Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
80P
90C
82
83
625
626
80P
82
83
90C
625/626
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTIONS FOR USE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ISTRUZIONI PER L'USO
EYXÂLPI‰LO XP‹ÛN˜
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  80P
  90C

  82
  83

  625
  626

  90C
  80P

  82

  83

  625/626

  BRUGSANVISNING
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJE
  INSTRUCTIONS FOR USE
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  MODE D’EMPLOI
  GEBRUIKSAANWIJZING
  INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
  ISTRUZIONI PER L'USO
  EYXÂLPI‰LO XP‹ÛN˜ • Page 2

  W

  Q

  E  R

  Y

  T

  U


  2 • Page 3

  I

  O


  80  ø 50 mm


  90C


  82/83

  P

  625/626

  3 • Page 4

  {

  }


  q ➀  a

  g
  h
  h
  d
  c

  h

  e
  b

  w

  e

  r

  t

  HEPA
  ULPA

  y

  4

 • Page 5

  6
  10
  14
  18
  22
  26
  30
  34
  38
  42
  46
  50
  55
  58
  60

  -

  9
  13
  17
  21
  25
  29
  33
  37
  41
  45
  49
  53
  57
  59
  63

  Dansk
  Norsk
  Svenska
  Suomi
  English
  Deutsch
  Français
  Nederlands
  Español
  Português
  Italiano
  EÏÏËÓÈο
  EU declarations
  Service
  Data
  5 • Page 6

  DANSK

  Bemærk
  Motorerne skal køre samtidig for at sikre maksimal sugestyrke.
  Motorerne skal altid startes og stoppes enkeltvis.

  VIGTIGE ADVARSLER

  Ledning - alle modeller
  Undgå enhver beskadigelse, der kan forårsages ved at
  ledningen køres over, kommer i klemme, eller ved at der
  trækkes i den. Når ledningen udskiftes, skal der anvendes en
  godkendt ledning af samme type som den oprindelige.

  1. Denne maskine er også velegnet til erhvervsmæssig
  anvendelse, f.eks. på hoteller, hospitaler, fabrikker og
  kontorer, i skoler og butikker, foruden til de almindelige
  rengøringsopgaver.
  2. Denne maskine egner sig ikke til opsamling af
  sundhedsfarligt støv, med mindre man tager særlige,
  godkendte forholdsregler.
  3. Denne maskine er kun til støvsugning, og må ikke
  anvendes eller opbevares udendørs under våde forhold.
  Opbevares indendørs ved maks 60°C og min. 0°.
  4. Maskinen, der er beregnet til sugning af tørt støv, må ikke
  anvendes til sugning af vand eller andre væsker.
  5. Strømførende ledere må ikke støvsuges med støvsugeren
  før strømmen er afbrudt.
  6. Maskinen må ikke anvendes til opsamling af brændbare
  eller eksplosive materialer, og den må ikke anvendes i
  eksplosive omgivelser.
  7. Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes til
  opsamling af varme materialer. Maskinen må især ikke
  anvendes til rengøring af åbne og lukkede ildsteder, ovne
  eller lignende, der indeholder varm eller glødende aske.
  8. Maskinen må ikke anvendes, hvis ledningen udviser
  nogen tegn på beskadigelse. Efterse jævnligt ledningen for
  skader, især hvis den har været mast, klemt i en dør eller
  hvis den er kørt over.
  9. Maskinen må ikke anvendes, hvis den er defekt.
  10. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i
  ledningen. Tag i stedet fat i stikket og ikke i ledningen.
  11. Sluk altid for afbryderen på støvsugeren inden
  motormundstykket monteres eller demonteres.
  12. Når ledningen repareres eller udskiftes, skal der anvendes
  samme type ledning, som den, der fulgte med maskinen
  ved leveringen. En sådan ledning fås hos NILFISK.
  13. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten, før der
  påbegyndes nogen form for servicearbejde på maskine
  eller ledning.
  14. Reparation af den elektriske enhed med motor eller
  ledning må kun udføres af en dertil uddannet eller
  instrueret person efter at den hovedkontakt, der er
  monteret før maskinen, er afbrudt, eller efter at stikket er
  taget ud af stikkontakten.
  15. Der må ikke udføres nogen ændringer eller modifikationer
  af det mekaniske eller elektriske sikkerhedsudstyr.

  E Udblæsningsfilter - alle modeller
  Udblæsningsfilteret udskiftes let.
  Afmontering af håndtaget
  ! Drej de to skruer med en mønt, indtil rillerne er i lodret
  stilling.
  @ Løsn håndtaget ved at trykke let nedad midt på håndtaget.

  Tryk indtil de to ender springer ud af hullerne i motoren. Løft
  udblæsningsgitteret og udblæsningsfilteret. Det
  lyddæmpende materiale skal blive liggende oven på
  motoren.
  # Tag det gamle udblæsningsfilter af og monter det nye.

  Sæt gitteret på igen.
  Sådan sættes håndtaget på igen
  Sæt håndtaget på plads og lås det fast ved at dreje skruerne,
  indtil rillerne er i vandret stilling.

  Slange og rør - alle modeller
  R Påsætning af slangen
  Sæt bajonetkoblingen i sugeindtaget og lås den på plads ved
  at dreje den med uret.
  Gentag dette i modsat rækkefølge, når slangen skal tages af.

  T Plastslange og plastrør
  ! Sådan sættes slangen på det buede rør. Lad slangen glide

  ind i det buede rør og justér ved at dreje, indtil røret griber
  fat.
  @ Sådan tages slangen af det buede rør. Man ønsker måske

  at tage slangen af det buede rør, så materiale der blokerer
  rør/slange, let kan fjernes.

  Brugsanvisning

  Skub til én af låsearmene med en skruetrækker, som vist på
  tegningen, indtil den frigøres. Gør det samme med den anden
  låsearm. Det buede rør kan nu tages af slangen.

  Før maskinen anvendes, kontrolleres det, at den frekvens og
  spænding, der fremgår af mærkepladen, svarer til
  strømforsyningen.

  Y Regulering af sugestyrke
  på det buede plastrør

  Ret til ændringer af specifikationer og enkeltheder uden
  forudgående meddelelse forbeholdes.

  ! Mundstykkets sugestyrke kan reguleres ved hjælp af

  skyderen på det buede rør. Sugestyrken er højest, når
  skyderen er skubbet fremad, så åbningen er lukket.

  On/off

  @ Ved rengøring af f.eks. løse tæpper eller gardiner kan

  sugestyrken nedsættes ved at trække skyderen bagud.

  Tilslutning af kabel 80P/90C
  Anbring ledningens stik i maskinens kontakt (gælder kun 80P).
  Motoren startes og stoppes ved at trykke på knappen.

  U Gummi- eller plastslange med buet stålrør

  Q

  Udtagning af kabel 80P/90C
  Rul ikke kablet stramt omkring motoren, da dette vil belaste
  kablet og nedsætte holdbarheden betydeligt.

  Hvis slangen eller det buede rør er blokeret, kan det buede rør
  løsnes fra slangen, så forhindringen kan fjernes.

  W

  Afmontering
  Hold ringen nærmest ved det buede rør og lad den passere
  over røret ved at trække og dreje samtidig.

  Tilslutning af kabel 82/83/625/626
  De korte ledninger fra forgreningsdåsen har forbindelse til
  motorerne. Den lange ledning fra forgreningsdåsen sættes i
  stikkontakten i væggen.
  Motorerne starter og stopper ved hjælp af kontakterne.

  6 • Page 7

  Montering
  Gummikoblingen letter arbejdet og forlænger slangens levetid.
  (Hvis koblingen bliver stram, skal den afmonteres, hvorefter
  der strøs godt med spansk kridt eller talkum indvendig i den).

  Tømning af beholderen - 80P/90C
  Når filteret er renset og slangen taget af, løsnes de to
  hængsler og beholderen åbnes. Løft overdelen af og tøm
  beholderens nederste del.

  ! Anbring gummikoblingen på en jævn flade og pres den ene

  Rystning 82/83
  For at holde en konstant sugestyrke skal filteret være så rent
  som muligt. Filteret skal derfor rystes jævnligt. Det kan rystes
  nogle gange, før det er nødvendigt at tømme beholderen. Sluk
  for motoren. Ryst filteret flere gange ved hjælp af
  rystestangen. Slangen skal være fastgjort til beholderen under
  rystningen. Filteret må ikke vaskes eller børstes.

  ring over kanten, indtil den passer med rillen i
  gummimuffen.
  @ Skub det buede rør gennem samlingen og træk det så langt

  igennem, som det er muligt.
  # Tag fat i det buede rør med venstre hånd tæt mod

  gummimuffen og skub slangens kugleskål så langt ind som
  muligt.

  Rystning 625/626
  Filterets rystestang trykkes ned så meget som muligt, indtil
  den automatisk løsner sig og aktiverer filterets rysteanordning.
  Normalt er 3-4 bevægelser efter hinanden tilstrækkeligt.
  Vask eller børst ikke filteret men hold det rent blot ved at ryste
  det jævnligt eller ved at støvsuge det med en anden
  støvsuger.
  Denne maskine er forsynet med enten bomulds- eller GORETEX“ filter.

  $ Drej eller skub den anden ring på plads i gummikoblingens

  rille.
  % Træk i de retninger, som pilene angiver, og slangen er

  samlet.

  I Samling af Ø50mm rør - 82/83/625/626

  Manometer
  Støvsugeren kan udstyres med et manometer, der viser, hvor
  tilstoppet hovedfilteret er. Når nålen er i det røde område, skal
  motoren afbrydes og filteret rystes.
  Dette er især nyttigt i forbindelse med faste rørsystemer, hvor
  et fald i effekten måske ikke opdages med det samme.

  ! Før rør og mundstykke samles, skrues låseringen af ved at

  dreje mod urets retning.
  @ Derefter samles rør og mundstykke, og låseringen skrues på

  ved at dreje med uret, indtil den tager fat.

  P Sådan tømmes beholderen - 82

  Tilbehør
  NILFISK leverer et stort udvalg af rør og mundstykker til
  almindelige rengøringsopgaver, rengøring over hovedhøjde og
  specielle rengøringsopgaver.
  Se vores tilbehørsfoldere.

  ! Sluk motorerne og ryst filteret flere gange ved hjælp af

  rystestangen. Lad slangen blive siddende på.
  @ Lås rystestangen i den øverste stilling ved hjælp af

  O Rystning af filter - kun 80P

  gummistopperen. Tag slangen af.

  Støvsugeren kan også anvendes uden støvposen. I så fald
  samles støvet i beholderens nederste del, der så tømmes efter
  behov. For at bevare sugestyrken på et konstant niveau, skal
  filteret holdes så rent som muligt, hvilket gøres ved at ryste
  det med regelmæssige mellemrum, eller ved at støvsuge det.
  Filteret må ikke vaskes eller børstes.

  # Støvbeholderen løsnes ved at løsne de fire klips og åbne

  dem helt.
  $ Tag den øverste beholder af - motorerne skal blive på deres

  pladser.
  % Tøm støvbeholderen.

  Afmontering og udskiftning af motoren - 80P
  ! Tag fat i motorhåndtaget og åbn de øverste hængsler. Løft
  motoren af.

  ^ Sæt den øverste beholder med motorer på igen og fastgør

  @ Træk filteret ud ved hjælp af den blå bundplade og ryst det

  { Sådan tømmes affaldsbeholderen 83/625/626

  klipsene mod beholderen. Skub rystestangen ned.

  let fra side til side. Slangen skal forblive på beholderen,
  medens filteret rystes.

  ! Afbryd motorerne, lad slangen sidde på og ryst filteret som

  beskrevet i afsnittet “Rystning af filteret”.

  Når motoren monteres igen, skal kontakten sidde lige over
  beholderens indsugningssted og stikket vende bagud.

  @ Når pedalstangen hæves, sænkes affaldsbeholderen ned til

  jorden, og kan enten glide af maskinen, så affaldet kan
  bortskaffes, eller maskinen kan skubbes fremad, så
  beholderen frigøres. På 625/626 demonteres slangen.

  Sådan af- og genmonteres motoren - 90C
  ! Afmonter motoren ved at dreje håndtaget mod uret. Løft
  motoren af.

  # Efter tømning anbringes beholderen under maskinen, med

  Filteret kan kun rengøres ved støvsugning.

  håndtaget bagud og pedalstangen skubbet ned, således at
  beholderen automatisk løftes og sættes på plads.

  @ Sæt motoren på igen, så on/off kontakten er på linie med

  den on/off kontakt, der er trykt på den øverste beholder.
  Drej motoren med uret, indtil der høres et tydeligt klik. Hvis
  motoren ikke vil låse på plads når den drejes, trykkes den
  røde låsearm inde i beholderen i pilens retning.

  7 • Page 8

  } Støvsugning med støvpose - 80P/90C

  e Blæsertilbehør - kun 80P/90C

  Støvsugeren leveres med tolags, selvsiddende støvposer.
  Når beholderen skal løsnes, løsnes de to hængsler og den
  øverste del med motor/filter sektionen løftes af.
  Monter støvposen på følgende måde:

  Montering
  Afmonter diffusor og lyddæmpningsmateriale (se side 2)
  Anbring blæseradapteren 115620 på motoren. De holdes på
  plads af motorens håndtag.

  ! Prik støvposens perforering og anbring den i den nederste

  Sæt blæsertilbehøret på motorernes blæseradaptere.

  beholder.
  Før en slange tilsluttes, kontrolleres det, at den er ren. Anbring
  den åbne ende i beholderindtaget et øjeblik, medens
  motorerne kører, og ryst den.

  @ Træk den blå plastikplade til støvposen over sugeindtaget

  med begge hænder.

  r Lyddæmper - alle modeller

  # Fold omhyggeligt støvposen ud. Sæt den øverste beholder

  på igen og fastgør de to hængsler.
  Støvsugeren har et lavt lydniveau. Hvis der kræves eller
  ønskes et endnu lavere lydniveau, kan der monteres en
  lyddæmper på motoren.
  Lyddæmperen monteres i stedet for diffusorerne (se side 4).
  Lyddæmperne nedsætter motorstøjen med endnu 4 dB,
  svarende til ca. 37%.

  Bemærk
  Sugeeffekten afhænger af støvposens størrelse og kvalitet.
  Anvend kun originale Nilfisk poser. Hvis der anvendes
  støvposer, der ikke er fremstillet af NILFISK, og luftstrømmen
  begrænses, kan det medføre overophedning af motoren og
  deraf følgende beskadigelse.

  q Sugning med støvpose - 82/625/626

  Det er kun muligt at montere enten udblæsningsfiltre eller
  blæsertilbehør eller lyddæmpere.

  ! For at undgå at papirsposen går i stykker medens maskinen

  t Motorbeskyttelsesfilter

  kører, tilrådes det at åbne posen, før den monteres i
  maskinen. Det kan gøres ved at trække let i de læg (a), der
  er på hver side af posen, så posens tværsnit bliver næsten
  kvadratisk.

  Til særlige filtreringsopgaver kan motorens nederste del
  udstyres med et filter. Dette filter skal udskiftes regelmæssigt.

  y Fast gulvmundstykke - 82/83/625/626

  @ For at undgå at rive posen i stykker ved åbningen (b),

  skubbes let, så perforeringerne (c) i posens papir åbnes lige
  indenfor hullet i posens gummilukning (d).

  Det faste gulvmundstykke monteres på beholderen på
  følgende måde:
  Hængselarmen tippes fremad.

  # Sæt den åbnede pose i støvbeholderen, så papirsposens

  åbning (b) vender nedad i bunden af beholderen. Tag
  derefter forsigtigt fat i kartonflapperne (e) på begge sider af
  poselukningen med begge hænder og lad poselukningen (c)
  glide ind over indsugningsrøret (g). Start forneden på røret
  og træk forsigtigt lukningen over røret med en let rokkende
  eller drejende bevægelse. Træk posen helt op til ribberne på
  røret.

  ! Den faste stift anbringes i hullet i ophænget, og ophænget

  og bøjlen hægtes fast på den.
  @ Den fjederbelastede stift anbringes i hullet på modsatte side

  af beholderkonsollen.
  # Løft mundstykket, så slangen kan blive koblet på

  beholderens indtag; bajonetfatningen drejes med uret.
  $ Når posens lukning berører indsugningsrørets ribber, foldes

  den syede (h) søm så meget tilbage, at den ikke kommer i
  klemme, når beholderen lukkes. Udvid posens sider i
  beholderen, så posens top er i niveau med beholderens
  sider.

  Når mundstykket skal tages af følges ovennævnte
  fremgangsmåde, blot i omvendt rækkefølge.

  Justering af gummilæber
  $ Gummilæbernes afstand fra gulvet bør være ca. 1 mm, og

  Støvposesystemer - Alle modeller

  justeringen foretages ved hjælp af to fingerskruer.

  For at lette håndteringen, og den hygiejniske tømning, fås der
  flere forskellige tømnings- og støvposesystemer.

  % Under tomgang eller under transport skal mundstykket

  hæves fra gulvet ved at anbringe mundstykkets bøjle i andet
  hak i hængslet.

  Engangsbeholder - Kun 83
  Der fås en engangsbeholder til farligt støv. Når beholderen er
  fyldt, lukkes den med et låg og en låsering, hvorefter
  beholderen kan bortskaffes på forsvarlig vis.

  ^ Som alternativ fås et børstesæt bestående af gulvbørster.

  w Udblæsningsfilter - alle modeller
  Udblæsningsfiltre anvendes, hvor der er behov for helt ren
  udblæsningsluft.
  Udblæsningsfilteret monteres på motoren.
  Udblæsningsfilteret er let at montere og filterelementet kan
  udskiftes.
  Et særligt håndtag og brugervejledning følger med
  udblæsningsfilteret.

  8 • Page 9

  Vedligeholdelse
  Opbevar altid støvsugeren tørt. Motorens lejer er smurt på
  forhånd og beregnet til konstant, hårdt arbejde.
  Afhængig af antallet af driftstimer skal støvfilteret udskiftes.
  (Hold beholderen ren med en tør klud og lidt politur på
  spraydåse).
  Kontakt venligst NILFISK direkte for at få nærmere oplysninger
  om service og vedligeholdelse.
  Mærkeplade
  Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen
  på maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når man skal
  bestille dele til reparation af maskinen. Anfør model og
  serienummer på maskinen nedenfor til senere brug:
  Model

  Serienummer

  Fabrikationsår

  Spænding

  Fejlfinding

  -

  motoren vil ikke starte
  måske er der gået en sikring, der skal udskiftes,
  ledning eller stikkontakt kan være defekt, og skal i så fald
  udskiftes.


  -

  nedsat sugestyrke
  støvposen er måske fyldt og skal udskiftes,
  se side 4.
  beholderen er måske fyldt og skal tømmes,
  se side 3-4.
  filteret er måske tilstoppet og skal rystes,
  se side 3-4.
  slange, rør eller mundstykke er måske blokeret, og skal
  renses, se side 2-3.


  -

  motoren vil ikke forblive i den låste position på
  beholderen. Kun 90C
  den røde låsearm øverst på beholderen står i den forkerte
  stilling. Skub armen i pilens retning.

  9 • Page 10

  NORSK

  Merk
  Motorene må kjøres samtidig for å sikre maksimal sugeevne.
  Motorene bør alltid slås av og på hver for seg.

  VIKTIGE MERKNADER
  1. Denne maskinen er beregnet for kommersiell bruk, f.eks i
  hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger og kontorer
  og andre formål i tillegg til vanlig husholdningsrengjøring.
  2. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av
  helsefarlig støv, med mindre dertil egnede forholdsregler
  overholdes.
  3. Denne maskinen er bare for tørr bruk, og skal ikke brukes
  eller oppbevares utendørs under fuktige forhold.
  Oppbevar maskinen innendørs ved en temperatur på
  mellom max. 60°C og min. 0°C.
  4. Maskiner som er laget for tørrsuging må ikke brukes for
  oppsuging av vann eller andre væsker.
  5. Strømførende kontakter og terminaler må ikke støvsuges
  med denne maskinen før strømmen er slått av. Dette er for
  å unngå mulig kortslutning gjennom gjenværende støv i
  slanger og rør.
  6. Maskinen må ikke brukes til oppsamling av lett antennelig
  eller eksplosivt materiale, og må ikke brukes under
  forholdder det kan forekomme eksplosive gasser.
  7. Maskinen må under ingen omstendigheter brukes til
  oppsamling av varmt materiale. Maskinen skal i
  særdeleshet ikke brukes til rengjøring av åpne eller
  lukkede ildsteder, eller andre steder hvor varm eller
  glødende aske kan forekomme.
  8. Maskinen må ikke brukes hvis strømledningen viser tegn
  til skade. Kontroller ledningen regelmessig med tanke på
  skade, særlig hvis den har vært utsatt for fysisk
  belastning, f.eks. klemt i en dør eller overkjørt.
  9. Maskinen må ikke brukes hvis funksjonsfeil skulle oppstå.
  10. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta tak i
  kontakten, ikke ledningen.
  11. Slå alltid av apparatet før du kobler til motordrevet
  munnstykke.
  12. Hvis strømledningen må skiftes ut eller repareres, må
  samme type kabel benyttes som opprinnelig var levert
  med maskinen. Denne ledningen kan leveres av NILFISK.
  13. Strømledningen må alltid tas ut fra vegguttaket før noen
  former for vedlikehold foretas på maskinen eller ledningen.
  14. Reparasjon av den elektriske enheten med motor og
  kabler må bare utføres av en kvalifisert person, og etter at
  ledningen er trukket ut av veggkontakten.
  15. Ingen endringer eller justeringer skal gjøres med de
  mekaniske eller elektriske sikkerhetsinnretningene.

  Strømledninger, alle modeller
  Unngå alle skader som kan oppstå hvis ledningen blir utsatt
  for fysisk belastning, f. eks. klemt i en dør, strukket eller
  overkjørt. Hvis ledningen må skiftes ut eller repareres: pass på
  at samme type kabel som opprinnelig var levert med
  maskinen benyttes.

  E Utblåsningsfilter, alle modeller
  Utblåsningsfilteret er enkelt å skifte.
  Demontering av håndtaket
  ! Drei de to skruene med en mynt inntil sporene står vertikalt.
  @ Frigjør håndtaket ved å trykke nedover på midten. Trykk

  jevnt inntil begge ender er frigjort fra utsparringene. Løft av
  utblåsingsgrillen og filteret. Det støydempende materialet
  skal sitte igjen på toppen av motoren.
  # Fjern utblåsningsfilteret og sett inn nytt.

  Sett grillen tilbake på plass.
  Montering av håndtaket
  Sett håndtaket på plass, og fest det ved å dreie de to skruene
  inntil sporene er horisontale.

  Slanger og rør, alle modeller
  R Slangetilkobling
  Sett bajonettkoblingen inn i sugeåpningen og lås den i stilling
  ved å dreie den med urviserne.
  Følg motsatt prosedyre for å koble slangen fra maskinen.

  T Plastslange og plastrør
  ! Fest slangen til det bøyde røret. Skyv slangen inn på det

  bøyde røret og juster ved å dreie til sperrehakene springer
  på plass.
  @ Løsne slangen fra det bøyde røret. Dette kan være

  nødvendig for å fjerne en eventuell blokkering.

  Instrukser for bruk

  Trykk på en av sperrehakene med en skrutrekker som vist på
  illustrasjonen. Bend sperrehaken inntil den frigjøres. Gjenta
  prosedyren med den andre sperrehaken. Det bøyde røret kan
  nå adskilles fra slangen.

  Før maskinen tas i bruk: påse at spenningen og frekvensen
  som vises på merkeplaten stemmer overens med strømforsyningen på stedet.
  Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel.

  Y Regulering av sugeeffekten
  med det bøyde plastrøret

  På/av

  ! Sugeeffekten kan reguleres med skyveventilen på det bøyde

  plastrøret. Sugeeffekten er størst når ventilen er skjøvet
  forover slik at åpningen er lukket.

  Tilkobling av ledningen, modell 80P/90C
  Sett apparatkontakten på strømledningen inn i motorstøpselet,
  (bare modell 80P).
  Trykk på knappen for å slå motoren på vekselvis av.

  @ For rengjøring av f.eks. duker og gardiner kan sugeeffekten

  reduseres ved å skyve ventilen bakover.

  Q

  Frakobling av ledningen, modell 80P/90C
  Ikke rull ledningen stramt rundt motoren, da dette vil føre til
  knekk på kabelen og fare for at dens levetid reduseres. Trekk
  helst apparatkontakten ut av støvsugeren etter bruk.

  W

  Tilkobling av strømledninger, modell 82/83/625/626
  De korte ledningene fra koblingsboksen kobles til motorene.
  Den lange ledningen fra koblingsboksen plugges inn i en
  veggkontakt.
  Motorene starter og stopper når bryterne betjenes.

  10 • Page 11

  U Gummi- eller plastslange med bøyd stålrør

  @ Sett motoren på plass slik at på/av-bryteren er på linje med

  brytermerket som er trykt på den øvre beholderen . Drei
  motoren med urviserne til du hører et tydelig klikk. Hvis
  motoren ikke kan låses i stilling ved dreining, trykker du den
  røde låsehendelen inne i beholderen i pilens retning.

  Hvis slangen eller det bøyde røret er blokkert, kan det bøyde
  røret tas av slangen for å fjerne blokkeringen.
  Demontering
  Hold i ringen nærmest det bøyde røret og trekk den over
  kanten ved å trekke og vri samtidig.

  Tømme beholderen, modell 80P/90C
  Når filteret er rengjort og slangen er tatt av, frigjør du de to
  hakene som holder beholderen sammen. Løft den øvre delen
  av, og tøm den nedre delen av beholderen.

  Montering
  Gummimuffen gjør arbeidet lettere, og forlenger slangens
  levetid. (Hvis muffen blir stram eller stiv, bør den tas av og
  smøres på innsiden med rikelige mengder talkum).

  Riste filteret, modell 82/83
  For å opprettholde en konstant sugeeffekt, må filteret holdes
  så rent som mulig. Filteret må derfor ristes med jevne
  mellomrom. Det kan ristes flere ganger før beholderen trenger
  å tømmes. Slå motoren av. Rist filteret flere ganger ved hjelp
  av ristestangen. Slangen må være festet til beholderen mens
  ristingen pågår. Filteret må ikke vaskes eller børstes.

  ! Sett gummimuffen på en plan flate og trykk en ring over

  kanten inntil den festes i sporet på gummimuffen.
  @ Skyv det bøyde røret gjennom åpningen og trekk det

  gjennom så langt det går.
  Riste filteret, modell 625/626
  Filterets ristestang trykkes ned så langt at den automatisk
  aktiverer filterets risteinnretning. Som regel vil 3-4 raske trykk
  være tilstrekkelig.
  Filteret må ikke vaskes eller børstes, men bare holdes rent ved
  regelmessig risting eller ved støvsuging med en annen
  støvsuger.
  Denne maskinen leveres med enten bomullsfilter eller GORETEX filter.

  # Grip det bøyde røret med venstre hånd tett inntil

  gummimuffen og skyv kulefestet på slangen inn så langt
  som mulig.
  $ Drei eller skyv den andre ringen til riktig stilling i sporet på

  gummimuffen.
  % Trekk i retningene som pilene viser, og slangen er montert.

