581293
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
N
ominal voltage Nominal frequency
Nominal power
Nominal time
2
20-240V 50-60Hz 200W
≤20min
Troubleshooting
9
Notities voor het gebruik
* Lees het volgende voor gebruik van de machine:
1) De voedsel-delen langzaam en stuk voor stuk in de vultrechter duwen. Stop er
nieuwe stukken in nadat de vorige geheel uitgeperst zijn.
2) Voedsel met lange vezels (zoals bleek selderij), eerst in stukken van 10-20 cm
snijden voordat men deze in de vultrechter stopt. Voedsel dat gedeeltelijk sterke
vezels bevat kan men eerst in stukjes van ca. 3 cm snijden alvorens het te
verwerken.
3) Als men wortelen, die langer dan een jaar in een koude ruimte opgeslagen zijn
geweest wil verwerken, dan kan men dat beter tegelijkertijd met voedsel met
een hoog watergehalte persen, zoals peer of sinaasappel.
4) Het sap gehalte zal lager zijn als men minder vers voedsel wil persen. Dat kan
men het beter eerst in koud water laten voorweken.
5) Hard voedsel, zoals suikerriet e.d. kan men niet persen met de Slow Juicer.
6) Als men een wortel of harde appel perst kan dit gepaard gaan met geluid. Dit
heeft verder geen nadelige gevolgen.
7) Er kan sap opspatten wanneer men kerstomaatjes of druiven in de vultrechter
naar beneden duwt met de tamper.
Product specificatie en belangrijkste gegevens
Product naam: MontAna Slow Juicer
Spanning: 220-240 Volt-50-60 Hz.
Verbruik: 150 watt.
Piekvermogen: 200 watt
Persschroef : ca. 80 omw./min.
Motor: 200 watt wisselspanning met vertragingskast
Gebruiksduur continu: < 20 minuten.
Trouble shooting (Oplossingen problemen)
Probleem: De Juicer loopt en stopt ineens.
Oorzaak: Stekker niet in het stopcontact
Verkeerde montage
Hard fruit en groentes niet voldoende klein gesneden.
Te veel voedsel ineens in de vultrechter.
Wat te doen: Controleer aansluiting
Monteer de delen van de juicer volgens instructies.
Druk op R (Revers) en laat het voedsel terug keren en druk dan weer op ON en doe
dit 2-3 keer.
Als de Juicer dan nog niet loopt haal dan Juicer uit elkaar.
Reinig de delen en probeer het opnieuw.
Probleem: Sap hoeveelheid is erg laag of sap komt onder uit de bowl.
Oorzaak: 1- Gebruik van droog voedsel uit de diepvriezer
2- De rubber afdichting is niet goed gemonteerd.
Wat te doen: 1-De hoeveel sap zal toenemen als u het bevroren voedsel minimaal
10 minuten in water laat liggen.
2- Monteer de rubber afdichting opnieuw in de bodem van de Bowl.
Probleem: Een abnormaal geluid:
Oorzaak: 1-Accessoires zijn niet goed gemonteerd.
2-De Juicer is op een instabiele grond geplaatst
3-De perskegel veroorzaakt persgeluiden
Wat te doen: 1- Inspecteer of de delen van de juicer op de juiste manier
zijn samengesteld.
2- Plaats de Juicer op een stabiel horizontaal vlak
3- Het knarsen is het geluid wat de perskegel maakt als hij fruit en groenten perst
en dit is normaal en u dient zich hierover geen zorgen te maken.
Probleem: De Container en accessoires zijn verkleurd na gebruik.
Oorzaak: 1-Pulp hecht zich makkelijk aan de delen.
2- De bowl en delen zijn gevoelig voor piment kleuren in voedsel (wortelen en
spinazie).
Wat te doen: Was de delen direct na gebruik in een sopje.
Reinig de motor direct na gebruik met een zachte vochtige doek.
gebruiksaanwijzing Nederlands Slow juicer 10-03-14 09:30 Pagina 6
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Montana ZZJ-805 Slow Juicer wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Montana ZZJ-805 Slow Juicer in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Montana ZZJ-805 Slow Juicer

Montana ZZJ-805 Slow Juicer Bedienungsanleitung - Englisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info