
  – Witte thee is een groene thee waarvoor alleen de jonge, nog gesloten
  knoppen van de theeplant worden
  gebruikt. Deze worden vervolgens uiterst behoedzaam verwerkt. Witte
  thee heeft een bijzonder milde
  smaak.
  Watertemperatuur: ca. 70 °C, trektijd:
  ca. 2 minuten
  – Groene thee dankt zijn groene kleur
  aan de bladeren van de theeplant. Afhankelijk van de regio worden deze
  theebladeren gebrand of gestoomd.
  U kunt groene thee meerdere keren
  opschenken.
  Watertemperatuur: ca. 80 °C, trektijd:
  ca. 2,5 minuten
  – Zwarte thee dankt zijn donkere kleur
  en de typische smaak aan de fermentering van de theebladeren.
  Zwarte thee kan uitstekend worden
  gedronken met een beetje citroen of
  een scheutje melk.
  Watertemperatuur: ca. 97 °C, trektijd:
  ca. 3 minuten
  33 • Page 34

  Dranken bereiden
  – Chai latte vindt zijn oorsprong in de
  Ayurveda-leer als zwarte thee met typisch Indiase kruiden en melk. De
  melk neemt hierbij de scherpe kantjes van de kruiden weg en rondt de
  smaakbelevenis af.
  Watertemperatuur: ca. 97 °C, trektijd:
  ca. 3 minuten
  – Kruidenthee is een aromatische opgietdrank van gedroogde bladeren of
  delen van verse plant.
  Watertemperatuur: ca. 97 °C, trektijd:
  ca. 8 minuten
  – Vruchtenthee bestaat uit gedroogde
  stukjes vrucht of plant, bijvoorbeeld
  rozenbottel. De smaak varieert, afhankelijk van de gebruikte planten en
  het mengsel. Veel vruchtentheeën zijn
  daarnaast voorzien van extra aroma.
  Watertemperatuur: ca. 97 °C, trektijd:
  ca. 8 minuten
  Bij elke theesoort hoort een watertemperatuur.
  De betreffende temperaturen zijn de
  door Miele aanbevolen temperaturen
  voor de bereiding van deze theesoorten.
  U kunt de watertemperatuur van de
  verschillende theesoorten wijzigen
  door de bereidingstemperatuur afzonderlijk aan te passen (zie het hoofdstuk “Parameters”, paragraaf “Bereidingstemperatuur”). U kunt de temperatuur instellen in stappen van
  ca. 2 °C.
  Of u losse thee, theemelanges of theezakjes gebruikt, is afhankelijk van uw eigen voorkeuren.

  34

  Volg de aanwijzingen voor de bereiding van de betreffende fabrikant.
  De hoeveelheid thee is voor elke theesoort anders. Volg de aanwijzingen op de
  verpakking of van de verkoper. U kunt
  de hoeveelheid heet water aanpassen
  aan de theesoort en de grootte van het
  glas (zie het hoofdstuk “Hoeveelheid”).
  TeaTimer
  Als u thee bereidt, kunt u met de functie TeaTimer een kookwekker starten.
  Voor de gekozen theesoort is vooraf
  een tijdsduur voor het trekken ingesteld.
  U kunt deze tijd wijzigen (maximaal
  14:59 minuten).
  Terwijl de thee trekt, kunt u de koffieautomaat gewoon verder gebruiken. Als
  de thee lang genoeg getrokken heeft,
  klinkt er een signaal en knippert het
  symbool .
  TeaTimer instellen
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Automatisch: de TeaTimer start automatisch als het theewater is bereid.
  – Handmatig: als het theewater isbereid kunt u eventueel de TeaTimer
  starten.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Instellingen  | TeaTimer.
   Kies de gewenste instelling en bevestig met OK. • Page 35

  Dranken bereiden
  Thee bereiden

  Theekan

  Als u de sensortoets  aanraakt,
  wordt het menu met de verschillende
  theesoorten weergegeven.

  U kunt met de functie Theepot een grotere hoeveelheid theewater bereiden
  (maximaal 1 liter). Bij de gekozen theesoort hoort een watertemperatuur.

  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Doseer losse thee in bijvoorbeeld een
  theefilter of neem het theezakje uit de
  verpakking.
   Plaats het gevulde theefilter of het
  theezakje in het kopje.
   Zet een theekopje onder de uitloop.
   Raak  aan.
   Kies de gewenste theesoort en bevestig met OK.
  Het hete water stroomt in het kopje.
  Als de instelling TeaTimer | Automatisch is
  gekozen, wordt de kookwekker voor de
  trektijd gestart zodra het kopje is gevuld
  met heet water.

  Het drankenmenu wordt weergegeven.
  Tip: Controleer voordat u Theepot start
  of het waterreservoir voldoende gevuld
  is.
   Zet een geschikte kan onder de koffie-uitloop.
   Raak de drankentoets  aan.
   Kies Theepot.
   Kies de gewenste theesoort en het
  gewenste aantal kopjes (3 tot 8).
  Bereiding afbreken
   Raak de sensortoets  aan.

  Tea timer handmatig starten
  Als het theewater is bereid, verschijnt in
  het display TeaTimer.
   Raak OK aan.
  De editor wordt geopend met een tijdsvoorstel.
   Wijzig desgewenst de trektijd en bevestig met OK.
  Als de thee lang genoeg getrokken
  heeft, klinkt er een signaal en knippert
  het symbool .
   Haal de theeblaadjes of het zakje uit
  het kopje als de thee is getrokken.

  35 • Page 36

  Dranken bereiden
  Warm en heet water bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Heet water van 90 °C
  – Warm water van ca. 65 °C
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies warm of heet water.
   Bevestig met OK.
  De bereiding start.

  36 • Page 37

  Expert-stand
  Met de functie Expert-stand kunt u tijdens de bereiding de hoeveelheid van
  de drank wijzigen. De instelling wordt
  niet opgeslagen en geldt alleen voor de
  actuele bereiding.

  Expert-stand in- en uitschakelen
  Het drankenmenu wordt weergegeven.

  Bereiding

   Verschuif in het navigatiegedeelte de
  regelaar (de kleine driehoek) naar de
  gewenste stand.

   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Instellingen  | Expert-stand.
   Kies de gewenste optie.
   Bevestig met OK.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Expert-stand: de hoeveelheid
  wijzigen
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
  U kunt de hoeveelheid alleen tijdens
  de afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.
  Als u DoubleShot  of de dubbele
  hoeveelheid  kiest, kan de hoeveelheid tijdelijk worden aangepast.
   Kies een drank.
  De bereiding start. U kunt nu tijdens de
  bereiding de hoeveelheid aanpassen,
  bijvoorbeeld bij latte macchiato de hoeveelheden voor de hete melk, het melkschuim en de espresso.

  37 • Page 38

  Maling
  Als het poeder de juiste maling heeft,
  stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.
  De ideale crema is hazelnootbruin van
  kleur.
  De ingestelde maling geldt voor alle
  koffiedranken.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de maling anders moet instellen.
  De maling is te grof als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is.

   Schuif de schuifknop voor de maling
  maximaal één stand naar voren (fijnere maling) of achteren (grovere maling).
   Plaats het waterreservoir terug.

  Stel een fijnere maling in.

   Sluit de deur van het apparaat.

  De maling is te fijn als

   Bereid een koffiedrank.

  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,

  Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.

  – de crema donkerbruin is.
  Stel een grovere maling in.
  Wijzig de maling per keer met maximaal één stap.
  Start een bereiding om opnieuw koffiebonen te malen. Daarna kunt u de
  instelling van de maling stap voor
  stap veranderen.

  Maling veranderen
  De knop voor de maling bevindt zich
  linksboven achter het waterreservoir.
   Open de deur van het apparaat.
   Verwijder het waterreservoir.

  38 • Page 39

  Parameters
  Parameters weergeven en wijzigen
  Voor alle dranken kunt u de hoeveelheid
  wijzigen.
  Daarnaast kunt u voor koffiedranken de
  koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen afzonderlijk
  instellen.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies een drank en bevestig met OK.
  De parameters die u voor deze drank
  kunt wijzigen, worden weergegeven.
  Als u een koffiedrank hebt gekozen,
  verschijnen de huidige instellingen
  voor Koffiehoeveelheid, Bereidingstemperatuur en Bevochtigen.
  In de eerste regel verschijnt het
  menupunt Hoeveelheid. Als u Hoeveelheid kiest en met OK bevestigt, wordt
  de bereiding meteen gestart.
   Kies de gewenste parameter.
   Wijzig de instelling naar wens en bevestig met OK.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Hoeveelheid
  De smaak van de koffiedrank hangt niet
  alleen van de koffiesoort af, maar ook
  van de gebruikte waterhoeveelheid.
  U kunt de waterhoeveelheid voor alle
  dranken (behalve koffiekan) aanpassen
  aan de inhoud van uw kopjes en/of bijvoorbeeld aan de gebruikte koffiesoort.

  Voor elke drank kunt u een maximale
  hoeveelheid programmeren. Als de
  maximale hoeveelheid is bereikt, stopt
  de bereiding. Voor de betreffende drank
  wordt dan de maximale hoeveelheid
  opgeslagen.
  Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de automaat het
  programmeren van de hoeveelheid af.
  De hoeveelheid van dat moment wordt
  niet opgeslagen.
  De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd
  in het actuele profiel opgeslagen. De
  naam van het actuele profiel wordt
  linksboven in het display weergegeven.
  Hoeveelheid wijzigen
   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Kies Hoeveelheid en bevestig met OK.
  De gewenste drank wordt bereid en in
  het display verschijnt Opslaan.
   Druk op OK als het kopje vol genoeg
  is.
  Als u de hoeveelheden voor koffiespecialiteiten met melk wilt wijzigen, worden
  de bestanddelen van de drank een voor
  een tijdens de bereiding opgeslagen.
   Druk op OK als de betreffende hoeveelheid voldoende is.
  Vanaf nu wordt deze drank met deze instellingen bereid.