  I Montering av Ø50mm slanger,
  modell 82/83/625/626

  Manometer
  Støvsugeren kan utstyres med manometer, som indikerer
  mengden av støv på hovedfilteret. Når nålen står i det røde
  området, skal maskinen slås av og filteret ristes.
  Dette er spesielt nyttig ved installasjoner med faste
  røropplegg, der den reduserte sugeeffekten ikke alltid
  registreres med det samme.

  ! Før slange og munnstykke settes sammen, skal låseringen

  skrues løs - mot urviserne.
  @ Deretter settes slangen og munnstykket sammen, og

  låseringen skrues til - med urviserne.

  P Tømme beholderen, modell 82

  Tilbehør
  NILFISK leverer et stort utvalg av slanger og munnstykker for
  generell rengjøring, høyderengjøring, og andre spesielle
  rengjøringsoppgaver.
  Se egne brosjyrer for tilbehør.

  ! Slå av motorene og rist filteret flere ganger ved hjelp av

  ristestangen. Slangen skal være tilkoblet.
  @ Lås ristestangen i øvre stilling med gummistopperen. Fjern

  O Riste filteret, bare modell 80P

  slangen.

  Maskinen kan også brukes uten støvpose. I dette tilfellet
  samles støvet opp i den nedre del av beholderen, som
  tømmes etter behov. For å opprettholde en konstant
  sugeeffekt, må filteret holdes så rent som mulig. Det kan enten
  ristes med jevne mellomrom, eller støvsuges.
  Filteret må ikke vaskes eller børstes.

  # For å frigjøre støvbeholderen, løsne de fire klipsene og åpne

  Ta ut og sette inn motoren, modell 80P
  ! Løsne de øverste festeklemmene. Ta i håndtaket og løft
  motoren av.

  ^ Sett den øvre beholderen med motorene tilbake på plass,

  dem helt.
  $ Fjern den øvre beholderen med motorene fortsatt på plass.
  % Tøm støvbeholderen.

  og fest klipsene til beholderen. Trykk ristestangen ned.

  { Tømme avfallsbeholderen,
  modell 83/625/626

  @ Trekk filteret ut ved å løfte i den blå bunnplaten, og rist det

  forsiktig fra side til side. Slangen må være festet til
  beholderen mens ristingen pågår.

  ! Slå motorene av, la slangen være tilkoblet og rist filteret som

  beskrevet i avsnittet «Riste filteret».
  Når du setter inn motoren, passer du på at bryteren er rett
  over sugeinntaket til beholderen og at apparatkontakten
  vender bakover.

  @ Ved å heve fothendelen, senkes avfallsbeholderen til gulvet

  Ta ut og sette inn motoren, modell 90C
  ! Fjern motoren ved å dreie håndtaket mot urviserne. Løft
  motoren av.

  # Etter tømming settes beholderen under maskinen, med ett

  og kan enten trekkes ut fra maskinen eller maskinen kan
  skyves forover slik at beholderen står fritt.
  håndtak bakover, fothendelen skyves ned og løfter
  automatisk beholderen tilbake på plass.

  Filteret kan kun rengjøres ved å støvsuge det.

  11 • Page 12

  } Støvsuging med støvpose, modell 80P/90C

  Tømmesystemer, alle modeller

  Støvsugeren leveres med tolags støvposer.
  Frigjør beholderen, ved å løsne de to hakene og løfte av
  overdelen med motor/filterseksjonen.
  Fest støvposen slik:

  For enkel håndtering og hygienisk tømming, finnes ulike typer
  av tømme- og støvposesystemer.
  Engangsbeholder, bare modell 83
  For farlig støv leveres engangsbeholdere. Når beholderen er
  full, forsegles den med lokk og låsering som gjør beholderen
  absolutt tett før den kastes.

  ! Bryt gjennom støvposens perforering og plasser den i den

  nedre beholderen.

  w Hepa/Ulpa filtre, alle modeller

  @ Trekk med begge hender den blå plastplaten på støvposen

  jevnt og forsiktig over sugeåpningen.
  Disse filtre benyttes når absolutt ren utblåsingsluft er påkrevet.
  Filtrene monteres på motoren i stedet for utblåsningsfilteret.
  Hepa/Ulpa-filtrene er enkle å montere, og filterelementene kan
  skiftes ut.
  Spesialhåndtak og bruksanvisning leveres sammen med
  filtrene.

  # Brett støvposen forsiktig ut. Sett overdelen tilbake på plass,

  og fest de to hakene.
  Merk
  Sugeeffekten er avhengig av støvposens størrelse og kvalitet.
  Bruk bare originale Nilfisk støvposer. Hvis uoriginale støvposer
  benyttes, og luftstrømmen begrenses, kan dette føre til
  overoppheting av motoren og andre skader som følge av
  dette.

  e Utblåsningskobling, bare modell 80P/90C
  Montering
  Fjern filteret med det lyddempende materialet (se side 2)
  Sett utblåsingskoblingen 115620 på motoren. Den holdes på
  plass ved hjelp av motorens håndtak.

  q Støvsuging med støvpose,
  modell 82/625/626

  Før du begynner å blåse, må du påse at slangen er ren. Sett
  derfor først slangen med det bøyde røret inn i beholderen,
  start motoren og rist slangen, slik at eventuelt løst støv blåses
  inn i beholderen og ikke ut i rommet.

  ! For å unngå at papirposen revner når maskinen starter,

  anbefales at posen åpnes før den monteres i maskinen.
  Dette gjøres ved å trekke foldene (a) på hver side av posen
  fra hverandre, slik at posen har et nesten firkantet tverrsnitt.

  r Støydemper, alle modeller

  @ For å unngå at posen revner i festet (b), trykker du forsiktig

  inn og åpner perforeringene (c) i papirposen, såvidt innenfor
  hullet i posens forsegling (d).

  Støvsugeren har i alminnelighet lavt støynivå. Hvis enda lavere
  støynivå er ønskelig eller påkrevet, kan en støydemper
  monteres på motoren.
  Støydemperen monteres i stedet for utblåsningsfilteret
  (se side 4).
  Støydemperen reduserer motorens støy med 4 dB, hvilket
  tilsvarer en støyreduksjon på ca. 37%

  # Sett den åpnede posen inn i støvbeholderen slik at

  papirposens inntaksåpning (b) vender nedover i bunnen av
  beholderen. Ta deretter forsiktig tak i kartongflikene (e) på
  begge sider av posens forsegling (d), og skyv
  forseglingsåpningen (c) over inntaksrøret (g). Start fra
  bunnen av inntaksrøret, og trekk forseglingen forsiktig over
  inntaksrøret med en lett vridende eller ruggende bevegelse,
  helt opp til ribbene på inntaksrøret.

  Bare én av tilbehørsdelene utblåsingsfilter,
  utblåsningstilkobling eller støydemper kan benyttes samtidig.

  t Motorbeskyttelsesfilter

  $ Etter at poseforseglingen er i kontakt med ribbene på

  inntaksrøret, bretter du den sydde (h) kanten bakover slik at
  den ikke hindrer lukking av beholderen. Trekk ut sidene på
  posen i beholderen slik at toppen av posen er på linje med
  sidene i beholderen.

  For spesielle filtreringsoppgaver, kan underdelen av motoren
  utstyres med et filter. Dette filteret må skiftes ut med jevne
  mellomrom.

  12 • Page 13

  y Fast gulvmunnstykke 82/83/625/626

  Vedlikehold

  Det faste gulvmunnstykket festes på beholderen slik:

  Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted. Lagrene i motoren
  er forhåndssmurt, og beregnet for kontinuerlig hardt arbeid.
  Støvfilteret skal skiftes med jevne mellomrom, avhengig av
  driftstid, støvtype og støvmengde. (Hold beholderen ren med
  en tørr klut og en beskjeden mengde spraypolish.)
  For detaljer om service eller vedlikehold kan du ta kontakt
  med NILFISK direkte.

  Hengselhendelen vippes forover.
  ! Den faste pinnen plasseres i sporet i understellet.
  @ Den fjærbelastede pinnen plasseres i hullet på motsatt side

  av beholderens brakett.
  Merkeplate
  Modell- og serienummer for maskinen vises på maskinens
  merkeplate. Du vil trenge denne informasjonen hvis du skal
  bestille reservedeler til maskinen. Bruk plassen nedenfor til å
  skrive ned maskinens modellnummer og serienummer for
  fremtidig bruk.

  # Løft munnstykket for å kunne koble slangen til beholderens

  sugeåpning, og drei bajonettkoblingen med urviserne.
  Følg motsatt prosedyre for demontering.

  Justering av gummilister

  Modell

  Serienummer

  Produksjonsår

  Spenning

  $ Gummilistenes avstand fra gulvet skal være ca. 1 mm, og

  justering kan foretas med det to fingerskruene.
  % Når maskinen ikke brukes, eller skal flyttes, bør

  munnstykket heves fra gulvet ved å sette munnstykkets
  støtte i det andre hakket på hengselet.

  Feilsøking

  ^ Som et alternativ kan det benyttes børstesett istedet for

  gummilister.


  -

  motoren starter ikke
  en sikring kan ha gått, og må skiftes ut
  strømledningen eller veggkontakten kan være defekt, og
  må kontrolleres.


  -

  sugeeffekten er redusert
  støvposen kan være full og trenger å skiftes ut,
  se side 4.
  beholderen kan være full og trenger å tømmes,
  se side 3-4.
  filteret kan være tilstoppet og trenger å ristes,
  se side 3-4.
  slangen, røret eller munnstykket kan være blokkert og
  trenger å åpnes, se side 2-3.


  -

  13

  motoren forblir ikke låst i stilling på beholderen
  (bare 90C)
  Den røde låsehendelen i toppen av beholderen er i feil
  stilling. Skyv hendelen i pilens retning. • Page 14

  SVENSK

  E

  De korta kablarna från kopplingsdosan ansluts till motorerna.
  Den långa kabeln från kopplingsdosan kopplas till
  vägguttaget.
  Motorerna startar och stannar när man använder Till/Från
  knapparna.

  VIKTIGA VARNINGAR
  1. Denna maskin är även lämplig för kommersiell
  användning, t ex i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker
  och kontor, för sysslor som inte ingår i normala
  hushållsgöromål.
  2. Denna maskin är inte lämplig för upptagning av
  hälsofarligt damm, såvida inte särskilda auktoriserade
  skyddsåtgärder uppfylls.
  3. Denna maskin är endast avsedd för torr användning och
  skall inte användas eller förvaras utomhus under våta
  förhållanden. Förvara inomhus. Temperaturen skall vara
  lägst 0°C och högst 60°C.
  4. Maskinen för torrdammsugning får inte användas för
  upptagning av vatten eller andra vätskor.
  5. Strömförande ledningar får inte dammsugas med
  maskinen innan strömmen slagits från. Detta för att
  undvika att kortslutning genom damm som kan finnas i
  munstycken och slangar.
  6. Maskinen får inte användas för uppsugning av brännbara
  eller explosiva material. Den skall inte heller användas i en
  omgivning där explosionsrisk finns.
  7. Maskinen skall inte under några omständigheter användas
  för uppsugning av varma material. Maskinen får i
  synnerhet inte användas för rengöring av öppna eller
  slutna eldstäder, ugnar eller liknande, som innehåller varm
  eller glödande aska.
  8. Maskinen får inte användas om den elektriska kabeln visar
  tecken på skador. Inspektera kabeln regelbundet och
  kontrollera att den inte är skadad, speciellt om den har
  klämts, fastnat i en dörr eller körts över.
  9. Maskinen får inte användas om den är defekt.
  10. Dra i kontakten när du kopplar loss maskinen från
  vägguttaget. Dra inte i kabeln.
  11. Stäng alltid av apparaten innan motormunstycket
  monteras eller demonteras.
  12. Om kabeln behöver bytas eller repareras måste samma
  typ av kabel användas som ursprungligen levererades
  med maskinen. Denna kabel kan beställas från NILFISK.
  13. Kontakten måste alltid dras ut ur vägguttaget innan
  servicearbete påbörjas på maskinen eller kabeln.
  14. Reparation av den elektriska enheten med motor eller
  kabel får endast utföras av en person med särskild
  kompetens eller utbildning, efter att huvudströmbrytaren
  kopplats bort eller efter att kontakten dragits ut ur
  vägguttaget.
  15. Inga ändringar eller modifieringar av de mekaniska eller
  elektriska säkerhetsanordningarna får göras.

  Obs!
  Motorerna måste köras samtidigt för att säkerställa bästa
  möjliga sugkraft. Motorerna skall alltid kopplas in och stängas
  av individuellt.
  Nätkabel Alla modeller
  Undvik alla skador som kan orsakas av att kabeln körs över,
  fastnar eller dras. Vid byte av nätkabel, se till att du använder
  en godkänd kabel av samma typ som den ursprungliga.

  E Diffusor Alla modeller
  Diffusorfiltret kan bytas ut lätt.
  Borttagning av handtaget
  ! Vrid de två skruvarna med ett mynt tills skårorna står
  lodrätt.
  @ Lossa handtaget genom att försiktigt trycka nedåt i dess
  mitt. Tryck tills båda ändarna släpper från motorlocket. Lyft av
  utblåsgallret. Ljuddämparplattan skall vara kvar ovanpå
  motorn.
  # Ta bort diffusorfiltret och montera dit ett nytt. Sätt tillbaka
  gallret.

  Sätta tillbaka handtaget
  Sätt handtaget i sitt läge och lås fast det genom att vrida
  skruvarna tills skårorna står vågrätt.

  Slang och rör Alla modeller
  R Anslutning av slang
  Sätt in bajonettkopplingen i suginloppet, och lås den på plats
  genom att vrida den medsols.
  Slangen lossas genom vridning motsols.

  T Plastslang och plaströr
  ! Anslutning av slang till böjt rör. Skjut in slangen i det böjda

  röret och justera genom att vrida tills låshakarna griper fast.

  Anvisningar för användning
  Innan maskinen används, se till att den frekvens och den
  spänning som visas på märkskylten stämmer överens med
  nätspänningen.

  @ Lossa slangen från det böjda röret. Du kan ta bort slangen

  från det böjda röret så att du lätt kan ta bort blockeringar.
  Tryck på en av låshakarna med en skruvmejsel som bilden
  visar. Tippa låshaken tills den släpper. Upprepa proceduren
  med den andra låshaken. Röret kan nu tas av slangen.

  Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående
  meddelande.

  Y Reglering av sugkraft med böjt plaströr

  Till/Från
  Q

  ! Sugkraften i munstycket kan regleras med skjutventilen på

  det böjda röret. Sugkraften är bäst när ventilen när ventilen
  är stängd.

  Montering av nätkabel 80P/90C

  Sätt in kabelns anslutningskontakt i uttaget p motorn,
  endast 80P.
  När du trycker på knappen slår motorn till eller stängs av
  växelvis.

  W

  Anslutning av nätkablar 82/83/625/626

  @ När du skall rengöra t.ex. löst tyg, gardiner och liknande kan

  sugkraften minskas genom att ventilen öppnas.

  Borttagning av nätkabel 80P/90C

  Rulla inte kabeln tätt runt motorn eftersom detta kan leda till
  kabelbrott vid den vikning som uppstår några centimeter in på
  kabeln.

  14 • Page 15

  U Gummi- eller plastslang med böjt stålrör

  @ Sätt tillbaka motorn så att Till/Från-knappen sitter i linje med

  den Till/Från-knapp som är tryckt/målad på den övre
  behållaren. Vrid därefter motorn medsols tills du hör ett
  distinkt klick. Om motorn inte låses i läge när du vrider,
  tryck då på den röda låshaken inuti behållaren, i den riktning
  som pilen visar.

  Om slangen eller det böjda röret blockerats lossas röret från
  slangen så att blockering kan tas bort.
  Isärtagning
  Håll om ringen med ena handen och om gummimuffen med
  den andra. Genom att samtidigt vrida och dra kan delarna
  säras.

  Tömning av behållaren 80P/90C
  När filtret rengjorts och slangen tagits ut, lossa de två
  låsspärrarna och öppna behållaren. Lyft av överdelen och töm
  den nedre delen av behållaren.

  Sammansättning
  Gummimuffen gör att slang och rör kan vridas oberoende av
  varandra. (Om muffen är trög skall den tas av, rengöras och
  förses med lite talkpuder inuti. Lämpligt även med ny
  gummimuff).

  Skakning 82/83
  För att sugkraften skall hållas på en konstant nivå måste filtret
  hållas rent. Det hålls rent genom regelbunden skakning eller
  dammsugning med en annan dammsugare. Stäng av motorn.
  Skaka filtret flera gånger genom att använda
  skakningsspaken. Slangen måste vara fäst vid behållaren
  under skakningen Det kan skakas ett antal omgångar innan
  behållaren behöver tömmas. Filtret skall inte tvättas eller
  borstas.

  ! Placera gummimuffen på en plan yta och tryck med en

  vridning en ring över kanten tills den passar i skåran i
  gummimuffen. Den andra ringen placeras på slangens
  ändrör med kula.
  @ För det böjda röret genom gummimuffen och dra in den så

  långt det går.

  Skakning 625/626
  Filtrets skakningsspak trycks ner så långt som möjligt tills det
  löser ut automatiskt och aktiverar filterskakningen.
  Oftast räcker det att trycka upp och ner 3-4 gånger efter
  varandra.
  Filtret skall inte tvättas eller borstas.
  Nilfisk 625 levereras med bomullsfilter som standard men kan
  istället förses med GORE-TEX®filter. Nilfisk 626 är försedd
  med GORE-TEX®filter.

  # Håll det böjda röret med vänster hand nära gummimuffen

  och skjut in slangens ändkula så långt som möjligt.
  $ Tryck med en vridning den andra ringen i läge tills den

  passar i gummimuffens skåra.
  % Dra i pilarnas riktning. Slangen är nu färdigmonterad.

  lossas motsols.

  Manometer
  Dammsugaren kan utrustas med en manometer som indikerar
  igensättning av huvudfiltret. När nålen når det röda området
  måste motorn stängas av och filtret skakas.
  Manometern är särskilt användbar i fasta rörsystem, där en
  effektivitetsminskning inte alltid märks omedelbart.

  @ Röret och munstycke sätts samman och låsringen skruvas

  P Tömning av behållaren 82

  I Sammansättning av Ø50mm rör
  82/83/625/626
  ! Innan rören och munstycket sätts samman skall låsringen

  medsols tills den griper.
  ! Stäng av motorn och skaka filtret flera gånger med hjälp av

  skakningsspaken. Låt slangen vara ansluten.

  Tillbehör
  NILFISK lagerför ett stort urval rör och munstycken för vanlig
  rengöring, höjdsugning och särskilda rengöringsuppgifter.
  Se även Nilfisks specialbroschyrer om tillbehör.

  @ Lås skakningsspaken i högsta läge med hjälp av

  gummistoppet. Koppla loss slangen.

  O Skakning av filter Endast 80P

  # För att lossa dammbehållaren, lossa de fyra clipsen, och

  öppna dem så mycket det går.
  Dammsugaren kan även användas utan dammpåsen. I detta
  fall samlas dammet upp i den nedre delen av behållaren, som
  töms när så behövs. För att sugkraften skall hållas på en
  konstant nivå måste filtret hållas rent genom att skaka det
  med regelbundna intervall, eller dammsuga det.
  Filtret skall inte tvättas eller borstas.

  $ Ta bort överdelen. Låt motorerna sitta kvar.
  % Töm dammbehållaren.
  ^ Sätt tillbaka överdelen, fäst clipsen mot behållaren. Skjut ner

  skakningsspaken.
  Urtagning och utbyte av motor 80P
  ! Håll motorns handtag och öppna de övre hakarna. Lyft ut
  motorn.

  { Tömning av avfallsbehållare 83/625/626

  @ Dra ut filtret genom att ta tag i dess blå bottenplatta och

  ! Stäng av motorn, låt slangen vara ansluten och skaka filtret

  skaka det försiktigt från sida till sida. Slangen måste vara
  fäst vid behållaren under skakningen.

  enligt beskrivning under “Skakning av filter”.
  @ Lyft fotbygeln uppåt. Avfallsbehållaren sänks ner till marken

  Vid återmontering av motorn, se till att omkopplaren sitter rakt
  över insugsinloppet i behållaren och att kontakten vridits
  bakåt.

  och kan antingen dras ut ur maskinen för tömning av
  avfallet, eller också kan maskinen skjutas framåt och frigöra
  behållaren.

  Urtagning och utbyte av motor 90C
  ! Ta ut motorn genom att vrida dess handtag motsols. Lyft ut
  motorn.

  # Efter tömning placeras behållaren under maskinen, med ett

  handtag riktat bakåt. När fotbygeln trycks ner lyfts och låses
  behållaren automatiskt i sitt läge.

  Filtret kan rengöras genom dammsugning.

  15 • Page 16

  } Sugning med dammpåse 80P/90C

  e Blåsadapter Endast 80P/90C

  Dammsugaren levereras med självlokaliserande dammpåsar i
  två lager.
  För att lossa behållaren, lossa först de två spärrlåsen och lyft
  av den övre delen med motorn/filterenheten.
  Fäst dammpåsen på följande sätt:

  Montering
  Ta bort diffusorns ljuddämparplatta (se sida 2)
  Placera blåsadaptern 115620 på motorn. Adaptern hålls på
  plats med motorhandtaget.
  Innan du ansluter en slang, se till att den är ren. Den sugs ren
  genom att skjuta in det böjda röret i behållarens inlopp en liten
  stund, med motorn igång. Genom att skaka den kan
  fastsittande damm lossna och sugas in i påsen.

  ! Stick igenom dammpåsens perforering och sätt den i den

  nedre behållaren.
  @ Dra dammpåsens blå plastplatta över insugsinloppet med

  Anslut sedan slangen i motorns blåsadapter.

  båda händerna.

  r Ljuddämpare Alla modeller

  # Vik ut dammpåsen noggrant. Sätt tillbaka den övre

  behållaren och lås de två spärrlåsen.
  Dammsugarens ljudnivå är låg. Om du önskar ännu lägre
  ljudnivå kan du montera en ljuddämpare på motorn.
  Ljuddämparen monteras i stället för diffusorn (se sida 4).
  Ljuddämparen minskar motorljudet med ytterligare 4 dB vilket
  motsvarar cirka 37%.

  Obs
  Sugeffektiviteten beror på dammpåsens storlek och kvalitet.
  Använd endast Nilfisk originalpåsar. Om du använder påsar av
  andra fabrikat kan luftflödet begränsas och resultera i
  överhettning av motorn med påföljande motorskador.

  Det går bara att montera en av följande samtidigt: Utblåsfilter,
  blåsadapter eller ljuddämpare.

  q Sugning med dammpåse 82/625/626

  t Motorskyddsfilter

  ! För att undvika revor i papperspåsen medan maskinen

  körs, rekommenderar vi att du öppnar påsen innan den
  installeras i maskinen. Detta kan göras genom att dra
  försiktigt och öppna vecken (a) på var sida av påsen, så att
  påsens är nästan fyrkantig i genomskärning.

  För särskilda filtreringsuppgifter och ökat skydd av motorn kan
  motorn förses med ett filter. Detta filter måste bytas ut
  regelbundet.

  y Fast golvmunstycke 82/83/625/626

  @ För att undvika revor i papperspåsen vid insugsinloppet (b),

  skjut försiktigt in och öppna perforeringarna (c) i påsens
  inlopp, innanför hålet i gummiförseglingen (d).

  Det fasta golvmunstycket monteras på behållaren
  på detta sätt:
  Upphängningshaken vrids framåt.

  # Sätt in den öppnade påsen i dammbehållaren så att

  inloppet (b) är riktat nedåt mot botten av behållaren. Håll
  sedan försiktigt i pappflikarna (e) på var sida av påsens
  försegling med båda händerna och skjut påsförseglingen (c)
  över inloppsröret (g). Börja från botten av inloppsröret och
  dra försiktigt förseglingen över inloppsröret. Vicka fram och
  tillbaka och dra upp till räfflorna på inloppsröret.

  ! Det fasta stiftet placeras i skåran i upphängningen.

  Upphängningen och staget hakas fast vid stiftet.
  @ Fjäderstiftet sätts in i hålet på motstående sida av

  behållarfästet.

  $ Efter att påsens försegling vidrör räfflorna på inloppsröret,

  # Lyft munstycket så att slangen kan anslutas till behållarens

  vik tillbaka sömmen (h) så att den inte stöter emot när du
  stänger behållaren. Tryck ut påsens sidor i behållaren så att
  påsens översida ligger jämnt med behållarens kanter.

  inlopp. Vrid bajonettfattningen medsols.
  Utför proceduren ovan i omvänd ordning för att lossa
  golvmunstycket.

  Dammpåsar Alla modeller

  Inställning av främre gummiblad

  För enkel hantering och hygienisk tömning finns olika slags
  tömningssystem och dammpåsar.

  $ Avståndet mellan gummibladen och golvet skall vara cirka 1

  mm, och inställningen görs med de två justerskruvarna.
  Engångsbehållare Endast 83
  För hälsofarligt damm finns en engångsbehållare. När
  behållaren är full, förseglas den med ett lock och en låsring
  gör det sedan säkert att hantera avfallet i behållaren.

  % När dammsugaren inte används, eller under transport, skall

  munstycket höjas upp från golvet genom att placera
  munstyckets stag i den andra skåran, i transportläge.

  w Utblåsfilter Alla modeller

  ^ Som alternativ till munstyckets gummiläppar finns ett set

  som med nylonborstar.
  Utblåsfilter används när absolut ren utblåsluft krävs.
  En filterkåpa med bottenplatta och specialhandtag fordras för
  monteringen.
  Filterelementet placeras in i filterkåpan. Delarna sammanfogas,
  monteras på motorn och låses med specialhandtaget, enligt
  medföljande instruktion.
  Filterelementet byts sedan i regelbundna intervaller.

  Underhåll
  Förvara alltid dammsugaren på en torr plats. Lagren i motorn
  är försmorda och konstruerade för kontinuerligt tungt arbete.
  Dammfiltret skall bytas ut efter ett antal driftstimmar.
  Håll behållaren ren med lite polerspray och en torr trasa.
  För detaljer om service eller underhåll, kontakta NILFISK
  direkt.

  16 • Page 17

  Namnplåt
  Modellnummer och serienummer för din maskin visas på
  maskinens namnplåt. Denna information behövs om du
  behöver beställa reservdelar till maskinen. Använd utrymmet
  nedan till att anteckna modellnummer och serienummer för
  din maskin för framtida referens.
  Modell

  Serienummer

  Tillverkningsår

  Driftspänning

  Felsökning

  -

  Motorn startar inte
  En säkring kan ha gått sönder och behöva bytas ut.
  Kabeln eller vägguttaget kan vara sönder och behöva
  kontrolleras.


  -

  Sugkraften är reducerad
  Dammpåsen är full. Byt dammpåse. Se sida 4.
  Behållaren är full. Töm behållaren. Se sida 3-4.
  Filtret är igensatt. Skaka filtret, töm behållaren.
  Se sida 3-4.
  Slangen, röret eller munstycket är blockerade.
  Ta bort hindret. Se sida 2-3.
  Slangens anslutning till behållaren kan vara otät.
  Dammbehållaren sluter inte tätt mot överdelen.

  -


  -

  Endast 90C. Motorn stannar inte i läge på behållaren
  Den röda låsspaken i behållaren är i fel läge. Skjut spaken
  i pilens riktning.

