Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Revision: R
01
(
7
/
2018
)
Disclaimer
Specications and documents are subject to change without notice. MiTAC does not warrant this
document is error-free. MiTAC assumes no liability for damage incurred directly or indirectly from
errors, omissions, or discrepancies between the device and the documents.
Note
Not all models are available in all regions.
Depending upon the specic model purchased, the colour and look of your device and accessories
may not exactly match the graphics shown in this document.
The screenshots and other presentations shown in this document are for reference only.
They may differ from the actual screens and presentations generated by the actual product.
MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM
P/N: 5615N6030002 R01
Pilot Series
Quick Start Guide
LV LV NL NL
SL
SL
LT LT
RO RO
SR SR
SK SK
PT PT
PL
PL
Susipažinimas su „Mio“
Maitinimas mygtukas
Maitinimo indikatorius
Ausinių kištukas
Anga „MicroSD“ atminties kortelei
Jutiklinis ekranas
Automobilinio įkroviklio, USB laido*, namų įkroviklio*
*gali būti parduodama atskirai
Garsiakalbis
Atstatymo mygtukas
„Mio“ tvirtinimas ir įkrovimas automobilyje
Niekada nemontuokite prietaiso ten, kur jis galėtų užstoti
vairuotojui vaizdą.
Jeigu priekinis automobilio stiklas yra pritemdytas šviesą
atspindinčia danga, ji gali būti atermiška ir turėti poveikio
GPS priėmimui. Tokiu atveju prietaisą tvirtinkite „laisvoje
vietoje“ – paprastai tiesiog po galinio vaizdo veidrodėliu.
Įkraudami akumuliatorių pirmą kartą turite krauti jį mažiausiai 6
valandas, o įrenginys „Mio“ turi būti išjungtas.
„Mio“ įjungimas ir išjungimas
Paleisdami pirmą kartą, paspauskite ir 2 sekundes
laikykite nuspaustą maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte
įrenginį.
Jei norite pereiti į pristabdymo būseną, trumpai
paspauskite maitinimo mygtuką. Dar kartą trumpai
paspauskite maitinimo mygtuką, kad įrenginys vėl veiktų.
Jei norite išjungti įrenginį „Mio“, paspauskite ir 5
sekundes laikykite nuspaustą maitinimo mygtuką.
Pagrindinis meniu
Ieškokite vietų, sričių ir gatvių, kad galėtumėte geriau
planuoti savo maršrutą.
Rodomas ekranas Žemėlapis.
Prieiga prie išsaugotų vietų.
Kongūruokite įrenginį „Mio“, kad būtų galima
patobulinti navigavimą.
Ieškoma arčiausiai esančios lankytinos vietos.
Meniu ekrano pavadinimų juostoje paliesdami
, tada
galėsite lengvai naršyti po meniu ekranus.
Kai kuriuose meniu ekranuose (pavyzdžiui, ekrane
Klaviatūra), mygtukas PAGRINDINIS MENIU
pavadinimų juostoje rodomas nebus. Tokiu atveju teks
kelis kartus paliesti mygtuką ATGAL
.
Maršruto peržiūra
Kryptis ir atstumas iki kito posūkio
Dabartinis maršrutas
Dabartinė padėtis
Adreso juosta
Atstumo ir laiko informacija
Palieskite, kad būtų rodoma daugiau informacijos.
Palieskite bet kur ekrane Žemėlapis, kad iškiltų ekranas
Žemėlapio parinktys, kuriame galite keisti su maršrutu
susijusias kongūracijas.
„MioMore Desktop“
„MioMore Desktop“ yra rinkinys priemonių, kurias galite
naudoti didesniam funkcionalumui ir informacijai apie
produktą pasiekti kompiuteriu. Atsisiųskite „MioMore
Desktop“ iš „Mio“ techninės pagalbos svetainės (service.
mio.com) ir įdiekite jį, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais
nurodymais.
Registracija
Apsilankykite „Mio“ svetainėje (www.mio.com)ir
užregistruokite savo įrenginį, kad gautumėte naujausią
informaciją apie „Mio“ gaminius ir karščiausius pasiūlymus.
Techninė pagalba
Jei reikia pagalbos, susijusios su „Mio“ gaminiais,
apsilankykite „Mio“ techninės pagalbos svetainėje (service.
mio.com).
Dokumentai
Jei reikia išsamių naudojimo instrukcijų, atsisiųskite
naudotojo vadovą iš „Mio“ techninės pagalbos svetainės
(service.mio.com).
Atitikties deklaracija
Įstatymais nustatytais identikavimo tikslais „Pilot“
serijai priskiriamas modelio numeris N603. Tuo „MiTAC“
deklaruoja, kad šis „Pilot“ serijai modelis atitinka
pagrindinius direktyvos 2014/53/EB reikalavimus ir kitas
svarbias nuostatas. Visą įrenginio „Mio“ deklaracijos
tekstą rasite „Mio“ svetainėje (www.mio.com).
Pagal ES elektros ir elektroninės įrangos atliekų
direktyvą (WEEE - 2012/19/EB) šio gaminio negalima
šalinti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Šis gaminys
turi būti šalinamas grąžinant jį į pardavimo vietą arba
atiduodant į municipalinių perdirbamų atliekų surinkimo
punktą.