  Voor koffiespecialiteiten met melk kunt
  u naast de espresso- en koffiehoeveelheid ook het melk- en melkschuimaandeel aan uw wensen aanpassen.
  39 • Page 40

  Parameters
  Tip: U kunt de hoeveelheid van de op
  het bedieningspaneel weergegeven
  drank wijzigen door tijdens het bereiden
  lang op de toets te drukken. Raak hiervoor de oets van de gewenste drank
  aan totdat de bereiding wordt gestart.
  Tijdens de bereiding van de drank verschijnt in het display Opslaan.

  Koffiehoeveelheid
  De koffieautomaat kan 7,5–12,5 g koffiebonen per kopje malen en zetten.
  Hoe meer koffie u gebruikt, des te sterker wordt de koffiedrank.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de koffiehoeveelheid moet wijzigen:
  De koffiehoeveelheid is te klein als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is,
  – de espresso of koffie slap smaakt.
  Vergroot de koffiehoeveelheid.
  De koffiehoeveelheid is te groot als
  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,
  – de crema donkerbruin is,
  – de espresso of koffie bitter smaakt.
  Verlaag de koffiehoeveelheid.

  Bereidingstemperatuur
  De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk
  – van de gebruikte koffiesoort,
  – van de vraag of u espresso of koffie
  bereidt en
  40

  – van de luchtdruk op de plaats van
  opstelling.
  Tip: sommige koffiesoorten houden niet
  van hoge temperaturen. Deze kunnen
  van invloed zijn op de crema-vorming
  en de smaak.
  Ook voor thee, warm en heet water
  kunt u de bereidingstemperatuur aanpassen.

  Bevochtigen
  Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het
  malen eerst met een kleine hoeveelheid
  heet water bevochtigd. Na korte tijd
  wordt de resterende waterhoeveelheid
  door het vochtige koffiepoeder geperst.
  Het aroma van de koffie komt zo nog
  beter tot zijn recht.
  U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten.
  Bij aflevering is de functie uitgeschakeld. • Page 41

  Profielen
  Naast het Miele-drankenmenu (Mieleprofiel) kunt u eigen profielen maken,
  passend bij de smaak en voorkeuren
  van verschillende gebruikers.
  U kunt in elk profiel de hoeveelheden en
  de parameters voor alle dranken afzonderlijk instellen.
  De naam van het actuele profiel wordt
  linksboven in het display weergegeven.

  De naam van het gekozen profiel verschijnt linksboven in het display.
  U kunt de instellingen voor dranken nu
  afzonderlijk wijzigen (zie het hoofdstuk
  “Parameters”).

  Dranken van een individueel
  profiel bereiden
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies het gewenste profiel.

  Profiel samenstellen

   Kies de gewenste drank.

   Raak de sensortoets  aan.

  De drank wordt bereid.

  Het menu Profielen wordt geopend.

  Profielen bewerken

   Kies Profiel samenstellen en bevestig
  met OK.

  Als u al minimaal één profiel hebt samengesteld, kunt u de profielen in het
  menu Profielen een andere naam geven,
  wissen of verplaatsen.

  In het display wordt een editor geopend.
   Voer de profielnaam in:
  – Als u een teken wilt invoeren, kiest u
  het gewenste teken en bevestigt u
  uw keuze met OK.

   Kies Bewerken en bevestig met OK.
  U kunt nu het gekozen profiel bewerken.
  Profielwissel instellen

  – Als u een teken wilt wissen, tipt u de
  sensortoets  aan.

  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  – Als u de naam wilt opslaan, kiest u
  het vinkje  en bevestigt u met OK.

  – Handmatig: het profiel blijft actief,
  totdat u een ander profiel kiest.

  Het profiel is samengesteld.

  – Na elke bereiding: na elke bereiding
  wordt het Miele-profiel weer weergegeven.

  Dranken in een profiel wijzigen
  Als u in een profiel parameters wijzigt,
  bijvoorbeeld die voor de hoeveelheid,
  zijn deze instellingen alleen van toepassing op het actieve profiel. De wijziging
  is niet van invloed op de instellingen
  voor dranken in andere profielen.
   Kies het gewenste profiel.

  – Na elk inschakelen: steeds als u de
  koffieautomaat inschakelt, wordt het
  Miele-profiel weergegeven, ongeacht
  welk profiel voor de laatste uitschakeling was ingesteld.
   Kies Profiel wisselen en bevestig
  met OK.
  41 • Page 42

  Profielen
   Kies de gewenste optie en bevestig
  met OK.
  Naam wijzigen
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-profiel
  al een eigen profiel hebt samengesteld.
   Kies Naam wijzigen en bevestig
  met OK.
   Wijzig de naam in de gewenste
  nieuwe naam:
  – Als u een teken wilt wissen, tipt u de
  sensortoets  aan.
  – Als u een nieuw teken wilt invoeren,
  kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met OK.
  – Als u de gewijzigde naam wilt opslaan, kiest u het vinkje  en bevestigt u met OK.
  Profiel wissen
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-standaardprofiel al een eigen profiel hebt
  samengesteld.
   Kies Profiel wissen en bevestig
  met OK.
   Kies het profiel dat u wilt wissen.
   Kies Ja en bevestig met OK.
  Het profiel wordt gewist.

  42 • Page 43

  MobileStart
  Met MobileStart kunt u bijvoorbeeld de
  bereiding van dranken via de
  Miele@mobile-app starten.
  MobileStart is alleen beschikbaar als u
  voor uw koffieautomaat Miele@home
  hebt ingesteld.

   Verbrandingsgevaar bij de koffieuitloop en de heetwatertap.
  Als u het apparaat gebruikt zonder
  dat u er zelf bij bent en er vloeistoffen of stoom vrijkomen, kunnen andere mensen zich verbranden, als ze
  lichaamsdelen onder de koffie-uitloop houden of hete onderdelen aanraken.
  Controleer voordat u het apparaat op
  deze wijze gebruikt of er geen personen, vooral kinderen, gevaar lopen.
  De melk in de melkkan wordt niet gekoeld. Als u een bereiding met melk
  via de app wilt starten, zorg dan dat
  de melk koud genoeg is (< 10 °C).
  Als de koffieautomaat op hetzelfde
  moment direct wordt gebruikt, is bediening via de app niet mogelijk. De
  bediening direct op het apparaat gaat
  voor.
  Als u op afstand dranken wilt bereiden,
  moet MobileStart geactiveerd en de
  koffieautomaat gebruiksklaar zijn. Dat
  betekent:

  – Als er melk is bereid voordat het apparaat de laatste keer werd uitgeschakeld, moet de melkleiding vóór
  de uitschakeling worden gereinigd.
  – Als u melk wilt bereiden moet de
  melkkan geplaatst zijn. Let op de
  temperatuur van de melk.
  – Onder de koffie-uitloop staat een
  leeg kopje dat groot genoeg is.
  Na 24 uur wordt MobileStart gedeactiveerd.
  Als u met MobileStart een drank bereidt, maken akoestische en optische
  signalen u hierop attent. U kunt deze
  signalen niet wijzigen of uitschakelen.

  MobileStart in- en uitschakelen
  Als u MobileStart wilt gebruiken, moet de
  optie Bediening op afstand ingeschakeld
  zijn.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies MobileStart.
   Kies de gewenste optie en bevestig
  met OK.
  Als u MobileStart hebt ingeschakeld,
  kunt u nu met de app een bereiding
  starten. Neem daarbij de instructies in
  acht.

  – Het waterreservoir is voldoende gevuld.
  – Het bonenreservoir bevat genoeg bonen.
  – De opvangschaal en het afvalbakje
  zijn leeg.
  43 • Page 44

  Instellingen
  Via het menu “Instellingen” kunt u de
  automaat aan uw eigen wensen aanpassen.

  – Nachtschakeling: de dagtijd wordt
  tussen 5:00 en 23:00 uur weergegeven, om energie te besparen.

  Instellingen weergeven en wijzigen

  Tijdformaat

  Het drankenmenu wordt weergegeven.

  – 12-uursweergave (12 uur)

   Raak de sensortoets  aan.

  Instellen

   Kies Instellingen  en raak  OK aan.

  Met deze functie stelt u de uren en de
  minuten in.

   Kies het menupunt dat u wilt weergeven of wijzigen.
   Bevestig met OK.
   Wijzig de instelling naar wens en bevestig met OK.
  Enkele instellingen, die u in het menu
  Instellingen vindt, zijn in afzonderlijke
  paragrafen van de gebruiksaanwijzing
  beschreven.

  – 24-uursweergave (24 uur)

  Als de koffieautomaat met een WiFinetwerk is verbonden en in de
  Miele@mobile-app is aangemeld,
  wordt de tijd gesynchroniseerd aan de
  hand van het door u in de
  Miele@mobile-app ingestelde land.

  Datum
  Met deze functie stelt u de datum in.

  Taal

  Timer

  Voor de teksten in het display kunt u uw
  eigen taal en land kiezen.

  De koffieautomaat beschikt over 2 timers met de timerfuncties Inschakelen
  om en Uitschakelen om.

  Tip: Als u onbedoeld een verkeerde
  taal hebt gekozen, vindt u het menupunt “Taal” gemakkelijk terug via het
  symbool .

