Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
bedrijfsafwasautomaat
PG 8080 / PG 8080 U /
PG 8080i
Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u
uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik
neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
nl - NL, BE
M.-Nr. 09 841 811
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  bedrijfsafwasautomaat
  PG 8080 / PG 8080 U /
  PG 8080i

  nl - NL, BE
   Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u
  uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik
  neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  schade aan uw apparaat.

  M.-Nr. 09 841 811 • Page 2

  Inhoud
  Inleiding ..................................................................................................................  5
  Algemeen ...............................................................................................................  6
  Overzicht ................................................................................................................. 6
  Bedieningspaneel.................................................................................................... 7
  Verantwoord gebruik.............................................................................................  8
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.........................................................  9
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  15
  Economisch afwassen .......................................................................................... 16
  Ingebruikneming..................................................................................................  17
  Deur openen.......................................................................................................... 17
  Deur sluiten ........................................................................................................... 17
  Kinderbeveiliging ................................................................................................... 17
  Principe display ..................................................................................................... 18
  Basisinstellingen.................................................................................................... 19
  Taal ...................................................................................................................  19
  Waterhardheid ..................................................................................................  19
  Voor het eerste gebruik heeft u nodig: .................................................................. 20
  Regenereerzout bijvullen ....................................................................................... 20
  Regenereerzout bijvullen ....................................................................................... 22
  Naspoelmiddel ...................................................................................................... 22
  Naspoelmiddel doseren ........................................................................................ 23
  Naspoelmiddel bijvullen ........................................................................................ 23
  Serviesgoed en bestek inruimen .......................................................................  24
  Spoelgoed inruimen .............................................................................................. 24
  Waar u op moet letten ........................................................................................... 24
  Bovenrek ............................................................................................................... 26
  Omklapbare spijlen...........................................................................................  26
  Kopjesrek .........................................................................................................  26
  Jumbo-kopjesrek .............................................................................................  27
  Glazenbeugel....................................................................................................  27
  Hoogteverstelling glazenbeugel: ......................................................................  27
  Verstellen bovenrek ..........................................................................................  28
  Onderrek................................................................................................................ 29
  Glazenhouder ...................................................................................................  30
  Omklapbare spijlen...........................................................................................  30
  Bestekkorf ............................................................................................................. 31
  Speciale bestekhouder voor de bestekkorf........................................................... 31

  2 • Page 3

  Inhoud
  Bediening .............................................................................................................  32
  Reinigingsmiddelen ............................................................................................... 32
  Reinigingsmiddel doseren ..................................................................................... 34
  Inschakelen ........................................................................................................... 35
  Programma kiezen................................................................................................. 35
  Programma starten................................................................................................ 35
  Tijdweergave ......................................................................................................... 36
  Stand-by................................................................................................................ 36
  Programma-einde.................................................................................................. 37
  Uitschakelen.......................................................................................................... 37
  Afwasautomaat uitruimen...................................................................................... 37
  Programma onderbreken....................................................................................... 38
  Programma wisselen ............................................................................................. 38
  Extra functies.......................................................................................................  39
  Extra drogen .......................................................................................................... 39
  Voorprogrammering............................................................................................... 39
  Reiniging en onderhoud......................................................................................  41
  Onderhoud ............................................................................................................ 41
  Spoelruimte reinigen ............................................................................................. 41
  Deurdichting en deur reinigen ............................................................................... 42
  Front reinigen......................................................................................................... 42
  Zeven in de spoelruimte controleren ..................................................................... 43
  Zeven reinigen ....................................................................................................... 43
  Sproeiarmen reinigen ............................................................................................ 45
  Nuttige tips...........................................................................................................  46
  Technische storingen............................................................................................. 46
  Storingen in de watertoevoer/waterafvoer ............................................................ 48
  Algemene problemen met de afwasautomaat ...................................................... 49
  Geluiden ................................................................................................................ 51
  Een tegenvallend afwasresultaat........................................................................... 52
  Storingen verhelpen ............................................................................................  55
  Zeef in watertoevoer reinigen ................................................................................ 55
  Advies.................................................................................................................... 55
  Zeefje reinigen ....................................................................................................... 55
  Afvoerpomp en terugslagklep reinigen.................................................................. 56
  Bij te bestellen accessoires................................................................................  57
  Programma-overzicht .........................................................................................  58

  3 • Page 4

  Inhoud
  Miele Service .......................................................................................................  60
  Programma-actualisering(update) ......................................................................... 60
  Elektrische aansluiting........................................................................................  61
  Wateraansluiting..................................................................................................  63
  Het waterbeveiligingssysteem van Miele .............................................................. 63
  Watertoevoer ......................................................................................................... 63
  Waterafvoer aansluiten .......................................................................................... 65
  Technische gegevens..........................................................................................  66
  Menu "Instellingen".............................................................................................  67
  Menu "Instellingen" voor het wijzigen van standaardwaarden.............................. 67
  Menu "Instellingen" openen .................................................................................. 67
  Taal ..................................................................................................................... 67
  Waterhardheid ....................................................................................................... 68
  Naspoelmiddel ...................................................................................................... 69
  AutoOpen .............................................................................................................. 69
  Optimalisatie stand-by .......................................................................................... 70
  Bijvulcontrole......................................................................................................... 71
  Lichtsterkte............................................................................................................ 71
  Contrast................................................................................................................. 71
  Controle zeefcombinatie ....................................................................................... 71
  Externe DOS.......................................................................................................... 71
  Hoeveelheid reinigingsmiddel ............................................................................... 72
  DOS ontluchten ..................................................................................................... 72
  Naspoeltemperatuur.............................................................................................. 73
  Extra water ............................................................................................................ 73
  Programmavoorkeuze ........................................................................................... 73
  Handelaar .............................................................................................................. 73
  Fabrieksinstelling ................................................................................................... 74
  Instellingsmenu sluiten .......................................................................................... 74

  4 • Page 5

  Inleiding
  Waarschuwingen
   Aanwijzingen die op deze manier worden aangeduid,
  zijn veiligheidsrelevante aanwijzingen. U wordt gewaarschuwd voor mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade.
  Lees dergelijke waarschuwingen goed en houdt u zich aan
  de betreffende instructies en gedragsregels.

  Opmerkingen
  Opmerkingen worden op deze manier aangeduid en bevatten informatie waarmee u speciaal rekening moet houden.
  U herkent opmerkingen aan het grijsomlijnde kader.

  Aanvullende informatie en opmerkingen
  Aanvullende informatie en opmerkingen herkent u aan een
  zwartomlijnd kader. Voor het gebruik van het apparaat hebben deze opmerkingen geen dwingend karakter.

  Handelingen
  Voor de bediening worden de uit te voeren handelingen gemarkeerd.
  Voor elke handeling staat een zwart blokje. De handelingen
  geven stap voor stap aan wat u moet doen.
  Voorbeeld:
   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de
  middelste toets.

  Display
  Informatie die op het display van het apparaat verschijnt, herkent u aan een speciaal lettertype dat lijkt op het lettertype
  van het display.
  Voorbeeld:
  Als op het display de melding  Einde of AutoOpen wordt
  weergegeven...

  5 • Page 6

  Algemeen
  Overzicht

  a Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)

  g Typeplaatje

  b Bovenrek
  c Middelste sproeiarm

  h Kinderbeveiliging in de deurgreep
  (niet zichtbaar)

  d Luchttoevoer voor het drogen

  i Reservoir voor naspoelmiddel

  e Onderste sproeiarm

  j Reservoir voor reinigingsmiddel (twee
  vakjes)

  f Zeefcombinatie

  6

  k Reservoir voor regenereerzout • Page 7

  Algemeen
  Bedieningspaneel

  a Programmakeuze
  b Display
  c Start/Stop-toets met controlelampje
  d Toets > (meer programma's) met
  controlelampje

  e Toets  (voorprogrammering) met
  controlelampje
  f Toets + (extra drogen) met controlelampje
  g Toets  voor het kiezen van de programma's
  h Toets  (Aan/Uit)

  7 • Page 8

  Verantwoord gebruik
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik
  echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen tot gevolg hebben.
  Lees de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door, voordat u het apparaat
  voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het
  apparaat. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

  Verantwoord gebruik
   Deze bedrijfsafwasautomaat is door zijn korte programma's en zijn
  grote reinigingscapaciteit geschikt voor professioneel gebruik in kantoren, koffiekamers, verenigingsgebouwen, ambachtelijke bedrijven,
  workshop-keukens en dergelijke.

   De automaat is niet geschikt voor continu gebruik.
   De automaat is niet geschikt voor de behandeling van medische
  producten.

   Deze automaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik dat is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing, dat wil zeggen voor het reinigen
  van glazen, vaatwerk en bestek. Elk ander gebruik, alsmede aanpassingen en wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen gevaarlijk zijn.
  Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat
  door onjuist gebruik of foutieve bediening.

   De automaat is uitsluitend bedoeld voor stationair binnengebruik.
   Gebruik speciale inzetten uitsluitend voor de doeleinden die in de
  gebruiksaanwijzing worden aangegeven.

   Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Correcte plaatsing
   Het apparaat mag niet worden opgesteld in een explosiegevaarlijke ruimte. De ruimte dient tevens vorstvrij te zijn.

   De onderbouwmodellen moeten correct worden ingebouwd.
  Plaats de automaten alleen onder een doorlopend werkblad dat aan
  de keukenkasten eromheen is vastgeschroefd.

   In de directe omgeving van de automaat mag uitsluitend meubilair
  voor professioneel gebruik worden geplaatst. Andere meubels kunnen door de condens beschadigd raken.

  Technische veiligheid
   Dit apparaat mag alleen door Miele, een Miele-vakhandelaar of
  een gekwalificeerd vakman in gebruik worden genomen, alsmede
  onderhouden en gerepareerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie-/
  onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen grote risico’s voor
  de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.

   Laat het apparaat alleen bedienen door personeel dat is geïnstrueerd. Het personeel moet ook daarna regelmatig worden geïnstrueerd.

   Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare schade. Neem
  een beschadigd apparaat nooit in gebruik. Een beschadigd apparaat
  kan uw veiligheid in gevaar brengen.

   Schakel een beschadigde of lekkende automaat onmiddellijk uit
  en neem contact op met Miele, een Miele-vakhandelaar of een andere vakman.

   Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen
  worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij correct functioneren en volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Laat de
  huisinstallatie bij twijfel door een vakman inspecteren. Miele kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt
  door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een
  elektrische schok).

   Volg de installatie-instructies uit de gebruiksaanwijzing en de installatietekening.

   Controleer of de aansluitgegevens (spanning, frequentie en zekering) op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van uw
  elektriciteitsnet.

   Door de automaat mag geen stekker van een elektrisch apparaat
  ingeklemd raken. Als de diepte van de inbouwnis te gering is, kan
  door druk op de stekker oververhitting optreden. Zie ook "Elektrische aansluiting".

   Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of een ongeschikt verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan
  een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd. Er kan
  bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.

   Open in geen geval de ommanteling van het apparaat. Wanneer
  onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of wanneer
  elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.

   Als de aansluitkabel beschadigd is, mag het apparaat niet in gebruik worden genomen. Een beschadigde kabel mag alleen door een
  speciale kabel worden vervangen. Om veiligheidsredenen mag alleen
  Miele, een Miele-vakhandelaar of een erkend vakman de aansluitkabel vervangen.

   Maak het apparaat vóór onderhoudswerkzaamheden altijd spanningsvrij.
  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Dompel de kunststof ommanteling van de wateraansluiting niet in
  vloeistoffen. In de ommanteling bevinden zich twee elektrische kleppen.

   In de watertoevoerslang bevinden zich spanningvoerende delen.
  De slang mag daarom niet worden ingekort.

   Het ingebouwde Waterproof-systeem biedt optimale bescherming
  tegen waterschade als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  – De automaat moet volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.
  – Noodzakelijke reparaties moeten worden uitgevoerd, defecte onderdelen moeten worden vervangen.
  – De kraan moet bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens vakanties) worden dichtgedraaid.
  Het Waterproof-systeem functioneert ook als de automaat uitgeschakeld is. De automaat mag echter niet van de netspanning worden losgekoppeld.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik
   Deze automaat is alleen bedoeld voor gebruik met water en reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor professionele afwasautomaten.
  Gebruik geen organische oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen,
  in verband met explosiegevaar. Maar er kunnen ook andere problemen optreden, zoals aantasting van rubberen en kunststof onderdelen. Hierdoor kunnen vloeistoffen uitlopen en schade veroorzaken.

   Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor professionele afwasautomaten. Gebruik van andere reinigingsmiddelen kan
  schade aan de automaat en het spoelgoed veroorzaken.

