689731
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Installation Guide
Smartbox II
További információk
Figyelmeztetések
Névleges bemeneti feszültség: DC 12 ~ 24 V, kimeneti
feszültség: max. 2 A
Figyelem! Ne használjon a névleges bemeneti feszültségtől
eltérő feszültséget. A terméket kizárólag DC 12 ~ 24 V
feszültséget használó járművekben szabad használni.
(Személygépkocsi/lakóautó: 12 V, tehergépjármű/busz: 24 V)
Kövesse az alábbi beszerelési utasításokat, vagy kérje
szakértő műszerész segítségét.
A jármű tápfeszültsége eltérhet a jármű akkumulátorának
állapotától és a használati környezettől függően.
Amennyiben a járművet 2 napnál hosszabb ideig nem fogja
használni, mindenképp kapcsolja ki a rögzítőt.
Soha ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását
vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása
vagy javítására tett kísérlet az eszköz rongálódását, illetve
akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a
garancia elvesztését vonja maga után.
A terméket rendeltetésszerűen kell használni. Nem
rendeltetésszerű használatra, gondatlanságra, balesetekre
vagy rongálásra a garancia nem vonatkozik.
Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
Száraz helyen szerelje be, rögzítse és tárolja.
Rendszeresen ellenőrizze a termék megfelelő beszerelését
és működését.
A MiTAC nem felelős a fenti gyelmeztetések és
elővigyázatossági intézkedések be nem tartásából eredő
károkért.
Megfelelőségi nyilatkozat
Szabályozási azonosítás céljából, a Smartbox II N467
típusszámmal rendelkezik. A MiTAC ezúton kijelenti, hogy ez
az N467 készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A felvevővel készülékére vonatkozó nyilatkozat teljes
szövegéért látogassa meg a MiTAC weboldalát (www.mio.
com).
Onderdelen en functies
1
2
3
4
1
Mini-USB aansluiting
Verbinding met de recorder.
2
LED indicatie
3
Tijd & voltage
instelschakelaars
4
Zekeringskabel
• ACC (rode draad)
• B+ (gele draad)
• GND (zwarte draad)
Installatie en instelling
1
2
3
1. De zekeringdoos in het voertuig.
2. Controleer en bevestig het voltage van het voertuig met
behulp van de elektriciteitstester. Het voltage van de batterij
kan per voertuig afwijken. U moet het voltage van uw
voertuig bevestigen.
Gebruik de elektriciteitstester om de zekering waaruit
de voeding wordt geleverd te lokaliseren, zelfs wanneer
het voertuig is uitgeschakeld. Voorbeeld, de noodhulp
knipperlichten, interieur lichten en deurlichten, enz. Sluit de
gele draad aan (B+) op de zekering.
Gebruik de elektriciteitstester om de zekering te vinden
wanneer de voeding niet is voorzien wanneer het voertuig is
uitgeschakeld. Bijvoorbeeld, de knipperlichten. Sluit de rode
draad aan (ACC) op de zekering.
De zwarte draad (GND) moet aangesloten zijn op het
metalen onderdeel van het voertuig voor aarding. Dit
product kan niet goed functioneren als het niet geaard is.
U kunt een schroef gebruiken om de zwarte draad op het
voertuig aan te brengen ( probeer een schroefgaatje te
vinden op elk metalen onderdeel).
3. Sluit de Smartbox II aan op de recorder en controleer of het
goed werkt via de LED indicatie die rood brandt. U kunt dan
de kabel in orde brengen en de installatie voltooien.
Opmerking:
• Let op dat de installatie instructies uitsluitend voor uw referentie
zijn. De plaatsing van de zekeringdoos kan afhangen van het
voertuigmodel. Mocht u een probleem hebben gedurende de
installatie, wordt het aanbevolen contact op te nemen met een
ervaren installeerder (bv. onderhoudspersoneel van het voertuig)
voor assistentie.