  17 • Page 18

  SUOMI

  W Virtajohtojen 82/83/625/626 kiinnittäminen
  Kytkentärasian lyhyet johdot kytketään moottoreihin.
  Kytkentärasian pitkä johto kytketään seinäpistorasiaan.
  Moottorit käynnistyvät ja pysähtyvät kytkimiä käyttäen.

  TÄRKEITÄ VAROITUKSIA
  1. Tämä laite soveltuu tavallisen kotitalouskäytön lisäksi
  myös ammattikäyttöön esim. hotelleissa, kouluissa,
  tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa tavallisen
  kotitalouskäytön lisäksi.
  2. Laite ei sovi terveydelle vaarallisten pölyjen siivoamiseen,
  lukuunottamatta tilanteita, joissa noudatetaan valmistajan
  antamia erityisohjeita.
  3. Laite on tarkoitettu ainoastaan kuivapuhdistukseen, eikä
  sitä saa säilyttää ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa.
  Säilytä laite sisätiloissa enintään 60 °C:n ja vähintään 0
  °C:n lämpötilassa.
  4. Kuivan pölyn imuroimiseen tarkoitettua laitetta ei tule
  käyttää veden tai muiden nesteiden imemiseen.
  5. Virtalähteeseen kytkettyjä sähköjohtoja ei tule imuroida
  ennen kuin ne on kytketty irti virtalähteestä. Tämän
  varotoimenpiteen tarkoituksena on estää oikosulun
  syntyminen suulakkeisiin ja putkiin jääneessä pölyssä.
  6. Laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien tai räjähtävien
  aineiden imuroimiseen, eikä sitä tule käyttää ympäristössä,
  jossa on räjähdysvaara.
  7. Laitetta ei tule missään tapauksessa käyttää kuuman
  aineen imuroimiseen. Erityisesti laitetta ei saa käyttää
  avoimien ja suljettujen tulisijojen, uunien tai vastaavien
  lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien kohteiden
  siivoukseen.
  8. Laitetta ei tule käyttää, mikäli sähköjohdossa on mitään
  merkkejä vaurioista. Tarkasta johdon kunto säännöllisesti,
  erityisesti jos se on rutistunut, jäänyt oven väliin tai sen yli
  on ajettu.
  9. Rikkinäistä tai viallista laitetta ei tule käyttää siivoukseen.
  10. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Irrota
  pistotulppa tarttumalla tulppaan, ei sähköjohtoon.
  11. Sammuta imuri aina ennekuin kiinnität tai irrotat
  moottoroidun mattosuulakkeen.
  12. Johtoa korjattaessa tai vaihdettaessa tulee käyttää saman
  tyyppista johtoa kuin laitteessa on alunperin käytetty.
  Uutta johtoa saat NILFISKiltä.
  13. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen laitteen
  tai sähköjohdon huoltotöiden aloittamista.
  14. Moottorilla toimivan sähkölaitteen ja sähköjohtojen
  korjaaminen tulee jättää ammattitaitoisen tai asiantuntevan
  henkilön tehtäväksi. Ennen huolto- tai korjaustöiden
  aloittamista virta on katkaistava pääkytkimestä tai
  sähköjohto irrotettava pistorasiasta.
  15. Mekaanisiin tai elektronisiin turvalatteisiin ei saa tehdä
  muutoksia.

  Huomio
  Moottorit toimivat yhtäaikaisesti, millä varmistetaan
  maksimaalinen imuteho. Moottorit tulisi aina käynnistää ja
  pysäyttää yksi kerrallaan.
  Virtajohto - kaikki mallit
  Pyri välttämään yliajamisesta, kiinni juuttumisesta tai
  vetämisestä sähköjohdolle aiheutuvia vaurioita. Varmista
  johtoa vaihtaessasi, että uusi johto on samanlaista hyväksyttyä
  tyyppiä kuin alkuperäinen johto.

  E Ilmanhajottaja - kaikki mallit
  Ilmanhajottaja on helppo vaihtaa.
  Kahvan irrottaminen
  ! Käännä kahta ruuvia kolikon avulla kunnes kolot ovat
  pystysuorassa.
  @ Vapauta kahva painamalla sitä varovasti alaspäin

  keskikohdasta. Paina alaspäin, kunnes molemmat päät
  ponnahtavat ulos moottorisyvennyksestä. Nosta ulos
  poistoilmaritilä ja ilmanhajottaja. Ääntä vaimentava materiaali
  tulee jättää paikalleen moottorin päälle.
  # Irrota ilmanhajottaja ja aseta vaihtokappale paikalleen.

  Aseta ritilä paikalleen.
  Kahvan vaihtaminen
  Aseta kahva oikeaan asentoon ja lukitse kääntämällä ruuveja
  kunnes niiden kolot ovat vaakasuorassa.

  Letku ja putket - kaikki mallit
  R Letkun kiinnittäminen
  Aseta pikaliitin imuaukkoon ja lukitse se paikalleen
  kääntämällä sitä myötäpäivään.
  Irrota letku vastapäivään kääntämällä.

  T Muoviletku ja -putki
  ! Letkun sovittaminen kaarevaan putkeen. Työnnä letku

  kaarevaan putkeen ja säädä sitä kääntämällä, kunnes
  lukitusvivut tarttuvat omille paikoilleen.

  Käyttöohjeet
  Ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta, varmista että
  tyyppikilpeen merkitty taajuus ja jännite vastaavat käyttämääsi
  käyttöjännitettä.

  @ Letkun irrottaminen kaarevasta putkesta. Saatat haluta irrota

  letkun kaarevasta putkesta jotta voit kätevästi poistaa
  tukoksen.

  Teknisissä tiedoissa ja yksityiskohdissa voi tapahtua
  muutoksia ilman erillistä ilmoitusta

  Työnnä yhtä lukitusvipua ruuvimeisselillä kuvan osoittamalla
  tavalla. Kallista lukitusvipua kunnes se vapautuu. Avaa toinen
  lukitusvipu samalla tavalla. Kaareva putki voidaan nyt irrottaa
  letkusta.

  On/off-kytkentä
  Virtajohdon 80P/90C kiinnittäminen
  Aseta johdossa oleva laitteen pistotulppa moottorin
  pistorasiaan (ainoastaan 80P).
  Napin painaminen käynnistää tai pysäyttää moottorin.

  Q Virtajohdon 80P/90C irrottaminen
  Älä kiedo johtoa tiukasti moottorin ympärille, koska se rasittaa
  johtoa ja lyhentää sen käyttöikää huomattavasti.

  18 • Page 19

  Y Imutehon säätely kaarevassa
  muoviputkessa

  90C:n moottorin irrottaminen ja vaihtaminen
  ! Irrota moottori kääntämällä sen kahvaa vastapäivään. Nosta
  moottori ulos.

  ! Suulakkeen imutehoa voidaan säädellä kaarevassa

  putkessa olevan liukuventtiilin avulla. Imuteho on
  voimakkaimmillaan, kun venttiili on työnnetty etuasentoon ja
  aukko on täysin kiinni.

  Suodatin voidaan puhdistaa imuroimalla.
  @ Aseta moottori takaisin paikalleen siten, että on/off-kytkin on

  linjassa säiliön yläosaan painetun on/off-kytkimen kuvan
  kanssa. Käännä moottoria myötäpäivään kunnes kuulet
  selvän naksahduksen. Jos moottori ei lukitu paikalleen sitä
  kääntämällä, paina säiliön sisällä olevaa punaista
  lukitusvipua nuolen osoittamaan suuntaan.

  @ Imutehoa voidaan vähentää irrallisten päällisten, verhojen

  tms. imurointia varten työntämällä venttiiliä taaksepäin.

  U Kaarevalla teräsputkella varustettu
  kumi- tai muoviletku
  Jos letku tai kaareva putki on tukossa, kaareva putki voidaan
  irrottaa letkusta tukoksen poistamista varten.

  80P/90C:n säiliön tyhjentäminen
  Kun suodatin on puhdistettu ja letku irrotettu, avaa kaksi vipua
  ja aukaise säiliö. Nosta pois yläosa ja tyhjennä säiliön alaosa.

  Purkaminen
  Tartu lähimpänä kaarevaa putkea olevaan renkaaseen ja siirrä
  se varren yli vetämällä ja kääntämällä samanaikaisesti.

  82/83:n ravistaminen
  Jotta imuteho säilyisi tasaisena, suodatin on pidettävä
  mahdollisimman puhtaana ravistelemalla se säännöllisesti. Sitä
  voidaan ravistella useita kertoja ennen kuin se täytyy tyhjentää.
  Pysäytä moottori. Ravista suodatinta useita kertoja
  ravistelutangon avulla. Letkun tulee pysyä kiinni säiliössä
  ravistelun aikana. Suodatinta ei saa pestä tai harjata.

  Kokoaminen
  Kuminen liitin helpottaa työtä ja pidentää letkun käyttöikää.
  (Jos liitin muuttuu ahtaaksi, se tulee irrottaa ja käsitellä
  sisäpuolelta runsaalla talkilla).
  ! Aseta kuminen liitin tasaiselle pinnalle ja paina yksi rengas

  625/626:n ravistaminen
  Suodattimen ravistelutanko tulee työntää niin pitkälle kuin
  mahdollista kunnes se automaattisesti vapauttaa itsensä ja
  aktivoi samalla säiliön ravistelulaitteen.
  Yleensä 3-4 peräkkäistä ravistelua riittää.
  Älä pese tai harjaa suodatinta, vaan pidä se puhtaana
  ravistelemalla se säännöllisesti tai toisella pölynimurilla
  imuroimalla.
  Laitteessa on joko puuvillainen tai GORE-TEX-suodatin.

  reunan yli kunnes se on paikallaan kumisen tupen urassa.
  @ Työnnä kaareva putki liitoskohdan läpi ja vedä se niin

  pitkälle kuin se menee.
  # Tartu kaarevaan putkeen vasemmalla kädellä läheltä kumista

  tuppea ja työnnä letkun palloliitos niin syvälle kuin
  mahdollista.
  $ Käännä tai työnnä seuraava rengas oikeaan asentoon

  Painemittari
  Imuriin voidaan asentaa painemittari joka kertoo, kuinka
  pahasti pääsuodatin on tukkeutunut. Kun osoitin on punaisella
  alueella, moottori on pysäytettävä ja suodatin ravistettava.
  Tästä on erityisesti hyötyä keskuspölynimurijärjestelmissä,
  joissa tehon putoamista voi olla vaikeata huomata heti.

  kumisen liittimen uraan.
  % Vedä nuolten osoittamaan suuntaan. Letku on nyt koottu

  valmiiksi.

  I Ø50mm putkien 82/83/625/626 kokoaminen

  P 82:n säiliön tyhjentäminen

  ! Ennen putkien ja suulakkeen kokoamista lukitusrengas

  irrotetaan vastapäivään kiertämällä.

  ! Pysäytä moottorit ja ravistele suodattimet useita kertoja

  ravistustangon avulla. Jätä letku paikalleen.
  @ Seuraavaksi putki ja suulake kootaan ja lukitusrengasta

  kierretään myötäpäivään kunnes se ottaa kiinni.

  @ Lukitse ravistustanko yläasentoon kumisen pysäyttimen

  avulla. Irrota letku.
  Lisävarusteet
  NILFISK tarjoaa laajan valikoiman putkia ja suulakkeita
  tavalliseen siivoukseen, korkeiden tasojen siivoukseen ja
  erityiskohteisiin.
  Ks. lisävarusteista kertova lehtinen.

  # Irrota pölysäiliö avaamalla neljä salpaa ja työntämällä ne

  ääriasentoonsa asti auki.
  $ Irrota ylempi säiliö moottorien ollessa edelleen paikoillaan.

  O Suodattimen ravistaminen (ainoastaan 80P)

  % Tyhjennä pölysäiliö.

  Siivouslaitetta voidaan käyttää myös ilman pölypussia. Tällöin
  pöly kertyy säiliön alaosaan, joka tyhjennetään tarvittaessa.
  Jotta imuteho säilyisi tasaisena, suodatin on pidettävä
  mahdollisimman puhtaana ravistelemalla tai imuroimalla se
  säännöllisesti.
  Suodatinta ei saa pestä tai harjata.

  ^ Aseta yläsäiliö ja moottorit takaisin paikoilleen ja sulje salvat

  säiliötä vasten. Työnnä ravistustanko alas.

  { 83/625/626:n likasäiliön tyhjentäminen
  ! Pysäytä moottorit, jätä letku paikalleen ja ravista suodatin

  kohdassa “Ravistaminen” annettujen ohjeiden mukaisesti.
  80P:n moottorin irrottaminen ja vaihtaminen
  ! Pidä kiinni moottorin kahvasta ja avaa yläsalvat. Nosta
  moottori ulos.

  @ Poljintankoa nostaessasi likasäiliö laskeutuu lattialle ja

  voidaan joko liu’uttaa pois laitteesta tyhjentämistä varten tai
  laitetta voidaan työntää eteenpäin, jolloin säiliö tulee ulos
  laitteesta.

  @ Vedä suodatin ulos tarttumalla sen siniseen pohjaan ja

  ravistele sitä varovasti sivusuunnassa. Letkun tulee pysyä
  kiinni säiliössä ravistelun aikana.

  # Tyhjennyksen jälkeen säiliö asetetaan laitteen alle siten, että

  yksi kahva on taaksepäin ja poljin on painettuna alas. Säiliö
  nousee ja kiinnittyy automaattisesti paikalleen.

  Asentaessasi moottoria takaisin paikalleen varmista, että
  kytkin on suoraan säiliön imuaukon yläpuolella ja että pistoke
  on käännetty taaksepäin.

  19 • Page 20

  } Imurointi pölypussia käyttäen - 80P/90C

  e Puhalluslisälaite (ainoastaan 80P/90C)

  Laitteeseen toimitetaan siihen sopivia pölypusseja.
  Irrota säiliö avaamalla kaksi salpaa ja nosta pois yläosa, jossa
  moottori ja suodatin sijaitsevat.
  Valmistele pölypussi seuraavalla tavalla:
  ! Lävistä pölypussin rei’itys ja aseta se alempaan säiliöön.

  Asennus
  Irrota ääntä vaimentavalla materiaalilla varustettu
  ilmanhajottaja (ks. sivu 2).
  Aseta puhalluslaitteen sovitin 115620 kuhunkin moottoriin.
  Sovittimet pysyvät paikallaan moottorin kahvan avulla.

  @ Vedä pölypussin muovilevy molemmin käsin imuaukon

  Sovita puhalluslaite moottorin puhalluslaitesovittimiin.

  päälle.
  Ennen kuin kiinnität letkun laitteeseen, valmista, että se on
  puhdas - aseta sen avoin pää hetkeksi säiliön imuaukon
  kohdalle moottorien ollessa käynnissä ja ravista.

  # Taita pölypussi varovasti auki. Aseta yläsäiliö paikalleen ja

  lukitse salvat.

  r Äänenvaimennin - kaikki mallit

  Huomio
  Imuteho riippuu pölypussin koosta ja laadusta. Käytä vain
  aitoja Nilfisk-pusseja. Jos laitteessa käytetään muita kuin
  Nilfiskin pölypusseja ja ilman virtaus estyy, seurauksena voi
  olla moottorin ylikuumeneminen ja rikkoutuminen.

  Pölynimurin ääni on hiljainen. Mikäli vaaditaan tai halutaan
  saada aikaan vieläkin hiljaisempi käyntiääni, moottoriin
  voidaan asentaa äänenvaimennin.
  Äänenvaimennin asennetaan ilmahajottajien tilalle (ks. sivu 4).
  Äänenvaimennin hiljentää moottorin ääntä 4 dB:llä, joka vastaa
  noin 37% vähennystä.

  q Imurointi pölypussia käyttäen 82/625/626

  Yhdellä kertaa voi olla käytössä vain joko poistoilman
  suodattimet, puhalluslisälaite tai äänenvaimennin.

  ! Jotta paperipussi ei repeäisi laitteen ollessa käynnissä, on

  suositeltavaa avata pussi ennen sen asentamista
  laitteeseen. Tämä tehdään vetämällä varovasti auki pussin
  molemmilla puolilla olevat laskokset (a) niin, että pussin
  keskiosa on miltei suorakulmion muotoinen.

  t Moottoria suojaava suodatin

  @ Jotta paperisen pussin suuaukko (b) ei repeäisi, työnnä

  Erityistarkoituksia varten moottorin alaosa voidaan suojata
  suodattimella. Suodatin on vaihdettava säännöllisin väliajoin.

  paperissa olevat rei’itykset (c) varovasti sisään ja avaa ne
  aivan pussin kumisen tiivisteen (d) sisäpuolelta.

  y Kiinteä lattiasuulake - 82/83/625/626

  # Asenna avattu pussi pölysäiliöön siten, että suuaukko (b) on

  alaspäin säiliön pohjaa kohti. Tartu sitten varovasti
  molemmin käsin tiivisteen molemmilla puolilla oleviin
  pahvisiin siivekkeisiin (e) ja liu’uta tiiviste (c) imuputken (g)
  päälle. Aloita imuputken alaosasta ja vedä tiiviste varovasti
  putken yli kevyesti heiluttaen tai vääntäen aina putkessa
  oleviin harjanteisiin saakka.

  Kiinteä lattiasuulake asennetaan säiliöön seuraavalla tavalla:
  Saranavipua kallistetaan eteenpäin.
  ! Kiinteä tappi asetetaan kannattimen aukkoon. Kannatin ja

  ripustin kiinnitetään tappiin.
  @ Jousella toimiva tappi asetetaan säiliön ripustimen

  vastakkaisella puolella olevaan aukkoon.

  $ Kun pussin tiiviste koskettaa imuputkessa olevia harjanteita,

  taivuta ommeltu sauma (h) taaksepäin siten, että se ei estä
  säiliön sulkemista. Levitä säiliössä olevan pussin reunat niin,
  että pussin yläreuna on samassa tasossa säiliön reunojen
  kanssa.

  # Nosta suulaketta niin, että letku voidaan kiinnittää säiliön

  imuaukkoon. Käännä pikaliitintä myötäpäivään.
  Irrota suulake toistamalla yllä olevat vaiheet päinvastaisessa
  järjestyksessä.

  Pölypussijärjestelmä - kaikki mallit

  Kumiterien säätäminen

  Käsittelyn ja hygieenisen tyhjentämisen helpottamiseksi
  saatavilla on erilaisia pölypussijärjestelmiä.

  $ Kumiterien etäisyyden lattiasta tulisi olla noin 1 mm. Säätö

  tehdään kahden sormiruuvien avulla.
  Hävitettävä säiliö (ainoastaan 83)
  Haitallisia pölyjä varten on saatavilla hävitettävä säiliö. Kun
  säiliö on täynnä, se suljetaan kannen avulla. Lukitusrenkaan
  ansiosta säiliö voidaan hävittää turvallisesti.

  % Kun laitetta ei käytetä tai kun sitä siirretään paikasta toiseen

  suulake tulisi nostaa lattiasta asettamalla suuttimen ripustin
  saranavivun toiseen loveen.

  w Poistoilman suodatin (kaikki mallit)

  ^ Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattiaharjoista muodostuvaa

  harjasarjaa.
  Poistoilman suodattimia käytetään, kun halutaan poistoilman
  olevan täysin puhdasta. Suodatin asennetaan moottorin päälle
  ilmanhajottajan tilalle.
  Se on helppo asentaa ja suodatinosa voidaan vaihtaa.
  Poistoilman suodattimen mukana toimitetaan erikoiskahva ja
  käyttöohjeet.

  20 • Page 21

  Huolto
  Säilytä puhdistuslaite aina kuivassa paikassa. Moottorin
  laakerointi on esirasvattu ja suunniteltu jatkuvaan raskaaseen
  käyttöön. Käyttötunneista riippuen pölysuodatin tulee vaihtaa
  uuteen.
  (Pidä säiliö puhtaana kuivaa kangasta ja suihkutettavaa
  puhdistusainetta käyttäen).
  Yksityiskohtaisemmat tiedot huollosta ja korjauksesta saat
  ottamalla yhteyttä suoraan NILFISK-jälleenmyyjääsi.

  Tyyppilevy
  Laitteesi malli- ja sarjanumero on merkitty sen tyyppilevyyn.
  Näitä tietoja tarvitaan varaosia tilattaessa. Kirjoita laitteen
  malli- ja sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan.
  Malli

  Sarjanumero

  Valmistusvuosi

  Käyttöjännite

  Vianmääritys

  -

  moottori ei käynnisty
  sulake voi olla palanut ja se täytyy vaihtaa.
  sähköjohto tai pistorasia voi olla viallinen ja se täytyy
  tarkastaa.


  -

  imuteho on laskenut
  pölypussi voi olla täynnä ja se täytyy vaihtaa, ks. sivu 4.
  säiliö voi olla täynnä ja se täytyy tyhjentää, ks. sivu 3-4.
  suodatin voi olla tukkeutunut ja se täytyy ravistaa,
  ks. sivu 3-4.
  letku, putki tai suulake voi olla tukkeutunut ja se täytyy
  puhdistaa, ks. sivu 2-3.


  -

  moottori ei pysy lukittuna paikalleen säiliön päällä
  (ainoastaan 90C)
  Säiliön punainen lukitusvipu on väärässä asennossa.
  Työnnä vipua nuolen osoittamaan suuntaan.

  21 • Page 22

  ENGLISH

  inserted into an appropriate outlet that is properly installed and
  grounded in accordance with all local codes and ordinances.

  IMPORTANT
  SAFETY INSTRUCTIONS
  When using an electrical appliance, basic precautions should

  WARNING
  Improper connection of the equipment-grounding conductor

  always be followed, including the following:

  can result in a risk of electric shock. Check with a qualified
  electrician or service person if you are in doubt as to whether
  the outlet is properly grounded. Do not modify the plug
  provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a
  proper outlet installed by a qualified electrician.

  READ ALL INSTRUCTIONS
  BEFORE USING THE APPLIANCE

  WARNING
  To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
  *
  *
  *
  *
  *

  *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  (Only for cord-connected grounded appliances, having a rated
  current less than 15A and intended for use on a nominal 120volt supply circuit):

  Do not leave appliance when plugged in. Unplug from
  outlet when not in use and before servicing.
  To reduce the risk of electric shock - do not use outdoor
  or on wet surfaces.
  Do not allow to be used as a toy. Close attention is
  necessary when used by or near children.
  Use only as described in this manual. Use only the
  manufacturer’s recommended attachments.
  Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not
  working as it should, has been dropped, damaged, left
  outdoors or dropped into water, return it to a service
  centre.
  Do not pull or carry by the cord, use cord as a handle,
  close a door on cord, or pull cord around sharp edges or
  corners. Do not run the appliance over cord. Keep cord
  away from heated surfaces.
  Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the
  plug, not the cord.
  Do not handle plug, cord or appliance with wet hands.
  Do not put any object into openings. Do not use with any
  opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything
  that may reduce air flow.
  Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body
  away from openings and moving parts.
  Turn off all controls before unplugging.
  Use extra care when cleaning on stairs.
  Do not use to pick up flammable or combustible liquids
  such as gasoline or use in areas where they may be
  present.
  Do not pick up anything that is burning or smoking, such
  as cigarettes, matches, or hot ashes, or any hazardous
  dusts.
  Do not use without dust bag and/or filters in place.
  Always turn off this appliance before connecting or
  disconnecting motorised nozzle.
  If this appliance is grounded, connect to a properly
  grounded outlet only. See grounding instruction.
  If this appliance is provided with double insulation. Use
  only identical replacement parts. See instruction for
  Servicing of Double-Insulated Appliances.
  Do not use outdoor or on wet surfaces. Do not expose to
  rain. Store indoors between max. 60 C (degrees
  centigrade) and min. 0 C (degrees centigrade).

  This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has
  a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated
  in figure A. Make sure that the appliance is connected to an
  outlet having the same configuration as the plug. No adapter
  should be used with this appliance.
  (Only for all other grounded, cord-connected appliances):
  GROUNDED OUTLET

  ADAPTER

  GROUNDED
  OUTLET BOX
  GROUNDING PIN

  Figure A

  METAL
  SCREW

  TAB FOR
  GROUNDING SCREW

  This appliance is rated more than 15 amperes and is for use
  on a circuit having a nominal rating of 120 volts and is factoryequipped with a specific electric cord and plug to permit
  connection to a proper electric circuit. Make sure that the
  appliance is connected to an outlet having the same
  configuration as the plug. No adapter should be used with this
  appliance. If the appliance must be connected for use on a
  different type of electric circuit, the reconnection should be
  made by qualified service personnel.
  (Only for double-insulated, cord-connected appliances):
  SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES
  A double insulated appliance is marked with one of the
  following: The words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE
  INSULATED” or the double insulation symbol (square within a
  square).
  In a double-insulated appliance, two systems of insulation are
  provided instead of grounding. No grounding means is
  provided on a double-insulated appliance, nor should a means
  for grounding be added to the appliance. Servicing a doubleinsulated appliance requires extreme care and knowledge of
  the system, and should be done by qualified service
  personnel. Replacement parts for a double-insulated
  appliance must be identical to the parts they replace.

  SAVE
  THESE INSTRUCTIONS
  This machine is only suitable for commercial use, for example
  in hotels, schools, hospitals, factories, shops and offices other
  than normal residential housekeeping purposes.
  * This machine is not suitable for picking up health
  endangering dust.
  * This machine is for dry use only and shall not be used or
  stored outdoors in wet conditions.

  IMPORTANT WARNINGS
  1. This machine is also suitable for commercial use, for
  example in hotels, schools, hospitals, factories, shops and
  offices for other than normal housekeeping purposes.
  2. This machine is not suitable for picking up health
  endangering dust, unless special authorised precautions
  are complied with.
  3. This machine is for dry use only and shall not be used or
  stored outdoors in wet conditions. Store indoors between
  max. 60 C (degrees centigrade) and min. 0 C (degrees
  centigrade).
  4. The machine for vacuum dry dust must not be used for
  the suction of water or other liquids.

  (Only for grounded appliances):

  GROUNDING INSTRUCTIONS
  This appliance must be grounded. If it should malfunction or
  breakdown, grounding provided a path of least resistance for
  electric current to reduce the risk of electric shock. This
  appliance is equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and grounding plug. The plug must be

  22 • Page 23

  Thermal cut-out protection (USA and Canada
  only - All Models)

  5. Live conductors must not be vacuum cleaned by the
  machine for dry dust before their current has been switch
  off. This is to avoid creating a short-cut through the dust
  remaining in the nozzles and tubes.
  6. The machine must not be used for picking up combustible
  or explosive materials, nor should it be used in an
  explosive atmosphere.
  7. Under no circumstances should the machine be used for
  picking up hot material. In particular the machine must not
  be used for cleaning open and closed fireplaces, ovens or
  similar that contain warm or glowing ashes.
  8. The machine must not be used if the electrical cord
  shows any sign of damage. Regularly inspect the cord for
  damage, in particular if it has been crushed, shut in a door
  or run over.
  9. The machine must not be used if it is faulty.
  10. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the
  plug, not the cord.
  11. Always turn off this appliance before connecting or
  disconnecting motorised nozzle.
  12. When repairing or replacing the cord, the same type of
  cord as originally supplied with the machine must be
  used. This cord can be supplied by NILFISK.
  13. The plug must always be removed from the socket outlet
  before starting any service work of the machine or the
  cord.
  14. Repair of the electrical unit with motor or the cord must
  only be carried out by a skilled or instructed person after
  having disconnected the main switch installed prior to the
  machine or after having removed the plug from the current
  socket.
  15. No changes or modifications to the mechanical or
  electrical safety devices should be made.