  Dagtijd
  Weergave (dagtijdweergave)
  Kies de gewenste weergave van de
  dagtijd voor de uitgeschakelde koffieautomaat:
  – Aan: de dagtijd wordt altijd weergegeven.
  – Uit: de dagtijd wordt niet weergegeven.
  44

  De afzonderlijke timerfuncties kunt u
  aan verschillende weekdagen toewijzen.
  Inschakelen om
  De koffieautomaat wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld, bijvoorbeeld
  voor het ontbijt.
  Als de ingebruiknamebeveiliging actief
  is, wordt de koffieautomaat niet op
  het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  De timerinstellingen worden gedeactiveerd. • Page 45

  Instellingen
  Als de koffieautomaat drie keer met de
  timerfunctie is ingeschakeld en er geen
  dranken zijn bereid, wordt het apparaat
  niet meer automatisch ingeschakeld. Bij
  langdurige afwezigheid, bijv. tijdens uw
  vakantie, schakelt de koffieautomaat
  dan ook niet elke dag in.
  De geprogrammeerde tijden blijven wel
  in het geheugen staan en worden weer
  geactiveerd zodra u het apparaat handmatig hebt ingeschakeld.

  Tea timer

  Als u voor het uitgeschakelde apparaat
  de dagtijdweergave hebt ingeschakeld (Weergave | Aan of Nachtschakeling),
  verschijnen 23:59 uur van tevoren in het
  display het symbool  en de gewenste
  inschakeltijd.

  U kunt de melodie die u bij aanraking
  van de Aan/Uit-toets  hoort, uit- of inschakelen.

  Uitschakelen om
  De koffieautomaat wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld.
  Bij langdurige afwezigheid blijven de
  opgeslagen tijden in het geheugen
  staan. Zij worden weer geactiveerd zodra het apparaat weer wordt ingeschakeld.
  Uitschakelen na
  De koffieautomaat wordt uitgeschakeld
  nadat een bepaalde tijd geen toets is
  aangeraakt.
  De koffieautomaat wordt standaard
  na 20 minuten uitgeschakeld.
  U kunt deze standaardinstelling wijzigen
  en een tijd instellen tussen 20 minuten
  en 9 uur.

  Als u thee bereidt, kunt u met de tea timer een kookwekker starten (zie het
  hoofdstuk “Dranken bereiden”, paragraaf “Tea timer”).

  Geluidssterkte
  U kunt de geluidssterkte van de geluidssignalen en de toetssignalen instellen (segmentbalkje).

  Lichtsterkte display
  U kunt de lichtsterkte van het display
  instellen (segmentbalkje).

  Verlichting
  U kunt de lichtsterkte van de verlichting
  wijzigen als de koffieautomaat zowel inals uitgeschakeld is.
  Daarnaast kunt u voor het uitgeschakelde apparaat instellen na hoeveel tijd
  de verlichting moet worden uitgeschakeld (instelbaar tussen 15 minuten en
  9 uur).

  Info (informatie weergeven)
  U kunt het aantal bereide dranken en
  het aantal dranken dat nog kan worden
  bereid tot de onderhoudsprogramma's
  weergeven.

  Plaatsing op hoogte
  Als de koffieautomaat op grotere hoogte wordt opgesteld, kookt het water
  vanwege de lagere luchtdruk al bij een
  lagere temperatuur. U kunt instellen op
  45 • Page 46

  Instellingen
  welke hoogte het apparaat is geplaatst,
  zodat de bereidingstemperaturen optimaal worden aangepast aan de omstandigheden.

  Performance-stand
  U kunt de bijpassende Performancemodus voor uw gebruik selecteren.
  Standaard is Eco-stand ingesteld.
  Eco-stand
  De Eco-stand is een energiebesparende
  functie. Het systeem wordt pas opgewarmd als de bereiding van een drank
  wordt gestart.
  Barista-stand
  Met deze stand kunt u optimaal van uw
  koffie genieten. Koffiedranken kunnen
  zonder wachttijd worden bereid, daar
  de koffieautomaat altijd op bereidingstemperatuur blijft. Het energieverbruik is
  hoger dan bij de Eco-stand.
  Latte-stand
  Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor het bereiden van melk.
  Dranken met melk kunnen aanzienlijk
  sneller worden bereid. Het energieverbruik is hoger dan bij de Eco-stand en
  de Barista-modus.
  Party-stand
  Deze Performance-modus is speciaal
  voor weinig voorkomend, intensief gebruik van de koffieautomaat, bijvoorbeeld tijdens familiefeestjes.

  Reinig de koffieautomaat grondig na
  intensief gebruik. Dit geldt met name
  voor de melkleiding. Indien nodig
  moet de koffieautomaat worden ontkalkt en het filtersysteem worden
  ontvet.
  Let bij de Party-modus op het volgende:
  – De leidingen worden aanzienlijk minder vaak of helemaal niet gespoeld.
  De melkleiding wordt pas ca. 1 uur
  na de laatste melkbereiding gespoeld.
  – Meldingen over de onderhoudsstatus
  of vereist onderhoud worden onderdrukt totdat de automaat de volgende keer wordt ingeschakeld.
  – De timer Uitschakelen om en Uitschakelen na worden gedeactiveerd. De
  koffieautomaat wordt 6 uur na de
  laatste toetsbediening uitgeschakeld.
  – De kopjesverlichting is met maximale
  lichtsterkte voortdurend ingeschakeld
  zolang de koffieautomaat is ingeschakeld.

  Waterhardheid
  Stel het apparaat in op de hardheid van
  het gebruikte water. Zo kan het apparaat optimaal functioneren en voorkomt
  u dat het beschadigd raakt.
  Het waterleidingbedrijf kan u informatie
  verstrekken over de waterhardheid van
  het drinkwater in uw regio.
  Als u water uit flessen, bijv. mineraalwater, gebruikt, stel het apparaat dan in op
  basis van het calciumgehalte van dat

  46 • Page 47

  Instellingen
  water. Dat staat vermeld op het etiket
  2+
  van de fles in mg/l Ca of
  2+
  ppm (mg Ca /l).
  Gebruik drinkwater zonder koolzuur.
  Af fabriek is hardheidsgraad 21 °dH ingesteld.
  Waterhardheid

  Calciumgehalte

  °dH

  mg/l Ca

  mmol/l

  2+

  of

  ppm (mg Ca

  2+

  Instelling

  /l)

  1

  0,2

  7

  1

  2

  0,4

  14

  2

  3

  0,5

  21

  3

  4

  0,7

  29

  4

  5

  0,9

  36

  5

  6

  1,1

  43

  6

  7

  1,3

  50

  7

  8

  1,4

  57

  8

  9

  1,6

  64

  9

  10

  1,9

  71

  10

  11

  2,0

  79

  11

  12

  2,2

  86

  12

  13

  2,3

  93

  13

  14

  2,5

  100

  14

  15

  2,7

  107

  15

  16

  2,9

  114

  16

  17

  3,1

  121

  17

  18

  3,2

  129

  18

  19

  3,4

  136

  19

  20

  3,6

  143

  20

  21

  3,8

  150

  21

  22

  4,0

  157

  22

  23

  4,1

  164

  23

  Waterhardheid

  Calciumgehalte

  °dH

  mg/l Ca

  mmol/l

  2+

  of

  ppm (mg Ca

  2+

  Instelling

  /l)

  24

  4,3

  171

  24

  25

  4,5

  179

  25

  26

  4,7

  186

  26

  27

  4,9

  193

  27

  28

  5,0

  200

  28

  29

  5,2

  207

  29

  30

  5,4

  214

  30

  31

  5,6

  221

  31

  32

  5,8

  229

  32

  33

  5,9

  236

  33

  34

  6,1

  243

  34

  35

  6,3

  250

  35

  36

  6,5

  257

  36

  37–45

  6,6–8,0

  258–321

  37–45

  46–60

  8,2–10,7

  322–429

  46–60

  61–70

  10,9–
  12,5

  430–500

  61–70

  Tip: Als de waterhardheid >21 °dH
  (3,7 mmol/l) is, adviseren wij u water uit
  2+
  flessen (< 150 mg/l Ca ) te gebruiken.
  Uw koffieautomaat hoeft dan minder
  vaak te worden ontkalkt. Dat is beter
  voor het milieu, omdat u minder ontkalkingsmiddel gebruikt.

  Ingebruiknamebeveiliging 
  Met de ingebruiknamebeveiliging kunt u
  de automaat tegen ongewenst gebruik
  beveiligen (bijvoorbeeld door kinderen).

  47 • Page 48

  Instellingen
  Als de ingebruiknamebeveiliging actief
  is, zijn de instellingen voor de timer Uitschakelen na gedeactiveerd. De
  koffieautomaat wordt niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld en/of reageert niet wanneer u het apparaat nadert.
  Ingebruiknamebeveiliging  tijdelijk
  deactiveren
   Raak OK gedurende 6 seconden aan.
  Wanneer de koffieautomaat wordt uitgeschakeld, wordt de ingebruiknamebeveiliging weer ingeschakeld.

  Miele@home
  De volgende punten kunnen onder
  Miele@home verschijnen:
  – Instellen: deze optie verschijnt alleen
  als de koffieautomaat nog niet met
  een WiFi-netwerk is verbonden of de
  netwerkconfiguratie gereset is.
  – Deactiveren*/Activeren*: de instellingen voor het WiFi-netwerk blijven
  behouden, maar het netwerk wordt
  in- of uitgeschakeld.
  – Verbindingsstatus*: informatie over
  de WiFi-verbinding wordt weergegeven. De symbolen geven de kwaliteit
  van de verbinding aan.
  – Opnieuw instellen*: de instellingen
  voor het actuele WiFi-netwerk worden gereset. De WiFi-verbinding
  wordt opnieuw ingesteld.
  * Dit menupunt verschijnt als
  Miele@home is ingesteld en de koffieautomaat met een WiFi-netwerk verbonden is.
  48

  Afstandsbediening
  * Afstandsbediening verschijnt als de
  koffieautomaat met een WiFi-netwerk
  verbonden is.
  U kunt in de Miele@mobile app bijv. instellingen van de koffieautomaat wijzigen, als de afstandsbediening ingeschakeld is. Als u het bereiden van een
  drank via de app wilt starten, moet
  daarnaast ook MobileStart geactiveerd
  zijn.
  De afstandsbediening is af fabriek ingeschakeld.

