744978
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
©
2018 Nikon Corporation
Nl
Gebruikshandleiding (met garantie)
Lees voordat u dit product gebruikt zorgvuldig deze instructies en de camerahandleiding door.
Opmerking: dit objectief is uitsluitend bedoeld voor gebruik met systeemcameras die
over een Nikon Z-vatting beschikken.
Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees Voor
uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.
A WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen,
gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
A LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd
met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
A WAARSCHUWING
• Ditproductnietuitelkaarhalenofaanpassen.Raakgeeninternedelenaan
diewordenblootgesteldalsgevolgvaneenvalofanderongeluk.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok
of ander letsel tot gevolg hebben.
• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren
vanrook,hitteofongebruikelijkegeuren,ontkoppeldanonmiddellijkde
cameravoedingsbron.
Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
• Houddroog.Nietmetnattehandenvastpakken.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische
schok tot gevolg hebben.
• Gebruikditproductnietindeaanwezigheidvanontvlambaarstofofgas
zoalspropaan,benzineofspuitbussen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot
gevolg hebben.
• Kijknietrechtstreeksindezonofanderefellelichtbronnendoormiddelvan
hetobjectief.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot
gevolg hebben.
• Houdditproductuitdebuurtvankinderen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect
aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen
verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken,
zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Paknietmetblotehandenvastopplaatsendiewordenblootgesteldaan
extreemhogeenlagetemperaturen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevrie-
zingsverschijnselen tot gevolg hebben.
A LET OP
• Laathetobjectiefnietnaardezonofanderesterkelichtbronnengericht.
Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de
interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld
bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht.
• Laathetproductnietachteropeenplaatswaarhetvoorlangeretijdwordt
blootgesteldaanextreemhogetemperaturen,zoalsineenafgeslotenauto
ofindirectzonlicht.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan
het product tot gevolg hebben.
• Geencamera'soflenzenvervoerenmetbevestigdestatievenofsoortgelijke
accessoires.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan
het product tot gevolg hebben.
Mededeling voor Europese klanten
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moet worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij
een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en
voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door onjuist
weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.
Het objectief gebruiken
Onderdelen van het objectief: namen en functies
Raadpleeg het diagram aan de linkerrand van dit blad.
q
Bevestigingsmarkering voor
zonnekap
Gebruik bij het bevestigen van de
zonnekap.
Zie
B
w
Instelring
Autofocusstand geselecteerd:
in de autofocusstand
kunt u aan deze ring draaien om een
functie uit te voeren die met de camera is
geselecteerd (zie camerahandleiding voor
informatie).
Handmatige scherpstelling geselecteerd:
draai om scherp te stellen.
e
Objectiefbevestigingsmarkering
Gebruik bij het bevestigen van het
objectief op de camera.
Zie
A
r
Rubberen afdichting voor
objectiefbevestiging
t
CPU-contacten
Wordt gebruikt om gegevens naar en van
de camera over te zetten.
y
Schakelaar voor
scherpstelstand
Kies A voor autofocus, M voor handmatige
scherpstelling. Om het even welke instelling
wordt gekozen, de scherpstelling moet
handmatig worden aangepast wanneer
de scherpstelstand met behulp van de
camerabedieningen is geselecteerd.
u
Zonnekap
Zonnekappen blokkeren dwaallicht dat
anders lichtvlekken of beeldschaduwen zou
veroorzaken. Ze dienen ook als bescherming
van het objectief.
Zie
B
i
Vergrendelmarkering op
zonnekap
Gebruik bij het bevestigen van de
zonnekap.
o
Uitlijnmarkering op
zonnekap
!0
Voorste objectiefdop
!1
Achterste objectiefdop
A
Bevestiging en verwijdering
Het objectief bevestigen
z
Schakel de camera uit, verwijder de bodydop en maak de achterste
objectiefdop los.
x
Plaats het objectief op de camerabody, waarbij de
bevestigingsmarkering op het objectief op één lijn ligt met de
bevestigingsmarkering op de camerabody en draai vervolgens het
objectief tegen de wijzers van de klok in totdat het op zijn plaats klikt.
Het objectief verwijderen
z
Schakel de camera uit.
x
Houd de ontgrendelingsknop van het objectief ingedrukt terwijl u het
objectief met de wijzers van de klok mee draait.
B
De zonnekap bevestigen en verwijderen
Leg de bevestigingsmarkering voor de zonnekap (
) op één lijn met de
uitlijnmarkering op de zonnekap (
) en draai vervolgens aan de kap (
w
) totdat de
markering op één lijn ligt met de vergrendelmarkering op de zonnekap (
).
Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de kap te
verwijderen.
Houd, bij het bevestigen en verwijderen van de kap, deze dicht bij het
-symbool op
de basis en pak de kap niet te stevig vast. De kap kan worden omgekeerd en op het
objectief worden bevestigd wanneer deze niet in gebruik is.