• De lengte van de geleverde kabel is circa 4.5 meter. U kunt de kabel
door het bovendak geleiden en de A-kolom zodat het de besturing
niet beinvloedt. Let goed op dat de kabelinstallatie de airbags van het
voertuig of andere veiligheidsfuncties niet stoort.
4. Stel de voltage en tijd in door de schakelaars af te stellen.
Schakelaar 1 & 2: Voltage instelschakelaars
Schakelaar 3 & 4: Tijd instelschakelaars
Voltage instellen: Wanneer het voltage van de batterij
van het voertuig lager is dan het de ingestelde
voltagewaarde, zal de voeding van de recorder
automatisch worden ontkoppeld.
Personenauto/RV: 11,8V 12,0V 12,2V 11,6V
Vrachtwagen/bus: 23,6V 24,0V 24,4V 23,2V
De tijd instellen: Als de tijd de vooringestelde tijd
overschrijdt (door het controleren van de tijd nadat het
contact van het voertuig is uitgeschakeld) zal de recorder
automatisch worden uitgeschakeld.
12 uur 24 uur 36 uur uItschakelen
Voor meer informatie
Voorzorgsmaatregelen en mededelingen
Geschatte voltage: DC 12 ~ 24 V, uitgaande voeding: 2 A
maximum
Waarschuwing! Gebruik niets anders dan de aangegeven
uitvoer voltage status. Dit product kan alleen gebruikt worden
met voertuigen die beschikken over een DC 12 ~ 24 V voltage.
(Passagier’s auto/RV: 12 V, truck/bus: 24 V)
Volg de onderstaande installeer instructies of vraag
gespecialiseerde technici om hulp.
Er kunnen afwijkingen zijn in voedingvoltages over de
batterijstatus van het voertuig en gebruiksomgevingen.
Schakel de recorder uit als het voertuig langer dan 2 dagen
niet wordt gebruikt.
Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren
of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Dit kan
schade veroorzaken aan het apparaat en zelfs lichamelijk
letsel of materiële schade veroorzaken en zal de garantie
ongeldig maken.
U moet het product gebruiken met de juiste intenties.
Misbruik,onachtzaamheid,ongeluk of verkeerd gebruik doen
de garantie, vervanging of vergoeding teniet.
Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan
heftige schokken.
Installeer,bevestig en berg op in een droge plaats.
Controleer regelmatig de installatie en bediening van het
product.
MiTAC is niet verantwoordelijk voor enige schade
veroorzaakt door het niet in acht nemen van de
bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
Verklaring van conformiteit
Voor regelgevende identicatiedoeleinden: het modelnummer
N467 is toegewezen aan de Smartbox II. MiTAC verklaart
hierbij dat deze N467 voldoet aan de essentiële vereisten en
andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 2014/53/EU.
Bezoek de Mio-website (www.mio.com) voor de volledige tekst
van de verklaring voor uw recorder.
nl
Części oraz funkcje
1
2
3
4
1
Złącze mini-USB
Łączy z nagrywarką.
2
Wskaźnik LED
3
Przełącznik ustawień czasu
oraz napięcia
4
Kabel bezpieczników
• ACC (czerwony kabel)
• B+ (żółty kabel)
• GND (czarny kabel)
Instalacja oraz podłączenie
1
2
3
1. Zlokalizuj oraz otwórz skrzynkę bezpieczników w swoim
samochodzie.
2. Sprawdź oraz potwierdź napięcie pojazdu używając testera
elektrycznego. Napięcie pojazdu różni się w zależności od
pojazdu. Napięcie pojazdu musi zostać potwierdzone.
Użyj testera elektrycznego aby odszukać bezpieczniki, gdzie
dostarczany jest prąd nawet po wyłączeniu pojazdu. Na
przykład, światła bezpieczeństwa, światła drzwi oraz światła
wewnątrz...Podłącz żółty kabel (B+) do bezpiecznika.
Użyj testera elektrycznego aby odszukać bezpieczniki do
których prąd nie jest dostarczany po wyłączeniu pojazdu.
