Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/51
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
User manual
Gebrauchsanweisung
Mode d’emploi
CSC5623M
02/09
STEAM CLEANER
Heavy Duty
HOME APPLIANCES
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  User manual
  Gebrauchsanweisung
  Mode d’emploi

  STEAM CLEANER
  Heavy Duty

  CSC5623M

  02/09

  HOME APPLIANCES • Page 2

  Voorzichtig:
  De watertank staat onder druk.
  S.v.p. de knop ingedrukt houden om de stoom te laten ontsnappen.
  Trek de stekker uit het stopcontact.
  Het apparaat 5 minuten af laten koelen alvorens u de dop opendraait om
  evt. na te vullen.

  Attention:
  Water tank is under pressure.
  Keep the button pressed to allow the steam to escape.
  Pull the plug from the wall socket.
  Allow the device to cool down for five minutes before refilling.

  Achtung:
  Wassertank ist unter Druck.
  Drücken Sie den Knopf um den Dampf abzulassen.
  Vor dem Einsatz Verschlusskappe schließen Ziehen Sie den Stecker aus der
  Steckdose Vor der Nachfüllung mit Wasser 5 Minuten warten bis der Tank
  sich abgekühlt hat.

  Attention:
  Le reservoir d'eau est sous pression.
  Tenez le bouton pressé de marière que l'appareil perd la pression.
  Retirez la fiche de la prise de courant Laissez refroidir l'appareil.

  2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE

  Naam van de onderdelen
  Veiligheidsvoorschriften
  Bediening en functie
  Gebruik accessoires
  Na het gebruik
  Snoer-oprol-systeem
  Reiniging en onderhoud
  Uw oude toestel wegdoen
  Technische gegevens
  Garantiebewijs
  Serviceformulier

  TABLE OF CONTENTS

  Description of the parts
  Safety instructions
  Operation and function
  Use accessories
  After use
  Power cable winding-system
  Cleaning and maintenance
  Disposal of your old appliance
  Technical details
  Warranty
  Warranty

  5
  5
  7
  9
  12
  12
  13
  13
  13
  14
  15
  17
  17
  19
  21
  24
  24
  25
  25
  25
  26
  27

  INHALTSANGABE
  Bezeichnung der Bestandteile
  Sicherheitsvorschriften
  Bedienung und Funktion
  Die Verwendung der Zubehörteile
  Nach dem Gebrauch
  Kabel-Aufrollsystem
  Wartung und Reinigung
  Entsorgung von Altgeräten
  Technische Daten
  Garantie
  Serviceformular

  SOMMAIRE

  Nom des pièces
  Prescriptions de sécurité
  Functionnement et utilisation
  Utilisation des accessoires
  Après l'utilisation
  Système d'enroulement du fil
  Entretien et nettoyage
  Élimination de votre ancien appareil
  Données techniques
  Garantie
  Formulaire de service

  29
  29
  31
  33
  36
  36
  37
  37
  37
  38
  39
  41
  41
  43
  45
  48
  48
  49
  49
  49
  50
  51

  3 • Page 4

  Nederlands

  1

  4 • Page 5

  Nederlands

  NAAM VAN DE ONDERDELEN
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.

  Stoom controle knop
  Controlelamp stroom - rood
  Bedrijfsklaarheid stoom -geel
  Aan/uit schakelaar
  Draaggreep
  Veiligheidssluiting tank
  Tank slot
  Netsnoer en netstekker
  Ontgrendelingsknop accessoires
  Stoom tank
  Behuizing
  Stoomslang
  Deksel t.b.v. stoomslang
  Stoompistool
  Aansluitmondstuk
  Stoomschakelaar
  Vergrendeling
  Accessoire verbindingsknop
  Verlengbuizen (3)
  Ontgrendelingsknop
  Verbindingsstuk vloerborstel
  Vloerborstel - voor gebruik op vloeren.
  Dweilklemmen
  Dweil t.b.v. vloerborstel en katoenovertrek t.b.v. stoomopsteekelement
  Trechter
  Adapter voor accessoires
  Puntstraalpijp
  Ronde borstel (kunststofborstel) - grote en kleine borstel.
  Ronde borstel (metaalborstel) - grote en kleine borstel voor krasvrije oppervlakken.
  Stoomopsteekelement
  Opsteekelement voor ruiten
  Jetstraalpijpelement - voor de zeer moeilijk-te-bereiken plekken.
  Maatbeker - vul de tank met 1L water of twee keer 500ml.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  1.

  Gelieve voor u het toestel aansluit op de stroomverzorging te vrijwaren, dat de op het
  typeplaatje aangegeven elektrische spanning met deze van uw stroomverzorging
  overeenstemt.
  2. Laat het toestel nooit zonder toezicht. Gelieve, wanneer u de werkplek verlaat, het toestel
  steeds uit te schakelen en de stekker uit de wandcontactdoos te halen (trek aan de stekker
  en niet aan het snoer).
  3. Gelieve, om kinderen tegen de gevaren van elektrische toestellen te beschermen, ervoor te
  zorgen, dat het snoer niet doorhangt en kinderen geen toegang tot het toestel hebben.
  4. Bewaar het toestel ontoegankelijk voor kinderen.
  5. Laat nooit kinderen met de verpakkingsfolies spelen.
  6. Het toestel is uitgerust met een thermostaat en een thermische beveiliging als
  bescherming tegen oververhitting.

  5 • Page 6

  Nederlands

  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.

  Controleer het toestel, het snoer en de accessoires regelmatig op beschadiging. Een
  beschadigd toestel c.q. beschadigde accessoires mogen niet in gebruik worden genomen.
  Repareer om gevaren te vermijden het toestel niet zelf.
  Gebruik uitsluitend de originele accessoires, die bij de leveringsomvang horen.
  Haal voor u accessoiredelen uitwisselt, steeds eerst de netstekker uit de wandcontactdoos.
  Accessoiredelen worden heet tijdens het gebruik - laat ze voor het uitwisselen afkoelen.
  De tank staat onder druk. De tanksluiting mag tijdens het gebruik niet worden geopend.
  Tijdens het gebruik mag het toestel niet meer dan 45° worden gekanteld.
  Dompel het toestel nooit in water of andere vloeistoffen.
  Gebruik het toestel alleen in niet met vloeistoffen gevulde recipiënten/bekkens.
  Let er op, dat u op tijd water bijvult. Maak de watertank leeg wanneer het toestel niet wordt
  gebruikt.
  Vul nooit iets anders dan koud water in de tank.
  Haal bij het bijvullen steeds de netstekker uit de wandcontactdoos.
  Maak de tank niet te vol. Overschrijdt niet de maximum voorgeschreven vulhoeveelheid.
  Gelieve de bij de leveringsomvang horende maatbeker te gebruiken.
  Zorg ervoor, dat het deksel van de watertank vast zit, overeenkomstig de
  gebruiksaanwijzing in deze handleiding.
  Vul nooit parfum, vlekkenreinigingsmiddel of alcohol bevattende producten in het toestel,
  omdat deze het toestel kunnen beschadigen of gevaarlijk voor het gebruik kunnen maken.
  De behuizing wordt warm tijdens het gebruik - dit is volkomen normaal.
  Neem het toestel alleen vast met de handgreep.
  Raak geen hete plaatsen aan op het toestel.
  Bewerk geen kledingstukken, die zich op het lichaam bevinden.
  Dat tussendoor een beetje water uit de straalpijp kan druppelen, is volledig normaal,
  omdat het hierbij om condensatiewater gaat.
  De kracht en de hitte van de stoom kunnen nadelige uitwerkingen hebben op sommige
  materialen.
  Controleer steeds, of een oppervlak voor de behandeling met het toestel geschikt is, door
  vooraf op een verborgen plaats een test uit te voeren.
  Voorbeelden (slechts ter informatie): gelakt hout of leer kan als gevolg van de stoom
  worden gebleekt.
  Glanzende kunststof kan door stoom verkleuren.
  Acryl, fluweel en linnen reageren zeer gevoelig op de temperatuur van stoom.
  Gebruik geen stoom bij dralonvezels, zonder vooraf een test uit te voeren op een
  onopvallende plaats.
  Richt de stoomstraal nooit op personen, dieren en elektrische toestellen of
  stroomaansluitingen (bijv. in de koelkast, bakoven…).
  Er bestaat gevaar voor verbranding door hete stoom!
  Voor het tankdeksel om bij te vullen wordt geopend, dient men de stoomdruk door op de
  stoomschakelaar te drukken - op het stoompistool - te laten ontwijken of het toestel
  volledig te laten afkoelen.

  Waarschuwing: Controleer voor het begin van de reiniging van alle oppervlakken en
  textielproducten, of deze voor de reiniging met stoom geschikt zijn. Bij onzekerheid probeert u
  het eventueel eerst op een onopvallende plaats. Houd de stoomstraal nooit te lang op één
  punt.
  Instructie: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, materialen, personen
  of dieren als gevolg van een ongeschikt gebruik van stoom of door een gebruik niet
  overeenkomstig de normen van het toestel.

  6 • Page 7

  Nederlands

  BEDIENING EN FUNCTIE
  Oververhittingbeveiliging
  Het apparaat is uitgerust met een oververhittingbeveiliging. Bij het bereiken van een te hoge
  temperatuur wordt het toestel automatisch uitgeschakeld, om een oververhitting te vermijden.
  Gelieve onmiddellijk de netstekker uit de wandcontactdoos te halen. U kunt het toestel na een
  afkoeltijd van 30 minuten weer in gebruik nemen.
  Vullen van de watertank (Afbeelding 2)
  Haal voor elk openen van de tanksluiting steeds de netstekker van het apparaat uit de
  wandcontactdoos, voor u water in de tank vult. Open het tankdeksel door er op te drukken en
  het in de richting tegen de wijzers van de klok in te schroeven en vul de tank met 1 L koud
  water met de maatbeker. Plaats het deksel weer op het toestel en schroef het weer vast in de
  richting van de wijzers van de klok. Na gebruik dient de watertank te worden geledigd. Sluit de
  watertank eerst weer, wanneer deze inwendig volledig droog is.
  Bijvullen van de watertank
  Indien de watertank tijdens het werk moet worden bijgevuld, schakelt u het toestel uit en haalt u
  steeds de stekker uit het stopcontact. Voor het tankdeksel voor het bijvullen wordt geopend,
  dient men de stoomdruk door op de stoomschakelaar te drukken ,op het stoompistool, te laten
  ontsnappen of het toestel volledig te laten afkoelen.
  De watertank kan aansluitend als volgt worden bijgevuld: maak het deksel van de watertank los
  door er op te drukken en het tegen de wijzers van de klok in te schroeven, (en vul de tank met
  max.1L water) met de maatbeker. Plaats het deksel weer op de tank en schroef het vast met de
  wijzers van de klok mee.
  LET OP:
  Ook na 5 minuten afkoelfase zijn het overblijvende water in de tank en de afsluitschroef van het
  tankdeksel nog steeds heet. Schroef de afsluitschroef steeds voorzichtig van de tank, omdat
  hete stoom kan uittreden en omdat men zich aan de hete schroefdraad kan verbranden. De
  vulopening van het toestel mag tijdens het gebruik nooit worden geopend (DE TANK STAAT
  ONDER DRUK).
  Vul de tank nooit met iets anders dan koud water. Het gebruik van andere vloeistoffen kan
  leiden tot schade aan het verwarmingselement en gevaarlijk zijn.
  Het gebruik van gedistilleerd water is bijzonder in gebieden met hard water aanbevolen, om te
  vermijden dat kalk wordt afgezet. Gebruik daarom anders gekookt water, om de levensduur van
  het toestel te verlengen.
  Aan/uit schakelaar
  Wanneer de watertank gevuld is, stopt u de stekker in het stopcontact. Schakel het toestel met
  de aan/uit schakelaar in. De stroomindicatie licht dan rood op, om aan te tonen, dat het
  verwarmingselement met stroom wordt verzorgd.
  Indicatie bedrijfsklaarheid
  De indicatie voor de bedrijfsklaarheid van de stoom licht -geel- op. De gebruikstemperatuur is
  na ca. 11 minuten bereikt (de indicatie voor de bedrijfsklaarheid van de stoom -geel- dooft uit).
  Nu is het apparaat klaar voor gebruik.
  Om letsels te vermijden, dient de stoomuitvoer bij werkonderbrekingen te worden