Iepazīšanās ar savu Mio
Jauda poga
Barošanas indikators
Austiņas ligzda
Slots MicroSD atmiņas kartei
Skārienjutīgs ekrāns
Konektors uzlādēšanai automobilī, USB kabelis*,
uzlādētājs lietošanai mājās*
*var tikt pārdots atsevišķi
Skaļrunis
Atiestatīšanas poga
Mio uzstādīšana un uzlāde transportlīdzeklī
Nekad neuzstādiet ierīci vietā, kur tā var aizsegt vadītāja
redzamību.
Ja vējstikls ir pārklāts ar atstarojošu pārklājumu, tas var
būt auksts un ietekmēt GPS uztveršanu. Šādā gadījumā
uzstādiet ierīci vietā, kur ir “tīrs apgabals” — parasti zem
atpakaļskata spoguļa.
Uzlādējot akumulatoru pirmoreiz, tā jālādē vismaz 6 stundas ar izslēgtu
Mio.
Mio ieslēgšana un izslēgšana
Pirmajai startēšanai nospiediet ieslēgšanas pogu uz 2
sekundēm, lai ierīci ieslēgtu.
Lai ierīci iemidzinātu, īslaicīgi nospiediet barošanas
pogu. Lai atjaunotu ierīces darbību, atkal īslaicīgi
nospiediet barošanas pogu.
Lai izslēgtu Mio, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas
pogu 5 sekundes.
Galvenā izvēlne
Ar to tiek meklētas vietas, rajonus un ielas, lai
palīdzētu plānot maršrutu.
Ar to tiek atvērts ekrāns Karte.
Ar to piekļūst saglabātajām atrašanās vietām.
Ar to kongurē Mio, lai uzlabotu navigācijas pieredzi.
Ar to meklē tuvumā esošos interešu punktus.
Izvēlnes ekrāna virsrakstjoslā nospiežot
, kas ļauj
jums vieglāk pārvietoties pa izvēlņu ekrāniem.
Dažos izvēlņu ekrānos (piem., ekrānā Tastatūra),
ekrāna GALVENĀ IZVĒLNE poga
nav redzama
virsrakstjoslā. Tādā gadījumā jums atkārtoti jāspiež poga
ATPAKAĻ
.
Maršruta aplūkošana
Nākamā pagrieziena virziens un attālums līdz tam
Pašreizējais maršruts
Pašreizējā atrašanās vieta
Adreses josla
Attāluma un laika informācija
Noklikšķiniet, lai parādītu papildu informāciju.
Nospiediet jebkurā ekrāna Karte vietā, lai atvērtu ekrānu
Kartes opcijas, kas ļauj mainīt ar maršrutu saistītās
kongurācijas.
MioMore Desktop
MioMore Desktop ir rīku komplekts, kuru var izmantot, lai ar
datora starpniecību piekļūtu plašākam funkciju klāstam un
informācijai par ierīci. Lejupielādējiet MioMore Desktop no
Mio tehniskā atbalsta vietnes (service.mio.com) un izpildiet
ekrānā redzamās uzvednes, lai instalētu to.
Reģistrācija
Apmeklējiet Mio vietni (www.mio.com), lai reģistrētu
ierīci un zinātu visu jaunāko par Mio izstrādājumiem un
jaunākajiem piedāvājumiem.
Tehniskais atbalsts
Lai iegūtu palīdzību un atbalstu ar Mio izstrādājumiem,
apmeklējiet Mio tehniskā atbalsta vietni (service.mio.com).
Dokumentācija
Lai iegūtu detalizētus norādījumus par darbību,
lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no Mio tehniskā
atbalsta vietnes (service.mio.com).
Atbilstības deklarācija
Regulējošās identikācijas nolūkos Pilot sērijai ir
piešķirts modeļa numurs N603. Ar šo MiTAC paziņo, ka
Pilot sērijai atbilst Direktīvas 2014/53/ES svarīgākajām
prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Apmeklējiet
Mio tīmekļa vietni (www.mio.com), lai iepazītos ar Mio
atbilstības deklarācijas pilno tekstu.
Saskaņā ar ES direktīvu par elektrisko un elektronisko
ierīču atkritumiem (WEEE Nr. 2012/19/ES), šo produktu
nedrīkst izmest kā parastu sadzīves atkritumu. Tas
ir jāutilizē, nododot to iegādes vietā vai pašvaldības
norādītā pārstrādājamo atkritumu savākšanas punktā.
Kennismaken met uw Mio
Aan/uit-knop
Voedingsindicator
Koptelefoon aansluiting
Sleuf voor MicroSD-geheugenkaart
Aanraakscherm
Aansluiting voor lader in de auto, USB-kabel*,
thuislader*
*kan afzonderlijk verkrijgbaar zijn
Luidspreker
Reset-knop
De Mio in een auto monteren en laden
Plaats het apparaat nooit zo dat deze het gezichtsveld
van de bestuurder blokkeert.
Als de voorruit van de auto met een reecterende
coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de
ontvangst van de GPS beïnvloeden. Monteer het
apparaat in dat geval op een "helder gebied" - meestal
net onder de achteruitkijkspiegel.