Na przykład, zmiana sygnałów. Podłącz czerwony kabel
(ACC) do bezpiecznika.
Czarny kabel (GND) musi zostać podłączony do metalowej
części pojazdu celem uziemienia go. Jeśli nie jest
uziemiony, produkt może nie działać właściwie. Możesz
używać śruby do przyłączenia czarnego kabla do pojazdu
(spróbuj odszukać otwór na śruby w częściach metalowych).
3. Podłącz Smartbox II do nagrywarki oraz potwierdź iż
działa właściwie poprzez wskaźnik LED, który zapali się
na czerwono. Następnie możesz zorganizować kabel oraz
dokończyć instalacji.
Uwaga:
• Proszęwziąśćpoduwagę,iżilustracjedotycząceinstalacjisą
prezentowanepoglądowoiniestanowiągłównegoprzykładu.
Umieszczenieskrzynkibezpiecznikówmożesięróżnićwzależności
odmodelupojazdu.Jeślipodczasinstalacjizaistniejejakikolwiek
problem,gorącopolecamykontaktzwykwalikowanyminstalatorem
(np.autoryzowanysprzedawcaiserwisauta).
• Długośćdostarczonegokablawynosiokoło4.5metra.Możesz
przeprowadzićkabelprzezsutorazsłupkitakżeniebędzietomiało
wpływunabezpieczeństwoiwidocznośćwaucie.Upewnijsięiż
kabelinstalacyjnynieprzeszkadzapoduszkombezpieczeństwaoraz
innymsystemombezpieczeństwa.
4. Ustaw napięcie oraz czas poprzez regulację przełącznika:
Przełącznik 1 & 2: Przełączniki ustawienia napięcia
Przełącznik 3 & 4: Przełączniki ustawienia czasu
Ustawianie napięcia: Jeśli napięcie pojazdu spadnie
niżej niż obecna wartość napięcia, prąd do nagrywarki
zostanie automatycznie odłączony.
Samochód
osobowy/RV:
11.8V 12.0V 12.2V 11.6V
Ciężarówka/
autobus:
23.6V 24.0V 24.4V 23.2V
Ustawianie czasu: Jeśli czas zostanie przekroczony po
zgaszeniu silnika to prąd dostarczany do nagrywarki
zostanie automatycznie odłączony.
12 godzin 24 godzin 36 godzin wyłączone
pl
Dalsze informacje
Środki ostrożności i uwagi
Znamieniowe napięcie prądu: DC 12 ~ 24 V, strumień
wyjściowy: maksymalnie 2 A
Ostrzeżenie! Nie należy używać innych niż status
znamieniowego napięcia prądu. Niniejszy produkt może być
używany wyłącznie z pojazdami posiadającymi napięcie DC 12
~ 24 V. Samochód osobowy/RV: 12 V, ciężarówka/autobus: 24 V)
Podążaj za poniższymi instrukcjami instalacyjnymi lub
poproś o poradę wyspecjalizowanego technika.
Możliwe są wypaczenia dotyczące napięcia prądu pojazdu
w statusie baterii pojazdu oraz otoczenia użytkowania. Jeśli
pojazd nie będzie używany przez więcej niż 2 dni, pamiętaj
o wyłączeniu nagrywarki.
Nigdy nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani
modykacji urządzenia. Demontaż, modykacje lub próba
naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a
nawet obrażenia ciała lub uszkodzenie własności i utratę
gwarancji.
Produkt musi być użytkowany w zgodzie z zamierzeniami.
Niewłaściwe użytkowanie, zaniedbania, wypadki lub
zniszczenia nie podlegają gwarancji, wymianie lub zwrocie
pieniędzy.
Urządzenia nie należy upuszczać ani narażać na silne
uderzenia.
Instalacja, montaż oraz przechowywanie powinny odbywać
się w suchym pomieszczeniu.
Proszę regularnie sprawdzać instalację oraz działanie
produktu.
