Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
Verlies van waterdruk in het systeem
De manometer in onderstaand diagram geeft de druk van het systeem van de centrale verwarming
weer. Als de druk na verloop van tijd onder de oorspronkelijke installatiedruk van 1,5 bar ligt, dan kan er
sprake zijn van een lek in het systeem. Verhoog in dit geval de druk van de ketel met behulp van de
bijgeleverde vulslang. Dit is een flexibele afneembare buis waarmee de koudwatertoevoer op het CV-
circuit aangesloten wordt via de twee kranen direct onder de ketel. Als beide kranen op de buis zijn
aangesloten opent u deze kranen totdat de druk op de manometer 1,5 bar bereikt. Sluit vervolgens
beide kranen en verwijder de buis. De oorzaak van de lekkage dient opgespoord en verholpen te
worden, omdat herhaald gebruik van de vulslang schade aan de ketel en de installatie veroorzaakt.
Raadpleeg een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur als het onmogelijk is de lekkage te
verhelpen of als de druk nog steeds wegvalt.
EEN LAGE SYSTEEMDRUK WORDT WEERGEGEVEN MET STORINGSCODE "F1" - DE KETEL
WERKT NIET ALS DE DRUK LAGER DAN 0,3 BAR IS.
Condensafvoer
De ketel voert een heldere vloeistof genaamd condensaat af dat opgevangen wordt en de ketel verlaat via een afvoer
aangeduid met "J" in het diagram ‘Bedieningselementen van de verwarmingsketel’. Dit apparaat is uitgerust met
een volvullingsysteem om het condensaat op te vangen dat het risico van bevriezing van het condensaat
vermindert. Wanneer de condensafvoer van dit apparaat bevriest, dient deze ontdooid te worden.
Vraag een gekwalificeerde en bevoegde gasinstallateur om assistentie indien u zich niet bevoegd acht
om onderstaande ontdooiingsinstructies uit te voeren.
Indien u zich bevoegd acht om onderstaande ontdooiingsinstructies uit te voeren, wees in dat geval dan
voorzichtig bij het hanteren van hete voorwerpen.
Wanneer de condensafvoer van het apparaat verstopt raakt, zal het condensaat zich opbouwen tot een
punt wordt bereikt waarbij het condensaat een borrelend geluid maakt alvorens de ketel stopt en
storingscode "L2" wordt weergegeven.
Ontdooiingsinstructies
Zo ontstopt u een bevroren condensafvoer;
1. Volg de route van de plastic pijp vanaf zijn plaats van uitgang ("J" in het diagram
‘Bedieningselementen van de verwarmingsketel’) tot het eindpunt van zijn route. Zoek de bevroren
verstopping. Het is waarschijnlijk dat de pijp bevroren is op het meest blootgestelde punt buiten de
stacaravan/woonwagen of daar waar de stroming belemmerd wordt. Dit kan bij het open uiteinde van
de pijp zijn, bij een bocht of haak, of daar waar er een knik in de pijp zit waarin het condensaat zich
kan ophopen. Alvorens enige verdere actie te ondernemen dient de locatie van de verstopping zo
nauwkeurig mogelijk vastgesteld te worden.
2. Breng een warme kruik, een voor de magnetron geschikte warmtezak of een warme vochtige doek
aan op het gebied van de bevroren verstopping. Voordat het volledig ontdooid is kan het nodig zijn
om deze warme voorwerpen meerdere malen aan te brengen. Warm water kan eveneens over de
pijp gegoten worden vanuit een gieter of dergelijke. Gebruik NOOIT kokend water.
3. Stel het apparaat opnieuw in wanneer de opstopping verwijderd is en het condensaat weer vrij kan
stromen. (Raadpleeg "Procedure voor opnieuw instellen")
Manometer
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Morco GB30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Morco GB30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Morco GB30

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Morco GB30 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info