Wanneer het objectief is bevestigd
De scherpstelpositie kan veranderen als u na het scherpstellen de camera uitschakelt
en vervolgens weer inschakelt. Stel, voordat u de foto maakt, opnieuw scherp. Als
u op een vooraf geselecteerde locatie heeft scherpgesteld terwijl u wacht op het
verschijnen van het onderwerp, raden we u aan de camera niet uit te schakelen totdat
de foto is gemaakt.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
• Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp van de zonnekap vast.
• Houd de CPU-contacten schoon.
• Mocht de rubberen afdichting voor de objectiefbevestiging beschadigd zijn, staak
onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor reparatie naar een door Nikon
geautoriseerd servicecenter.
• Plaats de voorste en achterste objectiefdoppen terug wanneer het objectief niet in
gebruik is.
• Bewaar, om de binnenkant van het objectief te beschermen, deze niet in direct
zonlicht.
• Zorg dat het objectief droog blijft. Het roesten van het interne mechanisme kan
onherstelbare schade veroorzaken.
• Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade veroorzaken of
onderdelen gemaakt van versterkt plastic kunnen kromtrekken.
• Snelle temperatuurschommelingen kunnen schadelijke condensatie binnen en
buiten het objectief veroorzaken. Plaats, voordat het objectief van een koude naar
een warme omgeving of vice versa wordt verplaatst, het objectief in een etui of
plastic tas om temperatuurschommelingen te verminderen.
• Wij raden u aan het objectief in de bijbehorende tas te bewaren zodat het wordt
beschermd tijdens het vervoeren.
Onderhoud objectief
• Het verwijderen van stof is normaliter voldoende om de glasoppervlakken van het
objectief te reinigen.
• Vlekken en vingerafdrukken kunnen van het lensoppervlak worden verwijderd met
behulp van een zachte, schone katoenen doek of lensreinigingsdoekje dat een beetje
vochtig is gemaakt met een kleine hoeveelheid ethanol of lensreiniger. Veeg voorzichtig
in een cirkelvormige beweging vanuit het midden naar buiten toe en let op dat er geen
vegen achterblijven en raak de lens niet met uw vingers aan.
• Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals
verfthinner of benzeen.
• Neutral Color (NC)-filters (apart verkrijgbaar) en dergelijke kunnen worden gebruikt
om het voorste lenselement te beschermen.
• Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele
en droge plaats bewaren. Zo voorkomt u schimmel en roest. Bewaar niet in direct
zonlicht of in combinatie met mottenballen van nafta of kamfer.
Accessoires
Meegeleverde accessoires
• LC-62B 62 mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop
• LF-N1 Achterste objectiefdop
• HB-90 Zonnekap met bajonetvatting
• CL-C1 Objectieftas
D
De objectieftas gebruiken
• De tas is bedoeld om het objectief tegen krassen te beschermen, niet tegen vallen of andere fysieke schokken.
• De tas is niet waterdicht.
• Het materiaal dat voor de tas is gebruikt, kan door wrijving of wanneer de tas nat is, vervagen, uitlopen,
krimpen of verkleuren.
• Verwijder stof met een zachte borstel.
• Water en vlekken kunnen met een zachte, droge doek van het oppervlak worden verwijderd. Gebruik geen
alcohol, wasbenzine, thinner of andere vluchtige oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.
• Bewaar niet op plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen of vochtigheid.
• Gebruik de tas niet om de monitor of objectiefelementen te reinigen.
• Let goed op dat het objectief niet uit de tas valt tijdens het vervoeren.
Materiaal: polyester
Compatibele accessoires
62 mm vastschroefbare filters
D
Filters
Gebruik slechts één lter per keer. Verwijder de zonnekap voordat u lters bevestigt of circulaire polarisatielters
draait.
Specicaties
Vatting Nikon Z-vatting
Brandpuntsafstand 50 mm
Maximale diafragma f/1.8
Objectiefconstructie 12 elementen in 9 groepen (inclusief 2 ED-elementen, 2 asferische
elementen en elementen met Nano Crystal Coat)
Weergavehoek
• FX-formaat: 47°
• DX-formaat: 31°30’
Scherpstelsysteem Intern lensdeel-scherpstelsysteem
Kortste
scherpstelafstand
0,4 m
Diafragmabladen 9 (ronde diafragmaopeningen)
Diafragmabereik f/1.8 – 16
Maat voor lters/
voorzetlenzen
62 mm (P = 0,75 mm)
Afmetingen Ca. 76 mm maximum diameter × 86,5 mm (afstand vanaf
objectiefbevestigingsvlak van de camera)
Gewicht Ca. 415 g
Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specicaties van dit product op elk
gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
It
Manuale d’uso (con garanzia)
Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente sia queste istruzioni sia il
manuale della fotocamera.
Nota: questo obiettivo è destinato esclusivamente all’uso con fotocamere mirrorless
dotate di un innesto baionetta Z-mount Nikon.
Informazioni di sicurezza
Per evitare danni alla proprietà o lesioni a se stessi o ad altri, leggere interamente la
sezione Informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Conservare queste istruzioni di sicurezza dove possano essere lette da chiunque
utilizzi il prodotto.
A AVVERTENZA: la mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con
questa icona potrebbe provocare morte o gravi lesioni.