   Ga nooit op de geopende deur zitten of staan. Het apparaat kan
  kantelen en beschadigd raken.

   Na werkzaamheden aan de watervoorziening moet de leiding naar
  de automaat worden ontlucht. Anders kunnen onderdelen beschadigd raken.

   Houd rekening met de hoge temperaturen in het apparaat. Als u
  de deur opent, kunt u zich branden! Laat serviesgoed, bestek, rekken en inzetten eerst afkoelen. Na afloop van het programma kan er
  heet water in bakjes en dergelijke zijn achtergebleven. Giet dit water
  in de spoelruimte.

   Het water in de spoelruimte is geen drinkwater!
   Een voorbehandeling (bijvoorbeeld met gewoon afwasmiddel en
  andere reinigingsmiddelen), maar ook bepaalde verontreinigingen en
  sommige reinigingsmiddelen kunnen schuim veroorzaken. Schuim
  kan het resultaat van de reiniging verminderen.

   Schuim dat uit de spoelruimte komt, kan schade aan de automaat
  veroorzaken. Breek het programma meteen af als er schuim uit de
  automaat komt en maak het apparaat spanningsvrij.

  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Let bij gebruik van reinigingsmiddelen en speciale producten altijd
  op de aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik een reinigingsmiddel
  alleen voor de toepassingen die door de fabrikant worden aangegeven. Hiermee voorkomt u materiële schade en eventuele heftige chemische reacties (bijvoorbeeld een gasexplosie).

   Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reinigingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus,
  mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u reinigingsmiddelen heeft ingeademd of ingeslikt.

   Miele is niet aansprakelijk voor het effect van chemische reinigingsmiddelen op het materiaal van het spoelgoed. Houdt u zich aan
  de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel voor wat
  betreft opslag, gebruik en dosering.

   Om materiële schade en corrosie te vermijden, mogen geen zuren,
  chloridehoudende oplossingen en roestende metalen in de spoelruimte terechtkomen.

   Reinig in de afwasautomaat geen spoelgoed dat met as, zand,
  was, smeermiddelen of verf is vervuild. Dergelijke stoffen beschadigen het apparaat.

   De automaat en de directe omgeving ervan mogen niet met water
  (waterslang of hogedrukreiniger) worden afgespoten.

   Om schade door corrosie te vermijden, mag de roestvrijstalen ommanteling niet in aanraking komen met zoutzuurhoudende oplossingen en dampen.

   Plaats scherpe, spitse voorwerpen zo in de automaat dat dit geen
  risico's oplevert. Wees extra voorzichtig als u dergelijke voorwerpen
  rechtop in de automaat zet.

   Verwijder voor het inruimen alle grove resten van voedingsmiddelen van het spoelgoed.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen
   Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. De
  kinderen zouden zich in de automaat kunnen opsluiten.

   Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

   Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een
  foutieve bediening.

   Zorg ervoor dat kinderen niet met proceschemicaliën in aanraking
  kunnen komen. Proceschemicaliën kunnen brandwonden in mond
  en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Laat kinderen niet bij de
  automaat komen als deze geopend is. Er kunnen nog resten van proceschemicaliën in de automaat aanwezig zijn. Ga direct naar de dokter wanneer uw kind proceschemicaliën binnengekregen heeft.

  Accessoires
   Alleen originele Miele-accessoires mogen worden aan- of ingebouwd. Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan
  Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer
  worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.
  Als de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
  die daarvan het gevolg is.

  14 • Page 15

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal
  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.
  Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
  en wordt er minder afval geproduceerd.
  Uw vakhandelaar neemt de verpakking
  in het algemeen terug.

  Het afdanken van een apparaat
  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle
  materialen. Ze bevatten ook stoffen,
  mengsels en onderdelen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone huisafval
  doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
  gezondheid en het milieu. Doe uw oude
  apparaat daarom nooit bij het gewone
  afval.

  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk
  zelf verantwoordelijk voor het wissen
  van eventuele persoonlijke gegevens op
  het af te danken apparaat. Bewaar het
  afgedankte apparaat buiten het bereik
  van kinderen.

  15 • Page 16

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Economisch afwassen
  Deze afwasautomaat gaat uiterst zuinig
  om met water en energie. Maar ook u
  kunt hieraan een bijdrage leveren als u
  met de volgende punten rekening
  houdt:
   U kunt het apparaat op warm water
  aansluiten. Ideaal is een aansluiting
  op een milieuvriendelijke warmwatervoorziening, bijvoorbeeld op basis
  van zonne-energie (met circulatieleiding). Bij elektrisch verwarmde installaties en als u vooral glazen en bierglazen reinigt, adviseren wij aansluiting op een koudwaterleiding.
   Benut de volledige capaciteit van de
  rekken. U werkt dan altijd efficiënt.
  De automaat mag niet worden overbeladen.
   Kies een afwasprogramma dat past
  bij het soort vaatwerk en de mate van
  verontreiniging.
   Kies het programma "ECO" als u extra energiebesparend wilt reinigen. Dit
  standaardprogramma is gezien het
  gecombineerde energie- en waterverbruik uiterst efficiënt bij normaal verontreinigd spoelgoed.
   Volg de doseeradviezen op die op de
  verpakking van het afwasmiddel
  staan.

  16

   Bij gebruik van poedervormige reinigingsmiddelen kunt u de dosering
  met 1/3 verminderen, als de rekken
  maar half beladen zijn. • Page 17

  Ingebruikneming
  Deur openen

  Deur sluiten
   Schuif de rekken naar binnen.
   Druk de deur dicht, totdat deze vastklikt.

   Kom niet met uw handen in het
  gedeelte waar de deur sluit.
  Het gevaar bestaat dat uw handen
  klem komen te zitten.

  Kinderbeveiliging

  Bij programma’s met een droogfase
  gaat de deur na afloop van een programma automatisch op een kier open.
  Dat bevordert het droogproces (zie
  "Programma-overzicht").
  U kunt deze functie ook uitschakelen
  (zie "Instellingen, AutoOpen").

  Als kinderen de automaat niet mogen
  openen, vergrendelt u de deur met de
  kinderbeveiliging.

   Pak de deur bij de deurgreep en trek
  de deur daarmee open.
  Als u de deur opent, terwijl de automaat
  in gebruik is, worden alle functies automatisch onderbroken.

   Zorg ervoor dat de deur zonder
  problemen open kan.

   Duw het schuifje onder de deurgreep
  naar rechts om de deur te vergrendelen.
   Schuif het naar links om de deur te
  ontgrendelen.

  17 • Page 18

  Ingebruikneming
  Principe display
  Algemeen
  Via het display kunt u de volgende
  functies kiezen of instellen:
  – het programma
  – het starttijdstip (voorprogrammering)

  Menu "Instellingen"

  – de instellingen

  Met het menu "Instellingen" kunt u de
  elektronica van de automaat aan veranderende eisen aanpassen.
  Door een bepaalde toetsencombinatie
  in te drukken, komt u in het instellingsmenu.
  Voor meer informatie zie het gelijknamige hoofdstuk.

  Tijdens het programmaverloop geeft het
  display het volgende aan:
  – de programmafase
  – de geschatte resttijd
  – eventuele foutmeldingen en aanwijzingen
  Om energie te besparen, schakelt de
  automaat na enkele minuten over naar
  de stand-by-stand, als u geen toets
  bedient of als er geen programma actief is. Enkele minuten later wordt het
  apparaat helemaal uitgeschakeld (zie
  "Bediening, Stand-by").
  Om de automaat weer in te schakelen,
  drukt u op de toets .

  In het instellingsmenu wordt de eigenlijke functie van de toetsen onder het
  display uitgeschakeld. Met behulp van
  deze toetsen kunt u dan menupunten
  kiezen en bevestigen.
  De pijlen links en rechts in het display
  geven aan dat er meer keuzemogelijkheden volgen. Met de linker en rechter
  toets onder het display kunt u uit deze
  mogelijkheden kiezen.
  Met de middelste toets onder het display kunt u meldingen of instellingen
  bevestigen en naar het volgende menu
  of naar een ander menuniveau gaan.
  De actuele instelling wordt met een vinkje  aangegeven.

  18 • Page 19

  Ingebruikneming
  Basisinstellingen
   Schakel de automaat met de toets 
  in.
  Als u de automaat voor het eerst inschakelt, verschijnt er een welkomstscherm.
  Taal
  Het display wisselt automatisch naar de
  instelling van de taal.
  Over de werking van het display zie
  het betreffende hoofdstuk.
   Kies de gewenste taal en bevestig uw
  keuze met de middelste toets.
  De ingestelde taal wordt met een vinkje
   aangegeven.
  Waterhardheid
  In het display verschijnt nu een scherm
  waarin u de waterhardheid kunt instellen.

  Bij werkzaamheden aan het apparaat is
  het voor de monteur handig de hardheidsgraad van uw water te kennen.
  Noteer daarom de hardheid van uw water:
  ___________________°d
  Af fabriek is een waterhardheid van
  15 °d (2,7 mmol/l) geprogrammeerd.
   Kies de juiste waterhardheid en bevestig uw keuze met de middelste
  toets.
  Meer informatie over de instelling van
  de waterhardheid vindt u in het hoofdstuk "Menu 'Instellingen', Waterhardheid".
  Vervolgens verschijnen eventueel de
  meldingen  Vul naspoelmid. bij en Vul
  zout bij.
  Druk op een willekeurige toets om de
  meldingen te bevestigen. Het display
  wisselt naar het hoofdmenu.

  – De automaat moet nauwkeurig worden ingesteld op de waterhardheid in
  uw regio.
  – Het plaatselijke waterleidingbedrijf
  kan u vertellen welke hardheidsgraad
  uw water heeft.
  – Als de waterhardheid schommelt (bijvoorbeeld tussen 17 en 25 °d), programmeer dan altijd de hoogste
  waarde (in dit geval 25 °d).

  19 • Page 20

  Ingebruikneming
  Voor het eerste gebruik heeft u
  nodig:
  – ca. 1 kg regenereerzout,
  – ca. 110 ml naspoelmiddel,
  – reinigingsmiddel, zie "Bediening".
  Alle afwasautomaten worden in de fabriek getest. Het is dan ook mogelijk
  dat u waterresten in de automaat aantreft.

  Als de waterhardheid altijd lager is
  dan 4 °d (= 0,7 mmol/l), hoeft u geen
  regenereerzout te gebruiken.
  Maar u moet ook dan de automaat
  op de hardheid van uw water instellen.

   Doseer geen poedervormig of
  vloeibaar reinigingsmiddel in het reservoir voor regenereerzout.
  Reinigingsmiddel beschadigt de ontharder.

  Regenereerzout bijvullen
  Voor een optimaal reinigingsresultaat
  moet de automaat over zacht (kalkarm)
  water kunnen beschikken. Bij hard water ontstaan er witte afzettingen op het
  serviesgoed en de wanden van de
  spoelruimte. Water met een hardheid
  van meer dan 4 °d (0,7 mmol/l) moet
  dan ook worden onthard. Dit gebeurt
  automatisch in de ingebouwde ontharder. De ontharder werkt met regenereerzout. De ontharder is geschikt voor
  waterhardheden tot 36 °d (6,5 mmol/l).
  Zie voor het instellen van de waterhardheid ook het hoofdstuk "Menu 'Instellingen', Waterhardheid".

  20

   Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig regenereerzout of andere
  zuivere ingedampte zouten.
  Geschikte producten vindt u in het
  productaanbod van Miele Professional.
  Gebruik in geen geval keukenzout of
  strooizout. Deze zoutsoorten bevatten soms niet oplosbare deeltjes die
  een nadelig effect kunnen hebben op
  de werking van de ontharder. • Page 21

  Ingebruikneming
   Open de deur van de automaat ongeveer halverwege, zodat het zout
  goed in het reservoir kan stromen.

   Vul zo veel zout in het reservoir totdat
  het reservoir vol is (afhankelijk van de
  zoutsoort is dat maximaal 1 kg).
   Druk op de toets van het deksel van
  het zoutreservoir (in de richting van
  de pijl). Het klepje springt open.

  Doseer nooit meer dan 1 kg in het reservoir.
  Als u het reservoir vult, zal het waterniveau in het reservoir stijgen. Het water
  kan overlopen.
   Verwijder de zoutresten rond de vulopening en sluit het klepje van het reservoir.
   Kies direct daarna het programma
  "Voorspoelen" (zonder belading).
  Daarmee wordt de overgelopen zoutoplossing verdund en vervolgens
  weggepompt.

   Klap de trechter open.
  Giet geen water in het reservoir!

  21 • Page 22

  Ingebruikneming
  Regenereerzout bijvullen

  Naspoelmiddel

   Vul na afloop van een programma regenereerzout bij, zodra de melding 
  Vul zout bij in het display verschijnt.

