Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
Door het verwijderen van originele apparatuur, het toevoegen van accessoires
of het aanpassen van uw voertuig, kan de veiligheid van uw voertuig worden
beïnvloed of kan het in bepaalde rechtsgebieden illegaal worden om te worden
gebruikt.
Volg alle productinstructies en alle instructies in de gebruikershandleiding van
uw voertuig met betrekking tot accessoires of aanpassingen.
Raadpleeg de wetten van uw land en/of regio met betrekking tot het gebruik
van een voertuig met accessoires of aanpassingen.
Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen
en gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële
schade veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.
Monteer uw Mio niet op een manier die het veilige gebruik van het voertuig,
het opblazen van de airbags of andere veiligheidsuitrusting kan hinderen.
Bedien uw Mio niet tijdens het rijden.
Leer uw apparaat en zijn werking kennen voordat u de Mio voor de eerste keer
gebruikt.
Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter
zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden
tonen de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het
volgende kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden
op het verlaten van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de
verkeersborden volgen.
Het gebruik van informatie met betrekking tot de veiligheid of tot locaties
van snelheidscamera's kunnen onderhevig zijn aan de lokale wetgeving van
het land van gebruik. U bent ervoor verantwoordelijk te controleren of u de
informatie wettelijk mag gebruiken in uw land of in het land waar de informatie
zal worden gebruikt.
Gebruik de Mio niet wanneer het toestel warm is. Laat het product afkoelen,
beschut tegen direct zonlicht.
Bij vol vermogen kan langdurig luisteren naar uw Mio via de hoofd- of
oortelefoon het gehoor van de gebruiker beschadigen.
Stel uw Mio niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht in een
onbewaakt voertuig. Oververhitting kan het apparaat beschadigen.
Om diefstal te vermijden, mag u uw Mio, montagehaak of kabels niet in het
zicht achterlaten in een onbewaakt voertuig.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Mio Pilot 15 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Mio Pilot 15 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Mio Pilot 15

Mio Pilot 15 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten

Mio Pilot 15 Bedienungsanleitung - Englisch - 56 seiten

Mio Pilot 15 Bedienungsanleitung - Französisch - 59 seiten

Mio Pilot 15 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info