A ATTENZIONE: la mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con
questa icona potrebbe provocare lesioni o danni alla proprietà.
A AVVERTENZA
• Nonsmontarenémodicareilprodotto.
Nontoccarelepartiinternechediventanoespostecomerisultatodicaduta
oaltroincidente.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche o altre
lesioni.
• Sesidovesseronotareanomalie,peresempiolaproduzionedifumo,calore
oodoriinsolitidapartedelprodotto,scollegareimmediatamentelafonte
dialimentazionedellafotocamera.
Continuare a utilizzarlo potrebbe provocare incendi, ustioni o altre lesioni.
• Mantenereasciutto.
Nonmaneggiareconlemanibagnate.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare incendi o scosse
elettriche.
• Nonutilizzarequestoprodottoin presenzadipolveriogas inammabili,
qualipropano,benzinaoaerosol.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare esplosioni o incendi.
• Nonguardaredirettamenteilsoleoun’altrafontediluceintensaattraverso
l’obiettivo.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare disturbi della
vista.
• Mantenereilprodottofuoridallaportatadeibambini.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni
o malfunzionamenti del prodotto. Inoltre, si noti che i piccoli componenti
costituiscono un rischio di soffocamento. Se un bambino ingerisce un componente
del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico.
• Nonmaneggiareamaninudeinluoghiespostiatemperatureestremamente
alteobasse.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare ustioni o
congelamento.
A ATTENZIONE
• Nonlasciarel’obiettivopuntatoversoilsoleoaltrefontidiluceintensa.
La luce messa a fuoco dall’obiettivo potrebbe provocare incendi o danni ai
componenti interni del prodotto. Quando si riprendono soggetti in controluce,
tenere il sole ben lontano dall’inquadratura.
• Non lasciare il prodotto dove sarà esposto a temperatureestremamente
alte per un periodo prolungato, per esempio in un’automobile chiusa o
sottolalucedirettadelsole.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incendi o
malfunzionamenti del prodotto.
• Non trasportare fotocamere o obiettivi con treppiedi o accessori simili
collegati.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni o
malfunzionamenti del prodotto.
Avviso per gli utenti europei
Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono
essere smaltiti negli appositi contenitori di rifiuti.
Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:
• Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di
rifiuti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
• La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e
a prevenire le conseguenze negative per la salute umana e per l’ambiente che
potrebbero essere provocate dallo smaltimento scorretto.
• Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili
dello smaltimento dei rifiuti.
Utilizzo dell’obiettivo
Componenti dell’obiettivo: nomi e funzioni
Fare riferimento alla figura riportata sul bordo sinistro di questo foglio.
q
Riferimento di innesto
paraluce
Utilizzare quando si fissa il paraluce.
Vedere
B
w
Anello di controllo
Modo autofocus selezionato: nel modo autofocus, è
possibile ruotare questa ghiera personalizzabile
per eseguire una funzione selezionata con la
fotocamera (vedere il manuale della fotocamera
per i dettagli).
Modo di messa a fuoco manuale selezionato:
ruotare per mettere a fuoco.
e
Riferimento di innesto
obiettivo
Utilizzare quando si innesta l'obiettivo sulla
fotocamera.
Vedere
A
r
Guarnizione in
gomma di innesto
obiettivo
t
Contatti CPU
Utilizzati per il trasferimento di dati da e verso
la fotocamera.
y
Selettore del modo di
messa a fuoco
Scegliere A per l’autofocus, M per la messa a
fuoco manuale. Si noti che, indipendentemente
dall’impostazione scelta, la messa a fuoco
deve essere regolata manualmente quando il
modo di messa a fuoco manuale è selezionato
utilizzando i controlli della fotocamera.
u
Paraluce
I paraluce bloccano la luce sporadica che
altrimenti potrebbe causare luce parassita
o immagini fantasma. Servono anche per
proteggere l’obiettivo.
Vedere
B
i
Riferimento di blocco
paraluce
Utilizzare quando si fissa il paraluce.
o
Riferimento di
allineamento paraluce
!0
Tappo dell’obiettivo
anteriore
!1
Copriobiettivo
posteriore
A
Collegamento e rimozione
Collegamento dell’obiettivo
z
Spegnere la fotocamera, rimuovere il tappo corpo e staccare il
copriobiettivo posteriore.
x
Posizionare l’obiettivo sul corpo macchina della fotocamera,
mantenendo il riferimento di innesto dell’obiettivo allineato con
il riferimento di innesto sul corpo macchina della fotocamera,
quindi ruotare l’obiettivo in senso antiorario no a farlo scattare in
posizione.
Rimozione dell’obiettivo
z
Spegnere la fotocamera.
x
Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio obiettivo mentre si
ruota l’obiettivo in senso orario.
B
Fissaggio e rimozione del paraluce
Allineare il riferimento di innesto paraluce () con il riferimento di allineamento
paraluce (), quindi ruotare il paraluce (w) nché il riferimento non è allineato
con il riferimento di blocco paraluce ().
Per rimuovere il paraluce, invertire l'ordine degli step precedenti.