  Naspoelmiddel zorgt ervoor dat het water tijdens het drogen als een film van
  het serviesgoed afloopt waardoor het
  sneller droogt.
  Het naspoelmiddel wordt in het reservoir voor naspoelmiddel gedoseerd en
  bij het naspoelen in de ingestelde hoeveelheid automatisch toegevoegd.

   Bevestig de melding met de middelste toets.
  De melding verdwijnt.
  Wanneer zich nog geen zoutconcentratie heeft gevormd die hoog genoeg is, is
  het mogelijk dat bovenstaande melding
  blijft verschijnen nadat u zout heeft bijgevuld. Bevestig de melding in dit geval
  nog een keer met de middelste toets.
  De melding dat zout moet worden bijgevuld, verschijnt niet als u de automaat heeft ingesteld op een waterhardheid onder 4 °d (=0,7 mmol/l).

   Kies altijd na het bijvullen het
  programma "Voorspoelen" of
  "Kort" (zonder belading). Daarmee
  wordt de overgelopen zoutoplossing
  verdund en vervolgens weggepompt.

   Vul het reservoir alleen met naspoelmiddel. Vul het nooit met afwasmiddelen of reinigingsmiddelen.
  Dergelijke middelen kunnen het reservoir onherstelbaar beschadigen.
  Geschikte producten vindt u in het
  productaanbod van Miele Professional.
  Als alternatief kunt u ook huishoudazijn
  met een zuurgehalte van 5% of vloeibaar citroenzuur (10%-oplossing) gebruiken. Het serviesgoed zal dan wel
  minder goed drogen en eerder vlekken
  vertonen, dan wanneer u naspoelmiddel
  gebruikt.

   Gebruik nooit azijn met een hoger zuurgehalte (bijvoorbeeld azijnessence met een gehalte van 25%).
  Het apparaat kan daardoor beschadigd raken.

  22 • Page 23

  Ingebruikneming
  Naspoelmiddel doseren

   Veeg eventueel gemorst naspoelmiddel goed weg om bij een volgend
  programma sterke schuimvorming te
  voorkomen.
  Voor een optimaal reinigingsresultaat
  kunt u de dosering van het naspoelmiddel aanpassen (zie "Menu 'Instellingen', Naspoelmiddel").

  Naspoelmiddel bijvullen
  Als de melding  Vul naspoelmid. bij in
  het display verschijnt, zit er nog een reserve in voor 2 - 3 programma's.
   Open het klepje van het naspoelmiddelreservoir door op het knopje te
  drukken in de richting van de pijl.

   Vul op tijd naspoelmiddel bij.
   Bevestig de melding met de middelste toets.
  De melding verdwijnt.

   Doseer zoveel naspoelmiddel totdat
  het in de vulopening zichtbaar is.
  In het reservoir kan ca. 110 ml.
   Sluit het klepje en wel zo dat het duidelijk vastklikt. Dit om te voorkomen
  dat er tijdens het spoelproces water
  in het naspoelmiddelreservoir loopt.

  23 • Page 24

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Spoelgoed inruimen
  Verwijder grove etensresten van het
  spoelgoed.
  Het is niet nodig om de vaat van te voren onder stromend water af te spoelen!

  Waar u op moet letten
   Er mogen geen zuurresten of oplosmiddelen, vooral geen zoutzuur en
  chloride, in de spoelruimte terechtkomen.

   Reinig in de afwasautomaat geen
  spoelgoed dat met as, zand, was,
  smeermiddelen of verf is vervuild.
  Dergelijke stoffen beschadigen het
  apparaat.
  U kunt al het serviesgoed in principe
  overal in de rekken inruimen. Neem
  daarbij echter de volgende tips in acht.
   Plaats het serviesgoed zo in de rekken, dat het water er aan alle kanten
  bij kan. Alleen dan kan het serviesgoed goed schoon worden
   Ruim borden in het boven- en onderrek in spiegelbeeld in. Het gewelfde
  gedeelte moet naar het midden van
  het rek zijn gericht (zie ook de afbeeldingen op de volgende pagina's).
   Plaats serviesgoed en bestek zo dat
  het niet tegen of op elkaar ligt.
   Plaats het serviesgoed zo in de rekken, dat het water er aan alle kanten
  bij kan. Alleen dan kan het serviesgoed goed schoon worden
   Plaats al het serviesgoed zo, dat het
  stevig staat.
  24

   Plaats hol serviesgoed zoals kopjes,
  glazen en pannen met de openingen
  naar beneden in de rekken.
   Plaats hoog, smal, hol serviesgoed
  zoveel mogelijk in het midden van de
  rekken. Het water kan er dan beter
  bij.
   Plaats serviesgoed met een diepe bodem zoveel mogelijk schuin in het
  rek, zodat het water eraf kan lopen.
   Let erop dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd door serviesgoed
  dat door de rekken heen steekt. U
  kunt dit controleren door de sproeiarmen een keer met de hand rond te
  draaien.
   Kleine voorwerpen kunnen door de
  spijlen van de rekken vallen. Leg kleine delen daarom in de bestekkorf of
  in de besteklade (afhankelijk van het
  model).
  Bepaalde voedingsmiddelen (zoals
  wortels, tomaten en ketchup) bevatten natuurlijke kleurstoffen. Wanneer
  de kleurstoffen in grote hoeveelheden in de automaat terechtkomen,
  kunnen kunststof serviesgoed en
  kunststof onderdelen verkleuren.
  Dergelijke verkleuringen zijn niet van
  invloed op de gebruiksmogelijkheden
  van de kunststof delen. • Page 25

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Niet geschikt voor reiniging in de automaat
  – Bestek en serviesgoed van hout of
  met houten delen wordt uitgeloogd
  en lelijk. Bovendien zijn de gebruikte
  lijmsoorten vaak niet geschikt voor
  reiniging in afwasautomaten. De houten delen kunnen dan loslaten.
  – Kunstvoorwerpen, antieke vazen of
  glazen met decoraties zijn niet
  bestand tegen reiniging in de afwasautomaat.
  – Voorwerpen van niet hittebestendig
  kunststof kunnen vervormd raken.
  – Voorwerpen van koper, messing, tin
  en aluminium kunnen verkleuren of
  dof worden.
  – Kleurdecoraties op het glazuur kunnen na vele afwasbeurten verbleken.
  – Kwetsbaar glaswerk en kristallen
  voorwerpen kunnen na meermaals
  reinigen dof worden.

  Advies
  – Koop serviesgoed en bestek van materiaal dat geschikt is om in een afwasautomaat te worden afgewassen
  en met de aanduiding: "Geschikt
  voor de afwasmachine".
  – Glas kan na verloop van tijd dof worden in de afwasautomaat. Reinig
  kwetsbaar glaswerk daarom alleen bij
  lage temperaturen (zie het programma-overzicht) en met een geschikt
  reinigingsmiddel. Het glas zal dan
  minder gauw dof worden.
  Let op het volgende!
  Zilver en aluminium kunnen in aanraking met zwavelhoudende voedingsmiddelen verkleuren.

   Gebruik voor het reinigen van
  aluminium delen (zoals vetfilters)
  geen sterk bijtende, alkalische reinigingsmiddelen voor bedrijfsafwasautomaten of industriereinigers.
  Het materiaal kan hierdoor worden
  aangetast. In extreme gevallen kan er
  een hevige chemische reactie optreden (bijvoorbeeld een gasexplosie).

  25 • Page 26

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Bovenrek
   Gebruik de automaat om veiligheidsredenen alleen als het bovenen onderrek zijn geplaatst.

   Plaats in het bovenrek klein, licht en
  kwetsbaar serviesgoed zoals glazen,
  kopjes, schoteltjes en dessertschaaltjes. U kunt er ook een plat pannetje in
  plaatsen.
   Leg erg lang bestek zoals soeplepels,
  pollepels en lange messen dwars aan
  de voorkant van het bovenrek.

  Omklapbare spijlen
  U kunt de spijlen omklappen om meer
  ruimte te krijgen voor groter serviesgoed, bijvoorbeeld een platte pan.

   Druk de gele hendel naar beneden 
  en klap de spijlen om .
  Kopjesrek
   Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
  klap het kopjesrek dan omhoog.
  U kunt glazen tegen het kopjesrek
  aanzetten. Ze staan dan steviger.
   Klap het kopjesrek omlaag en zet de
  glazen ertegenaan.

  26 • Page 27

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Jumbo-kopjesrek

  Glazenbeugel

  U kunt de breedte van dit kopjesrek in
  twee verschillende standen instellen om
  er ook grotere kopjes op te kunnen leggen.

  Glazen staan steviger wanneer u ze tegen de glazenbeugel aan zet.
   Klap de glazenbeugel omlaag en zet
  de glazen ertegenaan.
  Hoogteverstelling glazenbeugel:
  U kunt de hoogte van de glazenbeugel
  op twee standen instellen.

   Trek het kopjesrek naar boven en laat
  het in de gewenste breedte vastklikken.
   Trek de glazenbeugel naar boven en
  laat de beugel op de gewenste hoogte vastklikken.
  In de lage stand kunt u er kleine glazen
  en bekers tegenaan zetten.
  In de hoge stand kunt u hoge glazen en
  glazen met een lange steel goed inruimen.

  27 • Page 28

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Verstellen bovenrek
  Om in het boven- of onderrek meer
  plaats te krijgen voor hoger serviesgoed
  kunt u het bovenrek in hoogte verstellen. U kunt kiezen uit drie standen met
  een verschil van telkens ca. 2 cm.
  Wanneer water in holle delen blijft
  staan, kunt u het bovenrek beter schuin
  plaatsen. De ene kant omhoog en de
  andere omlaag. Zorgt u er wel voor dat
  het rek goed in de spoelruimte kan worden geschoven.
   Trek het bovenrek naar buiten.

  Om het bovenrek naar boven te verstellen, moet u:
   het rek naar boven trekken, totdat het
  vastklikt.
  Om het bovenrek naar beneden te verstellen, moet u:
   de hendels aan de zijkanten van het
  bovenrek naar boven trekken.
   Zet het bovenrek in de gewenste positie en laat de hendels weer vastklikken.

  28

  Afhankelijk van de stand van het bovenrek kunt u bijvoorbeeld borden met de
  volgende diameters in de rekken plaatsen.
  Afwasautomaat met bestekkorf
  Stand bovenrek

  Bord-Ø in cm
  Bovenrek

  Onderrek

  Boven

  20

  31

  Midden

  22

  29

  Onder

  24

  27 • Page 29

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Onderrek
   Plaats in het onderrek groot en zwaar
  serviesgoed zoals borden, platte
  schotels, pannen en schalen. U kunt
  ook glazen, kopjes, schoteltjes, ontbijt- en dessertbordjes in het onderrek zetten.

   Zet grote borden in het midden van
  het onderrek.
  U kunt er ook borden met een doorsnede van 35 cm in plaatsen, als u ze
  iets schuin zet.

  Afwasautomaat met bestekkorf

  29 • Page 30

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Glazenhouder
   Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
  klap de glazenhouder dan omhoog.
   Zet wijn- en bierglazen tegen de glazenhouder of hang ze in de uitsparingen van de houder.
  U kunt de hoogte van de glazenhouder
  instellen.

   Schuif de glazenhouder in de gewenste hoogte, totdat de bevestigingen aan de bovenkant vastklikken of
  aan de onderkant op de spijlen liggen.

  30

  Omklapbare spijlen
  In de spijlen aan de voorkant kunt u
  schoteltjes, borden, soepborden, platte
  schotels en schalen plaatsen.
  U kunt de spijlen omklappen om meer
  ruimte te krijgen voor groot serviesgoed, bijvoorbeeld potten, pannen en
  schalen.

   Druk de gele hendel naar beneden 
  en klap de spijlen om . • Page 31

  Serviesgoed en bestek inruimen
  Bestekkorf

  U kunt de bestekkorf in het onderrek
  plaatsen en wel op een willekeurige
  plek op de rijen spijlen aan de voorkant.

   Plaats de bestekhouder als dat nodig
  is op de bestekkorf.

   Wilt u het bestek snel schoon en
  droog hebben, plaats het dan zo in
  de bestekkorf dat de grepen beneden
  en de snijkanten van de messen en
  de tanden van de vorken boven zitten. Wanneer u daardoor echter kans
  loopt zich te bezeren, kunt u het bestek beter zo plaatsen dat de grepen
  boven en de scherpe kanten beneden
  zitten.
   Plaats kleine voorwerpen in de houders aan de drie zijkanten van de bestekkorf.

   Steek het bestek met de grepen naar
  beneden in de houder.
  Verdeel het bestek gelijkmatig.

