773600
9
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
9 Producteigenschappen
Slimme instellingen
5 stimulatieniveaus + 5 TSR niveaus + 9 afkolfniveaus
2-Fase Technologie: stimulatie / expressie.
4 slimme instellingen: stimulatie / expressie / automatisch / geheugen.
Anti-back Flow ontwerp voor hygiëne
Gesloten systeem om te voorkomen dat moedermelk terugloopt naar de motor, om infectie te voorkomen
en de melk schoon te houden.
Superzacht silicone borstschild
Het flexibele, ultrazachte silicone borstschild voelt comfortabel aan, vermindert druk en stimuleert de borst
toe te schieten voor een optimale melkstroom.
Gemakkelijk schoon te maken en te monteren
Nieuw ontwikkeld borstschild uit één stuk, waardoor het zeer eenvoudig te monteren, schoon te maken en te
gebruiken is.
Slimme touchscreen-technologie
Het digitale display beschikt over een geheugenknop en een timer om de kolfsessie eenvoudig te volgen en
instellingen op te slaan.
USB oplaadbare accu
Micro-USB-poort met standaard USB-kabel voor aansluiting op stroombron.
De duurzame lithiumbatterij heeft een batterijlevensduur van 90 minuten.
BPA-vrij materiaal
Kolf en accessoires zijn gemaakt van BPA-vrije materialen. De kolfset is compatibel met de meeste standaard
brede nek babyflesjes.
Stil en lichtgewicht
De stille borstkolf maakt discreet kolven overal mogelijk.
De superlichte, draagbare pomp is ontworpen voor moeders die onderweg zijn en meerdere keren per dag kolven.
Problemen oplossen
• Controleer of de borstkolf is aangesloten op een werkend stopcontact.
• Als er geen stroom is, licht het display niet op en verschijnt er geen foutmelding.
• Controleer of alle aansluitingen van de borstkolf en de afkolfset goed vast zitten.
• Demonteer de afkolfset en controleer of alle onderdelen schoon en niet beschadigd zijn.
• Monteer de afkolfset zoals aangegeven in Uw borstkolf monteren (hoofdstuk 6).
• Schakel de borstkolf uit en haal de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik een vochtige (niet natte) doek om de borstkolf af te vegen.
• Als er melk in de slang zit: Verwijder de slang van de kolfmotor en van de kolfset.
Reinig zoals aangegeven in hoofdstuk 5.
• Controleer het diafragma op beschadigingen
• Zet alle onderdelen weer in elkaar als ze droog zijn.
• Zorg ervoor dat u de borstkolf heeft ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de borstkolf is aangesloten en / of opgeladen.
• Zorg er tijdens het kolven voor dat de borstschilden goed aansluiten op de borst (geen
kleding ertussen).
• Controleer bij enkelzijdig kolven of het ongebruikte slanguiteinde correct in de Y slang
is opstoken.
10
Als melk terugloopt richting
de motor
De borstkolf gaat niet aan
Geen of weinig vacuüm
Als de borstkolf niet werkt na
het tikken op de aan / uit-knop
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für MoM e Borstkolf wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info