  Remote update
  De optie Remote update wordt alleen
  weergegeven en kan alleen worden
  gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van
  Miele@home.
  Met Remote update kunt u de software
  van uw koffieautomaat bijwerken. Als er
  voor de koffieautomaat een update beschikbaar is, dan wordt deze automatisch door de koffieautomaat gedownload. De installatie van de update vindt
  echter niet automatisch plaats. U moet
  deze handmatig starten.
  Als u een update niet installeert, kunt u
  de koffieautomaat gewoon gebruiken.
  Miele beveelt echter aan om updates te
  installeren.
  Inschakelen/uitschakelen
  Remote update is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart. • Page 49

  Instellingen
  Schakel Remote update uit als u niet
  wilt dat updates automatisch worden
  gedownload.

  Handelaren (demofunctie)
  Voor particulier gebruik is deze functie
  niet relevant.

  Het verloop van Remote updates
  Informatie over de inhoud en omvang
  van een update is beschikbaar in de
  Miele@mobile-app.
  Als er een update beschikbaar is, dan
  wordt in het display van de koffieautomaat een melding weergegeven.
  U kunt de update meteen installeren of
  de installatie uitstellen. U wordt gevraagd dit te doen als u de koffieautomaat opnieuw inschakelt.
  Als u de update niet wilt installeren,
  schakelt u Remote update uit.

  Met de functie Handelaar | Demo-functie
  kan de koffieautomaat in de handel of in
  showrooms worden gepresenteerd.
  Daarbij wordt het apparaat verlicht,
  maar er kunnen geen dranken worden
  bereid of onderhoudsprogramma's worden uitgevoerd.
  Als u de demofunctie activeert, kunt u
  de koffieautomaat niet met de Aan/
  Uit-toets  uitschakelen.

  Fabrieksinstellingen

  De update kan enkele minuten duren.

  U kunt de instellingen van de koffieautomaat resetten naar de fabrieksinstellingen.

  Let bij de functie Remote update op het
  volgende:

  De volgende instellingen worden niet
  gereset:

  – Zolang u geen melding ontvangt, is er
  geen update beschikbaar.
  – De installatie van een update kan niet
  ongedaan worden gemaakt.
  – Schakel de koffieautomaat tijdens de
  installatie van een update niet uit. De
  update wordt dan afgebroken en
  wordt niet geïnstalleerd.
  – Enkele software-updates kunnen alleen door Miele Service worden uitgevoerd.

  – Aantal bereidingen en status van
  het apparaat (aantal bereidingen
  tot ontkalken, ... filtersysteem ontvetten)
  – Taal
  – Datum en dagtijd
  – Profielen en de bijbehorende dranken
  – Miele@home

  Softwareversie
  Het menupunt “Softwareversie” is bestemd voor Miele Service. Voor particulier gebruik is deze informatie niet relevant.
  49 • Page 50

  Reiniging en onderhoud
   Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.
  Door warmte en vocht in de koffieautomaat kunnen koffieresten gaan schimmelen en/of melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.
  Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig en regelmatig.

  Overzicht van de reinigingsfrequenties
  Aanbevolen reinigingsfrequentie

  Wat moet ik reinigen/onderhouden?

  dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  Melkkan en deksel
  Melkventiel
  Waterreservoir
  Opvangrooster
  Opvangschaal en afvalbakje

  1 x per week
  (vaker bij ernstige verontreiniging)

  Koffie-uitloop
  Kopjessensor
  Binnenruimte
  Filtersysteem
  Opvangschaal
  Front

  1 x per maand

  Bonenreservoir

  indien nodig/nadat een verzoek in
  het display verschijnt

  Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
  Filtersysteem ontvetten (met reinigingstabletten)
  Apparaat ontkalken

  50 • Page 51

  Reiniging en onderhoud
  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat
  Het filtersysteem mag niet in de
  vaatwasser worden gereinigd.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.
  De volgende onderdelen mogen uitsluitend handmatig worden gereinigd:
  – Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop
  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir en deksel

   Pas op voor beschadiging door
  te hoge temperaturen in de vaatwasser.
  Door reiniging in de vaatwasser bij
  temperaturen hoger dan 55 °C kunnen onderdelen onbruikbaar worden,
  bijvoorbeeld doordat ze vervormen.
  Gebruik voor onderdelen die in de
  vaatwasser kunnen worden gereinigd
  uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.
  Kunststof onderdelen kunnen in de afwasautomaat verkleuren wanneer ze
  in aanraking komen met natuurlijke
  kleurstoffen, zoals die van wortels, tomaten en ketchup. Een dergelijke verkleuring heeft geen effect op de gebruiksmogelijkheden.
  De volgende onderdelen mogen in de
  afwasautomaat worden gereinigd:
  – Opvangschaal, deksel en afvalbakje
  – Opvangrooster
  – Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen
  afdekking)
  – Melkkan met deksel
  – Kopjessensor
  – Opvangschaal
  – Reservoir
  – Waterreservoir

  51 • Page 52

  Reiniging en onderhoud
   U kunt zich branden aan hete
  onderdelen of door hete vloeistoffen.
  Door het gebruik van het apparaat
  kunnen onderdelen erg heet worden.
  Als u hete onderdelen aanraakt, kunt
  u zich branden. De vloeistoffen en de
  stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Laat de koffieautomaat afkoelen,
  voordat u deze reinigt.
  Let op. Het water in de opvangschaal
  kan erg heet zijn.

   Schade door vocht, dat in het
  apparaat komt.
  De stoom van een stoomreiniger kan
  terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.
  Gebruik geen stoomreiniger om de
  koffieautomaat te reinigen.
  Het is zeer belangrijk, de koffieautomaat
  regelmatig te reinigen, want koffieresten
  kunnen snel beschimmelen Melkresten
  kunnen zuur worden en de melkslang
  kan verstopt raken.

  Ongeschikte reinigingsmiddelen
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Alle oppervlakken zijn
  krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot
  gevolg hebben.
  Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Verwijder eventuele spatten die tijdens het ontkalken
  ontstaan meteen.
  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende
  middelen niet worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen
  (niet geschikt voor reiniging van het
  front)
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
  – reinigingsmiddelen voor vaatwassers
  (niet geschikt voor reiniging van het
  front)
  – glasreinigers
  – reinigingsmiddelen voor keramische
  kookplaten
  – ovenreinigers
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen

  52 • Page 53

  Reiniging en onderhoud
  – schurende harde sponsjes (zoals
  pannensponsjes), borstels of gebruikte sponsjes die nog resten
  schuurmiddel bevatten
  – vlekkensponsjes
  – scherpe metalen schrapers
  – staalwol of speciale spiraalsponsjes

  53 • Page 54

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal en afvalbakje
  reinigen
   U kunt zich branden aan hete
  onderdelen of door hete vloeistoffen.
  Als het apparaat in gebruik is, kunnen onderdelen erg heet worden. Als
  u hete onderdelen aanraakt, kunt u
  zich branden. De vloeistoffen en de
  stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Als de leidingen zojuist zijn doorgespoeld, wacht dan even voordat u de
  opvangschaal uit de koffieautomaat
  haalt.
  Let op. Het water in de opvangschaal
  kan erg heet zijn.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Reinig de opvangschaal en het afvalbakje dagelijks om geur- en schimmelvorming te voorkomen.

   Neem de opvangschaal met het afvalbakje uit het apparaat.
   Neem het afvalbakje van de opvangschaal en leeg het bakje.
  In het afvalbakje kan zich behalve koffieresten ook wat water bevinden dat
  afkomstig is van het spoelen.
  Opvangschaal uit elkaar nemen

  In het display verschijnt een melding als
  de opvangschaal en/of het afvalbakje
  vol zijn en moeten worden geleegd.
  Leeg in dat geval de opvangschaal en
  het afvalbakje. De deksel van de opvangschaal hoeft tijdens het legen niet
  te worden verwijderd.
  Tip: Bij sterke verontreiniging reinigt u
  de opvangschaal met een borstel voordat u de schaal in de vaatwasser
  plaatst.
   Open de deur van het apparaat.

  U kunt de oranje sluitclips niet verwijderen.
   Neem de deksel van de opvangschaal: duw aan beide zijden de
  oranje sluitclips naar buiten en maak
  de deksel los. Verwijder de deksel.

  54 • Page 55

  Reiniging en onderhoud
   Reinig de opvangschaal, de deksel
  en het afvalbakje in de vaatwasser of
  handmatig met een warm sopje van
  mild afwasmiddel.

  Opvangschaal in elkaar zetten

   Droog alle onderdelen weer af.
   Reinig de binnenkant van de koffieautomaat onder de opvangschaal.
  Contacten reinigen

   Plaats de deksel op de opvangschaal: schuif de deksel onder het
  lipje naast de contacten en druk op
  de deksel totdat deze aan de zijkanten hoorbaar in de vergrendelingen klikt.

   Reinig de contacten (metalen plaatjes) en de tussenruimte zorgvuldig,
  bijvoorbeeld met een borstel. Droog
  alle onderdelen goed af.
  Alleen met schone en droge contacten
  herkent de elektronica dat de opvangschaal vol is.
  Controleer één keer per week of de
  contacten schoon en droog zijn.
   Plaats het afvalbakje op de deksel.
   Schuif de opvangschaal met het afvalbakje in de koffieautomaat. Sluit
  de deur van het apparaat.

  55 • Page 56

  Reiniging en onderhoud
  Opvangrooster reinigen

   Verwijder het opvangrooster: duw
  hiervoor op de achterrand, zodat het
  rooster naar voren kantelt en eenvoudig kan worden uitgenomen.

   Reinig en droog zo nodig het plateau
  onder het waterreservoir.

   Reinig het opvangrooster in de vaatwasser of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.