  Speciale bestekhouder voor de
  bestekkorf
  In de bijgevoegde bestekhouder kunt u
  lepels plaatsen die erg vuil zijn. De lepels liggen niet op elkaar maar worden
  in deze houder naast elkaar opgehangen. Daardoor kan het water er beter
  bij.

  31 • Page 32

  Bediening
  Reinigingsmiddelen
  Poedervormig reinigingsmiddel
  Gebruik in het doseerapparaat in de
  deur uitsluitend poedervormige reinigingsmiddelen of reinigingstabletten.
  Geschikte producten vindt u in het
  productaanbod van Miele Professional.
  U mag reinigingstabletten gebruiken.
  Gebruik uitsluitend reinigingstabletten die snel genoeg oplossen. Geschikte tabletten vindt u in het productaanbod van Miele Professional.
   Doseer het poedervormige reinigingsmiddel of de reinigingstabletten in het
  vakje van het reservoir voor het reinigingsmiddel.
  Dosering reinigingsmiddel
   Doseer (als niets anders wordt aangegeven) afhankelijk van de mate van
  vervuiling 20 tot 25 g poedervormig
  reinigingsmiddel of 1 tablet in vakje II.
  Bij zeer vuil serviesgoed kunt u ook
  nog een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel in vakje I doseren (zie
  "Programma-overzicht").
  Doseert u minder reinigingsmiddel
  dan is geadviseerd, dan is het mogelijk dat het serviesgoed niet goed
  schoon wordt.

  Vloeibaar reinigingsmiddel
  De automaat kan desgewenst van een
  extern doseersysteem voor vloeibare
  reinigingsmiddelen worden voorzien
  (DOS-module).
  Om het doseersysteen te activeren en
  de dosering in te stellen, zie "Menu 'Instellingen', Externe DOS".
  Neem bij specifieke verontreinigingen
  en als u vloeibare middelen doseert
  contact op met Miele, zodat het reinigingsmiddel optimaal aan de situatie
  kan worden aangepast.

   U mag geen reinigingsmiddelen
  met actieve chloor gebruiken.
  Hierdoor kunnen de elastomeren en
  kunststoffen van de automaat worden aangetast.
  Voorraadreservoir bijvullen of vervangen
  De DOS-module heeft een niveausensor. Als het minimumniveau is bereikt,
  verschijnt de melding Vul reiniger bij op
  het display.
   Vervang het reservoir met het betreffende middel na afloop van het programma als de melding in het display
  verschijnt.
   Bevestig de melding met de toets
  OK.
  Vervang de reservoirs tijdig, om te
  voorkomen dat ze helemaal worden
  leeggezogen.
  Een leeggezogen doseersysteem
  moet voor de start van een volgend
  programma worden ontlucht.

  32 • Page 33

  Bediening
   Zet het betreffende reservoir op de
  geopende deur of op een eenvoudig
  te reinigen ondergrond.

   Verwijder eventueel gemorste proceschemicaliën.
   Zet het reservoir naast de automaat
  op de grond of in een kast ernaast.
  Plaats het reservoir op apparaatniveau. Plaats het niet boven of op de
  reinigingsautomaat.
   Afsluitend moet het doseersysteem
  worden ontlucht.
  Voor meer informatie over het ontluchten van het doseersysteem en
  het instellen van de te doseren hoeveelheid zie "Menu 'Instellingen', Externe DOS".

   Schroef de zuiglans los en verwijder
  deze. Leg de lans op de geopende
  deur.
   Vervang het lege reservoir door een
  vol exemplaar.
   Steek de zuiglans in de opening van
  het reservoir en schroef de lans vast.
  Let op de kleurcodering.

  Controle verbruik
  Controleer regelmatig het verbruik van
  de proceschemicaliën. Controleer hiervoor het niveau in de reservoirs. U kunt
  zo eventuele onregelmatigheden bij de
  dosering herkennen.
  Houdt u zich bij de dosering aan de
  aanwijzingen van de reinigingsmiddelenfabrikant (zowel bij poedervormig als vloeibaar reinigingsmiddel).

  33 • Page 34

  Bediening
   Adem poedervormige reinigingsmiddelen niet in. Slik reinigingsmiddelen niet door. De middelen kunnen
  bijtend zijn en de neus, de mond en
  de keel aantasten. Zoek onmiddellijk
  een arts op als u reinigingsmiddel
  heeft ingeademd of doorgeslikt.
  Voorkom dat kinderen met reinigingsmiddelen in aanraking komen.
  Houd kinderen dan ook uit de buurt
  van de geopende afwasautomaat. Er
  kunnen zich nog resten reinigingsmiddel in de automaat bevinden. Doseer het reinigingsmiddel pas vlak
  voordat u het programma start en
  vergrendel de deur met de kinderbeveiliging.

  Reinigingsmiddel doseren

   Doseer het reinigingsmiddel in de
  vakjes en sluit het klepje van het doseerbakje.
   Sluit ook de verpakking met reinigingsmiddel om te voorkomen dat
  het product gaat klonteren.
  Doseerhulp
  In vakje I gaat maximaal 10 ml,
  in vakje II maximaal 50 ml reinigingsmiddel.
  Vakje II heeft als doseerhulp de markeringen "20" en "30". Deze waarden
  staan (bij geheel geopende deur) voor
  een dosering in "ml".
  Bij poedervormige reinigingsmiddelen
  staan de waarden (afhankelijk van de
  fabrikant en de korrelgrootte) voor een
  "gram"-dosering.

   Open het klepje door op het knopje te
  drukken.
  Na een programma is het klepje al geopend.

  34 • Page 35

  Bediening
  Inschakelen
   Draai de kraan open als deze nog
  dicht is.
   Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
   Sluit de deur.
   Schakel de automaat met de toets 
  in.
  In het display verschijnt kort het af fabriek ingestelde ECO-programma. Het
  bijbehorende controlelampje brandt.
  Na korte tijd verschijnt de geschatte
  programmaduur.
  U kunt die instelling ook wijzigen in het
  laatst gebruikte programma (zie "Menu
  'Instellingen', Programmavoorkeuze").

  Programma kiezen
  Laat de keuze voor een programma
  steeds afhangen van het soort vaatwerk
  en de mate waarin dat is vervuild.
  In het hoofdstuk: "Programma-overzicht" zijn de programma's beschreven
  en de toepassingen ervan.

  Als het controlelampje bij het symbool
   brandt, kunt u met de toets >
  meer programma's kiezen. In het display verschijnt van deze programma's
  afwisselend de naam en de programmaduur.
  U kunt nu een extra functie kiezen (zie
  "Extra functies".

  Programma starten
   Druk op de Start/Stop-toets.
  Het programma start.
  Is er een extra functie gekozen, dan
  brandt tevens het daarbij behorende
  controlelampje.
  Wilt u een programma afbreken, doe
  dat dan alleen in de eerste minuten
  van het programma.
  Belangrijke programmafasen (zoals
  het voorbereiden van de ontharder)
  worden anders mogelijk niet uitgevoerd.

   Kies met de toets  het gewenste
  programma.
  Het controlelampje van het gekozen
  programma licht op en het controlelampje van de Start/Stop-toets knippert.

  35 • Page 36

  Bediening
  Tijdweergave

  Stand-by

  Voor een programmastart geeft het display in uren en minuten de duur van het
  gekozen programma aan. Tijdens het
  programma wordt de resttijd tot het
  programma-einde afgeteld.

  Enkele minuten nadat u voor het laatst
  een toets heeft bediend en nadat het
  programma-einde is bereikt, wisselt de
  automaat naar de stand-by-modus. U
  bespaart zo energie. Het display en de
  controlelampjes worden uitgeschakeld
  en alleen het Start/Stop-lampje knippert
  langzaam.

  De programmafase waarin het programma zich bevindt, wordt met een symbool aangegeven:
   Voorspoelen
   Reinigen
   Tussenspoelen
   Naspoelen
   Drogen
   Einde
  De programmaduur kan ook bij hetzelfde programma variëren. De duur is onder meer afhankelijk van de temperatuur van het toegevoerde water, het regenereren en de hoeveelheid spoelgoed.
  Als u een programma voor het eerst
  kiest, verschijnt er een tijdwaarde die
  overeenkomt met de gemiddelde programmaduur bij gebruik van warm water.
  Als de elektrische aansluiting wordt omgeschakeld, wijzigt ook de duur van de
  programma's.

  36

   Om het display weer in te schakelen,
  kunt u een willekeurige toets indrukken.
  Als u de automaat na afloop van een
  programma niet uitschakelt, wordt het
  apparaat na enkele minuten in de
  stand-by-modus helemaal uitgeschakeld (zie "Menu 'Instellingen', Optimalisatie stand-by").
  Tijdens een programma wisselt de
  automaat niet naar de stand-by-modus als u zout of naspoelmiddel
  moet bijvullen of als er een foutmelding is.
  De melding dat u zout of naspoelmiddel moet bijvullen, kunt u uitzetten, als u wilt dat de automaat ook
  bij een tekort naar de stand-by-modus moet wisselen (zie "Menu 'Instellingen', Bijvulcontrole").
  Het weergeven van foutmeldingen
  kunt u niet uitzetten. • Page 37

  Bediening
  Programma-einde

  Uitschakelen

  Als de deur op een spleet staat en in
  het display de melding  Einde of
  AutoOpen verschijnt, is het programma
  beëindigd.

  Na afloop van het programma:

  Als "Extra drogen" is gekozen en bij
  "AutoOpen" draait de ventilator voor
  de droogfunctie ook na afloop van
  het programma nog enkele minuten
  door.
   Doe de deur nu helemaal open, zodat
  de deurvergrendelingsrail weer inschuift.
  Daarna kunt u het serviesgoed uit het
  apparaat halen.

   Heeft u de functie "AutoOpen"
  uitgeschakeld (zie "Menu 'Instellingen', AutoOpen"), maar wilt u de
  deur na afloop van een programma
  toch opendoen, doe de deur dan helemaal open.
  Doet u dat niet, dan kunnen de randen van werkbladen door waterdamp
  beschadigd raken, omdat de ventilator niet meer loopt.

   Schakel de automaat met de toets 
  uit.
  De bedrijfsafwasautomaat verbruikt
  energie, zolang u het apparaat niet
  met de toets  uitschakelt.
  Tip: Draai veiligheidshalve altijd de waterkraan dicht als u de automaat gedurende lange tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

  Afwasautomaat uitruimen
  Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat
  het serviesgoed na het uitschakelen van
  de automaat zo lang in de spoelruimte
  afkoelen, totdat u het goed kunt vastpakken.
  Wanneer u de deur na het uitschakelen
  van de automaat helemaal opent, koelt
  de vaat sneller af.
  Haal eerst het onderrek leeg, dan het
  bovenrek en ten slotte de besteklade
  (indien aanwezig).
  Zo voorkomt u dat waterdruppels van
  het bovenrek of de besteklade op het
  spoelgoed in het onderrek dan wel het
  bovenrek vallen.

  37 • Page 38

  Bediening
  Programma onderbreken

  Programma wisselen

  Het programma wordt onderbroken, zodra u de deur opent.
  Wanneer u de deur weer dichtdoet,
  gaat het programma na een paar seconden daar verder, waar het is onderbroken.

  Als het klepje van het reservoir voor
  reinigingsmiddel al geopend is, moet
  u voor het nieuwe programma poedervormig reinigingsmiddel bijvullen
  (tenzij vloeibaar wordt gedoseerd).

   Wanneer het water in de afwas-

  Wanneer een programma al is gestart,
  kunt u als volgt van programma wisselen:

  automaat heet is, loopt u het risico
  zich te branden!
  Wanneer u de deur beslist moet openen, doe dat dan zeer voorzichtig.
  Laat de deur voordat u die weer sluit
  ca. 20 seconden op een kier staan,
  zodat de temperatuur zich in de
  spoelruimte kan verdelen. Druk daarna op de deur totdat het deurslot
  vastklikt.

  38

   Druk minstens één seconde op de
  Start/Stop-toets.
  Het programma wordt afgebroken.
   Kies het gewenste programma en
  start het. • Page 39

  Extra functies
  Extra drogen

  Voorprogrammering

  Voor betere droogresultaten en om de
  hoeveelheid stoom te verminderen die
  vrijkomt als u de deur opent, wordt bij
  het extra drogen de ventilatorlooptijd na
  afloop van het programma verlengd.
  Deze functie kan niet bij alle programma's worden gekozen (zie "Programmaoverzicht").

  U kunt de starttijd van een programma
  instellen, bijvoorbeeld om nachtstroom
  te kunnen benutten. U kunt de starttijd
  uitstellen met een waarde tussen 30 minuten en 24 uur. Het instellen gebeurt in
  stappen van 30 minuten.

