602917
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
22. Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de monteur de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
23. Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte
batterijen de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land
of regio van toepassing zijn.
24. Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan de product, dient u de monteur te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
25. Bevestiging tegen muur of plafond - Het product mag alleen op de
door de fabrikant aanbevolen manier tegen een muur of een plafond
worden bevestigd.
WAARSCHUWING
De bliksemits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek
maakt de gebruiker erop attent dat er een niet-geïsoleerde
gevaarlijke spanning” bestaat in de kast van het product en
dat deze spanning hoog genoeg kan zijn om gevaar voor
elektrische schokken op te leveren.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker erop attent dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat zijn
opgenomen.
WAARSCHUWING : OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. OOK MOGEN ER GEEN
MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP DIT
APPARAAT WORDEN GEPLAATST.
DE APPARATUUR MOET VIA EEN GEAARD STOPCONTACT RECHTSTREEKS OP
HET LICHTNET WORDEN AANGESLOTEN.
WAARSCHUWING M.B.T. PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet
worden genomen van de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Linker en rechter panelen: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 50 cm
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD
KONINKRIJK
Snij de stekker voor de netvoeding NIET af. Indien de aangebrachte
stekker niet geschikt is voor de stopcontacten in uw huis of indien de
kabel te kort is, zorg dan voor een veilige verlengkabel of neem contact
op met uw dealer. Indien desondanks de hoofdstekker wordt afgesneden,
VERWIJDER dan DE ZEKERING en gooi de STEKKER onmiddellijk weg om
een mogelijke elektrische schok door het per ongeluk aanraken van de
netvoeding te voorkomen. Indien bij dit product geen stekker voor de
netvoeding is geleverd of indien er een moet worden aangebracht, volg
dan onderstaande instructies.
BELANGRIJK
Maak GEEN aansluiting op het grotere aansluitpunt met de letter E of met het
veiligheidssymbool voor massa of met de kleur GROEN of GROEN EN GEEL.
De draden in de netkabel van dit product hebben de volgende kleuren:
BLAUW - NEUTRAAL
BRUIN - SPANNINGVOEREND
Aangezien deze kleuren niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de
gekleurde markeringen voor de aansluitpunten in uw stekker, dient u als
volgt te werk te gaan:
• De BLAUWE draad moet op het aansluitpunt met de letter N of met een
ZWARTE kleur worden aangesloten.
• De BRUINE draad moet op het aansluitpunt met de letter L of met een
RODE kleur worden aangesloten.
• Bij het vervangen van de zekering mag alleen een zekering van de
juiste sterkte en een goedgekeurd type worden gebruikt. Vergeet niet
de zekeringafdekking weer terug te plaatsen.
NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET EEN GOEDE ELEKTRICIEN.
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de EEG-
richtlijnen 2004/108/EEG inzake vereisten voor radio-storingen.
AANTEKENINGEN BIJ MILIEUBESCHERMING
Aan het einde van de levensduur mag dit product niet bij het
huishoudelijk afval worden gegooid. Het moet daarentegen
bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur worden ingeleverd. Dit wordt door
het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en
op de verpakking aangegeven.
De materialen kunnen op de aangegeven manier worden gerecycled. Door
hergebruik, het recyclen van grondstoen of andere manieren van recycling,
draagt u een belangrijk steentje bij aan de bescherming van ons milieu.
Bij het betreende gemeentekantoor kunt u navragen waar u met uw
afvalproducten terecht kunt.
NOTEER HET MODELNUMMER NU, TERWIJL U HET KUNT ZIEN.
Het model- en serienummer van uw nieuwe T 775 bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2009, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
3
ENGLISHFRANÇAISESPAÑOLITALIANODEUTSCHNEDERLANDSSVENSKAРУССКИЙ
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für NAD T 775 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von NAD T 775

NAD T 775 Bedienungsanleitung - Deutsch - 44 seiten

NAD T 775 Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten

NAD T 775 Bedienungsanleitung - Französisch - 46 seiten

NAD T 775 Bedienungsanleitung - Italienisch - 44 seiten

NAD T 775 Bedienungsanleitung - Spanisch - 46 seiten

NAD T 775 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 42 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info