532564

Werbung

68
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/70
Nächste Seite
MeerMenu
Volgende
Terug
Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IS MOTOROLA IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE
DAAD OF ANDER JURIDISCH CONCEPT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), VOOR
SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN OF
VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN OMZET OF GEDERFDE WINST; VERLIES VAN HANDEL;
BEDRIJFSONDERBREKING; VERLIES VAN VERKOOPKANSEN; VERLIES VAN
GOODWILL; REPUTATIEVERLIES; VERLIES VAN, SCHADE AAN OF BESCHADIGING VAN
INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF APPS (MET INBEGRIP VAN KOSTEN IN
VERBAND MET HERSTEL, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN INFORMATIE,
GEGEVENS, SOFTWARE OF APPS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET PRODUCTEN
VAN MOTOROLA); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN
VERBAND STAAN MET DE (ON)MOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF SERVICES
ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE TE GEBRUIKEN. DOOR HET INDIENEN VAN EEN
CLAIM ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE ERKENT U DAT U DIT BEGRIJPT.
IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE
SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE AFWIJZINGEN MOGELIJK UW WETTELIJKE
RECHTEN JEGENS MOTOROLA NIET BEPERKEN. DEZE GARANTIE VERLEENT U
BEPAALDE JURIDISCHE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER
RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE PROBEERT NIET
DIE RECHTEN WEG TE NEMEN, TENZIJ HET TOEPASSELIJK RECHT TOESTAAT DAT U
CONTRACTUEEL AFSTAND DOET VAN DE DESBETREFFENDE RECHTEN.
Mijn Product is defect, wat moet ik doen?
1 Bekijk de klantenservicewebsite van Motorola op
www.motorola.com
voor
informatie over het oplossen van problemen.
2 Als het Product nog steeds niet goed werkt nadat u de instructies voor
probleemoplossing op deze website heeft gevolgd, neemt u contact op met Motorola
via de contactgegevens op de klantenservicewebsite op
www.motorola.com/mymotog
.
3 Als uw Product door deze Beperkte garantie wordt gedekt, kan het nodig zijn om
software-updates te downloaden of op andere wijze te verkrijgen. U bent zelf
verantwoordelijk voor eventuele kosten die u bij derden maakt voor het verkrijgen van de
downloads.
Voordat we onder deze Beperkte garantie verdere ondersteuning kunnen geven, moet u
eerst voldoen aan de garantieprocessen (1), (2) en (3), de reparatie-instructies opvolgen
en alle benodigde software-updates installeren.
4 Als de software-update het probleem niet heeft opgelost, krijgt u instructies over hoe en
waarheen u het Product ter beoordeling kunt verzenden. Wij hebben in het algemeen
het volgende nodig: (i) het aankoopbewijs; (ii) een schriftelijke beschrijving van het
probleem; (iii) de naam van de serviceprovider van uw mobiel netwerk, indien van
toepassing; (iv) uw adres en telefoonnummer. Wij zullen deze informatie alleen
gebruiken voor de verwerking van uw aanvraag onder deze Beperkte garantie.
5 Indien het Product niet wordt gedekt door deze Beperkte garantie (en u geen andere
wettelijke rechten in uw gewoonlijke verblijfplaats heeft), zal Motorola u informeren over
de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie
of vervanging van het product of de restitutie van het aankoopbedrag.
Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken
Gebruik en veiligheid van accu's
Accu laden
Accessoires van andere fabrikanten
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden
Epileptische aanvallen, black-outs en
vermoeide ogen
Hoog volume
RSI
Kinderen
Glazen onderdelen
Gebruik en onderhoud
Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele
apparaten
RF-energie
Informatie over voorschriften
EU-conformiteit
FCC-kennisgeving
Mededelingen met betrekking tot de
software
Locatie
Navigatie
Privacy en beveiliging van gegevens
Recycling
Software-auteursrecht
Auteursrechten op materialen
Informatie over open-bronsoftware
Service en reparatie
Garantie
Copyright en handelsmerken
68

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

motorola-moto-g

Suche zurücksetzen

 • Wie deaktiviere ich den Flugmodus, damit ich normaltelefonieren kann- welche Tasten uä? Eingereicht am 29-6-2021 12:10

  Antworten Frage melden
 • suche die Bedienungsanleitung? Simkarte ist deaktiviert, PUK eingeben, aber wie kann ich das Handy öffnen? Eingereicht am 19-3-2021 18:13

  Antworten Frage melden
 • Problem: Folgendes wird angezeigt:
  Android wird gestartet …
  App von wird optimiert …
  Nach dem Abschluss der letzten App wird das Programm laufend wiederholt. Eingereicht am 12-12-2018 16:06

  Antworten Frage melden
 • motoZ, fotografieren bei Dunkelheit funktioniert nicht Eingereicht am 2-12-2018 11:30

  Antworten Frage melden
 • PIN eingeben und entsperren. Wo soll ich jetzt drauf drücken , um die Zahlen des Pin zu bestätigen. Eingereicht am 25-8-2017 19:01

  Antworten Frage melden
 • hallo, mein war leer, habe diesen die ganze Nacht aufgeladen. Nun reagiert
  mein Handy Moto nicht mehr wenn ichs einschalte. Was kann ich tun? Eingereicht am 5-5-2017 09:32

  Antworten Frage melden
 • Mein Smartphon Verlangt Die Pinnnummer zum entfernen Der gesperrten Simkarte. Was muß ich nach Eigabe der Pin nummer machen um das Smartphon wieder in Gang zu Setzen Eingereicht am 3-2-2015 15:13

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Motorola Moto G wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Motorola Moto G in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,05 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Motorola Moto G

Motorola Moto G Bedienungsanleitung - Deutsch - 74 seiten

Motorola Moto G Bedienungsanleitung - Englisch - 64 seiten

Motorola Moto G Bedienungsanleitung - Französisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info