  The vacuum motor is provided with a thermal cut-out
  protection mechanism. This prevents the motor from
  overheating should a blockage occur.
  Remove the cause of the blockage to allow free air passage.
  When the motor is cool, it will automatically start again.

  E Diffuser All Model
  The diffuser is easily replaceable.
  Detaching the handle
  ➀ Turn the two screws with a coin until their slots are vertical.
  ➁ Release the handle by a gentle downward pressure at its
  center. Press until both ends spring out from the motor
  recess. Lift off the exhaust grill and the diffuser. The sound
  absorbent material must remain on top of the motor.
  ➂ Remove the diffuser and mount the replacement.
  Replace the grill.
  Replacing the handle
  Place the handle into position and lock it by turning the
  screws until their slots are horizontal.

  Hose and tubes All model
  R

  Hose connection
  Insert the bayonet coupling in the suction inlet, and lock it in
  place by turning it clockwise.
  Reverse this procedure to disconnect the hose.

  T

  Plastic hose and plastic tube
  ➀ Fitting hose to the curved tube. Slide the hose into the
  curved tube and adjust by turning until locking levers grip
  into position.

  Instructions for use
  Before using the machine make sure that the frequency and
  voltage shown on the rating plate corresponds with the mains
  voltage.

  ➁ Removing hose from curved tube. You may wish to remove
  the hose from the curved tube so that you can easily
  remove a blockage.

  Specifications and details are subject to change without prior
  notice.

  Push one of the locking levers with a screwdriver, as
  illustrated. Tip the locking lever until it is released. Repeat on
  the other locking lever. The curved tube can now be separated
  from the hose.

  On/off
  Attaching the power cord 80P/90C
  Place the appliance plug of the cord in the motor socket, only
  80P. Pressing the button turns the motor on and off alternately.

  Y

  Suction power regulation on curved plastic tube
  ➀ The suction power of the nozzle can be regulated by the
  slide valve on the curved tube. Suction is most powerful
  when the valve is pushed forward to close the inlet.

  Q

  Detaching the power cord 80P/90C
  Do not roll the cord tightly around the motor as this will place
  a strain on the cable and considerably shorten its life.

  ➁ For cleaning of e.g. loose covers and curtains, the suction
  power can be reduced by sliding the valve backwards.

  W Connection of power cords 82/83/625/626
  The short cords from the junction box are connected to the
  motors. The long cord from the junction box is plugged into
  the wall socket.
  The motors start and stop when the switches are operated.

  U

  Rubber or plastic hose with curved steel tube
  If the hose or curved tube is blocked, the curved tube can be
  detached from the hose to remove the obstruction.

  Note
  The motors must run simultaneously to ensure maximum
  suction power. The motors should always be switched on and
  off individually.
  Power cord All Models
  Avoid any damage which may be caused by running over,
  jamming, or pulling the power cord. When replacing the power
  cord make sure that an approved cord of the same type as
  the original is used.

  Dismantling
  Hold the ring closest to the curved tube and pass it over the
  wand by simultaneously pulling and turning.
  Assembling
  The rubber coupling makes work easier and prolongs the life
  of the hose. (If the coupling becomes tight, it should be
  removed and sprinkled liberally inside with French Chalk or
  talcum powder).
  ➀ Place rubber coupling on a flat surface and press one ring
  over the rim until it fits into the groove of the rubber muff.
  ➁ Push curved tube through the joint and pull it through as far

  23 • Page 24

  as it will go.
  Shaking
  The filter shaker rod is depressed as far as possible until
  automatically releases itself, activating the filter shaking
  device.
  Usually 3-4 movements in succession will be sufficient.

  ➂ Grip curved tube with left hand close against the rubber
  muff and push ball socket of hose in as far as possible.
  ➃ Turn or push the second ring into its correct position in the
  groove of the rubber coupling.

  Do not wash or brush the filter, but keep it clean solely by
  frequent shaking or vacuuming with another cleaner. This
  machine is supplied with either cotton - or GORE-TEX filter.

  ➄ Pull in the directions indicated by the arrows and the hose
  is assembled.

  Manometer
  The vacuum cleaner can be fitted with a manometer,
  indicating the degree of clogging of the main filter. When the
  needle is in the red zone, the motor needs to be switched off
  and the filter shaken.

  I

  Assembling of the Ø50mm tubes 82/83/625/626
  ➀ Before the tubes and nozzle are assembled the locking ring
  is unscrewed counter-clockwise.
  ➁ Then the tube and nozzle are assembled and the locking
  ring is screwed clockwise until it grips.

  This is particularly useful in fixed pipework systems, where a
  drop in efficiency may not be immediately
  noticed.

  Accessories
  NILFISK supplies a large selection of tubes and nozzles for
  ordinary cleaning, overhead cleaning, and specific cleaning
  tasks.
  See special leaflets for accessories.

  P Emptying the container 82
  ➀ Switch off the motors and shake the filter several times by
  means of the shaker rod. Leave the hose connected.

  O

  Shaking the filter Only 80P
  The cleaner can also be used without the dust bag. In this
  case the dust is collected in the lower part of the container
  which is emptied as necessary. To keep suction power at a
  constant level the filter must be kept as clean as possible by
  shaking it at regular intervals.
  The filter should not be washed or brushed.

  ➁ Lock the shaker rod in highest position using the rubber
  stop. Remove the hose.

  Removing the motor 80P
  ➀ Hold the motor handle and open the top catches. Lift off
  the motor.

  ➄ Empty the dust container.

  Removing the motor 90C
  ➀ Remove the motor by turning its handle counter-clockwise.
  Lift off the motor.

  { Emptying the waste container 83/625/626

  ➁ The filter can be cleaned by vacuum it.

  ➁ By raising the pedal bar, the waste container is lowered to
  the ground and can either slid clear of the machine for
  disposal of waste, or the machine can be pushed forward
  to clear the container.

  ➂ To release the dirt container, unfasten the four clips, and
  open to their full extent.
  ➃ Remove the upper container with motors still in place.

  ➅ Replace the upper container complete with motors, fasten
  clips against the container. Push the shaker rod down.
  ➀ Switch off the motors, leave the hose connected and shake
  the filter as described in “Shaking the filter".

  ➂ Replace the motor so that the on/off switch is in line with
  the on/off switch printed on the upper container. Turn the
  motor clockwise intil a distinct click is heard. If the motor
  will not lock into position by turning, then press the red
  locking lever inside the container in the direction of the
  arrow.

  ➂ After emptying, the container is placed under the machine,
  with one handle to rear and the pedal bar pushed down,
  automatically lifting and sealing the container back in its
  position.

  ➁ Pull out the filter by its blue bottom plate and shake it gently
  from side to side. The hose must remain fixed to the
  container during the shaking operation.
  ➂ When mounting the motor make sure that the switch is
  directly over the suction inlet of the container and the plug
  is turned backwards.

  } Suction with dust bag 80P/90C
  The cleaner is supplied with two ply self-locating dust bags.
  To release the container, unfasten the two latches and lift off
  the upper part with the motor/filter section.
  Fix the dust bag as follows:

  Emptying the container
  When the filter has been shaken and the hose detached,
  release the two latches and open the container. Lift off the top
  part and empty the lower part of the container.

  ➀ Pierce the dust bag´s perforation and plac
  container.

  n the lower

  ➁ Pull the blue dust bag plastic plate over the suction inlet
  with both hands.

  Shaking 82/83
  To keep the suction power constant the filter must be as clean
  as possible. The filter must therefore be shaken regularly. It
  can be shaken a number of times before the container needs
  emptying. Switch off the motor. Shake the filter several times
  by means of the shaking rod. The hose must be attached to
  the container during the shaking. The filter should not be
  washed or brushed.

  ➂ Unfold the dust bag carefully. Replace the top container
  and lock the two latches.
  Note
  The suction efficiency depends on the size and quality of the
  dust bag. Use original Nilfisk bags only. If non-Nilfisk dust
  bags are used, and airlow restricted, overheating of the
  motor and subsequent damage may result.

  24 • Page 25

  q 82/625/626

  y Fixed floor nozzle 82/83/625/626

  ➀ In order to avoid having the paper bag tear while the
  machine is running, it is advisable to open the bag before
  installing it in the machine. This can be done by gently
  pulling open the pleats (a) that are on each side of the bag,
  so that the cross section of the bag is almost square.

  The fixed floor nozzle is mounted to the container
  as follows:
  The hinge lever is tipped forward.
  Q The fixed pin is placed in the slot in the suspension and the
  suspension and the brace is hooked on to it.

  ➁ To avoid tearing the bag at the paper bag inlet (b), gently
  push in and open the perforations (c) in the paper of the
  bag, just inside the hole of the rubber bag seal (d).

  W The spring loaded pin is located into the hole on the

  opposite side of the container bracket.

  E Lift nozzle to allow hose to be connected to the container

  inlet, turning the bayonet fitting clockwise.
  To disconnect, reverse above procedure.

  ➂ Install the opened bag in the lower container so that the
  paper bag inlet (b) is facing downward in the bottom of the
  container. Then carefully grasp the cardboard tabs (e) on
  each side of the bag seal with both hands and slide the bag
  seal over the inlet tube (g). Start from the bottom of the inlet
  tube and gently pull the seal over the inlet tube with a slight
  rocking or twisting motion, pulling as far up as the ribs on
  the inlet tube.

  Adjustment of rubber blades
  R The distance of the rubber blades from the floor should be
  about 1 mm, and the adjustment is made by means of the
  two fingerscrews.
  T During idle periods or during transportation, the nozzle

  should be raised from the floor by placing the nozzle brace
  in the second notch on hinge level.

  ➃ After the bag seal touches the ribs of the inlet tube, fold
  back the sewn (h) seam so it does not interfere with closing
  the container. Expand the sides of the bag in the container
  so that the top of the bag is even with the sides of the
  container.

  Y As an alternative a brush set consisting of floor brush strips

  is available.

  Maintenance
  Always keep the cleaner in a dry place. The bearings in the
  motor are pregreased and designed for continuous heavy
  work.
  Depending on the number of running hours the dust filter
  should be replaced.
  For details of service or maintenance please contact NILFISK
  directly.

  Dust bag systems
  For ease of handling and hygienic emptying, different kinds of
  emptying and dust bag systems are available.
  Disposable container
  For hazardous dust, a disposable container is available. When
  the container is full, it is sealed with a lid and a locking ring
  making the container safe to dispose.

  Trouble-shooting

  w

  Exhaust filter All models
  Exhaust filters are used when absolutely clean exhaust air is
  necessary. The exhaust filter is mounted on to the motor in
  place of the diffuser.
  The exhaust filter is easily fitted and the filter element is
  replaceable.
  A special handle and instructions for use are delivered
  together with the exhaust filter.


  -

  the motor will not start
  a fuse may have blown and needs replacing.
  the cable or the wall socket may be defective and needs
  checking.


  -

  the suction power is reduced
  the dust bag may be full and needs replacing,
  see page 4.
  the container may be full and needs emptying,
  see page 3-4.
  the filter may be clogged and needs shaking,
  see page 3-4.
  the hose, tube or nozzle may be blocked and needs
  to be cleared, see page 2-3.
  if the hose needs cleaning remove the locking ring, the
  curved wand and the rubber coupling, see page XXX.

  -

  e Blowing attachment

  -

  Mounting
  Remove the diffuser and sound absorber (see page 2)
  ➀ Place the blowing adaptor 115620 on the motor. Each one
  is kept in place by handle of the motor.

  -

  ➁ Fit the blowing attachment into the motor blowing adaptors.

  ➂ Before connecting a hose make sure that it is clean - place
  its open end in the container inlet for a moment with the
  motors running and shake it.

  -

  r

  -

  Sound suppressor All models
  The sound level of the vacuum cleaner is low. If an even lower
  sound level is required or desired, a sound suppressor can be
  fitted on to the motor.
  The sound suppressor are mounted in place of the diffuser
  (see page 4).
  The sound suppressor reduces the motor noise by another 4
  dB corresponding to approximately 37%.


  -

  It is only possible at any one time to fit either exhaust
  filters or blowing attachment or sound suppressors.

  t

  Motor protection filter
  For special filtration tasks, the lower part of the motor can be
  fitted with a filter. This filter must be replaced on a regular
  basis.

  25

  the vacuum cleaner stops
  (USA and Canada only)
  the thermal cut-out has switched off the motor as a result
  of an obstruction of the hose, wand or nozzle.
  Remove the cause of the obstruction.
  when the motor is cool, it will automatically start again.
  the motor will not stay locked in position on the
  container Only 90C
  The red locking lever in the container top is in the wrong
  position. Push the lever in the direction of the arrow. • Page 26

  DEUTSCH

  Ein- und Ausschalten (On/off)
  Anbringen des Stromkabels - Modell 80P/90C
  Stecken Sie den Gerätestecker des Kabels in die Steckdose
  des Motors, nur bei Modell 80P.
  Durch Knopfdruck läßt sich der Motor entweder ein- oder
  ausschalten.

  WICHTIGE WARNHINWEISE
  1. Diese Maschine ist auch für kommerzielle
  Anwendungszwecke geeignet, z. B. in Hotelbetrieben,
  Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften und
  Büroräumen, mit anderen Worten für Reinigungszwecke,
  die sich von normalen Haushaltszwecken unterscheiden.
  2. Diese Maschine ist für die Aufnahme von
  gesundheitsgefährdendem Staub nicht geeignet, es sei
  denn, speziell genehmigte Sicherheitsvorkehrungen sind
  getroffen worden.
  3. Diese Maschine ist lediglich für die Anwendung in
  trockenen Bereichen konzipiert und darf außerhalb von
  Gebäuden in feuchter Umgebung weder betrieben noch
  abgestellt werden. Die Maschine ist in einem Gebäude bei
  Temperaturen zwischen max. 60°C und min. 0°C
  abzustellen.
  4. Die für das Saugen von trockenem Staub bestimmte
  Maschine darf zum Aufsaugen von Wasser oder anderen
  Flüssigkeiten nicht benutzt werden.
  5. Trockener Staub darf erst dann mit der Maschine von
  stromführenden Leitern abgesaugt werden, wenn der
  Strom abgeschaltet ist. Dieses dient zur Vermeidung eines
  durch den in den Düsen oder Schläuchen verbleibenden
  Staub entstehenden Kurzschlusses.
  6. Die Maschine darf nicht zur Aufnahme von brennbaren
  oder explosiven Substanzen benutzt werden,
  gleichermaßen darf die Maschine nicht in explosiver
  Atmosphäre betrieben werden.
  7. Unter keinen Umständen darf die Maschine zur Aufnahme
  heißer Materialien eingesetzt werden. Insbesondere darf
  die Maschine nicht zur Reinigung offener oder
  geschlossener Feuerstellen, Öfen oder ähnlicher, heiße
  oder glühende Asche enthaltender Örtlichkeiten benutzt
  werden.
  8. Bei jeglichem Anzeichen einer Beschädigung des
  Elektrokabels darf die Maschine nicht betrieben werden.
  Das Kabel ist in regelmäßigen Zeitabständen auf Schäden
  zu überprüfen, insbesondere falls es gequetscht, in einer
  Tür eingeklemmt oder überfahren worden ist.
  9. Eine defekte Maschine darf nicht betrieben werden.
  10. Der Stecker darf nicht durch Ziehen an dem Kabel aus der
  Steckdose entfernt werden. Um den Stecker aus der
  Steckdose zu ziehen, muß am Stecker angefaßt werden,
  nicht am Kabel.
  11. Vor der Installation bzw. Deinstallation der
  Elektrosaugbürste sind sowohl der Staubsaugermotor als
  auch die Elektrosaugbürste auszuschalten!
  12. Beim Reparieren oder Erneuern des Kabels ist der
  ursprünglich mit der Maschine gelieferte Kabeltyp zu
  verwenden. Dieses Kabel ist bei NILFISK erhältlich.
  13. Bevor an der Maschine oder am Kabel irgendwelche
  Servicearbeiten vorgenommen werden, ist der Stecker
  unbedingt aus der Steckdose zu entfernen.
  14. Reparaturen des elektrischen Gerätes mit Motor oder des
  Kabels dürfen lediglich von einer Fachkraft oder einer
  geschulten Person vorgenommen werden, und zwar nach
  dem Ausschalten an dem vor der Maschine installierten
  Hauptschalter oder nach dem Entfernen des Steckers aus
  der Steckdose.
  15. An den mechanischen oder elektrischen
  Sicherheitsvorrichtungen dürfen keine Änderungen oder
  Modifizierungen vorgenommen werden.

  Q Entfernen des Stromkabels Modell 80P/90C
  Das Stromkabel bitte nicht fest um den Motor winden, da
  durch diese Belastung die Lebensdauer des Kabels
  wesentlich verkürzt wird.

  W Anschluß der Stromkabel Modell 82/83/625/626
  Die kurzen Kabel von der Verbindungsdose werden an die
  Motoren angeschlossen. Das lange Kabel von der
  Verbindungsdose wird mit der Wandsteckdose verbunden.
  Bei der Betätigung der Schalter starten und stoppen die
  Motoren.
  Bitte beachten Sie:
  Zur Gewährleistung der maximalen Saugleistung müssen die
  Motoren gleichzeitig laufen. Die Motoren sollten immer
  individuell ein- und ausgeschaltet werden.
  Stromkabel - alle Modelle
  Jegliche Beschädigungen durch Überfahren, Quetschen oder
  Zerren des Stromkabels sind zu vermeiden. Beim Erneuern
  des Stromkabels überprüfen Sie bitte, daß ein zugelassenes
  Kabel vom gleichen Typ wie dem des ursprünglich gelieferten
  Kabels benutzt wird.

  E Diffusor - alle Modelle
  Der Diffusor läßt sich problemlos erneuern.
  Entfernen des Handgriffs
  ! Mit Hilfe einer Münze drehen Sie die beiden Schrauben, bis
  sich die Kerben in vertikaler Stellung befinden.
  @ Lösen Sie den Handgriff, indem Sie diesen in der Mitte

  leicht nach unten drücken. Drücken Sie, bis beide Enden
  aus der Aussparung am Motor federn. Heben Sie das
  Abluftgitter und den Diffusor ab. Das Material zur
  Geräuschdämmung muß auf dem Motor verbleiben.
  # Entfernen Sie den vorhandenen Diffusor und montieren Sie

  den neuen Diffusor.
  Bringen Sie erneut das Gitter an.
  Anbringen des Handgriffs
  Plazieren Sie den Handgriff in der korrekten Position und
  verriegeln Sie diesen, indem Sie die Schrauben drehen, bis
  sich die Kerben in horizontaler Stellung befinden.

  Gebrauchsanleitung
  Vor der Inbetriebnahme der Maschine ist zu überprüfen, daß
  die auf dem Leistungsschild angegebenen Frequenz- und
  Spannungswerte mit der Netzspannung übereinstimmen.
  Spezifikationen und Details können ohne vorherige
  Ankündigung abgeändert werden.

  26 • Page 27

  I Montage der Ø50mm Rohre Modell 82/83/625/626

  Schläuche und Rohre - alle Modelle
  R Schlauchanschluß

  ! Vor der Montage der Rohre und der Düse ist der

  Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn zu lösen .
  Führen Sie die Bajonettkupplung in die Ansaugöffnung, durch
  Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
  Zum Entfernen des Schlauches führen Sie diesen Vorgang in
  umgekehrter Reihenfolge aus.

  @ Daraufhin montieren Sie Rohr und Düse und drehen den

  Sicherungsring im Uhrzeigersinn fest.
  Zubehörteile
  NILFISK liefert ein breitgefächertes Sortiment an Rohren und
  Düsen sowohl für alltägliche Reinigungszwecke, für die
  Deckenreinigung als auch für spezielle Reinigungsaufgaben.
  Informationen die Zubehörteile betreffend entnehmen Sie bitte
  unseren Spezialbroschüren.

  T Plastikschlauch und Plastikrohr
  ! Montieren des Schlauches am gebogenen Rohr. Schieben

  Sie den Schlauch in das geb. Rohr und drehen Sie diesen
  bis zum Einrasten der Verriegelungsstäbe.

  O Schütteln des Filters - nur Modell 80P

  @ Entfernen des Schlauches vom gebogenen Rohr. Um eine

  Verstopfung problemlos zu entfernen, empfiehlt es sich, den
  Schlauch vom geb. Rohr zu entfernen.

  Der Gerät kann auch ohne Staubbeutel benutzt werden. In
  diesem Falle wird der Staub in den unteren Teil des Behälters
  geleitet, welcher wenn nötig zu entleeren ist. Zur
  Gewährleistung einer gleichbleibenden Saugleistung ist dafür
  zu sorgen, daß der Filter durch regelmäßiges Schütteln oder
  Staubsaugen jederzeit so sauber wie möglich ist.
  Der Filter sollte nicht gewaschen oder gebürstet werden.

  Drücken Sie wie abgebildet mit einem Schraubenzieher auf
  einen der Verriegelungsstäbe. Kippen Sie den
  Verriegelungsstab bis zum Auslösen. Wiederholen Sie den
  Vorgang am anderen Verriegelungsstab. Das gebogene Rohr
  läßt sich nunmehr vom Schlauch entfernen.

  Y Regulierung der Saugleistung am
  gebogenen Plastikrohr

  Aus- und Einbau des Motors - Modell 80P
  ! Halten Sie am Motorhandgriff fest und öffnen Sie die oberen
  Riegel. Heben Sie den Motor ab.

  ! Die Saugleistung der Düse kann mit Hilfe des Schiebers am

  geb. Rohr eingestellt werden. Die stärkste Saugleistung wird
  dadurch erzielt, daß der Schieber zum Verschließen des
  Einlasses nach vorn geschoben wird.

  @ Ziehen Sie den Filter an der blauen Bodenplatte heraus.

  Schütteln Sie den Filter vorsichtig hin und her. Während des
  Schüttelvorganges muß der Schlauch mit dem Behälter
  verbunden bleiben.

  @ Bei der Reinigung von Bezügen und Vorhängen

  Beim Einbau des Motors ist darauf zu achten, daß sich der
  Schalter direkt über der Ansaugöffnung des Behälters
  befindet, und daß die Steckerverbindung nach hinten gedreht
  ist.

  beispielsweise kann die Saugleistung durch das
  Zurückbewegen des Schiebers reduziert werden.

  U Gummi- oder Plastikschlauch mit
  gebogenem Rohr aus Stahl

  Aus- und Einbau des Motors - Modell 90C
  ! Nehmen Sie den Motor ab, indem Sie dessen Handgriff
  gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heben Sie den Motor ab.

  Falls entweder der Schlauch oder das geb. Rohr verstopft ist,
  läßt sich das geb. Rohr zwecks Entfernung der Verstopfung
  vom Schlauch abmontieren.

  Der Filter kann nur durch ausklopfen oder absaugen gereinigt
  werden.

  Demontage
  Halten Sie den sich dem geb. Rohr am nächsten befindlichen
  Ring fest und führen Sie diesen durch gleichzeitiges Ziehen
  und Drehen über das geb. Rohr.

  @ Bauen Sie den Motor so ein, daß der Ein/Aus-Schalter sich

  mit dem am oberen Behälter aufgedruckten Ein/AusSchalter auf gleicher Linie befindet. Drehen Sie den Motor
  im Uhrzeigersinn, bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
  Falls der Motor sich durch Drehen nicht in der korrekten
  Position verriegeln läßt, drücken Sie den roten
  Verriegelungsstab im Behälter in Pfeilrichtung.

  Montage
  Die Gummi-Muffe erleichtert die Arbeit und verlängert die
  Lebensdauer des Schlauches. (Wenn die Muffe zu fest wird,
  ist diese abzumontieren und an der Innenseite reichlich mit
  Schneiderkreide oder Talkumpuder zu bestreuen).

  Entleeren des Behälters - Modell 80P/90C
  Nachdem der Filter gereinigt und der Schlauch abgenommen
  worden ist, lösen Sie die beiden Riegel und öffnen den
  Behälter. Heben Sie den oberen Teil ab und entleeren Sie den
  unteren Teil des Behälters.

  ! Legen Sie die Gummi-Muffe auf eine flache Unterlage und

  drücken Sie einen Ring über den Kranz, bis dieser in die
  Rille der Gummi-Muffe paßt.
  @ Schieben Sie das gebogene Rohr durch das

  Verbindungsstück und ziehen Sie es so weit wie möglich
  durch.

  Schütteln - Modell 82/83
  Zur Gewährleistung gleichbleibender Saugleistung muß der
  Filter so sauber wie möglich sein. Daher muß der Filter
  regelmäßig geschüttelt werden. Der Filter kann mehrmals
  geschüttelt werden, ehe eine Entleerung des Behälters nötig
  ist. Schalten Sie die Motoren ab. Schütteln Sie den Filter
  mehrmals mit Hilfe des Schüttelstabes. Der Schlauch muß
  während des Schüttelvorganges mit dem Behälter verbunden
  sein. Der Filter sollte nicht gewaschen oder gebürstet werden.

  # Halten Sie das geb. Rohr mit der linken Hand nahe an der

  Gummi-Muffe fest und schieben Sie die Kugeltülle des
  Schlauches so weit wie möglich hinein.
  $ Drehen oder schieben Sie den zweiten Ring in die korrekte

  Position in der Kerbe der Gummi-Muffe.
  % Ziehen Sie in Pfeilrichtung, und der Schlauch ist montiert.

  27 • Page 28

  Schütteln - Modell 625/626
  Der Schüttelstab des Filters ist so weit wie möglich nach
  unten zu drücken, bis er automatisch auslöst und so das
  Filter-Schüttelgerät aktiviert.
  Normalerweise sind drei bis vier aufeinanderfolgende
  Bewegungen ausreichend.
  Der Filter darf weder gewaschen noch gebürstet werden.
  Reinigen Sie den Filter lediglich durch häufiges Schütteln oder
  Staubsaugen mit Hilfe eines anderen Saugers.
  Diese Maschine ist entweder mit einem Baumwoll- oder mit
  einem GORE-TEX-Filter ausgestattet.

  $ Entfalten Sie den Staubbeutel sorgfältig. Bringen Sie den

  oberen Behälter wieder an und schließen Sie die beiden
  Riegel.
  Bitte beachten Sie:
  Die Saugleistung hängt von der Größe und der Qualität des
  Staubbeutels ab. Benutzen Sie lediglich originale NilfiskBeutel. Eine Beschränkung des Luftstroms infolge der
  Benutzung von Staubbeuteln anderer Marken als NILFISK
  kann zu einer Überhitzung des Motors samt Folgeschäden
  führen.

  q Saugen mit Staubbeutel Modell 82/625/626

  Manometer
  Der Staubsauger kann mit einem Manometer zum Anzeigen
  des Verstopfungsgrades des Hauptfilters versehen werden.
  Wenn sich die Nadel im roten Bereich befindet, müssen die
  Motoren ausgeschaltet und der Filter geschüttelt werden.
  Dieses ist bei festen Rohrsystemen von besonders großem
  Nutzen, da ein Leistungsabfall hier möglicherweise nicht sofort
  bemerkt wird.

