Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/59
Nächste Seite
Voorwoord
iv
Upgrade en garantie
Bepaalde componenten die vooraf in het product zijn geïnstalleerd, kunnen worden
bijgewerkt of vervangen op aanvraag van de gebruikers� Als u nog meer informatie
over het aangeschafte product wenst, kunt u contact opnemen met de lokale verdeler�
Probeer geen componenten van het product te upgraden of te vervangen als u geen
erkende dealer of servicecentrum bent, anders kan dit de garantie ongeldig maken�
Wij raden u sterk aan contact op te nemen met de erkende dealer of servicecentrum
voor upgrades of vervangingen�
Aanschaffen van vervangbare
onderdelen
Houd ermee rekening dat de aanschaf van vervangbare (of compatibele) onderdelen
van het product dat is aangeschaft in bepaalde landen of regio's, door de fabrikant kan
worden voorzien tot maximum 5 jaart nadat de productie werd stopgezet, afhankelijk
van de ociële voorschriften die op dat ogenblik zijn bepaald�
Neem contact op met de fabrikant via http://support�msi�com/ voor gedetailleerde
informatie over de aanschaf van reserveronderdelen�
Technische ondersteuning
Als er zich een probleem voordoet met uw systeem en u de oplossing niet in de
gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt
waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur� Of probeer de
volgende hulpbronnen voor verdere ondersteuning�
Bezoek de website van MSI voor FAQ, technische gidsen, BIOS updates,
updates van stuurprogramma's en andere informatie via http://www�msi�
com/service/download/
Neem contact op met onze technische dienst via http://support�msi�com/
Eigenschappen groen product
Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by
Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de
gezondheid
Gemakkelijke demontage en recycling
Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling
Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades
Minder productie van vast afval door terugnamebeleid
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für MSI AE2712- serie wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von MSI AE2712- serie in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 10,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info