  7 • Page 8

  Nederlands

  2

  3

  4

  5
  dicht

  open

  6

  8 • Page 9

  Nederlands

  uitgeschakeld door op de aan/uit schakelaar te drukken, neem vervolgens de stekker uit het
  stopcontact. Doe dit ook wanneer u de werkplek verlaat.
  Stoom controle knop (Afbeelding 3)
  Met de stoom controle knop kunt u de stoomuitstoot bepalen. Het is mogelijk om tussen MIN
  (minimaal), geen stoom en MAX (maximaal), maximale stoom, de hoeveelheid stoom te
  bepalen.
  Mocht er tijdens gebruik van het apparaat geen stoom uit het apparaat komen, controleer dan:
  - Of de stoom controle knop niet op minimaal staat
  - Of het apparaat ingeschakeld is en of het apparaat de gebruikstemperatuur bereikt heeft.
  - Of de kinderbeveiliging ontregeld is.
  - Of alle verbindingsstukken goed gemonteerd zijn.
  - Of de stoomslang goed aan het apparaat gemonteerd is.
  Mocht de bovenstaande controle niet tot een resultaat leiden, zet het apparaat dan uit en neem
  de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat volledig afkoelen en controleer vervolgens of
  er water in de tank zit. Zo niet, vul dan het apparaat zoals bij het kopje “vullen van de
  watertank” beschreven staat. Mocht er wel voldoende water in de tank zitten, neem dan het
  apparaat opnieuw in gebruik. Komt er nog steeds geen stoom uit het apparaat, neemt u dan
  contact met ons op.

  GEBRUIK ACCESSOIRES
  Stoompistool
  Voordat u het apparaat in gebruik kunt nemen, dient u er zeker van te zijn dat de stoomslang
  op de juiste wijze op het apparaat gemonteerd is. U kunt dit ook doen nadat u accessoires op
  het stoompistool gemonteerd heeft. Neem het deksel van de stoomslang omhoog en zorg
  ervoor dat u de slang op de juiste wijze in de aansluiting monteert. U dient hiervoor de 6 kleine
  buisjes goed op elkaar aan te laten sluiten. Druk de twee stukken goed in elkaar. (Afbeelding 4)
  Wanneer de gele indicatie voor de bedrijfsklaarheid van de stoom uitdooft is het toestel klaar
  voor gebruik. Overtuigt u zich ervan, dat de vergrendeling (kinderslot) op het spuitpistool is
  losgemaakt. Wanneer u aansluitend de stoomschakelaar bedient, treedt de stoom uit. Richt de
  stoomstraal eerst op een doek, tot de stoom gelijkmatig uitstroomt. Aansluitend houdt u de
  stoomschakelaar ingedrukt en richt u de stoomstraal op de te reinigen vlakken en maakt u het
  vuil los door heen en weer bewegen van de straal.
  Zodra u de stoomschakelaar los laat treedt geen stoom meer uit.
  Kinderslot: (Afbeelding 5)
  Wanneer u de vergrendeling naar voren schuift, kan de stoomschakelaar niet worden bediend.
  Wanneer u de vergrendeling naar achter schuift, is de stoomschakelaar vrij.
  In het stoompistool is geen elektrische spanning aanwezig (nul-volt-systeem). Dat maakt het
  systeem, ook bij onopzettelijk contact met vloeistoffen, veilig.
  Bij de reiniging met het stoompistool dient bij behoefte met een microvezel-/katoendoek te
  worden nagewist; het dient eveneens voor de opname van vochtigheid bij grondige reiniging.
  Voor de regeling van de stoomtemperatuur en de reinigingskracht houdt u het stoompistool
  naar behoefte dichtbij of verder weg. Richt de straal nooit te lang op één punt.

  9 • Page 10

  Nederlands

  7

  8

  9

  10

  11

  10

  12 • Page 11

  Nederlands

  Verlengbuizen (Afbeelding 6)
  Men kan naargelang de toepassing een, twee of drie buizen voor de verlenging gebruiken.
  Schuif de verlengbuis tot aan de aanslag op het aansluitmondstuk tot het hoorbaar vastklikt.
  Aansluitend wordt de vloerborstel gemonteerd.
  Vloerborstel
  De vloerborstel is geschikt voor de bewerking van grote, afwasbare wand- en vloerbekledingen.
  U kunt de vloerborstel met en zonder doek gebruiken. Gevoelige oppervlakken dient u echter
  met de meegeleverde doek te reinigen (hout, linoleum,…). Zet de vloerborstel op de dweil en
  trek de dweil telkens zijdelings onder de klemmen. Voor de reiniging van hardnekkige vervuiling
  bij niet gevoelige oppervlakken, kan de borstelkrans worden uitgeschoven door het instellen
  van de omschakelknop.
  Wanneer u de dweil regelmatig omkeert en wisselt, verbetert u de vuilopname. Reinig de sterk
  vervuilde oppervlakken, door langzaam te werken, om de inwerktijd van de stoom te verlengen.
  Let op: het apparaat is niet geschikt voor houten vloeren zonder beschermlaag, zachte
  kunststoffen en houten meubelen.
  De vloerborstel wordt met een apart verbindingsstuk geleverd. Monteer het verbindingsstuk
  zoals in de tekening wordt beschreven op de achterkant van de vloerborstel (eenmalige
  montagehandeling). Nu is de vloerborstel klaar gemonteerd. (afbeelding 7)
  Geïntegreerd opbergvak (Afbeelding 8)
  Alle accessoires zijn makkelijk in de behuizing van het apparaat opgeborgen. Om de
  accessoires te bereiken dient u het apparaat op een vlakke ondergrond te plaatsen. Til met
  behulp van het handvat het bovenste deel van het apparaat op, terwijl u met uw andere hand
  de ontgrendelingsknop t.b.v. de accessoires ingedrukt houdt. Om het deel weer terug op het
  apparaat te plaatsen, zet u het bovenste deel recht op het onderste deel en drukt u het aan tot
  het hoorbaar vastklikt. (Afbeelding 9)
  Adapter voor accessoires (Afbeelding 10)
  Schuif de adapter voor accessoires tot aan de aanslag op het aansluitmondstuk van het
  stoompistool tot het hoorbaar vast klikt. De adapter voor accessoires blijft in deze positie
  geblokkeerd. Door op de verbindingsknop voor accessoires te drukken kan de adapter voor
  accessoires weer worden verwijderd.
  Puntstraalpijp
  De puntstraalpijp wordt direct op de adapter voor accessoires geplaatst tot hij hoorbaar
  vastklikt. De puntstraalpijp kunt u gebruiken met verschillende opsteekelementen
  (jetstraalpijpelement, opsteekborstels, 2 in 1 gecombineerde straalpijp).
  De puntstraalpijp met de verschillende reinigingselementen kunt u bijv. gebruiken voor de
  reiniging van: moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bijv. hoeken, voegen, jaloezieën, centrale
  verwarmingen, toiletten, armaturen, roestvrij staal, ruiten, spiegels, geëmailleerde
  oppervlakken, oplossen van vlekken.
  Jetstraalpijpelement
  U kunt het jetstraalpijpelement direct op de puntstraalpijp aanbrengen. Plaats de jetstraalpijp
  door opdrukken en draaien en verwijder het element door trekken en draaien.

  11 • Page 12

  Nederlands

  Opsteekborstels
  U kunt de opsteekborstels direct op de puntstraalpijp of op de adapter aanbrengen. Kies de
  opsteekborstels overeenkomstig uw vereisten. Plaats de opsteekborstels telkens door
  opdrukken en draaien en verwijder de borstels door trekken en draaien.
  2 in 1 gecombineerd opsteekelement
  U kunt het stoomopsteekelement direct op de adapter aanbrengen. Plaats het
  stoomopsteekelement door opdrukken en draaien en verwijder ze door trekken en draaien. Het
  stoomopsteekelement kan naargelang de vereisten met en zonder katoenovertrek worden
  gebruikt. Het element is perfect voor reinigen en verzorgen van stofferingen, tapijten,
  autozetels, bad en keuken. (Afbeelding 11)
  Opsteekelement voor ruiten - Bevestig het opsteekelement voor ruiten op het
  stoomopsteekelement tot het hoorbaar vastklikt.
  Is perfect voor het reinigen van ruiten, spiegels, keramische tegels en andere poriënvrije,
  gladde vlakken.
  Stoom het glasoppervlak eerst van op een afstand van ca. 20 cm gelijkmatig in. Schakel daarna
  de stoomtoevoer uit en trek het glasoppervlak daarna met de rubberen lip in banen af van
  boven naar beneden. Wis de rubberen lip en de onderste rand van de ruit na elke baan droog.
  Let op: Bij een warmteschok kunnen glasoppervlakken springen. Verwarm het glasoppervlak
  voor de stoomreiniging voor, door het opbrengen van zeer uitgespreide stoom van op een
  afstand van 20 tot 25 cm op het oppervlak. Verminder de afstand bij de opwarming van het
  glas op 10 tot 15 cm.
  Let op: Haal de stekker uit de wandcontactdoos voor u accessoires opplaatst of verwijdert. De
  accessoires worden heet tijdens het gebruik - laat ze afkoelen voor de uitwisseling.

  NA HET GEBRUIK
  Schakel het toestel uit en haal de stekker uit de wandcontactdoos. Wacht tot het toestel volledig
  is afgekoeld. Aansluitend maakt u de watertank leeg. Sluit de watertank eerst weer, wanneer de
  tank binnenin volledig droog is. Bewaar het apparaat op een droge, voor kinderen
  ontoegankelijke plaats.
  Let op: Voor het tankdeksel voor de lediging wordt geopend, dient men de stoomdruk te laten
  ontwijken door op de stoomschakelaar, die zich op het stoompistool bevindt te drukken, of het
  toestel volledig te laten afkoelen.

  SNOER-OPROL-SYSTEEM (Afbeelding 12)
  (bevindt zich aan de onderkant van het apparaat)
  Om het snoer aan de onderkant van het apparaat op te wikkelen, dient u het midden van de
  ronde cirkel aan de onderkant van het apparaat in te drukken.
  Til het vervolgens op en draai het 180° vast in zijn positie.
  Daaronder zult een kleine hendel opmerken. Schuif dit naar beneden, in de richting van de
  wielen. Met beide randen stevig in positie zult u het netsnoer volledig hier omheen kunnen
  wikkelen. Om alles weer in oorspronkelijke staat te herstellen, herhaalt u bovenstaande stappen
  in omgekeerde volgorde.

  12 • Page 13

  Nederlands

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Uitspoelen van de watertank
  Voor de reiniging van de tank bevelen wij aan, deze met water te vullen en krachtig door te
  schudden. Daardoor worden kalkresten, die zich op de bodem van de tank hebben afgezet,
  losgemaakt. Giet het water aansluitend weer uit. De resten worden mee uitgespoeld.
  Schoonmaken
  Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, wanneer de
  stekker uit de wandcontactdoos is gehaald.
  Voor het toestel wordt opgeborgen of gereinigd, dient het volledig koud te zijn. Reinig het
  toestel en de accessoires met een 'nevelvochtige' doek.

  UW OUDE TOESTEL WEGDOEN
  1.