MiTAC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane brakiem przestrzegania
powyższych ostrzeżeń oraz środków ostrożności.
Deklaracja zgodności
Dla celów identykacji przepisów, Smartbox II ma przydzielony
numer modelu N467. Niniejszym, MiTAC deklaruje, że to
urządzenie N467 jest zgodne z istotnymi wymaganiami i innymi
powiązanymi klauzulami Dyrektywy 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności rejestratora, można uzyskać
na stronie sieci web Mio (www.mio.com).
Piese şi funcţii
1
2
3
4
1
Conector mini-USB
Conectează dispozitivul de
înregistrare.
2
Indicator LED
3
Comutatoare de congurare
a timpului şi tensiunii
4
Cablu siguranţă
• ACC (conductor roşu)
• B+ (conductor galben)
• GND (conductor negru)
Instalare şi congurare
1
2
3
1. Localizaţi şi deschideţi cutia de siguranţe din interiorul
autovehiculului.
2. Vericaţi şi conrmaţi tensiunea autovehiculului cu ajutorul
dispozitivului de testare a energiei electrice. Tensiunea
bateriei variază în funcţie de autovehicul. Trebuie să
conrmaţi tensiunea autovehiculului dvs.
Utilizaţi dispozitivul de testare a energiei electrice pentru
a identica siguranţa în care este furnizată alimentarea cu
energie electrică, chiar în timp ce autovehiculul este oprit.
De exemplu, luminile de semnalizare de urgenţă, luminile de
interior şi luminile uşilor etc. Conectaţi conductorul galben (B
+), la siguranţă.
Utilizaţi dispozitivul de testare a energiei electrice pentru
a identica siguranţa în care nu este furnizată alimentarea
cu energie electrică atunci când vehiculul este oprit. De
exemplu, semnalizatoarele. Conectaţi conductorul roşu
(ACC), la siguranţă.
Conductorul negru (GND) trebuie să e conectat la partea
metalică a autovehiculului pentru împământare. În cazul în
care nu este împământat, este posibil ca acest produs să
nu funcţioneze corect. Puteţi utiliza un şurub pentru a ataşa
conductorul negru pe autovehicul (încercaţi să găsiţi un
oriciu pentru şurub pe orice parte metalică).
3. Conectaţi Smartbox II pe aparatul de înregistrare şi
conrmaţi dacă acesta funcţionează corect prin indicatorul
LED care luminează în culoarea roşie. Apoi, puteţi aranja
cablul şi naliza instalarea.
Notă:
• Reţineţicăilustraţiilepentruinstalaresuntdoarpentrureferinţă.
Amplasareacutieidesiguranţepoatevariaînfuncţiedemodelul
autovehiculului.Dacăîntâmpinaţioriceproblemăîntimpulinstalării,
vărecomandămsăcontactaţiuninstalatorcalicat(deex.,personalul
deservicealautovehiculului)pentruasistenţă.
• Lungimeacabluluifurnizatestedeaproximativ4,5metri.Puteţidirija
cablulprintavanşiprinstâlpulAastfelîncâtsănuinterferezecu
şofatul.Asiguraţi-vădefaptulcăinstalareacabluluinuinterfereazăcu
airbagurileautovehicululuisaucualtecaracteristicidesiguranţă.
4. Conguraţi tensiunea şi timpul prin reglarea comutatoarelor:
Comutator 1 şi 2: Comutatoare de congurare a tensiunii
Comutator 3 şi 4: Comutatoare pentru congurarea
timpului
Congurarea tensiunii: În cazul în care tensiunea
bateriei autovehiculului scade sub valoarea de
tensiune prestabilită, alimentarea cu energie electrică
a dispozitivului de înregistrare va  deconectată în mod
automat.
