Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/61
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
User manual
Gebrauchsanweisung
Mode demploi
STEAM MOP
HOME APPLIANCES
CSM5763M
07/10
Instrukcje dla ytkownika
Uživatels příručka
Návod na použitie
Felhasználói kézikönyv
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  User manual
  Gebrauchsanweisung
  Mode d’emploi

  Instrukcje dla użytkownika
  Uživatelská příručka
  Návod na použitie
  Felhasználói kézikönyv

  STEAM MOP

  CSM5763M
  07/10

  HOME APPLIANCES • Page 2

  4
  6
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  8
  9
  10

  INHALTSVERZEICHNIS
  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 20
  DAS PRODUKT 22
  BEZEICHNUNG DER
  22
  BESTANDTEILE
  ZUSAMMENBAU ANWEISUNGEN 23
  VERWENDUNG DES GERÄTES 23
  NACH DEM GEBRAUCH
  24
  PFLEGE UND WARTUNG 24
  ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN 25
  TECHNISCHE DATEN 25
  GARANTIEBEWEIS 26
  SERVICEFORMULAR 27

  TABLE OF CONTENTS
  SAFETY REGULATIONS
  12
  THE PRODUCT
  14
  DESCRIPTION OF THE PARTS
  14
  ASSEMBLY INSTRUCTIONS
  14
  THE USE
  15
  AFTER USE 15
  CARE AND MAINTENANCE
  16
  DISPOSAL OF YOUR OLD
  16
  APPLIANCE
  TECHNICAL DETAILS
  16
  GUARANTEE 17
  WARRANTY
  18

  SOMMAIRE
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  28
  LE PRODUIT
  30
  DÉNOMINATION DES PIÈCES
  30
  INSTRUCTIONS DE MONTAGE 30
  UTILISATION DE L’APPAREIL
  31
  APRÈS USAGE 32
  SOIN ET ENTRETIEN
  32
  ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN 32
  APPAREIL
  FICHE TECHNIQUE
  33
  CERTIFICAT DE GARANTIE
  34
  FORMULAIRE DE SERVICE
  35

  INHOUDSOPGAVE
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  HET PRODUCT
  NAAM VAN DE ONDERDELEN
  MONTAGE INSTRUCTIES
  HET GEBRUIK
  NA GEBRUIK
  ONDERHOUD EN REINIGING
  UW OUDE TOESTEL WEGDOEN
  TECHNISCHE GEGEVENS
  GARANTIEBEWIJS
  SERVICEFORMULIER

  2 • Page 3

  SPIS TREŚCI
  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
  PRODUKT
  OPIS CZĘŚCI
  INSTRUKCJE MONTAŻU
  UŻYTKOWANIE
  PO UŻYCIU
  KONSERWACJA
  UTYLIZACJA STARYCH
  URZĄDZEŃ
  DANE TECHNICZNE
  GWARANCJA

  OBSAH
  BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
  PRODUKT
  POPIS SOUČÁSTÍ
  MONTÁŽNÍ POKYNY
  POUŽITÍ
  PO POUŽITÍ
  OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA
  LIKVIDACE VAŠEHO STARÉHO
  SPOTŘEBIČE
  TECHHNICKÉ ÚDAJE
  ZÁRUKA

  36
  38
  38
  38
  39
  40
  40
  40
  41
  42

  44
  46
  46
  46
  47
  47
  48
  48
  48
  49

  OBSAH
  BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
  PRODUKT
  POPIS SÚČIASTOK
  POKYNY NA MONTÁŽ
  POUŽITIE
  PO POUŽITÍ
  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
  LIKVIDÁCIA VÁŠHO STARÉHO
  PRÍSTROJA
  TECHNICKÉ DETAILY
  ZÁRUKA

  TARTALOMJEGYZÉK
  BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
  A TERMÉK
  AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
  SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
  HASZNÁLAT
  HASZNÁLAT UTÁN
  ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
  A RÉGI KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
  HULLADÉKKÉNT
  MŰSZAKI ADATOK
  GARANCIA

  50
  52
  52
  52
  53
  53
  54
  54
  54
  55

  56
  58
  58
  58
  59
  59
  60
  60
  60
  61

  3 • Page 4

  Nederlands

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  Waarschuwing: Bij het gebruik van ieder elektrisch apparaat, dienen basisvoorzorgsmaatregelen
  inzake veiligheid altijd nageleefd te worden, inclusief onderstaande instructies, om het risico
  van brand, elektrische schok of verwonding te reduceren.
  Algemeen
  1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

  Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
  2. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.
  3. Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze handleiding staan beschreven.
  4. Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
  5. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Van den Berg Products,

  een door Van den Berg Products geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare

  kwalificaties om gevaar te voorkomen.
  6. Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke

  netspanning voordat u het apparaat aansluit.
  7. Dit apparaat dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact.
  8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met

  verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring

  of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen

  houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
  9. Dit apparaat is geen speelgoed. Nauwlettend toezicht is vereist als het apparaat in nabijheid

  van kinderen, huisdieren en planten wordt gebruikt. Laat het apparaat niet door kinderen

  gebruiken.
  10. Laat kinderen nooit met de verpakkingsfolies spelen.
  11. Gebruik het apparaat niet wanneer het niet normaal functioneert, gevallen of beschadigd is

  of buiten heeft gestaan.
  12. Controleer het toestel, het snoer en de accessoires regelmatig op beschadiging. Een

  beschadigd toestel c.q. beschadigde accessoires mogen niet in gebruik worden genomen.
  13. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact neemt of in het

  stopcontact plaatst.
  14. Trek de stekker niet aan de stroomkabel uit het stopcontact. Om de stekker uit het

  stopcontact te nemen, pakt u de stekker en trekt deze voorzichtig uit het stopcontact.
  15. Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat vult met water, leegt, of

  wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
  16. Niet buiten gebruiken.
  17. Dompel het toestel nooit in water of andere vloeistoffen.
  18. Kom niet met natte handen aan het apparaat of de stekker.
  19. Trek of draag het apparaat niet aan de stroomkabel, gebruik het snoer niet als handvat,

  klem het snoer niet tussen de deur, trek het snoer niet om scherpe randen of hoeken.
  20. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
  21. Gebruik geen accessoires die niet zijn aanbevolen door de leverancier, in het bijzonder

  geen accessoires die niet bij het apparaat zijn geleverd.
  22. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de accessoires bevestigt of losmaakt. Zorg ervoor

  dat het apparaat volledig afgekoeld is wanneer u accessoires bevestigt of losmaakt.
  23. Laat het apparaat niet onbeheerd wanneer de stekker in het stopcontact zit. Neem de

  stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of wanneer onderhoud

  uitgevoerd wordt.

  4 • Page 5

  Nederlands

  24. Gebruik de stoomreiniger niet voor het reinigen van ramen, wanden, plafond en elektrische

  apparatuur.
  25. Gebruik de stoomreiniger nooit in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen en gassen.

  Dit i.v.m. explosiegevaar.
  26. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.
  27. Bewaar het apparaat en de accessoires binnen en op een droge plaats.
  28. Berg het toestel op buiten het bereik van kinderen.
  29. Repareer om gevaren te vermijden het apparaat niet zelf.
  Stoomfunctie

  Waarschuwing: De kracht en warmte van de stoom kunnen nadelige gevolgen hebben voor
  bepaalde materialen. Controleer altijd voordat u het apparaat in gebruik neemt, of een oppervlak
  of materiaal ook daadwerkelijk geschikt is voor behandeling met stoom. Doe dit door een test
  uit te voeren op een verborgen oppervlak van het te behandelen materiaal.
  1.  2.

  3.
  4.


  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.

  11.


  12.
  13.

  14.  De kracht en de hitte van de stoom kunnen nadelige uitwerkingen hebben op sommige
  materialen. Voorbeelden: gelakt hout of leer kan als gevolg van de stoom worden gebleekt.
  Glanzende kunststof kan door stoom verkleuren. Acryl, fluweel en linnen reageren zeer
  gevoelig op de temperatuur van stoom.
  Plaats het apparaat nooit lang op een plek! Dit kan beschadigingen aan het te behandelen
  materiaal veroorzaken!
  Er bestaat gevaar voor verbranding door hete stoom!
  Contact met hete onderdelen, heet water of stoom kan brandwonden tot gevolg hebben.
  Wees daarom ook zeer voorzichtig wanneer u het apparaat na gebruik leeg laat lopen, er
  kan nog heet water in het apparaat zitten.
  Richt de stoomstraal nooit op mensen, dieren of planten.
  Bewerk geen kledingstukken, die zich op het lichaam bevinden.
  Gebruik de stoomreiniger nooit met natte handen en volg de veiligheidsvoorschriften voor
  elektriciteit, dus bijvoorbeeld nooit op blote voeten gebruiken.
  Let er op, dat u op tijd water bijvult.
  Vul de watertank niet met meer dan 1,0 liter water. Overvulling kan resulteren in een
  mogelijke elektrische schok.
  Gebruik kraanwater of gedestilleerd/gedemineraliseerd water indien het kraanwater in uw
  regio erg hard is.
  Voeg geen schoonmaakmiddelen, parfum, olie of andere chemicaliën toe aan het water
  dat u gebruikt in uw apparaat, aangezien dit schade kan veroorzaken aan de unit dan wel
  het apparaat onveilig maakt in gebruik.
  Richt de stoomstraal nooit rechtstreeks op zeer koude glasoppervlakten.
  Let er op dat de stoom niet direct wordt gericht op delen van apparaten waar zich de
  elektrische componenten bevinden, denk aan de onderdelen in de oven.
  Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van stoom aan objecten, materialen, personen
  en/of dieren of door het niet naleven van de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
  uitgesloten van garantie.

  Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik  Waarschuwing: gevaar voor brandwonden. Gaat u a.u.b. voorzichtig te werk wanneer u
  dit apparaat gebruikt. De stoom die uit het apparaat komt is zeer heet!

  5 • Page 6

  Nederlands

  HET PRODUCT

  NAAM VAN DE ONDERDELEN
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Handgreep
  Stoomschakelaar
  Dop watertank
  Watertank
  Aan/uit schakelaar
  Stoom-gereed controlelampje
  Aan/uit controlelampje
  Waterniveau controlelampje
  Voet van de stoomreiniger
  Vulbeker
  Vloerdoek (2x)

  Optionele accessoire:
  12. Opzetstuk voor tapijt

  MONTAGE INSTRUCTIES
  Montage apparaat
  1. Haal alle onderdelen uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.
  2. Bevestig het middendeel in de voet, en zorg ervoor dat het zwarte knopje aan het uiteinde

  van het middenstuk op de juiste positie vastklikt.
  3. Beweeg de hendel in opwaartse beweging totdat het ronde knopje bij het scharnierpunt

  vastklikt.
  Bevestigen van de vloerdoek
  Trek de vloerdoek over de voet van het apparaat, en bevestig deze met de klittenband.

  6 • Page 7

  Nederlands

  HET GEBRUIK
  Het vullen van de watertank
  1. Verzeker uzelf ervan dat de stekker niet in het stopcontact zit. Verwijder de dop van de

  watertank.
  2. Vul de tank m.b.v. de vulbeker. Om kalkaanslag te voorkomen, wordt geadviseerd om

  gedestilleerd water te gebruiken. Vul de watertank met maximaal 1,0 liter water.
  3. Schroef de dop weer op de watertank. Bij het plaatsen van de dop moet het pijltje dat op

  de dop staat, op één lijn zijn met het rechter markeringsstreepje op de watertank.

  Vervolgens draait u de dop met de klok mee, zodat het pijltje op één lijn komt met het

  linker markeringsstreepje.
  Waarschuwing: Gebruik het apparaat nooit indien de watertank dop niet goed vastgedraaid is.
  Inschakelen stoomreiniger
  1. Stop de stekker in het stopcontact.
  2. Druk de stroomschakelaar in. Het oranje controlelampje gaat branden.
  3. Na 30-50 seconden gaat het groene stoomcontrolelampje branden. De stoomreiniger is

  gereed voor gebruik.
  4. Druk de stoomschakelaar in en het apparaat begint te stomen.
  Bijvullen van de watertank
  Indien de watertank leeg is, gaat het rode waterniveau controlelampje branden. Het
  stoomcontrolelampje gaat uit en het apparaat stopt met stomen.
  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Haal de dop van de watertank af.
  3. Vul de watertank met water.
  4. Schroef de dop weer op de tank.
  5. Stop de stekker in het stopcontact.
  Tips voor gebruik
  - U kunt de gebruikshoek van het apparaat verstellen en naar behoefte de handgreep naar

  boven en beneden bewegen. Plaats hiervoor uw voet op de voet van het apparaat en beweeg

  de handgreep naar boven of beneden.
  - Indien u een glad oppervlak, zoals bijvoorbeeld een tegel- of laminaatvloer wilt reinigen

  met het apparaat, gebruik dan de voet met de vloerdoek om geen krassen op de vloeren te

  krijgen.
  Optionele accessoire
  Indien u laagpolig tapijt met het apparaat wilt opfrissen of desinfecteren, gebruikt u dan de
  vloerdoek met het opzetstuk voor tapijt. Deze optionele accessoire is geschikt voor vloerkleden
  en vloerbedekking, en is verkrijgbaar via www.muppa.nl.

  NA GEBRUIK
  Het apparaat bewaren
  1. Wanneer u het apparaat niet gebruikt, neem dan telkens de stekker uit het stopcontact en

  laat het apparaat volledig afkoelen.
  2. Leeg de watertank. Hiervoor dient u de dop van de watertank, en het filter dat zich onder

  deze dop bevindt, te verwijderen. U kunt nu de watertank legen. Plaats vervolgens het filter

  en de dop weer terug.

  7 • Page 8

  Nederlands

  3. De stroomkabel kunt u om de kabelhouder op de handgreep opwikkelen.
  4. Berg de stoomreiniger op in een koele, droge, ventilerende ruimte.
  5. Bewaar het apparaat altijd op een plek uit de buurt van kinderen.

  ONDERHOUD EN REINIGING

  Let erop dat er geen water in het apparaat binnendringt. Dompel het apparaat nooit onder
  water of in enige andere vloeistof. Neem voor elke reiniging de stekker uit het stopcontact en
  laat het apparaat volledig afkoelen.
  1. Watertank legen.
  2. Indien nodig kunt u de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek afnemen.

  Droog het apparaat vervolgens af met een schone, droge, doek.
  Vloerdoek reinigen
  Reinig de doeken volgens de voorschriften op het label.