Wanneer u de batterij de eerste keer oplaadt, moet u deze minstens 6
uur laten opladen terwijl uw Mio is uitgeschakeld.
De Mio IN- en UITschakelen
Om het apparaat voor de eerste keer op te starten, houd
de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat
aan te zetten.
Om het toestel in de slaaptoestand (stand-by) te zetten,
drukt u kort op de aan/uit-knop. Druk nogmaals kort op
de aan/uit-knop om het toestel te hervatten.
Om de Mio uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 5
seconden ingedrukt.
Hoofdmenu
Plaatsen, gebieden en straten zoeken om uw route te
helpen uitstippelen.
Het Kaart scherm weergeven.
Toegang tot uw opgeslagen locaties.
Uw Mio congureren om uw ervaring met navigeren
nog te verbeteren.
Nuttige plaatsen in de buurt zoeken.
Op de knop HOOFDMENU
in de titelbalk van het
menuvenster te tikken, waardoor u eenvoudig door de
menuvensters kunt navigeren.
In sommige menuvensters (zoals het venster
Toetsenbord) verschijnt de knop HOOFDMENU
niet
in de titelbalk. In dat geval moet u meerdere malen op
de knop TERUG
tikken.
Uw route weergeven
Richting en afstand van volgende afslag
Huidig route
Uw huidige positie
Het huidig adres
Afstand- en tijdinformatie
Tik om meer informatie weer te geven.
Tik ergens op het venster Kaart om het venster Kaartopties
te openen, waarin u de conguratie voor de route kunt
aanpassen.
MioMore Desktop
MioMore Desktop is een suite met hulpprogramma's die u
kunt gebruiken om via uw computer toegang te krijgen tot
meer functies en productinformatie. Download MioMore
Desktop van de technische ondersteuningswebsite van Mio
(service.mio.com) en volg de instructies op het scherm om
de toepassing te installeren.
Registratie
Ga naar de Mio-website (www.mio.com) om uw apparaat
te registreren zodat u op de hoogte blijft van Mio-producten
en de nieuwste aanbiedingen.
Technische ondersteuning
Voor hulp en ondersteuning met Mio-producten, gaat u naar
de technische ondersteuningswebsite van Mio (service.
mio.com).
Documentatie
Voor gedetailleerde bedieningsinstructies kunt u
de handleiding downloaden van de technische
ondersteuningswebsite van Mio (service.mio.com).
Verklaring van conformiteit
Voor regelgevende identicatiedoeleinden kreeg de
Pilot-serie modelnummer N603 toegewezen. MiTAC
verklaart hierbij dat deze Pilot-serie voldoet aan de
essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden
van de Richtlijn 2014/53/EU. Bezoek de Mio-website
voor de volledige tekst van de verklaring voor uw Mio
(www.mio.com).
Dit product mag niet worden weggegooid als normaal
huishoudelijk afval, in overeenstemming met de EU-
richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur
(WEEE – 2012/19/EU). Het moet in plaats daarvan
worden verwijderd door het terug te bezorgen bij het
verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw
gemeente.
Poznanie budowy Mio
Przycisk zasilania
Wskaźnik zasilania
Gniazdo słuchawek
Wejście dla kart pamięci MicroSD
Ekran dotykowy
Złącze ładowarki samochodowej, kabel USB*,
ładowarka samochodowa*
*mogą być sprzedawane oddzielnie
Głośnik
Przycisk Reset
Montaż i ładowanie Mio w pojeździe
Urządzenia nigdy nie należy montować w miejscu, gdzie
będzie zasłaniało pole widzenia kierowcy.
Jeśli szyba przednia jest zabarwiona przez powłokę
odblaskową, może mieć ona własności atermiczne i
wpływać na odbiór GPS. W takiej sytuacji urządzenie
należy zamontować w “miejscu bez zakłóceń” - zwykle
pod lusterkiem wstecznym.
Przy pierwszym ładowaniu baterii, ładowanie powinno trwać co
najmniej 6 godzin, zaś nawigacja powinna być wyłączona w tym
czasie.
WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE Mio
W celu początkowego uruchomienia, naciśnij i
przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby
włączyć urządzenie.
Aby przejść do trybu wstrzymania, naciśnij krótko
przycisk zasilania. Ponownie naciśnij przycisk zasilania,
aby wznowić działanie urządzenie.
Aby wyłączyć Mio, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk zasilania.
Menu główne
Wyszukiwanie miejsc, obszarów i ulic, pomocne do
zaplanowania trasy.
Wyświetlanie ekranu mapy.
Dostęp do zapisanych lokalizacji.
Konguracja Mio dla usprawnienia korzystania z
nawigacji.
Wyszukiwanie pobliskich punktów zainteresowania.
Stuknięcie przycisku
na pasku tytułu ekranu menu,
co pozwala na łatwe przemieszczanie się między
ekranami menu.
Na niektórych ekranach menu (takich jak ekran
Klawiatura) przycisk MENU GŁÓWNE
nie pojawia
się na pasku tytułu. W takim przypadku należy stuknąć
kilka razy przycisk COFNIJ
.