  ! Um zu vermeiden, daß der Papierbeutel während des

  Betriebes der Maschine zerreißt, möchten wir empfehlen,
  den Beutel vor dem Installieren in der Maschine zu öffnen.
  Das kann durch ein vorsichtiges Öffnen der Falten (a) an
  beiden Seiten des Beutels geschehen, so daß der
  Querschnitt des Beutel annähernd quadratisch ist.

  P Entleeren des Behälters - Modell 82

  @ Um ein Zerreißen des Beutels am Papierbeutel-Einlaß (b) zu

  vermeiden, drücken Sie vorsichtig ein und öffnen die
  Perforationen (c) im Papier des Beutels, direkt innerhalb der
  Öffnung der Gummidichtung des Beutels (d).

  ! Schalten Sie die Motoren ab und schütteln Sie den Filter

  mehrmals mit Hilfe des Schüttelstabes. Der Schlauch bleibt
  angeschlossen.
  @ Mit Hilfe des Gummi-Stoppers stellen Sie den Schüttelstab

  # Installieren Sie den geöffneten Beutel im Staubbehälter, so

  in der höchsten Position fest. Entfernen Sie den Schlauch.

  daß der Einlaß des Papierbeutels (b) nach unten zum Boden
  des Behälters zeigt. Daraufhin ergreifen Sie die
  Kartonklappen (e) an beiden Seiten der Beuteldichtung mit
  beiden Händen und ziehen die Beuteldichtung (c) über den
  Tütenstutzen (g). Beginnen Sie am unteren Teil des
  Tütenstutzens und ziehen Sie die Dichtung vorsichtig über
  den Tütenstutzen mit leicht schwingenden und drehenden
  Bewegungen, ziehen Sie die Dichtung bis zu den Rillen des
  Tütnstutzens.

  # Zum Abnehmen des Staubbehälters lösen Sie die vier Bügel

  und öffnen diese so weit wie möglich.
  $ Entfernen Sie den oberen Behälter, die Motoren verbleiben

  weiterhin an Ort und Stelle.
  % Entleeren Sie den Staubbehälter.
  ^ Bringen Sie den oberen Behälter (komplett mit Motoren)

  $ Wenn die Beuteldichtung an den Rillen des Tütenstutzens

  erneut an, befestigen Sie die Bügel am Behälter. Drücken
  Sie den Schüttelstab nach unten.

  anliegt, falten Sie den genähten (h) Saum, damit dieser beim
  Schließen des Behälters nicht stört. Weiten Sie die Seiten
  des Beutels derart im Behälter aus, daß die obere Kante
  des Beutels mit den Seiten des Behälters abschließt.

  { Entleeren des Auffangbehälters Modell 83/625/626

  Staubbeutel-Systeme - alle Modelle

  ! Schalten Sie die Motoren ab, der Schlauch bleibt

  angeschlossen. Schütteln Sie daraufhin den Filter wie im
  Abschnitt “Schütteln des Filters” beschrieben.

  Zur leichten Handhabung und hygienischen Entleerung sind
  verschiedene Arten von Entleerungs- und StaubbeutelSystemen erhältlich.

  @ Durch Anheben des Pedalbügels wird der Auffangbehälter

  zum Boden gesenkt und kann nun zur Beseitigung des
  aufgenommenen Inhalts entweder unter der Maschine
  herausgezogen werden, oder die Maschine kann nach vorn
  vom Behälter geschoben werden.

  Einwegbehälter - nur Modell 83
  Für gefährlichen Staub ist ein Einwegbehälter erhältlich.
  Nachdem der Behälter gefüllt ist, wird er mit einem Deckel
  und einem Sicherungsring verschlossen und kann nunmehr
  sicher entsorgt werden.

  # Nach dem Entleeren wird der Behälter erneut unter der

  Maschine angebracht, und zwar mit einem Handgriff nach
  hinten und nach unten drücken des Pedalbügels, wodurch
  der Behälter automatisch angehoben und in der korrekten
  Position festgestellt wird.

  w Abluftfilter - alle Modelle
  Abluftfilter werden benutzt, wenn absolut saubere Ausblasluft
  nötig ist. Der Abluftfilter wird anstelle des Diffusors auf den
  Motor montiert.
  Der Abluftfilter läßt sich problemlos montieren, und das
  Filterelement ist austauschbar.
  Der Abluftfilter wird sowohl mit einem speziellen Handgriff als
  auch mit einer Gebrauchsanleitung geliefert.

  } Saugen mit Staubbeutel - Modell 80P/90C
  Der Reiniger wird mit zweilagigen, selbst-positionierenden
  Staubbeuteln geliefert.
  Zum Abnehmen des Behälters lösen Sie die beiden Riegel und
  heben den oberen Teil mit der Motor/Filter-Sektion ab.
  Bringen Sie den Staubbeutel wie folgt an:
  ! Durchstechen Sie die Perforation des Staubbeutels und

  plazieren Sie diesen im unteren Behälter.
  @ Ziehen Sie die blaue Plastikscheibe des Staubbeutels mit

  beiden Händen über die Ansaugöffnung.

  28 • Page 29

  e Zusatzgerät zum Blasen nur Modell 80P/90C

  Wartung

  Montage
  Entfernen Sie den Diffusor mit dem Material zur
  Schalldämmung (siehe Seite 2).
  Bringen Sie den Blaseadapter 115620 an der Motor.
  Jeder Blaseadapter wird durch den Handgriff des Motors an
  Ort und Stelle gehalten.

  Der Reiniger ist jederzeit an einem trockenen Ort abzustellen.
  Die Lager des Motors sind vorgeschmiert und für
  kontinuierliche Schwerstarbeit konzipiert.
  Je nach der Anzahl Betriebsstunden ist der Staubfilter zu
  erneuern. (Zur Reinigung des Behälters verwenden Sie bitte
  ein trockenes Tuch und eine geringe Menge Sprüh-Politur).
  Zwecks detallierter Informationen betreffend Wartung und
  Service setzen Sie sich bitte direkt mit NILFISK in Verbindung.

  Bringen Sie das Zusatzgerät zum Blasen an den MotorBlaseadaptern an.

  Typenschild

  Vor dem Anschluß eines Schlauches überzeugen Sie sich bitte
  davon, daß dieser sauber ist - halten Sie das offene Ende des
  Schlauches für kurze Zeit bei laufenden Motoren an den
  Einlaß des Behälters, und schütteln Sie den Schlauch.

  Die Modell- und Seriennummer Ihrer Maschine sind dem
  Typenschild an der Maschine zu entnehmen. Diese
  Informationen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen für die
  Maschine erforderlich. Tragen Sie bitte nachfolgend die
  Modell- und Seriennummer Ihrer Maschine ein, um später
  darauf bezugnehmen zu können.

  r Schalldämpfer - alle Modelle
  Der Schallpegel des Staubsaugers ist niedrig. Falls ein noch
  niedrigerer Schallpegel erforderlich oder wünschenswert ist,
  läßt sich ein Schalldämpfer auf dem Motor montieren.
  Der Schalldämpfer wird anstelle der Diffusoren montiert (siehe
  Seite 4).
  Durch den Schalldämpfer wird das Motorengeräusch um
  weitere 4 dB reduziert, welches etwa 37% entspricht.

  Modellnummer

  Seriennummer

  Herstellungsjahr

  Stromspannung

  Es ist lediglich möglich, zur gleichen Zeit entweder Abluftfilter,
  Zusatzgerät zum Blasen oder Schalldämpfer anzubringen.


  -

  Fehlersuche

  -

  t Motor-Schutzfilter
  Für spezielle Filterzwecke kann der untere Teil des Motors mit
  einem Filter versehen werden. Dieser Filter ist in regelmäßigen
  Zeitabständen zu erneuern.


  -

  y Feste Bodendüse - Modell 82/83/625/626

  Die feste Bodendüse wird wie folgt am Behälter montiert:
  Kippen Sie den Scharnierhebel nach vorn.

  -

  Der Motor startet nicht
  Eine Sicherung ist möglicherweise durchgebrannt und
  muß erneuert werden.
  Das Kabel oder die Wandsteckdose ist möglicherweise
  defekt und muß inspiziert werden.
  Die Saugleistung ist reduziert
  Der Staubbeutel ist möglicherweise gefüllt und muß
  erneuert werden, siehe Seite 4.
  Der Behälter ist möglicherweise gefüllt und muß entleert
  werden, siehe Seite 3-4.
  Der Filter ist möglicherweise verstopft und muß
  geschüttelt werden, siehe Seite 3-4.
  Der Schlauch, das Rohr oder die Düse ist möglicherweise
  verstopft und muß gereinigt werden, siehe Seite 2-3.

  ! Der Feststift wird in der Kerbe in der Aufhängung

  angebracht, und Aufhängung und Bügel werden
  eingehängt.


  -

  @ Der federbelastete Stift wird im Loch an der

  entgegengesetzten Seite des Behälterbügels angebracht.
  # Heben Sie die Düse, um den Schlauch an den Einlaß des

  Behälters anschließen zu können, den Bajo-Ring in
  dieSaugöffnung stecken und im Uhrzeigersinn drehen.
  Bei der Demontage ist der obige Vorgang in umgekehrter
  Reihenfolge auszuführen.
  Einstellen der Gummi-Sauglippen
  $ Der Abstand der Gummi-Sauglippen zum Boden sollte etwa

  1 mm betragen, und das Einstellen geschieht mit Hilfe der
  beiden Fingerschrauben.
  % Während des Parkens oder des Transportes sollte die Düse

  vom Boden angehoben werden, indem der Düsenbügel in
  der zweiten Kerbe des Scharnierhebels plaziert wird.
  ^ Als Alternative ist ein Bürstensatz bestehend aus

  Bodenbürsten-Leisten erhältlich.

  29

  Der Motor verbleibt nicht an seinem Platz auf dem
  Behälter - nur Modell 90C
  Der rote Verriegelungsstab im oberen Teil des Behälters
  steht in der falschen Stellung. Schieben Sie den
  Verriegelungsstab in Pfeilrichtung. • Page 30

  FRANÇAIS

  l’entretien domestique normal.
  * Cet appareil n’est pas prévu pour les ramassage de
  poussières dangereuses.
  * Cet appareil est uniquement prévu pour l’aspiration de
  poussières sèches, et ne doit pas être utilisé à l’extérieur,
  ou rangé à l’extérieur sous conditions humides.

  IMPORTANTES
  MESURES DE SECURITE
  L’utilisation d’un appareil électrique demande certaines
  précautions:

  LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
  AVANT DE FAIRE FONCTIONNER
  CET APPAREIL.

  (Pour l’appareil prévu pour mise a la terre):

  INSTRUCTIONS VISANT LA MISE À LA TERRE

  Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou
  de panne, la mise à la terre fournit au courant un chemin de
  moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique. Cet
  appareil est pourvu d’un cordon muni d’un conducteur de
  terre et d’une fiche avec broche de terre. La fiche doit être
  branchée dans une prise appropriée correctement installée et
  mise à la terre conformément aux règlements et ordonnances
  municipaux.

  AVERTISSEMENT
  Pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de
  blessure:
  * Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est
  branché. Débrancher lorsque l’appareil n’est pas utilisé et
  avant l’entretien.
  * Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas utiliser
  à l’extérieur et ne pas aspirer de matières humides.
  * Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l’appareil.
  Une attention particulière est nécessaire lorsque l’appareil
  est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
  * N’utiliser que conformément à cette notice et avec les
  accessoires recommandés par le fabricant.
  * Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé.
  Retourner l’appareil à un atelier de réparation s’il ne
  fonctionne pas bien, s’il est tombé ou s’il a été
  endommagé, oublié à l’extérieur ou immergé.
  * Ne pas tirer, soulever ni traîner l’appareil par le cordon. Ne
  pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans
  l’embrasure d’une porte ou l’appuyer contre des arêtes
  vives ou des coins. Ne pas faire rouler l’appareil sur le
  cordon. Garder le cordon à l’écart des surfaces chaudes.
  * Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la
  fiche.
  * Ne pas toucher la fiche ni l’appareil lorsque vos mains
  sont humides.
  * N’insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser
  l’appareil lorsqu’une ouverture est bloquée. S’assurer que
  de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d’autres
  matières ne réduisent pas le débit d’air.
  * Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et
  toutes les parties du corps à l’écart des ouvertures et des
  pièces mobiles.
  * Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant
  de débrancher l’appareil.
  * User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
  * Ne pas aspirer des liquides inflammables ou
  combustibles, comme de l’essence, et ne pas faire
  fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de
  tels liquides.
  * Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui
  dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des
  allumettes ou des cendres chaudes.
  * Ne pas utiliser l’appareil si le sac à poussière ou le filtre
  n’est pas en place.
  * Toujours mettre l’interrupteur de l’appareil en position
  ARRÊT avant de brancher ou de débrancher la brosse du
  moteur.
  * Si l’appareil est prévu pour mise en terre, brancher
  l’appareil uniquement dans une prise mise à la terre. Voir
  Instructions visant la mise à la terre.
  * Si l’appareil est à double isolation, les pièces de rechange
  de l’appareil doivent être identiques aux pièces originales.
  Voir Instructions pour entretien des appareils à double
  isolation.
  * Ne pas utiliser à l’extérieur ou sur surfaces humides. Ne
  pas exposer á la pluie. Ranger l’appareil à l’intérieur à une
  température ambiante de max.60 C et min. 0 C.

  AVERTISSEMENT
  Un conducteur de terre mal raccordé peut entraîner un risque
  de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien
  d’entretien qualifié si vous n’êtes pas certain que la prise est
  correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie
  avec l’appareil - si elle ne peut être insérée dans la prise, faire
  installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
  (Uniquement pour les appareils pourvus d’un cordon muni
  d’un conducteur de terre et destiné à un courant de moins de
  15A et à un circuit de 120 V):
  Cet appareil est destiné à un circuit de 120 V et est muni
  d’une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée par le
  croquis A de la figure A. S’assurer que l’appareil est branché à
  une prise de courant ayant la même configuration que la fiche.
  Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.
  PRISE DE TERRE
  Figure A
  ADAPTATEUR
  VIS
  M´ETALLIQUE
  BOîTIER

  BROCHE POUR MISE À LA TERRE

  PATTE POUR MISC
  À LA TERRE

  (Uniquement pour tout autre appareil pourvu d’un cordon
  muni d’un conducteur de terre)
  Cet appareil a un courant nominal de plus 15 A est destiné à
  un circuit de 120 V et a été pourvu, en usine, d’un cordon et
  d’une fiche spécifiques permettant de le brancher à un circuit
  électrique adéquat. S’assurer que l’appareil est branché à une
  prise de courant de même configuration que la fiche. Aucun
  adapteur ne devrait être utilisé avec cet appareil. S’il est
  nécessaire de modifier les connexions de l’appareil pour
  l’adapter à une alimentation électrique d’un autre type, la
  modification devrait être effectuée par un technicien de
  maintenance qualifié.
  (Uniquement pour appareils à double isolation et à cordon):
  ENTRETIEN DES APPAREILS A DOUBLE ISOLATION
  Un appareil à double isolation porte le marquage 'DOUBLE
  ISOLATION'. Le symbole (carré dans un carré) peut aussi
  figurer sur l'appareil
  Dans un appareil à double isolation, deux isolations distinctes
  remplacent la mise à la terre. L'appareil à double isolation
  n'est pourvu d'aucun dispositif de mise à la terre et un tel
  dispositif ne doit pas être ajouté. L'entretien d'un appareil à
  double isolation demande beaucoup de soins ainsi qu'une
  bonne connaissance du système et ne devrait être effectué
  que par un technicien d'entretien qualifié. Les pièces de
  rechange d'un appareil à double isolation doivent être
  identiques aux pièces originales.

  CONSERVER
  CES INSTRUCTIONS
  Cet appareil est uniquement prévu pour les utilisations dans le
  cadre professionnel, par exemple dans les hôtels, écoles,
  hôpitaux, usines, petits commerces, bureaux autres que
  30 • Page 31

  REMARQUES IMPORTANTES

  Note
  Les moteurs devront tourner simultanément pour obtenir la
  puissance d’aspiration maximale. Les moteurs devront
  toujours être démarrés ou arrêtés individuellement.

  1. Ces appareils sont également adaptés à un usage autre
  que domestique comme, par exemple, dans les hôtels, les
  écoles, les hôpitaux, les usines, les ateliers et les bureaux.
  2. Ce matériel n’est pas adapté pour l’aspiration de
  poussières toxiques sans précautions adéquates.
  3. Ce matériel est destiné à un usage dans des conditions
  sèches et ne devra être, ni utilisé, ni stocké à l’extérieur.
  La plage de température de stockage, à l’intérieur, devra
  se situer entre 60° C maximum et 0° C minimum.
  4. Ce matériel, destiné à l’aspiration de poussières sèches,
  ne doit pas être utilisé pour l’aspiration d’eau ou d’autres
  liquides.
  5. Afin d’éviter des courts-circuits dûs à la poussière
  pouvant rester dans les embouts et les tubes, il convient
  de couper le courant dans les conducteurs sous tension
  avant aspiration.
  6. Ces appareils ne sont pas adaptés pour l’aspiration de
  matières combustibles ou explosibles ou dans une
  atmosphère explosive.
  7. Ce matériel ne doit, en aucun cas, être utilisé pour
  l’aspiration de matières chaudes ou incandescentes
  (nettoyage de foyers ouverts ou fermés, de poêles ou
  autres contenant des cendres chaudes ou des braises).
  8. Ces appareils ne doivent pas être utilisés avec un cordon
  électrique endommagé. Vérifier régulièrement l’état du
  cordon, tout particulièrement s’il a subi un dommage.
  9. Le matériel ne doit pas être utilisé s’il est défectueux.
  10. Ne pas débrancher le cordon électrique en tirant sur le
  câble mais en enlevant la fiche de raccordement.
  11. Veuillez toujours débrancher votre appareil avant de
  raccorder ou d’enlever l’électrobrosse.
  12. Si le cordon est endommagé, le changer par un neuf du
  même type que celui d’origine (disponible chez votre
  distributeur NILFISK).
  13. Débranchez toujours l’appareil avant toute intervention.
  14. Les interventions sur les parties électriques du moteur ou
  du cordon ne pourront être effectuées que par du
  personnel qualifié.
  15. Aucune modification des organes de sécurité mécaniques
  ou électriques n’est autorisée.

  Cordon électrique (tous modèles)
  Eviter d’endommager le cordon en roulant dessus, en le
  coinçant ou en le tirant. Lors du remplacement du cordon,
  vérifier que le cordon neuf est du même type que le cordon
  d’origine.
  Protection thermique (uniquement les Etats-Unis et le
  Canada - tous modèles)
  Le moteur d’aspiration est équipé d’un mécanisme de
  protection thermique empêchant sa surchauffe lors d’une
  obstruction.
  Enlever l’obstruction pour permettre un passage libre de l’air.
  Le moteur redémarrera automatiquement dès qu’il sera refroidi.

  E Diffuseur (tous modèles)
  Le diffuseur est facilement remplaçable.
  Démontage de la poignée
  ! Tourner les deux vis à l’aide d’une pièce de monnaie
  jusqu’à ce que leur fente soit verticale.
  @ Libérer la poignée en appuyant légèrement sur son milieu.
  Maintenir l’appui jusqu’à ce que les deux extrémités
  s’échappent de la cavité du moteur. Soulever la grille
  d’aspiration et le diffuseur. La partie en mousse du
  silencieux, faisant office de diffuseur, doit rester en place.
  # Enlever l’ancien diffuseur et le remplacer par le neuf.
  Remettre la grille en place.
  Remontage de la poignée
  Remettre en place la poignée et la verrouiller en tournant les
  vis jusqu’à ce que leur fente soit horizontale.
  Flexible et tubes (tous modèles)

  R Branchement du flexible
  Insérer le raccord à baïonnette dans l’orifice d’aspiration et le
  verrouiller par une rotation dans le sens des aiguilles d’une
  montre.
  Suivre l’ordre inverse pour débrancher le flexible.

  Instructions d’utilisation
  Avant d’utiliser la machine, s’assurer que la fréquence et la
  tension indiquées sur la plaque signalétique correspondent à
  votre installation électrique.

  T Flexible et tube en plastique
  ! Montage du flexible sur le tube coudé. Glisser le flexible

  dans le tube coudé et le tourner jusqu’à ce que les leviers
  de blocage le maintiennent en place.
  @ Démontage du flexible du tube coudé pour décolmatage.
  Exercer une pression à l’aide d’un tournevis sur l’un des
  leviers de blocage comme indiqué. Maintenir la pression
  jusqu’à ce qu’il soit libéré. Effectuer la même opération sur
  l’autre levier de blocage. Le tube coudé et le flexible sont
  ensuite facilement séparables.

  Les caractéristiques et les détails sont sujet à modification
  sans préavis.

  Marche/Arrêt
  Branchement du cordon électrique (80P/90C)
  Insérer la fiche du cordon dans la prise du moteur
  (uniquement sur modèle 80P).
  L’appui sur le bouton provoquera alternativement le
  démarrage et l’arrêt du moteur.

  Y Régulation de la puissance d’aspiration sur
  le tube coudé en plastique

  Q Débranchement du cordon électrique
  (80P/90C)

  ! La puissance d’aspiration de l’embout peut être régulée par

  le clapet coulissant placé sur le tube coudé. L’aspiration est
  meilleure lorsque le clapet est poussé vers l’avant de
  manière à fermer l’orifice.
  @ La puissance d’aspiration peut être réduite en glissant le
  clapet vers l’arrière pour le nettoyage, par exemple, des
  textiles.

  Ne pas enrouler le cordon trop tendu autour du moteur, il
  serait soumis à des contraintes réduisant considérablement sa
  durée de vie.

  W Branchement des cordons électriques
  (82/83/625/626)

  U Flexible en caoutchouc ou en plastique
  avec tube coudé métallique

  Les cordons courts provenant de la boîte de jonction seront
  branchés sur les moteurs. Le cordon long provenant de la
  boîte de jonction sera branché sur la prise de courant murale.
  Les moteurs démarreront ou s’arrêteront lorsque les boutons
  seront actionnés.

  Le tube coudé peut être démonté du flexible pour déboucher
  la partie obstruée.
  Démontage
  Maintenir la bague le plus près du tube coudé et la passer au
  dessus du tube en tirant et en tournant simultanément.

  31 • Page 32

  Montage
  Le raccord en caoutchouc est plus facile à manipuler et
  prolonge la durée de vie du flexible. (si le raccord est trop
  serré, il faudra le démonter et saupoudrer l’intérieur avec de la
  poudre de talc).

  Secouage du filtre (82/83)
  Le filtre doit être maintenu propre autant que possible afin de
  garantir une puissance d’aspiration constante. Il devra, par
  conséquent, être secoué régulièrement et plusieurs fois avant
  que le bac ne soit vidé. Arrêter le moteur. Secouer le filtre à
  maintes reprises à l’aide de la barre de secouage. Le flexible
  doit rester fixé sur le bac durant les travaux de secouage. Le
  filtre ne devra être ni lavé, ni brossé.

  ! Placer le raccord en caoutchouc sur une surface plane et

  @
  #
  $
  %

  pousser la bague au dessus du rebord jusqu’à ce qu’elle
  tombe dans la gorge du manchon en caoutchouc.
  Pousser le tube coudé à travers l’articulation et le tirer aussi
  loin que possible.
  Saisir le tube coudé de la main gauche près du manchon en
  caoutchouc et pousser la douille à bille le plus loin possible.
  Tourner ou pousser la seconde bague en bonne position
  dans la gorge du manchon en coutchouc.
  Pour finir, tirer dans les sens indiqués par les flèches.

  Secouage du filtre (625/626)
  La barre de secouage du filtre doit être enfoncée aussi loin
  que possible jusqu’à ce qu’elle se libère automatiquement,
  actionnant ainsi le système de secouage du filtre.
  En général, 3 à 4 mouvements successifs suffisent.
  Ne pas laver ou brosser le filtre mais le garder propre
  uniquement en le secouant fréquemment ou en l’aspirant avec
  un autre aspirateur.
  La machine est livrée soit avec un filtre en coton soit avec un
  filtre GORE-TEX.

  I Montage des tubes de Ø50mm
  (82/83/625/626)
  ! Avant de monter les tubes et l’embout, la bague de

  verrouillage devra être desserrée dans le sens inverse des
  aiguilles d’une montre.
  @ Une fois les tubes et l’embout montés, la bague de
  verrouillage devra être serrée dans le sens des aiguilles
  d’une montre jusqu’en butée.

  Manomètre de contrôle
  L’aspirateur peut être équipé d’un manomètre indiquant le
  degré de colmatage du filtre principal. Lorsque l’aiguille est
  située dans la zone rouge, il faudra arrêter le moteur et
  secouer le filtre.
  Ce système est particulièrement utile lors d’une installation en
  poste fixe où une baisse de l’efficacité de l’aspiration ne peut
  être détectée immédiatement.

  Accessoires
  NILFISK propose une large gamme de tubes et d’embouts
  adaptés pour tout type de nettoyage. Voir le catalogue des
  accessoires.

  P Vidange du bac (82)

  O Secouage du filtre
  (uniquement sur modèle 80P)

  ! Arrêter les moteurs et secouer le filtre à plusieurs reprises à

  l’aide de la barre de secouage. Laisser le flexible branché.

  L’aspirateur peut également être utilisé sans sac à poussière.
  Dans ce cas, la poussière est collectée dans la partie
  inférieure du bac qui pourra être vidé si nécessaire. Afin de
  maintenir la puissance d’aspiration constante, il faudra
  maintenir le filtre propre en le secouant ou en l’aspirant à
  intervalles réguliers.
  Le filtre ne devra être ni lavé, ni brossé.

  @ Bloquer la barre de secouage dans sa position la plus haute

  à l’aide de la butée en caoutchouc.
  # Défaire les 4 attaches et les ouvrir complètement afin de

  libérer le bac à poussière.
  $ Enlever le bac supérieur avec les moteurs toujours en place.
  % Vider le bac à poussière.
  ^ Remettre en place le bac supérieur complet avec les

  moteurs, refermer les attaches sur le bac. Repousser la
  barre de secouage vers le bas.

  Démontage et remplacement du moteur (80P)
  ! Maintenir la poignée du moteur et ouvrir les loquets
  supérieurs. Soulever le moteur.
  @ Extraire le filtre en le saisissant par la plaque inférieure bleue
  et le secouer en douceur. Le flexible doit rester fixé sur le
  bac durant les travaux de secouage.

  { Vidange du bac (83/625/626)
  ! Arrêter les moteurs, laisser le flexible branché et secouer le

  filtre comme décrit au paragraphe “Secouage du filtre”.
  @ En soulevant la pédale, le bac sera descendu au niveau du

  Lors du montage, vérifier que l’interrupteur se trouve
  directement au dessus de l’orifice d’aspiration du bac et la
  fiche à l’arrière.

  sol pour pouvoir être vidé soit en l’éloignant de la machine,
  soit en poussant la machine vers l’avant.
  # Une fois vidé, le bac sera remis automatique en place une
  fois replacé sous la machine par une simple pression sur
  poignée vers l’arrière et sur la pédale poussée vers le bas.

  Démontage et remplacement du moteur (90C)
  ! Démonter le moteur en tournant sa poignée dans le sens
  inverse des aiguilles d’une montre. Soulever le moteur.