  UW OUDE TOESTEL WEGDOEN
  1.

  2.


  3.

  4.


  Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent
  dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
  Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het
  huishoudelijke afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die
  door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
  De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en
  de menselijke gezondheid voorkomen.
  Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op
  met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product gekocht heeft.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Modelnummer
  CSM5763M
  Vermogen
  1500W
  Nominale spanning 220-240V~
  Nominale frequentie 50/60Hz

  Montiss is een gedeponeerde merknaam van :
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Nederland
  www.vdbergproducts.com

  8 • Page 9

  Nederlands

  GARANTIEBEWIJS
  Dit garantiebewijs dekt uw product voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van
  aankoop op defecten aan het product, op voorwaarde dat u het product correct heeft gebruikt
  zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.
  Gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen van
  derden, vallen niet onder de garantie. Dit geldt ook wanneer het apparaat in gebruik is genomen
  zonder dat het reservoir met water gevuld is.
  De garantie geldt niet voor de bijgeleverde accessoires, en andere delen van het product die aan
  slijtage onderhevig zijn. Mocht u deze willen nabestellen, dan is dat mogelijk via www.muppa.nl.
  Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Schade en/of storingen door
  bedrijfsmatig gebruik worden uitgesloten van garantie.
  U kunt gebruik maken van de garantie indien:
  • Het product volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt;
  • U in het bezit bent van een geldig origineel aankoopbewijs welke niet is veranderd of
  onleesbaar gemaakt;
  • Het serviceformulier duidelijk en compleet is ingevuld;
  • Er geen ingrepen zijn verricht door niet bevoegde personen of werkplaatsen;
  • De schade aan het product niet is te wijten aan een oorzaak vreemd aan het apparaat, zoals:
  brandschade, waterschade, transportschade, atmosferische ontladingen of verkeerd of
  onvoldoende onderhoud.
  Mocht ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole uw product niet goed functioneren, dan kunt
  u een beroep doen op onze service. Om een beroep te doen op onze service, verzoeken wij u om
  een duidelijk ingevuld serviceformulier, inclusief aankoopbon, naar ons op te sturen. Het
  serviceformulier kunt u verderop in de deze gebruiksaanwijzing vinden.
  Om ongerief te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na te lezen
  alvorens u tot ons te wenden.

  9 • Page 10

  Nederlands
  SERVICEFORMULIER
  Vult u onderstaand serviceformulier zo volledig en duidelijk mogelijk in. Aan de hand van het
  door u ingevulde serviceformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
  Het product:
  Artikelnummer: CSM5763M
  Artikelomschrijving: Montiss Steam Mop
  Winkel van aankoop:...........................................................................................................................
  Aankoopdatum (zoals op de aankoopbon):......................................................................................
  Uw gegevens:
  Naam:..................................................................................................................................................
  Adres:...................................................................................................................................................
  Postcode:.............................................................................................................................................
  Woonplaats:.........................................................................................................................................
  Telefoon:..............................................................................................................................................
  E-mail:..................................................................................................................................................
  Omschrijving van het probleem:
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  Dit formulier kunt u, samen met de aankoopbon sturen naar:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  of faxen naar: 024 - 345 44 29
  Servicenummer 0900 - 519 5190 (15 ct. per minuut)
  Accessoires en delen van het product die aan slijtage onderhevig zijn vallen niet binnen deze
  garantie. Mocht u deze willen nabestellen, dan is dat mogelijk via www.muppa.nl.
  LET OP: EEN SERVICEFORMULIER WAARBIJ HET AANKOOPBEWIJS ONTBREEKT KAN
  HELAAS NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN.

  10 • Page 11

  Nederlands

  11 • Page 12

  English

  SAFETY REGULATIONS

  Warning: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be
  observed, including the following, to reduce the risk of fire, electrical shock, or injury.
  General
  1. Read this user manual carefully before you use this appliance and keep it for future reference.
  2. Use it only as described in this manual.
  3. Not to be used for other purposes than described in this manual.
  4. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other components are damaged.
  5. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Van den Berg Products, a service

  centre authorized by Van den Berg Products or similarly qualified person in order to avoid

  a safety hazard.
  6. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage

  before you connect the appliance.
  7. Always use an earthed socket.
  8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,

  sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been

  given supervision or instruction regarding the use of the appliance by a person responsible

  for their safety.
  9. This appliance is not a toy. Careful supervision is required when the unit is used near

  children, pets and plants. Do not allow children to use this appliance.
  10. Never allow children to play with the plastic packaging.
  11. Do not use the unit if it is not working properly or has been dropped, damaged or left

  outdoors.
  12. Check the cleaner, power supply cable and accessories regularly for damage. Do not use

  this cleaner if it or its accessories have been damaged.
  13. Turn off the appliance before you pull the plug from the wall socket or before placing the

  plug in the wall socket.
  14. Do not pull the plug from the wall socket by its power cord. To take the plug from the wall

  socket you hold the plug and pull it carefully from the wall socket.
  15. Always disconnect the appliance from the wall socket when filling with water or emptying,

  and when not in use.
  16. Do not use the unit outside.
  17. Never immerse the appliance into water or into any other liquid.
  18. Do not touch the unit or the plug with wet hands.
  19. Do not pull or carry the unit by its power cord and do not use the power cord as a handle.

  Do not close the door on the power cord or pull it around sharp edges or corners.
  20. Keep the power cord away from heated surfaces.
  21. Do not use any accessories that are not recommended by the supplier; especially those

  accessories that have not been supplied with the appliance.
  22. Always switch the appliance off before you attach or remove the accessories. Make sure

  the device is completely cooled down before attaching or removing accessories.
  23. Do not leave the appliance unattended when the plug is in the wall socket. Remove the

  plug from the wall socket when you are not using the device or when carrying out

  maintenance.
  24. Do not use the appliance to clean windows, walls, ceiling or electrical appliances.
  25. Never use the unit in the proximity of combustible liquids and gases. Risk of explosion.

  12 • Page 13

  English

  26. Let the appliance cool down completely before storing.
  27. Keep the appliance and the accessories indoors and in a dry place.
  28. Store the cleaner safely out of reach of children.
  29. Do not attempt to repair the appliance yourself.
  Steam function

  Warning: the power and heat of the steam may have adverse consequences for certain materials.
  Always check, before putting the device into operation, whether a surface or material is actually
  suitable for treatment with steam. Do this by executing a test on a hidden surface of the material
  you wish to treat.
  1.  2.
  3.
  4.

  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.
  11.

  12.
  13.

  14.


  The force and heat of the steam may damage certain materials. Some fabrics may react to
  the temperature of the steam. For example: unpainted wood or leather can be bleached by
  the action of steam; glossy plastic can be dulled by steam; acrylic fibre, velvet and linen
  react very sensitively to the temperature of steam.
  Do not keep the device too long on one spot! This can cause damage to materials!
  Exposure to hot steam can cause scalding!
  Burns can occur from touching hot parts, hot water or steam. Use caution when draining
  unit after use as there may be hot water in the unit.
  Never directly steam towards people, animals or plants.
  Never attempt to clean clothes which are still being worn.
  Do not handle or operate steamer with wet hands and follow electrical safety precautions
  at all times, i.e., never operate without shoes.
  Ensure that the cleaner does not operate on an empty tank.
  Do not fill the water tank with more than 1,0 litres of water. Overfilling may result in a
  possible electrical shock.
  Use tap water or distilled/purified water if the tap water in your area is very hard.
  Do not add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water
  used in this appliance, as this may damage the unit or make it unsafe for use.
  Do not apply steam directly to very cold glass surfaces.
  The steam should not be aimed directly at parts containing electrical components such as
  the electrical components inside an oven.
  Damage caused by improper use of steam on objects, materials, persons and/or animals
  or by not observing the instructions in these directions for use is excluded from guarantee.

  This product is intended for domestic use only.  Warning: danger of scalding. Please use caution when using the steam cleaner. The
  steam emitted from this aperture is very hot!

  13 • Page 14

  English

  THE PRODUCT

  DESCRIPTION OF THE PARTS
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Handle
  Steam switch
  Knob
  Water tank
  Power switch
  Steam-ready indicator
  On/off indicator
  Lack-of-water indicator
  Base
  Measuring cup
  Cleaning cloth (2x)

  Optional accessory:
  12. Carpet glider

  ASSEMBLY INSTRUCTIONS
  Assembly device
  1. Take all parts out of the box and remove all packaging.
  2. Attach the body of the appliance to the base, and make sure the black knob at the end of

  the body locks into position.
  3. Move the handle in upwards direction until the round knob at the pivoting point locks into

  position.


  Attaching the cleaning cloth
  Pull the cleaning cloth across the unit base, and fix into place with Velcro.

  14 • Page 15

  English

  THE USE
  Filling the water tank
  1. Ensure that the unit has been disconnected from the power supply. Remove the knob of

  the water tank.
  2. Fill the tank by the measuring cup. In order to avoid premature scaling, only fill the water

  tank with distilled water. Do not fill the water tank with more than 1,0 litres of water.
  3. Screw on the knob again. When you replace the knob, make sure the arrow on the knob is

  in one line with the right mark on the water tank. Then turn the knob clockwise, and make

  sure the arrow is in one line with the left mark.
  Warning: Never use the unit if the water tank knob has not been securely screwed on.
  Starting the unit
  1. Insert the plug into the mains socket.
  2. Press down the power switch. The orange on/off indicator lights up.
  3. After 30-50 seconds, the green steam-ready indicator lights up. The steam mop is ready for

  use.
  4. Press down the steam switch and steam will be emitted.
  Refilling the water tank
  If the water tank is empty, the red lack-of-water indicator lights up. The steam-ready indicator
  goes off and the device stops emitting steam.
  1. Pull the plug out of the mains socket.
  2. Open the knob of the water tank.
  3. Fill water into the water tank.
  4. Screw the knob back on.
  5. Plug in the mains socket again.
  Suggestions for use
  - You can set the angle and as needed, move the handle up or down. For this, place your

  foot on the unit base and move the handle up or down.
  - If you wish to clean smooth surfaces such as if you wish to clean tiles or laminate with the

  unit, use the unit base together with the cleaning cloth so as not to scratch the surfaces.
  Optional accessory
  If you wish to refresh or disinfect short piled carpets with the unit, use the cleaning cloth
  together with the carpet glider. This optional accessory is suitable for cleaning carpets and floor
  covering, and can be ordered at your place of purchase.

  AFTER USE
  Storing the device
  1. When not using the unit, always remove the mains plug from the socket and allow it to

  cool down completely.
  2. Empty the water tank. Remove the water tank knob and the filter below this knob. Now you

  can empty the water tank. Than replace the filter and knob.
  3. You can wind the cable around the winder on the handle.
  4. Store the steam cleaner in a cool, dry and ventilating place.
  5. Store the unit out of the reach of children.

  15 • Page 16

  English

  CARE AND MAINTENANCE

  Ensure that no water penetrates the device. Never submerge it in water. Every time before you
  clean, disconnect the mains plug and allow the unit to cool off completely.
  1. Empty the water tank.
  2. If needed, wipe off the cleaner’s surfaces with a damp cloth and then thoroughly wipe it dry.
  Cleaning the cloth
  Clean the cloth according to the data on the care label.

  DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
  1.

  2.


  3.

  4.


  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product
  is covered by the European Directive 2002/96/EC.
  All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal
  waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local
  authorities.
  The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences
  for the environment and human health.
  For more detailed information about disposal of your appliance, please contact your city
  office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

  TECHNICAL DETAILS
  Model number
  Power
  Nominal voltage
  Nominal frequency

  CSM5763M
  1500W
  220-240V~
  50/60Hz

  Montiss is a registered brand name of :
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  The Netherlands
  www.vdbergproducts.com

  16 • Page 17

  English

  GUARANTEE
  This guarantee covers your unit for a period of 24 months from the date of purchase for service
  and replacement of parts, on the condition that you have used the machine correctly as described
  in the user manual. This guarantee does not exclude national legislation that may exist in the
  country of purchase in regards to warranty regulations.
  When you make a claim under this guarantee, you must submit the original invoice or receipt
  with clear mention of the date of purchase, name of retailer and the description and model
  number of the appliance. You are advised to keep these documents in a safe place.
  This device is intended for domestic use only. Damage and / or malfunctions as the result of
  industrial or commercial use are excluded from the warranty.
  The guarantee for this appliances expires if:
  • The original invoice or receipt has in one way or another been changed or made illegible;
  • The model or serial number on the product has been changed, removed, deleted or made
  illegible;
  • Repairs have been executed by unauthorized repair workshops or persons who are not
  authorized to do so;
  • The damage is the result of an external cause, such as fire damage, water damage, transport
  damage, atmospheric discharges, insufficient or improper maintenance;
  • The appliance has been operated in another country than for which originally designed,
  approved, released and produced, as well as defects occurred as the result of such
  modifications;
  • The appliance has not been used according to the guidelines and directions in the user manual
  supplied with the product.

  In the unlikely event your appliance is not functioning well or shows any defect, please contact
  your retailer. To avoid any inconvenience, we advise you to read the user manual carefully before
  contacting them.

  17 • Page 18

  English
  WARRANTY
  Please note we only accept warranties that have been filled out clearly and completely. Kindly check
  and ensure all details are filled out in the form below in order for use to attend to your complaint as
  soon as possible.
  The product:
  Article number: CSM5763M
  Article description: Montiss Steam Mop
  Place of purchase:..............................................................................................................................
  Date of purchase (as per proof of purchase):..................................................................................
  Your contact details:
  Name:..................................................................................................................................................
  Address:...............................................................................................................................................
  Postal code:.........................................................................................................................................
  City:.....................................................................................................................................................
  Telephone:...........................................................................................................................................
  E-mail:..................................................................................................................................................
  Description of the problem:
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  You can send this form, together with the proof of purchase, to:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  The Netherlands
  Or fax it to: +31 24 - 345 44 29
  Accessories and parts of the product that are susceptible to wear and tear are not included in this
  guarantee. Should you wish to reorder these, please visit www.muppa.nl.
  PLEASE NOTE THAT ALL WARRANTIES NEED TO BE ACCOMPANIED BY A VALID PROOF OF
  PURCHASE IN ORDER TO BE CONSIDERED.