Przeglądanie trasy
Kierunek i odległość do następnego skrętu
Bieżąca trasa
Bieżąca pozycja
Pasek adresu
Informacje o odległości i czasie
Stuknij, aby wyświetlić więcej informacji.
Stuknij dowolne miejsce na ekranie Mapa, aby wyświetlić
ekran Opcje mapy, na którym można zmienić konguracje
powiązane z trasą.
MioMore Desktop
MioMore Desktop to zestaw narzędzi, które można
wykorzystać dla zapewnienia większej funkcjonalności
i uzyskiwania informacji o produkcie przez komputer.
Pobierz MioMore Desktop ze strony internetowej pomocy
technicznej Mio (service.mio.com) i w celu instalacji
wykonaj polecenia ekranowe.
Rejestracja
Odwiedź stronę internetową Mio (www.mio.com) w celu
rejestracji swojego urządzenia, aktualizacji produktów Mio i
uzyskania najnowszych ofert.
Pomoc techniczna
W celu uzyskania pomocy i pomocy technicznej w
odniesieniu do produktów Mio, odwiedź stronę internetową
pomocy technicznej Mio (service.mio.com).
Dokumentacja
W celu uzyskania szczegółowych instrukcji działania,
pobierz podręcznik użytkownika ze strony internetowej
pomocy technicznej Mio (service.mio.com).
Deklaracja zgodności
Dla celów identykacji w kontekście przepisów,
urządzenie Pilot serii ma przydzielony numer modelu
N603. Niniejszym, MiTAC deklaruje, że to urządzenie
Pilot serii jest zgodne z istotnymi wymaganiami i innymi
powiązanymi klauzulami Dyrektywy 2014/53/WE.
Odwiedź stronę sieci web Mio (www.mio.com) w celu
uzyskania pełnego tekstu deklaracji dla Mio.
Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącej urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, tego produktu nie
można usuwać jak normalnych odpadków domowych
(WEEE - 2012/19/WE). Należy je przekazać do punktu
sprzedaży lub do miejskiego punktu zbiórki dla celów
recyklingu.
Conhecer o seu Mio
Botão liga/desliga
Indicador de alimentação
Ficha para auscultadores
Ranhura para cartão de memória MicroSD
Ecrã táctil
Conector para carregador de automóvel, Cabo USB*,
carregador doméstico*
*pode ser vendido em separado
Altifalante
Botão de reinício
Instalar e carregar o seu Mio num veículo
Nunca instale o dispositivo onde este possa bloquear o
campo de visão do condutor.
Se o pára-brisas possuir um revestimento reetor, este
poderá ser atérmico e afetar a receção de sinal de
GPS. Nestas situações, instale o dispositivo numa “área
transparente” - normalmente imediatamente por baixo
do espelho retrovisor.
Ao carregar a bateria pela primeira vez deverá carregá-la durante, pelo
menos, 6 horas, com o seu Mio desligado.
Ligar e desligar o Mio
Para o arranque inicial, mantenha o botão de energia
premido durante 2 segundos para ligar o seu dispositivo.
O seu Mio entrará num estado de suspensão premindo
brevemente o botão de alimentação. Quando premir
novamente o botão de energia, o seu Mio voltará ao
Menu Principal.
Para desligar o seu Mio, mantenha o botão de energia
premido durante 5 segundos.
Menu Principal
Pesquisar locais, áreas e ruas para ajudar a planear a
sua rota.
Mostrar o ecrã do mapa.
Aceder aos seus locais guardados.
Congurar o seu Mio para melhorar a sua experiência
de navegação.
Procurar Pontos de Interesse nas proximidades.
Toque no botão do menu principal
existente na
barra de título visível no ecrã, esta permite-lhe navegar
facilmente através dos ecrãs dos menus.
Em alguns ecrãs (como é o caso do ecrã Teclado), o
botão do MENU PRINCIPAL
não aparece na barra
de título. Neste caso, deve tocar repetidamente no
botão
para voltar.
Visualizacao do percurso
Direccao e distancia da proxima viragem
Percurso actual
A sua posição actual
A morada actual
Informacao sobre a distancia e a hora
Toque para apresentar mais informações.
Toque em qualquer área do ecrã Mapa para aceder ao
ecrã Opções do mapa, este permite-lhe alterar as opções
escolhidas para o percurso.
MioMore Desktop
O MioMore Desktop é um conjunto de ferramentas que
o utilizador pode utilizar para aceder a muitas mais
funcionalidades e informações relativas ao produto através
do seu computador. Transra o MioMore Desktop a partir
do website de Apoio Técnico Mio (service.mio.com) e siga
as instruções apresentadas no ecrã para o instalar.
Registo
Visite o website da Mio (www.mio.com) para registar o seu
dispositivo e manter-se informado sobre os produtos Mio e
as ofertas mais recentes.
Apoio Técnico
Para obter ajuda e apoio técnico para produtos Mio, visite
o website de Apoio Técnico Mio (service.mio.com).
Documentação
Para consultar instruções de utilização detalhadas, transra
o Manual do Utilizador a partir do website de Apoio Técnico
Mio (service.mio.com).