  Als u "Extra drogen" kiest, neemt de
  programmaduur met 20-30 minuten toe
  (afhankelijk van het programma).
   Schakel de automaat met de toets 
  in.
  Het controlelampje van de Start/Stoptoets gaat knipperen.
   Kies een programma.
   Druk op de toets .
  Het controlelampje "" brandt, als de
  functie voor het gekozen programma
  beschikbaar is. Anders verschijnt in het
  display Niet bij "Bierglaz.".
   Start het programma met de Start/
  Stop-toets.

  Bij gebruik van poedervormig reinigingsmiddel moet u er bij een voorgeprogrammeerde start voor zorgen
  dat het reservoir voor het reinigingsmiddel droog is. Wis het reservoir zo
  nodig droog.
  Het reinigingsmiddel kan anders
  gaan klonteren en wordt mogelijk
  niet volledig ingespoeld.
   Schakel de automaat met de toets 
  in.
  Het controlelampje van de Start/Stoptoets gaat knipperen.
   Kies het gewenste programma (zie
  "Bediening, Programma kiezen").
   Druk op de toets .
  Het display geeft de tijd aan die de vorige keer is ingesteld. Het controlelampje
  van de voorprogrammering gaat branden.
   Stel met de toets  de gewenste
  starttijd in.
  Als u de toets ingedrukt houdt, wordt
  automatisch tot 24:00 h doorgeteld. Om
  weer bij 30 minuten te beginnen, drukt
  u twee keer op de toets 

  39 • Page 40

  Extra functies
   Druk op de Start/Stop-toets.
  Het controlelampje "Start/Stop" gaat
  branden.
  Wanneer u na het instellen van de starttijd niet binnen enkele seconden op de
  Start/Stop-toets drukt, geeft het display
  weer de duur van het gekozen programma aan. U moet de starttijd dan opnieuw instellen.
  De tijd tot de programmastart wordt in
  minuten afgeteld.
  Na afloop van de ingestelde tijd start
  het gekozen afwasprogramma automatisch. Het display geeft de resttijd van
  het gekozen programma aan. Het controlelampje van de voorprogrammering
  gaat uit. Het controlelampje van de
  "Start/Stop"-toets brandt.

   Om te voorkomen dat kinderen
  in aanraking komen met het reinigingsmiddel raden wij u aan het reinigingsmiddel pas vlak voor de start
  van het programma te doseren, dus
  voordat u op de Start/Stop-toets
  drukt. Vergrendel de deur met de
  kinderbeveiliging!

  40

  Programma starten vóór afloop van
  de voorgeprogrammeerde tijd
  U kunt het programma ook starten
  voordat de voorgeprogrammeerde tijd is
  afgelopen. Ga daarvoor als volgt te
  werk:
   Druk minstens één seconde op de
  Start/Stop-toets.
  Het controlelampje van de voorprogrammering gaat uit. Het controlelampje van de "Start/Stop"-toets gaat knipperen.
   Druk nog een keer op de Start/Stoptoets.
  Het programma start. Het controlelampje van de "Start/Stop"-toets gaat branden. • Page 41

  Reiniging en onderhoud
  Onderhoud

   Alle oppervlakken zijn krasge-

  Om de levensduur van de automaat te
  verlengen, adviseert Miele na 750 bedrijfsuren of minimaal eens per jaar
  onderhoud te laten uitvoeren. Laat dit
  onderhoud door Miele uitvoeren.

  voelig.
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen.

  Het onderhoud omvat de volgende
  punten:

  Spoelruimte reinigen

  – Elektrische veiligheid volgens de
  daarvoor geldende regels

  Als u steeds de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel gebruikt, is de spoelruimte
  grotendeels zelfreinigend.

  – Deurmechanisme en deurdichting
  – Schroefkoppelingen en aansluitingen
  in de spoelruimte
  – Watertoe- en -afvoer
  – Interne en externe doseersystemen
  – Sproeiarmen
  – Zeefcombinatie
  – Zeefhuis met afvoerpomp en terugslagklep

  Mochten er toch kalk- of vetafzettingen
  ontstaan, dan kunt u deze met een speciaal reinigingsmiddel verwijderen (verkrijgbaar bij Miele).
  Als u vooral met lage temperaturen
  werkt, kan kiem- en geurvorming optreden. Dit probleem kunt u voorkomen
  door na ca. 20 programma's met een
  lage temperatuur een "Intensief"-programma met reinigingsmiddel te laten
  uitvoeren.

  – Alle rekken en inzetten
  In het kader van het onderhoud:
  – wordt een programma als testrun afgewerkt,
  – wordt een thermo-elektrische meting
  uitgevoerd,
  – wordt op lekkage gecontroleerd,
  – worden alle veiligheidsrelevante
  meetsystemen gecontroleerd (foutmeldingen),
  – worden de veiligheidsvoorzieningen
  gecontroleerd.

  41 • Page 42

  Reiniging en onderhoud
  Deurdichting en deur reinigen
   Neem de deurdichtingen regelmatig
  met een vochtige doek af en verwijder de etensresten.
   Verwijder verontreinigingen die zich
  aan de zijkanten van de deur bevinden. Deze vlakken maken niet deel uit
  van de spoelruimte en worden niet
  door de waterstralen bereikt.

  Front reinigen
   Verwijder verontreinigingen bij
  voorkeur meteen.
  Als verontreinigingen te lang inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen en kunnen de oppervlakken
  verkleuren of aangetast worden.
   Reinig het front met een schoon
  sponsdoekje, afwasmiddel en warm
  water. Wrijf het daarna met een zachte doek droog.
  U kunt voor het reinigen ook een
  schoon, vochtig microvezeldoekje
  zonder reinigingsmiddel gebruiken.

  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet
  worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen,
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen,
  – schurende reinigingsmiddelen zoals
  schuurpoeder, schuurmiddel en reinigingssteen,
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij
  staal,
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten,
  – ovensprays,
  – glasreinigers,
  – schurende harde sponsjes en
  borstels, zoals pannensponsjes,
  – vlekkensponsjes,
  – scherpe metalen schrapers,
  – stoomreinigers.

  42 • Page 43

  Reiniging en onderhoud
  Zeven in de spoelruimte controleren

  Zeven reinigen
   Schakel de automaat uit.

  Op de bodem van de spoelruimte bevindt zich een zeefcombinatie. Deze
  houdt het ergste vuil tegen dat in het afwaswater zit. Op deze manier wordt
  voorkomen dat het vuil in het circulatiesysteem en via de sproeiarmen weer in
  de spoelruimte terechtkomt.

   Zonder de zeven mag de automaat niet worden gebruikt!
  De zeven kunnen na verloop van tijd
  verstopt raken. Hoe lang dat duurt, is
  afhankelijk van de mate van vervuiling
  van het serviesgoed.
  In het display verschijnt telkens na 50
  programma's (fabrieksinstelling) de melding: Controleer de zeef.
  U kunt de zeefcontrole uitschakelen of
  instellen op een waarde tussen 30 en
  60 programma's (zie "Menu 'Instellingen', Controle zeefcombinatie").
   Controleer de zeefcombinatie.
   Reinig de combinatie indien nodig.
   Bevestig de melding na afloop met
  de middelste toets.

   Ontgrendel de zeefcombinatie door
  de grendel naar achteren te draaien
  .
   Neem de combinatie uit het apparaat
  . Ontdoe de zeefcombinatie van
  grove resten, spoel de combinatie onder stromend water goed af en gebruik daarbij eventueel een borstel.

   Voorkom dat grove vuilresten in
  het circulatiesysteem terechtkomen.
  Het systeem zou hierdoor verstopt
  kunnen raken.

  In het display verschijnt kort het laatst
  gekozen programma. Het bijbehorende
  controlelampje brandt. Na kort tijd verschijnt de geschatte programmaduur.

  43 • Page 44

  Reiniging en onderhoud

  Om de binnenkant van de zeef te kunnen reinigen, moet u deze eerst openen.
   Doe dat door de greepjes van het
  klepje naar elkaar toe te drukken (zie
  pijlen)  en het klepje open te klappen .
   Reinig alle delen onder stromend water.
   Klap het klepje weer dicht en laat het
  vastklikken.

  44

   Plaats de zeefcombinatie zo terug dat
  deze plat tegen de bodem van de
  spoelruimte aanligt.
   Vergrendel de combinatie door de
  greep zo ver van achter naar voren te
  draaien, totdat de pijltjes naar elkaar
  wijzen.

   De zeefcombinatie moet zorgvuldig worden geplaatst en vergrendeld.
  Anders komen de grove resten in het
  circulatiesysteem terecht en raakt het
  systeem verstopt. • Page 45

  Reiniging en onderhoud
  Sproeiarmen reinigen
  Er kunnen verontreinigingen in de
  sproeikoppen en lagering van de
  sproeiarmen terechtkomen. Controleer
  de sproeiarmen dan ook regelmatig
  (eens per 4 - 6 maanden).
   Schakel de automaat uit.
  Verwijder de sproeiarmen als volgt:
   Trek de besteklade (indien aanwezig)
  naar buiten.
   Trek de onderste sproeiarm omhoog
  en haal deze er af.

   Druk de bovenste sproeiarm omhoog, zodat de tanden in elkaar grijpen en schroef de sproeiarm er af.
   Druk de middelste sproeiarm iets omhoog , zodat de tanden in elkaar
  grijpen en schroef de sproeiarm er af
  .
   Trek het onderrek naar buiten.

   Druk de verontreinigingen in de
  sproeikoppen met een spits voorwerp
  in de sproeiarm.
   Spoel de sproeiarmen onder stromend water goed af.
   Plaats de sproeiarmen terug en controleer of ze vrij kunnen ronddraaien.

  45 • Page 46

  Nuttige tips
  De meeste storingen en problemen die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen, kunt u zelf verhelpen. Hierdoor bespaart u tijd en geld, omdat u niet de hulp
  van een service-technicus hoeft in te roepen.
  Het volgende overzicht helpt u de oorzaken van een storing of probleem te achterhalen en te verhelpen. Houdt u daarbij wel rekening met het volgende:

   Dit apparaat mag alleen door Miele, een geautoriseerde Miele-vakhandelaar
  of een gekwalificeerd vakman worden gerepareerd. Ondeskundig uitgevoerde
  reparaties kunnen voor de gebruiker een groot gevaar opleveren.

  Technische storingen
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het display blijft donker
  en het Start/Stop-lampje knippert niet, nadat
  de automaat met de
  toets  is ingeschakeld.

  De stekker is niet ingestoken.
   Steek de stekker in de contactdoos.

  De automaat functioneert niet meer.

  De zekering heeft gereageerd.
   Controleer de zekeringen (minimale sterkte: zie typeplaatje).
   Neem contact op met Miele als de zekering opnieuw reageert.

  Stroomstoring tijdens
  gebruik.

  Treedt er tijdens een programma een tijdelijke
  stroomstoring op, dan hoeft u geen maatregelen te
  nemen.
  Het programma wordt vanaf het punt van de onderbreking voortgezet.
  Komt tijdens de stroomstoring de temperatuur in de
  spoelruimte onder de minimumwaarde die voor een
  programmablok geldt, dan wordt het programmablok
  herhaald.
  Bij een stroomstoring van ≥ 20 uur wordt het hele
  programma herhaald.

  46

  De zekering heeft gereageerd.
   Controleer de zekeringen
  (minimale sterkte: zie typeplaatje). • Page 47

  Nuttige tips

  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  In het display verschijnt Voordat u de storing oplost:
  een van de volgende
   Schakel de automaat met de toets  uit.
  foutmeldingen:


  Fout FXX

  Er is mogelijk sprake van een technische storing.
  Na enkele seconden:
   Schakel de automaat weer in.
   Kies het gewenste programma.
   Druk op de Start/Stop-toets.
  Verschijnt de foutmelding opnieuw, dan is er sprake
  van een technische storing.
   Neem contact op met Miele.  Waterproof

  Het Waterproof-systeem heeft gereageerd.
   Draai de waterkraan dicht.
   Neem contact op met Miele.

  47 • Page 48

  Nuttige tips
  Storingen in de watertoevoer/waterafvoer
  Probleem

  Oorzaak en oplossing   Open de kraan

  De waterkraan is nog dicht.
   Draai de waterkraan helemaal open.   Watertoevoer

  Voordat u de storing oplost:
   Schakel de automaat met de toets  uit.
  Er is een probleem met de watertoevoer.
   Draai de kraan helemaal open en start het programma opnieuw.
   Reinig het zeefje in de watertoevoer (zie "Storingen
  verhelpen").
   De druk bij de wateraansluiting is lager dan 30 kPa
  (0,3 bar).
  Informeer bij een installateur naar de mogelijke oplossingen.  Waterafvoer

  Voordat u de storing oplost:
   Schakel de automaat met de toets  uit.
  Er is een probleem met de waterafvoer. Mogelijk bevindt zich nog water in de spoelruimte.
   Reinig de zeefcombinatie (zie "Reiniging en onderhoud").
   Reinig de afvoerpomp (zie "Storingen verhelpen").
   Reinig de terugslagklep (zie "Storingen verhelpen").
   Verwijder eventuele knikken of lussen in de waterafvoerslang.