  18 • Page 19

  English

  19 • Page 20

  Deutsch

  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

  Warnung: Die Sicherheitshinweise, wie die Folgenden, sollten immer befolgt werden, wenn ein
  elektrisches Gerät in Benutzung ist, um die Risiken für Feuer Stromschlag oder Verletzungen
  zu reduzieren.
  Allgemein
  1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät benutzen und heben

  Sie diese zur künftigen Referenz auf.
  2. Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung genannten

  Zweck.
  3. Nicht zu verwenden für andere Zwecke als in dieser Anleitung beschrieben.
  4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder ein anderes Teil

  des Geräts defekt oder beschädigt ist.
  5. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Van den Berg Products oder einer von Van

  den Berg Products autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht

  werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  6. Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem

  Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
  7. Dieses Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
  8. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,

  sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen

  nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur

  Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
  9. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Wachsamkeit und Aufsicht sind unerlässlich, wenn das

  Gerät in der Nähe von Kindern, Haustieren und Pflanzen benutzt wird. Lassen Sie das

  Gerät nicht von Kindern bedienen.
  10. Lassen Sie Kinder nie mit den Verpackungsfolien spielen.
  11. Benutzen Sie das Gerät nicht , wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, nachdem es

  heruntergefallen ist, es beschädigt ist oder draußen gelassen wurde.
  12. Prüfen Sie das Gerät und Kabel und Zubehör regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes

  Gerät bzw. Zubehör darf nicht in Betrieb genommen werden.
  13. Schalten Sie das Gerät aus, ehe Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder in der

  Steckdose platzieren.
  14. Ziehen Sie den Stecker nicht am Stromkabel aus der Steckdose. Um den Stecker aus der

  Steckdose zu ziehen, nehmen Sie den Stecker in die Hand und ziehen diesen vorsichtig

  aus der Steckdose.
  15. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät mit Wasser füllen, es

  entleeren, oder wenn Sie es nicht benutzen.
  16. Nicht außerhalb des Hauses anwenden.
  17. Tauchen Sie das Gerät nimmer in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  18. Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
  19. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nie am Netzkabel und heben Sie es auf keinen Fall am

  Kabel hoch. Klemmen Sie das Kabel nicht in der Tür ein und führen Sie es nicht an scharfen

  Rändern oder Ecken entlang.
  20. Halten Sie mit dem Kabel Abstand von warmen Oberflächen.
  21. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, insbesondere

  keine, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurden.

  20 • Page 21

  Deutsch

  22. Schalten Sie das Gerät immer aus, ehe Sie Zubehörteile befestigen oder lösen. Lassen Sie

  das Gerät vollständig abkühlen, ehe Sie Zubehörteile befestigen oder lösen.
  23. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich der Stecker in der Steckdose

  befindet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen

  oder Wartungen daran vorgenommen werden.
  24. Benutzen Sie den Dampfreiniger nicht, um Fenster, Wände, Dach und elektrische Geräte

  zu reinigen.
  25. Benutzen Sie den Dampfreiniger nie in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten und

  Gasen. Es besteht Explosionsgefahr.
  26. Lassen Sie das Gerät völlig abkühlen, bevor Sie es abstellen.
  27. Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör im Haus und an einem trockenen Platz auf.
  28. Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
  29. Um Gefährdungen zu vermeiden reparieren Sie nicht selbständig.
  Dampf-Funktion

  Achtung: Stärke und Temperatur des Dampfes können sich auf bestimmte Materialien nachteilig
  auswirken. Kontrollieren Sie immer, ehe Sie das Gerät benutzen, ob ein Material oder eine
  Oberfläche auch wirklich für eine Behandlung mit Dampf geeignet ist. Testen Sie das erst an
  einer nicht sichtbaren Stelle des zu behandelnden Materials.
  1.


  2.

  3.
  4.


  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.

  11.


  12.
  13.

  14.  Die Kraft und Hitze des Dampfes können sich nachteilig auf manche Materialien auswirken.
  Beispiele: Lackiertes Holz oder Leder kann in Folge von Dampf gebleicht werden. Acryl,
  Samt und Leinen reagieren sehr empfindlich auf die Temperatur von Dampf.
  Sie dürfen das Gerat nicht zu lange auf einer Stelle einsetzen! Dies konnte Schaden
  herbeifuhren!
  Es besteht die Gefahr des Verbrühens durch heißen Dampf!
  Beim Berühren von heißen Teilen, heißem Wasser oder Dampf besteht Verbrennungsgefahr.
  Beim Entleeren nach der Benutzung des Geräts Vorsicht walten lassen, da heißes Wasser
  enthalten sein kann.
  Richten Sie niemals Dampf auf Personen, Tieren oder Pflanzen.
  Bearbeiten Sie keine Kleidungsstücke mit dem Gerät, die sich am Körper befinden.
  Nicht mit nässen Händen verwenden. Befolgen Sie immer die elektrischen Schützvorschriften;
  verwenden Sie das Gerät zum Beispiel nicht Barfuss.
  Achten Sie darauf, rechtzeitig Wasser nachzufüllen.
  Füllen Sie den Tank nicht mit mehr als 1,0 L Wasser. Überfüllung kann elektrischen Schock
  zur Folge haben.
  Nutzen Sie Leitungswasser oder – bei sehr hartem Wasser – Destilliertes/aufbereitetes
  Wasser.
  Keine Reinigungslösungen, parfümierte Substanzen, Öl oder andere Chemikalien zum
  Wasser hinzugeben, da dies zur Beschädigung des Geräts führen und einen sicheren
  Gebrach verhindern kann.
  Vermeiden Sie es, Dampf auf sehr kalte Glasoberflächen aufzutragen.
  Der Dampfstrahl darf nicht direkt auf Teile mit elektrischen Komponenten gerichtet werden,
  wie beispielsweise die Elektroteile eines Herdes.
  Schäden, die durch falschen Einsatz von Dampf an Objekten bzw. Materialien, resp. An
  Personen und/oder Tieren, oder durch das Nichtbeachten der Instruktionen in dieser
  Gebrauchsanleitung verursacht werden, werden von der Garantie ausgeschlossen.

  21 • Page 22

  Deutsch

  Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch.  Achtung: Verbrühungsgefahr. Bitte seien Sie vorsichtig beim Betrieb des Dampfreinigers.
  Der durch diese Öffnung vom Gerät ausgestoßene Dampf ist extrem heiß!

  DAS PRODUKT

  BEZEICHNUNG DER BESTANDTEILE
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Handgriff
  Dampfschalter
  Kappe für Wasserbehälter
  Wasserbehälter
  Ein/Aus Schalter
  Dampf-bereit Kontrollleuchte
  Ein/Aus Kontrollleuchte
  Wasserpegel Kontrollleuchte
  Dampfreinigerfuß
  Messbecher
  Bodentücher (2x)

  Optionales Zubehörteil
  12. Teppichgleiter

  22 • Page 23

  Deutsch

  ZUSAMMENBAU ANWEISUNGEN
  Zusammenbau des Gerätes
  1. Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und entfernen Sie die gesamte Verpackung.
  2. Befestigen Sie den Körper des Gerätes an der Basis und vergewissern Sie sich, daß die

  schwarze Kappe am Ende des Körpers richtig einrastet.
  3. Bewegen Sie den Griff nach oben bis die runde Kappe am Dreh-und Angelpunkt einrastet.
  Bodentuch befestigen
  Wischtuch über Gerätefuß ziehen und mit Klettband festmachen.

  VERWENDUNG DES GERÄTES
  Wasserbehälter auffüllen
  1. Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht an der Steckdose angeschlossen ist. Entfernen Sie

  die Kappe des Wasserbehälters.
  2. Füllen Sie den Behälter mittels des Messbechers. Um vorzeitiges Verkalken zu vermeiden,

  füllen Sie nur destilliertes Wasser in den Wassertank. Füllen Sie den Tank nicht mit mehr

  als 1,0 L Wasser.
  3. Schrauben Sie die Kappe wieder auf den Wasserbehälter. Wenn Sie die Kappe wieder auf

  den Wasserbehälter schrauben, vergewissern Sie sich, daß der Pfeil auf der Kappe in einer

  Linie mit der rechten Markierung auf dem Wasserbehälter ist.Drehen Sie die Kappe dann

  im Uhrzeigersinn und vergewissern Sie sich, daß der Pfeil in einer Linie mit der linken

  Markierung ist.
  Warnung: Gerät nie verwenden, wenn der Wassertank-Verschluss nicht fest aufgeschraubt ist.
  Dampfreiniger starten
  1. Stecken Sie den Stecker in der Steckdose.
  2. Drücken Sie den Stromschalter ein. Die orangefarbene Ein/Aus Kontrollleuchte leuchtet.
  3. Nach 30-50 Sekunden leuchtet die grüne Dampf-bereit Kontrollleuchte. Der Dampfreiniger

  ist jetzt bereit.
  4. Drücken Sie den Dampfschalter ein und das Gerät fängt an zu dampfen.
  Wasserbehälter nachfüllen
  Wenn der Wasserbehälter leer ist, leuchtet die rote Wasserpegel Kontrollleuchte. Die
  Dampf-bereit Kontrollleuchte erlöscht und das dampfen wird gestopft.
  1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  2. Entfernen Sie die Kappe des Wasserbehälters.
  3. Füllen Sie den Behälter mit Wasser auf.
  4. Schrauben Sie die Kappe wieder auf den Behälter.
  5. Stecken Sie den Stecker in der Steckdose.
  Hinweis zum Gebrauch
  - Sie können den Neigungswinkel verstellen und je nach Bedarf den Handgriff nach oben

  oder unten bewegen. Stellen Sie dazu Ihren Fuß auf den Gerätefuß und bewegen Sie den

  Handgriff nach oben oder unten.
  - Wenn Sie glatte Oberflächen, wie z.B. Fliesen, oder Laminat mit dem Gerät reinigen

  möchten, verwenden Sie den Gerätefuß mit Bodentuch, um die Oberflächen nicht zu

  zerkratzen.

  23 • Page 24

  Deutsch

  Optionales Zubehörteil
  Wenn Sie kurzflorigen Teppichboden mit dem Gerät erfrischen oder desinfizieren möchten,
  verwenden Sie den Bodentuch mit Fußbodengleiter. Dieses Sonderzubehör eignet sich zum
  Reinigen von Teppichen und Bodenbelägen und kann bei www.muppa.de bestellt werden.

  NACH DEM GEBRAUCH
  Gerät aufbewahren
  1. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose

  und lassen Sie es vollständig abkühlen.
  2. Entleeren Sie den Wassertank. Entfernen Sie die Kappe des Wasserbehälters und den Filter

  unterhalb dieser Kappe. Jetzt können Sie den Wasserbehälter ausleeren. Setzen Sie dann

  den Filter und die Kappe wieder ein.
  3. Das Kabel können Sie an der Kabelaufwicklung am Handgriff und am Gerät aufwickeln.
  4. Bewahren Sie den Dampfreiniger an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.
  5. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

  PFLEGE UND WARTUNG

  Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie es niemals unter
  Wasser. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig
  abkühlen.
  1. Wassertank entleeren.
  2. Geräte-Oberflächen bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und danach

  gründlich trocken wischen.
  Bodentuch reinigen
  Reinigen Sie das Tuch gemäß den Angaben in dem Pflegeetikett.

  24 • Page 25

  Deutsch

  ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

  1.

  2.

  3.

  4.


  Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht
  ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
  Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich
  vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
  Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden
  und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
  Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung,
  beim Entsorgungssamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

  TECHNISCHE DATEN
  Modellnummer
  CSM5763M
  Leistung
  1500W
  Nominale Spannung 220-240V~
  Nominale Frequenz 50/60Hz

  Montiss ist ein eingetragener Markenname von:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Niederlande
  www.vdbergproducts.com

  25 • Page 26

  Deutsch

  GARANTIEBEWEIS
  Dieser Garantieschein deckt Ihr Gerät innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Datum
  des Ankaufs bezüglich Defekten an dem Gerät unter der Voraussetzung ab, dass Sie das Gerät in
  korrekter Weise benutzt haben, wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben steht.
  Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche von Dritten
  auftreten, fallen nicht unter die Garantie. Dies gilt auch, wenn das Gerät in Gebrauch genommen
  wurde, ohne dass das Reservoir mit Wasser gefüllt wurde.
  Die Garantie gilt nicht für das mitgelieferte Zubehör und andere Teile des Geräts, die der
  Abnutzung unterliegen. Ihre diesbezügliche evtl. Nachbestellung können Sie an www.muppa.de
  richten.
  Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt. Schäden und / oder
  Störungen aufgrund betriebsmäßiger Nutzung werden von der Garantie ausgeschlossen.
  Sie können sich auf die Garantie berufen, wenn:
  • Das Gerat entsprechend der Gebrauchsanweisung, benutzt worden ist;
  • Sie einen gültigen Ankaufsbeweis vorlegen können und dieser nicht auf irgendeine Weise

  geändert oder unlesbar gemacht wurde;
  • Das Serviceformular deutlich und vollständig ausgefüllt wurde;
  • Von dazu nicht autorisierten Reparaturwerkstätten oder dazu nicht befugten Personen keine
  Eingriffe vorgenommen worden sind;
  • Der Schaden nicht aufgrund von Fremdeinwirkung auf das Gerät entstanden ist, wie u.a. durch
  Brandschaden, Wasserschaden, Transportschaden, atmosphärische Entladungen,
  ungenügende oder falsche Pflege.
  Sollte trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle Ihr Gerät nicht zufrieden stellend
  funktionieren, können Sie sich auf unseren Service berufen. Wenn Sie unseren Service in
  Anspruch nehmen wollen, ersuchen wir Sie, uns ein deutlich ausgefülltes Serviceformular mit
  der Kaufquittung zu übersenden. Das Serviceformular finden Sie im rückwärtigen Teil dieser
  Gebrauchsanweisung.
  Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, bei etwaigen Problemem erst die Gebrauchsanweisung
  sorgfältig zu lesen, ehe Sie sich an uns wenden.

  26 • Page 27

  Deutsch
  SERVICEFORMULAR
  Undeutlich oder unvollständig ausgefüllte Serviceformulare können von uns leider nicht
  bearbeitet werden. Füllen Sie deshalb das Serviceformular immer so deutlich und vollständig wie
  möglich aus!
  Das Produkt:
  Artikelnummer: CSM5763M
  Artikelumschreibung: Montiss Steam Mop
  Geschäft, in dem der Ankauf getätigt wurde:.....................................................................................
  Ankaufsdatum (wie auf der Kaufquittung):........................................................................................
  Ihre Daten:
  Name:..................................................................................................................................................
  Adresse:...............................................................................................................................................
  PLZ:......................................................................................................................................................
  Ort:.......................................................................................................................................................
  Telefon:................................................................................................................................................
  E-Mail:..................................................................................................................................................
  Umschreibung des Problems:
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  Dieses Formular können Sie zusammen mit der Kaufquittung senden an:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  NL-6641 TK Beuningen
  Niederlande
  oder faxen an: 02151 – 78 18 638
  Service Hot Line: 0180 - 519 519 0 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
  Zubehör und Teile des Geräts, die der Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter diese Garantie.
  Wenn Sie diese nachbestellen möchten, können Sie dies via www.muppa.de.
  ACHTUNG: EIN SERVICEFORMULAR, DEM KEINE KAUFQUITTUNG BEIGELEGT WURDE, KANN
  LEIDER NICHT BEARBEITET WERDEN.