  Als het symbool met de doorgekruiste verrijsbare afvalbak op een product staat, betekent
  dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
  2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het
  huishoudelijke afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die
  door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
  3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en
  de menselijke gezondheid voorkomen.
  4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Modelnummer
  Vermogen
  Nominale spanning
  Nominale frequentie
  Max. vulhoeveelheid

  CSC5623M
  1400W nominaal 1600W maximaal
  220-240V
  50Hz
  1L

  Montiss is een gedeponeerde merknaam van :
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Nederland
  www.vdbergproducts.com

  13 • Page 14

  Nederlands

  GARANTIEBEWIJS
  Dit garantiebewijs dekt uw product voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van
  aankoop op defecten aan het product, op voorwaarde dat u het product correct heeft
  gebruikt zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.
  Gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen
  van derden, vallen niet onder de garantie. Dit geldt ook wanneer het apparaat in gebruik is
  genomen zonder dat het reservoir met water gevuld is.
  De garantie geldt niet voor de bijgeleverde accessoires, en andere delen van het product die
  aan slijtage onderhevig zijn. Mocht u deze willen nabestellen, dan is dat mogelijk via
  www.muppa.nl
  Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Schade en/of storingen door
  bedrijfsmatig gebruik worden uitgesloten van garantie.
  U kunt gebruik maken van de garantie indien:
  • Het product volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt;
  • U in het bezit bent van een geldig origineel aankoopbewijs welke niet is veranderd of
  onleesbaar gemaakt;
  • Het serviceformulier duidelijk en compleet is ingevuld;
  • Er geen ingrepen zijn verricht door niet bevoegde personen of werkplaatsen;
  • De schade aan het product niet is te wijten aan een oorzaak vreemd aan het apparaat,
  zoals: brandschade, waterschade, transportschade, atmosferische ontladingen of verkeerd
  of onvoldoende onderhoud.
  Mocht ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole uw product niet goed functioneren, dan
  kunt u een beroep doen op onze service. Om een beroep te doen op onze service,
  verzoeken wij u om een duidelijk ingevuld serviceformulier, inclusief aankoopbon, naar ons
  op te sturen. Het serviceformulier kunt u verderop in de deze gebruiksaanwijzing vinden.
  Om ongerief te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na te lezen
  alvorens u tot ons te wenden.

  14 • Page 15

  Nederlands

  SERVICEFORMULIER
  Vult u onderstaand serviceformulier zo volledig en duidelijk mogelijk in. Aan de hand van het
  door u ingevulde serviceformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

  HET PRODUCT:
  Artikelnummer: CSC5623M
  Artikelomschrijving: Montiss Heavy Duty Steam Cleaner
  Winkel van aankoop:............................................................................................................................
  Aankoopdatum (zoals op de aankoopbon):.......................................................................................

  UW GEGEVENS:
  Naam:...................................................................................................................................................
  Adres:...............................................................................................................................................
  ...........................
  Postcode:............................................................................................................................................
  ........................
  Woonplaats:..........................................................................................................................................
  Telefoon:...............................................................................................................................................
  E-mail:...................................................................................................................................................

  OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  Dit formulier kunt u, samen met de aankoopbon sturen naar:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  of faxen naar: 024 - 345 44 29
  Servicenummer 0900 - 519 5190 (15 ct. per minuut)
  Accessoires en delen van het product die aan slijtage onderhevig zijn vallen niet binnen
  deze garantie. Mocht u deze willen nabestellen, dan is dat mogelijk via www.muppa.nl
  LET OP: EEN SERVICEFORMULIER WAARBIJ HET AANKOOPBEWIJS ONTBREEKT KAN
  HELAAS NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN.

  15 • Page 16

  English

  1

  16 • Page 17

  English

  DESCRIPTION OF THE PARTS (Illustration 1)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.

  Steam-output indicator
  Power indicator light (red)
  Steam ready light, (yellow)
  On/off switch
  Carrying handle
  Tank lid
  Canister latch
  Power cord and plug
  Storage button
  Steam tank
  Canister unit
  Steam hose
  Steam socket lid
  Steam gun
  Connection nozzle
  Steam trigger
  Safety Lock
  Attachment release button
  Extension tubes (3)
  Release buttons
  Floor head connection fitting
  Floor head
  Cloth clips
  Cleaning cloths - the large one fits the floor brush and the small one fits the 2-in-1 combination
  attachment for cleaning upholstery and clothing.
  Funnel
  Attachment adaptor
  Concentration nozzle
  Round brushes (plastic bristles)
  Round brush (metal bristles)
  2-in-1 combination attachment
  Window attachment
  Jet nozzle attachment
  Measuring cup

  SAFETY INSTRUCTIONS
  1. Before connecting the cleaner to the power supply, first check that the voltage specified on the rating label
  matches that of your power supply.
  2. Do not leave the appliance unattended when connected to the mains.
  3. Keep this appliance out of the reach of children. Close supervision is necessary when the appliance is
  near children. Never allow children to use this appliance.
  4. Store the cleaner safely out of reach of children.
  5. Never allow children to play with the plastic packaging.
  6. The cleaner is equipped with a thermostat and a thermal safety device as protection against overheating.

  17 • Page 18

  English
  7. Check the cleaner, power supply cable and accessories regularly for damage. Do not use this
  cleaner if it or its accessories have been damaged.
  8. Do not attempt to repair the cleaner yourself.
  9. Use only the original accessories.
  10. Before replacing accessories, always switch off the cleaner and remove the plug from the
  socket.
  11. The accessories will become hot during use – allow them to cool down before replacement.
  12. The container is under pressure. The tank lid must not be opened during use.
  13. The cleaner should not be tilted at an angle of more than 45° during use.
  14. Never immerse the cleaner in water or other fluids.
  15. Ensure that the cleaner does not operate on an empty tank.
  16. Never fill the tank with anything but cold water.
  17. When refilling the tank with water, always switch off the cleaner and allow to cool down
  before unscrewing the lid.
  18. Do not let the tank overflow. Never fill with more than the specified amount of water. Please
  use the measuring cup supplied with the cleaner.
  19. Ensure that the lid of the water tank is firmly and properly closed, as described in these
  instructions.
  20. Never fill the cleaner with products containing air fresheners, stain-remover or alcohol,
  since such materials will damage the cleaner or pose a danger to the user.
  21. The housing will heat up during use – this is quite normal.
  22. Carry the cleaner only by the handle.
  23. Do not touch any hot parts of the cleaner.
  24. Never attempt to clean clothes which are still being worn.
  25. It is quite normal for water to drip from the nozzle occasionally. This is simply steam that
  has condensed back to water at the nozzle.
  26. The force and heat of the steam may damage certain materials. Some fabrics may react to
  the temperature of the steam. For example: unpainted wood or leather can be bleached by
  the action of steam; glossy plastic can be dulled by steam; acrylic fibre, velvet and linen
  27. Never direct the steam jet at other persons, animals, electrical equipment or power
  connections (e.g. into a refrigerator, oven pipes etc…).
  28. Exposure to hot steam can cause scalding! Before opening the tank lid to refill the tank,
  release steam pressure by pressing the steam switch on the steam gun, or allow the cleaner
  to cool down completely.
  29. DO NOT handle or operate steamer with wet hands and follow electrical safety precautions
  at all times, i.e., never operate without shoes.
  30. DO NOT use without the tank lid in place.
  Attention: before cleaning surfaces and textiles, first check whether these are suitable for steam
  cleaning. If you are not sure, carry out a test first on an inconspicuous area. Do not hold the
  steam concentrated on a single spot for too long.
  Attention: the manufacturer accepts no liability for damage or injury to objects, materials,
  persons or animals as a result of improper use of steam or improper use of the cleaner. Please
  see the User Manual for recommendations.

  18 • Page 19

  English

  OPERATION AND FUNCTION
  Over-heating protection
  The device is equipped with protection against overheating. The cleaner will switch-off
  automatically when the temperature becomes too high, in order to prevent over-heating. In this
  event, please remove the plug from the socket immediately. Allow the cleaner to cool down for
  30 minutes before resuming work.
  Filling the water tank (Illustration 2)
  Always ensure that the plug of the unit is removed from the socket before filling or refilling the
  steam cleaner with water. Remove the lid of the water tank by pressing it down and turning
  anti-clockwise. Fill the tank with 1 litre of water using the funnel and measuring cup. Replace
  the lid and close it tightly by turning in the clockwise direction. The water tank should be
  emptied after use. Allow the inside of the water tank to dry before replacing the cover.
  Refilling the water tank
  If the water tank needs to be refilled during use, first switch the cleaner off and remove the plug
  from the socket. Before opening the tank cover, release the pressure by pressing the steam
  switch on the steam gun, or allow the cleaner to cool down completely. The water tank can then
  be refilled as follows. Remove the lid of the water tank by pressing it down and turning
  anti-clockwise. Fill the tank with 1 litre of water using the funnel and measuring cup. Replace
  the lid and close it tightly by turning in the clockwise direction.
  Even after a cooling down period of 5 minutes, the remaining water in the tank and the tank lid
  will still be hot. Always take care when removing the tank lid, since hot steam may be emitted
  and the thread on the cover can still cause burns. The filter opening of the steam cleaner must
  never be opened during use (CONTAINER UNDER PRESSURE).
  Attention: never fill the tank with anything but cold water. The use of any other fluids can be
  dangerous and can lead to damage of the heating element. The use of distilled water is
  recommended particularly in areas with hard water in order to prevent the build-up of scale.
  Otherwise, use boiled water in order to prolong the working life of the steam cleaner.
  Power indicator light / On/Off switch
  When the water tank has been filled, insert the plug into the socket. Switch the unit on by
  pressing the on/off switch to ON. The power indicator light (red) should light up to indicate the
  steam cleaner has power.
  Steam Ready Light
  The steam ready light (yellow) will come on. The operating temperature will be reached in about
  11 minutes at which point the steam ready light switches off. The unit is now ready for use. In
  order to avoid injury, the steam cleaner should be switched off during breaks or pauses during
  work by pressing the on/off switch to OFF If you leave the room, please switch the cleaner off,
  and remove the plug from the socket (by pulling on the plug and not on the power supply
  cable).

  19 • Page 20

  English

  2

  3

  4

  5
  closed

  open

  6

  20 • Page 21

  English

  Steam-output indicator (Illustration 3)
  With the steam-output indicator you can determine the steam emission. It is possible to set the
  output of steam between MIN (minimum); no steam and MAX (maximum).
  Should no steam be emitted from the unit during use, then check:
  - The setting of the steam-output indicator.
  - If the unit has been switched on and has reached the selected temperature.
  - If the steam output has been locked (see “Safety Lock”)
  - If all the connecting pieces have been properly assembled.
  - If the steam hose has been properly attached to the unit.
  Should the above-mentioned check not result to release of steam, please switch the device off and
  pull the plug from the wall socket. Let the device cool down completely and then check if there is
  water in the tank. If not, please fill the unit as described at the header “filling the water tank”.
  Should there be sufficient water in the tank, please start using the device once more. If there is
  still no steam coming from the unit, then please contact us.