Declaração de conformidade
Para efeitos de identicação regulamentar, foi atribuído
o número de modelo N603 ao Pilot série. A MiTAC
declara que este Pilot série está em conformidade com
os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/UE da
União Europeia e de outras directivas relevantes. Visite
o sitio Web da Mio para consultar o texto integral da
declaracao do seu Mio (www.mio.com).
Este produto deve ser descartado como resíduo
doméstico normal, em conformidade com a directiva
da UE em matéria de equipamento residual eléctrico e
electrónico (WEEE – 2012/19/UE). Ao invés, deve ser
descartado através da sua devolução ao ponto de venda
ou num ponto de recolha de reciclagem municipal.
Cunoaşterea dispozitivului Mio
Buton de pornire
Indicator de alimentare
Mufă pentru căşti
Slot pentru card de memorie MicroSD
Ecran tactil
Conector pentru încărcător de maşină, cablu USB*,
încărcător rezidenţial*
*este posibil să e comercializat separat
Difuzor
Buton de resetare
Instalarea şi încărcarea dispozitivului Mio
într-un vehicul
Nu montaţi niciodată dispozitivul într-o locaţie în care ar
putea să blocheze câmpul vizual al şoferului.
În cazul în care parbrizul este acoperit cu un strat anti-
reexie, acesta poate prezenta izolaţie termică, ceea ce
ar putea inuenţa recepţia GPS. În acest caz, montaţi
dispozitivul într-o zonă „liberă” (unde nu există acest
strat anti-reexie). O astfel de zonă se aă de obicei
chiar dedesubtul oglinzii retrovizoare.
Când încărcaţi bateria pentru prima dată, trebuie să o încărcaţi timp de
cel puţin 6 ore cu dispozitivul Mio oprit.
PORNIREA şi OPRIREA dispozitivului Mio
Pentru pornirea iniţială, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni
dispozitivul.
Pentru a intra într-o stare suspendată, apăsaţi scurt
pe butonul de alimentare. Apăsaţi scurt pe butonul de
alimentare din nou pentru a reactiva dispozitivul.
Pentru a opri dispozitivul Mio, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde.
Meniul principal
Căutaţi locuri, zone şi străzi pentru a planica traseul.
Aşaţi ecranul Hartă.
Accesaţi locaţiile salvate.
Conguraţi Mio pentru a îmbunătăţi experienţa de
navigare.
Căutaţi puncte de interes din apropiere.
Atingând
în bara de titlu a ecranului meniului,
ceea ce facilitează navigarea cu uşurinţă prin ecranele
meniului.
În unele ecrane de meniu (cum ar  ecranul Tastatură),
butonul MENIU PRINCIPAL
nu se va aşa în bara
de titlu. În acest caz trebuie să atingeţi în mod repetat
butonul ÎNAPOI
.
Vizualizarea rutei
Direcţie şi distanţă primul viraj
Traseu curent
Poziţia curentă
Bara de adresă
Informaţii despre distanţă şi timp
Atingeţi pentru a aşa mai multe informaţii.
Atingeţi în orice loc ecranul Hartă pentru a accesa ecranul
Opţiuni Hartă, care vă permite să modicaţi conguraţia
traseului.
MioMore Desktop
MioMore Desktop reprezintă o suită de instrumente pe
care le puteţi utiliza pentru a accesa funcţii avansate şi
informaţii despre produs prin intermediul computerului
dumneavoastră. Descărcaţi MioMore Desktop de pe site-
ul web de asistenţă tehnică Mio (service.mio.com) şi urmaţi
indicaţiile de pe ecran pentru a-l instala.
Înregistrare
Vizitaţi site-ul web Mio (www.mio.com) pentru a vă
înregistra dispozitivul şi pentru a rămâne la curent cu
produsele Mio şi cu cele mai noi oferte.
Asistenţă tehnică
Pentru ajutor şi asistenţă pentru produsele Mio, vizitaţi site-
ul web de asistenţă tehnică Mio (service.mio.com).
Documentaţie
Pentru instrucțiunile de utilizare detaliate, descărcaţi
manualul de utilizare de pe site-ul web de asistenţă tehnică
Mio (service.mio.com).
Declaraţie de conformitate
În scopuri de identicare pentru reglementare,
dispozitivului Pilot seria îi este atribuit numărul de
model N603. Prin prezenta, MiTAC declară că acest
produs Pilot seria este în conformitate cu reglementările
esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei
2014/53/UE. Vizitaţi site-ul Web Mio (www.mio.com)
pentru textul complet al declaraţiei pentru dispozitivul
Mio.
Acest produs nu trebuie eliminat ca deşeu menajer
obişnuit, în conformitate cu directiva UE privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE
- 2012/19/UE). În schimb, acesta trebuie eliminat prin
returnarea la punctul de vânzare sau la un centru
municipal de colectare pentru reciclare.
Poznávanie Mio
Tlačidlo Výkon
Indikátor napájania
Konektor na pripojenie slúchadiel
Slot pre pamäťovú kartu typu MicroSD
Dotyková obrazovka
Konektor na zapojenie nabíjačky vo vozidle, USB
kábel*, domáca nabíjačka*
* Môže sa zakúpiť samostatne
Reproduktor
Resetovacie tlačidlo
Montáž a nabíjanie Mio vo vozidle
Toto zariadenie nikdy nemontujte tak, aby blokovalo
zorné pole vodiča.