  27 • Page 28

  Français

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ

  Avertissement: Quand vous utilisez un appareil électrique, les consignes générales de
  sécurité doivent toujours être suivies, y compris celles qui suivent, afin de réduire les risques
  d’incendie, de choc électrique ou les risques de blessure.
  Général
  1. Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les comme

  référence ultérieure.
  2. Utilisez-le seulement selon les indications contenues dans ce mode d’emploi.
  3. Ne pas l’employer dans d’autres buts que ceux décrits dans ce mode d’emploi.
  4. N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres éléments sont

  endommagés.
  5. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Van den Berg Products,

  un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
  6. Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la

  tension secteur locale.
  7. Cet appareil doit être branché dans une prise reliée à la terre.
  8. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants)

  dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des

  personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient

  sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil

  par une personne responsable de leur sécurité.
  9. Cet appareil n’est pas un jouet. Exercez une stricte surveillance quand vous utilisez

  l’appareil en présence d’enfants, d’animaux domestiques ou de plantes. Ne permettez pas

  à des enfants d’utiliser l’appareil.
  10. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le film d’emballage.
  11. Ne pas utiliser cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il est tombé ou

  endommagé ou s’il a été laissé à l’extérieur.
  12. Contrôlez régulièrement l’absence de détériorations au niveau du câble et sur l’appareil. Il

  est interdit d’utiliser l’appareil et ses accessoires lorsqu’ils sont endommagés.
  13. Éteignez toujours l’appareil avant d’enlever ou avant placez la prise.
  14. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour enlever la prise, prenez celle-ci en main

  et retirez-la prudemment de la prise murale.
  15. Débranchez toujours l’appareil de la prise de courant murale quand vous le remplissez

  d’eau ou quand vous le videz et quand il n’est pas utilisé.
  16. Ne l’utilisez pas dehors.
  17. Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
  18. Ne manipulez pas l’appareil ni la prise avec des mains mouillées.
  19. Ne pas tirer ou transporter l’appareil par le cordon électrique, ne pas utiliser le cordon

  électrique comme poignée, ne pas coincer le cordon dans une porte et ne pas tirer le

  cordon s’il frotte contre un coin ou un bord saillant.
  20. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
  21. Ne pas utiliser d’accessoires qui ne soient pas recommandés par le fournisseur, en

  particulier les accessoires qui ne sont pas fournis avec l’appareil.
  22. Éteignez toujours l’appareil avant de fixer ou de détacher les accessoires. Laissez

  entièrement refroidir l’appareil avant de fixer ou de détacher les accessoires.
  23. Ne pas laissez l’appareil sans surveillance quand il est branché sur la pise de courant.

  Débranchez de la prise de courant quand vous n’utilisez pas l’appareil ou quand il est réparé.

  28 • Page 29

  Français

  24. N’utilisez pas le nettoyeur vapeur pour nettoyer des fenêtres, murs, toits ou autres

  appareils électriques.
  25. N’utilisez jamais le nettoyeur vapeur à proximité de liquides ou de gaz inflammables. Une

  risque d’explosion existe.
  26. Laissez entièrement refroidir l’appareil avant de le ranger.
  27. Rangez l’appareil et les accessoires à l’intérieur dans un endroit sec.
  28. Rangez l’appareil hors de la portée des enfants.
  29. Ne réparez pas vous-même.
  Fonction vapeur

  Attention: la puissance et la chaleur de la vapeur peuvent avoir des effets néfastes sur certains
  matériaux. Avant d’utiliser l’appareil, toujours vérifier si une surface ou un matériau convient
  réellement au traitement à la vapeur. Procéder en effectuant un essai sur une surface cachée du
  matériau à traiter.
  1.  2.

  3.
  4.

  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.
  11.


  12.
  13.

  14.  La puissance et la chaleur de la vapeur peuvent altérer certains matériaux. Exemples: le
  bois verni et le cuir peuvent se décolorer sous l’action de la vapeur. Les matières plastiques
  brillantes peuvent ternir sous l’action de la vapeur. Les matières acryliques, le velours et le
  lin sont très sensibles à la température de la vapeur.
  Ne placer l’appareil jamais longue sur un endroit! Ceci peut causer les endommagements
  au matériel a traiter!
  Veiller à ne pas vous ébouillanter avec la vapeur chaude!
  Le contact avec des pièces chaudes peut causer des brûlures. Faire attention en vidant
  l’appareil après son utilisation car il peut y rester de l’eau chaude.
  Ne jamais diriger la vapeur sur une personne, un animal ou des plantes.
  Ne nettoyez jamais vos vêtements avec l’appareil tant que vous les portez.
  N’utilisez pas l’appareil les mains mouillées et suivez toutes précautions concernant
  l’électricité indiquée, somme, par exemple, de ne pas utiliser l’appareil pieds nues.
  Veillez à rajouter à temps de l’eau dans le réservoir.
  Ne pas remplir le réservoir de vapeur d’eau avec plus de 1,0 litres d’eau. Si vous en mettez
  trop, il existe un risque de choc électrique.
  Utiliser de l’eau du robinet ou distillée/purifiée si l’eau de la région est très dure.
  N’ajouter aucun produit nettoyant parfum, huile ni autre produit chimique à l’eau utilisée
  dans cet appareil sous peine de l’endommager ou de compromettre la sécurité de son
  utilisation.
  Ne pas projeter de la vapeur directement sur des surfaces en verre très froides.
  La vapeur ne doit pas être dirigée directement sur des pièces comprenant des composants
  électriques comme ceux d’une cuisinière.
  Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la vapeur sur des objets, des
  matériaux, des personnes et/ou des animaux ou par le non-respect des indications de ce
  mode d’emploi sont exclus de la garantie.

  Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.  Avertissement : Risque de brûlure. Soyez prudent lorsque vous utilisez le nettoyeur
  vapeur. La vapeur émise par son ouverture est très chaude.

  29 • Page 30

  Français

  LE PRODUIT

  DÉNOMINATION DES PIÈCES
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Poignée
  Interrupteur de la vapeur
  Couvercle du réservoir d’eau
  Réservoir d’eau
  Interrupteur marche/arrêt
  Témoin lumineux vapeur-prête
  Témoin lumineux marche/arrêt
  Témoin lumineux du contrôle du niveau d’eau
  Pied du nettoyeur vapeur
  Gobelet doseur
  Chiffon de nettoyage 2x)

  Accessoire en option
  12. Adaptateur pour tapis

  INSTRUCTIONS DE MONTAGE
  Montage de l’appareil
  1. Enlever tous les éléments de la boîte et retirer tous les emballages.
  2. Mettre le corps de l’appareil sur la base, et s’assurer que la boule noire en bas du corps de

  l’appareil verrouille sa position.
  3. Tirer la poignée vers le haut jusqu’à ce que la boule au niveau du pivot verrouille la position.
  Fixer le chiffon
  Placer le chiffon sur le pied de l’appareil et fixer avec le Velcro.

  30 • Page 31

  Français

  UTILISATION DE L’APPAREIL
  Remplissage du réservoir d’eau
  1. Assurez-vous que l’appareil est débranché. Retirez le couvercle du reservoir d’eau.
  2. Remplissez le réservoir à l’aide du gobelet doseur. Afin d’éviter un entartrage prématuré,

  remplissez le réservoir uniquement avec de l’eau distillée. Ne pas remplir le réservoir de

  vapeur d’eau avec plus de 1,0 litres d’eau.
  3. Revissez le couvercle sur le réservoir d’eau. Au moment de remplacer le couvercle,

  s’assurer que la flèche sur le couvercle soit en continuité avec la marque à droite sur le

  réservoir d’eau. Tourner ensuite le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre, et

  s’assurer que la flèche soit en continuité avec la marque à gauche.
  Attention: Ne jamais utiliser l’appareil lorsque le couvercle du réservoir d’eau n’est pas vissé.
  Démarrage du nettoyeur vapeur
  1. Branchez la prise.
  2. Appuyez sur l’interrupteur de courant. Le témoin lumineux marche/arrêt orange s’allume.
  3. Le témoin lumineux vapeur-prête vert s’allume après environ 30 à 50 secondes. Le

  nettoyeur vapeur est à présent prêt à l’emploi.
  4. Appuyez sur l’interrupteur de vapeur et l’appareil commence à générer de la vapeur.
  Rajouter de l’eau dans le réservoir
  Lorsque le réservoir d’eau est vide, le témoin lumineux du contrôle du niveau d’eau rouge
  s’allume. Le témoin lumineux vapeur-prête s’éteignent et l’appareil arrête à générer de la
  vapeur.
  1. Débranchez la prise.
  2. Retirez le couvercle du réservoir d’eau.
  3. Ajoutez de l’eau dans le réservoir.
  4. Revissez le couvercle sur le réservoir.
  5. Branchez la prise.
  Consignes d’utilisation
  - Vous pouvez régler l’angle d’inclinaison et, selon les besoins, vous pouvez monter ou

  descendre la poignée. Pour ce faire, placez votre pied sur le pied de l’appareil et faites

  bouger la poignée vers le haut ou le bas.
  - Si vous souhaitez nettoyer avec l’appareil des surfaces lisses, comme par exemple le

  carrelage ou le stratifié, utilisez le pied de l’appareil avec le chiffon pour ne pas rayer les

  surfaces.
  Accessoire en option
  Si vous souhaitez rafraîchir ou désinfecter de la moquette rase avec l’appareil, utilisez le chiffon
  avec l’adaptateur pour tapis. Cet accessoire optionnel convient pour nettoyer la moquette et le
  revêtement du sol. Il peut être commandé sur www.muppa.nl.

  31 • Page 32

  Français

  APRÈS USAGE
  Conservation de l’appareil
  1. Si vous n’utilisez pas l’appareil, débranchez toujours la prise électrique et laissez-le refroidir

  entièrement.
  2. Videz le réservoir d’eau. Retirer le couvercle du réservoir d’eau et le filtre en-dessous de ce

  couvercle. Il est maintenant possible de vider le réservoir d’eau. Replacer ensuite le filtre et

  le couvercle.
  3. Vous pouvez enrouler le câble sur le support de la poignée et sur l’appareil.
  4. Stockez le nettoyeur vapeur dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
  5. Conservez l’appareil hors de portée des enfants.

  SOIN ET ENTRETIEN

  Veillez à ce que l’eau ne pénètre pas dans l’appareil. Ne plongez jamais l’appareil dans
  l’eau. Avant chaque nettoyage, débranchez la prise électrique et laissez entièrement refroidir
  l’appareil.
  1. Vider le réservoir d’eau.
  2. Si nécessaire, essuyez les surfaces de l’appareil avec un chiffon légèrement humide et

  ensuite essuyez-le pour le sécher complètement.
  Nettoyer le chiffon
  Nettoyez le chiffon conformément aux indications de l’étiquette d’entretien.

  ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL
  1.

  2.

  3.

  4.  32

  Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une croix, signifie que le
  produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
  Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures
  prévus à cet effet par votre municipalité.
  Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et
  risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.
  Pour plus d’information concernant l’élimination de votre ancien appareil, veuillez
  contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin ou vous
  avez acheté ce produit. • Page 33

  Français

  FICHE TECHNIQUE

  Numéro de modèle CSM5763M
  Puissance
  1500W
  Tension nominale 220-240V~
  Fréquence nominale 50/60Hz
  Montiss est une marque déposée de:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Pays-Bas
  www.vdbergproducts.com

  33 • Page 34

  Français

  CERTIFICAT DE GARANTIE
  Le présent certificat de garantie couvre les frais de service de votre appareil pour une période de
  24 mois à compter de la date d’achat, à condition que vous ayez utilisé l’appareil correctement,
  conformément aux instructions du mode d’emploi.
  Les défauts survenus par suite d’une utilisation incompétente, d’endommagements ou de
  tentatives de réparations de tiers ne sont pas couverts par la garantie. Ceci vaut également
  lorsque l’appareil a été mis en service sans que le réservoir n’ait été rempli.
  Les accessoires livrés avec l’appareil et autres pièces du produit qui s’usent normalement ne
  tombent pas sous la garantie. Si vous désirez les renouveler, veuillez les commander sur le site
  internet www.muppa.nl.
  Cet appareil est uniquement destiné à l’usage domestique. Tout dommage et / ou toute panne
  causés par un usage professionnel sont exclus de la garantie.
  Vous pouvez faire jouer la garantie dans les cas suivants:
  • Si l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi;
  • Si vous êtes en possession d’un bon d’achat valable ou que celui-ci a n’été pas modifié ou

  rendu illisible d’une manière ou d’une autre;
  • Si le formulaire de service est clair et a été entièrement rempli;
  • Si des réparations ont n’été pas effectuées par des ateliers de réparation non autorisés ou des
  personnes non habilitées à cet effet;
  • Si le dommage n’est pas dû à une cause étrangère à l’appareil, comme par exemple un
  incendie, une inondation, un accident de transport, des décharges atmosphériques, un
  entretien insuffisant ou incorrect.
  Au cas où, malgré notre contrôle de qualité soigneux, l’appareil ne fonctionnerait pas bien, vous
  pouvez faire appel à notre service après-vente. Dans ce cas, veuillez remplir clairement le
  formulaire de service prévu à cet effet et nous l’envoyer accompagné du ticket de caisse. Ce
  formulaire se trouve au bas du présent mode d’emploi.
  Dans le but de vous éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire soigneusement le
  mode d’emploi avant de faire appel à nous.