  USE OF ACCESSORIES
  Steam Gun (Illustration 4)
  Before you can start using the device, please ensure the steam hose has been connected to the
  unit correctly. You can also do this after you have fixed accessories to the steam gun. Pull down
  the lid of the steam socket at the front and insert the hose in a proper manner by lining up the 4
  ridges. Push the two pieces well into each other.
  The cleaner is ready for use when the yellow steam ready switches off. Ensure that the safety lock
  on the steam gun is off. When you press the trigger on the steam gun, steam will be emitted from
  the nozzle. Direct the steam gun at a cloth first, until the steam is emitted evenly. Now keep the
  trigger pressed, and direct the steam jet at the surface to be cleaned, removing the dirt by moving
  the steam jet to and fro over the surface. The steam jet will stop as soon as you release the steam
  trigger.
  Safety Lock (Illustration 5)
  When the safety lock is pushed to the forward position, the steam switch cannot be pressed. Push
  the lock to the rear position to release the steam switch.
  In order to ensure safe use, even in case of accidental contact with liquids, the steam gun is
  isolated from the electrical power supply (zero-volt system).
  When cleaning surfaces with the steam gun, wipe the surface dry afterward using a micro-fibre or
  cotton cloth if necessary; this will also remove any excess moisture for thorough cleaning. In order
  to control the steam output and cleaning power at the surface, move the steam gun closer to or
  further away from the surface. Do not hold the steam gun concentrated for too long on a single
  spot.
  Extension tubes (Illustration 6)
  Depending on the task in hand, you can fit one, two or three extension tubes. Push the extension
  tube onto the connection nozzle as far as it will go until you hear it click into place. Then attach
  the floor head.

  21 • Page 22

  English

  7

  8

  9

  10

  11

  22

  12 • Page 23

  English

  Floor Head
  The floor head is supplied with a separate connection fitting. To use the floor head, push the
  connection fitting onto the rear side of the floor head and turn it 180 degrees upwards. This has to
  be done only once. The floor head is now fully assembled. (Illustration 7)
  The floor head is used for the cleaning of large washable wall and floor areas. The floor head can
  be used either with or without a floor cloth.
  Sensitive surfaces (wood, linoleum etc.) should always be cleaned using the cloth supplied. Place
  the floor head on the cleaning cloth and pull the cloth under the clips at both sides. The cleaning
  effect of a floor cloth can be improved by turning and changing the cloth regularly. To clean very
  dirty areas, move the floor head over the surface more slowly in order to increase the cleaning
  action of the steam.
  Attention: the device is not suitable for cleaning unsealed wooden floors, soft plastics or wooden
  furniture.
  Integrated storage compartment (Illustration 8)
  All the accessories are conveniently stored in the housing of the unit. To reach the accessories,
  you must place the unit on a flat surface. Lift the upper part of the unit, using the carrying handle,
  while you press the storage button with your other hand. To replace the upper part on to the
  device, place it straight on the bottom part and you press until it locks audibly. (Illustration 9)
  Attachment adapter (Illustration 10)
  Push the attachment adapter as far as it will go onto the connection nozzle of the steam gun until
  you hear it click. The attachment adapter remains locked in position. The attachment adapter can
  be removed again by pressing the release button and pulling the adapter off.
  Concentration nozzle
  The concentration nozzle is pushed directly onto the attachment adapter until it clicks into place.
  It can be used with various fittings (jet nozzle attachment, brush attachments, 2-in-1 combination
  attachment), depending on the task in hand The concentration nozzle can be used with various
  fittings for cleaning: inaccessible areas such as corners, joints, blinds, radiators, toilet bowls, taps,
  stainless steel, windows, mirrors, enameled surfaces, stain removal.
  Jet nozzle attachment
  The jet nozzle attachment can be fitted directly to the concentration nozzle. The jet nozzle
  attachment is fitted by pushing and twisting, and removed by pulling and twisting.
  Brush attachment
  The brush attachment can be fitted directly to the concentration nozzle. Choose the right brush
  attachment (plastic or metal bristles) for the task at hand. The brush attachment is fitted by
  pushing and twisting, and removed by pulling and twisting.
  2-in-1 combination attachment
  The rectangular shaped steam head can be fitted directly onto the concentration nozzle. The head
  is fitted by pushing and twisting and removed by pulling and twisting. It can be used either with or
  without the cotton cover, depending on cleaning requirements. It is perfect for the care and
  cleaning of cushions, carpets, car seats, bathrooms and kitchens.

  23 • Page 24

  English

  Window attachment – Push the window attachment onto the head until you hear it click into
  place. You can now fit the window attachment to the concentration nozzle by pushing it into
  place, and remove it by pulling it off after the work has been completed. Perfect for cleaning
  windows, mirrors, ceramic tiles and surfaces and other non-porous, smooth surfaces. Apply the
  steam evenly to the glass surface from a distance of about 20 cm. Then switch the steam off and
  wipe the moisture off the glass from top to bottom in strips using the rubber squeegee. Wipe
  the rubber squeegee and the lower edge of the window dry after every strip.
  Attention: glass surfaces can be shattered by the sudden application of excessive heat. Before
  cleaning such glass surfaces with the steam-cleaner, warm them up by applying steam to the
  surface from a distance of 20-25 cm. Continue by applying steam from a distance of 10-15 cm.
  Remove the plug from the socket before fitting or changing accessories. The accessories will
  become hot during use – allow them to cool down before replacement.

  AFTER USE
  Switch the cleaner off and remove the plug from the socket. Wait until the cleaner has cooled
  down completely. Empty the water tank. Allow the inside of the water tank to dry out before
  replacing the lid. Store the unit in a dry area safely out of the reach of children.
  Attention: before opening the lid to empty the tank, release the steam pressure by pressing the
  steam trigger on the steam gun, or allow the cleaner to cool down completely.

  POWER CABLE WINDING-SYSTEM (Illustration 12)
  (located at the bottom of the device)
  To wind up the power cable at the bottom of the device, you must press the middle of the round
  circle at the bottom of the device. (A) Then lift it up and turn it 180 degrees. Underneath you will
  notice a small lever. (B) Slide this down, in the direction of the wheels. (C) With both edges
  firmly in position you will be able to fully wind the power cord around this. To restore everything
  to the original state you repeat the above-mentioned steps in reverse order.

  24 • Page 25

  English

  CLEANING AND MAINTENANCE
  Rinsing out the water tank
  To clean the water tank, we recommend that you fill it with water, close the cover and shake the
  unit vigorously. This will release any lime-scale deposits that have collected on the bottom of the
  tank. Pour the water out while holding the cleaner upside down to rinse out any scale deposits.
  Descaling
  In order to grant your cleaner a long life you should descale your appliance once every six
  months. Fill the tank with 1L of 50°C hot water and ad one or two descaling tablets. Pour the
  water out after 30 minutes and rinse out any scale deposits.
  Cleaning
  Cleaning and maintenance work on the cleaner must only be carried out when the plug has been
  removed from the socket. Allow the steam cleaner to cool down completely before putting it
  away or carrying out any cleaning. Clean the steam-cleaner and accessories only with a slightly
  damp cloth.

  DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE:
  1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is
  covered by the European Directive 2002/96/EC.
  2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal
  waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local
  authorities.
  3. The correct disposal of your appliance will help prevent potential negative consequences for
  the environment and human health.
  4. For more detailed information about disposal of your appliance, please contact your city
  office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

  TECHNICAL DETAILS
  Model number
  Power
  Voltage
  Frequency
  Max. capacity

  CSC5623M
  1400W nominal 1600W maximum
  220-240V
  50Hz
  1 litre

  Montiss is a registered brand name of :
  Van Den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  The Netherlands
  www.vdbergproducts.com

  25 • Page 26

  English

  WARRANTY
  This warranty covers your unit for a period of 24 months from the date of purchase for service
  and replacement of parts, on the condition that you have used the machine correctly as
  described in the user manual. This warranty does not exclude national legislation that may
  exist in the country of purchase in regards to warranty regulations.
  When you make a claim under this warranty, you must submit the original invoice or receipt
  with clear mention of the date of purchase, name of retailer and the description and model
  number of the appliance. You are advised to keep these documents in a safe place.
  Usual wear and tear is excluded from this warrantee. For the purchase of additional floor
  cloths, please visit www.muppa.nl.
  This device is intended for domestic use only. Damage and / or malfunctions as the result of
  industrial or commercial use are excluded from the warranty.
  The warranty for this appliances expires if:
  - The original invoice or receipt has in one way or another been changed or made illegible,
  - The model or serial number on the product has been changed, removed, deleted or made
  illegible,
  - Repairs have been executed by unauthorized repair workshops or persons who are not
  authorized to do so,
  - The damage is the result of an external cause, such as fire damage, water damage, transport
  damage, atmospheric discharges, insufficient or improper maintenance;
  - The appliance has been operated in another country than for which originally designed,
  approved, released and produced, as well as defects occurred as the result of such
  modifications.
  - The appliance has not been used according to the guidelines and directions in the user
  manual supplied with the product.
  In the unlikely event your appliance is not functioning well or shows any defect, please
  contact your retailer. To avoid any inconvenience, we advise you to read the user manual
  carefully before contacting them.

  26 • Page 27

  English
  WARRANTY
  Please note we only accept warranties that have been filled out clearly and completely. Kindly check
  and ensure all details are filled out in the form below in order for use to attend to your complaint as
  soon as possible.

  THE PRODUCT:
  Article number: CSC5623M
  Article description: Montiss Heavy Duty Steam Cleaner
  Place of purchase:................................................................................................................................
  Date of purchase (as per proof of purchase):....................................................................................

  YOUR CONTACT DETAILS:
  Name:...................................................................................................................................................
  Address:................................................................................................................................................
  Postal code:..........................................................................................................................................
  City:......................................................................................................................................................
  Telephone:............................................................................................................................................
  E-mail:...................................................................................................................................................

  DESCRIPTION OF THE PROBLEM
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  Please note we only accept warranties that have been filled out clearly and completely. Kindly
  check and ensure all details are filled out in the form below in order for use to attend to your
  complaint as soon as possible.
  You can send this form, together with the proof of purchase, to:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  NL-6641 TK Beuningen
  The Netherlands
  Or fax it to: +31 24 - 345 44 29
  Accessories and parts of the product that are susceptible to wear and tear are not included in this
  guarantee. Should you wish to reorder these, please visit www.muppa.nl.
  PLEASE NOTE THAT ALL WARRANTIES NEED TO BE ACCOMPANIED BY A VALID PROOF OF
  PURCHASE IN ORDER TO BE CONSIDERED.

  27 • Page 28

  Deutsch

  1

  28 • Page 29

  Deutsch

  BEZEICHNUNG DER BESTANDTEILE
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.

  Dampfschalter
  Stromkontrollleuchte, rot
  Dampfbereitschaftsanzeige, gelb
  Ein/Aus Schalter
  Tragegriff
  Tank-Sicherheitsverschluss
  Tankschloß
  Stromkabel/Netzstecker
  Entriegelungstaste Zubehör
  Dampftank
  Gehäuse
  Dampfschlauch
  Deckel Installierung Dampfschlauch
  Dampfpistole
  Anschlussdüse
  Dampfschalter
  Verriegelung
  Zubehör-Verbindungsknopf
  Verlängerungsrohre (3)
  Entriegelungstaste
  Verbindungsstück Bodenbürste
  Bodenbürste
  Wischlappenklammer
  Großer Wischlappen & Überzug
  Trichter
  Zubehöradapter
  Punktstrahldüse
  Rundbürste (Kunststoffborsten)
  Rundbürste (Metallborstenl)
  Rechteckiger Dampfaufsatz
  Fensteraufsatz
  Jetdüsenaufsatz
  Messbecher

  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
  1.

  Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass die
  auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Ihrer Stromversorgung
  übereinstimmt.
  2. Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen,
  schalten Sie das Gerät bitte immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
  (ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel).
  3. Um Kinder vor Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, sorgen Sie bitte dafür, dass das
  Kabel nicht herunter hängt und Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
  4. Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
  5. Lassen Sie Kinder nie mit den Verpackungsfolien spielen.
  6. Das Gerät ist mit einem Thermostat ausgerüstet und einer Thermosicherung als Schutz
  gegen Überhitzung.

  29 • Page 30

  Deutsch

  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.

  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.

