Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
viewEasy intercom handleiding vE-IC1-Z & vE-IC1-G V1.0 05-12-2019
Voor meer handleidingen: www.neview.nl of de website van je Neview dealer
Stap 6: De intercom ophangen
Nadat alles is ingesteld wil je de intercom natuurlijk bij de voordeur (of ergens anders) ophangen. Er zijn enkele zaken
waar je rekening mee moet houden:
- Voeding van de intercom
Je kunt de intercom voeden via een beltrafo, handig als je hem op de plaats van je bestaande deurbel hangt.
Houd er wel rekening mee dat deze beltrafo een wisselspanning (AC) tussen 14 en 24 volt moet geven. Bij een
hogere of lagere spanning werkt de intercom mogelijk niet, of raakt deze defect. De draden van de beltrafo
sluit je op de achterplaat aan d.m.v. de meegeleverde schroefjes in de gaten met code TP1 en TP2.
Je kunt er ook voor kiezen om twee oplaadbare batterijen van het type 18650 te plaatsen. Deze gaan,
afhankelijk van het verbruik, de capaciteit van de batterijen en de omgevingstemperatuur circa 4-8 maanden
mee. Als ze leeg zijn kun je de intercom van de muur pakken en deze m.b.v. de usb adapter weer opladen.
- Locatie van de intercom
Je wilt natuurlijk goed zicht hebben met de camera van de intercom, daardoor is een hoogte tussen 140 en
180 cm ideaal. De grote kijkhoek van de lens zorgt voor een brede hoek (zowel horizontaal als verticaal), maar
een plaats op gezichtshoogte is natuurlijk altijd het beste.
Het geluid wordt het minst verstoord als de intercom niet in de wind hangt. Bezoekers zijn dan beter te
verstaan en zij kunnen jou ook beter horen.
Wil je de intercom voeden met een beltrafo? Dan kun je het beste een locatie kiezen waar al een stroomdraad
aanwezig is. Als deze locatie echt niet handig is kun je iets anders zoeken waar je die draad wel naar de
beltrafo kunt leggen. Als je kiest voor voeding met batterijen heb je hier natuurlijk geen last van.
Als je de ideale locatie gekozen hebt is het tijd om de intercom te bevestigen. De achterplaat van de intercom kun je
aan de muur of het kozijn bevestigen met schroeven, of met de meegeleverde dubbelzijdige foam.
- Bevestigen met schroeven
Als je de achterplaat met schroeven vastzet op een ondergrond die niet geheel vlak is kan deze krom trekken,
hierdoor klikt de intercom meestal niet meer op de achterplaat of maken de stroompennetjes geen goed
contact waardoor de intercom niet werkt. Bij een kromme achterplaat blijft er ook ruimte over voor vocht om
binnen te dringen. Zorg er dus voor dat de achterplaat recht blijft en vul eventuele oneffenheden op met
stelschroeven.
- Bevestigen met dubbelzijdig foam
Schroef je liever helemaal niet? Dan kun je de meegeleverde dubbelzijdige foam gebruiken. Deze heeft een
sterke lijmlaag aan beide zijden. Deze foam plakt echter alleen op vlakke en gladde oppervlakken (zoals
bijvoorbeeld een kozijn), maar niet op een stenen muur). Maak de ondergrond en de achterplaat van de
intercom goed schoon, vetvrij en droog. Druk de achterplaat gedurende ongeveer 30-60 seconden stevig aan
en bevestig daarna de intercom.
Als je de intercom op de achterplaat hebt geklikt kun je deze aan de onderzijde vastzetten met het meegeleverde
schroefje. Hierdoor kunnen bezoekers de intercom niet zomaar meenemen.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Neview ViewEasy vE-IC1-Z wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Neview ViewEasy vE-IC1-Z in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info