Quando si collega o si rimuove il paraluce, mantenerlo in prossimità del simbolo
presente sulla sua base ed evitare di afferrarlo con troppa forza. Il paraluce può essere
invertito e innestato sull’obiettivo quando non è in uso.
Quando l’obiettivo è collegato
La posizione di messa a fuoco potrebbe cambiare se si spegne la fotocamera e quindi
la si riaccende dopo la messa a fuoco. Mettere nuovamente a fuoco prima della ripresa.
Se si è effettuata la messa a fuoco su una posizione preselezionata mentre si attendeva
la comparsa del soggetto, si consiglia di non spegnere la fotocamera finché l’immagine
non è stata scattata.
Precauzioni per l’uso
• Non afferrare o mantenere l’obiettivo o la fotocamera usando solo il paraluce.
• Mantenere puliti i contatti CPU.
• Nel caso in cui la guarnizione in gomma di innesto obiettivo sia danneggiata,
interrompere immediatamente l’utilizzo e portare l’obiettivo ad un centro servizi
autorizzato Nikon per la riparazione.
• Riposizionare i copriobiettivi anteriore e posteriore quando l’obiettivo non è in uso.
• Per proteggere l’interno dell’obiettivo, conservarlo lontano dalla luce diretta del sole.
• Tenere asciutto l’obiettivo. La presenza di ruggine nel meccanismo interno potrebbe
causare un danno irreparabile.
• Lasciare l’obiettivo in luoghi estremamente caldi può danneggiare o deformare le
parti realizzate in plastica rinforzata.
• Rapidi cambiamenti di temperatura potrebbero provocare una dannosa condensa
all’interno e all’esterno dellobiettivo. Prima di portare l’obiettivo da un ambiente caldo
a uno freddo o viceversa, inserirlo nella sua custodia o in un sacchetto di plastica per
rallentare il cambiamento di temperatura.
• Si consiglia di posizionare l’obiettivo nella sua custodia per proteggerlo da graffi
durante il trasporto.
Cura dellobiettivo
• La rimozione della polvere è di solito sufficiente per pulire le superfici in vetro
dell’obiettivo.
• Macchie e impronte digitali possono essere rimosse dalla superficie dell’obiettivo
con un panno di cotone pulito e morbido o una velina per la pulizia dell’obiettivo
leggermente inumiditi con una piccola quantità di etanolo o detergente per
obiettivo. Pulire delicatamente dal centro verso l’esterno con un movimento circolare,
assicurandosi di non lasciare effetto smear e di non toccare l’obiettivo con le dita.
• Per la pulizia dell’obiettivo non usare mai solventi organici, come solventi per vernici
o benzene.
• I filtri neutri (NC) (disponibili separatamente) e simili possono essere usati per
proteggere l’elemento frontale dell’obiettivo.
• Se si prevede di non utilizzare l’obiettivo per un periodo prolungato, conservarlo in un
luogo fresco e asciutto, onde evitare che si creino muffa e ruggine. Non conservare in
luoghi esposti alla luce diretta del sole o in presenza di naftalina o canfora.
Accessori
Accessori in dotazione
• LC-62B Copriobiettivo anteriore snap-on 62 mm
• LF-N1 Copriobiettivo posteriore
• HB-90 Paraluce a baionetta
• CL-C1 Custodia per obiettivi
D
Uso della custodia per obiettivi
• La custodia è progettata per proteggere l’obiettivo dai gra, non da cadute o altri shock sici.
• La custodia non è resistente all’acqua.
• Il materiale utilizzato nella custodia potrebbe sbiadire, scolorire, restringersi o cambiare colore se sfregato o
bagnato.
• Eliminare la polvere con una spazzola morbida.
• Acqua e macchie possono essere rimosse dalla supercie con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare
alcool, benzene, diluenti o altre sostanze volatili o detergenti.
• Non conservare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad alte temperature o umidità.
• Non utilizzare la custodia per pulire il monitor o gli elementi dell’obiettivo.
• Fare attenzione che l’obiettivo non cada dalla custodia durante il trasporto.
Materiale: poliestere
Accessori compatibili
Filtri a vite da 62 mm
D
Filtri
Utilizzare solo un ltro alla volta. Rimuovere il paraluce prima di collegare i ltri o di ruotare i ltri polarizzanti
circolari.
Speciche
Innesto Baionetta Z-mount Nikon
Lunghezza focale 50 mm
Apertura massima f/1.8
Costruzione obiettivo
12 elementi in
9
gruppi (inclusi 2 elementi ED, 2 elementi asferici ed elementi
con trattamento Nano Crystal Coat)
Angolo di campo • Formato FX: 47°
• Formato DX: 31°30’
Sistema di messa a
fuoco
Sistema di messa a fuoco interno
Distanza minima di
messa a fuoco
0,4 m
Lamelle del
diaframma
9 (apertura del diaframma arrotondata)
Gamma del
diaframma
f/1.8 – 16
Dimensione attacco
ltro
62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensioni Diametro massimo di circa 76 mm × 86,5 mm (distanza dalla angia
di innesto dell’obiettivo della fotocamera)
Peso Circa 415 g
Nikon si riserva il diritto di modicare l’aspetto, le speciche e le prestazioni di questo
prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
Es
Manual del usuario (con garantía)
Pt
Manual do Utilizador (com Garantia)
Antes de utilizar este producto, lea detenidamente tanto estas instrucciones como el
manual de la cámara.