  48 • Page 49

  Nuttige tips
  Algemene problemen met de afwasautomaat
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De controlelampjes en
  het display zijn donker.
  Alleen het controlelampje "Start/Stop"
  knippert langzaam.

  De controlelampjes en het display worden automatisch uitgeschakeld om energie te besparen (standby).
   Druk op de toets . De stand-by-functie wordt
  beëindigd.

  Het display geeft de vol- Het deksel van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
  gende fout aan:
   Sluit het deksel van het zoutreservoir.
   Deksel zoutreserv.
  Als het deksel tijdens het programma is opengesprongen:
   Schakel de automaat met de toets  uit en weer
  in.
   Start het programma opnieuw.
  In het display verschijnt De middelste sproeiarm wordt door serviesgoed getijdens een programma blokkeerd.
  de volgende fout:
   Open de deur van de automaat en ruim het ser Sproeiarm geblokk.
  viesgoed dat de sproeiarm blokkeert anders in.
  De sproeikoppen van de middelste sproeiarm zijn verstopt.
   Schakel de automaat met de toets  uit.
  Vervolgens:
   Reinig de sproeiarm (zie "Reiniging en onderhoud").
  In het doseerbakje voor Het doseerbakje was nog vochtig toen het middel
  het reinigingsmiddel
  werd gedoseerd.
  zijn na het afwaspro Zorg er bij het doseren van het reinigingsmiddel
  gramma resten reinivoor dat het bakje droog is.
  gingsmiddel achtergebleven.
  Het klepje van het reini- Er zijn resten reinigingsmiddel achtergebleven die de
  gingsmiddelreservoir
  sluiting blokkeren.
  kan niet worden geslo-  Verwijder de resten.
  ten.

  49 • Page 50

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Na afloop van het programma zit er vocht op
  de binnenkant van de
  deur en mogelijk ook op
  de binnenwanden.

  Dit is geen storing, maar normaal voor het droogsysteem.
  U hoeft niets te doen. Het vocht verdampt na een
  tijdje.

  Na afloop van een programma zit er water in
  de spoelruimte.

  Voordat u de storing oplost:
   Schakel de automaat met de toets  uit.
  De zeefcombinatie in de spoelruimte is verstopt.
   Reinig de zeefcombinatie (zie "Reiniging en onderhoud").
  De afvoerpomp of de terugslagklep is geblokkeerd.
   Reinig de afvoerpomp of de terugslagklep. Zie het
  hoofdstuk: "Storingen verhelpen".
  Er zit een knik in de afvoerslang.
   Haal de knik uit de afvoerslang.

  Sommige programma's
  duren lang.

  Dat is geen fout!
  De speciale programma's duren langer.
  Kies een ander programma (zie "Programma-overzicht").

  Ondanks de ingestelde
  AutoOpen-functie blijft
  de deur na het korte
  programma gesloten en
  is het serviesgoed
  vochtig.

  Dat is geen fout!
  Vanwege de geringe duur van het korte programma
  is de AutoOpen-functie niet beschikbaar.
  Om het droogresultaat te verbeteren, kan de naspoeltemperatuur worden verhoogd (zie "Menu 'Instellingen', Naspoeltemperatuur").

  50 • Page 51

  Nuttige tips
  Geluiden
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Een knallend geluid uit
  de spoelruimte.

  Een sproeiarm slaat tegen het serviesgoed aan.
   Onderbreek het programma en verplaats het serviesgoed dat de sproeiarm in de weg zit.

  Een rammelend geluid
  uit de spoelruimte.

  Het serviesgoed beweegt in de spoelruimte.
   Onderbreek het programma en ruim het serviesgoed zo in dat het niet meer rammelt.
  Er bevindt zich een voorwerp in de afvoerpomp dat er
  niet hoort, bijvoorbeeld een kersenpit.
   Verwijder dit voorwerp uit de afvoerpomp (zie "Afvoerpomp en terugslagklep reinigen").

  Knallende geluiden in
  de waterleiding.

  Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de waterleiding
  ter plaatse c.q. door een waterleiding met een te geringe diameter.
  Dit is niet van invloed op het functioneren van de automaat.
   Neem eventueel contact op met een installateur.

  51 • Page 52

  Nuttige tips
  Een tegenvallend afwasresultaat
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het serviesgoed is niet
  schoon.

  Het serviesgoed is niet goed geplaatst. De waterstralen konden er niet bij.
   Neem de aanwijzingen uit "Spoelgoed inruimen" in
  acht.
  Het gekozen programma was niet geschikt.
   Kies een geschikt programma (zie "Programmaoverzicht").
  Er is te weinig reinigingsmiddel gedoseerd.
   Gebruik meer reinigingsmiddel.
  Het reinigingsmiddel is niet geschikt voor de verontreiniging.
   Ga over op een ander reinigingsmiddel.
  De sproeiarmen zijn door servies geblokkeerd.
   Verplaats het servies en draai de sproeiarmen een
  keer met de hand.
  De zeefcombinatie is niet schoon of niet goed geplaatst.
  Als gevolg daarvan kunnen ook de sproeikoppen verstopt zijn.
   Reinig de zeefcombinatie of plaats deze goed.
   Reinig indien nodig ook de sproeikoppen (zie "Reiniging en onderhoud").
  De terugslapklep is in geopende toestand geblokkeerd. Er is vuil water in de spoelruimte teruggestroomd.
   Reinig de afvoerpomp en de terugslagklep (zie
  "Storingen verhelpen").

  Op glazen en bestek
  ontstaan sluiers. Glaswerk krijgt een blauwe
  glans. De afzettingen
  kunnen worden afgewist.

  52

  Er is te veel naspoelmiddel gedoseerd.
   Doseer minder naspoelmiddel (zie "Menu 'Instellingen', Naspoelmiddel"). • Page 53

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het serviesgoed wordt
  niet droog of er zitten
  vlekken op glazen en
  bestek.

  Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd of het reservoir is leeg.
   Vul het reservoir, doseer meer naspoelmiddel of
  neem een ander naspoelmiddel (zie "Naspoelmiddel").
  Het serviesgoed is er te vroeg uitgehaald.
   Haal het serviesgoed er later uit (zie "Bediening").

  Er vormt zich een wit
  laagje op het servies.
  De glazen en het bestek
  worden dof. De afzettingen kunnen worden afgewist.

  Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd.
   Doseer meer naspoelmiddel (zie "Menu 'Instellingen', Naspoelmiddel").
  Er zit geen zout in het zoutreservoir.
   Vul regenereerzout bij (zie "Regenereerzout bijvullen").
  U heeft bij het programmeren van de waterhardheid
  een te lage waarde ingesteld.
   Stel de juiste waarde in (zie "Menu 'Instellingen',
  Waterhardheid").

  De glazen krijgen een
  bruin-blauwe kleur. De
  aanslag kan niet worden afgeveegd.

  Het reinigingsmiddel bevat stoffen die zich op de glazen hebben afgezet.
   Ga direct over op een ander reinigingsmiddel.

  Glazen worden dof en
  verkleuren. De aanslag
  is niet te verwijderen.

  De glazen kunnen niet in de afwasautomaat worden
  afgewassen.
   Koop glazen die wel geschikt zijn voor de afwasautomaat.

  Er zitten nog theevlek- De temperatuur van het gekozen programma is te
  ken of lippenstift op het laag geweest.
  servies.
   Kies een programma met een hogere temperatuur.
  De bleekwerking van het reinigingsmiddel is te gering.
   Ga over op een ander reinigingsmiddel.

  53 • Page 54

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Kunststof delen zijn
  verkleurd.

  Natuurlijke kleurstoffen, bijvoorbeeld van wortels of
  tomaten, kunnen hiervan de oorzaak zijn. De hoeveelheid reinigingsmiddel of de bleekwerking ervan is
  voor deze kleurstoffen te gering geweest.
   Gebruik meer reinigingsmiddel (zie "Bediening,
  Reinigingsmiddel").
  Delen die al verkleurd zijn, krijgen hun oorspronkelijke
  kleur niet terug.

  Er zitten roestvlekken
  op het bestek.

  Nadat er regenereerzout is gedoseerd, is er geen programma gestart. Er zijn zoutresten in het gewone afwasproces terechtgekomen.
   Start na het doseren van regenereerzout het programma "Voorspoelen" (zonder spoelgoed).
  De betreffende delen zijn onvoldoende roestbestendig.
   Koop bestek dat geschikt is voor de afwasautomaat.

  54 • Page 55

  Storingen verhelpen
  Zeef in watertoevoer reinigen
  Om de watertoevoerslang tegen verontreinigingen in het water te beschermen
  is in de schroefkoppeling een zeefje ingebouwd. Wanneer het zeefje vuil is,
  loopt er te weinig water in de spoelruimte.

   De kunststof behuizing van de
  wateraansluiting bevat een elektrisch
  onderdeel.
  Dompel de behuizing niet in vloeistoffen.

  Advies

   Pak het rubberen dichtingsringetje uit
  de schroefkoppeling.

  Bevat uw water veel bezinksel, dan raden wij u aan om een speciaal waterzeefje in de schroefkoppeling van de
  watertoevoer aan te brengen. Een geschikt zeefje is leverbaar via de Mielevakhandelaar en rechtstreeks via Miele.

   Trek het zeefje er met een combinatie- of punttang uit en reinig het.

  Zeefje reinigen

   Zet het zeefje en de dichting er weer
  in. Let er daarbij op dat ze allebei
  goed zitten.

   Haal de spanning van de automaat
  door het apparaat uit te schakelen en
  de stekker uit de contactdoos te trekken of de zekering eruit te draaien of
  uit te schakelen.
   Draai de waterkraan dicht.
   Schroef de toevoerslang van de kraan
  af.

   Als u het zeefje verwijdert, mag de erachter gelegen regelaar voor de doorstroomhoeveelheid niet worden meegetrokken of verschuiven.

   Schroef de watertoevoerslang weer
  aan de kraan. De schroefkoppeling
  mag niet scheef zitten.
   Draai de kraan open. Loopt er nog
  water uit, dan heeft u de schroefkoppeling niet stevig genoeg aangedraaid of scheef op de kraan gedraaid. Zet de koppeling recht op de
  kraan en schroef deze stevig vast.

  55 • Page 56

  Storingen verhelpen
  Afvoerpomp en terugslagklep
  reinigen
  Als er na afloop van een programma
  nog water in de spoelruimte staat, is het
  water niet weggepompt. De afvoerpomp en de terugslagklep zijn dan mogelijk door voorwerpen geblokkeerd. U
  kunt deze voorwerpen eenvoudig verwijderen.
   Haal de spanning van de automaat
  door het apparaat uit te schakelen en
  de stekker uit de contactdoos te trekken of de zekering eruit te draaien of
  uit te schakelen.
   Haal de zeefcombinatie uit de spoelruimte (zie "Reiniging en onderhoud",
  "Zeven reinigen").
   Schep het water met een bekertje uit
  de spoelruimte.

  Onder de terugslagklep bevindt zich de
  afvoerpomp (zie pijl).
   Verwijder eventuele voorwerpen uit
  de afvoerpomp. Pas op voor glassplinters! Draai met de hand aan het
  loopwiel van de afvoerpomp om te
  controleren of alles in orde is. Het
  loopwiel draait daarbij niet soepel,
  maar schoksgewijs.
   Zet de terugslagklep weer zorgvuldig
  op zijn plaats.

   De vergrendeling moet beslist
  vastklikken!
  Reinig de afvoerpomp en de terugslagklep voorzichtig, om te voorkomen dat gevoelige onderdelen beschadigd raken.
   Druk de vergrendeling van de terugslagklep naar binnen .
   Til de terugslagklep omhoog  en
  spoel deze onder stromend water
  goed af.
   Verwijder alle voorwerpen die de terugslagklep blokkeren.
  56 • Page 57

  Bij te bestellen accessoires
  Optimaal gebruik van de afwasautomaat
  Om de afwasautomaat optimaal aan uw wensen te kunnen aanpassen, zijn bij de
  Miele-vakhandelaar en bij Miele accessoires te bestellen.
  U wilt...

  dan heeft u nodig...