Ak je čelné sklo zafarbené reexnou vrstvou, môže byť
atermické a vplývať na príjem signálu GPS. V tomto
prípade zariadenie namontujte na miesto, kde je „čistá
plocha“ - zvyčajne priamo pod spätné zrkadlo.
Batériu by ste mali pri jej prvom nabíjaní nechať nabíjať minimálne 6
hodín s vypnutým Mio.
Vypnutie a zapnutie Mio
Pri prvom zapnutí stlačte a podržte tlačidlo napájania na
2 sekundy, kým sa zariadenie zapne.
Do pozastaveného stavu vstúpite tak, že krátko stlačíte
tlačidlo napájania. Zariadenie znovu zapnite krátkym
stlačením tlačidla napájania.
Ak chcete svoje Mio vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo
napájania na 5 sekúnd.
Hlavná ponuka
Vyhľadajú sa miesta, oblasti alebo ulice, čo vám
pomôže pri plánovaní vašej cesty.
Zobrazí sa obrazovka s mapou.
Prístup k uloženým miestam.
Nakonguruje sa vaše zariadenie Mio tak, aby sa
vaša prax s navigovaním ešte viac vylepšila.
Vyhľadať blízke zaujímavé miesta.
Poklepete na tlačidlo
záhlavia okna na obrazovke
s ponukou, čo umožňuje jednoduché navigovanie na
obrazovkách s ponukou.
Na niektorých obrazovkách s ponukou (ako napr.
obrazovka Klávesnica) sa tlačidlo HLAVNÁ PONUKA
nezobrazí v záhlaví. V takomto prípade treba
opakovane poklepať na tlačidlo SPÄŤ
.
Zobrazenie trasy
Smer a vzdialenosť k najbližšej odbočke
Aktuálna trasa
Aktuálna poloha
Lišta s adresou
Informácie o vzdialenosti a čase
Poklepaním zobrazte viac informácií.
Poklepte kdekoľvek na obrazovke Mapa a vyvolajte
obrazovku Možnosti mapy, čo umožňuje meniť konguráciu
týkajúcu sa trasy.
MioMore Desktop
MioMore Desktop je súprava nástrojov, ktoré pomáhajú
dosiahnuť vyššiu funkčnosť produktu a informovanosť o
ňom cez počítač. Z webovej lokality technickej podpory Mio
(service.mio.com) si stiahnite aplikáciu MioMore Desktop a
podľa pokynov na obrazovke ju nainštalujte.
Registrácia
Svoje zariadenie zaregistrujte na webovej lokalite Mio
(www.mio.com) aby ste dostávali aktuálne informácie o
výrobkoch Mio a najnovších ponukách.
Technická podpora
Ak potrebujete pomoc alebo podporu pre výrobky Mio,
navštívte webovú lokalitu technickej podpory Mio (service.
mio.com).
Dokumentácia
Podrobné pokyny na obsluhu nájdete v návode na obsluhu,
ktorý si môžete stiahnuť z webovej lokality technickej
podpory Mio (service.mio.com).
Prehlásenie o zhode
Na regulačné identikačné účely bolo zariadeniu
sérii Pilot priradené číslo modelu N603. MiTAC
týmto prehlasuje, že toto číslo modelu sérii Pilot
vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým
ustanoveniam smernice č. 2014/53/EU. Celý text tohto
prehlásenia pre vaše Mio si pozrite na internetovej
stránke Mio (www.mio.com).
Tento výrobok sa v súlade so smernicou Európskej únie
o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach
(WEEE - 2012/19/EU) nesmie likvidovať ako bežný
domový odpad. Likvidovať sa musí jeho vrátením
do miesta predaja alebo odovzdaním do miestnych
zberných surovín.
Spoznajte napravo Mio
Gumb za vklop/izklop
Indikator napajanja
Vtič za ušesne slušalke
Reža za spominsko kartico MicroSD
Zaslon na dotik
Priključek za avtomobilski polnilec, USB-kabel*,
domači polnilec*
* lahko so na prodaj ločeno
Zvočnik
Gumb za ponastavitev
Namestitev in polnjenje naprave Mio v vozilu
Naprave nikoli ne namestite na mesto, ki ovira vidno
polje voznika.
Če je vetrobransko steklo avtomobila zatemnjeno z
odsevno prevleko, ta morda ne prepušča toplote in lahko
vpliva na sprejem signala GPS. V tem primeru namestite
napravo na mesto, kjer je “jasno območje”, po navadi tik
pod vzvratno ogledalo.
Ko baterijo polnite prvič, jo polnite najmanj 6 ur, pri tem pa mora biti
naprava Mio izklopljena.
VKLOP in IZKLOP naprave Mio
Pri prvem vklopu pritisnite in držite gumb za vklop/izklop
dve sekundi, da se naprava vklopi.
Za prehod v stanje mirovanja kratko pritisnite gumb za
vklop/izklop. Za prekinitev stanja mirovanja znova kratko
pritisnite gumb za vklop/izklop.
Napravo Mio izklopite, tako da pritisnete in držite gumb
za vklop/izklop pet sekund.