  34 • Page 35

  Français
  FORMULAIRE DE SERVICE
  Nous ne pouvons malheureusement pas donner suite aux formulaires de service imprécis ou
  partiellement remplis. Veuillez donc toujours remplir ce formulaire de la façon la plus claire et
  la plus complète possible!
  Le produit:
  Numéro d’article: CSM5763M
  Description de l’article: Montiss Steam Mop
  Magasin d’achat:................................................................................................................................
  Date d’achat: (indiquée sur le ticket de caisse):...............................................................................
  Vos données:
  Nom:...................................................................................................................................................
  Adresse:...............................................................................................................................................
  Code postal:........................................................................................................................................
  Localité:...............................................................................................................................................
  Téléphone:...........................................................................................................................................
  E-mail:.................................................................................................................................................
  Description du problème:
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  Veuillez renvoyer ce formulaire avec le ticket de caisse à l’adresse suivante:
  Van den Berg Products BV
  Afdeling Service
  IJzerwerf 10-12
  NL-6641 TK Beuningen
  Pays-Bas
  ou l’envoyer par fax au numéro suivant: +31 24 - 345 44 29
  Les accessoires et pièces du produit qui s’usent normalement ne tombent pas sous la garantie.
  Si vous désirez les renouveler, veuillez les commander sur le site internet www.muppa.nl.
  ATTENTION: SI LE FORMULAIRE N’EST PAS ACCOMPAGNÉ DU TICKET DE CAISSE,
  VOTRE DEMANDE DE DÉPANNAGE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.

  35 • Page 36

  Polski

  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

  Ostrzeżenie: Podczas używania wszelkich urządzeń elektrycznych, zawsze powinny być
  przestrzegane podstawowe środki ostrożności, w tym następujące, w celu zmniejszenia ryzyka
  pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
  Ogólne
  1. Należy przeczytać uważnie tę instrukcję przed użyciem urządzenia i zachować ją na

  przyszłość.
  2. Używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
  3. Nie może być stosowany do innych celów niż opisane w niniejszej instrukcji.
  4. Nie wolno używać urządzenia, jeśli wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są

  uszkodzone.
  5. Uwaga! Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez

  producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub wykwalifikowaną osobę w celu

  uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa.
  6. Należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci

  przed podłączeniem urządzenia.
  7. Zawsze używać uziemionego gniazdka.
  8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi

  zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub nie posiadającymi

  doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w

  zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
  9. To urządzenie to nie zabawka. Potrzebny jest ścisły nadzór, kiedy urządzenie jest używane

  w pobliżu dzieci, zwierząt domowych i roślin. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
  10. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom bawić się opakowaniami z tworzyw sztucznych.
  11. Nie używać urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone

  lub pozostawione na dworze.
  12. Regularnie sprawdzić oczyszczacz, kabel zasilający i akcesoria pod względem uszkodzeń.

  Nie stosować oczyszczacza, jeśli on sam lub jego części zostały uszkodzone.
  13. Wyłączyć urządzenie przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka lub przed włożeniem

  wtyczki do gniazdka elektrycznego.
  14. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka za przewód zasilający. Aby wyciągnąć wtyczkę z

  gniazdka należy złapać wtyczkę i wyciągnąć ją ostrożnie z gniazdka.
  15. Należy zawsze odłączyć urządzenie z gniazdka podczas napełniania wodą lub opróżniania

  i gdy nie jest używane.
  16. Nie wolno używać urządzenia na dworze.
  17. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub w innej cieczy.
  18. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki mokrymi rękami.
  19. Nie należy ciągnąć lub przenosić urządzenia za przewód zasilający i nie używać przewodu

  zasilającego jako uchwytu. Nie zamykać drzwi na przewodzie zasilającym lub ciągnąć go

  po ostrych krawędziach i narożnikach.
  20. Trzymać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
  21. Nie należy stosować żadnych akcesoriów, które nie są zalecane przez dostawcę, w

  szczególności tych akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
  22. Zawsze wyłączać urządzenie przed podłączeniem lub zdjęciem akcesoriów. Należy

  upewnić się, że urządzenie całkowicie ostygło przed podłączeniem lub zdjęciem akcesoriów.
  23. Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest w gniazdku. Wyjąć wtyczkę z

  gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub w trakcie przeprowadzania konserwacji.

  36 • Page 37

  Polski

  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.

  Nie wolno używać urządzenia do czyszczenia okien, ścian, sufitu lub urządzeń elektrycznych.
  Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów. Ryzyko wybuchu.
  Niech urządzenie ostygnie przed odłożeniem do schowka.
  Urządzenie i wyposażenie trzymać w pomieszczeniu, w suchym miejscu.
  Przechowywać oczyszczacz bezpiecznie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  Nie wolno próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

  Funkcja parowa

  Ostrzeżenie: siła i temperatura pary mogą mieć negatywny wpływ na niektóre materiały.
  Zawsze należy sprawdzić, przed użyciem urządzenia, czy powierzchnia lub materiał
  rzeczywiście nadaje się do czyszczenia parowego. Wykonuje się próbę na niewidocznej
  powierzchni materiału, który ma być czyszczony.
  1.  2.

  3.
  4.


  5.
  6.
  7.


  8.
  9.

  10.

  11.


  12.
  13.

  14.  Siła i temperatura pary mogą uszkodzić niektóre materiały. Niektóre materiały mogą
  reagować na temperaturę pary. Na przykład: niemalowane drewno czy skóra mogą zostać
  wybielone w wyniku działania pary wodnej; błyszczący plastik może zostać zmatowiony
  przez parę, włókno akrylowe, aksamit i len reagują bardzo wrażliwie na temperaturę pary.
  Nie należy trzymać urządzenia za długo w jednym miejscu! Może to spowodować
  uszkodzenie materiałów!
  Wystawienie na działanie gorącej pary wodnej może powodować oparzenia!
  Oparzenia mogą wystąpić w wyniku dotykania gorących części, gorącej wody lub pary.
  Należy zachować ostrożność podczas opróżniania po użyciu, ponieważ w urządzeniu może
  być gorąca woda.
  Nigdy kierować strumienia pary bezpośrednio na ludzi, zwierzęta lub rośliny.
  Nigdy nie czyścić ubrań na osobie.
  Nie dotykać ani nie obsługiwać oczyszczacza parowego mokrymi rękami, należy stosować
  się do środki bezpieczeństwa w kontakcie z elektrycznością w każdym czasie, tzn. nie
  używać nie mając na sobie butów.
  Upewnij się, że oczyszczacz nie działa z pustym zbiornikiem.
  Nie wolno napełniać zbiornika na wodę więcej niż 1,0 l wody. Przepełnienie może
  powodować porażenie prądem.
  Używać wody z kranu lub destylowanej / wody oczyszczonej, jeśli wody na danym
  obszarze jest bardzo twarda.
  Nie dodawać środków czyszczących, aromatów, olejów lub innych substancji chemicznych
  do wody używanej w urządzeniu, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub
  spowodować, że stanie się niebezpieczny do użycia.
  Nie stosować pary bezpośrednio na bardzo zimne powierzchnie szklane.
  Para nie powinna być skierowana bezpośrednio na części zawierające elementy
  elektryczne, takie jak elementy elektryczne wewnątrz piekarnika.
  Szkody spowodowane przez niewłaściwe stosowanie pary na przedmioty, materiały, ludzi
  lub zwierzęta lub nie przestrzeganie wskazówek z niniejszej instrukcji obsługi są
  wyłączone z gwarancji.

  Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.


  37 • Page 38

  Polski

  Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo poparzenia. Proszę zachować ostrożność
  podczas korzystania z oczyszczacza parowego. Para emitowana przez ten otwór
  jest bardzo gorąca!

  PRODUKT

  OPIS CZĘŚCI
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Uchwyt
  Przełącznik pary
  Pokrętło
  Zbiornik na wodę
  Włącznik
  Wskaźnik gotowości pary
  Wskaźnik włączone/wyłączone
  Wskaźnik braku wody
  Podstawa
  Miarka
  Ściereczka do czyszczenia (2x)

  Akcesoria opcjonalne:
  12. Przystawka do dywanów

  INSTRUKCJE MONTAŻU
  Montaż urządzenia
  1. Wyjąć wszystkie części z pudełka i usunąć wszystkie opakowania.
  2. Podłączyć korpus urządzenia do podstawy, i upewnić się, że czarne pokrętło na końcu

  korpusu zablokuje się we właściwej pozycji.
  3. Przesunąć uchwyt w kierunku do góry aż do momentu, gdy okrągłe pokrętło w punkcie

  obrotowym zablokuje się na miejscu.

  38 • Page 39

  Polski

  Zakładanie ściereczki do czyszczenia
  Rozciągnąć ściereczkę do czyszczenia na całej podstawie urządzenia, zamocować rzepami.

  UŻYTKOWANIE
  Napełnianie zbiornika na wodę
  1. Upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania. Usuąć pokrętło zbiornika wody.
  2. Napełnić zbiornik za pomocą miarki. W celu uniknięcia przedwczesnego tworzenia się

  kamienia, napełnić zbiornik tylko wodą destylowaną. Nie wolno napełniać zbiornika na

  wodę więcej niż 1,0 l wody.
  3. Przykręcić pokrętło ponownie. Przy ponownym zakładaniu pokrętła, należy upewnić się, że

  strzałka na pokrętle znajduje się w jednej linii z prawym znakiem na zbiorniku wody.

  Następnie przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i upewnić się, że

  strzałka jest w jednej linii z lewym znakiem.
  Ostrzeżenie: Nigdy nie należy używać urządzenia, jeżeli pokrętło zbiornika nie zostało
  prawidłowo przykręcone..
  Uruchomienie urządzenia
  1. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
  2. Nacisnąć włącznik. Pomarańczowy wskaźnik włączone/wyłączone zaświeci się.
  3. Po 30-50 sekundach zielony wskaźnik gotowości pary zaświeci się. Mop parowy jest

  gotowy do użycia.
  4. Przycisnąć przełącznik pary i para zostanie wypuszczona.
  Ponowne napełnianie zbiornika na wodę
  Jeśli zbiornik na wodę jest pusty, czerwony wskaźnik braku wody zaświeci się. Wskaźnik
  gotowości pary wyłącza się a urządzenie przestaje wypuszczać parę.
  1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
  2. Odkręcić pokrętło zbiornika wody.
  3. Napełnić zbiornik na wodę wodą.
  4. Ponownie przykręcić pokrętło.
  5. Włączyć ponownie wtyczkę do gniazda.
  Propozycje do użytkowania
  - Można ustawić kąt zgodnie z potrzebami, należy przesunąć uchwyt w górę lub w dół. W

  tym celu umieść stopę na podstawie urządzenia i przesunąć uchwyt w górę lub w dół.
  - Jeśli chcesz czyścić gładkie powierzchnie, takie jak na przykład kafelki, płytki lub podłogi z

  laminatu, należy użyć ściereczki do czyszczenia, tak aby nie porysować powierzchni.
  Akcesoria opcjonalne
  Jeśli chcesz odświeżyć lub zdezynfekować dywany z krótkim włosem za pomocą urządzenia,
  należy użyć ściereczki do czyszczenia wraz z przystawką do dywanów. To wyposażenie
  opcjonalne jest przystosowane do czyszczenia dywanów i wykładzin, można zamówić je w
  miejscu zakupu.

  39 • Page 40

  Polski

  PO UŻYCIU
  Przechowywanie urządzenia
  1. Kiedy urządzenie nie jest używane, zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić je

  do całkowitego ostygnięcia.
  2. Opróżnić zbiornik na wodę. Zdjąć pokrętło zbiornika na wodę i filtr pod tym pokrętłem.

  Teraz można opróżnić zbiornik na wodę. Następnie ponownie założyć filtr i pokrętło.
  3. Można owinąć kabel wokół nawijacza na uchwycie.
  4. Przechowywać oczyszczacz parowy w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
  5. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  KONSERWACJA

  Upewnić się, że woda nie ma dostępu do urządzenia. Nigdy nie zanurzać w wodzie. Za
  każdym razem przed czyszczeniem, odłączyć urządzenie i pozostawić urządzenie do
  całkowitego ostygnięcia.
  1. Opróżnić zbiornik na wodę.
  2. W razie potrzeby wytrzeć powierzchnie oczyszczacza wilgotną szmatką, a następnie

  dokładnie wytrzeć do sucha.
  Czyszczenie szmatki
  Wyczyścić szmatkę zgodnie z danymi na etykiecie.

  UTYLIZACJA STARYCH URZĄDZEŃ
  1.

  2.


  3.

  4.  40

  Jeśli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza, oznacza to, że produkt jest
  objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.
  Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci
  komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd
  lub władze lokalne.
  Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym
  skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat utylizacji urządzenia, należy
  skontaktować się z urzędem miasta, punktem utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie
  nabyto produkt. • Page 41

  Polski

  DANE TECHNICZNE
  Numer modelu
  Moc
  Napięcie zasilania
  Nominalna częstotliwość

  CSM5763M
  1500W
  220-240V~
  50/60Hz

  Montiss jest zarejestrowaną marką:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Holandia
  www.vdbergproducts.com

  41 • Page 42

  Polski

  GWARANCJA
  Niniejsza gwarancja obejmuje dane urządzenie przez okres 24 miesięcy od daty zakupu w
  zakresie serwisu i wymiany części, pod warunkiem, że urządzenie było używane poprawnie jak
  opisano w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie wyłącza ustawodawstwa krajowego, które
  może istnieć w kraju zakupu w odniesieniu do przepisów gwarancji.
  W przypadku reklamacji w ramach niniejszej gwarancji, należy złożyć oryginał faktury lub
  paragonu z wyraźnym wskazaniem daty zakupu, nazwą sprzedawcy i opisem oraz numerem
  modelu urządzenia. Zaleca się przechowywać dokumenty w bezpiecznym miejscu.
  Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Uszkodzenia i / lub
  nieprawidłowe działanie w wyniku zastosowania przemysłowego lub handlowego, są
  wyłączone z gwarancji.
  Gwarancji dla tego urządzenia wygasa, jeżeli:
  • Oryginał faktury lub paragonu w ten czy inny sposób zostały zmienione lub są nieczytelne;
  • Model lub numer seryjny produktu zostały zmienione, usunięte, wymazane lub są
  nieczytelne;
  • Naprawy zostały dokonane przez nieautoryzowane warsztaty naprawcze lub osoby, które
  nie są do tego upoważnione;
  • Uszkodzenie nastąpiło w wyniku zewnętrznej przyczyny, takiej uszkodzenia spowodowane
  pożarem, zalaniem, szkody transportowe, wyładowania atmosferyczne, lub niewłaściwą czy
  też niewystarczającą konserwację;
  • Urządzenie jest obsługiwane w innym kraju niż, te dla których zostało pierwotnie
  zaprojektowane, zatwierdzone, wypuszczone i wyprodukowane, jak również wady powstałe
  w wyniku takich modyfikacji;
  • Urządzenie nie było używane zgodnie z wytycznymi i wskazówkami w instrukcji obsługi
  dostarczonej z produktem.
  W mało prawdopodobnym przypadku, gdy urządzenie nie funkcjonuje dobrze lub
  wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Aby uniknąć
  jakichkolwiek niedogodności, zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji przed
  skontaktowaniem się z nim.