  ... de afzonderlijke onderdelen van de
  Miele-cappuccinatore afwassen

  ... een cappuccinatore-rek dat in het
  bovenrek wordt geplaatst

  ... extra bestek afwassen

  ... een bestekkorfje dat in het onderrek
  wordt geplaatst

  ... glazen met lange steel afwassen

  ... een glazenbeugel voor het onderrek

  57 • Page 58

  Programma-overzicht
  Programma

  Toepassing

  Reinigingsmiddelen
  Dosering op basis van Miele-reinigingsproducten
  Volg de aanwijzingen van de
  fabrikant!
  Vakje I  Intensief

  1)

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Voor normale, iets opgedroogde etensresten.

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Universeel  Vakje II

  Verse etensresten die nog niet zijn aangekoekt.

  Kort  1)

  Voor ingebrande, aangekoekte, sterk opgedroogde, zetmeel- of eiwithoudende etensresten.

  10 g

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  1)  Een speciaal glazenprogramma.

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Een speciaal hygiëneprogramma voor serviesgoed waaraan hoge hygiëne-eisen worden gesteld.

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Een speciaal kunststofprogramma.

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Een speciaal bierglazenprogramma. De glazen
  drogen na afloop niet op. U moet de glazen dus
  eventueel nog met de hand afdrogen.

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Een energiebesparend programma met een relatief lange programmaduur.

  20 - 25 g
  of 1 tablet

  Glazen


  Hygiëne

  Kunststof

  Bierglazen

  ECO

  Voorspoelen

  1)

  58

  Voor het afspoelen van sterk vervuild serviesgoed. Bijvoorbeeld om vooraf grove verontreinigingen te verwijderen of om indrogen te voorkomen, als een compleet programma nog niet zinvol
  is.

  zie "Bediening, Reinigingsmiddelen". • Page 59

  Programma-overzicht
  Programmaverloop

  Voorspoelen

  Reinigen

  Tussenspoelen I

  Tussenspoelen
  II

  X
  65 °C
  1 min
  X
  65 °C
  10 min
  X
  8 min

  X
  75 °C
  10 min
  X
  50 °C
  1 min

  X
  8 min
  X
  10 min

  X
  75 °C
  10 min
  X
  50 °C
  1 min
  X
  50 °C
  1 min
  X
  48 °C
  45 min

  X

  Drogen

  Extra
  drogen

  Auto
  Open

  Extra water

  (X)

  4)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  (X)

  2)

  (X)

  X
  65 °C
  30 s

  10 s
  X

  Naspoelen

  (X)

  3)

  X
  3)

  65 °C
  1,5 min

  3 min
  X

  (X)

  X
  3)

  65 °C
  1,5 min

  3 min
  X

  (X)

  3 min
  X

  (X)

  X
  50 °C
  1 min
  X

  X
  3)

  3 min
  X

  70 °C
  3 min

  5 min

  X
  60 °C
  30 s

  X

  X

  3 min

  1 min

  30 min
  X

  (X)

  45 min

  5)

  X
  5 min

  X
  45 °C
  10 min

  X

  (X)

  87 min

  X
  koud
  8 min
  X = aflopende programmastappen
  (X) = optionele extra programmastappen (zie "Extra instellingen, Extra functies")
  2)
  3)
  4)
  5)

  "Tussenspoelen II" kan alleen via de service-instellingen worden gekozen (Miele).
  Optionele temperatuurverhoging tot 75 °C.
  Door de geringe programmaduur is de functie AutoOpen niet beschikbaar.
  Zonder naspoelmiddel en met koud water.

  59 • Page 60

  Miele Service
  Reparaties
  Als u een storing niet met de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing kunt
  verhelpen, neem dan contact op met:

  Programma-actualisering
  (update)

  – Miele

  Dankzij de update-functie kan de besturing van uw automaat worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

  – uw Miele-vakhandelaar of

  Alleen Miele kan een update uitvoeren.

  – een gekwalificeerd bedrijf.
   Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet Miele het type en serienummer
  van het apparaat weten.
  Beide gegevens vindt u op het typeplaatje aan de rechter kant van de deur.

  60 • Page 61

  Elektrische aansluiting
  Elektrische aansluiting
   Alleen Miele, een door Miele geautoriseerde vakhandelaar of een erkend vakman mag werkzaamheden
  uitvoeren die betrekking hebben op
  de elektrische aansluiting.
  – De elektrische installatie moet volgens de daarvoor geldende normen
  (zoals NEN 1010) zijn geïnstalleerd.
  – De aansluiting op de contactdoos
  dient aan alle voorschriften te voldoen. De contactdoos moet ook na
  de plaatsing van het apparaat toegankelijk zijn. Bij reparaties of onderhoudswerkzaamheden kan dan eenvoudig een veiligheidscontrole worden uitgevoerd.

  Deze automaat mag uitsluitend worden
  gebruikt met de spanning, frequentie en
  zekering die op het typeplaatje staan
  aangegeven.
  Omschakeling van de automaat is mogelijk volgens het bijgevoegde elektrische aansluitschema en het schakelschema.
  De typeplaatjes (met de keurmerken)
  bevinden zich achter op het apparaat
  en op het binnenpaneel van de deur.
  Het schakelschema wordt bij het apparaat geleverd.
  Het omschakelschema bevindt zich op
  het metalen sokkelpaneel achter het
  kunststof sokkelpaneel.

  – Bij een vaste aansluiting dient een
  hoofdschakelaar te worden geplaatst,
  waarmee het apparaat met alle polen
  van het net kan worden losgekoppeld. Deze hoofdschakelaar dient een
  contactopening te hebben van minimaal 3 mm en moet in de nulstand
  vergrendelbaar zijn.
  – De elektrische installatie waarop het
  apparaat wordt aangesloten, moet
  zijn voorzien van een aardlekschakelaar (30 mA, volgens de betreffende
  EU-richtlijnen).
  – Het apparaat moet zijn geaard.
  – Bij vervanging van de aansluitkabel
  mag alleen een origineel Miele-kabel
  worden gebruikt.
  – Voor de technische gegevens zie het
  typeplaatje of het bijgevoegde schakelschema.
  61 • Page 62

  Elektrische aansluiting
  Sokkelpaneel verwijderen

  Aarddraad aansluiten

  De elektrische aansluiting bevindt zich
  achter het voorste paneel op het midden van de sokkel van de automaat.

  Achter op de automaat bevindt zich een
  speciale schroef  voor het aansluiten
  van de aarddraad.

   Maak het apparaat spanningsvrij!
   Laat alleen Miele, een door Miele
  geautoriseerde vakhandelaar of een
  erkend vakman werkzaamheden aan
  de elektrische aansluiting uitvoeren.
   Schroef het metalen sokkelpaneel los
  door de 2 schroeven (links en rechts)
  eruit te draaien.
   Schroef het paneel na de aansluiting
  weer vast.
  Gebruik de bijgevoegde installatietekening!

  62 • Page 63

  Wateraansluiting
  Het waterbeveiligingssysteem
  van Miele
  Bij correcte installatie van het Miele-waterbeveiligingssysteem (Waterproofsysteem) garandeert Miele voor de gehele levensduur van de automaat een
  optimale bescherming tegen waterschade.

  Watertoevoer
   Het water in de automaat is geen
  drinkwater!
  – De automaat moet volgens de geldende voorschriften op de waterleiding worden aangesloten.
  – Het water dient minimaal te voldoen
  aan de eisen van de Europese drinkwaterverordening. Een hoog ijzergehalte kan corrosie aan het spoelgoed
  en aan het apparaat tot gevolg hebben. Bij een chloridegehalte van meer
  dan 100 mg/l neemt het corrosierisico voor het spoelgoed aanzienlijk
  toe.

  – De waterdruk (druk bij de wateraansluiting) moet tussen de 30 en
  1000 kPa (0,3 en 10 bar) liggen. Is de
  waterdruk lager, dan verschijnt in het
  display de foutmelding: Watertoevoer.
  Zie het hoofdstuk: "Nuttige tips". Is
  de druk hoger, dan moet een drukreduceerventiel worden ingebouwd.
  – Voor de aansluiting is een kraan met
  3
  een /4 inch schroefkoppeling vereist.
  Deze kraan moet goed toegankelijk
  zijn, omdat u de watertoevoer moet
  afsluiten als u de automaat niet gebruikt.
  – De toevoerslang is ca. 1,5 m lang
  3
  (DN 10 met /4 inch schroefkoppeling). De slang kan worden verlengd
  met een bij te bestellen 1,5 m lange,
  flexibele metalen slang (drukbestendig tot 14000 kPa/140 bar). De zeef
  en de regelaar voor de doorstroomhoeveelheid in de schroefkoppeling
  mogen niet worden verwijderd.

  – In bepaalde regio's (bijvoorbeeld in
  de Alpen) zijn vanwege de specifieke
  watersamenstelling afzettingen mogelijk. In dergelijke gevallen moet
  voor het apparaat onthard water worden gebruikt.
  – Een terugslagklep is niet vereist. Het
  apparaat voldoet aan de Europese
  normen voor de bescherming van
  drinkwater.

  63 • Page 64

  Wateraansluiting
   Sluit de automaat alleen op een
  volledig ontlucht leidingnet aan, om
  schade aan het apparaat te voorkomen.

   De watertoevoerslang mag niet
  korter worden gemaakt of beschadigd raken, omdat deze spanningvoerende onderdelen bevat (zie afb.).

  64 • Page 65

  Wateraansluiting
  Waterafvoer aansluiten

  Beluchting van de waterafvoer

  – De afvoer van de automaat is voorzien van een terugslagklep, zodat afvoerwater niet via de afvoerslang in
  de automaat kan stromen.

  Ligt de waterafvoeraansluiting op de
  plaats van opstelling dieper dan de geleiding voor de wieltjes van het onderrek in de deur, dan moet de waterafvoer
  worden belucht. Gebeurt dat niet, dan
  kan het water tijdens een programma
  door zuighevelwerking uit de spoelruimte stromen.

  – Het apparaat kan het beste op een
  apart afvoersysteem worden aangesloten. Als dat niet mogelijk is, adviseren wij de automaat aan te sluiten
  op een sifon met twee kamers.
  – De automaat heeft een ca. 1,5 m lange, flexibele afvoerslang (binnendiameter: 22 mm). Voor de aansluiting
  van de slang worden slangklemmen
  bijgeleverd.

  Ga voor het beluchten als volgt te werk:
   Open de deur van de automaat helemaal.

  – De afvoerslang mag niet worden ingekort. De slang kan met een verbindingsstuk en nog een slang worden
  verlengd. De afvoerslang mag maximaal 4 m lang zijn en een opvoerhoogte van 1 m niet overschrijden.
  – Het afvoersysteem moet een capaciteit hebben van minimaal 16 l/minuut.

   De afvoerslang moet zonder
  knikken worden gelegd. Op de slang
  mag geen druk of trekkracht worden
  uitgeoefend.

   Trek de onderste sproeiarm omhoog
  en haal deze eraf.
   Snijd de dop van de beluchtingsklep
  in de spoelruimte af.

  65 • Page 66

  Technische gegevens
  Model
  bedrijfsafwasautomaat

  PG 8080

  PG 8080i
  PG 8080 U

  Hoogte

  845 mm
  (verstelbaar + 35 mm

  805 mm
  (verstelbaar + 65 mm)

  Hoogte van de inbouwnis vanaf 845 mm
  (verstelbaar + 35 mm)

  vanaf 805 mm
  (verstelbaar + 65 mm)

  Breedte

  598 mm

  598 mm

  Breedte van de inbouwnis 600 mm

  600 mm

  Diepte

  600 mm

  570 mm

  Gewicht

  65 kg

  56,5 kg

  Spanning
  Aansluitwaarde
  Zekering

  zie typeplaatje

  zie typeplaatje

  Waterdruk

  30 - 1.000 kPa

  30 - 1.000 kPa

  Koud- of warmwateraansluiting

  tot max. 60 °C

  tot max. 60 °C

  Waterhardheid (leidingwater)

  max. 36 °d

  max. 36 °d

  Opvoerhoogte

  max. 1,0 m

  max. 1,0 m

  Afpomplengte

  max. 4,0 m

  max. 4,0 m

  Aansluitkabel

  ca. 1,7 m

  ca. 1,7 m

  Capaciteit

  13 couverts

  13 couverts

  Geluidsemissiewaarden
  Geluidsvermogen LwA
  Geluidsdrukniveau LpA

  49 dB (A)
  38 dB (A)

  49 dB (A)
  38 dB (A)

  Keurmerken

  VDE, EMC ontstoord

  CE-kenmerk

  2006/42/EG machinerichtlijn

  Adres fabrikant

  Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29,
  33332 Gütersloh, Germany

  66 • Page 67

  Menu "Instellingen"
  Menu "Instellingen" voor het
  wijzigen van standaardwaarden

  Taal 

  Menu "Instellingen" openen

  Via het submenu Taal  kunt u de taal
  instellen die in het display moet verschijnen.