  } Aspiration avec un sac à poussière
  (80P/90C)
  L’aspirateur est livré avec des sacs à poussière à deux plis à
  guidage automatique.
  Pour libérer le bac, ouvrir les deux loquets et extraire la partie
  supérieure avec l’ensemble moteur-filtre.
  Installer le sac à poussière comme indiqué ci-dessous :
  ! Percer les perforations du sac à poussière et placer ce
  dernier dans le bac inférieur.
  @ Passer à deux mains la plaque en plastique bleue du sac à
  poussière au dessus de l’orifice d’aspiration.
  # Déplier soigneusement le sac à poussière. Remettre en
  place le bac supérieur et refermer les deux loquets.

  Le filtre peut être nettoyé en l’aspirant.
  @ Remettre en place le moteur de manière à ce que

  l’interrupteur Marche/Arrêt soit en face de l’étiquette
  Marche/Arrêt collée sur le bac supérieur. Tourner le moteur
  dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’un
  déclic se fasse entendre. Si le moteur refuse de se
  positionner en le tournant, appuyer sur le levier de blocage
  rouge à l’intérieur du bac dans le sens de la flèche.
  Vidange du bac (80P/90C)
  Lorsque le filtre a été nettoyé et le flexible démonté, ouvrir les
  deux loquets, puis le bac. Soulever la partie supérieure et
  vider la partie inférieure du bac.

  Note
  L’efficacité de l’aspiration dépend de la taille et de la qualité
  du sac à poussière. N’utiliser que des sacs à poussière
  d’origine Nilfisk. Le non respect de cette consigne peut
  entraîner une réduction du débit d’air, une surchauffe du
  moteur ou d’autres dégâts.

  32 • Page 33

  q Aspiration avec un sac à poussière
  (82/625/626)

  y Embouchure fixe (82/83/625/626)
  L’embouchure fixe est montée sur le bac de la façon suivante:
  Le levier articulé est basculé en avant.
  ! La goupille fixe est placée dans la fente de la suspension,
  cette dernière et l’entretoise étant fixées sur cette goupille.
  @ La goupille élastique est située dans le trou du côté opposé
  du support du bac.
  # Soulever l’embout pour pouvoir fixer le flexible sur l’orifice
  d’entrée du bac, tourner le raccord à baïonnette dans le
  sens des aiguilles d’une montre.

  ! Afin d’éviter que le sac en papier ne se déchire lorsque la

  machine tourne, il est conseillé d’ouvrir le sac avant de
  l’installer dans la machine. Ceci peut se faire en défaisant
  précautionneusement les plis (a) de chaque côté du sac de
  manière à ce que ce dernier présente une section carrée.
  @ Afin d’éviter de déchirer l’orifice d’entrée du sac (b),
  introduire soigneusement le sac et ouvrir les perforations (c)
  juste à l’intérieur de l’orifice du joint en caoutchouc du sac.
  # Installer le sac ouvert dans le bac à poussière afin que
  l’orifice d’entrée du sac en papier (b) soit dirigée vers le bas
  du bac. Puis, saisir prudemment à deux mains les pattes en
  carton (e) de chaque côté du joint du sac (c) et glisser ce
  dernier sur le tube d’entrée (g). En commençant par le bas
  du tube d’entrée, passer soigneusement le joint au dessus
  du tube d’entrée avec un léger mouvement de rotation et de
  torsion jusqu’au rebord du tube d’entrée.
  $ Dès que le joint du sac est en contact avec le rebord du
  tube d’entrée, replier la jonction brochée (h) afin qu’elle ne
  vienne pas empêcher la fermeture du bac. Etendre les côtés
  du sac dans le bac de manière à ce que le haut du sac
  vienne affleurer les côtés du bac.

  Pour l’enlever, suivre la procédure en ordre inverse.
  Réglage des lamelles en caoutchouc
  $ La distance entre les lamelles en caoutchouc et le sol doit

  être de 1 mm, le réglage s’effectue par l’intermédiaire de
  deux vis.
  % Durant la marche à vide ou le transport, l’embouchure devra

  être éloignée du sol en plaçant l’entretoise de l’embout
  dans la seconde rainure du levier articulé.
  ^ Un jeu de brosses est disponible.

  Maintenance

  Systèmes de sac à poussière (tous modèles)
  Différents types de systèmes de vidange ou de sacs à
  poussière sont disponibles pour des manipulations plus aisées
  et des vidanges plus hygiéniques.

  Toujours maintenir l’aspirateur dans un endroit sec. Les paliers
  du moteur sont prégraissés et conçus pour un usage
  contraignant continu.
  Le filtre anti-poussière devra être remplacé en fonction du
  nombre d’heures d’utilisation. (Nettoyer le bac avec un chiffon
  doux et une faible quantité de produit détergent).
  Contacter directement NILFISK pour obtenir plus de détails
  concernant l’entretien.

  Bac d’évacuation (uniquement sur modèle 83)
  Un bac d’évacuation est disponible pour les poussières
  dangereuses. Lorsqu’il est rempli, il sera étanchéifié à l’aide
  d’un couvercle et d’un anneau de serrage pour une
  évacuation en toute sécurité.

  Plaque signalétique
  Le modèle et le numéro de série de votre machine sont
  indiqués sur la plaque signalétique. Ces informations devront
  être communiquées lors de la commande de pièces
  détachées. Noter le type et le numéro de série de votre
  machine ci-dessous.

  w Filtre d’aspiration (tous modèles)
  Les filtres d’aspiration sont indispensables lorsque l’air
  d’aspiration doit être absolument propre (salle blanche). Le
  filtre d’aspiration est monté sur le moteur à la place du
  diffuseur. Son montage est très simple et il est facilement
  remplaçable. Une poignée spéciale et les instructions sont
  fournies avec le filtre d’aspiration.

  e Fixation du soufflage
  (uniquement sur modèles 80P/90C)
  Montage
  Enlever le diffuseur avec la partie en mousse du silencieux
  (voir page 2).
  Placer les adaptateurs de soufflage n° 115620 sur chaque
  moteur. Ils sont maintenus en place par la poignée du moteur

  Type

  Numéro de série

  Année de construction

  Tension
  d’alimentation

  Dépannage

  Monter la fixation de soufflage sur les adaptateurs de
  soufflage des moteurs.
  Vérifier que le flexible est propre avant de le brancher - fixer
  quelques instants le côté ouvert sur l’orifice d’entrée du bac
  avec les moteurs en service et le secouer.


  -

  le moteur refuse de démarrer
  un fusible est brûlé, le remplacer.
  le câble ou la prise de courant sont défectueux, les
  contrôler.


  -

  la puissance d’aspiration est réduite
  le sac à poussière est plein, le vider,
  voir page 4.
  le bac est plein, le vider,
  voir page 3-4.
  le filtre est colmaté, le secouer
  voir page 3-4.
  le flexible, le tube et l’embout sont obstrués, les
  déboucher,
  voir page 2-3.

  -

  r Silencieux (tous modèles)
  Le niveau sonore de l’aspirateur est très faible. Un silencieux
  peut être monté sur le moteur pour un niveau sonore encore
  plus réduit.
  Le silencieux est monté à la place des diffuseurs (voir page 4).
  Le silencieux réduit le bruit du moteur de 4 dB, soit env. 37%.

  -

  Il est possible de monter à tout instant des filtres d’aspiration,
  des fixations de soufflage ou des silencieux, au choix.

  -

  t Filtre de protection du moteur

  -

  La partie inférieure du moteur peut être équipée d’un filtre
  pour des taches de filtration particulières. Ce filtre devra être
  régulièrement remplacé.

  -

  33

  l’aspirateur s’arrête
  (uniquement les Etats-Unis et le Canada)
  le relais thermique du moteur s’est déclenché à la suite
  d’une obstruction du flexible, du tube ou de l’embout.
  Eliminer l’origine de l’obstruction.
  le moteur redémarrera automatiquement dès qu’il sera
  refroidi.
  le moteur ne reste pas verrouillé en position dans le
  bac (uniquement sur modèle 90C)
  Le levier de blocage rouge en haut du bac est dans la
  mauvaise position. Pousser le levier dans la direction de la
  flèche. • Page 34

  NEDERLANDS

  Q Elektriciteitssnoer verwijderen, 80P/90C
  Rol het snoer niet te vast om de motor heen, anders wordt het
  snoer te strak aangetrokken, hetgeen de levensduur ervan
  aanzienlijk verkort.

  BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
  1. Behalve voor gewoon huishoudelijk gebruik is deze
  machine ook geschikt voor professioneel gebruik,
  bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken,
  winkels en kantoren.
  2. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof
  dat de gezondheid kan schaden, tenzij er eerst speciale,
  daartoe voorgeschreven voorzorgsmaatregelen getroffen
  zijn.
  3. Deze machine is alleen bedoeld voor droog zuigen en
  mag bij vochtig weer niet buiten gebruikt of neergezet
  worden. Binnenshuis opbergen bij een temperatuur
  van max. 60° C tot min. 0° C.
  4. Machines voor het opzuigen van droog stof mogen niet
  worden gebruikt voor het opzuigen van water of andere
  vloeistoffen.
  5. Kabels waar spanning op staat mogen niet met een
  machine voor het opzuigen van droog stof gezogen
  worden voordat de stroom uitgeschakeld is. Dit om
  kortsluiting door het stof dat in de mondstukken en
  slangen achterblijft te voorkomen.
  6. Deze machine mag niet worden gebruikt voor het
  opzuigen van brandbaar of explosief materiaal en mag
  ook niet gebruikt worden in een explosieve omgeving.
  7. Deze machine mag vooral nooit gebruikt worden voor het
  opzuigen van heet materiaal, in het bijzonder voor het
  reinigen van open of gesloten haarden, ovens e.d. waarin
  zich warme of smeulende as bevindt.
  8. De machine mag niet gebruikt worden als het
  elektriciteitssnoer op welke wijze dan ook beschadigd is.
  Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen, met
  name als het plat gedrukt is, tussen een deur heeft
  gereden is.
  9. De machine mag niet gebruikt worden als er iets aan stuk
  is.
  10. Niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te
  trekken. Trek de stekker eruit en niet het snoer.
  11. Zet altijd eerst de machine uit, voordat u de electroborstel
  aanbrengt of verwijdert.
  12. Als u het elektriciteitssnoer vervangt, moet u hetzelfde
  type snoer gebruiken dat oorspronkelijk bij de machine
  geleverd is. Het snoer is verkrijgbaar bij NILFISK.
  13. De stekker moet altijd uit het stopcontact gehaald worden
  voordat er enig onderhoud aan de machine of het snoer
  verricht wordt.
  14. Reparaties van het elektrische mechanisme en de motor
  of het snoer mogen slechts uitgevoerd worden door
  daartoe bekwame of aangewezen personen, nadat de
  reeds aanwezige hoofdschakelaar is uitgezet of nadat de
  stekker uit het stopcontact is gehaald.
  15. Er mogen geen wijzigingen in de mechanische of
  elektrische beveiliging aangebracht worden.

  W Elektriciteitssnoeren aansluiten,
  82/83/625/626
  Sluit de korte snoeren uit de kabeldoos op de motors aan.
  Steek het lange snoer uit de kabeldoos in het
  wandstopcontact.
  De motors worden aan- en uitgezet via de schakelaars.
  N.B.:
  Voor een optimale zuigkracht moeten de motors tegelijkertijd
  draaien. De motors moeten altijd afzonderlijk aan- en uitgezet
  worden.
  Elektriciteitssnoer, alle typen
  Probeer beschadigingen aan het snoer door erover te heen
  rijden, het te knellen of eraan te trekken te voorkomen. Als u
  het elektriciteitssnoer wilt vervangen, moet u erop letten dat
  het nieuwe snoer goedgekeurd en van hetzelfde type als het
  oorspronkelijke snoer is.

  E Luchtverspreider, alle typen
  De luchtverspreider kan op eenvoudige wijze vervangen
  worden.
  Beugel loshalen
  ! Draai de twee schroeven met een muntstuk totdat de
  gleuven in een verticale positie staan.
  @ Maak de beugel los door deze in het midden zachtjes

  omlaag te drukken. Druk net zolang totdat beide uiteinden
  uit de sponning van de motor wippen. Til het afzuigrooster
  en de luchtverspreider eruit. De geluiddemper moet
  bovenop de motor blijven.
  # Verwijder de luchtverspreider en bevestig de nieuwe

  luchtverspreider.
  Plaats het afzuigrooster terug.
  Beugel terugzetten
  Plaats de beugel in positie en vergrendel deze door aan de
  schroeven te draaien totdat de gleuven in horizontale positie
  staan.

  Slang en stangen, alle typen
  R Slang aansluiten
  Plaats de bajonetring in the zuigopening en laat deze in zijn
  plaats vallen door hem met de klok mee te draaien.
  Om de slang los te halen gaat u precies andersom te werk.

  Gebruiksaanwijzingen
  Voordat u de machine in gebruik gaat nemen, moet u
  controleren of de op het typeplaatje aangegeven frequentie en
  voltage overeenkomen met het voltage van de netstroom.

  T Plastic slang en plastic stang
  ! Slang op gebogen buis aansluiten. Schuif de slang in de

  gebogen buis en draai de slang totdat de palletjes in hun
  plaats vallen.

  De specificaties en bijzonderheden kunnen zonder
  voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  Aan/Uit

  @ Slang uit gebogen buis halen. U wilt de slang misschien uit

  de gebogen buis halen om een verstopping te kunnen
  verwijderen.

  Elektriciteitssnoer aansluiten, 80P/90C
  Steek de stekker van het snoer in de stekkerbus van de motor,
  alleen 80P.
  Door op de knop te drukken kan de motor respectievelijk aanen uitgezet worden.

  Druk een van de palletjes met een schroevedraaier in (zie
  afbeelding). Kantel het palletje totdat het los komt. Doe
  hetzelfde bij het andere palletje. De gebogen buis kan nu van
  de slang losgemaakt worden.

  34 • Page 35

  Y Zuigkrachtregeling op kromme plastic
  stang

  O Filter uitschudden, alleen 80P
  De stofzuiger kan ook zonder de stofzak gebruikt worden. In
  dat geval wordt het stof opgevangen in het onderste gedeelte
  van de stofbak, die geleegd wordt wanneer dat nodig is. Om
  de zuigkracht constant te houden moet de filter zo schoon
  mogelijk worden gehouden door deze regelmatig uit te
  schudden of te stofzuigen.
  De filter mag niet gewassen of afgeborsteld worden.

  ! De zuigkracht van het mondstuk kan geregeld worden via

  de schuifklep op de gebogen buis. De zuigkracht is
  optimaal als u de opening sluit door de klep vooruit te
  schuiven.
  @ Voor het zuigen van losse kleedjes, gordijnen, enz. kunt u

  de zuigkracht lager zetten door de klep terug te schuiven.
  Motor verwijderen en vervangen, 80P
  ! Pak de beugel van de motor vast en open de bovenste
  sluithaken. Til de motor eruit.

  U Rubber of plastic slang en kromme stalen
  stang
  Als de slang of de gebogen buis verstopt is, kan de gebogen
  buis van de slang losgemaakt worden om de verstopping te
  verwijderen.

  @ Trek de filter er aan het blauwe onderstuk uit en schud deze

  Loszetten
  Pak de ring die zich het dichtst bij de gebogen buis bevindt
  vast en schuif deze op de staaf terug door er tegelijkertijd aan
  te trekken en te draaien.

  Als u de nieuwe motor erin zet, moet u erop letten dat de
  schakelaar zich precies boven de zuigopening van de stofbak
  bevindt en dat de pen naar achteren staat.

  voorzichtig heen en weer. De slang moet tijdens het
  uitschudden aan de stofbak vast blijven zitten.

  Motor verwijderen en vervangen, 90C
  ! Draai de beugel van de motor tegen de klok in. Til de motor
  eruit.

  Vastzetten
  Met een rubber fitting werkt u gemakkelijker en zal de slang
  langer meegaan. (Als de fitting te strak gaat zitten, moet u
  deze losmaken en er aan de binnenkant een ruime
  hoeveelheid speksteenpoeder of talkpoeder in strooien).

  De filter kan gereinigd worden door deze te stofzuigen.
  @ Als u de nieuwe motor erin zet, moet de Aan/Uit schakelaar

  op ÈÈn lijn met de aanduiding voor Aan/Uit schakelaar op
  het bovenste gedeelte van de stofbak komen te staan. Draai
  de motor met de klok mee totdat u een klik hoort. Als de
  motor bij het draaien niet in zijn plaats wil vallen, druk dan in
  de richting van de pijl op het rode palletje aan de
  binnenkant van de stofbak.

  ! Plaats de rubber fitting op een rechte ondergrond en duw

  ÈÈn ring over de rand heen totdat deze in de groef van de
  gummi koppeling valt.
  @ Duw de gebogen buis zo ver mogelijk door het

  verbindingsstuk heen.
  # Houd de gebogen buis met uw linker hand dicht tegen de

  Stofbak legen, 80P/90C
  Als de filter schoongemaakt en de slang losgemaakt is, zet u
  de twee klemmen los en opent u de stofbak. Til het bovenste
  gedeelte eruit en leeg het onderste gedeelte van de stofbak.

  gummi koppeling aan en duw de kogelmof van de slang er
  zo ver mogelijk in.
  $ Draai of duw de tweede ring in de juiste positie in de groef

  van de rubber fitting.

  Filter uitschudden, 82/83
  Om de zuigkracht constant te houden moet de filter zo
  schoon mogelijk zijn. Daarom moet de filter regelmatig
  uitgeschud worden. De filter kan een aantal malen uitgeschud
  worden voordat de stofbak weer geleegd wordt. Zet de motor
  uit. Schud de filter een paar keer uit met behulp van de roede.
  De slang moet tijdens het uitschudden aan de stofbak vast
  blijven zitten. De filter mag niet gewassen of afgeborsteld
  worden.

  % Trek in richting van de pijlen; de slang zit nu weer vast.

  I De Ø50mm stangen bevestigen,
  82/83/625/626
  ! Voordat de stangen en het mondstuk bevestigd kunnen

  worden, moet de bajonetring tegen de klok in losgedraaid
  worden.

  Filter uitschudden, 625/626
  De roede moet zo ver mogelijk ingedrukt worden totdat deze
  automatisch losraakt, waardoor de schud stang in werking
  wordt gezet.
  Meestal zijn 3-4 schudbewegingen voldoende.
  U mag de filter niet wassen of afborstelen, maar alleen schoon
  houden door hem regelmatig uit te schudden of met een
  andere stofzuiger af te zuigen.
  Deze machine wordt geleverd met een katoenen of een
  GORE-TEX filter.

  @ Vervolgens worden de stang en het mondstuk bevestigd; de

  bajonetring wordt met de klok mee vastgedraaid totdat
  deze in zijn plaats valt.
  Hulpstukken
  NILFISK heeft een groot assortiment stangen en mondstukken
  voor gewone zuigwerkzaamheden, voor het zuigen op hoge
  plekken en voor bepaalde soorten
  schoonmaakwerkzaamheden.
  Zie onze speciale accessoires brochures.

  Manometer
  Op de stofzuiger kan een manometer bevestigd worden, die
  aangeeft tot in hoeverre de hoofdfilter verstopt is. Als de naald
  zich in het rode gedeelte bevindt, moet u de motor uitzetten
  en de filter uitschudden.
  Dit is vooral handig bij vaste stangsystemen, waarbij het niet
  altijd direct merkbaar is dat de stofzuiger minder goed werkt.

  35 • Page 36

  P Stofbak legen, 82

  # Plaats de geopende stofzak zodanig in de stofbak dat de

  zakopening (b) naar beneden naar de bodem van de
  stofbak gericht is. Pak daarna beide kartonnen lipjes (e) aan
  beide zijden van de rubber rand van de zak met beide
  handen voorzichtig vast en schuif de rubber rand van de
  stofzak (c) over de opening van de stang (g) heen. Begin
  onderaan de opening van de stang en trek de rubber rand
  voorzichtig over de opening van de stang heen met een
  licht schommelende of draaiende beweging, tot aan de
  ribbels op de opening van de stang.

  ! Zet de motors uit en schud de filter een aantal keren uit met

  behulp van de roede. Laat de slang op zijn plaats zitten.
  @ Zet de roede in de hoogste positie vast met behulp van de

  rubber stop. Maak de slang los.
  # Om de stofbak los te zetten moet u de vier klemmen

  losmaken en geheel open zetten.
  $ Haal het bovenste gedeelte van de stofbak eruit, maar laat

  $ Wanneer de rubber rand van de zak de ribbels van de

  de motors op hun plaats.

  opening van de stang raakt, vouwt u de de zoom (h)
  zodanig terug dat de stofbak weer goed gesloten kan
  worden. Bol de zijkanten van de stofzak in de stofbak
  zodanig dat de bovenkant van de stofzak gelijk loopt met
  de zijkanten van de stofbak.

  % Leeg de stofbak.
  ^ Plaats het bovenste gedeelte van de stofbak met de motors

  weer terug, bevestig de klemmen op de stofbak. Duw de
  roede weer naar beneden.

  Stofzakken, alle typen
  Voor meer gemak en hygiÎne zijn er diverse soorten systemen
  voor stofzakken en het legen daarvan verkrijgbaar.

  { Stofbak legen, 83/625/626
  ! Zet de motors uit; laat de slang op zijn plaats zitten en

  Wegwerpstofbak, alleen 83
  Voor gevaarlijke stoffen is er een wegwerpstofbak verkrijgbaar.
  Als de stofbak vol is, wordt deze met een deksel en een
  bajonetring afgesloten, zodat de stofbak op veilige wijze
  gedeponeerd kan worden.

  schud de filter uit (zie “Filter uitschudden”).
  @ Door de pedaalstang omhoog te brengen wordt de stofbak

  omlaag naar de grond gebracht. De stofbak kan nu uit de
  machine geschoven en vervolgens geleegd worden of de
  machine kan naar voren geduwd worden, zodat de stofbak
  los komt te staan.

  w Afzuigfilter, alle typen
  Er wordt van afzuigfilters gebruik gemaakt als de afzuiglucht
  volkomen schoon moet zijn. De afzuigfilter wordt in plaats van
  de luchtverspreider op de motor bevestigd.
  Het plaatsen van een afzuigfilter is eenvoudig; bovendien kan
  het filterelement vervangen worden.
  Bij de afzuigfilter worden een speciale beugel en
  gebruiksaanwijzigingen geleverd.

  # Nadat de stofbak geleegd is, plaatst u hem weer onder de

  machine, met ÈÈn hendel naar achteren en de pedaalstang
  ingedrukt, waardoor de stofbak automatisch opgetild en
  weer op zijn plaats vergrendeld wordt.

  } Zuigen met stofzak, 80P/90C

  e Blaasapparaat, alleen 80P/90C

  De machine wordt geleverd met tweelaags stofzakken, die
  vanzelf op hun plaats vallen.
  Om de stofbak los te zetten moet u de twee klemmen
  losmaken en het bovenste gedeelte waarin zich de motor en
  de filter bevinden eruit tillen.
  Plaats de stofzak als volgt:

  Bevestiging
  Verwijder de luchtverspreider met geluiddemper (zie blz. 2).
  Plaats een aanzetstuk voor blazen, onderdeelnummer 115620,
  op elke motor. De beugel van de motor zorgt ervoor dat elk
  stuk op zijn plaats gehouden wordt.

  ! Prik de perforatie van de stofzak door en plaats de stofzak

  Plaats het blaasapparaat in de aanzetstukken voor blazen.

  in het onderste gedeelte van de stofbak.
  Voordat u een slang gaat aansluiten moet u eerst goed
  controleren of de slang schoon is. Zet het open uiteinde ervan
  in de opening van de stofbak, laat de motors even draaien en
  schud de slang.

  @ Trek het blauwe plastic plaatje van de stofzak met beide

  handen over de zuigopening heen.
  # Vouw de stofzak voorzichtig open. Plaats het bovenste

  r Geluiddemper, alle typen

  gedeelte van de stofbak weer terug en zet de twee
  klemmen weer vast.

  Het geluidsniveau van de stofzuiger is laag. Mocht u een nog
  lager geluidsniveau wensen, dan kunt u een geluiddemper op
  de motor zetten.
  De geluiddemper wordt in plaats van de luchtverspreider
  bevestigd (zie blz. 4).
  Met de geluiddemper wordt het lawaai van de motor met nog
  eens 4 dB verminderd. Dit komt overeen met circa 37%.

  N.B.:
  Het zuigresultaat is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van
  de stofzak. Gebruik alleen originele Nilfisk stofzakken. Bij
  gebruik van stofzakken van een ander merk kan de
  luchtstroom geblokkeerd raken, hetgeen oververhitting van de
  motor en daardoor beschadiging tot gevolg kan hebben.

  q Zuigen met stofzak, 82/625/626

  Er kan slechts ofwel een afzuigfilter ofwel een blaasapparaat
  ofwel een geluiddemper tegelijkertijd geplaatst worden.

  ! Om te voorkomen dat de papieren stofzak scheurt terwijl de

  t Motorbeveiligingsfilter

  machine in gebruik is wordt u aangeraden de stofzak te
  openen voordat u deze in de machine plaatst. U kunt dit
  doen door de vouwen (a) aan beide zijden van de stofzak
  voorzichtig open te trekken, zodat de stofzak bijna vierkant
  in doorsnede wordt.

  Voor speciale filtering kan er een filter op het onderste
  gedeelte van de motor geplaatst worden. Deze filter moet
  regelmatig vervangen worden.

  @ Om te voorkomen dat de stofzak bij de zakopening (b) gaat

  scheuren kunt u de perforaties (c) in de stofzak, net binnen
  het gat van de rubber rand van de zak (d), voorzichtig
  indrukken en openen.
  36 • Page 37

  y Vast mondstuk, 82/83/625/626

  Onderhoud
  Zet de machine altijd op een droge plaats. De lagers van de
  motor zijn vooraf gesmeerd en zijn speciaal ontworpen voor
  langdurig zwaar gebruik.
  Afhankelijk van het aantal uren van gebruik moet de stoffilter
  vervangen worden. (Houd de stofbak schoon met een droge
  doek en een klein beetje glans-spray).
  Voor nadere bijzonderheden over het onderhoud kunt u
  rechtstreeks met NILFISK contact opnemen.

  Het vaste mondstuk wordt als volgt op de stofbak bevestigd:
  Kantel de scharnierpal naar voren.
  ! Plaats de pen in het gleufje van het veringsmechanisme.

  Haak het veringsmechanisme en de draagbeugel eraan
  vast.
  @ Plaats de veerpen in het gaatje aan de andere kant van de

  Typeplaatje

  stofbakbeugel.

  Het type- en serienummer van uw machine staan vermeld op
  het typeplaatje, dat zich op de machine bevindt. Deze
  gegevens heeft u nodig wanneer u onderdelen voor uw
  machine bestelt. Noteer hieronder het type- en serienummer
  van uw machine om hier later naar te kunnen verwijzen.

  # Til het mondstuk op, zodat de slang op de stofbakopening

  aangesloten kan worden en draai de bajonetring met de
  klok mee.
  Om het vaste mondstuk los te halen gaat u precies andersom
  te werk.

  Typenummer

  Serienummer

  Produktiejaar

  Voltage

  Rubber wissers afstellen
  $ De rubber wissers moeten ongeveer 1 mm vanaf de vloer

  omhoog staan. U kunt deze afstand met behulp van de
  twee handschroeven afstellen.