  42 • Page 43

  Polski

  43 • Page 44

  Čeština

  BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

  Upozornění: Při použití jakéhokoli elektrického zařízení by mělo být dbáno na základní
  bezpečnostní předpisy včetně následujících: snižovat riziko požáru, úrazu elektrickým proudem
  a zranění.
  Obecné
  1. Než tento spotřebič použijete, pozorně si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uschovejte si

  ji pro budoucí použití.
  2. Spotřebič používejte pouze tak jak je popsáno v příručce.
  3. Nemá být používán k účelům jiným než jaké jsou popsány v této příručce.
  4. Spotřebič nepoužívejte pokud jsou zástrčka, síťová šňůra nebo jiné součásti poškozeny.
  5. Je-li poškozena síťová šňůra, musíte si ji nechat vyměnit u firmy Van den Berg Products, v

  servisním centru autorizovaném firmou Van den Berg Products nebo obdobně

  kvalifikovanou osobou, abyste tak zamezili bezpečnostním rizikům.
  6. Než spotřebič zapojíte, zkontrolujte, zda napětí na spotřebiči vyznačené odpovídá napětí

  místní sítě.
  7. Vždy používejte zemnicí zástrčku.
  8. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,

  smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pokud

  jim není poskytován dohled či pokyny ohledně používání spotřebiče osobou zodpovídající

  za jeho používání.
  9. Tento spotřebič není hračka. Při používání jednotky poblíž dětí, domácích zvířat a rostlin je

  vyžadován pozorný dohled. Nenechávejte děti tento spotřebič používat.
  10. Nikdy nenechávejte děti hrát si s plastovým obalem.
  11. Jednotku nepoužívejte pokud funguje nesprávně nebo pokud byla upuštěna, poškozena

  nebo ponechána venku.
  12. Čistič, elektrický přívodní kabel a příslušenství pravidelně kontrolujte zda nejsou

  poškozeny. Tento čistič nepoužívejte, pokud byly on nebo jeho příslušenství poškozeny.
  13. Než budete vytahovat zástrčku ze zásuvky ve zdi nebo než zástrčku strčíte do zásuvky ve

  zdi, spotřebič vypněte.
  14. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za její přívodní šňůru. Při vytahování zástrčky ze zásuvky

  podržte zástrčku a opatrně ji vytáhněte za zásuvky ve zdi.
  15. Při naplňování vodou a při vyprazdňování a na dobu kdy nebude používáno vždy zařízení

  odpojujte od zásuvky ve zdi.
  16. Nepoužívejte jednotku venku.
  17. Nikdy spotřebič neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.
  18. Jednotky ani zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama.
  19. Jednotku netahejte ani nepřenášejte za její přívodní šňůru a nepoužívejte elektrickou

  šňůru jako držák. Nepřivírejte elektrickou šňůru do dveří ani ji nenatahujte kolem ostrých

  hran či rohů.
  20. Přívodní šňůru udržujte opodál od ohřátých povrchů.
  21. Nepoužívejte příslušenství které není doporučováno výrobcem; zejména jde o taková

  příslušenství která nebyla dodána spolu se spotřebičem.
  22. Než budete připojovat nebo odpojovat příslušenství, vždy spotřebič vypínejte. Zajistěte,

  aby před připojováním či odpojováním zařízení zcela vychladlo.
  23. Neponechávejte zařízení bez dohledu je-li zástrčka v zásuvce ve zdi. Pokud zařízení právě

  nepoužíváte nebo pokud se chystáte provést údržbu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi.

  44 • Page 45

  Čeština

  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.

  Spotřebič nepoužívejte k čištění oken, zdí, stropů či elektrických spotřebičů.
  Nikdy jednotku nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin a plynů. Nebezpečí výbuchu.
  Před uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout.
  Spotřebič a jeho příslušenství přechovávejte ve vnitřních prostorách a na suchém místě.
  Čistič skladujte bezpečně mimo dosah dětí.
  Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat.

  Parní funkce

  Upozornění: síla a horko páry mohou mít u některých materiálů nežádoucí následky. Než
  uvedete zařízení do provozu, vždy zkontrolujte zda je daný povrch nebo materiál opravdu
  vhodný k parnímu zpracování. To udělejte provedením zkoušky na skrytém kousku materiálu
  který si přejete zpracovávat.
  1.  2.
  3.
  4.


  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.

  11.


  12.
  13.

  14.


  Síla a horko páry mohou poškozovat některé materiály. Některé tkaniny mohou reagovat
  na teplotu páry. Například: nenatírané dřevo nebo kůže mohou být účinkem páry
  vyběleny; lesklý plast lze účinkem páry zmatnět; akrylové vlákno, samet a len velmi citlivě
  reagují na teplotu páry.
  Neponechávejte zařízení dlouho na jednom místě! To může způsobit poškození materiálů!
  Styk s horkou párou může přivodit opaření!
  Od styku s horkými součástmi, horkou vodou nebo párou mohou vznikat spáleniny. Při
  vyprazdňování jednotky po použití postupujte s opatrností, protože uvnitř jednotky se
  může nacházet horká voda.
  Nikdy nenapařujte přímo na lidi, zvířata či rostliny.
  Nikdy se nepokoušejte čistit oděvy které má dosud někdo na sobě.
  S napařovačem nemanipulujte ani jej neprovozujte máte-li mokré ruce a za všech okolností
  postupujte dle elektrických bezpečnostních opatření, t.j., nikdy jej neprovozujte bosi.
  Zajistěte, aby čistič nepracoval při prázdné nádrži.
  Nenaplňujte vodní nádrž množstvím větším než 1,0 litr vody. Přeplnění může mít za
  následek možnost úrazu elektrickým proudem.
  Používejte vodu z vodovodu nebo, je-li voda z vodovodu ve Vaší oblasti příliš tvrdá,
  destilovanou/přečištěnou vodu.
  Nepřidávejte do vody používané v tomto spotřebiči čisticí roztoky, vonné parfémy,
  oleje či jakékoli jiné chemické látky, protože to by mohlo jednotku poškodit nebo ji učinit
  nepoužitelnou.
  Neaplikujte páru přímo na velmi chladné skleněné povrchy.
  Pára by neměla být namířena přímo na součásti obsahující elektrické součásti jako jsou
  např. elektrické součásti v troubě.
  Poškození způsobené nesprávným použitím páry na materiály, osoby a/nebo zvířata či
  nedodržením instrukcí uvedených v těchto pokynech pro uživatele je vyňato ze záruky.

  Tento výrobek je k dispozici pouze pro použití v domácnostech.  Upozornění: nebezpečí opaření. Při používání parního čističe prosím postupujte
  s opatrností. Pára vycházející z tohoto otvoru je velmi horká!

  45 • Page 46

  Čeština

  PRODUKT

  POPIS SOUČÁSTÍ
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Rukojeť
  Parní spínač
  Knoflík
  Nádržka na vodu
  Vypínač napájení
  Indikátor připravenosti páry
  Indikátor zapnutí/vypnutí
  Indikátor nedostatku vody
  Základna
  Odměrka
  Čisticí hadřík (2x)

  Volitelné příslušenství:
  12. Kluzák k čištění koberců

  MONTÁŽNÍ POKYNY
  Montáž zařízení
  1. Vyjměte veškeré součásti z krabice a sejměte všechny obalové materiály.
  2. Připojte těleso spotřebiče k základně a zajistěte, aby černý knoflík na konci tělesa zapadl na

  své místo.
  3. Pohybujte rukojetí dovnitř směrem vzhůru dokud kulatý knoflík v bodě čepu nezapadne

  na své místo.
  Připojení čisticí tkaniny
  Natáhněte čisticí tkaninu přes základnu jednotky, a připevněte na místo pomocí Velcro.

  46 • Page 47

  Čeština

  POUŽITÍ
  Naplnění nádržky na vodu
  1. Zajistěte, aby jednotka byla odpojena od přívodu proudu. Vyjměte knoflík nádržky na vodu.
  2. Naplňte nádržku odměrkou. Abyste předcházeli předčasnému zanesení vodním kamenem,

  naplňujte nádržku pouze destilovanou vodou. Neplňte nádržku množstvím větším než 1,0

  litru vody.
  3. Opět našroubujte knoflík. Při výměně knoflíku zajistěte, aby šipka na knoflíku byla v jedné

  rovině se značkou napravo na nádržce na vodu. Pak knoflíkem otáčejte ve směru hodinových

  ručiček a zajistěte, aby byl v jedné úrovni spolu se značkou nalevo.
  Upozornění: Nikdy jednotku nepoužívejte pokud knoflík nádržky na vodu není bezpečně
  přišroubován.
  Skladování jednotky
  1. Zastrčte zástrčku do zásuvky ve zdi.
  2. Stiskněte spínač elektrického napájení. Rozsvítí se oranžový indikátor zapnutí/vypnutí.
  3. Po 30-50 sekundách se rozsvítí zelený indikátor připravenosti páry. Napařovací mop je

  připraven k použití.
  4. Stiskněte parní spínač a vyjde pára.
  Opětovné naplnění nádržky na vodu
  Je-li nádržka na vodu prázdná, rozsvítí se červený indikátor nedostatku vody. Indikátor
  připravenosti páry zhasne a zařízení začne vydávat páru.
  1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
  2. Otevřete knoflík na nádržce na vodu.
  3. Naplňte nádržku na vodu vodou.
  4. Opět zašroubujte knoflík.
  5. Znovu zapojte do síťové zásuvky.
  Uživatelská doporučení
  - Můžete nastavovat úhel a dle potřeby pohybovat rukojetí nahoru nebo dolů. Při tom dejte

  nohu na základnu jednotky a pohybujte rukojetí nahoru či dolů.
  - Pokud si přejete čistit jednotkou hladké povrchy, např. pokud si přejete čistit jí kachlíky

  nebo laminát, používejte základnu jednotky spolu s čisticím hadříkem, abyste povrchy

  nepoškrábali.
  Volitelné vybavení
  Jestliže si přejete jednotkou zjasňovat nebo dezinfikovat krátké koberečky, používejte čisticí
  tkaninu spolu s kluzákem na koberce. Toto volitelné vybavení je vhodné k čištění koberců a
  podlahových krytin, a ve Vašem místě bydliště jej lze objednat.

  PO POUŽITÍ
  Uskladnění zařízení
  1. Pokud jednotku právě nepoužíváte, vždy vytáhněte hlavní zásuvku ze zásuvky a nechejte ji

  zcela vychladnout.
  2. Vyprázdněte nádržku na vodu. Vyjměte knoflík nádržky na vodu a filtr pod tímto knoflíkem.

  Teď můžete nádržku na vodu vyprázdnit. Pak vyměňte filtr a knoflík.
  3. Kabel můžete ovinout kolem navíječe na rukojeti.
  4. Parní čistič skladujte na chladném, suchém a ventilovaném místě.
  5. Jednotku uskladněte mimo dosah dětí.

  47 • Page 48

  Čeština

  OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA

  Zajistěte, aby do zařízení nepronikala voda. Nikdy jej neponořujte do vody. Před každým
  čištěním odpojte síťovou zástrčku a nechejte jednotku zcela vychladnout.
  1. Vyprázdněte nádržku na vodu.
  2. Je-li třeba, otřete povrchy čističe vlhkým hadříkem a pak je vytřete zcela do sucha.
  Čištění tkaniny
  Tkaninu čistěte dle údajů na štítku o ošetřování.

  LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

  1. Pokud je k výrobku připojen tento přeškrtnutý odpadový kontejner, znamená to, že

  výrobek podléhá Evropské směrnici 2002/96/EC.
  2. Všechny elektrické a elektronické produkty musejí být likvidovány odděleně od

  komunálního odpadu prostřednictvím speciálních sběrných zařízení zřízených vládou

  nebo místní samosprávou.
  3. Správná likvidace starého produktu pomůže předejít možným škodlivým důsledkům pro

  životní prostředí a lidské zdraví.
  4. Pro více informací o likvidaci starého spotřebiče kontaktujte prosím svůj obecní úřad,

  odpor odpadového hospodářství nebo obchod, kde jste výrobek koupili.

  TECHHNICKÉ ÚDAJE
  Číslo modelu
  Výkon
  Nominální napětí
  Nominální kmitočet

  CSM5763M
  1500W
  220-240V~
  50/60Hz

  Montiss je registrovaná značka:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  Nizozemí
  www.vdbergproducts.com

  48 • Page 49

  Čeština

  ZÁRUKA
  Tato záruka pokrývá váš výrobek po dobu 24 měsíců od data nákupu, a platí pro opravu a
  výměnu dílů pod podmínkou, že jste přístroj používali správně a jak je popsáno v uživatelské
  příručce. tato záruka nevylučuje národní legislativu týkající se záručních podmínek, která může
  platit v zemi nákupu.
  Pokud reklamujete podle této záruky, musíte předložit originál faktury nebo příjmového
  dokladu, který jasně uvádí datum nákupu, jméno prodejce a popis a modelové číslo
  spotřebiče. Doporučujeme uchovávat tyto dokumenty na bezpečném místě.
  Toto zařízení je konstruováno pouze pro domácí použití. Poškození a /nebo závady způsobené
  průmyslovým nebo komerčním použitím nejsou kryty zárukou.
  Záruka na tento spotřebič vyprší, pokud:
  • Originál faktury nebo příjmového dokladu byl jakkoli změněn nebo je nečitelný
  • Modelové nebo sériové číslo výrobku bylo změněno, odstraněno, smazáno nebo učiněno

  nečitelným
  • Byly provedeny opravy neautorizovaným servisem nebo neautorizovanými osobami
  • Poškození je následkem vnějších vlivů, jako požár, záplava, poškození při přepravě,

  atmosférické výboje, nedostatečná nebo nesprávná údržba.
  V málo pravděpodobném případě, že váš spotřebič nefunguje správně nebo vykazuje
  jakýkoli defekt, kontaktujte prosím svého prodejce. V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem
  doporučujeme přečíst si před tím uživatelskou příručku.