   Schuif het waterreservoir tot aan de
  aanslag in de koffieautomaat. Sluit de
  deur van het apparaat.

   Droog het rooster af.
   Plaats het rooster weer terug.

  Waterreservoir reinigen
  Reinig het waterreservoir dagelijks met
  de hand met warm water en een beetje
  afwasmiddel. U kunt het waterreservoir
  één keer per week in de vaatwasser reinigen.
   Open de deur van het apparaat.
   Verwijder het waterreservoir.
   Reinig het waterreservoir en spoel het
  grondig om met schoon water om
  mogelijke resten afwasmiddel te verwijderen. Droog de buitenkant van
  het waterreservoir af.

  56

   Vul het waterreservoir met koud,
  schoon kraanwater.

  Koffie-uitloop reinigen
  Reinig de roestvrijstalen afdekking
  van de koffie-uitloop uitsluitend
  handmatig met warm water en afwasmiddel.
  Reinig alle onderdelen van de koffie-uitloop, behalve de roestvrijstalen afdekking minstens één keer per week in de
  vaatwasser. Zo worden koffie- en melkresten effectief verwijderd.
   Open de deur van het apparaat. • Page 57

  Reiniging en onderhoud

   Trek de roestvrijstalen afdekking van
  de uitloopunit er naar voren af en reinig deze.

   Verwijder de melkleiding van de koffie-uitloop: trek hiervoor het lipje 
  naar links.

  Het aansluitstuk van de melkleiding
  mag niet worden verwijderd. Reinig
  het aansluitstuk indien nodig met de
  borstel.

   Pak de uitloopunit aan de zijkant vast
  en trek deze er naar beneden toe af.

  57 • Page 58

  Reiniging en onderhoud
   Zet de uitloop unit weer in elkaar.
  Druk goed om de schenktuitjes stevig
  op de houders te zetten.

   Neem de 3 onderdelen van de uitloopunit uit elkaar: maak het Y-stuk,
  de schenktuitjes en de houders van
  elkaar los.
   Reinig alle onderdelen grondig.

   Plaats de uitloopunit in de koffieautomaat en sluit de melkleiding aan.
   Plaats de roestvrijstalen afdekking terug.
   Sluit de deur van het apparaat.
  In het display verschijnt Plaats de afdekking van de koffie-uitloop.
   Bevestig de melding met OK.

  Kopjessensor reinigen
  Onder aan de koffie-uitloop zit de kopjessensor.
   Reinig de omgeving van de koffie-uitloop met een vochtig sponsdoekje.
  Koffie-uitloop in elkaar zetten
  De uitloopunit is gemakkelijker in elkaar
  te zetten als u de afzonderlijke delen
  eerst met water vochtig maakt.
  Zorg dat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten.

  58

  Reinig de kopjessensor minstens
  één keer per week, of vaker bij ernstige
  verontreiniging. • Page 59

  Reiniging en onderhoud

   Druk de beide nokjes naar elkaar toe
  (pijlen).
  De sensor springt los.
   Reinig de kopjessensor in de vaatwasser of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.
   Plaats de kopjessensor terug door
  deze van onderen in de houder van
  de koffie-uitloop te duwen.

  Melkkan met deksel reinigen

   Spoel de melkleiding in de deksel
  goed door onder stromend water
  voordat u de deksel van de melkkan
  in de vaatwasser plaatst.
   Als er geen water uit het aansluitstuk  loopt, reinigt u het aansluitstuk met de borstel.
   Reinig de glazen kan.
   Droog alle onderdelen af en zet de
  melkkan weer in elkaar.

  U moet de melkkan dagelijks na gebruik
  uit elkaar halen en reinigen.
  Reinig zowel de deksel als de glazen
  kan in de vaatwasser of handmatig met
  warm water en afwasmiddel.
   Neem de melkkan uit het apparaat en
  giet de kan leeg.

   Reinig de houder van de melkkan in
  de koffieautomaat met een vochtig
  sponsdoekje.

  59 • Page 60

  Reiniging en onderhoud
  Melkventiel reinigen
  De afdichting van het melkventiel kan
  bijvoorbeeld door scherpe voorwerpen beschadigd raken.
  Gebruik geen scherpe voorwerpen,
  bijvoorbeeld een mes, om het melkventiel te reinigen.

  Het melkventiel bevindt zich onder het
  linker bonenreservoir.
  Melkresten kunnen zich ook op de
  roestvrijstalen bouten afzetten en hier
  indrogen. Deze afzetting kan lastig te
  verwijderen zijn. Het is daarom belangrijk na melkbereiding het apparaat regelmatig te reinigen.

  Bonenreservoir reinigen
   Schade door ondeskundige bediening en reiniging.
  Als de bonenreservoirs worden ondergedompeld in een vloeistof, kunnen storingen ontstaan. Als u ze demonteert, kunnen delen afbreken.
  Nadat u ze weer in elkaar gezet
  heeft, werkt de mechanica mogelijk
  niet meer correct.
  Neem de bonenreservoirs niet uit elkaar.
  Dompel de bonenreservoirs niet onder in een vloeistof, zoals een sopje
  met afwasmiddel.
  Koffiebonen bevatten vetten die aanslag op de wanden van de bonenreservoirs kunnen vormen, waardoor de
  doorstroming van de koffiebonen kan
  worden beperkt. Reinig de bonenreservoirs daarom regelmatig met een zachte
  doek.
  Indien gewenst kunt u de deksels van
  de bonenreservoirs handmatig met
  warm water en wat afwasmiddel reinigen. Droog de deksels goed af voordat
  u de bonenreservoirs ermee afdekt.

   Open de deur van het apparaat.

   Open de deur van het apparaat.

   Reinig het melkventiel met een vochtige spons- of microvezeldoek.

   Trek de bonenreservoirs links en
  rechts uit de koffieautomaat.

   Sluit de deur van het apparaat.

   Reinig de schachten van de bonenreservoirs in het apparaat.
  Tip: Gebruik een stofzuiger om koffieresten van binnen uit de koffieautomaat
  te verwijderen.
   Verwijder de deksels en leeg de bonenreservoirs.

  60 • Page 61

  Reiniging en onderhoud
  Binnenkant, binnenzijde van de
  deur en opvangschaal reinigen
  Reinig de binnenkant en het front tijdens de normale reiniging. Reinig bijvoorbeeld ook het gebied onder het
  waterreservoir als u dit hebt verwijderd.

  Verwijder geen onderdelen die ertoe
  dienen de doorstroming van de bonen te verbeteren (zie de pijl).
   Reinig de bonenreservoirs en de deksels handmatig met een licht bevochtigde, zachte doek. Droog alle
  onderdelen zorgvuldig af voordat u
  de bonenreservoirs met koffiebonen
  vult.
   Plaats de deksels terug en schuif de
  reservoirs weer terug in het apparaat.
   Sluit de deur van het apparaat.

  De opvangschaal bevindt zich binnenin
  het apparaat, aan de onderkant van de
  deur.
  Verwijder en leeg de opvangschaal regelmatig. U kunt de opvangschaal in de
  afwasautomaat reinigen.
   Open de deur van het apparaat.
   Verwijder en reinig de opvangschaal.
   Verwijder alle onderdelen uit de binnenkant van het apparaat:
  – Waterreservoir
  – Opvangschaal
  – Reservoir
  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir
  Tip: Droge resten gemalen koffie kunt u
  met een stofzuiger verwijderen.

  61 • Page 62

  Reiniging en onderhoud
   Reinig de binnenkant en de binnenzijde van de deur handmatig met een
  licht bevochtigde, schone spons- of
  microvezeldoek. Wrijf de binnenkant
  en de deur daarna met een zachte
  doek droog.
   Plaats alle onderdelen, inclusief de
  opvangschaal, weer terug.
   Sluit de deur van het apparaat.

  Front reinigen
  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als verontreinigingen lang inwerken.
  Verwijder verontreinigingen op het
  front meteen.
  Er mag geen water achter het display
  komen.
  Reinig het front na het ontkalken.
  Verwijder spetters ontkalkingsoplossing liefst meteen.

  Onderhoudsprogramma's
  De volgende onderhoudsprogramma's
  zijn beschikbaar:
  – Apparaat spoelen
  – Melkleiding spoelen
  – Melkleiding reinigen
  – Filtersysteem ontvetten
  – Apparaat ontkalken
  Voer het betreffende onderhoudsprogramma uit als in het display een melding verschijnt. U kunt de onderhoudsprogramma's op elk moment starten.
  Zo voorkomt u dat de koffieautomaat
  moet worden gereinigd op een moment
  dat dit u niet uitkomt.
  Tip: U kunt het reservoir onder de koffie-uitloop plaatsen, zodat u de opvangschaal minder vaak hoeft te legen.
  Menu Onderhoud oproepen

  Tip: Open de deur van het apparaat
  voordat u het bedieningspaneel reinigt.
  Zo voorkomt u onbedoeld bedienen van
  het apparaat.
   Reinig het front met een vochtige,
  schone spons of microvezeldoek.
  Wrijf alles daarna met een zachte
  doek droog.
  Tip: U kunt het front ook met een Mielemicrovezeldoekje reinigen.

   Raak de sensortoets  aan.
  U kunt nu een onderhoudsprogramma
  kiezen.

  Apparaat spoelen
  Als u een koffiedrank hebt bereid, worden de leidingen voor het uitschakelen
  automatisch doorgespoeld. U kunt Apparaat spoelen ook handmatig starten.

  Melkleiding spoelen
  Als u een drank met melk hebt bereid,
  spoelt de koffieautomaat na enkele minuten automatisch de melkleiding door.
  U kunt Melkleiding spoelen ook handmatig starten.