  Prüfen Sie das Gerät und Kabel und Zubehör regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes
  Gerät bzw. Zubehör darf nicht in Betrieb genommen werden.
  Um Gefährdungen zu vermeiden reparieren Sie nicht selbständig.
  Verwenden Sie nur das Original-Zubehör das zum Lieferumfang gehört.
  Bevor Sie Zubehörteile austauschen, stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  Zubehörteile erhitzen sich während der Benutzung - vor dem Auswechseln abkühlen
  lassen.
  Behälter steht unter Druck. Der Tankverschluss darf während der Benutzung nicht geöffnet
  werden.
  Während des Betriebs darf das Gerät nicht mehr als 45° gekippt werden.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät nur in nicht mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnissen/Becken benutzen.
  Achten Sie darauf, rechtzeitig Wasser nachzufüllen. Falls das Gerät nicht benutzt wird, den
  Wassertank entleeren.
  Füllen Sie niemals etwas anderes außer kaltes Wasser in den Tank.
  Beim Nachfüllen zuvor stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  Tank nicht überfüllen. Überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene maximale Füllmenge.
  Bitte benutzen Sie den zum Lieferumfang gehörigen Messbecher.
  Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Wassertanks fest sitzt, gemäß der Betriebsanleitung
  in dieser Anleitung.
  Füllen Sie niemals Parfüm, Fleckenreiniger oder Alkohol enthaltende Produkte in das Gerät,
  da diese es beschädigen oder gefährlich für den Gebrauch machen können.
  Das Gehäuse erwärmt sich bei Benutzung - dies ist vollkommen normal.
  Tragen Sie das Gerät lediglich am Handgriff.
  Berühren Sie keine heiße Stellen am Gerät.
  Bearbeiten Sie keine Kleidungsstücke mit dem Gerät, die sich am Körper befinden.
  Das zwischenzeitlich etwas Wasser aus der Düse tropfen kann, ist völlig normal, da es sich
  hierbei um Kondenswasser handelt.
  Die Kraft und Hitze des Dampfes können sich nachteilig auf manche Materialien
  auswirken. Prüfen Sie immer, ob eine Fläche für die Behandlung mit dem Gerät geeignet
  ist, indem Sie vorher an einer versteckten Stelle einen Test durchführen.
  Beispiele (lediglich zur Anleitung): Lackiertes Holz oder Leder kann in Folge von Dampf
  gebleicht werden.
  Glänzender Kunststoff kann durch Dampf anlaufen.
  Acryl, Samt und Leinen reagieren sehr empfindlich auf die Temperatur von Dampf.
  Benutzen Sie es nicht bei Dralonfasern ohne vorher einen Eignungstest an einer
  unauffälligen Stelle gemacht zu haben.
  Den Dampfstrahl nie auf Personen, Tiere und elektrische Geräte, Stromanschlüsse richten
  (z.B. in den Kühlschrank, Backofenröhre…).
  Es besteht die Gefahr des Verbrühens durch heißen Dampf!
  Bevor der Tankdeckel zum Nachfüllen geöffnet wird, sollte man den Dampfdruck durch
  Drücken des Dampfschalters - an der Dampfpistole - entweichen lassen oder das Gerät
  vollständig abkühlen lassen

  Achtung: Prüfen Sie vor Beginn der Reinigung alle Oberflächen und Textilien, ob diese für die
  Dampfreinigung geeignet sind. Bei Ungewissheit probieren Sie es ggf. zunächst
  an einer unauffälligen Stelle aus. Halten Sie den Dampfaustritt niemals zu lange auf einen
  Punkt.
  Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Gegenständen, Materialien,
  Personen oder Tieren in Folge einer ungeeigneten Verwendung von Dampf und durch einen
  nicht normgerechten Gebrauch des Gerätes. Empfehlungen siehe Handbuch zum Gebrauch.

  30 • Page 31

  Deutsch

  BEDIENUNG UND FUNKTION
  Überhitzungsschutz
  Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei erreichen einer sehr hohen
  Temperatur schaltet sich das Gerät automatisch ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Bitte
  ziehen Sie umgehend den Netzstecker. Sie können das Gerät nach einer Abkühlzeit von 30
  Minuten wieder in Betrieb nehmen.
  Befüllen des Wassertanks (Abbildung 2)
  Vor jedem Öffnen des Tankverschlusses ziehen Sie immer den Netzstecker des Gerätes aus der
  Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen. Lösen Sie den Wassertankdeckel vom Tank durch Druck
  und Drehen gegen den Uhrzeigersinn, und füllen Sie den Tank mit 1L Wasser mit dem
  Messbecher. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Nach
  dem Gebrauch ist der Wassertank zu entleeren. Verschließen Sie den Wassertank erst dann
  wieder, wenn er innen getrocknet ist.
  Nachfüllen des Wassertanks
  Falls der Wassertank während der Arbeit nachgefüllt werden muss, schalten Sie das Gerät aus
  und ziehen Sie immer den Netzstecker. Bevor der Tankdeckel zum Nachfüllen geöffnet wird,
  sollte man den Dampfdruck durch Drücken des Dampfschalters - an der Dampfpistole
  entweichen lassen oder das Gerät vollständig abkühlen lassen. Der Wassertank kann
  anschließend wie folgt, nachgefüllt werden. Lösen Sie den Wassertankdeckel vom Tank
  durch Druck und Drehen gegen den Uhrzeigersinn, (und füllen Sie den Tank mit 1L Wasser)
  mit dem Messbecher. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn
  fest.
  Achtung: auch nach 5 Minuten Abkühlphase ist das Restwasser im Tank und die
  Tankdeckelverschlussschraube immer noch heiß. Die Verschlussschraube immer vorsichtig
  herausschrauben, da heißer Dampf austreten kann und man sich am Gewinde Verbrennungen
  zuziehen kann. Die Einfüllöffnung des Gerätes darf während des Gebrauchs niemals geöffnet
  werden (BEHÄLTER STEHT UNTER DRUCK).
  Füllen Sie niemals den Tank mit etwas Anderem als kaltem Wasser. Die Verwendung von
  anderen Flüssigkeiten kann zu Schäden am Heizelement führen und gefährlich sein.
  Die Verwendung von destilliertem Wasser ist besonders in Gebieten mit hartem Wasser zu
  empfehlen, um zu vermeiden, dass sich Kalk absetzt. Verwenden Sie andernfalls abgekochtes
  Wasser, um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern.
  Ein/Aus Schalter
  Wenn der Wassertank gefüllt ist, stecken Sie den Netzstecker ein. Schalten Sie das Gerät durch
  Drücken des Ein Schalters an. Die Stromanzeige leuchtet dann -rot-, um anzuzeigen, dass das
  Element mit Strom versorgt wird.
  Betriebsbereitschaftsanzeige
  Dampfbereitschaftsanzeige leuchtet -gelb- auf. Die Betriebstemperatur ist nach ca. 11 Minuten
  erreicht (Dampfbereitschaftsanzeige -gelb- erlischt). Jetzt ist das Gerät einsatzbereit.
  Um Verletzungen zu vermeiden, sollte bei Arbeitsunterbrechungen der Dampfausstoß durch
  Drücken des Aus Schalters abgestellt werden. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten
  Sie das Gerät bitte immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am

  31 • Page 32

  Deutsch

  2

  3

  4

  5
  zu

  offen

  6

  32 • Page 33

  Deutsch

  Stecker und nicht am Kabel)
  Einstellen der Dampfmenge (Abbildung 3)
  Neben der Dampfmenge am Dampfschalter der Dampfpistole lässt sich auch die Dampfmenge
  direkt am Gerät einstellen. Die Entstellung nehmen Sie am Dampfmengenregler vor.
  Es ist möglich zwischen Min = keine Dampfabgabe und MAX = maximale Dampfabgabe die
  Dampfabgabemenge einzustellen. Sollte im Betrieb des Gerätes kein Dampf austreten,
  überprüfen Sie:
  ·
  ob das Gerät eingeschaltet und die Dampfbereitschaftsanzeige bereits erloschen ist
  ·
  ob der Dampfmengenregler nicht auf MIN steht
  ·
  ob die Kindersicherung entriegelt ist
  ·
  ob alle Verbindungsteile ordnungsgemäß montiert wurden
  ·
  ob der Dampfschlauch richtig mit der Anschlussbuchse am Gerät verbunden ist.
  Sollte die Überprüfung zu keinem Ergebnis führen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen den
  Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und überprüfen Sie
  erst dann, ob Wasser in den Tank eingefüllt wurde. Falls nicht befüllen Sie den Wassertank wie
  oben beschrieben. Falls ausreichend Wasser im Tank enthalten ist, nehmen Sie das Gerät
  erneut in Betrieb. Sollte dann immer kein Dampf erzeugt werden, wenden Sie sich dann an
  uns.

  DIE VERWENDUNG DER ZUBEHÖRTEILE
  Dampfpistole
  Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie sicher gehen, dass der
  Dampfschlauch richtig am Gerät montiert ist. Sie können dies auch überprüfen, nachdem Sie
  Zubehörteile auf der Dampfpistole montiert haben. Öffnen Sie den Deckel des
  Dampfschlauches und montieren Sie den Schlauch korrekt am Anschluss. Zu diesem Zweck
  müssen die 6 kleinen Röhrchen in korrekter Weise miteinander verbunden sein. Drücken Sie
  die zwei Teile fest ineinander. (Abbildung 4)
  Wenn die gelbe Dampfbereitschaftsanzeige erlischt ist das Gerät betriebsbereit. Überzeugen
  Sie sich, dass die Verriegelung (Kindersicherung) an der Dampfpistole gelöst ist. Wenn Sie
  anschließend den Dampfschalter betätigen, tritt Dampf aus. Richten Sie die Dampfpistole
  zuerst auf ein Tuch, bis der Dampf gleichmäßig ausströmt. Anschließend halten Sie den
  Dampfschalter gedrückt und richten Sie den Dampfstrahl auf die zu reinigenden Flächen und
  lösen Sie den Schmutz durch Hin- und Herbewegungen des Strahls.
  Sobald Sie den Betätigungsschalter loslassen tritt kein Dampf mehr aus.
  Kindersicherung (Abbildung 5)
  Wenn Sie die Verriegelung nach vorne schieben, kann der Dampfschalter nicht betätigt werden.
  Schieben Sie die Verriegelung nach hinten, so ist der Dampfschalter frei.
  In der Dampfpistole ist keine Elektrische Spannung vorhanden (Null-Volt-System). Das macht
  den Gebrauch, auch beim versehentlichen Kontakt mit Flüssigkeiten, sicher.
  Bei der Reinigung mit der Dampfpistole im Bedarfsfall mit einem Mikrofaser-/Baumwolltuch
  nachwischen; es dient ebenfalls zur Aufnahme von Feuchtigkeit bei gründlicher Reinigung. Für
  die Regulierung der Dampftemperatur und Reinigungskraft halten Sie die Dampfpistole
  je nach Bedarf näher oder weiter entfernt. Richten Sie den Strahl nie zu lange auf eine Stelle.