  49 • Page 50

  Slovenčina

  BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

  Varovanie: Keď používate akékoľvek elektrické zariadenie, je potrebné stále dodržiavať
  bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovného, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým
  prúdom alebo poranenia.
  Všeobecné informácie
  1. Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie predtým, než použijete tento prístroj a

  odložte si ho na budúce použitie.
  2. Používajte ho iba tak, ako je predpísané v tomto návode.
  3. Nemajú sa používať na iné účely ako sú tie, ktoré sú popísané v návode na použitie.
  4. Nepoužívajte toto zariadenie, ak zástrčka, napájací kábel alebo iné komponenty sú

  poškodené.
  5. Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho vymeniť spoločnosťou Van den Berg Products,

  servisným centrom, autorizovaným spoločnosťou Van den Berg Products alebo podobne

  kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
  6. Skontrolujte, či je napätie, uvedené na zariadení, zodpovedá miestnemu napájaciemu

  napätiu skôr, než zariadenie pripojíte.
  7. Vždy používajte uzemnenú zásuvku.
  8. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,

  zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí,

  pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pod dohľadom osoby, zodpovednej za ich bezpečnosť.
  9. Toto zariadenie nie je hračka. Starostlivý dozor je vyžadovaný v prípade, keď sa jednotka

  používa v blízkosti detí, domácich miláčikov a rastlín. Nedovoľte deťom používať toto

  zariadenie.
  10. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovým obalom.
  11. Nepoužívajte jednotku, ak nepracuje správne, alebo spadla, poškodila sa alebo bola

  nechaná vonku.
  12. Pravidelne kontrolujte čistič, napájací kábel a príslušenstvá, či nie sú poškodené.

  Nepoužívajte tento čistič, ak bol on alebo jeho príslušenstvá poškodené.
  13. Vypnite prístroj skôr, než vytiahnete zástrčku zo zásuvky v stene alebo pred zasunutím

  zástrčky do stenovej zásuvky.
  14. Nevyťahujte zástrčku zo stenovej zásuvky za kábel. Na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky na

  stene chyťte zástrčku a opatrne ju vytiahnite z nástennej zásuvky.
  15. Vždy odpojte zariadenie zo zásuvky na stene, keď dopĺňate vodu alebo ju vyprázdňujete a

  keď sa nepoužíva.
  16. Jednotku nepoužívajte vonku.
  17. Nikdy zariadenie neponárajte do vody alebo do akejkoľvek inej tekutiny.
  18. Nedotýkajte sa jednotky alebo zástrčky s mokrými rukami.
  19. Neťahajte ani nenoste za jeho napájací kábel a nepoužívajte napájací kábel ako rukoväť.

  Nezatvárajte dvere cez napájací kábel alebo ho neťahajte cez ostré hrany alebo rohy.
  20. Napájací kábel chráňte pred horúcimi povrchmi.
  21. Nepoužívajte žiadne príslušenstvá, ktoré neboli odporúčané dodávateľom; zvlášť tie

  príslušenstvá, ktoré neboli dodané so zariadením.
  22. Vždy vypnite zariadenie predtým, než pripojíte alebo odpojíte príslušenstvá. Skontrolujte,

  či zariadenie úplne vychladlo predtým, než zasadíte alebo zložíte príslušenstvá.
  23. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zástrčka v zásuvke v stene. Vytiahnite zástrčku

  zo zásuvky v stene, keď nepoužívate zariadenie, alebo keď vykonávate údržbu.

  50 • Page 51

  Slovenčina

  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.

  Zariadenie nepoužívajte na čistenie okien, stien, stropov alebo elektrických prístrojov.
  Nikdy jednotku nepoužívajte v blízkosti horľavých tekutín a plynov. Riziko výbuchu.
  Pred odložením nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
  Zariadenie a príslušenstvá odkladajte na suchom mieste vnútri.
  Uložte čistič bezpečne, mimo dosahu detí.
  Nepokúšajte sa sami opravovať zariadenie sami.

  Parná funkcia

  Varovanie: výkon a teplo pary môže mať nepriaznivé dôsledky pre niektoré materiály. Vždy
  skontrolujte skôr, než uvediete zariadenie do prevádzky, či je povrch alebo materiál skutočne
  vhodný na čistenie parou. Urobte skúšobný test na skrytom povrchu materiálu, ktorý chcete
  vyčistiť.
  1.  2.
  3.
  4.

  5.
  6.
  7.

  8.
  9.

  10.

  11.


  12.
  13.

  14.  Sila a teplo pary by mohlo poškodiť určité materiály. Niektoré tkaniny môžu reagovať na
  teplotu pary. Napríklad: nelakované drevo alebo koža da dajú bieliť pomocou pary; lesklý
  plast môže para zbaviť lesku; akrylové vlákna, para a ľan reagujú veľmi citlivo na teplotu
  pary.
  Zariadenie príliš dlho nedržte na jednom bode! Toto môže spôsobiť poškodenie materiálu!
  Vystavenie príliš horúcej pare môže spôsobiť opareniny!
  Popáleniny sa môžu objaviť po dotyku horúcich častí, horúcej vody alebo pary. Buďte
  opatrný, keď jednotku vypúšťate po použití, keďže v jednotke môže zostať horúca voda.
  Nikdy priamo nemierte parou na ľudí, zvieratá alebo rastliny.
  Nikdy sa nepokúšajte čistiť šaty, ktoré sa ešte nosia.
  Nemanipulujte ani neprevádzkujte parný čistič s mokrými rukami a vždy postupujte podľa
  bezpečnostných opatrení pre elektrické zariadenia, t.j. nikdy nepracujte bez topánok.
  Zabezpečte, či čistič nepracuje s prázdnou nádržou.
  Nikdy nenapĺňajte vodnú nádrž viac než 1,0 litrov vody. Preplnenie môže spôsobiť
  prípadný úraz elektrickým prúdom.
  Použite vodu z kohútika alebo destilovanú/očistenú vodu, ak je voda z vodovodu veľmi
  tvrdá.
  Nepridávajte čistiace roztoky, parfémy, oleje alebo akékoľvek iné chemikálie do vody,
  používané v tomto zariadení, keďže môžu poškodiť jednotku, alebo spôsobiť, že jeho
  používanie nebude bezpečné.
  Neaplikujte paru priamo na veľmi studené povrchy.
  Para nemôže byť zamierená priamo na súčiastky, obsahujúce elektrické komponenty, také,
  ako sú elektrické komponenty vnútri rúry.
  Škody, spôsobené nevhodným použitím pary na objekty, materiály, osoby a/alebo zvieratá,
  alebo ak sa nedodržiavajú pokyny, uvedené v tomto návode na používanie sú vylúčené zo
  záruky.

  Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.  Varovanie: nebezpečenstvo popálenia. Dávajte si pozor, keď používate parný
  čistič. Para, vychádzajúca z tejto štrbiny je veľmi horúca!

  51 • Page 52

  Slovenčina

  PRODUKT

  POPIS SÚČIASTOK
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Rukoväť
  Parný spínač
  Gombík
  Nádrž na vodu
  Napájací vypínač
  Indikátor pripravenosti pary
  Indikátor Zapnuté/vypnuté
  Indikátor nedostatku vody
  Základ
  Odmerka
  Čistiaca tkanina (2x)

  Voliteľné príslušenstvo:
  12. Kobercový klzák

  POKYNY NA MONTÁŽ
  Montáž zariadenia
  1. Vyberte z krabice všetky súčasti a vyberte všetky obaly.
  2. Pripojte teleso zariadenia na základ a skontrolujte, či čierny gombík na konci telesa

  zapadne do pozície.
  3. Pohnite rukoväťou smerom hore, až kým sa okrúhly gombík a otáčavý bod zablokujú v

  pozícii.
  Pripojenie čistiacej látky
  Natiahnite čistiacu látku okolo základne jednotky a upevnite ho na miesto suchým zipsom.

  52 • Page 53

  Slovenčina

  POUŽITIE
  Plnenie vodnej nádrže
  1. Zaistite, aby bola jednotka odpojená od napájania. Odmontujte gombík z vodnej nádrže.
  2. Naplňte nádrž pomocou odmerky. Aby ste predišli príliš skorej tvorbe vodného kameňa,

  plňte nádrž iba destilovanou vodou. Nikdy nenapĺňajte vodnú nádrž viac než 1,0 litrom

  vody.
  3. Znovu naskrutkujte gombík. Keď vymieňate gombík, skontrolujte, či je šípka na gombíku

  v jednej línii s pravou značkou na vodnej nádrži. Potom otočte gombík v smere otáčania

  hodinových ručičiek a skontrolujte, či sú v jednej línii s ľavou značkou.
  Varovanie: Nikdy nepoužívajte jednotku, ak nebol bezpečne naskrutkovaný gombík vodnej
  nádrže.
  Naštartovanie jednotky
  1. Vložte zástrčku do zásuvky napájania.
  2. Stlačte spínač napájania. Rozsvieti sa oranžový indikátor zapnuté/vypnuté.
  3. Po 30 až 50 sekundách sa rozsvieti zelený indikátor - para pripravená. Parný mop je

  pripravený na použitie.
  4. Stlačte spínač pary a emituje sa para.
  Doplnenie vodnej nádrže
  Ak je vodná nádrž prázdna, rozsvieti sa červený indikátor nedostatku vody. Indikátor para
  pripravená sa vypne a zariadenie prestane vypúšťať paru.
  1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky napájania.
  2. Otvorte gombík vodnej nádrže.
  3. Doplňte vodu do vodnej nádrže.
  4. Naskrutkujte späť gombík.
  5. Znovu zasuňte do zásuvky napájania.
  Návrhy na použitie
  - Môžete nastaviť uhol podľa potreby, pohnite rukoväťou hore a dole. Preto umiestnite vašu

  nohu na základ jednotky a pohnite rukoväťou hore alebo dole.
  - Ak si želáte vyčistiť hladké povrchy, napríklad ak si želáte vyčistiť dlaždice alebo laminát s

  jednotkou, použite základ jednotky spolu s čistiacou látkou, aby ste nepoškrabali povrch.
  Voliteľné príslušenstvo
  Ak si želáte osviežiť alebo dezinfikovať krátke koberce s jednotkou, použite čistiacu tkaninu
  spolu s kobercovým klzákom. Toto voliteľné príslušenstvo je vhodné pre čistenie kobercov a
  pokrytí dlážky a môžu sa objednať na vašom nákupnom mieste.

  PO POUŽITÍ
  Skladovanie zariadenia
  1. Keď nepoužívate jednotku, vždy vyberte zo zásuvky zástrčku a nechajte ho úplne

  vychladnúť.
  2. Vyprázdnite vodnú nádrž. Vyberte gombík vodnej nádrže a filter za týmto gombíkom.

  Teraz môžete vyprázdniť vodnú nádrž. Potom vymeňte filter a gombík.
  3. Môžete namotať kábel okolo omotávača na rukoväti.
  4. Skladujte parný čistič na chladnom, suchom a vetranom mieste.
  5. Jednotku skladujte mimo dosahu detí.

  53 • Page 54

  Slovenčina

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

  Zaistite, aby do zariadenia neprenikla voda. Nikdy neponárajte do vody. Vždy pred čistením
  vytiahnite zástrčku zo zásuvky napájania a nechajte jednotku úplne vychladnúť.
  1. Vyprázdnite vodnú nádrž.
  2. Ak je to potrebné, vyčistite povrchy čističa vlhkou látkou a potom ho dôkladne utrite do

  sucha.
  Čistenie látky
  Vyčistite látku podľa údajov na nášivke.

  LIKVIDÁCIA VÁŠHO STARÉHO PRÍSTROJA
  1.

  2.

  3.

  4.


  Keď je tento symbol prečiarknutého smetného koša na výrobku, znamená to, že výrobok je
  krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.
  Všetky elektrické a elektronické výrobky by sa mali likvidovať oddelene od domového
  odpadu cez vyhradené zberné zariadenia, určené vládnymi alebo miestnymi orgánmi.
  Správna likvidácia vášho starého zariadenia zabráni potenciálnym negatívnym dôsledkom
  na životné prostredie a ľudské zdravie.
  Pre detailnejšie informácie o likvidácii vášho zariadenia kontaktujte prosím váš mestský
  úrad, službu na likvidáciu odpadu alebo obchod, kde ste zariadenie zakúpili.

  TECHNICKÉ DETAILY
  Číslo modelu
  Výkon
  Nominálne napätie
  Nominálna frekvencia

  CSM5763M
  1500W
  220-240V~
  50/60Hz

  Montiss je registrovaný názov značky:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  Holandsko
  www.vdbergproducts.com

  54 • Page 55

  Slovenčina

  ZÁRUKA
  Táto záruka pokrýva vašu jednoku počas obdobia 24 mesiacov od dátumu zakúpenia na servis
  a výmenu súčiastok, za podmienky, že ste stroj používali správne tak, ako je popísané v návode
  na použitie. Táto záruka nezahŕňa národnú legislatívu, ktorá môže existovať v krajine kúpy
  ohľadom predpisov pre záruku.
  Keď si robíte nárok v rámci tejto záruky, musíte predložiť originálnu faktúru alebo blok s jasným
  uvedením dátumu kúpy, meno maloobchodníka a popis a číslo modelu prístroja. Odporúčame
  vám, aby ste si tento dokument odložili na bezpečné miesto.
  Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Škoda a/alebo chybné fungovanie v dôsledku
  priemyselného alebo komerčného použitia vylučujú záruku.
  Záruka pre tento prístroj vyprší, ak:
  • Originálna faktúra alebo doklad boli nejakým spôsobom pozmenené, alebo sú nečitateľné;
  • Číslo modelu alebo sériové číslo produktu bolo zmenené, odstránené, zničené alebo sa

  stalo nečitateľné;
  • Opravy boli vykonané neoprávnenou dielňou, alebo osobami, ktoré tak neboli oprávnené

  urobiť;
  • Poškodenie je dôsledkom vonkajšej príčiny, také ako poškodenie požiarom, poškodenie

  vodou, prepravné poškodenie, atmosférické výboje, nedostatočná alebo nevhodná údržba;
  • Zariadenie bolo prevádzkované v inej krajine, než pre akú bolo pôvodne určené, schválené,

  uvoľnené na trh a vyprodukované, ako aj poruchy, ku ktorým došlo v dôsledku takýchto

  zmien;
  • Zariadenie nebolo používané v súlade so smernicami a pokynmi v návode na použitie,

  dodanom s produktom.
  V nepravdepodobnom prípade, že vaše zariadenie nefunguje správne, alebo vykazuje
  akúkoľvek chybu, kontaktujte prosím vášho maloobchodného predajcu. Aby ste predišli
  akémukoľvek nepohodliu, odporúčame vám, aby ste si starostlivo prečítali návod na
  použitie, predtým, než ich budete kontaktovať.