  62 • Page 63

  Reiniging en onderhoud
  Melkleiding reinigen
  De melkleiding van de koffieautomaat
  moet ongeveer één keer per week worden gereinigd.
  Het onderhoudsprogramma Melkleiding
  reinigen duurt ca. 15 minuten.
  Het reinigingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma
  moet volledig worden uitgevoerd.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Melkleiding reinigen en raak OK
  aan.
  Het proces wordt gestart en in het display verschijnen diverse meldingen.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir met reinigingsmiddel en lauw water tot
  aan de reinigingsmarkering . Plaats het
  reservoir terug. Sluit de deur..

  Oplossing met reinigingsmiddel maken
  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij het Miele-reinigingsmiddel voor
  melkleidingen.
  Het reinigingspoeder is speciaal ontwikkeld voor Miele-koffieautomaten en veroorzaakt geen vervolgschade.
  Het reinigingsmiddel voor melkleidingen
  is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij
  Miele en bij de Miele-vakhandel.
   Doe 2 sticks reinigingsmiddel voor
  melkleidingen in het waterreservoir.

   Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en roer de
  oplossing goed door.
  Houdt u zich aan de mengverhouding van het reinigingsmiddel. Vul het
  waterreservoir met de aangegeven
  hoeveelheid water. De reiniging
  wordt anders onvolledig uitgevoerd.
   Plaats het waterreservoir terug in het
  apparaat en sluit de deur.
   Volg de aanwijzingen in het display.
   Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om wanneer hiertoe
  een melding in het display verschijnt.
  Er mogen geen resten reinigingsmiddel in het waterreservoir achterblijven.
  Vul het waterreservoir met kraanwater.
  Het reinigingsprogramma is afgerond
  als het drankenmenu verschijnt.

  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen
  Ontvet het filtersysteem regelmatig. U
  bereidt dan altijd aromatische koffie en
  het apparaat kan optimaal functioneren.
  63 • Page 64

  Reiniging en onderhoud
  Bij koffiesoorten met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem versneld verstopt raken.
  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij Miele-reinigingstabletten. De reinigingstabletten voor het ontvetten van
  het filtersysteem zijn speciaal voor
  Miele-koffieautomaten ontwikkeld en
  veroorzaken geen vervolgschade.
  De reinigingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Het onderhoudsprogramma “Filtersysteem ontvetten” duurt ca. 11 minuten.
  Na 200 bereidingen verschijnt in het
  display een melding over het ontvetten
  van het filtersysteem.

  Filtersysteem en binnenruimte reinigen
  De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.
  Voor een optimale koffiesmaak en
  om kiemvorming te voorkomen,
  moet het filtersysteem worden verwijderd en gereinigd. Doe dit eens
  per week onder stromend water.
   Open de deur van het apparaat.
   Verwijder het waterreservoir.

   Bevestig de melding met OK.
  De melding verschijnt regelmatig. Als
  het maximum aantal bereidingen is bereikt, wordt de koffieautomaat geblokkeerd.
  Filtersysteem ontvetten
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Filtersysteem ontvetten en druk
  op OK.
  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  In het display verschijnt Verwijder het waterreservoir en het filtersysteem. Reinig de
  binnen-ruimte. Spoel het filtersysteem handmatig af. Leg het reinigingstablet erin.

  64

   Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar voren . • Page 65

  Reiniging en onderhoud

   Trek het filtersysteem eerst opzij 
  en vervolgens naar voren  uit het
  apparaat. Kantel het filtersysteem
  hierbij naar voren .
  Als u het filtersysteem niet of slechts
  met moeite uit het apparaat kunt trekken, bevindt het systeem zich niet in de
  uitgangspositie (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”).
  U mag de stand van de greep op het
  filtersysteem niet meer veranderen
  als u het filtersysteem uit het apparaat hebt gehaald. Doet u dat wel,
  dan kunt u het filtersysteem niet
  meer terugplaatsen.

   Wrijf de koffieresten van de zeven.
  Eén zeef bevindt zich in de trechter,
  de tweede links naast de trechter.
  Bij het verwijderen wordt gemalen koffie
  op de opvangschaal gemorst.
   Verwijder de opvangschaal en reinig
  de deksel.
   Reinig de binnenkant van de koffieautomaat. Droge resten gemalen koffie
  kunt u met een stofzuiger verwijderen.
  Reinigingstablet in het filtersysteem
  plaatsen

   Reinig het systeem handmatig onder
  stromend warm water zonder reinigingsmiddel.

   Plaats de reinigingstablet boven in
  het filtersysteem (zie pijl).
   Schuif het filtersysteem met het reinigingstablet in de koffieautomaat.
  65 • Page 66

  Reiniging en onderhoud
  Het apparaat leidt u door het ontkalkingsproces. In het display verschijnen
  de uit te voeren handelingen, zoals de
  opvangschaal leeggieten en het waterreservoir vullen.
  Het apparaat moet worden ontkalkt.
  Het ontkalkingsprogramma duurt
  ca. 20 minuten.

   Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar achteren .
   Schuif het waterreservoir en de opvangschaal met het afvalbakje in de
  koffieautomaat.
   Sluit de deur van het apparaat.
   Volg de overige aanwijzingen in het
  display.
  Het reinigingsprogramma is afgerond
  als het drankenmenu verschijnt.

  Apparaat ontkalken
  Gevaar voor beschadiging door
  spetters ontkalkingsoplossing.
  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.
  Verwijder spetters bij het ontkalken
  meteen.
  De koffieautomaat raakt door het gebruik verkalkt. Hoe snel dat gebeurt,
  hangt af van de hardheid van het gebruikte water. U dient de kalkresten regelmatig te verwijderen.

  66

  Er verschijnt een melding in het display
  van de koffieautomaat als u het apparaat moet ontkalken. De koffieautomaat
  geeft bij elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen er voor het ontkalken
  nog mogelijk zijn.
   Bevestig de melding met OK.
  Als het aantal resterende bereidingen 0
  is, wordt de koffieautomaat geblokkeerd.
  Als u op dat moment geen tijd hebt om
  de koffieautomaat te ontkalken, kunt u
  het apparaat uitschakelen. U kunt pas
  weer dranken bereiden als het apparaat
  is ontkalkt.
  Ontkalken nadat een verzoek in het
  display verschijnt
  In het display verschijnt de melding Apparaat ontkalken.
  Het ontkalkingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma
  moet volledig worden uitgevoerd.
   Bevestig de melding met OK.
  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen in het display. • Page 67

  Reiniging en onderhoud
  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir met ontkalkingsmiddel en lauw water tot
  aan de ontkalkingsmarkering . Plaats het
  reservoir terug en sluit de deur..

  Oplossing met ontkalkingsmiddel
  maken
  Voor een optimale ontkalking adviseren
  wij Miele-ontkalkingstabletten.
  De ontkalkingstabletten zijn speciaal
  voor de koffieautomaat ontwikkeld en
  veroorzaken geen vervolgschade.
  Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren
  bevatten en/of andere ongewenste
  inhoudsstoffen, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het apparaat beschadigen. Bovendien kan bij een niet
  juiste concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect
  niet worden gegarandeerd.

   Doe 2 ontkalkingstabletten in het waterreservoir.
   Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.
  Houdt u zich aan de mengverhouding zoals aangegeven voor het ontkalkingsmiddel. Vul het waterreservoir met de aangegeven hoeveelheid
  water. De ontkalking wordt anders
  onvolledig uitgevoerd.

  De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.

  Ontkalkingsprogramma uitvoeren

  Voor het ontkalkingsprogramma hebt u
  2 ontkalkingstabletten nodig.

   Volg de overige aanwijzingen in het
  display.

   Plaats het waterreservoir terug.

  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Spoel het waterreservoir om en plaats het terug. Sluit de deur.

   Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Er mogen geen
  resten ontkalkingsmiddel in het waterreservoir achterblijven. Vul het waterreservoir met kraanwater.
  Het ontkalkingsprogramma is afgerond
  als het drankenmenu verschijnt.

  67 • Page 68

  Nuttige tips
  De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt
  u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u
  Miele niet hoeft in te schakelen.
  De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en
  het probleem te verhelpen.

  Meldingen in het display
  Foutmeldingen moeten met OK worden bevestigd. Ook als het probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals in het display verschijnt.
  Volg de aanwijzingen in het display om het probleem te verhelpen.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F1, F2,
  F80, F82
  F353, F354

  Er is een interne storing opgetreden.
   Schakel de koffieautomaat uit. Schakel het apparaat pas na ongeveer 1 uur weer in.

  F74, F77
  F225, F226
  F235, F353, F354

  Er is een interne storing opgetreden.
   Schakel de koffieautomaat uit. Schakel het apparaat pas na ongeveer 2 minuten weer in.

  68 • Page 69

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F73 of

  Het filtersysteem kan niet zijn uitgangspositie innemen of is verontreinigd. De gemalen koffie kan niet
  worden samengeperst.
   Controleer of u het filtersysteem kunt verwijderen.
   Als u het filtersysteem kunt verwijderen, reinigt u
  dit onder stromend water.

  Controleer het filtersysteem

   Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem in de uitgangspositie (zie afbeelding).
   Plaats het waterreservoir in het apparaat en sluit
  de deur. Plaats het filtersysteem niet terug. Schakel de koffieautomaat in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd en neemt de uitgangspositie in.
   Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt,
  plaatst u het filtersysteem terug in de koffieautomaat. Sluit de deur van het apparaat.
   Als u het filtersysteem niet kunt verwijderen, schakelt u de koffieautomaat uit. Schakel het apparaat
  pas na ongeveer 2 minuten weer in.
  Een onderhoudsproHet waterreservoir is niet goed gevuld en geplaatst.
  gramma wordt voortij Controleer of u de juiste markering hebt gekozen.
  dig afgebroken en in het
  De symbolen op het waterreservoir geven de benodisplay verschijnt Schuif
  digde hoeveelheid water aan voor de onderhoudsprohet waterreservoir goed in
  gramma's
  het apparaat. Het reservoir
  Apparaat ontkalken:  en Melkleiding reinigen:  .
  moet vastklikken..
   Vul het waterreservoir tot aan de markering en
  start het programma opnieuw.
  69 • Page 70

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F233

  De kopjessensor is niet of niet correct geplaatst.
  Terwijl de koffie-uitloop omhoog gaat en er iets, bijvoorbeeld een kopje, tegen de kopjessensor stoot,
  heeft de kopjessensor geen referentiestand meer.
   Bevestig de melding met OK.
   Plaats de kopjessensor opnieuw in het apparaat.
  Totdat de koffieautomaat de volgende keer wordt ingeschakeld, is de kopjessensor niet actief en blijft de
  koffie-uitloop in de bovenste stand staan. Bij de volgende keer inschakelen wordt de kopjessensor opnieuw geïnitialiseerd.