Nota: Este objetivo ha sido diseñado exclusivamente para su uso con cámaras sin
espejo con montura Z de Nikon.
Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, lea completamente
“Por su seguridad” antes de usar este producto.
Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el
producto puedan leerlas.
A ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede
causar lesiones graves o mortales.
A PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede
causar lesiones o daños materiales.
A ADVERTENCIA
• Nodesmontenimodiqueesteproducto.
Notoquelaspiezasinternasquepuedanquedarexpuestascomoresultado
deunacaídauotroaccidente.
No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.
• Si nota anomalías en el producto, comopor ejemplo laemisión de humo, calor u
oloresinusuales,desconecteinmediatamentelafuentedealimentacióndelacámara.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.
• Mantenerseco.
Nomanipularconlasmanosmojadas.
No respetar estas precauciones puede causar incendios o descargas eléctricas.
• No useeste producto en presencia de polvoo gas inamable,como por
ejemplopropano,gasolinaoaerosoles.
No respetar esta precaución puede causar explosiones o incendios.
• Nomiredirectamentealsoloaotrafuentedeluzbrillanteatravésdelobjetivo.
No respetar esta precaución puede causar discapacidad visual.
• Mantengaesteproductoalejadodelosniños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamientos incorrectos
del producto. Además, tenga en cuenta que las piezas pequeñas pueden presentar
riesgos de asfixia. Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia
médica inmediatamente.
• Nomanipularconlasmanosdescubiertasenzonasexpuestasatemperaturas
extremadamentealtasobajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.
A PRECAUCIÓN
• Nodejeelobjetivoapuntandohaciaelsolnihaciaotrasfuentesdeluzintensa.
La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios o dañar las piezas
internas del producto. Al disparar en condiciones de contraluz, mantenga el sol
alejado del encuadre.
• No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas
durantelargosperíodos,comoporejemplo,enelinteriordeunvehículocerradoo
encontactodirectoconlaluzdelsol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o funcionamientos incorrectos
del producto.
• Notransportecámarasuobjetivoscontrípodesoaccesoriossimilaresinstalados.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamientos incorrectos del producto.
Aviso para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser
desechados por separado.
La nota siguiente corresponde únicamente a los usuarios de los países
europeos:
• Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto
de recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.
• Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previene
las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a
causa de un desecho incorrecto.
• Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las
autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.
Uso del objetivo
Partes del objetivo: Nombres y funciones
Consulte el diagrama mostrado en el margen izquierdo de esta página.
q
Marca de montaje del
parasol
Utilizar al instalar el parasol.
Consultar
B
w
Anillo de control
Modo autofoco seleccionado: En el modo
autofoco, podrá girar este anillo personalizable
para llevar a cabo una función seleccionada
con la cámara (consulte el manual de la
cámara para más detalles).
Modo enfoque manual seleccionado: Gire para
enfocar.
e
Marca de montaje de
objetivo
Utilizar al montar el objetivo en la cámara.
Consultar
A
r
Junta de goma de
montaje del objetivo
t
Contactos de CPU
Se utiliza para transferir datos a y desde la
cámara.
y
Interruptor de modo
de enfoque
Seleccione A para autofoco o, M para
el enfoque manual. Tenga en cuenta
que, independientemente de la opción
seleccionada, el enfoque debe ajustarse
manualmente al seleccionar el modo de
enfoque manual usando los controles de la
cámara.
u
Parasol de objetivo
Los parasoles bloquean la luz directa que
de otro modo causaría destellos o efecto
fantasma. También sirven para proteger el
objetivo.
Consultar
B
i
Marca de bloqueo del
parasol
Utilizar al instalar el parasol.
o
Marca de alineación
del parasol
!0
Tapa delantera del
objetivo
!1
Tapa trasera del
objetivo
A
Instalación y desinstalación
Instalación del objetivo
z
Apague la cámara, retire la tapa del cuerpo y extraiga la tapa trasera del
objetivo.
x
Coloque el objetivo en el cuerpo de la cámara, manteniendo la
marca de montaje del objetivo alineada con la marca de montaje
del cuerpo de la cámara y, a continuación, gire el objetivo en sentido
antihorario hasta que haga clic en su lugar.
Desinstalación del objetivo
z
Apague la cámara.
x
Mantenga pulsado el botón de liberación del objetivo mientras gira el
objetivo en sentido horario.
B
Instalación y extracción del parasol
Alinee la marca de montaje del parasol (
) con la marca de alineación del parasol
(
) y, a continuación, gire el parasol (
w
) hasta que la marca
esté alineada con la
marca de bloqueo del parasol (
).
Para retirar el parasol, realice los pasos anteriores en orden inverso.