  Problemen oplossen

  -

  % Als de machine niet gebruikt wordt of vervoerd moet

  worden, moet het mondstuk van de grond omhoog
  gebracht worden. Plaats in dat geval de draagbeugel van
  het mondstuk in het tweede gaatje op dezelfde hoogte als
  het scharnier.


  -

  ^ Als alternatief is er een borstelset met vloerstrips

  verkrijgbaar.

  -

  37

  de motor wil niet starten
  Er kan een zekering doorgeslagen zijn; vervang de
  zekering.
  Het snoer of het stopcontact kunnen stuk zijn; controleer
  dit.
  er is minder zuigkracht
  Misschien is de stofzak vol; vervang de stofzak;
  zie blz. 4.
  Misschien is de stofbak vol; leeg de stofbak;
  zie blz. 3-4.
  De filter kan verstopt zijn; schudt de filter uit;
  zie blz. 3-4.
  De slang, de stang of het mondstuk kunnen verstopt zijn;
  verwijder de verstopping; (zie blz. 3-4).
  de motor blijft niet goed op de stofbak staan,
  alleen 90C
  Het rode palletje in het bovenste gedeelte van de stofbak
  staat in een verkeerde positie. Duw het palletje in de
  richting van de pijl. • Page 38

  ESPAÑOL

  Q Liberación del cable de alimentación.
  80P/90C

  ADVERTENCIAS IMPORTANTES

  No enrolle el cable muy ajustado alrededor del motor, ya que
  esto tensará el cable y acortará su vida.

  1. Esta máquina también resulta adecuada para uso
  institucional, por ejemplo en hoteles, hospitales, fábricas,
  tiendas y oficinas, para otros usos distintos del uso
  doméstico normal.
  2. Esta máquina no es adecuada para recoger polvo
  peligroso para la salud, a menos que se sigan
  determinadas precauciones autorizadas.
  3. Esta máquina es sólo para uso en seco y no se debe
  utilizar ni almacenar en exteriores, con humedad.
  Almacenar en interiores, con temperaturas comprendidas
  entre los 0∞C y los 60∞C.
  4. La máquina para aspiración en seco no debe utilizarse
  para la succión de agua o de otros líquidos.
  5. Las conducciones de electricidad que tengan corriente no
  deben limpiarse con la máquina, para retirar polvos secos
  si antes no se ha desconectado la corriente. Esta
  precaución es para que no se cree un cortocircuito a
  través del polvo que quede en boquillas y tubos.
  6. La máquina no se debe utilizar para recoger materiales
  explosivos o combustibles, ni se debe utilizar en una
  atmósfera explosiva.
  7. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar la máquina
  para recoger material caliente. En particular, la máquina
  no se debe utilizar para limpiar chimeneas abiertas ni
  cerradas, hornos o similar que contengan cenizas
  calientes o brasas.
  8. La máquina no se debe utilizar si el cable eléctrico
  muestra cualquier signo de deterioro. Inspeccione
  regularmente el cable para ver que no existen daños,
  especialmente si el cable ha sido aplastado al cerrar una
  puerta o ha pasado la máquina por encima.
  9. La máquina no se debe utilizar si está averiada.
  10. No desenchufe la máquina tirando del cable. Para
  desenchufarla, tire de la clavija y no del cable.
  11. Antes de enchufar o desenchufar la boquilla motorizada
  debe desconectarse el aspirador.
  12. Al reparar o sustituir el cable, se debe utilizar el mismo
  tipo de cable que el original. El cable puede suministrarlo
  NILFISK.
  13. Siempre se debe desconectar el enchufe de la toma
  mural antes de comenzar cualquier operación de servicio
  de la máquina o del cable.
  14. La reparación de la unidad eléctrica con motor o con
  cable sólo debe realizarlo personal con la formación
  adecuada, después de desconectar el conmutador que se
  instaló en la máquina, o después de retirar el enchufe de
  la toma mural de corriente.
  15. No se deben realizar cambios ni modificaciones en los
  dispositivos mecánicos ni eléctricos de seguridad.

  W Conexión de los cables de alimentación.
  82/83/625/626
  Los cables cortos de la caja de empalmes están conectados
  a los motores. El cable largo de la caja de empalmes se
  enchufa a la toma mural.
  Los motores arrancan y se detienen al accionar los
  conmutadores.
  Nota
  Los motores deben funcionar simultáneamente para garantizar
  que se dispone de la máxima potencia de succión. Los
  motores siempre se deben encender y apagar por separado.
  Cable de alimentación. Todos los modelos
  Evite cualquier daño que pueda ser causado al pasar la
  máquina por encima del cable, atrapar éste con otro objeto, o
  tirar del cable. Cuando sustituya el cable de alimentación,
  asegúrese de que utiliza un cable aprobado por el fabricante,
  del mismo tipo que el original.

  E Difusor. Todos los modelos
  El difusor se puede sustituir con facilidad.
  Desmontaje del asa.
  ! Utilizando una moneda, gire los dos tornillos hasta que sus
  ranuras estén en vertical.
  @ Libere el asa realizando, sobre su centro, una suave presión

  hacia abajo. Haga presión hasta que ambos extremos
  salgan del entrante del motor. Retire la rejilla de salida y el
  difusor. El material absorbente del sonido debe permanecer
  sobre el motor.
  # Retire el difusor y monte el recambio.

  Coloque de nuevo la rejilla.
  Sustitución del asa.
  Coloque el asa en posición y bloquéela haciendo girar los
  tornillos hasta que sus respectivas ranuras estén horizontales.

  Manguera y tubos. Todos los modelos
  R Conexión de la manguera
  Inserte el acoplamiento de bayoneta en la entrada de
  aspiración, y bloquéelo haciéndolo girar en sentido horario.
  Invierta este procedimiento para desconectar el tubo.

  Instrucciones de uso

  T Manguera plástica y tubo plástico

  Antes de utilizar la máquina, verifique que la frecuencia y
  voltaje que se muestran en la placa de datos corresponden
  con los del voltaje de alimentación.

  ! Instalación de la manguera en el tubo curvado. Deslice la

  manguera en el tubo curvado y ajústelo haciendo girar
  hasta que las palancas de bloqueo queden en posición.

  Las especificaciones y detalles están sujetos a cambio sin
  previo aviso.

  @ Extracción de la manguera respecto del tubo curvado.

  Puede que desee retirar la manguera respecto del tubo
  curvado para poder eliminar con más facilidad una
  obstrucción..

  Arranque/Paro
  Fijación del cordón de alimentación. 80P/90C
  Coloque el enchufe del cable de alimentación en la toma del
  motor, sólo 80P.
  Al pulsar el botón se arranca y se para alternativamente el
  motor.

  Empuje una de las palancas de bloqueo con un destornillador,
  tal y como se ilustra. Golpee la palanca de bloqueo hasta que
  se libere. Repita la operación en la otra palanca de bloqueo.
  Ahora el tubo curvado se puede separar de la manguera.

  38 • Page 39

  Y Regulación de la potencia de aspiración
  del tubo curvado de plástico

  Extracción y sustitución del motor. 80P
  ! Sujete el asa del motor y abra los pasadores superiores.
  Saque el motor.

  ! La potencia de aspiración de la boquilla se puede regular

  mediante la válvula corredera que se encuentra en el tubo
  curvado. La succión es más potente cuando la válvula se
  avanza para cerrar la entrada.

  @ Tirando de su placa inferior azul, saque el filtro y agítelo

  @ Para limpiar, por ejemplo, cortinas y cobertores no fijos, se

  Cuando monte el motor, asegúrese de que el conmutador
  está directamente encima de la entrada de aspiración del
  depósito y de que el enchufe está girado hacia atrás.

  suavemente de un lado a otro. La manguera debe quedar
  fija al depósito durante esta operación.

  puede reducir la potencia de aspiración desplazando la
  válvula hacia atrás.

  U Manguera de goma o plástico con tubo
  curvado de acero

  Extracción y sustitución del motor. 90C
  ! Retire el motor girando su asa en sentido antihorario. Saque
  el motor.

  Si están obstruidos la manguera o el tubo curvado, dicho tubo
  se puede retirar de la manguera para eliminar la obstrucción.

  El filtro se puede limpiar por aspiración.

  Desmontaje
  Sujete el anillo que está más próximo al tubo curvado y
  páselo por encima de la varilla, utilizando el método de tirar y
  girar a la vez.

  @ Sustituya el motor de manera que el conmutador de

  encendido/apagado esté en línea con la ilustración de
  conmutador que está impresa en el depósito superior. Gire
  el motor en sentido horario hasta que se oiga un claro
  “clic”. Si el motor no encaja en su posición mediante giro,
  pulse la palanca de bloqueo roja que se encuentra dentro
  del depósito, en la dirección de la flecha.

  Montaje
  El acoplamiento de goma facilita el trabajo y prolonga la vida
  de la manguera. (Si el acoplamiento queda prieto, se debe
  retirar y espolvorear por dentro con polvo de talco).

  Vaciado del depósito. 80P/90C
  Cuando se ha limpiado el filtro y se ha soltado la manguera,
  libere los dos cierres y abra el depósito. Saque la parte
  superior y vacíe la parte inferior del depósito.

  ! Coloque el acoplamiento de goma sobre una superficie

  plana y haga presión en un anillo hasta que el borde encaje
  en el surco del manguito de acoplamiento de goma.

  Sacudido. 82/83
  Para mantener constante el poder de aspiración, el filtro debe
  estar lo más limpio posible. Por eso, es necesario sacudir el
  filtro periódicamente. Se puede sacudir varias veces antes de
  que haya que vaciar el depósito. Apague el motor. Sacuda el
  filtro varias veces utilizando la varilla de sacudido. Durante
  este proceso, la manguera debe fijarse al depósito. El filtro no
  se debe lavar ni limpiar.

  @ Haciendo presión, pase el tubo curvado por la junta y tire

  de él para lograr el máximo recorrido.
  # Tome con fuerza el tubo curvado, utilizando la mano

  izquierda, haciendo presión y pase el zócalo de bola del
  manguito lo máximo que pueda.
  $ Coloque, por giro o haciendo presión, en segundo anillo en

  su posición correcta en el surco del acoplamiento de goma.

  Sacudido. 625/626
  Se pulsa al máximo la varilla de sacudido del filtro, hasta que
  se libere automáticamente, activando el dispositivo de
  sacudido del filtro.
  Normalmente serán suficientes 3-4 movimientos seguidos.
  No lave ni cepille el filtro, manténgalo limpio únicamente
  sacudiéndolo con frecuencia, o utilizando otro aspirador.
  Esta máquina se suministra con un filtro de algodón o de
  GORE-TEX.

  % Tire en las direcciones indicadas por las flechas y el

  conjunto quedará armado.

  I Montaje de los tubos de Ø50mm.
  82/83/625/626
  ! Para montar los tubos y la boquilla se destornilla en sentido

  antihorario.
  Manómetro
  El aspirador puede ir provisto de un manómetro, que indica el
  grado de saturación del filtro principal. Cuando la aguja se
  coloque en la zona roja, es necesario apagar el motor y
  sacudir el filtro.
  Esto resulta de particular utilidad en instalaciones de tubería
  fija, donde la reducción de la eficacia puede que no se
  advierta inmediatamente.

  @ A continuación se montan el tubo y la boquilla, y el anillo de

  bloqueo se atornilla en sentido horario hasta que se encaje.
  Accesorios
  NILFISK suministra una amplia selección de tubos y boquillas
  para realizar la limpieza ordinaria, la limpieza general y para
  determinadas tareas de limpieza.
  Consulte los accesorios en los folletos especiales.

  P Vaciado del depósito. 82

  O Sacudido del filtro. Sólo 80P

  ! Apague los motores y sacuda el filtro varias veces,

  utilizando la varilla de sacudido. Deje conectada la
  manguera.

  El aspirador también se puede utilizar sin la bolsa de polvo.
  En este caso, el polvo se recoge en la parte inferior del
  depósito que se vacía cuando es necesario. Para mantener el
  poder de succión a un nivel constante, el filtro se debe
  mantener tan limpio como sea posible, agitándolo a intervalos
  regulares o aspirándolo.
  El filtro no se debe lavar ni cepillar.

  @ Bloquee la varilla de sacudido en su posición más alta,

  utilizando el tope de goma. Retira la manguera.
  # Para liberar el depósito de polvo, suelte los cuatro clips y

  ábralo al máximo.
  $ Retire el depósito superior con los motores todavía

  instalados.
  % Vacíe el depósito de polvo.

  39 • Page 40

  Sistemas de bolsa de polvo. Todos los
  modelos

  ^ Coloque el depósito completo con sus motores, apriete los

  clips contra el contenedor. Baje la varilla de sacudido.

  { Vaciado del depósito de desperdicios.
  83/625/626

  Para facilidad de manipulación y para que el vaciado sea
  higiénico, están disponibles diferentes tipos de vaciado y de
  sistemas de bolsa de polvo.

  ! Apague los motores, deje la manguera conectada y sacuda

  el filtro tal y como se describe en “Sacudido del filtro”.

  Depósito desechable. Sólo 83
  Para polvos peligrosos, está disponible un depósito
  desechable. Cuando el depósito está lleno, se sella con una
  lengüeta y un anillo de bloqueo que garantiza la seguridad de
  su desechado.

  @ Al elevar la barra de pedal, el depósito de basuras se baja

  hasta el suelo donde puede retirarse de la máquina para
  eliminar las basuras, o bien la máquina puede adelantarse
  para limpiar el depósito.

  w Filtros de salida. Todos los modelos

  # Después de vaciarlo, el depósito se coloca bajo la máquina,

  con un asidero hacia atrás y la barra de pedal bajado; el
  depósito se levanta y se coloca de nuevo en su posición,
  bien cerrado.

  Los filtros de salida se utilizan cuando se necesita un aire de
  salida absolutamente limpio. El filtro de salida está montado
  en el motor, en lugar del difusor.
  El filtro de salida se instala fácilmente y el elemento de filtro es
  sustituible.
  Con el filtro de salida se entrega un asa especial e
  instrucciones de uso.

  } Aspiración con la bolsa de polvo. 80P/90C
  La máquina se suministra con dos bolsas de polvo plegada
  de instalación simple. Para liberar el depósito, suelte los dos
  cierres y saque la parte superior que lleva la sección de motor
  y filtro.
  Fije la bolsa de polvo como sigue:

  e Accesorio de soplado. Sólo 80P/90C
  Montaje
  Retire el difusor con el material supresor de ruidos (consulte la
  página 2).
  Coloque el adaptador del soplador 115620 en cada motor.
  Todos se mantienen en su lugar mediante el asa del motor.

  ! Perfore el orificio de la bolsa de polvo y colóquela en el

  depósito inferior.
  @ Utilizando ambas manos, tire de la placa azul de plástico de

  Coloque el accesorio de soplado en los adaptadores de
  soplado del motor.

  la bolsa de polvo hasta colocarla sobre la entrada de
  aspiración.

  Antes de conectar la manguera asegúrese de que está limpia:
  coloque durante un momento su extremo abierto en la
  entrada del depósito, mientras los motores están funcionando,
  y agítela.

  # Despliegue con cuidado la bolsa de polvo. Vuelva a colocar

  el depósito superior y bloquee los dos cierres.
  Nota
  La eficacia de aspiración depende del tamaño y calidad de la
  bolsa de polvo. Utilice únicamente bolsas originales Nilfisk. Si
  se utilizan otra marca, y queda restringido el paso del aire,
  puede producirse un sobrecalentamiento del motor y la
  consecuente avería.

  r Supresor de sonido. Todos los modelos
  El nivel de sonido del aspirador es bajo. Si se necesita o
  desea un nivel de sonido incluso menor, se puede instalar en
  el motor un supresor de ruidos.
  El supresor de sonido se monta en lugar de los difusores
  (consulte la página 4).
  El supresor de sonido reduce el ruido del motor en otros 4 dB,
  lo que corresponde aproximadamente a un 37%.

  q Aspiración con bolsa de polvo. 82/625/626
  ! Para evitar que se desgarre la bolsa de papel mientras que

  la máquina esté funcionando, es recomendable abrir la
  bolsa antes de instalarla en la máquina. Esto se puede
  hacer tirando suavemente de los pliegues (a) que se
  encuentran a cada lado de la bolsa, de manera que la
  sección transversal de la bolsa sea casi cuadrada.

  En un momento determinado, sólo puede estar colocados
  bien los filtros de salida, o bien el soporte de soplador, o bien
  los supresores de sonido.

  t Filtro de protección del motor

  @ Para evitar que se desgarre la bolsa a nivel de su boca (b),

  tire suavemente y abra las perforaciones (c) que aparecen
  en el papel de la bolsa, justo dentro del agujero de la junta
  de goma de la bolsa (d).

  Para realizar tareas de filtración especiales, la parte inferior del
  motor puede ir provista de un filtro. Este filtro se debe sustituir
  regularmente.

  # Instale la bolsa abierta en el depósito de polvo, de manera

  y Boquilla fija de suelo. 82/83/625/626

  que la entrada de la bolsa de papel (b) esté mirando hacia
  abajo, en la parte inferior del depósito. A continuación,
  tome cuidadosamente las lengüetas de cartón (e) que
  aparecen a cada lado de la bolsa de plástico con ambas
  manos y deslice la junta de la bolsa (c) en el tubo de
  entrada (g). Comience desde la parte inferior del tubo de
  entrada, y tire suavemente de la junta por el tubo de
  entrada con ligero movimiento de vaivén o de giro, tirando
  hasta que se encuentre sobre las costillas del tubo de
  entrada.

  La boquilla fija de suelo se monta en el depósito de la
  siguiente manera:
  La palanca de bisagra se inclina hacia adelante.
  ! El pasador fijo se coloca en la ranura de la suspensión, y la

  suspensión y el soporte están enganchados a él.
  @ El pasador de muelle cargado está colocado en el lado

  opuesto del soporte de depósito.
  $ Después de que la junta de bolsa toque las costillas del

  tubo de entrada, doble hacia atrás la costura cosida (h) de
  manera que no interfiera con el cierre del depósito.
  Expanda los lados de la bolsa dentro del depósito, de
  manera que la parte superior de la bolsa esté alineada con
  los lados del depósito.

  # Levante la boquilla para permitir conectar la manguera a la

  entrada del depósito, girando en sentido horario el
  dispositivo de bayoneta.
  Para desconectar, invierta el procedimiento anterior.
  40 • Page 41

  Mantenimiento

  Ajuste de la boquilla de goma
  $ La distancia entre la boquilla de goma y el suelo debe ser
  de 1 mm, aproximadamente, y el ajuste se realiza mediante
  dos tornillos de orejetas.

  Mantenga siempre el aspirador en un lugar seco. Los
  cojinetes del motor están preengrasados, y han sido
  diseñados para estar sometidos a un intenso trabajo continuo.
  El filtro de polvo se debe sustituir, dependiendo del número de
  horas de trabajo. (Mantenga el depósito limpio utilizando un
  paño seco y una pequeña cantidad de abrillantador).
  Para obtener más detalles referentes al servicio o al
  mantenimiento, póngase en contacto directo con NILFISK.

  % Durante los períodos de inactividad o durante el transporte,

  la boquilla de debe elevar del suelo colocando el soporte de
  boquilla en la segunda muesca de la palanca de bisagra.
  ^ Como alternativa, está disponible un conjunto de cepillo

  Placa de identificación

  que se compone de bandas de cepillo de suelo.

  El modelo y número de serie de su aspirador se muestran en
  la placa de identificación del mismo. Esta información es
  necesaria cuando se piden piezas de repuesto para la
  máquina. Utilice el espacio de más abajo para anotar el
  modelo y número de serie de su máquina para futuras
  consultas.
  Modelo
  Año de fabricación
  alimentación

  Número de serie
  Voltaje de

  Solución de problemas


  -


  -

  41

  el motor no arranca
  puede que se haya fundido un fusible y necesite
  sustitución.
  el cable o la toma mural pueden estar defectuosos y
  necesitar revisión.
  la potencia de succión se ha reducido
  puede que la bolsa de polvo esté llena y necesite
  sustitución, consulte la página 4.
  puede que el depósito esté lleno y necesite un vaciado,
  consulte la página 3-4.
  puede que el filtro esté lleno y necesite ser sacudido,
  consulte la página 3-4.
  puede que la manguera, el tubo o la boquilla estén
  obstruidos y necesiten una limpieza,
  consulte la página 2-3.
  el motor no queda bloqueado en posición sobre el
  depósito. Sólo 90C
  La palanca roja de bloqueo que se encuentre en la parte
  superior del contenedor está en la posición correcta.
  Empuje la palanca en la dirección que marca la flecha. • Page 42

  PORTUGUÊS

  Q Remoção do fio de alimentação 80P/90C
  Não enrole o fio de forma apertada à volta do motor, já que tal
  o distenderá e encurtará consideravelmente a sua duração.

  AVISOS IMPORTANTES

  W Ligação de fios de alimentação
  82/83/625/626

  1. Para além das finalidades domésticas normais, esta
  máquina também é adequada para uso comercial, como
  por exemplo hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas e
  escritórios.
  2. Esta máquina não é adequada para a recolha de poeiras
  perigosas para a saúde, a não ser em conformidade com
  precauções especiais e mediante autorização.
  3. Esta máquina destina-se apenas a utilização a seco e não
  deverá ser utilizada ou armazenada no exterior em
  condições de humidade. Armazene-a no interior num local
  onde a temperatura se situe entre máx. 60 C (graus
  centígrados) e mín. 0 C (graus centígrados).
  4. A máquina para aspiração de poeira seca não deve ser
  utilizada para a sucção de água ou outros líquidos.
  5. Não se deve aspirar o pó de condutores com energia
  antes que a corrente destes seja desligada. Este
  procedimento destina-se a evitar a criação de um curtocircuito através da poeira remanescente nos orifícios e
  tubos.
  6. A máquina não deve ser utilizada para recolher materiais
  combustíveis ou explosivos, nem deve ser utilizada numa
  atmosfera explosiva.
  7. A máquina não deverá, sob circunstância alguma, ser
  utilizada para recolher materiais quentes. Não deve,
  nomeadamente, ser utilizada para limpar lareiras abertas
  ou fechadas, fornos ou idênticos, que contenham cinzas
  quentes ou incandescentes.
  8. A máquina não deve ser utilizada se o fio eléctrico revelar
  qualquer sinal de dano. Inspeccione regularmente o fio
  para verificar se possui danos, nomeadamente se foi
  esmagado, entalado numa porta ou calcado.
  9. A máquina não deve ser utilizada se tiver uma avaria.
  10. Não desligue puxando pelo fio. O procedimento certo é
  desligar na ficha, nunca puxar o fio.
  11. Desligue sempre o cabo eléctrico antes de proceder à sua
  montagem ou desmontagem.
  12. Ao reparar ou substituir o fio, deve ser utilizado o mesmo
  tipo de fio do originalmente fornecido com a máquina.
  Este fio pode ser fornecido pela NILFISK.
  13. Dever-se-á retirar sempre a ficha da tomada antes de ser
  iniciado qualquer serviço de assistência à máquina ou ao
  fio de corrente.
  14. A reparação da unidade eléctrica com motor ou do fio
  deve ser efectuada apenas por uma pessoa qualificada
  ou instruída, após ter desligado o interruptor principal ou
  após ter retirado a ficha da tomada de corrente.
  15. Não deverão ser realizadas trocas ou modificações aos
  dispositivos de segurança mecânicos ou eléctricos.

  Os fios curtos da caixa de derivação são ligados aos motores.
  O fio comprido da caixa de derivação é ligado à tomada de
  parede.
  Os motores arrancam e páram quando os interruptores são
  accionados.
  Nota
  Os motores devem funcionar simultâneamente para assegurar
  a máxima potência de aspiração. Os motores devem ser
  sempre ligados e desligados individualmente.
  Fio de alimentação - todos os modelos
  Evite qualquer dano que possa ser causado por calcar,
  comprimir ou puxar o fio de alimentação. Ao substituir o fio de
  alimentação, certifique-se de que é utilizado um fio aprovado
  do mesmo tipo do original.

  E Difusor - todos os modelos
  O difusor é facilmente substituível.
  Remoção da pega
  ! Rode os dois parafusos com uma moeda até que as fendas
  fiquem na posição vertical.
  @ Solte a pega premindo ligeiramente para baixo no seu

  centro. Prima até que ambas as extremidades se soltem do
  corpo do motor. Levante a grelha de exaustão e o difusor. O
  material de absorção do som deve permanecer em cima do
  motor.
  @ Retire o difusor e monte a peça de substituição.

  Substitua a grelha.
  Substituição da pega
  Coloque a pega em posição e fixe-a, rodando os parafusos
  até que as respectivas fendas fiquem na posição horizontal.

  Mangueira e tubos - todos os modelos
  R Ligação da mangueira

  Instruções de utilização

  Insira o acoplamento de baioneta na entrada de aspiração e
  fixe-a na devida posição, rodando-a no sentido dos ponteiros
  do relógio.
  Inverta este procedimento para remover a mangueira.

  Antes de utilizar a máquina, certifique-se de que a frequência
  e a potência indicadas na respectiva placa correspondem à
  potência de alimentação.

  T Mangueira de plástico e tubo de plástico

  As especificações e os dados estão sujeitos a alteração sem
  aviso prévio.

  ! Aplicação da mangueira ao tubo curvo. Faça deslizar a

  mangueira para o interior do tubo curvo e ajuste, rodando
  até que as alavancas de bloqueio engatem em posição.

  Ligar/desligar (On/off)

  @ Remoção da mangueira do tubo curvo. Poderá querer

  retirar a mangueira do tubo curvo, para poder eliminar
  facilmente uma obstrução.

  Aplicação do fio de alimentação 80P/90C
  Coloque a ficha do fio na tomada do motor
  (apenas modelo 80P).
  Ao premir o botão, o motor é alternadamente ligado e
  desligado.

  Prima uma das alavancas de bloqueio com uma chave de
  fendas, tal como ilustrado. Incline a alavanca de bloqueio até
  que esta se solte. Faça o mesmo com a outra alavanca. O
  tubo curvo pode agora ser separado da mangueira.

  42 • Page 43

  Y Regulação da potência de aspiração no
  tubo plástico curvo

  O Sacudir o filtro - apenas modelo 80P
  O aspirador também pode ser utilizado sem o saco do pó.
  Neste caso, a poeira é recolhida na parte inferior do
  recipiente, o qual é esvaziado conforme fôr necessário. Para
  manter a potência de aspiração a um nível constante, o filtro
  deve ser mantido tão limpo quanto possível, sendo sacudido
  em intervalos regulares ou aspirado.
  O filtro não deve ser lavado ou escovado.

  ! A potência de aspiração do bocal pode ser regulada pela

  válvula corrediça no tubo curvo. A aspiração é mais
  potente, quando se faz deslizar a válvula para a frente, para
  fechar a entrada.
  @ Para a limpeza de, por exemplo, tampas soltas e cortinas, a

  potência de aspiração pode ser reduzida, fazendo deslizar a
  válvula para trás.

  Remoção e substituição do motor no modelo 80P
  ! Segure a pega do motor e abra os fechos de cima.
  Levante o motor.