  33 • Page 34

  Deutsch

  7

  8

  9

  10

  11

  34

  12 • Page 35

  Deutsch

  Verlängerungsrohre (Abbildung 6)
  Man kann je nach Verwendung ein, zwei oder drei Rohr/e zur Verlängerung benutzen.
  Das Verlängerungsrohr bis zum Anschlag auf die Anschlussdüse schieben bis es hörbar
  einrastet. Anschließend wird die Bodendüse montiert.
  Bodendüse
  Die Bodendüse eignet sich zur Bearbeitung von großen, abwaschbaren Wand- und
  Bodenbelägen. Die Bodendüse können Sie mit und ohne Tuch benutzen. Empfindliche
  Oberflächen sollten Sie jedoch mit dem mitgelieferten Tuch reinigen (Holz, Linoleum,…).
  Stellen Sie die Bodendüse auf den Wischlappen und ziehen Sie diesen jeweils seitlich unter die
  Klammern. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen bei nicht empfindlichen
  Oberflächen kann der Bürstkranz durch Einstellen des Umstellknopfes ausgefahren werden.
  Wenn Sie den Wischlappen regelmäßig wenden und wechseln, verbessern Sie die
  Schmutzaufnahme. Reinigen Sie stark verschmutzte Flächen, indem Sie langsam arbeiten, um
  die Einwirkzeit des Dampfes zu verlängern.
  Das Gerät ist für unversiegelte Holzfußböden, weiche Kunststoffe und Holzmöbel nicht
  geeignet.
  Die Bodendüse wird mit einem separaten Verbindungsstück geliefert. Montieren Sie das
  Verbindungsstück wie in der Zeichnung beschrieben an der Rückseite der Bodendüse. Jetzt ist
  die Bodendüse fertig montiert. (Abbildung 7)
  Integrierter Zubehörbehälter (Abbildung 8)
  Alle Zubehörteile haben leicht im Aufbewahrungsbehälter im Gehäuse des Gerätes Platz. Um
  an die Zubehörteile zu kommen, stellen Sie das Gerät auf einen flachen Untergrund. Heben Sie
  am Handgriff den oberen Teil des Gerätes hoch, während Sie mit der anderen Hand den
  Entriegelungsknopf für die Zubehörteile eingedrückt lassen. Um den oberen Teil wieder auf das
  Gerät aufzusetzen, legen Sie ihn gerade auf den unteren Teil und drücken ihn bis zum hörbaren
  Anschlag an. (Abbildung 9)
  Zubehöradapter (Abbildung 10)
  Den Zubehöradapter bis zum Anschlag auf die Anschlussdüse an der Dampfpistole schieben
  bis er hörbar einrastet. Der Zubehöradapter bleibt in dieser Position blockiert. Durch Drücken
  des Zubehör-Verbindungsknopfes und Abziehen lässt sich der Zubehöradapter wieder
  entfernen.
  Punktstrahldüse
  Die Punktstrahldüse wird direkt am Zubehöradapter so aufgesetzt, bis er hörbar einrastet. Die
  Punktstrahldüse können Sie mit verschiedenen Aufsätzen (Jetdüsenaufsatz, Bürstaufsätze, 2in1
  Kombidüse) benutzen.
  Die Punktstrahldüse mit den verschiedenen Aufsätzen können Sie z.B. benutzen für die
  Reinigung von: Schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Ecken, Fugen, Jalousien,
  Zentralheizungen, WCs, Armaturen, rostfreiem Stahl, Fenster, Spiegel, emaillierten Flächen,
  Anlösen von Flecken.
  Jetdüsenaufsatz
  Sie können den Jetdüsenaufsatz direkt an der Punktstrahldüse anbringen. Den Jetdüsenaufsatz
  jeweils durch Druck und Drehung aufsetzen und durch Zug und Drehung entfernen.

  35 • Page 36

  Deutsch

  Bürstaufsätze
  Sie können die Bürstaufsätze direkt an der Punktstrahldüse anbringen. Wählen Sie die
  Bürstaufsätze entsprechend Ihren Anforderungen. Die Bürstaufsätze jeweils durch Druck
  und Drehung aufsetzen und durch Zug und Drehung entfernen.
  2in1 Kombiaufsatz
  Rechteckiger Dampfaufsatz - Sie können den rechteckigen Dampfaufsatz direkt an der
  Zubehöradapter anbringen. Den rechteckigen Dampfaufsatz jeweils durch Druck aufsetzen und
  durch Zug entfernen. Den rechteckigen Dampfaufsatz kann je nach Anforderungen mit und
  ohne Baumwollüberzug benutzt werden.
  Ist perfekt zum Reinigen und Pflegen von Polstern, Teppichen, Autositzen, Bad und Küche.
  (Abbildung 11)
  Fensteraufsatz - Befestigen Sie den Fensteraufsatz an dem rechteckigen Dampfaufsatz bis er
  hörbar einrastet. Jetzt können Sie den Fensteraufsatz an der Punktstrahldüse jeweils durch
  Druck aufsetzen und nach Beendigung der Arbeit durch Zug entfernen.
  Ist perfekt zum Reinigen von Fenstern, Spiegeln, Keramikkacheln und -fliesen und sonstigen
  porenfreien, glatten Flächen.
  Dampfen Sie die Glasfläche aus einer Entfernung von ca. 20 cm gleichmäßig ein. Schalten Sie
  danach die Dampfzufuhr aus und ziehen Sie die Glasfläche bahnenweise von oben nach unten
  mit der Gummilippe ab. Wischen Sie die Gummilippe und den unteren Fensterrand nach jeder
  Bahn trocken.
  Achtung: bei einem Wärmeschock können Glasflächen zerspringen. Wärmen Sie vor einer
  Dampfreinigung solcher Flächen das Glas vor, durch Aufbringen von weitgestreutem
  Dampf aus einem Abstand von 20-25 cm auf die Fläche. Verringern Sie bei Erwärmung des
  Glases den Abstand auf 10-15 cm.
  Achtung: bevor Sie Zubehör aufsetzen oder entfernen, ziehen Sie den Stromstecker.
  Zubehörteile erhitzen sich während der Benutzung - vor dem Auswechseln abkühlen lassen.

  NACH DEM GEBRAUCH
  Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgung. Warten Sie
  bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Anschließend entleeren Sie den Wassertank.
  Verschließen Sie den Wassertank erst dann wieder, wenn er innen vollständig getrocknet ist.
  Bewahren
  Sie das Gerät an einer trockenen für Kinder unzugänglichen Stelle auf.

  KABEL-AUFROLLSYSTEM(Abbildung 12)
  (befindet sich an der Unterseite des Gerätes)
  Um das Kabel an der Unterseite des Gerätes aufzurollen, drücken Sie auf die Mitte des
  Zirkelzeichens an der Unterseite des Gerätes.
  Heben Sie es dann an und drehen Sie es 180° fest in seine Position.
  Darunter werden Sie einen kleinen Hebel erkennen. Schieben Sie diesen nach unten in die
  Richtung der Räder. Mit beiden Rändern korrekt in ihren Positionen können Sie das Netzkabel
  vollständig aufrollen.

  36 • Page 37

  Deutsch

  Um alles wieder in seinen ursprünglichen Stand zu versetzen, wiederholen Sie oben genannte
  Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

  WARTUNG UND REINIGUNG
  Ausspülen des Wassertank
  Zur Reinigung des Tanks empfehlen wir, diesen mit Wasser zu Befüllen und kräftig
  durchzuschütteln. Dadurch werden Kalkrückstände, die sich auf dem Boden des Tanks
  abgesetzt haben, gelöst. Gießen Sie das Wasser anschließend wieder übereck aus. Rückstände
  werden mit ausgespült.
  Reinigung und Wartung
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Netzstecker aus
  der Steckdose gezogen ist. Bevor das Gerät weggestellt wird oder gereinigt wird, muss es
  vollständig abgekühlt sein. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nur mit einem feuchten
  Tuch.

  ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN
  1.

  Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht
  ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
  2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich
  vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
  3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden
  und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
  4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der
  Stadtverwaltung, beim Entsorgungssamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt
  erworben haben.

  TECHNISCHE DATEN
  Modellnummer
  Leistung
  Nominale Spannung
  Nominale Frequenz
  Max. Füllmenge

  CSC5623M
  1400W Nominal 1600W Maximal
  220-240V
  50Hz
  1L

  Montiss ist ein eingetragener Markenname von:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Niederlande
  www.vdbergproducts.com

  37 • Page 38

  Deutsch

  GARANTIEBEWEIS
  Dieser Garantieschein deckt Ihr Gerät innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem
  Datum des Ankaufs bezüglich Defekten an dem Gerät unter der Voraussetzung ab, dass
  Sie das Gerät in korrekter Weise benutzt haben, wie es in der Gebrauchsanweisung
  beschrieben steht.
  Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche von
  Dritten auftreten, fallen nicht unter die Garantie. Dies gilt auch, wenn das Gerät in
  Gebrauch genommen wurde, ohne dass das Reservoir mit Wasser gefüllt wurde.
  Die Garantie gilt nicht für das mitgelieferte Zubehör und andere Teile des Geräts, die der
  Abnutzung unterliegen. Ihre diesbezügliche evtl. Nachbestellung können Sie an
  www.muppa.de richten.
  Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt. Schäden und /
  oder Störungen aufgrund betriebsmäßiger Nutzung werden von der Garantie
  ausgeschlossen.
  Sie können sich auf die Garantie berufen, wenn:
  • Das Gerat entsprechend der Gebrauchsanweisung, benutzt worden ist;
  • Sie einen gültigen Ankaufsbeweis vorlegen können und dieser nicht auf irgendeine Weise
  geändert oder unlesbar gemacht wurde;
  • Das Serviceformular deutlich und vollständig ausgefüllt wurde;
  • Von dazu nicht autorisierten Reparaturwerkstätten oder dazu nicht befugten Personen
  keine Eingriffe vorgenommen worden sind;
  • Der Schaden nicht aufgrund von Fremdeinwirkung auf das Gerät entstanden ist, wie u.a.
  durch Brandschaden, Wasserschaden, Transportschaden, atmosphärische Entladungen,
  ungenügende oder falsche Pflege.
  Sollte trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle Ihr Gerät nicht zufrieden stellend
  funktionieren, können Sie sich auf unseren Service berufen. Wenn Sie unseren Service in
  Anspruch nehmen wollen, ersuchen wir Sie, uns ein deutlich ausgefülltes Serviceformular
  mit der Kaufquittung zu übersenden. Das Serviceformular finden Sie im rückwärtigen Teil
  dieser Gebrauchsanweisung.
  Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, bei etwaigen Problemen erst die Gebrauchsanweisung
  sorgfältig zu lesen, ehe Sie sich an uns wenden.

  38 • Page 39

  Deutsch
  SERVICEFORMULAR
  Undeutlich oder unvollständig ausgefüllte Serviceformulare können von uns leider NICHT
  bearbeitet werden. Füllen Sie deshalb das Serviceformular immer so deutlich und vollständig
  wie möglich aus!

  DAS PRODUKT:
  Artikelnummer: CSC5623M
  Artikelumschreibung: Montiss Heavy Duty Steam Cleaner
  Geschäft, in dem der Ankauf getätigt wurde:.....................................................................................
  Ankaufsdatum (wie auf der Kaufquittung):.........................................................................................

  IHRE DATEN:
  Name:...................................................................................................................................................
  Adresse:................................................................................................................................................
  PLZ:.......................................................................................................................................................
  Ort:........................................................................................................................................................
  Telefon:.................................................................................................................................................
  E-Mail:...................................................................................................................................................

  UMSCHREIBUNG DES PROBLEMS
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  Dieses Formular können Sie zusammen mit der Kaufquittung senden an:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  NL-6641 TK Beuningen
  Niederlande
  oder faxen an: 02151 – 78 18 638
  Service Hot Line: 0180 - 519 519 0 (14 Ct p/Min dt. Festnetz)
  Zubehör und Teile des Geräts, die der Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter diese Garantie.
  Wenn Sie diese nachbestellen möchten, können Sie dies via www.muppa.de
  ACHTUNG: EIN SERVICEFORMULAR, DEM KEINE KAUFQUITTUNG BEIGELEGT WURDE,
  KANN LEIDER NICHT BEARBEITET WERDEN.

  39 • Page 40

  Français

  1

  40 • Page 41

  Français

  NOM DES PIÈCES
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.

