Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
Introductie
De Morco GB is een aan de muur gemonteerde combi-condensatieketel met afgesloten
verbrandingsruimte, met automatische vonkontsteking en ventilator voor verbranding. De Morco GB is
een combiketel voor zowel centrale verwarming (CV) als direct sanitair warm water (SWW) voor kranen
en douches.
Door het hoge rendement van de ketel wordt het condensaat geproduceerd met behulp van rookgassen
en het verlaat de ketel door een plastic afvoerpijp aan de onderkant van de ketel. Een 'pluim' van het
condens zal ook zichtbaar zijn bij de afvoer van de verbrandingsgassen.
De ketel heeft een aantal veiligheidsvoorzieningen waardoor deze stopt met werken als er problemen
ontdekt worden. De storingscodes worden weergegeven op het ketelstatusdisplay "D" en geven het
probleem aan. Wanneer de storing verholpen is, kan de verwarmingsketel opnieuw ingesteld worden met
bedieningsknop "A". Een overzicht met storingscodes is te vinden op pagina 8.
De ketel is voorzien van een voorverwarmfunctie die de ketel af en toe zelfstandig inschakelt om het
water in de verwarmingsketel warm te houden. Daardoor bereikt het warm water de kranen of douches
sneller. Deze functie kan desgewenst uitgeschakeld worden.
Veiligheid
De verwarmingsketel dient geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden te worden in
overeenstemming met de geldende normen van het land waar de woning is gelegen.
Voor een veilige en economische werking van de ketel is het noodzakelijk dat de instructies in dit
boekje strikt worden opgevolgd.
Elektriciteitsvoorziening
Dit apparaat moet geaard worden.
Voorziening: 230 V ~ 50 Hz. De zekering dient 3A te zijn.
Belangrijke opmerkingen
Dit apparaat dient bediend te worden met het correct gemonteerde voorpaneel zodat het een
adequate afdichting vormt.
Wanneer de verwarmingsketel in een kast geïnstalleerd wordt, mag deze NIET voor opslag gebruikt
worden.
Wanneer het bekend is of er vermoed wordt dat er een storing aan de ketel is, dan mag deze NIET
GEBRUIKT WORDEN zolang de storing niet verholpen is door een gekwalificeerde en bevoegde
gasinstallateur.
Bedieningselementen van de
verwarmingsketel
Legenda
A. Bedieningsknop voor modus
B. Bedieningsknop voor
SWW/voorverwarming
C. Bedieningsknop voor CV
D. Statusdisplay van de ketel
E. Aanduiding brander 'AAN'
F. Aanduiding voorverwarmfunctie aan/uit
G. Mechanische timerschakelaar
H. Manometer
J. Condensafvoer
K. Afsluitklep van gas (op de weergegeven
positie)
Vervolgd…..
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Morco GB30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Morco GB30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Morco GB30

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info