Glavni meni
Poiščite mesta, območja in ulice, s katerimi boste lažje
načrtovali pot.
Odprite zaslon Karta.
Odprite shranjene lokacije.
Nastavite napravo Mio in izboljšajte navigacijo.
Poiščite bližnje točke zanimanja.
Tako da tapnete
v naslovni vrstici zaslona menija in
se preprosto pomikate med zasloni menija.
V nekaterih zaslonih menija (na primer na zaslonu
Tipkovnica), se gumb Glavni meni
ne prikaže v
naslovni vrstici. V tem primeru večkrat tapnite gumb
NAZAJ
.
Ogled poti
Smer in razdalja do naslednjega zavoja
Trenutna pot
Trenutni položaj
Naslovna vrstica
Informacije o razdalji in času
Tapnite, da prikažete več informacij.
Tapnite kamor koli na zaslonu Karta, da odprete zaslon
Možnosti karte, v katerem lahko spremenite s potjo
povezane nastavitve.
MioMore Desktop
MioMore Desktop je nabor orodij za vaš računalnik, s
katerimi lahko dostopate do dodatnih funkcij in informacij o
izdelku. Prenesite aplikacijo MioMore Desktop s spletnega
mesta s tehnično podporo družbe Mio (service.mio.com) in
upoštevajte navodila na zaslonu za njeno namestitev.
Registracija
Obiščite spletno mesto družbe Mio (www.mio.com) in
registrirajte svojo napravo, da boste redno prejemali
najnovejše informacije o izdelkih in najnovejših ponudbah
družbe Mio.
Tehnična podpora
Za pomoč in podporo za izdelke Mio obiščite spletno mesto
s tehnično podporo družbe Mio (service.mio.com).
Dokumentacija
Za podrobna navodila za uporabo prenesite uporabniški
priročnik s spletnega mesta s tehnično podporo družbe Mio
(service.mio.com).
Izjava o skladnosti
Seriji Pilot je zaradi obvezne identikacije dodeljena
številka modela N603. V tej izjavi družba MiTAC izjavlja,
da je model serija Pilot v skladu z osnovnimi zahtevami
in drugimi relevantnimi določili Uredbe 2014/53/EU. Za
celotno besedilo izjave, ki velja za vašo napravo Mio,
obiščite spletno mesto Mio (www.mio.com).
V skladu z uredbami EU o odpadni električni in
elektronski opremi (WEEE - 2012/19/EU) tega izdelka ni
dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke.
Namesto tega ga lahko vrnete na prodajno mesto ali
odložite na lokalnem zbirnem mestu za recikliranje.
Upoznavanje vašeg Mio uređaja
Taster za napajanje
Indikator napajanja
Priključak za slušalice
Otvor za MicroSD memorijsku karticu
Ekran na dodir
Konektor za punjač u automobilu, USB kabl*, kućni
punjač*
*mogu se prodavati odvojeno
Zvučnik
Taster za resetovanje
Montiranje i punjenje Mio uređaja u vozilu
Nikad ne montirajte uređaj tako da blokira vozačevo
vidno polje.
Ako je vetrobransko staklo zatamnjeno prevlakom koja
odbija svetlost, može odavati toplotu i uticati na prijem
GPS signala. U tom slučaju, montirajte uređaj na mesto
koje je „čisto” – obično odmah ispod retrovizora.
Kada prvi put punite bateriju, potrebno je da je punite najmanje 6 sati i
da vaš Mio bude isključen.
Uključivanje i isključivanje Mio uređaja
Za početno pokretanje, pritisnite i držite taster za
napajanje u trajanju od 2 sekunde da biste uključili svoj
uređaj.
Da uđete u stanje suspenzije, kratko pritisnite taster za
napajanje. Kratko pritisnite taster za napajanje ponovo
da nastavite rad sa uređajem.
Da isključite svoj Mio, pritisnite i držite taster za
napajanje u trajanju od 5 sekundi.
Glavni meni
Pretražite mesta, područja i ulice da bi vam pomogli u
planiranju vaše rute.
Prikažite ekran sa Mapom.
Pristupite sačuvanim lokacijama.
Kongurišite svoj Mo da poboljšate svoje zadovoljstvo
tokom navigacije.
Potražite Tačke interesovanja u blizini.
Tapkanjem na
u naslovnoj traci ekrana sa menijima,
što vam omogućava da se lako krećete kroz ekrane
menija.
Na nekim ekranima menija (poput ekrana za Tastaturu),
taster za GLAVNI MENI
neće se pojaviti u naslovnoj
traci. U tom slučaju, morate više puta da upotrebite
taster za nazad, BACK
.
Pregled vaše trase
Smer i udaljenost sledećeg skretanja
Trenutna ruta
Trenutni položaj
Traka sa adresom
Informacije o rastojanju i vremenu
Tapnite da prikažete više informacija.
Tapnite bilo gde na ekranu Mapa da bi se prikazao
ekran opcije mape, koji vam omogućava da promenite
konguraciju povezanu sa rutom.
MioMore Desktop
MioMore Desktop je skup alatki koje možete da koristite da
biste pristupili višim funkcijama i informacijama o proizvodu
preko svog kompjutera. Preuzmite MioMore Desktop sa
stranice Tehnička podrška Mio veb-lokacije (service.mio.
com) i sledite upite na ekranu da biste ga instalirali.
