Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
5
Voorzorgsmaatregelen
Als u deze waarschuwingen niet naleeft, kan dit leiden tot overlijden, ernstige
letsels of materiële schade. Mio wijst elke aansprakelijkheid af voor de installatie
of het gebruik van uw Mio op een manier die leidt tot of mede verantwoordelijk
is voor overlijden, letsel of materiële schade of die in overtreding is met de
wetgeving.
Over het laden
Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een
andere lader kan een defect en/of gevaar veroorzaken.
Dit product is bedoeld te worden gelevert met een in de LIJST opgenomen
voedingseenheid aangeduid met “LPS”, “Limited Power Source”, en met een
nominale afgifte van + 5 V gelijkstroom / 2,0 A”.
Gebruik een gespeciceerde batterij bij de uitrusting.
Over de lader
Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de lader nooit aan
wanneer u handen of voeten nat zijn.
Zorg voor voldoende ventilatie rond de lader wanneer u deze gebruikt als
voeding voor uw Mio of om de interne batterij op te laden. Dek de lader niet af
met papier of andere objecten die de ventilatie kunnen verminderen. Gebruik
de lader niet als deze zich nog in de draagtas of een andere houder bevindt.
Controleer of de lader op een voedingsbron met de juiste aansluiting en
spanningsvereisten is aangesloten. De spanningsvereisten vindt u op de
behuizing en/of verpakking van de thuislader.
Gebruik de lader niet als de draad beschadigd is.
Probeer de lader niet zelf te repareren omdat dit lichamelijke letsels kan
veroorzaken. Vervang de lader als deze beschadigd is of aan overmatig vocht
werd blootgesteld.
Over de batterij
Gebruik een gespeciceerde batterij bij de uitrusting.
WAARSCHUWING:
Deze eenheid bevat een niet vervangbare interne lithium-
ion-batterij. De batterij kan barsten of exploderen, waarbij er gevaarlijke
chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken
dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, of weg te
gooien in vuur of water.
Belangrijke aanwijzingen (alleen voor onderhoudspersoneel)
Voorzichtig:
Risico op explosie als batterij wordt vervangen door een
onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg, volgens de aanwijzingen.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Mio Pilot 15 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Mio Pilot 15 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info