  F 307

  70

  Er is een storing van het melkventiel opgetreden.
   Verwijder en reinig het melkventiel (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”, paragraaf “Melkventiel reinigen”). • Page 71

  Nuttige tips
  De koffieautomaat reageert vreemd
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het display blijft donker U hebt de Aan/Uit-toets  te kort aangeraakt.
  als u de koffieautomaat  Houd uw vinger minimaal 3 seconden op de Aan/
  met de Aan/Uit-toets 
  Uit-toets .
  inschakelt.
  De stekker zit niet goed in de wandcontactdoos.
   Steek de stekker in de wandcontactdoos.
  De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen,
  omdat de koffieautomaat, een ander apparaat of de
  huisinstallatie defect is.
   Trek de stekker van het apparaat uit de wandcontactdoos.
   Neem contact op met een elektricien of met
  Miele .
  Na het inschakelen van
  de automaat blijft de
  verlichting uit.

  De verlichting is uitgeschakeld.
   Schakel de verlichting in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Verlichting”).
  De verlichting is defect.
   Neem contact op met Miele.

  De koffieautomaat reageert niet op de bediening in het display.

  Er is een storing opgetreden.
   Raak de Aan/Uit-toets  aan totdat het display
  wordt uitgeschakeld en het apparaat opnieuw
  wordt gestart.

  De koffieautomaat
  wordt plotseling uitgeschakeld.

  De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt.
   Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie
  hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”).
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
   Steek de stekker in de contactdoos.

  De sensortoetsen reageren niet.
  De koffieautomaat kan
  niet meer worden bediend.

  Er is een interne storing opgetreden.
   Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van
  de automaat uit de wandcontactdoos te trekken of
  door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.

  71 • Page 72

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Hoewel er geen dranken worden bereid of
  het apparaat uitgeschakeld is, hoort u een ventilator.

  Dat is geen storing.
  De ventilator in het apparaat draait na de bereiding
  van dranken of na uitschakeling van het apparaat tot
  circa 30 minuten door.

  Het filtersysteem van de Het filtersysteem bevindt zich niet in zijn uitgangspokoffieautomaat kan niet sitie.
  worden verwijderd.
   Draai indien nodig de greep van het filtersysteem
  terug naar de uitgangspositie. Sluit de deur van
  het apparaat.
   Schakel de koffieautomaat uit.
   Schakel de koffieautomaat pas na ongeveer 1 minuut weer in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd en neemt de uitgangspositie in.
   Herhaal indien nodig deze stappen.
  Er staat een kopje onder de koffie-uitloop.
  Toch wordt de drankbereiding voortijdig afgebroken.

  Dit is geen storing.
  Als een kopje een buitengewoon grote opening heeft,
  bijvoorbeeld een breed uitlopende mok, zodat de
  kopjessensor de rand niet raakt, wordt de bereiding
  van de drank afgebroken. Gebruik een ander kopje of
  plaats het kopje zo dat de rand door de sensor kan
  worden gedetecteerd.

  Het apparaat wordt niet
  ingeschakeld, hoewel
  de timerinstelling Inschakelen om is geactiveerd.

  De ingebruiknamebeveiliging is ingeschakeld.
   Schakel de ingebruiknamebeveiliging uit.
  De verkeerde dag van de week is ingesteld.
   Controleer de timerinstellingen en wijzig deze indien nodig.
  De koffieautomaat is drie keer achtereen na het automatisch inschakelen niet bediend (vakantiestand).
   Schakel het apparaat in en bereid een drank.

  U bereidt heet water of Waarschijnlijk is de hoogte verkeerd ingesteld.
  thee, maar in plaats van  Wijzig de instellingen voor de hoogte (Instellingen
  water komt er stoom uit
    Hoogte).
  de uitloop.
   U kunt eventueel ook de temperatuurinstellingen
  van de dranken (Parameters) wijzigen.

  72 • Page 73

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het display is niet goed
  af te lezen.

  De lichtsterkte is te laag ingesteld.
   Wijzig de instelling (zie “Instellingen”).

  Het display is verlicht,
  maar de automaat verwarmt niet en bereidt
  geen dranken.

  De demo-functie voor de presentatie van de automaat
  bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd.
   Schakel de demo-functie uit (zie “Instellingen –
  Demo-functie”).

  73 • Page 74

  Nuttige tips
  Onbevredigend resultaat
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffiedrank is niet
  heet genoeg.

  Het kopje was niet voorverwarmd.
  Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen.
   Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met heet
  water.
  De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld.
   Stel een hogere temperatuur in.
  De zeven in het filtersysteem zijn verstopt.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig.
   Ontvet het filtersysteem.

  Bij het malen van de bo- Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt.
  nen is meer geluid dan  Vul het reservoir met verse bonen.
  anders te horen.
  Er kan plastic of steentjes tussen de koffiebonen zitten.
   Schakel de koffieautomaat direct uit. Neem contact op met Miele.
  De koffiedrank stroomt
  te snel in het kopje.

  Controleer of de maling niet te grof is ingesteld.
   Stel een fijnere maling in (zie “Maling”).

  De koffiedrank stroomt
  te langzaam in het kopje.

  Controleer of de maling niet te fijn is ingesteld.
   Stel een grovere maling in (zie “Maling”).

  De koffie of espresso
  heeft geen mooie crema.

  De maling is niet goed ingesteld.
   Stel een fijnere of grovere maling in.
  De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te
  hoog ingesteld.
   Stel een lagere bereidingstemperatuur in.
  De koffiebonen zijn niet meer vers.
   Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

  74 • Page 75

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffie is slap. Het
  koffiedik in het afvalbakje is erg nat en kruimelig.

  Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen
  en er wordt te weinig gemalen koffie bevochtigd.
  Gebruikt u donker gebrande bonen?
  Heel donkere bonen bevatten vaak veel vetten. Deze
  vetten kunnen aanslag vormen op de wanden van de
  bonenreservoirs, waardoor de doorstroming van de
  koffiebonen kan worden beperkt.
  Gebruikt u een koffiesoort met heel grote bonen of
  bonen die heel verschillend van grootte zijn?
  De bonen kunnen kantelen of klem komen te zitten en
  blokkades veroorzaken.
   Reinig de bonenreservoirs vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt.
   Trek het bonenreservoir een stukje naar buiten en
  schud dit een beetje heen en weer als u koffiesoorten gebruikt met heel grote bonen of bonen
  die heel verschillend van grootte zijn.
   U kunt eventueel ook andere koffiesoorten proberen.

  De koffie stroomt niet
  Koffieresten in de koffie-uitloop belemmeren de bereigelijkmatig uit de beide ding.
  schenktuitjes. Bij de be-  Haal de koffie-uitloop uit elkaar en reinig alle onreiding van melk sputderdelen, behalve de roestvrijstalen afdekking, in
  tert het apparaat af en
  de vaatwasser.
  toe.
  U dient deze reiniging wekelijks uit te voeren.
  De consistentie van het
  melkschuim is niet
  goed.

  De melk is te heet. Alleen met koude melk (< 10 °C)
  krijgt u mooi melkschuim.
   Controleer de temperatuur van de melk in de melkkan.
  De melkleiding is verstopt en/of het melkventiel is vuil.
   Volg de aanwijzingen in de paragraaf “Melkventiel
  reinigen”.

  75 • Page 76

  Nuttige tips
  Melkventiel reinigen
  Als bij de bereiding van melk alleen hete
  melk ontstaat in plaats van schuim, of
  als de melk tijdens de bereiding sputtert, is het melkventiel mogelijk verstopt. Controleer eerst de volgende
  punten:
  – Is de melk in de melkkan koud
  (< 10 °C)?
  – Zijn de koffie-uitloop en de deksel
  van de melkkan zorgvuldig gereinigd?
  – Is de koffie-uitloop correct gemonteerd?

   Verwijder de afdekking van het melkventiel: rechtsboven aan de afdekking
  bevindt zich een pen waarmee u de
  afdekking eruit kunt kantelen.

  – Is de melkleiding goed aangesloten
  op de uitloopunit?
  Als de melk desondanks niet naar wens
  wordt bereid, volgt u de onderstaande
  stappen om het melkventiel te reinigen.
  Reinig de afdekking van het melkventiel uitsluitend handmatig.
   Open de deur van het apparaat.

  3

  2
  1

   Verwijder het linker bonenreservoir en
  het reservoir.
   Verwijder de roestvrijstalen afdekking
  van de koffie-uitloop.

   Maak de melkleidingen los van de uitloopunit van de koffie-uitloop  en
  van de melkventielhouder  en .
   Verwijder de melkleiding  die het
  melkventiel verbindt met de koffie-uitloop.
   Maak de hoekige slang los van de
  ronde slang. Reinig de slangen onder
  stromend water.
  Maak de aansluitstukken niet los van
  de slang.

  76 • Page 77

  Nuttige tips

   Druk de vergrendeling links en rechts
  op de melkventielhouder in en trek de
  houder er naar voren af.

