581293
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
INHOUD
01 Garantie—Service
02 Belangrijke veiligheidsinstructies
03 Component Identificatie & Onderdelen checklist
04 Montage instructie
05 Samen stellen van rubber afdichting
07 Demontage van de onderdelen
08 Het reinigen
09 Notities voor het gebruik
010 Product specificatie en belangrijkste gegevens
010 Trouble shooting (Oplossingen problemen)
GARANTIE-SERVICE
Als er onderdelen ontbreken of er een defect is, moet u dit product naar de plaats van de
aankoop brengen of contact opnemen met de technische dienst van de importeur
Sidha Technology & Trading B.V. te Lelystad.
Wartelstraat 4
8223 EH Lelystad
Tel: 0320-237930
Fax: 0320-237939
Mail: info@sttlelystad.nl, Websites: www.sttlelystad.nl
www.montanaslowjuicer.nl
© ST&T BV
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de gebruikelijke veiligheidsinstructies altijd
worden gevolgd, waaronder het volgende:
1. Lees alle instructies voor gebruik.
2. Om het risico van een elektrische schok te vermijden dompel de motor nooit in water of
een andere vloeistof.
3. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
4. Het apparaat niet gebruiken met een beschadigde kabel of stekker of nadat het apparaat
gevallen of beschadigd is op een of andere manier. Breng het apparaat naar uw winkel of
stuur het naar de technische dienst van Sidha Technology & Trading B.V. in Lelystad.
5. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de technische dienst van de
importeur.
6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, voor het monteren
of afhalen van delen en vóór het reinigen.
7. Vermijd contact met bewegende delen.
8. Gebruik geen onderdelen voor deze slow Juicer die niet aanbevolen of verkocht worden
door Sidha Technology & Trading B.V. want gebruik van niet originele onderdelen kunnen
leiden tot brand, elektrische schokken of letsel. Geen aanpassingen of veranderingen aan-
brengen aan deze Slow Juicer want daardoor zal de garantie van het apparaat direct komen
te vervallen.
9. Zorg er altijd voor dat u de Slow Juicer naar de UIT- stand schakelt en dat de motor volledig
is gestopt voordat u de MontAna ZZJ-802 demonteert.
10. Plaats uw vingers of vreemde voorwerpen niet in de Juicer terwijl deze in werking is. Als
voedsel in de inlaattrechter wordt gestopt, maak dan gebruik van de Tamper om te duwen.
Maak gebruik van de reverse-knop op het apparaat om het voedsel bij vast zitten weer los
te werken. Indien dit niet mogelijk is schakel de Juicer uit en wacht tot de motor volledig is
gestopt voordat demontage van de juicer plaatsvindt om voedsel te verwijderen.
11. Gebruik uw MontAna Slow Juicer niet buitenshuis.
12. Gebruik deze Slow Juicer niet voor andere doeleinden dan het doel waarvoor hij gemaakt is.
13. De onderdelen van de Juicer mogen niet in de vaatwasser worden gezet.
14. Gebruik het apparaat niet voor meer dan 20 minuten continu. Als de motor oververhit raakt
en thermisch uitvalt, wacht dan ca. 45 minuten tot het apparaat is afgekoeld en de motor
zal gewoon weer werken.
15. Gebruik het apparaat niet om sap te maken van harde materialen, grote pitten, ijs, bevroren
fruit, grote of harde zaden.
16. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze
onder toezicht staan of instructies krijgen voor gebruik van het apparaat door personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
17. Het toestel dient u uit te schakelen en de stekker moet u uit de wandcontact doos halen
voordat u accessoires mag verwisselen of indien u bewegende delen wilt aanraken.
1 2
gebruiksaanwijzing Nederlands Slow juicer 10-03-14 09:30 Pagina 2
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Montana ZZJ-805 Slow Juicer wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Montana ZZJ-805 Slow Juicer in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Montana ZZJ-805 Slow Juicer

Montana ZZJ-805 Slow Juicer Bedienungsanleitung - Englisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info