  Contrôle de la vapeur
  Témoin lumineux, rouge
  Témoin de vapeur, jaune
  Interrupteur marche/arrêt
  Poignée de transport
  Bouchon du réservoir
  Loquet du chariot
  Cordon d'alimentation et fiche.
  Bouton de rangement
  Réservoir à vapeur
  Chariot
  Tuyau à vapeur
  Volet du tuyau à vapeur
  Pistolet à vapeur
  Buse de connexion
  Gâchette à vapeur
  Verrou
  Bouton de raccordement des accessoires
  Rallonges (3)
  Boutons de connexion
  Buse de plancher
  Brosse à plancher
  Loquets pour tissu
  Couverts en tissu - le plus grand s'adapte à la brosse à plancher et le plus petit à la buse à
  tissu pour utilisation sur le capitonnage et les vêtements.
  Entonnoir
  Adaptateur pour accessoires
  Embout à baïonnette
  Brosses rondes (soies de plastique)
  Brosses rondes (soies métalliques)
  Buse pour tissu
  Raclette pour fenêtres
  Buse à jet dévié
  Tasse à mesurer

  PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
  1.

  Avant de raccorder votre appareil à l'alimentation électrique, veuillez vous assurer que la
  tension stipulée sur la plaque signalétique correspond à la tension de votre alimentation
  électrique.
  2. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. Lorsque vous quittez le lieu de
  travail, éteignez toujours l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant (retirez la fiche
  sans tirer sur le câble).
  3. Afin de protéger les enfants contre les dangers inhérents aux appareils électriques, veuillez
  vous assurer que le câble ne pend pas vers le bas et que les enfants ne peuvent pas
  accéder à l'appareil.
  4. Rangez l'appareil hors de la portée des enfants.
  5. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le film d'emballage.

  41 • Page 42

  Français

  6. L'appareil est équipé d'un thermostat ainsi que d'un fusible thermique qui le protège
  contre la surchauffe.
  7. Contrôlez régulièrement l'absence de détériorations au niveau du câble et sur l'appareil. Il
  est interdit d'utiliser l'appareil et ses accessoires lorsqu'ils sont endommagés.
  8. Ne réparez pas vous-même.
  9. Employez uniquement les accessoires originaux fournis.
  10. Toujours retirer la fiche de la prise de courant avant de changer d'accessoire.
  11. Les accessoires peuvent chauffer pendant l'utilisation, les laisser refroidir avant de les
  retirer.
  12. Réservoir sous pression. Ne jamais ouvrir le couvercle du réservoir durant l'utilisation de
  l'appareil.
  13. Il est interdit d'incliner l'appareil à plus de 45° pendant qu'il est en marche.
  14. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
  15. Veillez à rajouter à temps de l'eau dans le réservoir. Lorsque vous n'employez pas
  l'appareil, videz son réservoir.
  16. Versez uniquement de l'eau froide dans le réservoir.
  17. Retirez toujours la fiche de la prise de courant lorsque vous remplissez le réservoir.
  18. Respectez la contenance maximale indiquée. Ne la dépassez jamais. Veuillez utiliser le
  verre doseur fourni.
  19. Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est bien fermé conformément aux
  instructions contenues dans le présent mode d'emploi.
  20. Ne remplissez jamais l'appareil de parfums, de détacheurs ou d'alcools. Ils pourraient
  l'endommager ou rendre son utilisation dangereuse.
  21. Le boîtier chauffe pendant l'utilisation - cela est tout à fait normal.
  22. Tenez l'appareil uniquement par sa poignée.
  23. Ne touchez pas les emplacements chauds de l'appareil.
  24. Ne nettoyez jamais vos vêtements avec l'appareil tant que vous les portez.
  25. Un faible écoulement temporaire d'eau de la buse est absolument normal. Il s'agit d'eau
  de condensation.
  26. La puissance et la chaleur de la vapeur peuvent altérer certains matériaux. Assurez-vous
  toujours si l'appareil convient pour la surface à nettoyer en réalisant au préalable un test à
  un emplacement non visible. Exemples (à titre informatif) : le bois verni et le cuir peuvent
  se décolorer sous l'action de la vapeur.
  27. Les matières plastiques brillantes peuvent ternir sous l'action de la vapeur.
  28. Les matières acryliques, le velours et le lin sont très sensibles à la température de la
  vapeur.
  29. N'utilisez pas l'appareil sur les fibres en Dralon sans avoir, au préalable, réalisé un test à
  un emplacement non visible.
  30. Cet appareil satisfait aux exigences des arrêtés réglementaires pour les appareils
  électriques domestiques.
  31. Ne jamais pointer avec le jet de vapeur sur une personne, un animal, des appareils
  électriques ou des branchements électriques (dans le réfrigérateur, les tuyaux de poêle,
  etc.).
  32. Veiller à ne pas vous ébouillanter avec la vapeur chaude !
  33. Avant d'ouvrir le couvercle du réservoir afin de remplir ce dernier, d'abord laisser
  s'échapper la pression de vapeur en appuyant sur le commutateur vapeur, du pistolet, ou
  laisser complètement refroidir l'appareil.
  Attention : avant de débuter le nettoyage, s'assurer que toutes les surfaces et textiles
  conviennent à un nettoyage à la vapeur. En cas de doute, effectuer un essai à un emplacement
  non visible. Ne jamais pointer le jet de vapeur sur un point précis pendant une durée
  prolongée.

  42 • Page 43

  Français

  Le fabricant décline toute responsabilité pour les détériorations sur les objets, matériaux,
  personnes ou animaux consécutives à une utilisation inappropriée de la vapeur ou résultant
  d'une utilisation contraire à la norme de l'appareil. Cf. les recommandations stipulées dans le
  mode d'emploi.

  FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
  Protection contre la surchauffe
  L'appareil est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe. Lorsque la température
  de l'appareil dépasse une température, ce dernier s'éteint automatiquement avant d'éviter une
  surchauffe. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant. Vous pourrez remettre
  l'appareil en marche après l'avoir laissé refroidir pendant 30 minutes.
  Remplissage du réservoir d'eau (Illustration 2)
  Retirez toujours la fiche du L'appareil de la prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
  Retirez le couvercle du réservoir en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une
  montre puis versez 1L d'eau dans le réservoir à l'aide du verre doseur. Remettez le couvercle en
  place puis serrez-le solidement en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le
  réservoir doit être vidé après usage. Attendre que le réservoir soit sec pour le refermer.
  Ajout d'eau dans le réservoir
  Lorsque vous devez rajouter de l'eau pendant que l'appareil est en marche, éteignez toujours
  ce dernier puis retirez la fiche de courant. Avant d'ouvrir le couvercle du réservoir afin de
  remplir ce dernier, d'abord laisser s'échapper la pression de vapeur en appuyant sur le
  commutateur vapeur, du pistolet, ou laisser complètement refroidir l'appareil. Le réservoir
  d'eau peut ensuite être rempli comme indiqué: dévissez le couvercle du réservoir d'eau en le
  dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et remplissez le réservoir avec 1L
  d'eau en vous servant du verre doseur. Remettez le couvercle en place et serrez-le en le vissant
  dans le sens des aiguilles d'une montre.
  Attention : L'eau contenue dans le réservoir ainsi que la vis de fermeture du couvercle du
  réservoir restent chaudes même après avoir laissé l'appareil refroidir durant 5 minutes.
  Toujours dévisser toujours prudemment la vis de fermeture afin que la vapeur chaude puisse
  s'échapper et ainsi d'éviter de se brûler. L'orifice de remplissage ne doit jamais être ouvert
  durant l'utilisation (RESERVOIR SOUS PRESSION).
  Remplissez toujours l'appareil à l'aide d'eau froide. L'utilisation d'autres liquides peut
  endommager le corps de chauffe et recèle des dangers.
  L'utilisation d'eau distillée est notamment recommandée dans les régions où l'eau est
  particulièrement dure afin d'éviter l'apparition de dépôts de calcaire. Le cas contraire, employez
  de l'eau bouillie préalablement afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.
  Indicateur de tension, respectivement commutateur Marche/Arrêt
  Insérez la fiche dans la prise de courant après avoir rempli le réservoir. Allumez l'appareil en
  appuyant sur la touche Marche. L'indicateur de tension s'allume dès que l'élément est sous
  tension.
  Indicateur Prêt à l'emploi
  L'indicateur de disponibilité de la vapeur s'allume. Patientez durant env. 11 minutes jusqu'à ce
  que la température de service soit atteinte (indicateur de disponibilité de la vapeur jaune

  43 • Page 44

  Français

  2

  3

  4

  5
  verrouiller

  relâcher

  6

  44 • Page 45

  Français

  s'éteint). L'appareil est prêt à l'emploi.
  Afin d'éviter de se blesser, interrompre la production de vapeur en cas d'interruption du
  nettoyage en appuyant sur le commutateur arrêt. Lorsque vous quittez le lieu de travail,
  éteignez toujours l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant (retirez la fiche sans tirer
  sur le câble).
  Bouton de contrôle de vapeur (Illustration 3)
  Ce bouton de contrôle de vapeur vous permet de déterminer la quantité d'émission de vapeur.
  Vous avez le choix entre MIN (minimum), pas d'émission de vapeur, et MAX (maximum),
  vapeur maximale.
  Si, pendant l'utilisation de l'appareil, l'émission de vapeur ne se faisait pas, vérifiez dans ce cas:
  - si le bouton de contrôle de vapeur n'est pas sur la position minimum
  - si l'appareil est branché et qu'il a atteint la température d'utilisation
  - si la sécurité enfants est déréglée
  - si tous les raccords sont bien montés
  - si le tuyau à vapeur est bien fixé sur l'appareil
  Si le contrôle ci-dessus n'aboutit pas à un résultat satisfaisant, arrêtez l'appareil et débranchezle. Laissez-le refroidir entièrement et vérifiez ensuite s'il y a de l'eau dans le réservoir. Dans la
  négative, remplissez l'appareil comme décrit à la rubrique « remplir le réservoir d'eau ». Si le
  réservoir est suffisamment plein, utilisez de nouveau l'appareil. Au cas où l'émission de vapeur
  ne se ferait toujours pas, veuillez prendre contact avec notre firme.