   Neem de roestvrijstalen bouten er
  naar boven toe uit.
   Reinig de afzonderlijke onderdelen
  van het melkventiel in de vaatwasser.
  Tip: Als zich aan de voorzijde ingedroogde melkresten bevinden, weekt u
  de roestvrijstalen bouten in warm water
  met afwasmiddel voordat u de bouten
  in de vaatwasser reinigt.
  Melkventiel monteren
   Plaats de roestvrijstalen bouten er
  van bovenaf in.

   Maak de houder los van de siliconen
  afdichting.

   Plaats de siliconen afdichting in de
  melkventielhouder.

  77 • Page 78

  Nuttige tips

   Plaats de houder met de siliconen afdichting terug totdat deze hoorbaar
  vastklikt.

  Tip: Draai indien nodig de melkleiding
  op het rechte aansluitstuk naar achteren.

   Sluit de hoekige slang aan op de
  langere melkleiding. Plaats nu eerst
  de gevormde slang via de bovenzijde
  van de koffie-uitloop. Het zwarte aansluitstuk wijst hierbij naar achteren.

   Plaats de afdekking van het melkventiel: plaats hiervoor de pen in de rechterbovenhoek en kantel de afdekking
  naar achteren totdat deze nauw aansluit.

   Sluit de onderkant van de gevormde
  slang aan op de uitloopunit.

   Schuif het linker bonenreservoir en
  het reservoir weer terug in de koffieautomaat. Plaats de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop.

   Steek de melkleidingen links en
  rechts in het melkventiel.
   Controleer of de melkleiding goed
  aansluit op de behuizing en de afdekking gemakkelijk kan worden geplaatst.
  78

   Sluit de deur van het apparaat. • Page 79

  Service en garantie
  Service
  Neem bij storingen die u niet zelf kunt
  oplossen, contact op
  – met uw Miele-vakhandelaar
  of
  – met Miele.

  Garantietermijn en garantievoorwaarden
  De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.
  Nadere bijzonderheden over de garantievoorwaarden vindt u in de bijgaande
  folder.

  Het adres, het telefoonnummer en de
  website van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.
  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet Miele  weten welk type apparaat u
  hebt en wat het serienummer is.
  Beide gegevens vindt u op het typeplaatje:

  79 • Page 80

  Accessoires
  U kunt deze en vele andere producten
  in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw
  Miele-vakhandelaar bestellen.
  – Universeel microvezeldoekje
  Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
  – Reinigingsmiddel voor de melkleidingen
  Voor het reinigen van het
  melksysteem
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van het filtersysteem
  – Ontkalkingstabletten
  Voor het ontkalken van de leidingen
  – CJ JUG isoleerkan
  Isoleerkan voor koffie of thee
  (inhoud 1 l)
  – Black Edition “One for All” van
  Miele
  perfect voor de bereiding van espresso, café crema en koffiesoorten met
  melk
  – “Espresso”
  perfect voor de bereiding van espresso
  – Black Edition “Café Crema” van
  Miele
  perfect voor de bereiding van koffie
  – “Decaf” van Miele
  perfect voor de bereiding van alle
  soorten cafeïnevrije koffie

  80 • Page 81

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Elektrische aansluiting
  Vergelijk voordat u het apparaat aansluit
  de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de
  waarden van het elektriciteitsnet.
  Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te
  voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een
  elektricien.
  De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich
  in het apparaat bevindt.
  De zekering moet minstens 10 A bedragen.
  De wandcontactdoos moet goed toegankelijk zijn. Als na inbouw de wandcontactdoos niet meer bereikbaar is,
  moet het apparaat via een werkschakelaar met alle polen van de netspanning
  kunnen worden losgekoppeld. Werkschakelaars zijn schakelaars met een
  contactopening van minstens 3 mm.
  Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais
  (EN 60335).
  Het apparaat mag niet op wisselrichters worden aangesloten. Wisselrichters worden bij autonome stroomvoorzieningen toegepast (zoals bij zonneenergie). Bij spanningspieken kan het
  apparaat om veiligheidsredenen worden
  uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken!
  Ook mag het apparaat niet met zogeheten spaarstekkers worden gebruikt.
  Dergelijke stekkers verminderen de
  energietoevoer, waardoor het apparaat
  te warm wordt.

  81 • Page 82

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Inbouwmaten
  Inbouw in een hoge kast
  De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.
  Alle maten zijn in mm aangegeven.

  Een combinatie met andere inbouwapparaten van Miele is mogelijk. Hierbij moet
  zich onder de koffieautomaat een dichte tussenbodem bevinden. In combinatie
  met een serviesverwarmer/-warmhoudlade is een tussenbodem niet vereist.

  82 • Page 83

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Installatie en aansluitingen
  Alle maten zijn in mm aangegeven.

  a Aansluitkabel
  b Hier bevindt zich geen elektrische aansluiting

  83 • Page 84

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Koffieautomaat inbouwen
   Letselrisico door ondeskundige
  bediening.
  Er bestaat letselrisico door een nietingebouwd en derhalve nietbevestigd apparaat.
  De koffieautomaat mag uitsluitend in
  ingebouwde toestand worden gebruikt.

   Kans op schade door ondeskundige bediening.
  Als niet wordt voldaan aan de vereisten voor de omgevingstemperatuur,
  werkt de koffieautomaat mogelijk
  niet naar behoren.
  De koffieautomaat mag alleen worden gebruikt, bij een omgevingstemperatuur tussen +16 °C en +38 °C.
  De minimale inbouwhoogte bedraagt
  850 mm.
  De deur moet ten minste 120° kunnen worden geopend. Het linker bonenreservoir kan anders niet worden
  verwijderd.

  Controleer of tussen de wand of een
  ander nabijgelegen object en de koffieautomaat minstens 299 mm ruimte beschikbaar is. De deur kan anders niet
  ver genoeg worden geopend om het linker bonenreservoir uit de automaat te
  kunnen nemen (deuropeningshoek van
  minstens 120°).
  Voor de inbouw is een TX 20-schroevendraaier benodigd.
  Tip: Een plateau voor de koffieautomaat
  op nishoogte wordt aanbevolen. U kunt
  het apparaat dan gemakkelijker elektrisch aansluiten.
  Aansluiten op het elektriciteitsnet
  Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk “Elektrische aansluiting” in acht.
   Sluit de koffieautomaat aan op het
  elektriciteitsnet.
  De koffieautomaat plaatsen en stellen
  Als u het apparaat in de nis schuift,
  mag de elektrische aansluiting niet
  ingeklemd of beschadigd raken.
   Schuif de automaat tot aan de aanslag in de inbouwnis.
   Controleer of het apparaat in het midden van de nis en goed recht staat.
  Stel het apparaat, indien nodig.
  Verstel voor het stellen van het apparaat nooit de deurscharnieren. Hierdoor kan het melkreservoir mogelijk
  niet meer correct worden geplaatst
  en kunnen dranken met melk mogelijk niet correct worden bereid.

  84 • Page 85

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Bijgeleverd zijn vier schroeven M5
  (3,5 x 25 mm). Hiermee kunt u het apparaat in de inbouwnis stellen en bevestigen.

  Aanslag voor de deuropening
  De deurscharnieren van de koffieautomaat zijn voorzien van aanslagen waarmee de openingshoek van de deur
  wordt begrensd op ca. 120°. Hiermee
  wordt voorkomen dat de deur van het
  apparaat tegen een aangrenzende muur
  komt en beschadigd raakt.
  U kunt de aanslag voor de deuropening
  verwijderen om de openingshoek te
  vergroten tot ca. 170°. Zo kunnen de
  bonenreservoirs eenvoudig worden uitgenomen.

   Open de deur van het apparaat en
  draai de schroeven aan de zijkant er
  losjes in.
   Stel het apparaat door voorzichtig
  aan de onderste schroeven te draaien. Zorg dat de automaat midden in
  de inbouwnis komt te staan.
   Om het apparaat in de kast vast te
  zetten, draait u de twee bovenste
  schroeven handvast aan.
   Controleer de werking van de koffieautomaat.

  Aanslag voor de deuropening verwijderen
  Controleer of voor de ruimere deuropeningshoek voldoende ruimte is
  om de deur open te doen zonder een
  nabijgelegen muur te raken.

  85 • Page 86

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie

   Verwijder de aanslagen voor de deuropening door deze bijvoorbeeld met
  een schroevendraaier van de scharnieren te lichten.
  De openingshoek van de deur is nu vergroot tot ca. 170°.

  86 • Page 87

  Conformiteitsverklaring
  Hiermee verklaart Miele, dat deze koffieautomaat voldoet aan richtlijn
  2014/53/EU.
  U kunt de volledige tekst van deze EUconformiteitsverklaring op de volgende
  internetadressen vinden:
  – www.miele.nl Downloads
  – www.miele.nl/c/brochures-en-handleidingen-385.htm
  Frequentieband

  2,4000 GHz –
  2,4835 GHz

  Maximale zendca- < 100 mW
  paciteit

  87 • Page 88 • Page 89 • Page 90 • Page 91

  Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
  Snel en gemakkelijk.
  Bezoek op www.miele.nl ook de Miele Shop
  voor een compleet overzicht van alle accessoires,
  toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten
  voor uw Miele-apparaat.
  U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten,
  bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.
  Miele Nederland B.V.
  Postbus 166
  4130 ED VIANEN
  (0347) 37 88 88
  Bezoek het Miele Experience Center:
  De Limiet 2
  4131 NR VIANEN
  Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh • Page 92

  CVA 7440
  nl-NL

  M.-Nr. 11 201 490 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7440 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 7440 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 7440

Miele CVA 7440 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CVA 7440 Bedienungsanleitung - Deutsch - seiten

Miele CVA 7440 Bedienungsanleitung - Englisch - 88 seiten

Miele CVA 7440 Kurzanleitung - Holländisch - 2 seiten

Miele CVA 7440 Bedienungsanleitung - Französisch - 92 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info