Al instalar o desinstalar el parasol, sujételo cerca del símbolo
sobre su base y evite
apretarlo demasiado fuerte. El parasol puede invertirse y montarse en el objetivo cuando
no esté en uso.
Cuando el objetivo está instalado
La posición del enfoque podría cambiar si apaga la cámara y luego vuelve a encenderla
después de enfocar. Vuelva a enfocar antes de disparar. Si ha enfocado sobre una
ubicación preseleccionada mientras espera que su sujeto aparezca, se recomienda no
apagar la cámara hasta capturar la imagen.
Precauciones de uso
• No recoja ni sujete el objetivo o la cámara usando solamente el parasol.
• Mantenga los contactos de CPU limpios.
• Si se daña la junta de goma de montaje del objetivo, deje de usarlo inmediatamente
y lleve el objetivo al servicio técnico autorizado de Nikon para repararlo.
• Vuelva a colocar las tapas delantera y trasera del objetivo cuando no lo utilice.
• Para proteger el interior del objetivo, guárdelo fuera del alcance de la luz directa del sol.
• Mantenga el objetivo seco. La oxidación del mecanismo interno puede ocasionar
daños irreparables.
• Dejar el objetivo en lugares extremadamente calientes podría averiar o deformar las
piezas hechas de plástico reforzado.
• Los cambios rápidos de temperatura podrían provocar condensación dentro y fuera del
objetivo. Antes de transportar el objetivo de un entorno cálido a uno frío o viceversa,
colóquelo en su estuche o en una bolsa de plástico para atenuar el cambio de temperatura.
• Se recomienda colocar el objetivo en su funda para protegerlo de arañazos durante el
transporte.
Cuidado del objetivo
• Retirar el polvo es, por norma general, suficiente para limpiar las superficies de cristal del objetivo.
• Las manchas y huellas pueden eliminarse de la superficie del objetivo con un paño
de algodón suave y limpio o con un pañuelo de limpieza para objetivos humedecido
ligeramente con una pequeña cantidad de etanol o limpiador de objetivos. Limpie
suavemente desde el centro hacia el exterior con movimientos circulares, teniendo
cuidado de no dejar manchas ni de tocar el objetivo con los dedos.
• Nunca use solventes orgánicos como disolvente de pintura o benceno para limpiar
el objetivo.
• Los filtros de color neutro (NC) (disponibles por separado) y similares pueden usarse
para proteger el elemento del objetivo delantero.
• Si el objetivo no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo en
un lugar frío y seco para evitar la formación de moho y corrosión. No lo guarde a la luz
solar directa o con bolas antipolillas de alcanfor o de naftalina.
Accesorios
Accesorios suministrados
• LC-62B Tapa frontal a presión del objetivo de 62 mm
• LF-N1 Tapa trasera del objetivo
• HB-90 Parasol de bayoneta
• CL-C1 Estuche para objetivo
D
Uso del estuche para objetivo
• El estuche está diseñado para proteger el objetivo contra arañazos, no contra caídas u otros impactos físicos.
• El estuche no es resistente al agua.
• El material utilizado en el estuche puede desvanecerse, desteñir, encoger o cambiar de color al frotarlo o
mojarlo.
• Limpie el polvo con un cepillo suave.
• El agua y las manchas pueden limpiarse de la supercie con un paño suave y seco. No utilice alcohol, benceno,
diluyente ni ningún otro solvente volátil o detergente.
• No lo guarde en lugares expuestos a la luz directa del sol o a altas temperaturas o humedad.
• No use el estuche para limpiar la pantalla o los elementos del objetivo.
• Procure que el objetivo no se caiga del estuche durante el transporte.
Material: Poliéster
Accesorios compatibles
Filtros con rosca de 62 mm
D
Filtros
Utilice únicamente un ltro cada vez. Retire el parasol antes de colocar ltros o de girar los ltros polarizadores
circulares.
Especicaciones
Montura Montura Z de Nikon
Distancia focal 50 mm
Diafragma máximo f/1.8
Construcción de
objetivo
12 elementos en 9 grupos (incluyendo 2 elementos ED, 2 elementos
asféricos y elementos con revestimiento de nanocristal)
Ángulo de visión • Formato FX: 47°
• Formato DX: 31°30’
Sistema de enfoque
Sistema de enfoque interno
Distancia de enfoque
mínima
0,4 m (1,32 pies)
Cuchillas del diafragma 9 (apertura de diafragma redondeada)
Alcance de diafragma f/1.8 – 16
Tamaño de accesorio
del ltro
62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiones Aprox. 76 mm de diámetro máximo × 86,5 mm (distancia a partir
de la pletina de montaje del objetivo)
Peso Aprox. 415 g (14,7 oz)
Nikon se reserva el derecho de cambiar el aspecto, las especicaciones y el rendimiento de
este producto en cualquier momento y sin previo aviso.
Antes de utilizar este produto, por favor, leia com atenção tanto estas instruções como
o manual da câmara.
Nota: Esta objetiva destina-se exclusivamente a ser utilizada com câmaras sem espelho
que tenham um encaixe Z da Nikon.