Autoturism/RV: 11,8V 12,0V 12,2V 11,6V
Camion/autobuz: 23,6V 24,0V 24,4V 23,2V
Congurarea timpului: În cazul în care timpul depăşeşte
timpul prestabilit prin vericarea timpului după care este
oprit contactul autovehiculului, alimentarea cu energie
electrică a dispozitivului de înregistrare va  deconectată
automat.
12 ore 24 ore 36 ore oprit
Pentru informaţii suplimentare
Precauţii şi noticări
Tensiune nominală de intrare: c.c. 12 ~ 24 V, curent de
ieşire: maxim 2 A
Avertisment! Nu utilizaţi altă stare în afară de tensiunea
nominală de ieşire. Acest produs poate  utilizat numai cu
autovehiculele care au tensiunea c.c. de 12 ~ 24 V. (Autoturism/
RV: 12 V, camion/autobuz: 24 V)
Respectaţi instrucţiunile de instalare de mai jos sau solicitaţi
asistenţa tehnicienilor de specialitate.
Pot exista abateri în tensiunile de alimentare ale vehiculului
în legătură cu starea bateriei autovehiculului şi mediile
de utilizare. În cazul în care autovehiculul nu va  utilizat
timp de peste 2 zile, asiguraţi-vă că aţi oprit dispozitivul de
înregistrare.
Nu încercaţi să demontaţi, să reparaţi sau să faceţi
modicări la dispozitiv. Demontarea, modicarea sau
orice încercare de reparaţie poate cauza deteriorarea
dispozitivului şi chiar vătămare corporală sau daune
materiale şi vor anula orice garanţie.
Trebuie să utilizaţi produsul conform destinaţiei. Utilizarea
nepotrivită, neglijarea, accidentele sau abuzul nu vor 
acoperite de garanţie, înlocuire sau restituire.
Nu lăsaţi dispozitivul să cadă şi nu-l supuneţi la şocuri
puternice.
Instalarea, montarea şi depozitarea trebuie realizate într-un
loc uscat.
Vericaţi în mod regulat instalarea şi funcţionarea
produsului.
MiTAC nu este responsabil pentru niciun prejudiciu cauzat
de nerespectarea avertismentelor şi măsurilor de precauţie
de mai sus.
Declaraţie de conformitate
În scopul identicării conform reglementărilor, Smartbox II i s-a
asociat numărul de model N467. Prin prezenta, MiTAC declară
că acest produs N467 este în conformitate cu reglementările
esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei
2014/53/EU.
Vizitaţi site-ul Web Mio (www.mio.com) pentru textul complet al
declaraţiei pentru dispozitivul de înregistrare.
ro
Časti a funkcie
1
2
3
4
1
Mini-USB konektor
Pripojenie k rekordéru.
2
Kontrolka LED
3
Spínače nastavenie času a
napätia
4
Kábel poistky
• ACC (červený kábel)
• B+ (žltý kábel)
• GND (čierny kábel)
Inštalácia a nastavenie
1
2
3
1. Vyhľadajte a otvorte poistkovú skriňu vo vozidle.
2. Pomocou testovacieho zariadenia skontrolujte a overte
napätie vozidla. Napätie batérie sa líši v závislosti na
vozidle. Napätie svojho vozidla musíte potvrdiť.
K nájdeniu poistky, ktorá zabezpečuje napájanie aj vtedy,
keď je vozidlo vypnuté, použite testovacie zariadenia.
Napríklad, núdzové svetlá, vnútorné svetlá, svetlá dverí,
atď. Do poistky zapojte žltý kábel (B+).
Testovacie zariadenia použite na nájdenie poistky, ktorá
nedodává energiu, ak je vozidlo vypnuté. Napríklad signálne
svetlá. Do poistky zapojte červený kábel (ACC).
Čierny kábel (GND) musia byť z dôvodu uzemnenia
zapojený ku kovovej časti vozidla. Ak nie je tento produkt
uzemnený, nemusí riadne fungovať. Na pripojenie čierneho
kábla k vozidlu môžete použiť skrutkovač (pokúste sa na
kovové časti nájsť otvor so skrutkou).