   Schakel de automaat met de toets 
  uit, als de automaat nog ingeschakeld is.
   Houd de toets Start/Stop-toets ingedrukt.
   Schakel de automaat met de toets 
  in en houd de Start/Stop-toets nog
  minimaal 4 seconden ingedrukt.
  In het display verschijnt het eerste submenu van het instellingsmenu en alle
  controlelampjes gaan branden.

  Het display kan verschillende talen
  weergeven.

   Kies de gewenste taal en bevestig uw
  keuze met de middelste toets.
  Het vlaggetje achter het woord Taal 
  dient als hulpmiddel voor het geval u
  per ongeluk een taal kiest die u niet
  kent.
  Kies dan het menupunt waar het vlaggetje achter staat en zoek het submenu Taal .

  Over de werking van het display zie
  het betreffende hoofdstuk.
   Kies het menupunt dat u wilt wijzigen.
  De ingestelde opties in de submenu's
  worden met een vinkje  aangegeven.

  67 • Page 68

  Menu "Instellingen"
  Waterhardheid

  °d

  mmol/l

  °f

  Display

  1

  0,2

  2

  1

  2

  0,4

  4

  2

  3

  0,5

  5

  3

  4

  0,7

  7

  4

  5

  0,9

  9

  5

  6

  1,1

  11

  6

  7

  1,3

  13

  7

  – Het plaatselijke waterleidingbedrijf
  kan u vertellen welke hardheidsgraad
  uw water heeft.

  8

  1,4

  14

  8

  9

  1,6

  16

  9

  10

  1,8

  18

  10

  – Als de waterhardheid schommelt (bijvoorbeeld tussen 17 en 25 °d), programmeer dan altijd de hoogste
  waarde (in dit geval 25 °d).

  11

  2,0

  20

  11

  12

  2,2

  22

  12

  13

  2,3

  23

  13

  14

  2,5

  25

  14

   Kies de gewenste waterhardheid en
  bevestig uw keuze met de middelste
  toets.

  15

  2,7

  27

  15

  16

  2,9

  29

  16

  17

  3,1

  31

  17

  18

  3,2

  32

  18

  19

  3,4

  34

  19

  20

  3,6

  36

  20

  21

  3,8

  38

  21

  22

  4,0

  40

  22

  23

  4,1

  41

  23

  24

  4,3

  43

  24

  25

  4,5

  45

  25

  26

  4,7

  47

  26

  27

  4,9

  49

  27

  28

  5,0

  50

  28

  29

  5,2

  52

  29

  30

  5,4

  54

  30

  31

  5,6

  56

  31

  32

  5,8

  58

  32

  33

  5,9

  59

  33

  34

  6,1

  61

  34

  35

  6,3

  63

  35

  36

  6,5

  65

  36

  De afwasautomaat heeft een waterontharder. U moet de ontharder op de waterhardheid van de aansluiting instellen.
  – De automaat moet nauwkeurig worden ingesteld op de waterhardheid in
  uw regio.

  De ingestelde waterhardheid wordt met
  een vinkje  aangegeven.

  68 • Page 69

  Menu "Instellingen"
  Naspoelmiddel

  AutoOpen

  Voor een optimaal spoelresultaat kunt u
  de naspoelmiddeldosering aanpassen.
  U kunt de dosering instellen op een
  waarde tussen ca. 0-6 ml.
  Standaard wordt 3 ml naspoelmiddel
  gedoseerd.

  Om de droging te verbeteren, wordt de
  deur na afloop van een programma (met
  uitzondering van "Voorspoelen", "Kort"
  en "Bierglazen") automatisch op een
  kier gezet (zie "Programma-overzicht").

  Vertoont het vaatwerk vlekken:
  – Stel een grotere hoeveelheid in.
  Vertoont het vaatwerk strepen of sluiers:
  – Stel een kleinere hoeveelheid in.
   Kies de gewenste hoeveelheid naspoelmiddel en bevestig uw keuze
  met de middelste toets.

  Bij de programma's "Universeel", "Intensief" en "Glazen" wordt AutoOpen
  alleen bij de aanvullende functie "Extra
  drogen" geactiveerd (zie "Extra functies", "Extra drogen").
  Bij het programma "ECO" wordt de
  deur al tijdens de droogfase geopend.
  U kunt deze functie ook uitschakelen.
   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.

   Heeft u de functie "AutoOpen"
  uitgeschakeld, maar wilt u de deur
  na afloop van een programma toch
  opendoen, doe de deur dan helemaal open.
  Doet u dat niet, dan kunnen de randen van werkbladen door waterdamp
  beschadigd raken, omdat de ventilator niet meer loopt.

  69 • Page 70

  Menu "Instellingen"
  Optimalisatie stand-by
  Enkele minuten nadat u voor het laatst
  een toets heeft bediend en nadat het
  programma-einde is bereikt, wisselt de
  automaat naar de stand-by-modus. U
  bespaart zo energie. Het display en de
  controlelampjes worden uitgeschakeld
  en alleen het controlelampje "Start/
  Stop" knippert langzaam.
  Als u de automaat na afloop van een
  programma niet uitschakelt, wordt het
  apparaat na enkele minuten in de
  stand-by-modus helemaal uitgeschakeld.
  U kunt de stand-by-optimalisatie ook
  uitschakelen. Het display en de controlelampjes worden dan niet meer uitgeschakeld en de automaat zal pas na
  ca. 6  uur helemaal worden uitgeschakeld.
  Het energieverbruik neemt hierdoor toe.
   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.
  Tijdens een programma wisselt de
  automaat niet naar de stand-by-modus als u zout of naspoelmiddel
  moet bijvullen of als er een foutmelding is.

  70 • Page 71

  Menu "Instellingen"
  Bijvulcontrole

  Controle zeefcombinatie

  De melding dat u zout of naspoelmiddel moet bijvullen, kunt u uitzetten, als u wilt dat de automaat ook
  bij een tekort naar de stand-by-modus moet wisselen.
  Het weergeven van foutmeldingen
  kunt u niet uitzetten.

  U kunt het interval instellen voor de
  melding dat de zeven moeten worden
  gecontroleerd.
  U kunt een waarde instellen tussen 30
  en 60 programma's.

  As u wilt dat de automaat ook bij een
  tekort aan zout of naspoelmiddel naar
  de stand-by-modus moet wisselen,
  kunt u beide meldingen uitzetten.

  U kunt deze functie ook uitschakelen.

   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.

  Externe DOS

  Lichtsterkte
  Voor de lichtsterkte van het display kunt
  u uit zeven standen kiezen.
   Kies de gewenste lichtsterkte en bevestig uw keuze met de middelste
  toets.

  Contrast
  Voor het contrast van het display kunt u
  uit zeven standen kiezen.

  Standaard is een interval van 50 programma's ingesteld.

   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.

  Activeer de automatische dosering van
  vloeibaar reinigingsmiddel als u een optionele externe doseermodule heeft
  aangesloten.
  Bij de DOS-module wordt een aparte
  montagehandleiding geleverd.
   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.
  De instelling blijft actief, totdat u de
  functie "Externe dosering" deactiveert.

   Kies het gewenste contrast en bevestig uw keuze met de middelste toets.

  71 • Page 72

  Menu "Instellingen"
  Hoeveelheid reinigingsmiddel
  Deze functie is pas zichtbaar als de
  functie "Externe dosering" geactiveerd is.
  Bij de dosering van vloeibaar reinigingsmiddel via een externe doseermodule
  kunt u de dosering van het reinigingsmiddel in "ml" of "%" instellen (overeenkomstig de eenheid die de reinigingsmiddelenfabrikant hanteert).


  Weergave in ml

  Standaard is 30 ml ingesteld. U kunt
  de dosering in stappen van 2 ml instellen op een waarde tussen 10 100 ml.


  Weergave in %

  Standaard is 0,50 % ingesteld. U
  kunt de dosering in stappen van 0,03
  - 0,04 % instellen op een waarde tussen 0,17 - 1,67 %.
  Dosering instellen:
  Houdt u zich bij de dosering aan de
  aanwijzingen van de reinigingsmiddelenfabrikant.
  Tijdens de programmafase "Reinigen"
  stroomt ca. 6,5 l water in de automaat.
  Voorbeeld:
  De reinigingsmiddelenfabrikant adviseert 4 ml (c.q. 0,07 %) reinigingsmiddel per liter water:
  6,5 l x 4 ml/l = 26 ml
  (6,5 l x 0,07 %/l = 0,455 %)
   Kies de gewenste hoeveelheid c.q.
  concentratie en bevestig uw keuze
  met de middelste toets.

  72

  DOS ontluchten
  Het doseersysteem van de afwasautomaat werkt alleen betrouwbaar als zich
  geen lucht in het systeem bevindt.
  U moet het doseersysteem ontluchten
  als:
  – u het doseersysteem voor het eerst
  gebruikt,
  – u het reservoir met het vloeibare reinigingsmiddel niet tijdig heeft bijgevuld, waardoor het systeem is leeggezogen,
  – u het reservoir vervangt.

   Controleer vóór het ontluchten of
  het reservoir met het reinigingsmiddel vol genoeg is en of de doseerlans
  stevig in het reservoir geschroefd is.
   Kies Start ontluchten en bevestig uw
  keuze met de middelste toets.
  Het ontluchten wordt gestart. In het display verschijnt de resterende tijd.
  Meteen na het ontluchten wordt het
  programma "Voorspoelen" aangeboden. Start het programma om reinigingsmiddel te verdunnen en weg te
  spoelen dat eventueel in de automaat is
  gestroomd. • Page 73

  Menu "Instellingen"
  Naspoeltemperatuur
  Om de droging te ondersteunen, kan de
  naspoeltemperatuur van sommige programma's worden verhoogd. Deze
  functie is dus niet voor alle programma's beschikbaar (zie "Programmaoverzicht").
   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.

  Extra water

  Handelaar
  Alleen voor vakhandelaren!
  De automaat heeft verschillende demoprogramma's voor de vakhandel.


  Demo spoelgeluiden:

  Dit programma activeert de pompen
  zodat de spoelgeluiden te horen zijn.


  Demo AutoOpen:

  De deur gaat automatisch open.

  Als u voor deze instelling kiest, stroomt
  tijdens de reinigingsfasen extra water in
  de automaat. Deze functie is niet voor
  alle programma's beschikbaar (zie "Programma-overzicht").

  Demo-modus inschakelen

   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.

   Sluit het instellingsmenu af.

  Programmavoorkeuze
  U kunt instellen, of bij het inschakelen
  van de automaat het ECO-programma
  of het laatst gekozen programma moet
  worden aangeboden.

   Kies de gewenste optie.
   Kies de optie Aan en bevestig uw
  keuze met de middelste toets.

   Druk op de Start/Stop-toets. De demo-modus wordt gestart.
  Demo-modus uitschakelen
  De demo-modus stopt automatisch na
  één cyclus.

   Kies de gewenste instelling en bevestig uw keuze met de middelste toets.

  73 • Page 74

  Menu "Instellingen"
  Fabrieksinstelling
  U kunt de gewijzigde instellingen weer
  op de fabrieksinstelling zetten. De reset
  geldt niet voor de geactiveerde externe
  dosering en de ingestelde hoeveelheid
  reinigingsmiddel c.q. de ingestelde concentratie.
   Kies Reset en bevestig uw keuze met
  de middelste toets.

  Instellingsmenu sluiten
  U kunt het instellingsmenu met Beëindigen weer verlaten.
   Kies Beëindigen en bevestig uw keuze
  met de middelste toets.
  In het display verschijnt kort het laatst
  gekozen programma. Het bijbehorende
  controlelampje brandt. Na kort tijd verschijnt de geschatte programmaduur.

  74 • Page 75 • Page 76

  Nederland:
  Miele Professional
  Postbus 166
  4130 ED VIANEN
  Telefoon afdeling Customer Service Professional (03 47) 37 88 84
  Telefax (03 47) 37 84 29
  E-mail: professional@miele.nl
  Internet: www.miele-professional.nl
  België:
  nv Miele België
  Z.5 Mollem 480 – 1730 Mollem (Asse)
  Tel. 02/451.15.40
  Fax 02/451.15.29
  Tel. Herstellingen aan huis: 02/451.16.18
  E-mail: infopro@miele.be
  Internet: www.miele-professional.be
  Duitsland:
  Miele & Cie. KG
  Carl-Miele-Straße 29
  33332 Gütersloh

  2017-01-09  M.-Nr. 09 841 811 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele Professional PG 8080 U wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele Professional PG 8080 U in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info