Para Sua Segurança
Para evitar danos a propriedade ou danos a si ou outros, leia integralmente “Para Sua
Segurança antes de utilizar este produto.
Mantenha estas instruções de segurança onde todos os que usam o produto as possam ler.
A AVISO: A não observância das precauções marcadas com este ícone pode
resultar em morte ou lesões graves.
A ATENÇÃO: A não observância das precauções marcadas com este ícone pode
resultar em lesões ou danos a propriedade.
A AVISO
• Nãodesmontarnemmodicaresteproduto.
Não toque nas peças internas que quem expostas como resultado de
quedaououtroacidente.
A não observância destas precauções pode resultar em choque elétrico ou outras lesões.
• Senotarquaisqueranomalias,taiscomoproduçãodefumo,caloroucheiros
incomuns,desconectarimediatamenteafontedealimentaçãocâmara.
A operação continuada pode resultar em incêndio, queimaduras ou outras lesões.
• Manterseco.
Nãomanuseiecomasmãosmolhadas.
A não observância destas precauções pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
• Nãoutilizaresteprodutonapresençadepóougásinamávelcomopropano,
gasolinaouaerossóis.
A não observância desta precaução pode resultar em explosão ou incêndio.
• Nãoolhardiretamenteparaosolououtrafontedeiluminaçãoforteatravés
daobjetiva.
A não observância desta precaução pode resultar em perda de visão.
• Manteresteprodutoforadoalcancedascrianças.
A não observância desta precaução pode resultar em lesões ou avaria do
produto. Para além disso, note que as peças pequenas constituem um
risco de asxia. Se uma criança engolir qualquer peça deste produto, procure
imediatamente cuidados médicos.
• Nãomanusearcomasmãosdesprotegidasemlocaisexpostosatemperaturas
extremamentealtasoubaixas.
A não observância desta precaução pode resultar em queimaduras ou frieiras.
A ATENÇÃO
• Nãodeixaraobjetivaapontadaparaosolououtrasfontesdeiluminaçãofortes.
A luz focada pela objetiva pode causar fogo ou danos às peças internas do produto.
Ao fotografar motivos em contraluz, mantenha o sol bem fora do enquadramento.
• Nãodeixaroprodutoondeesteseráexpostoatemperaturasextremamente
altasporumlongoperíododetempotalcomonumautomóvelfechadoou
sobluzsolardireta.
A não observância desta precaução pode resultar em incêndio ou avaria do produto.
• Nãotransportarcâmarasnemlentescomtripésouacessóriossemelhantes
montados.
A não observância desta precaução pode resultar em lesões ou avaria do produto.
Aviso para os Clientes na Europa
Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.
O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em países Europeus:
• Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não descarte
como lixo doméstico.
• A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos naturais e a evitar consequências
negativas para a saúde humana e para o ambiente que podem resultar do descarte inadequado.
• Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.
Usar a Objetiva
Peças da Objetiva: Nomes e Funções
Consulte o diagrama na extremidade esquerda desta folha.
q
Marca de montagem
do para-sol da
objetiva
Utilize quando montar o para-sol da objetiva.
Consultar
B
w
Anel de controlo
Modo de focagem automática selecionado: No
modo de focagem automática, pode rodar o
anel personalizável para executar uma função
selecionada com a câmara (consulte o manual
da câmara para obter detalhes).
Modo de focagem manual selecionado: Rode para
focar.
e
Marca de montagem
da objetiva
Utilize quando montar a objetiva na câmara.
Consultar
A
r
Junta de borracha
da montagem da
objetiva
t
Contactos CPU
Utilizado para transferir dados para e da
câmara.
y
Comutador de modo
de focagem
Escolha A para focagem automática
e M para focagem manual. Note que,
independentemente da definição escolhida,
a focagem tem de ser ajustada manualmente
quando o modo de focagem manual está
selecionado utilizando os controlos da câmara.
u
Para-sol da objetiva
Os para-sóis da objetiva bloqueiam a luz
dispersa que causaria de outro modo reflexo
ou efeito fantasma. Estes servem também
para proteger a objetiva.
Consultar
B
i
Marca de bloqueio do
para-sol da objetiva
Utilize quando montar o para-sol da objetiva.
o
Marca de alinhamento
do para-sol da
objetiva
!0
Tampa da objetiva
frontal
!1
Tampa traseira da
Objetiva
A
Montagem e Remoção
Montar a Objetiva
z
Desligue a câmara, remova a tampa do corpo e retire a tampa da
objetiva traseira.
x
Posicione a objetiva no corpo da câmara, mantendo a marca de
montagem da objetiva alinhada com a marca de montagem do
corpo da câmara e, em seguida, rode a objetiva no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio até que se encaixe no lugar.
Remover a Objetiva
z
Desligue a câmara.
x
Prima continuamente o botão de disparo da objetiva enquanto roda a
objetiva no sentido dos ponteiros do relógio.
B
Montar e Remover o Para-sol da Objetiva
Alinhe a marca de montagem do para-sol da objetiva () com a marca de
alinhamento do para-sol da objetiva () e, em seguida, rode o para-sol (w) até que
a marca que alinhada com a marca de bloqueio do para-sol da objetiva ().