3. Smartbox II pripojte k rekordéru a skontrolujte, či správne
funguje, spoznáte to podľa kontrolky LED, ktorá sa rozsvieti
na červeno. Potom kábel narovnajte a inštaláciu dokončite.
Poznámka:
• Upozorňujeme,žeobrázkykinštaláciislúžiibaakoreferencia.
Umiestneniepoistkovéskrinesamôželíšiťvzávislostiodmodelu
vozidla.Akpočasinštaláciedôjdekakémukoľvekproblému,
odporúčame,abystekontaktovaliskúsenéhotechnika(napr.
Zamestnancaautoservisu),ktorývámpomôže.
• Dĺžkadodanéhokáblajezhruba4,5metra.Kábelmôžeteviesťcez
hornúčasťstropuaStĺpik,tak,abyvámneprekážalpočasjazdy.
Uistitesa,čiinštaláciakáblanenarušujeumiestnenieairbagovvozidla
aleboďalšiebezpečnostnéfunkcie.
4. Pomocou spínačov nastavte napätie a čas.
Spínač 1 & 2: Spínače pre nastavenie napätia
Spínač 3 & 4: Spínače pre nastavenie času
Nastavenie napätia: Ak napätie batérie vozidla klesne pod
hodnotu nižšiu než je vopred nastavená hodnota napätia,
automaticky dôjde k odpojeniu napájania rekordéra.
Osobný automobil/
RV:
11,8V 12,0V 12,2V 11,6V
Nákladné vozidlo/
autobus:
23,6V 24,0V 24,4V 23,2V
Nastavenie času: Ak uplynie prednastavený čas, vykoná
sa kontrola času, po uplynutí ktorého sa uskutoční
vypnutí zapaľovania vozidla a napájanie rekordéra sa
automaticky odpojí.
12 hodín 24 hodín 36 hodín vypnutie
Zdroje pre získanie ďalších
informácii
Bezpečnostné opatrenia a upozornenia
Nominálne vstupné napätie: DC 12 ~ 24 V, výstup: max. 2 A
Varovanie! Nepoužívajte iné než nominálne vstupné napätie.
Tento produkt je možné použiť len pre vozidlá, ktoré majú
napätie DC 12 ~ 24 V. (Osobný automobil/RV: 12 V, nákladné
vozidlo/autobus: 24 V)
Dodržujte nižšie uvedené pokyny na inštaláciu alebo o
pomoc požiadajte špecializovaného technika.
V napätie vozidla môže dochádzať k odchýlkam, a to kvôli
stavu batérie vozidla a prostredia použitia. Ak nebude vozidlo
používané dlhšie ako 2 dni, uistite sa, že rekordér vypnete.
Zariadenie sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo
akýmkoľvek spôsobom upravovať. Rozobratie, úprava alebo
akýkoľvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho
zariadenia a dokonca zranenie alebo poškodenie majetku,
zároveň zruší platnosť záruky.
Produkt musíte používať tak, ako je zamýšľané. Zlé použitie,
nedbalosť, nehoda alebo zneužitia nie je kryté zárukou,
nárokom na výmenu alebo vrátenie peňazí.
Zariadenie nehádžte a nevystavujte ho veľkým otrasom.
Inštaláciu, montáž a skladovanie vykonajte na suchom
mieste, prosím.
Pravidelne kontrolujte inštaláciu a prevádzku produktu.
MiTAC nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním
vyššie uvedených varovaní a bezpečnostných opatrení.
Declaration of conformity
Pre účely regulačnej identikácie bolo, Smartbox II bolo
priradené číslo modelu N467. Spoločnosť MiTAC týmto
vyhlasuje, že N467 spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.
Celý text vyhlásenia pre rekordérom nájdete na internetovej
stránke spoločnosti Mio (www.mio.com).
sk
1615 17 18 19
252321
20
262422
5615N4670053 R01
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Mio MiVue Smart Box II wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info