  UTILISATION DES ACCESSOIRES
  Pistolet à vapeur
  Avant de pouvoir vous servir de l'appareil, assurez-vous que le tuyau d'arrivée de vapeur est fixé
  correctement sur l'appareil. Vous pouvez également effectuer cette vérification après avoir
  monté les accessoires sur le pistolet à vapeur. Soulevez le bouchon du tuyau à vapeur et veillez
  à enfoncer ce tuyau correctement dans le raccord. À cet effet, raccordez bien les 6 petits tubes
  les uns aux autres. Enfoncez bien les deux pièces l'une dans l'autre. (Illustration 4)
  L'appareil peut être utilisé dès que l'indicateur jaune de disponibilité de la vapeur s'éteint.
  Assurez-vous que le pistolet a été déverrouillé (protection enfants). Si vous actionnez ensuite le
  commutateur vapeur, la vapeur s'échappe. Pointez d'abord le pistolet à vapeur sur un chiffon
  jusqu'à ce que la vapeur s'échappant soit homogène.
  Maintenez ensuite le commutateur vapeur enfoncé et pointez le jet de vapeur sur les surfaces à
  nettoyer et dissolvez la saleté en effectuant des mouvements de vaet- vient avec le jet. La
  pulvérisation de vapeur est interrompue dès que vous relâchez le commutateur.
  La mécanisme de verrou (Illustration 5)
  Lorsque vous enclenchez le verrouillage, il est impossible d'actionner le commutateur vapeur.
  Le commutateur vapeur fonctionne à nouveau après l'avoir déverrouillé.
  Le pistolet à vapeur ne fonctionne pas à l'électricité (système zéro volt). Cela rend son
  utilisation sûre, même en cas de contact accidentel avec des liquides.
  Ne pointez jamais le jet trop longtemps sur le même emplacement.
  Le cas échéant, en cas de nettoyage au moyen du pistolet à vapeur, essuyez la surface à l'aide
  d'un chiffon en microfibres/coton. Cela permet également de récupérer l'humidité en cas de
  nettoyage minutieux. Pour réguler la température de la vapeur ainsi que les performances

  45 • Page 46

  Français

  7

  8

  9

  10

  11

  46

  12 • Page 47

  Français

  de nettoyage, rapprochez ou éloignez le pistolet à vapeur de la surface à nettoyer.
  Tubes de rallonge (Illustration 6)
  En fonction de l'usage, il est possible d'employer un, deux ou trois tube(s) de rallonge.
  Enfoncez le tube de rallonge jusqu'à la butée sur la buse de raccord jusqu'à ce qu'il
  s'enclenche de manière
  audible. Montez ensuite la brosse.
  Brosse
  La brosse permet de nettoyer les grandes surfaces murales et revêtements de sols lavables.
  Vous pouvez employer la buse sol avec ou sans chiffon. Nous recommandons cependant de
  nettoyer les surfaces délicates à l'aide du chiffon fourni (bois, linoléum…). Placez
  la brosse sur le chiffon puis fixez-le à l'aide des pinces latérales. Pour le nettoyage d'impuretés
  coriaces sur les surfaces résistantes, il est possible de sortir la couronne de la brosse en
  appuyant sur le bouton d'adaptation.
  Vous améliorer les performances en utilisant et remplaçant régulièrement les chiffons de
  nettoyage. Nettoyez les surfaces très sales en travaillant lentement afin de prolonger la durée
  d'action de la vapeur.
  L'appareil ne convient pas pour les sols en bois non vitrifiés, les plastiques mous et les
  meubles en bois.
  La buse sol est livrée avec un raccord distinct. Montez le raccord comme indiqué sur le croquis
  au dos de la buse (procédure de montage unique). La buse est prête à l'emploi. (Illustration 7)
  Compartiment de rangement intégré (Illustration 8)
  Tous les accessoires se rangent facilement dans le corps de l'appareil. Pour pouvoir les
  atteindre, posez l'appareil sur une surface plane. Soulevez d'une main la partie supérieure de
  l'appareil à l'aide de la poignée pendant que, de l'autre main, vous maintiendrez enfoncé le
  bouton de déverrouillage donnant accès aux accessoires. Pour remettre la partie supérieure sur
  l'appareil, posez-là juste au-dessus de la partie inférieure et appuyez jusqu'à entendre un
  déclic. (Illustration 9)
  Adaptateur accessoires (Illustration 10)
  Enfoncez l'adaptateur accessoires jusqu'à la butée sur la buse de raccord du pistolet à vapeur.
  L'adaptateur accessoires reste bloqué dans cette position. L'adaptateur se retire après avoir
  enfoncé la touche de liaison des accessoires.
  Buse spot
  La buse spot se monte directement sur l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière
  audible. La buse spot peut s'employer avec différents embouts (embout spot, embouts
  brosses, embout combiné 2 en1).
  Vous pouvez utiliser la buse spot avec les différents embouts afin de nettoyer : Les
  emplacements dont l'accès est difficile tels que les coins, les joints, les stores, le chauffage
  central, les toilettes,
  les armatures, l'acier inoxydable, les fenêtres, les miroirs, les surfaces émaillées, la dissolution
  de tâches.

  47 • Page 48

  Français

  Embout jet
  Vous pouvez directement monter l'embout jet sur la buse spot. Montez l'embout jet en le
  vissant et en l'enfonçant et le démonter en le dévissant et en le retirant.
  Embouts brosses
  Vous pouvez directement monter les embouts brosse sur la buse spot. Sélectionnez les
  embouts brosses en fonction de vos exigences. Les embouts brosses se montent en les vissant
  et en les enfonçant et se démontent en les dévissant et en les retirant.
  Embout combiné 2 en 1
  Buse manuelle - vous pouvez directement monter la buse manuelle sur la buse spot. Montez la
  buse manuelle en l'enfonçant et démontez-la en la retirant. En fonction de vos exigences, vous
  pouvez utiliser la buse manuelle avant ou sans housse en coton. Idéal pour le nettoyage et
  l'entretien de meubles, tapis, sièges de voiture, salle de bains et cuisine. (Illustration 11)
  Embout fenêtres - Fixez l'embout fenêtres de manière à ce qu'il s'enclenche de manière audible
  sur la buse manuelle. Vous pouvez ensuite monter l'embout fenêtres sur la buse spot et le
  retirer une fois vos travaux achevés. Idéal pour le nettoyage de fenêtres, miroirs, carrelages en
  céramique et autres surfaces lisses sans porosités.
  Vaporisez la surface en verre de manière homogène en veillant à respecter un espace de 20
  cm. Eteignez ensuite l'alimentation en vapeur puis raclez la surface du haut vers le bas à l'aide
  de la lèvre en caoutchouc. Essuyez la lèvre et le rebord inférieur de la fenêtre après chaque
  bande.
  Les surfaces en verre peuvent voler en éclats suite à un choc thermique. Préchauffez de telles
  surfaces en vaporisant de la vapeur à une distance de 20-25 cm de la surface avant d'effectuer
  un nettoyage à la vapeur. Réduisez ensuite la distance à 10-15 cm.
  Avant de monter ou de démonter les accessoires, retirez toujours la fiche de la prise de
  courant. Les accessoires chauffent durant l'utilisation - les laisser refroidir avant de les
  intervertir.

  APRÈS L'UTILISATION
  Eteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant. Attendez jusqu'à ce que l'appareil
  soit complètement refroidi. Videz ensuite le réservoir d'eau. Ne refermez
  le réservoir d'eau qu'après vous être assuré qu'il est bien sec. Rangez l'appareil à un
  emplacement sec et inaccessible aux enfants.
  Avant d'ouvrir le couvercle du réservoir afin de remplir ce dernier, d'abord laisser s'échapper la
  pression de vapeur en appuyant sur le commutateur vapeur, du pistolet, ou laisser
  complètement refroidir l'appareil.

  SYSTÈME D'ENROULEMENT DU FIL (Illustration 12)
  (se trouve à la partie inférieure de l'appareil)
  Pour enrouler le fil à la partie inférieure de l'appareil, vous devez enfoncer le centre du cercle
  qui se trouve au-dessous de l'appareil.
  Soulevez-le ensuite et fixez-le dans sa position en lui faisant exécuter une rotation de 180o.

  48 • Page 49

  Français

  Vous trouverez au-dessous un petit levier. Baissez-le dans la direction des roues. Avec les deux
  bords bien en place, vous pourrez enrouler le cordon électrique entièrement autour de ce levier.
  Pour tout remettre en position initiale, il suffit de répéter les opérations ci-dessus dans l'ordre
  inverse.

  ENTRETIEN ET NETTOYAGE
  Nettoyage du réservoir d'eau
  Pour nettoyer le réservoir, nous recommandons de le remplir d'eau et de le secouer
  énergiquement. Cela permet de dissoudre les résidus calcaires qui se sont déposés au fond du
  réservoir. Videz ensuite le réservoir. Les résidus sont alors éliminés.
  Nettoyage
  Toujours retirer la fiche de la prise de courant avant de réaliser les travaux d'entretien et de
  maintenance. Attendre jusqu'à ce que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger
  ou de le nettoyer. Nettoyez l'appareil et ses accessoires uniquement à l'aide d'un chiffon
  légèrement humide.

  ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL
  1.

  Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signifie que le
  produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
  2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les videordures prévus à cet effet par votre municipalité.
  3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et
  risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.
  4. Pour plus d’information concernant l’élimination de votre ancien appareil, veuillez
  contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin ou vous
  avez acheté ce produit.

  DONNÉES TECHNIQUES
  Numéro de modèle
  Puissance
  Tension nominale
  Fréquence nominale
  Max. capacité de remplissage

  CSC5623M
  1400W nominale, 1600W maximale
  220-240V~
  50Hz
  1L

  Montiss est une marque déposée de :
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Pays-Bas
  www.vdbergproducts.com

  49 • Page 50

  Français

  CERTIFICAT DE GARANTIE
  Le présent certificat de garantie couvre les frais de service de votre appareil pour une
  période de 24 mois à compter de la date d'achat, à condition que vous ayez utilisé
  l'appareil correctement, conformément aux instructions du mode d'emploi.
  Les défauts survenus par suite d'une utilisation incompétente, d'endommagements
  ou de tentatives de réparations de tiers ne sont pas couverts par la garantie. Ceci
  vaut également lorsque l'appareil a été mis en service sans que le réservoir n'ait été
  rempli.
  Les accessoires livrés avec l'appareil et autres pièces du produit qui s'usent
  normalement ne tombent pas sous la garantie. Si vous désirez les renouveler,
  veuillez les commander sur le site Internet www.muppa.nl
  Cet appareil est uniquement destiné à l'usage domestique. Tout dommage et / ou
  toute panne causés par un usage professionnel sont exclus de la garantie.
  Vous pouvez faire jouer la garantie dans les cas suivants :
  • Si l'appareil est utilisé conformément au mode d'emploi;
  • Si vous êtes en possession d'un bon d'achat valable ou que celui-ci a n'été pas
  modifié ou rendu illisible d'une manière ou d'une autre;
  • Si le formulaire de service est clair et a été entièrement rempli;
  • Si des réparations ont n'été pas effectuées par des ateliers de réparation non
  autorisés ou des personnes non habilitées à cet effet;
  • Si le dommage n'est pas dû à une cause étrangère à l'appareil, comme par exemple
  un incendie, une inondation, un accident de transport, des décharges
  atmosphériques, un entretien insuffisant ou incorrect.
  Au cas où, malgré notre contrôle de qualité soigneux, l'appareil ne fonctionnerait pas
  bien, vous pouvez faire appel à notre service après-vente. Dans ce cas, veuillez
  remplir clairement le formulaire de service prévu à cet effet et nous l'envoyer
  accompagné du ticket de caisse. Ce formulaire se trouve au bas du présent mode
  d'emploi.
  Dans le but de vous éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire
  soigneusement le mode d'emploi avant de faire appel à nous.

  50 • Page 51

  Français

  FORMULAIRE DE SERVICE
  Nous ne pouvons malheureusement PAS donner suite aux formulaires de service imprécis ou
  partiellement remplis. Veuillez donc toujours remplir ce formulaire de la façon la plus claire et
  la plus complète possible!

  LE PRODUIT:
  Numéro d'article: CSC5623M
  Description de l'article: Montiss Heavy Duty Steam Cleaner
  Magasin d'achat:..................................................................................................................................
  Date d'achat: (indiquée sur le ticket de caisse):.................................................................................

  VOS DONNÉES
  Nom:.....................................................................................................................................................
  Adresse:................................................................................................................................................
  Code postal:..........................................................................................................................................
  Localité:................................................................................................................................................
  Téléphone:............................................................................................................................................
  E-mail:...................................................................................................................................................

  DESCRIPTION DU PROBLÈME
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
  Veuillez renvoyer ce formulaire avec le ticket de caisse à l'adresse suivante:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  NL-6641 TK Beuningen
  Pays-Bas
  ou l'envoyer par fax au numéro suivant: +31 24 - 345 44 29
  Les accessoires et pièces du produit qui s'usent normalement ne tombent pas sous la
  garantie. Si vous désirez les renouveler, veuillez les commander sur le site Internet
  www.muppa.nl
  ATTENTION : SI LE FORMULAIRE N'EST PAS ACCOMPAGNÉ DU TICKET DE CAISSE,
  VOTRE DEMANDE DE DÉPANNAGE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.

  51


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Montiss CSC5623M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Montiss CSC5623M in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info