Registracija
Posetite Mio veb-lokaciju (www.mio.com) da biste
registrovali svoj uređaj i saznali više o Mio proizvodima i
najnovijim ponudama.
Tehnička podrška
Za pomoć i podršku za Mio proizvode posetite stranicu
Tehnička podrška Mio veb-lokacije (service.mio.com).
Dokumentacija
Za detaljna uputstva za upotrebu preuzmite Korisnički
priručnik sa stranice Tehnička podrška Mio veb-lokacije
(service.mio.com).
Deklaracija o usklađenosti
U svrhu regulatorne identikacije Pilot seriji je dodeljen
broj modela N603. Ovim, MiTAC izjavljuje da je ovaj
Pilot seriji u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim
bitnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Posetite
Mio internet prezentaciju (www.mio.com) za ceo tekst
deklaracije za vaš Mio.
Tvaj proizvod ne može da se odbaci kao normalni
kućni otpad, u skladu sa EU direktivom za odbačenu
električnu i elektronsku opremu (WEEE - 2012/19/EU).
Umesto toga, treba ga odbaciti vraćanjem na mesto
kupovine ili na opštinsku lokaciju za prikupljanje otpada
za recikliranje.
TR
TR
Mio cihazını tanıma
Açma düğmesi
Güç göstergesi
Kulaklık girişi
Micro SD hafıza kartı yuvası
Dokunmatik ekran
Opsiyonel: Araç şarj cihazı, USB kablo, Ev şarj cihazı
Hoparlör
Sıfırlama düğmesi
Mio cihazının araçta montajı ve yüklenmesi
Aygıtı hiçbir zaman sürücünün görme alanına.engel
olabilecek bir yerde monte etmeyin.
Aracın ön camında antiree kaplama varsa bunun termik
izolasyon niteliği olabilir ve GPS alma kapasitesini
etkileyebilir. Bu durumda aygıtı “boş “bir alanda”, yani
antiree kaplama bulunmadığı bir yerde monte ediniz.
Genel olarak böyle bir yer tam dikiz aynasının altında
bulunmaktadır.
Pili ilk defa şarj ettiğinizde Mio aygıtı durdururken en az 6 saat şarj
etmeniz gerek.
Mio cihazını açma ve kapatma
Cihazı açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Bekleme durumu için güç düğmesine kısa süreli basın.
Aygıtının çalışmasını sürdürmek için güç düğmesine
tekrar kısa süreli basın.
Mio aygıtını kapatmak için güç düğmesini 5 saniye basılı
tutun.
Ana Menü
Güzergahı planlamak için yer, bölge, sokak arayın.
Harita ekranı gösterin.
Saklanmış yerlerine erişin.
Gezinim tecrübesini iyileştirmek için Mio aygıtını
ayarlayın.
Yakındaki ilginç noktaları arayın.
Menüsünün başlıkçubuğunda
dokunarak menü
ekranlarında daha kolayca dolaşabilirsiniz.
Bazı menü ekranlarında (örneğin klavye ekranı) BAŞ
MENÜ
düğümesi başlıkçubuğunda sergilenmez. Bu
durumlarda GERI
düğmesini tekrarla basmalısınız.
Güzergahın görüntülemesi
İlk viraja yön ve mesafe
Mevcut güzergah
Mevcut konum
Adres çubuğu
Mesafe ve zaman hakkında bilgiler
Daha fazla bilgi için dokunun.
Güzergahınız değiştirilmesine izin veren Harita Seçenek
menüsüne erişmek için Harita ekranının her yerine
dokunabilirsiniz.
MioMore Desktop
MioMore Desktop ile daha büyük işlevsellik elde
edebileceğiniz araçları kullanabilirsiniz ve ürün bilgilerine
bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Mio Teknik Destek
web sitesinden (service.mio.com) MioMore Desktop
uygulamasını indirin ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri
izleyin.
Kayıt
Mio ürünleri ve en son teklier konularında güncel bilgi
almak amacıyla aygıtınızın kaydını yapmak için Mio web
sitesini (www.mio.com) ziyaret edin.
Teknik Destek
Mio ürünleriyle ilgili yardım ve destek için Mio Teknik
Destek web sitesini (service.mio.com) ziyaret edin.
Belgeler
Ayrıntılı çalıştırma yönergeleri için Mio Teknik Destek web
sitesinden (service.mio.com) Kullanım Kılavuzunu indirin.
Uygunluk beyannamesi
Yasal tanımlama amaçları için, Pilot serisine N603 model
numarası atanmıştır. İşbu kayıt ile MiTac, işbu serili Pilot
ürününün 2014/53/EU Yönergesinin asıl düzenlenme ve
ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Mio
aygıtı hakkındaki beyannamenin tam metni için Web Mio
sitesine (www.mio.com) girin.
Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipmana yönelik
AB yönergesi (DEEE - 2012/19/EU) uyarınca normal
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine,
satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama
noktasına verilerek elden çıkarılmalıdır.
www.mio.com
2 SEC
1 2
3 4
5 6
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Mio Pilot 15 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Mio Pilot 15 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info