Para remover o para-sol, inverta os passos acima.
Ao montar ou remover o para-sol, segure-o perto do símbolo na sua base e evite
apertá-lo em demasia. O para-sol pode ser revertido e montado na objetiva quando
não estiver em uso.
Quando a Objetiva Estiver Montada
A posição de focagem pode alterar-se se desligar a câmara e depois a ligar novamente
após focar. Foque novamente antes de disparar. Se tiver focado numa localização pré-
selecionada enquanto espera que o seu motivo apareça, recomendamos que não
desligue a câmara até que a fotografia seja tirada.
Precauções de Utilização
• Não pegue nem segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o para-sol da objetiva.
• Mantenha os contactos CPU limpos.
• Se a junta de borracha da montagem da objetiva ficar danificada, cesse a utilização
imediatamente e leve a objetiva a um centro de assistência autorizado da Nikon para reparação.
• Recoloque as tampas da objetiva frontal e traseira quando a objetiva não estiver a
ser utilizada.
• Para proteger o interior da objetiva, guarde-a longe de luz solar direta.
• Mantenha a objetiva limpa. Ferrugem no mecanismo interno pode causar danos
irreparáveis.
• Deixar a objetiva em locais extremamente quentes pode danificar ou deformar peças
feitas de plástico reforçado.
• Mudanças bruscas de temperatura podem causar condensação que danifica o
interior e o exterior da objetiva. Antes de levar a objetiva de um ambiente quente
para um ambiente frio ou vice-versa, coloque-a na sua bolsa ou num saco de plástico
para retardar a mudança de temperatura.
• Recomendamos que coloque a objetiva na sua bolsa de forma a protegê-la contra
riscos durante o transporte.
Cuidados com a Objetiva
• Remover o pó é normalmente suficiente para limpar as superfícies de vidro da objetiva.
• Borrões e dedadas podem ser retirados da superfície da objetiva com um pano de
algodão macio e limpo ou um pano de limpeza de objetivas ligeiramente humedecido
com uma pequena quantidade de etanol ou líquido de limpeza de objetivas. Limpe
suavemente a partir do centro para fora num movimento circular, tomando cuidado para
não deixar manchas nem tocar na objetiva com os dedos.
• Nunca utilize solventes orgânicos como diluente ou benzeno para limpar as objetivas.
• Podem ser utilizados filtros de cor neutra (NC, Neutral Color) (disponíveis em
separado) e semelhantes para proteger o elemento frontal da objetiva.
• Se a objetiva não for utilizada durante um período extenso, armazene num local
fresco e seco para evitar bolor e ferrugem. Não armazene sob luz solar direta ou com
bolas de naftalina ou cânfora.
Acessórios
Acessórios Fornecidos
• LC-62B Tampa Frontal da Objetiva de encaixe de 62 mm
• LF-N1 Tampa Traseira da Objetiva
• HB-90 Para-sol da Baioneta
• CL-C1 Bolsa Para Objetiva
D
Utilizar a Bolsa Para Objetiva
• A bolsa foi concebida para proteger a objetiva de riscos, não de quedas ou outros choques físicos.
• A bolsa não é à prova de água.
• O material utilizado na bolsa pode car descolorado, tingir, encolher, ou mudar de cor quando esfregado ou
molhado.
• Remova o pó com uma escova suave.
• Água e manchas podem ser removidas da superfície com um pano macio e seco. Não utilize álcool, benzeno,
diluente ou outros solventes voláteis ou detergentes.
• Não guarde em locais expostos à luz solar direta ou a temperaturas ou humidade elevadas.
• Não utilize a bolsa para limpar o monitor ou os elementos da objetiva.
• Tenha cuidado para que a objetiva não caia da bolsa durante o transporte.
Material: Poliéster
Acessórios Compatíveis
Filtros de rosca de 62 mm
D
Filtros
Utilize apenas um ltro de cada vez. Retire o para-sol da objetiva antes de colocar ltros ou rodar ltros de
polarização circular.
Especicações
Encaixe Encaixe Z da Nikon
Distância focal 50 mm
Abertura máxima f/1.8
Construção da objetiva 12 elementos em 9 grupos (incluindo 2 elementos ED, 2 elementos
asféricos e elementos com Revestimento de Nanocristais)
Ângulo de visão • Formato FX: 47°
• Formato DX: 31°30’
Sistema de focagem Sistema de focagem interno
Distância de focagem
mínima
0,4 m
Lâminas do diafragma 9 (abertura redonda do diafragma)
Alcance da abertura f/1.8 – 16
Tamanho do ltro 62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensões Aprox. 76 mm de diâmetro máximo × 86,5 mm (distância do
rebordo de montagem da objetiva da câmara)
Peso Aprox. 415 g
A Nikon reserva-se o direito de alterar a aparência, especicações e desempenho deste
produto a qualquer momento e sem aviso prévio.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nikon NIKKOR Z 50mm f - 1.8 S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info