647745
1
Zoom out
Zoom in
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties ‘Het apparaat op een veilige manier gebruiken en ‘Belangrijke opmerkingen’. In deze secties vindt u belangrijke informatie over de juiste
bediening van dit apparaat.
Bewaar deze handleiding, zodat u deze als handige referentie bij de hand kunt houden.
DRAADLOZE USB ADAPTER
Knippert: De adapter zoekt naar een netwerk.
Brandt: De adapter is verbonden met een
netwerk.
Functie LED-indicator
Belangrijkste specicaties
NETGEAR WNA1100: DRAADLOZE USB ADAPTER
Interface Hi-Speed USB
Standaards IEEE 802.11 b/g 2.4 GHz
Transmissiesnelheid 150 Mbps (Max)
Stroom USB bus voeding
Apparaten die gebruikt
kunnen worden
Roland producten uitgerust met een USB interface en
mogelijkheden voor draadloze aansluiting.
* Deze adapter kan verbinding maken met draadloze aansluitingen die
WPS (Wi beveiligde instellingen) ondersteunen.
* Voordat u de WNA1100 uit het apparaat verwijdert, volgt u de instructies
in de gebruikershandleiding van uw apparaat om ervoor te zorgen dat de
WNA1100 veilig verwijderd kan worden.
* In het belang van productverbetering kunnen de specicaties en/of het
uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling veranderen.
* Roland is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation in de
Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
* Bedrijfsnamen en productnamen in dit document zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
* NETGEAR is een geregistreerd handelsmerk van NETGEAR, Inc.
Dit product kan gebruikt worden met Roland producten die draadloze aansluitingen ondersteunen.
Voor informatie over de manier waarop u verbinding maakt met het netwerk, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele product of het PDF bestand van de
gebruikershandleiding op de Roland website. Informatie over Roland producten die compatibel zijn met dit product en PDF bestanden van de gebruikershandleidingen voor die
producten, kunnen via de onderstaande Roland website worden verkregen.
http://www.roland.com/
Gebruikershandleiding
WNA1100
2
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
001
Lees de instructies en de gebruiksaanwijzing goed
door, voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
..........................................................................................................
002c
Maak het apparaat of de adapter nooit open, en
breng geen interne wijzigingen aan.
......................................................
....................................................
004
Gebruik of bewaar het apparaat nooit:
Bij extreme temperaturen (bv. direct zonlicht in
een dicht voertuig, bij een warmtebron of
bovenop een warmte opwekkend apparaat); of
bij
Vocht (bv. baden, badkamers, op natte vloeren);
of bij
Regen; of
Stof; of
Bij hoge trillingen.
........................................................................
..................................
011
Laat geen objecten (b.v. brandgevaarlijk materiaal,
munten of naalden); vloeistof (water, frisdranken
etc.) in of over het apparaat vallen.
..........................................................................................................
013
In huishoudens met kleine kinderen dient altijd
een volwassene toezicht te houden, totdat het kind
in staat i
s om de regels die essentieel zijn voor een
veilig gebruik van het apparaat te volgen.
..........................................................................................................
014
Bescherm het apparaat tegen hevige schokken.
(Laat het apparaat niet vallen!)
..........................................................................................................
104
Probeer het ve
rstrengelen van snoeren en kabels te
voorkomen. Snoeren en kabels dienen ook altijd
buiten bereik voor kinderen te worden geplaatst.
..........................................................................................................
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruik
er attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
Niet zelf demonteren of wijzigen
Maak het apparaat niet open en breng geen interne
wijzigingen aan.
Niet zelf repareren of onderdelen vervangen
Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen
in het apparaat te vervangen (behalve wanneer
daartoe specieke instructies in de handleiding
staan). Ga voor alle onderhoud naar uw handelaar,
het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een
erkende Roland distributeur die u op de ‘Informatie’
pagina kunt vinden.
Het apparaat mag nooit worden gebruikt of opgeborgen
worden op de volgende plaatsen
• Die aan extreme temperaturen onderhevig zijn
(bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten
voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop
warmte genererende apparatuur) of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes,
op natte vloeren) of
• die aan stoom of rook blootstaan, of
• die aan zout blootstaan, of
• die een hoge luchtvochtigheid hebben
• die stog of zanderig zijn, of
• die aan sterke vibraties onderhevig zijn.
WAARSCHUWING
Zorg dat er geen vreemde objecten in het apparaat
terechtkomen of vloeistoen met het apparaat in contact
komen
Zorg dat er geen vreemde objecten in het apparaat
terechtkomen of vloeistoen (zoals water of
vruchtensap) met het apparaat in contact komen.
Volwassenen moeten toezicht houden op plaatsen waar
kinderen aanwezig zijn
Wanneer het apparaat op plaatsen waar kinderen
aanwezig zijn wordt gebruikt, moet u oppassen dat
het apparaat niet op verkeerde wijze wordt gebruikt.
Een volwassene dient altijd aanwezig te zijn om
toezicht te houden en aanwijzingen te geven.
VOORZICHTIG
Ga nooit op het apparaat staan en plaats er geen gewicht op
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen zware
voorwerpen op het apparaat.