  55 • Page 56

  Magyar

  BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

  Figyelmeztetés: Az elektromos készülékek használata során mindig be kell tartani az alapvető
  biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakban felsoroltakat, hogy csökkentsük a tűz,
  az áramütés vagy a sérülés kockázatát.
  Általános tudnivalók
  1. A készülék használata előtt olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, és őrizze azt meg.
  2. Kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint használja a készüléket.
  3. A készüléket szigorúan csak a kézikönyvben szereplő célokra használja!
  4. Tilos a készülék használata, ha a csatlakozódugó, a vezeték vagy egyéb alkatrész sérült.
  5. Ha a vezeték sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a Van den Berg Products vállalatnál,

  annak felhatalmazott szervizközpontjában vagy hasonló képesítéssel rendelkező

  szakemberrel kell kicseréltetnie.
  6. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség

  megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.
  7. Kizárólag leföldelt csatlakozót használjon!
  8. A készülék nem a csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel (beleértve a

  gyermekek), a nem elégséges tudással rendelkezők általi használatra készült, kivéve, ha az

  felügyelet alatt történik, ill. a biztonságukért felelős személy utasításai szerint végzik a

  készülék üzemeltetését.
  9. A készülék nem játék! Gondos felügyelet szükséges, amikor a készüléket gyermekek, állatok

  és növények közelében használja. A készüléket gyermekek nem használhatják!
  10. Soha ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a műanyag csomagolással!
  11. Ne használja a készüléket, ha az nem szabályszerűen működik, ill. ki van dobva, sérült vagy

  kint felejtették.
  12. Ellenőrizze rendszeresen a tisztítót, a tápkábelt és a tartozékokat, hogy nincs-e rajtuk

  sérülés. Ne használja a tisztítót, ha az vagy annak tartozékai sérültek.
  13. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a fali foglalatból kihúzza a csatlakozódugót, ill. a

  csatlakozódugót a foglalatba helyezi.
  14. Tilos a csatlakozódugót kihúzni a vezetéknél fogva! A csatlakozódugó foglalatból történő

  kihúzásához fogja meg a csatlakozódugót, és óvatosan húzza ki azt a foglalatból.
  15. Minden esetben húzza ki a készüléket a foglalatból, amikor vízzel tölti meg, ill. kiüríti, és ha

  nincs használatban.
  16. Kültérben ne használja a készüléket.
  17. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
  18. Tilos a készülék vagy a csatlakozódugó nedves kézzel történő érintése.
  19. Tilos a készüléket a vezetéknél fogva húzni vagy vinni, valamint tilos a vezetéket

  fogantyúként használni. Ne csukja az ajtót a vezetékre, ill. ne tekerje azt éles felületek vagy

  sarkok köré.
  20. Tartsa távol a vezetéket a meleg felületektől.
  21. Ne használjon olyan tartozékot, amelyet a beszállító nem ajánl; különösen olyan tartozékot,

  amely nem a készülék tartozékaként került szállításra.
  22. A tartozékok csatlakoztatása, ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. A

  tartozékok csatlakoztatása, ill. eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen

  kihűlt-e.
  23. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha a csatlakozódugó a foglalatban van. Ha nem

  használja a készüléket, ill. karbantartást végez, mindig távolítsa el a csatlakozódugót a

  foglalatból.

  56 • Page 57

  Magyar

  24.

  25.

  26.
  27.
  28.
  29.

  Tilos a készüléket ablakok, falak, mennyezet vagy elektromos készülékek tisztítására
  használni.
  Tilos a készüléket robbanékony folyadékok vagy gázok közelében használni.
  Robbanásveszély áll fenn!
  Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
  A készüléket és a tartozékokat beltérben, száraz helyen tárolja.
  A készüléket a gyermekektől elzárt helyen tárolja.
  Tilos a készülék javítását egyedül megkísérelni.

  Gőzölő funkció

  Figyelmeztetés: a gőz ereje és hőmérséklete bizonyos anyagokra kedvezőtlen hatást
  gyakorolhat. A készülék működtetése előtt mindig ellenőrizze, hogy a felület vagy az anyag
  valóban alkalmas-e a gőzzel való kezelésre. Ehhez tesztelje a készüléket a kezelendő anyag
  rejtett felületén.
  1.  2.
  3.
  4.

  5.
  6.
  7.

  8.
  9.
  10.

  11.


  12.
  13.

  14.  A gőz ereje és hőmérséklete bizonyos anyagokat károsíthat. Egyes anyagok a gőz
  hőmérsékletére reagálnak. Például: a festetlen fa vagy a bőr a gőz hatására kifehéredik;
  a fényes műanyag kifakulhat; az akrilszövet, a bársony és a vászon érzékenyen reagál a gőz
  hőmérsékletére.
  Ne tartsa a készüléket túl sokáig egy helyen. Ez károsíthatja az anyagot!
  A forró gőz forrázást okozhat!
  A forró felületekkel, forró vízzel vagy gőzzel való érintkezés égést okozhat. A készülék
  használat utáni lecsöpögtetése során legyen óvatos, mert a készülékben még lehet forró víz.
  Tilos az emberek, az állatok és a növények felé közvetlenül gőzölni.
  Tilos a testen lévő ruha tisztítását megkísérelni!
  Tilosa gőzölő nedves kézzel való kezelése, ill. működtetése. Mindig tartsa be az elektromos
  biztonsági óvintézkedéseket, azaz lábbeli nélkül tilos a készüléket használni.
  Gondoskodjon arról, hogy a készülék soha ne működjön üres tartállyal.
  Tilos a víztartályt 1,0 liternél több vízzel megtölteni. A túltöltés áramütést okozhat.
  Használjon csapvizet vagy desztillált/tisztított vizet, ha a területen lévő csapvíz nagyon
  kemény.
  Ne adjon a készülékben használt vízhez tisztító oldatokat, illatosított parfümöket, olajakat,
  ill. egyéb vegyi anyagokat, mivel azok károsíthatják a készüléket, ill. csökkenthetik annak
  biztonságát.
  Tilos gőzt fújni közvetlenül a nagyon hideg üvegfelületek irányába.
  A gőzt tilos közvetlenül olyan eszközök felé irányítani, amelyek elektromos alkatrészeket
  tartalmaznak, mint pl. a sütő belsejében lévő elektromos alkatrészek.
  A gőz tárgyakon, anyagokon, személyeken és/vagy állatokon való nem rendeltetésszerű
  használata, ill. az útmutatóban lévő utasítások figyelmen kívül hagyása kizárást jelent a
  garanciából.

  A termék kizárólag háztartási használatra készült.  Figyelmeztetés: forrázás veszélye áll fenn. A készüléket óvatosan használja, ha
  gőzölős tisztítót használ. A készülékből távozó gőz nagyon forró!

  57 • Page 58

  Magyar

  A TERMÉK

  AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Fogantyú
  Gőzkapcsoló
  Sapka
  Víztartály
  Áramkapcsoló
  Gőz készenléti jelző
  Be-/kikapcsolt állapot jelzője
  Vízhiány-jelző
  Alap
  Mérőkupak
  Tisztítókendő (2x)

  Opcionális tartozék:
  12. Szőnyegtisztító

  SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
  A készülék összeszerelése
  1. Vegye ki az összes alkatrészt a dobozból, és távolítsa el a csomagolásokat.
  2. Csatlakoztassa a készülék testét az alaphoz, és ellenőrizze, hogy a test végén lévő fekete

  gomb a megfelelő helyzetben legyen rögzítve.
  3. Mozgassa a fogantyút felfelé, amíg a tengelycsapon lévő kerek gomb a megfelelő

  helyzetben rögzítésre kerül.
  A tisztítókendő csatlakoztatása
  Húzza keresztül a tisztítókendőt a készülék alapján, és tegye a megfelelő helyre a Velcro-val.

  58 • Page 59

  Magyar

  HASZNÁLAT
  A víztartály megtöltése
  1. Ellenőrizze, hogy a készülék le van-e kapcsolva az áramforrásról. Távolítsa el a víztartály

  sapkáját.
  2. Töltse meg a tartályt a mérőkupakkal. Az idő előtti kövesedés elkerüléséhez kizárólag

  desztillált vizet töltsön a tartályba. Ne töltsön 1,0 liternél több vizet a tartályba.
  3. Csavarozza vissza a sapkát. A sapka visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a sapkán lévő

  nyíl a víztartályon lévő jobb oldali jelöléssel egy vonalban legyen. Majd fordítsa el a sapkát

  az óramutató járásával megegyező irányba, és ellenőrizze, hogy a nyíl egy vonalban van-e

  a bal jelöléssel.
  Figyelmeztetés: Tilos a készülék használata, ha a víztartály sapkája nincs biztonságosan
  visszacsavarozva.
  A készülék beindítása
  1. Dugja be a csatlakozódugót a foglalatba.
  2. Nyomja le az áramkapcsolót. A narancssárga be/ki állapotjelző világít.
  3. 30-50 másodperc elteltével világítani kezd a zöld gőz-készenléti jelző. A gőztisztító

  használatra kész.
  4. Nyomja le a gőzkapcsolót, és a készülék gőzt bocsát ki.
  A víztartály újratöltése
  Ha üres a víztartály, a piros vízhiány-jelző világít. A gőz-készenléti jelző kikapcsol, a készülék
  nem bocsát ki gőzt.
  1. Húzza ki a csatlakozódugót a foglalatból.
  2. Nyissa ki a víztartályon lévő sapkát.
  3. Töltse be a vizet a tartályba.
  4. Csavarozza vissza a sapkát.
  5. Dugja be ismét a csatlakozódugót a foglalatba.
  Javaslatok a használathoz
  - A szöget szükség szerint állíthatja be, ehhez mozgassa a fogantyút felfelé vagy lefelé.

  Ehhez helyezze lábfejét a készülék alapjára, és mozgassa a fogantyút felfelé vagy lefelé.
  - Ha finom felületeket kíván tisztítani, pl. csempéket vagy laminált felületeket, használja az

  alapot a tisztítókendővel együtt, így nem karcolja meg a felületeket.

  HASZNÁLAT UTÁN
  A készülék tárolása
  1. Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki a csatlakozódugót a foglalatból, és hagyja

  a készüléket teljesen kihűlni.
  2. Ürítse ki a víztartályt. Távolítsa el a víztartály sapkáját és a sapka alatt lévő szűrőt. Most

  kiürítheti a víztartályt. Ezután helyezze vissza a szűrőt és a sapkát.
  3. A vezetéket a fogantyún lévő tartó köré tekerheti.
  4. Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja a gőzölős tisztítót.
  5. Tartsa a készüléket a gyermekek elől elzárva.

  59 • Page 60

  Magyar

  ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

  Ellenőrizze, hogy nem jutott-e be víz a készülékbe. Soha ne merítse vízbe! Tisztítás előtt
  minden esetben húzza ki a vezetéket az áramforrásból, és hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
  1. Ürítse ki a víztartályt.
  2. Szükség esetén törölgesse le nedves kendővel a tisztító felületeit, majd alaposan törölje

  szárazra.
  A kendő tisztítása
  A kendőt a címkén jelzett utasításoknak megfelelően tisztítsa.

  A KÉSZÜLÉK HULLADÉKKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE
  1.

  2.

  3.

  4.  Ha az áthúzott, kerekes hulladéktároló jelzés szerepel a csomagoláson, akkor azt jelenti,
  hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
  Minden elektromos és elektronikus terméket a szokásos háztartási hulladéktól külön kell
  elhelyezni a kormány vagy a helyi hatóságok által erre kijelölt gyűjtőhelyeken.
  A régi készülékek szabályos elhelyezése segít megelőzni a környezetre és az emberi
  egészségre gyakorolt káros következményeket.
  Készülékének hulladékként való elhelyezésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért
  forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékszállítókhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket
  megvásárolta.

  MŰSZAKI ADATOK
  Modellszám
  Teljesítmény
  Névleges feszültség
  Névleges frekvencia

  CSM5763M
  1500 W
  220-240 V~
  50/60 Hz

  A Montiss a következő vállalat bejegyzett védjegye:
  Van den Berg Products BV
  IJzerwerf 10-12
  6641 TK Beuningen
  The Netherlands
  www.vdbergproducts.com

  60 • Page 61

  Magyar

  GARANCIA
  A garancia a vásárlás időpontjától, ill. a szerviz és az alkatrészek cseréjétől számítva 24 hónapig
  terjed, feltéve, hogy a készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtaknak megfelelően
  használja. A garancia nem zárja ki a vásárlás országának garanciára vonatkozó jogszabályait.
  A garancia alá tartozó panasz esetén be kell mutatnia az eredeti számlát vagy blokkot, amelyen
  tisztán látható a vásárlás időpontja, a kereskedő neve, a készülék megnevezése, modellszáma.
  Ezen dokumentumokat biztonságos helyen kell tárolni.
  A készülék kizárólag háztartási használatra lett tervezve. Az ipari vagy kereskedelmi használat
  miatt bekövetkezett sérülés és / vagy nem megfelelő működés esetén a garancia nem
  érvényes.
  A készülék garanciája nem érvényes, ha:
  • Az eredeti számlát vagy blokkot bármely módon megváltoztatták, ill. olvashatatlanná tették;
  • A terméken lévő modell- vagy a sorozatszámot megváltoztatták, eltávolították, letörölték

  vagy olvashatatlanná tették;
  • Jogosultsággal nem rendelkező műhely vagy személy végzett javítást a készüléken;
  • A kár a külső térben való használat miatt következett be, mint pl. tűzkár, vízkár, szállítás

  közbeni kár, légköri kisülések, nem megfelelő vagy szabálytalan karbantartás;
  • A készüléket olyan országban használták, amelyre használatát eredetileg nem tervezték,

  nem hagyták jóvá, nem bocsátották forgalomba, ill. nem gyártották; továbbá az ilyen

  jellegű módosítások miatt bekövetkező meghibásodások;
  • A készüléket a termékhez adott kézikönyvben leírtaktól eltérően használták.
  Ha készüléke esetlegesen nem megfelelően működik, ill. meghibásodott, forduljon a
  kezeskedőhöz. A kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlatos a kézikönyvet
  alaposan átolvasni, mielőtt felveszi velük a kapcsolatot.

  61


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Montiss CSM5763M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Montiss CSM5763M in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info