632611

Werbung

40
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
40
Viisivyöhykkeinen PA-mikserivahvistin
Ole hyvä ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta
kos kevat ohjeet ennen laitteen käyttöön ottoa. Katso
käyttöön liittyviä ohjeita Saksan, Englannin, Rans-
kan tai Italian kie li sistä ohjeista, jos tarvitset lisää
tietoa laitteen käytöstä.
Turvallisuudesta
Tämä laite täyttää kaikki siihen kohdistuvat EU-
direk tiivit ja sille on myönnetty hyväksyntä.
Huomioi seuraavat seikat:
G
Vahvistin ei ole kokonaan kytketty pois verkkovir-
rasta, kun virta on kytketty pois pääkytkimestä ja
silloinkin se kuluttaa vähän virtaa.
G
Tämä laite soveltuu vain sisätilakäyttöön. Suojele
VAROITUS Tämä laite toimii vaarallisella 230 V~
jännitteellä. Älä koskaan tee mitään
muutoksia laitteeseen taikka asenna
mitään ilmanvaihto aukkoihin, koska
siitä saattaa seurata sähköisku.
Käytön aikana kaiutinterminaaleissa (26) on vaar-
allinen jopa 100 V jännite. Sammuta aina PA-lait -
teisto kaikkien kytkentöjen suorittamisen ajaksi.
lai tetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sal-
littu ympä röivä lämpötila 0 40 °C).
G
Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisäl-
tävää, kuten vesilasia tms.
G
Laitteessa kehittyvä lämpö poistetaan il man vaih -
dolla. Tämän vuoksi laitteen tuuletusaukkoja ei
saa peittää.
G
Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä lai-
tetta jos:
1. virtajohdossa on havaittava vaurio
2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saat-
tanut aiheuttaa vaurion
3. laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä
Kaikissa näissä tapauksissa laite tulee toimittaa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
G
Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasias ta joh-
dosta vetämällä.
G
Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, peh-
meää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
G
Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahan-
tuoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittö-
mis tä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on
käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoi-
tukseen, laitet ta on taitamattomasti käytetty tai
kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin
valtuutetussa huollossa.
Kun laite poistetaan lopullisesti käytösta,
vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jäl-
kikäsittelyä varten.
S
FIN
DK
PA-forstærker med 5 zoner
Læs nedenstående sikkerhedsoplys ninger opmærk -
somt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset
fra sikkerhedsoplys nin gerne henvises til den en -
gels ke, tyske, franske eller italienske tekst.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Denne enhed overholder alle nødvendige EU-direk-
tiver og er som følge deraf mærket .
Vær altid opmærksom på følgende:
G
Når forstærkeren er slukket, vil der stadig være et
lavt spændingsforbrug.
G
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Be -
skyt den mod vanddråber og -stænk, høj luft fug -
ADVARSEL Dette produkt benytter 230 V~. Udfør
aldrig nogen form for modifikationer
på produktet og indfør aldrig gen-
stande i ventilationshullerne, da du
dermed risikere at få elektrisk stød.
Under drift er der farlig spænding op til 100 V på
højtaler terminalerne (26). Ved tilslutning eller
ændring i tilslutning skal forstærkeren slukkes.
tig hed og varme (tilladt omgivelses tem pera tur
0–4C).
G
Undgå at placere væskefyldte genstande, som
f. eks. glas, ovenpå enheden.
G
Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne slippe
ud ved hjælp af luftcirku lation. Enhedens ventila -
tionshuller må derfor aldrig tildækkes.
G
Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket ud af
stikkontakten i følgende tilfælde:
1. hvis der er synlig skade på enheden eller net -
kablet,
2. hvis der kan være opstået skade, efter at en -
heden er tabt eller lignende,
3. hvis der forekommer fejlfunktion.
Enheden skal altid repareres af autoriseret per -
sonel.
G
Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at
trække i kablet, tag fat i selve stikket.
G
Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud;
der må under ingen omstændigheder benyttes ke -
mikalier eller vand.
G
Hvis enheden benyttes til andre formål, end den
oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt
tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den
ikke repareres af autoriseret personel, omfattes
eventuelle skader ikke af garantien.
Hvis enheden skal tages ud af drift for
bestandigt, skal den bringes til en lokal
genbrugsstation for bortskaffelse.
Pa mixerförstärkare för 5 zoner
Innan enheten tas i bruk, läs noga igenom säker-
hetsföreskrifterna. För ytterligare information, läs
den Engelska, Tyska, Franska eller den Italienska
delen av bruksanvisningen.
Säkerhetsföreskrifter
Enheten uppfyller samtliga Eu-direktiv och har där-
för försetts med symbolen .
Ge även akt på följande:
G
Enheten är endast avsedda för inomhusbruk. Skyd -
da enheten mot vätskor, hög luftfuktighet och hög
värme (tillåten omgivningstemperatur 0 40 °C).
VARNING Enheten använder hög spänning
internt (230 V~). Gör inga modifierin-
gar i enheten eller stoppa föremål i
ventilhålen. Risk för elskador före -
ligger.
Vid drift så finns det mycket farliga spänningar, upp
till 100 V förekommer på högtalarterminalerna (26).
Anslutning till dessa får endast ske då enheten är
avstängd.
G
Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex.
drick sglass, på enheten.
G
Värmen som alstras vid användning leds bort
genom självcirkulering. Täck därför aldrig över
enheten eller ställ den så att luftcirkuleringen
försämras.
G
Använd inte enheten och tag omedelbart ut kon-
takten ur elurtaget om något av följande uppstår:
1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
2. Enheten är skadad av fall ed.
3. Enheten har andra felfunktioner.
Enheten skall lämnas till auktoriserad verkstad för
service.
G
Dra aldrig ut kontakten genom att dra i sladden
utan ta tag i kontaktkroppen.
G
Rengör endast med en mjuk och torr trasa, an -
vänd aldrig kemikalier eller vatten vid ren göring.
G
Om enheten används på annat sätt än som avses,
om den inte kopplas in ordentligt, om den används
på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad per -
sonal upphör alla garantier att gäll. I dessa fall tas
inget ansvar för uppkommen skada på person
eller materiel.
Om enheten skall kasseras bör de lämnas
in till återvinning.
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Monacor PA-1120 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Monacor PA-1120 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info