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave
mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van ROLAND CORPORATION
gereproduceerd worden.
• Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot,
plaats het niet in de buurt van apparaten die
warmte afgeven, laat het niet in een afgesloten
voertuig achter en onderwerp het niet op andere
manieren aan extreme temperaturen. Door
overmatige hitte kan het apparaat vervormen of
verkleuren.
• Als het apparaat naar een locatie met een zeer
afwijkende temperatuur en/of vochtigheid wordt
verplaatst, kunnen er waterdruppels (condensatie)
binnen in het apparaat worden gevormd.
Wanneer u het apparaat in deze staat gaat
gebruiken, kunnen schade en storingen ontstaan.
Daarom moet u het apparaat, voordat u het in
gebruik neemt, enige uren laten staan totdat de
condensatie volledig is verdampt.
• Veeg vloeistof die op het apparaat wordt gemorst
snel weg, met een droge, zachte doek.
• Behandel de aansluiting van het apparaat
voorzichtig. Ruwe behandeling kan tot storingen
leiden.
• Steek het apparaat voorzichtig helemaal in –
totdat het stevig op zijn plaats zit.
• Raak de polen van het apparaat nooit aan. Vermijd
tevens dat de polen vies worden.
• Dit product is met gebruik van
precisiecomponenten vervaardigd. Behandel het
product voorzichtig, en let in het bijzonder op het
volgende:
• Om schade door statische elektriciteit te
voorkomen, ontlaadt u statische elektriciteit die
mogelijke op uw lichaam aanwezig is, voordat
u met de producten gaat werken.
• Zorg dat metaal niet met het contactgedeelte
van de producten in aanraking komt.
• Deze producten mogen niet gebogen worden,
laat ze niet vallen en stel ze niet aan schokken
of trillingen bloot.
• Zorg dat de producten niet nat worden.
• Haal de producten niet uit elkaar en breng
geen wijzigingen aan.
Voorzichtigheid met betrekking tot
radiofrequenties
• Voor de volgende handelingen kunt u aan straf/boete
onderworpen worden.
• Het demonteren of wijzigen van dit apparaat.
• Het certicatie etiket dat op de achterkant van dit
apparaat is aangebracht verwijderen.
• Gebruik dit apparaat niet in een ziekenhuis.
Dit kan ertoe leiden dat medische apparatuur niet goed
werkt.
• Gebruik dit apparaat niet in een vliegtuig.
Dit kan veroorzaken dat de instrumenten in het vliegtuig
niet goed werken.
• Gebruik dit apparaat op een afstand van minimaal 22 cm
van de plaats waar een pacemaker is geïmplanteerd.
Dit kan de werking van de pacemaker beïnvloeden.
EG-verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart Roland Corporation dat deze WNA1100 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
English
Hereby, Roland Corporation, declares that this WNA1100 is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Bulgarian
С настоящето, Roland Corporation, декларира, че WNA1100 е в съответствие със съществените изисквания и
другитеприложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Czech
Roland Corporation tímto prohlašuje, že WNA1100 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 1999/5/ES.
Danish
Undertegnede Roland Corporation erklærer herved, at følgende udstyr WNA1100 overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German
Hiermit erklärt Roland Corporation, dass sich das Gerät WNA1100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bendet.,
Estonian
Käesolevaga kinnitab Roland Corporation seadme WNA1100 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Greek
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Roland Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ WNA1100 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Spanish
Por la presente, Roland Corporation, declara que este WNA1100 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes
de la Directiva 1999/5/EC.
French
Par la présente, Roland Corporation déclare que l’appareil WNA1100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italian
Con la presente Roland Corporation dichiara che questo WNA1100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian
Ar šo Roland Corporation deklarē, ka WNA1100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lithuanian Šiuo Roland Corporation deklaruoja, kad šis WNA1100 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas
Hungarian
A Roland Corporation ezzennel kijelenti, hogy a WNA1100 típusú beren-dezés teljesíti az alapvető követelményeket és más
1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Dutch
Hierbij verklaart Roland Corporation dat het toestel l WNA1100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Polish
Niniejszym Roland Corporation deklaruje że WNA1100 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portuguese
Eu, Roland Corporation, declaro que o WNA1100 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Romanian
Prin prezenta, Roland Corporation, declară că aparatul WNA1100 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi
pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Slovak Roland Corporation týmto vyhlasuje, že WNA1100 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian
Roland Corporation izjavlja, da je ta WNA1100 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Finish
Roland Corporation vakuuttaa täten että WNA1100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Swedish
Härmed intygar Roland Corporation att denna WNA1100 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Bezoek de NETGEAR EU EG-verklaring van overeenstemming website op:
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/sno/0
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese richtlijn EMC 2004/108/EC.
Gebruik buitenshuis beperkt to 10 mW eirp binnen de band 2454-2483.5 MHz.
AT
BE BG CY CZ
EE
FI FR DE GR HU
IE
IT LV LT LU MT
NL
PL PT RO SK SI
ES
SE GB IS LI NO
CH
DK
Voor EU-landen

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Netgear WNA1100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info