  U Mangueira de borracha ou de plástico com
  tubo curvo em aço

  @ Retire o filtro pela placa inferior azul e sacuda-o

  ligeiramente num movimento oscilante. A mangueira deve
  permanecer fixa ao recipiente durante este procedimento.

  Se a mangueira ou o tubo curvo estiverem obstruídos, o tubo
  curvo pode ser retirado da mangueira de modo a eliminar a
  obstrução.

  Ao montar o motor, certifique-se de que o interruptor se
  encontra posicionado sobre a entrada de aspiração do
  recipiente e que a ficha está posicionada para trás.

  Desmontagem
  Mantenha o anel o mais perto possível do tubo curvo e
  passe-o pela vara, puxando e rodando simultâneamente.

  Remoção e substituição do motor no modelo 90C
  ! Retire o motor, rodando a respectiva pega no sentido
  contrário ao dos ponteiros do relógio. Levante o motor.

  Montagem
  O acoplamento de borracha torna a tarefa mais fácil e
  prolonga a duração da mangueira. (Se o acoplamento se
  tornar apertado, deve ser retirado e polvilhado com pó de
  talco no interior).

  O filtro pode ser limpo, aspirando-o.
  @ Substitua o motor, de forma a que o interruptor de

  ligar/desligar (on/off) se encontre alinhado com o interruptor
  de ligar/desligar (on/off) impresso no recipiente superior.
  Rode o motor no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir
  nitidamente um ‘clique’. Se o motor não encaixar em
  posição ao rodar, prima então a alavanca de bloqueio
  vermelha no interior do recipiente, no sentido da seta.

  ! Coloque o acoplamento de borracha numa superfície plana

  e faça passar um anel pelo rebordo, até encaixar na ranhura
  da luva de engate de borracha.
  @ Faça passar o tubo curvo através da junção e puxe-o até

  onde este possa ir.

  Esvaziamento do recipiente nos modelos 80P e 90C
  Depois do filtro estar limpo e a mangueira retirada, solte os
  dois engates e abra o recipiente. Levante a parte superior e
  esvazie a parte inferior do recipiente.

  # Aperte o tubo curvo com a mão esquerda contra a luva de

  engate de borracha e empurre o encaixe da junta de rótula
  o mais possível para dentro.
  $ Rode ou empurre o segundo anel para a devida posição na

  ranhura do acoplamento de borracha.

  Sacudir - modelos 82/83
  Para manter a potência de aspiração constante, o filtro deve
  estar o mais limpo possível. Por isso, o filtro deve ser
  sacudido regularmente. Pode ser sacudido várias vezes, antes
  de ser necessário limpar o recipiente. Desligue o motor.
  Sacuda o filtro várias vezes, utilizando a haste própria para
  sacudir. A mangueira deve estar ligada ao recipiente durante
  este procedimento. O filtro não deve ser lavado ou escovado.

  % Puxe nos sentidos indicados pelas setas e a mangueira fica

  montada.

  I Montagem dos tubos 82/83/625/626 de
  Ø50mm
  ! Antes de os tubos e o bocal serem montados, desaperta-se

  o anel de bloqueio no sentido contrário ao dos ponteiros do
  relógio.

  Sacudir - modelos 625/626
  A haste de sacudir o filtro é premida até desprender por si,
  activando o dispositivo que sacode o filtro.
  Normalmente, 3-4 movimentos sucessivos serão suficientes.
  Não lave ou escove o filtro, mas mantenha-o limpo,
  sacudindo-o frequentemente ou aspirando com outro
  aspirador.
  Esta máquina é fornecida com um filtro de algodão - ou filtro
  GORE-TEX.

  @ Depois, o tubo e o bocal são montados e aperta-se o anel

  de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio até
  engatar.
  Acessórios
  A NILFISK fornece uma ampla variedade de tubos e bocais
  para uma limpeza normal, limpeza geral, e para as tarefas de
  limpeza específicas.
  Consulte os folhetos especiais para conhecer os acessórios.

  Manómetro
  Pode ser aplicado um manómetro ao aspirador, que indica o
  grau de obstrução do filtro principal. Quando a agulha está na
  zona vermelha, o motor deve ser desligado e o filtro sacudido.
  Isto é particularmente útil em sistemas de tubagem fixa, onde
  uma quebra na eficácia possa não ser imediatamente
  detectada.

  43 • Page 44

  P Esvaziamento do recipiente - modelo 82

  q Aspiração com sacos de pó
  - modelos 82/625/626

  ! Desligue os motores e sacuda o filtro várias vezes,

  utilizando a haste de sacudir. Deixe a mangueira ligada.

  ! Para evitar que o saco de papel rasgue enquanto a

  máquina está em funcionamento, é aconselhável abrir o
  saco antes de o instalar na máquina. Isto pode ser feito
  abrindo com suavidade as dobras (a) em cada lado do
  saco, para que a secção transversal do saco seja quase
  quadrada.

  @ Bloqueie a haste de sacudir na posição mais elevada,

  utilizando o batente de borracha. Retire a mangueira.
  # Para soltar o recipiente do pó, desprenda os quatro

  grampos e abra-o em toda a sua extensão.
  @ Para evitar rasgar o saco na entrada do saco de papel (b),

  empurre com suavidade e abra as perfurações (c) no papel
  do saco, no interior da abertura do tampão de borracha do
  saco (d).

  $ Retire o recipiente superior com os motores ainda na

  devida posição.
  % Esvazie o recipiente do pó.

  # Aplique o saco aberto no recipiente do pó, de forma a que

  a entrada do saco de papel (b) fique posicionada para baixo
  na parte inferior do recipiente. Depois, cuidadosamente,
  agarre as abas de cartão (e) em cada lado do tampão do
  saco com as duas mãos, fazendo deslizar o tampão do
  saco (c) para o tubo de entrada (g). Comece pela parte
  inferior do tubo de entrada e puxe cuidadosamente o
  tampão sobre o tubo de entrada com um ligeiro movimento
  oscilante ou de torção, puxando até à nervura de reforço do
  tubo de entrada.

  ^ Substitua o recipiente superior completo com os motores,

  aperte os grampos contra o recipiente. Empurre a haste de
  sacudir para baixo.

  { Esvaziamento do recipiente do lixo modelos 83/625/626
  ! Desligue os motores, deixe a mangueira ligada e sacuda o

  filtro tal como se encontra descrito em “Sacudir o filtro”.
  @ Ao levantar a barra do pedal, o recipiente do lixo é baixado

  $ Depois do tampão do saco atingir as nervuras de reforço

  até ao chão e pode deslizar, afastando-se da máquina para
  que se deite fora o lixo, ou a máquina pode ser empurrada
  para a frente para que se limpe o recipiente.

  do tubo de entrada, dobre a costura (h) para que não
  impeça o fecho do recipiente. Aumente os lados do saco
  no recipiente para que a parte de cima do saco fique
  alinhada com as partes laterais do recipiente.

  # Depois de esvaziado, o recipiente é colocado debaixo da

  máquina, com uma pega para trás e a barra do pedal
  premida, levantando e colocando automaticamente o
  recipiente de novo na respectiva posição.

  Sistemas de sacos de pó - todos os modelos

  } Aspiração com saco de pó
  - modelos 80P e 90C

  Para um fácil manuseamento e esvaziamento higiénico,
  encontram-se disponíveis diferentes tipos de sistemas de
  esvaziamento e de sacos de pó.

  O aspirador é fornecido com dois sacos do pó em fibra de
  colocação automática.
  Para soltar o recipiente, desprenda os dois engates e levante
  a parte superior com a secção do motor/filtro.
  Fixe o saco do pó do seguinte modo:

  Recipiente descartável - apenas modelo 83
  Encontra-se disponível um recipiente descartável para as
  poeiras perigosas. Assim que o recipiente estiver cheio, é
  vedado com uma tampa e um anel de bloqueio, podendo ser
  descartado em segurança.

  ! Fure os perfurações do saco do pó e coloque-o no

  w Filtro de exaustão - todos os modelos

  recipiente inferior.
  Os filtro de exaustão são utilizados quando é necessário ar de
  exaustão absolutamente limpo. O filtro de exaustão é
  montado no motor no lugar do difusor.
  O filtro de exaustão é facilmente aplicado e o elemento do
  filtro é substituível.
  Juntamente com o filtro de exaustão, são fornecidas uma
  pega especial e as instruções de utilização.

  @ Puxe a placa plástica azul do saco do pó sobre a entrada

  de aspiração com as duas mãos.
  # Desdobre cuidadosamente o saco do pó. Coloque o

  recipiente superior e prenda os dois engates.
  Nota
  A eficácia de aspiração depende do tamanho e da qualidade
  do saco do pó. Utilize apenas sacos originais Nilfisk. Se forem
  utilizados outros sacos para além dos NILFISK, e o fluxo de ar
  fôr restringido, o motor poderá aquecer excessivamente e
  poderão ocorrer danos.

  e Acessório de sopro
  - apenas modelos 80P e 90C
  Montagem
  Retire o difusor com o material supressor de som (consulte a
  página 2).
  Coloque o adaptador de sopro 115620 em cada motor. Cada
  um é mantido na devida posição pela pega do motor.
  Aplique o acessório de sopro nos adaptadores de sopro do
  motor.
  Antes de ligar uma mangueira, certifique-se de que esta está
  limpa - coloque a extremidade aberta na entrada do
  recipiente, por um momento, com os motores em
  funcionamento, e sacuda-a.

  44 • Page 45

  r Supressor de som - todos os modelos

  Manutenção

  O nível sonoro do aspirador é reduzido. Se fôr necessário ou
  se desejar um nível sonoro ainda mais reduzido, poderá
  aplicar um supressor de som no motor.
  O supressor de som é aplicado no lugar dos difusores
  (consulte a página 4).
  O supressor de som reduz o ruído do motor em mais de 4 dB,
  correspondendo aproximadamente a 37%.

  Mantenha o aspirador sempre num local seco. Os rolamentos
  do motor são pré-lubrificados e concebidos para trabalhos
  pesados e contínuos.
  O filtro do pó deve ser substituído, dependendo da
  quantidade de horas de utilização. (Mantenha o recipiente
  limpo com um pano seco e uma pequena quantidade de
  polish em spray).
  Para obter pormenores sobre a assistência e a manutenção,
  contacte por favor os serviços NILFISK.

  Em qualquer altura é possível aplicar filtros de exaustão,
  acessórios de sopro ou supressores de som.

  Placa de identificação
  O modelo e o número de série da sua máquina são indicados
  na placa de identificação da máquina. Estas informações são
  necessárias quando se encomendam peças para reparações.
  Utilize o espaço abaixo para anotar o modelo e o número de
  série da sua máquina para futura referência.

  t Filtro de protecção do motor
  Para tarefas especiais de filtração, poderá aplicar um filtro na
  parte inferior do motor. Este filtro deve ser substituído
  regularmente.

  y Bocal fixo para pavimentos - modelos
  82/83/625/626

  Modelo

  Número de série

  Ano de fabrico

  Potência

  O bocal fixo para pavimentos é aplicado ao recipiente da
  seguinte forma:
  A alavanca articulada é inclinada para a frente.

  Detecção e Resolução de Falhas

  ! O pino fixo é colocado na fenda da suspensão e a


  -

  suspensão e o reforço são fixos ao mesmo.
  @ O pino de mola situa-se na abertura no lado oposto do

  o motor não arranca
  poder-se-á ter queimado um fusível, tendo que ser
  substituído.
  o fio ou a tomada de parede podem ter defeito e precisar
  ser verificados.

  suporte do recipiente .

  -

  # Levante o bocal para permitir a ligação da mangueira à

  entrada do recipiente, rodando o acessório de baioneta no
  sentido dos ponteiros do relógio.

  -

  Para desligar, inverta o procedimento acima descrito.

  -

  Regulação das lâminas de borracha
  $ A distância das lâminas de borracha em relação ao chão
  deve ser de cerca de 1 mm, sendo a regulação efectuada
  através de dois parafusos.

  -

  % Durante os períodos inactivos ou durante o transporte, o

  -  bocal deve ser levantado do chão, colocando o reforço do
  bocal no segundo entalhe ao nível da dobradiça.
  ^ Como alternativa, existe à disposição um conjunto de

  escovas que consiste em tiras de escova para o chão.

  45

  a potência de aspiração é reduzida
  o saco do pó poderá estar cheio e precisar de
  substituição, consultar a página 4.
  o recipiente poderá estar cheio e precisar de ser
  esvaziado, consultar a página 3-4.
  o filtro poderá estar obstruído e precisar de ser sacudido,
  consultar a página 3-4.
  a mangueira, o tubo ou o bocal podem estar obstruídos e
  precisarem de ser limpos, consultar a página 2-3.
  o motor não fica bloqueado em posição no
  recipiente - apenas modelo 90C
  A alavanca vermelha de bloqueio na parte superior do
  recipiente encontra-se na posição errada. Prima a
  alavanca na direcção da seta. • Page 46

  ITALIANO

  Q Scollegamento del cavo di alimentazione
  80P/90C

  AVVERTENZE IMPORTANTI

  Non arrotolare strettamente il cavo attorno al motore, poiché
  questo solleciterà il cavo e ne ridurrà considerevolmente la
  durata.

  1. Questo apparecchio è idoneo anche per uso
  commerciale, per esempio in alberghi, scuole, ospedali,
  fabbriche, negozi e uffici, quindi per applicazioni diverse
  dal normale uso domestico.
  2. Questo apparecchio non è idoneo alla raccolta di polvere
  dannosa per la salute, a meno che non siano osservate
  speciali precauzioni autorizzate.
  3. L’apparecchio è destinato esclusivamente all’uso a secco
  e non deve essere impiegato o tenuto all’esterno in
  condizioni di tempo umido. Conservare l’apparecchio in
  un luogo riparato, a una temperatura compresa fra un
  massimo di 60°C e un minimo di 0°C.
  4. L’apparecchio per l’aspirazione di polvere asciutta non
  deve essere impiegato per la raccolta di acqua o altri
  liquidi.
  5. Le installazioni elettriche sotto tensione possono essere
  pulite mediante aspirazione con l’apparecchio per polvere
  asciutta soltanto dopo aver disattivato la corrente. Questa
  precauzione deve essere assolutamente osservata per
  evitare di creare un cortocircuito con la polvere che
  rimane negli accessori e nei tubi.
  6. L’apparecchio non deve essere impiegato per raccogliere
  materiali combustibili o esplosivi, né può essere usato in
  ambienti con pericolo di esplosioni.
  7. L’apparecchio non deve mai, in nessuna circostanza,
  essere impiegato per raccogliere materiale caldo. In
  particolare, esso non deve essere usato per pulire
  caminetti aperti o chiusi, forni e luoghi simili, che
  contengono ceneri calde o ardenti.
  8. L’apparecchio non deve essere messo in funzione se il
  cavo di alimentazione mostra segni di danneggiamento.
  Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia
  danneggiato, in particolare se è stato schiacciato, chiuso
  nei battenti di una porta o calpestato.
  9. L’apparecchio non deve essere utilizzato se non è
  perfettamente funzionante.
  10. Non estrarre la spina dalla presa di rete tirando il cavo.
  Per staccare il cavo dalla presa di rete afferrare la spina,
  non il cavo.
  11. Spegnere sempre l’apparecchio prima di collegarlo o
  scollegarlo ad un accessorio motorizzato.
  12. Per riparare o sostituire il cavo di alimentazione, deve
  essere utilizzato lo stesso tipo di cavo fornito in origine
  con l’apparecchio. Il cavo può essere fornito da NILFISK.
  13. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio o
  sul cavo di alimentazione, estrarre la spina dalla presa.
  14. La riparazione dell’apparecchio o del cavo può essere
  effettuata soltanto da personale esperto o addestrato,
  dopo aver disattivato l’interruttore principale installato a
  monte della macchina o dopo aver estratto la spina dalla
  presa di corrente.
  15. Non possono essere apportati cambiamenti o modifiche ai
  dispositivi di sicurezza meccanici o elettrici.

  W Collegamento dei cavi di alimentazione
  82/83/625/626
  I cavi corti provenienti dalla scatola di derivazione sono
  collegati ai motori, mentre il cavo lungo proveniente dalla
  scatola di derivazione viene inserito nella presa a parete.
  I motori si accendono e si spengono quando vengono attivati
  gli interruttori.
  Nota
  I motori devono funzionare contemporaneamente, per
  garantire la massima potenza di aspirazione. Tuttavia, i motori
  devono sempre essere attivati e disattivati individualmente.
  Cavo di alimentazione Tutti i modelli
  Evitare danni che possono essere provocati calpestando,
  schiacciando o tirando il cavo di alimentazione. Per sostituire il
  cavo di alimentazione, accertarsi di utilizzare un cavo
  approvato di tipo uguale a quello originale.

  E Diffusore Tutti i modelli
  Il diffusore può essere sostituito con facilità.
  Per togliere il manico
  ! Ruotare le due viti con una moneta finché i loro intagli non
  sono verticali.
  @ Sbloccare il manico esercitando una leggera pressione

  verso il basso al suo centro. Premere finché entrambe le
  estremità non fuoriescono dalla cavità del motore. Sollevare
  la griglia di scarico e il diffusore. Il materiale fonoassorbente
  deve rimanere sulla parte superiore del motore.
  # Togliere il diffusore e montare il pezzo di ricambio.

  Rimontare la griglia.
  Per rimontare il manico
  Posizionare il manico e bloccarlo ruotando le viti finché i loro
  intagli non sono orizzontali.

  Tubi rigidi e flessibili Tutti i modelli
  R Collegamento del tubo flessibile
  Inserire il raccordo a baionetta nell’apertura di aspirazione e
  bloccarlo in posizione ruotandolo in senso orario. Per
  scollegare il flessibile, procedere in sequenza inversa.

  T Tubo di plastica flessible e raccordo curvo
  ! Per inserire il flessibile nel raccordo curvo, far scivolare il

  Istruzioni per l’uso

  flessibile nel raccordo curvo e posizionarlo correttamente
  ruotandolo finché le alette di bloccaggio non si innestano in
  posizione.

  Prima di utilizzare l’apparecchio, accertarsi che la frequenza e
  la tensione indicate sulla targhetta coincidano con la tensione
  di rete.
  Specifiche e dettagli sono soggetti a modifica senza
  preavviso.

  @ Per togliere il flessibile dal raccordo curvo, per esempio

  qualora ciò si rendesse necessario per poter facilmente
  rimuovere un’ostruzione.

  Attivazione/disattivazione

  Con l’ausilio di un cacciavite, premere una delle alette di
  bloccaggio, come illustrato. Piegare l’aletta di bloccaggio
  finché non risulta sbloccata. Adesso il raccordo curvo può
  essere facilmente separato dal flessibile.

  Collegamento del cavo di alimentazione 80P/90C
  Inserire la presa del cavo nella spina del motore, soltanto 80P,
  e collegare il cavo alla rete.
  Premendo il pulsante, il motore si accende e si spegne
  alternativamente.

  46 • Page 47

  Y Regolazione della potenza di aspirazione
  sul raccordo curvo in plastica

  Rimozione e sostituzione del motore 80P
  ! Aspire i ganci di chiusura superiori ed estrarre il motore
  predendolo dal manico.

  ! La potenza di aspirazione della bocchetta può essere

  regolata tramite la valvola a saracinesca collocata sul
  raccordo curvo. La potenza di aspirazione è maggiore
  quando la valvola viene spinta in avanti a chiudere l’apertura
  di immissione.

  @ Estrarre il filtro tramite la sua piastra azzurra inferiore e

  scuoterlo delicatamente da una parte all’altra. Durante
  l’operazione di pulizia del filtro, il flessibile deve rimanere
  attaccato al serbatoio.

  @ Per la pulizia per esempio di coperte e tende, la potenza di

  Rimontando il motore, accertarsi che l’interruttore sia collocato
  direttamente sopra la bocca di aspirazione del serbatoio e che
  la spina sia rivolta all’indietro.

  aspirazione può essere ridotta spostando la valvola indietro.

  U Flessibile di gomma o di plastica con
  raccordo curvo in acciaio

  Rimozione e sostituzione del motore 90C
  ! Rimuovere il motore ruotando il suo manico in senso
  antiorario. Estrarre il motore.

  Se il flessibile o il raccordo curvo sono ostruiti, il raccordo
  curvo può essere staccato dal flessibile per rimuovere la
  causa dell’ostruzione.

  Il filtro può essere pulito con aspirazione.
  Smontaggio
  Tenere l’anello il più vicino possibile al raccordo curvo e farlo
  passare sopra l’asta tirando e ruotando contemporaneamente.

  @ Rimontare il motore in modo tale che l’interruttore on/off sia

  in linea con l’interruttore on/off stampato sul serbatoio
  superiore. Ruotare il motore in senso orario finché non si
  ode chiaramente un clic. Se il motore non si blocca in
  posizione quando viene ruotato, premere la leva di
  bloccaggio rossa che si trova all’interno del serbatoio in
  direzione della freccia.

  Montaggio
  Il raccordo di gomma facilita il lavoro e prolunga la durata del
  flessibile. (Se il raccordo è eccessivamente stretto, deve
  essere rimosso e irrorato internamente con gesso da sarto o
  talco).

  Svuotamento del serbatoio 80P/90C
  Dopo aver pulito il filtro e staccato il flessibile, sbloccare i due
  ganci di chiusura e aprire il serbatoio. Sollevare la parte
  superiore e vuotare la parte inferiore del serbatoio.

  ! Collocare il raccordo di gomma su una superficie piatta e

  premere un anello sulla corona finché non si inserisce nella
  scanalatura del manicotto di gomma.
  @ Spingere il raccordo curvo attraverso il giunto e tirarlo finché

  Scuotimento del filtro 82/83
  Affinché la potenza di aspirazione rimanga costante, il filtro
  deve essere il più pulito possibile. Pertanto, il filtro deve essere
  pulito a intervalli regolari, anche varie volte prima che si debba
  procedere allo svuotamento del serbatoio. Spegnere il motore.
  Scuotere il filtro varie volte con l’ausilio dell’asta di
  scuotimento. Durante l’operazione di pulizia del filtro, il
  flessibile deve rimanere attaccato al serbatoio. Il filtro non
  deve essere lavato, né spazzolato.

  possibile.
  # Afferrare il raccordo curvo con la mano sinistra proprio

  accanto al manicotto di gomma e inserire premendo il
  raccordo sferico del flessibile il più possibile.
  $ Ruotare o premere l’anello in posizione corretta nella

  scanalatura del raccordo di gomma.
  % Tirare nelle direzioni indicate dalla freccia: adesso il flessibile

  Scuotimento del filtro 625/626
  Abbassare l’asta di scuotimento del filtro il più possibile,
  finché non si sblocca automaticamente, attivando il dispositivo
  di scuotimento del filtro.
  Normalmente saranno sufficienti 3-4 movimenti in
  successione.
  Non lavare, né spazzolare il filtro, ma mantenerlo pulito
  esclusivamente scuotendolo di frequente oppure pulendolo
  con un altro aspirapolvere.
  Questo apparecchio è provvisto di un filtro in cotone o in
  GORE-TEX.

  è installato.

  I Montaggio dei tubi da Ø50mm
  82/83/625/626
  ! Prima di montare tubi rigidi e la spazzola, bisogna svitare

  l’anello di bloccaggio ruotandolo in senso antiorario.
  @ Montare quindi il tubo e la spazzola, e avvitare l’anello di

  bloccaggio ruotandolo in senso orario finché non si innesta.
  Accessori
  NILFISK offre un’ampia gamma di tubi ed accessori per la
  pulzia di pavimenti, pareti, macchinari, tubazioni e pulizie in
  altezza.

  Manometro
  L’aspirapolvere può essere dotato di un manometro, che
  indica il grado di ostruzione del filtro principale. Quando la
  lancetta si trova nella zona rossa, spegnere il motore e
  procedere alla pulizia del filtro.
  Il manometro si rivela particolarmente utile in impianti con
  tubazioni fisse, dove una riduzione dell’efficienza può non
  essere notata immediatamente.

  O Scuotimento del filtro Solo 80P
  L’aspirapolvere può essere usato anche senza il sacchetto per
  la polvere. In questo caso la polvere si raccoglie nella parte
  inferiore del serbatoio, che viene vuotata quando necessario.
  Per mantenere la potenza di aspirazione a un livello costante,
  il filtro deve essere mantenuto il più pulito possibile,
  scuotendolo a intervalli regolari oppure pulendolo con un altro
  aspirapolvere.
  Il filtro non deve essere lavato, né spazzolato.

  47 • Page 48

  P Svuotamento del serbatoio 82

  q Aspirazione con sacchetto per la polvere
  82/625/626

  ! Spegnere i motori e scuotere il filtro varie volte con l’ausilio

  dell’asta scuotifiltro. Il flessibile deve rimanere collegato.

  ! Per evitare che il sacchetto di carta si laceri mentre

  l’apparecchio è in funzione, si consiglia di aprire il sacchetto
  prima di installarlo nell’apparecchio. Questo può essere
  fatto aprendo delicatamente le pieghe (a) previste su ogni
  lato del sacchetto, in modo tale che la sezione di
  aspirazione del sacchetto sia pressoché quadrata.

  @ Bloccare l’asta scuotifiltro nella posizione più elevata

  utilizzando un arresto in gomma. Togliere il flessibile.
  # Per sbloccare il serbatoio della polvere, allentare i quattro

  ganci ed aprirli completamente.
  @ Per evitare di lacerare il sacchetto di carta sull’apertura (b),

  premere delicatamente e aprire le perforazioni (c) nella carta
  del sacchetto, subito all’interno del foro della guarnizione di
  gomma del sacchetto (d).

  $ Togliere il serbatoio superiore con i motori ancora in

  posizione.
  % Svuotare il serbatoio della polvere.

  # Installare il sacchetto aperto nel serbatoio della polvere, in

  modo che l’apertura del sacchetto di carta (b) sia rivolta
  verso il basso nel fondo del serbatoio. Afferrare
  delicatamente con entrambe le mani le linguette di cartone
  (e) su ciascun lato della guarnizione del sacchetto e far
  scivolare la guarnizione del sacchetto (c) sul tubo di
  raccordo del serbatoio (g). Partendo dal fondo del tubo di
  raccordo del serbatoio, tirare delicatamente la guarnizione
  sopra il tubo con un leggero movimento rotatorio o di
  torsione, spingendola fino alle nervature sul tubo di
  raccordo.

  ^ Rimontare il serbatoio superiore completo dei motori,

  serrare i ganci sul serbatoio. Abbassare l’asta scuotifiltro.

  { Svuotamento del serbatoio 83/625/626
  ! Spegnere i motori, lasciare il flessibile collegato e scuotere il

  filtro come descritto nel paragrafo “Scuotimento del filtro”.
  @ Sollevando la barra a pedale, il serbatoio viene abbassato al

  suolo e può essere estratto dall’apparecchio per lo
  svuotamento. In alternativa, è possibile spingere
  l’apparecchio in avanti per svuotare il serbatoio.

  $ Quando la guarnizione del sacchetto tocca le nervature del

  tubo di raccordo, ripiegare la sigillatura cucita (h), affinché
  non interferisca con la chiusura del serbatoio. Allargare ogni
  lato del sacchetto nel serbatoio, in modo che la parte
  superiore del sacchetto sia a livello dei lati del serbatoio.

  # Dopo lo svuotamento, posizionare il serbatoio sotto la

  macchina, con una maniglia nella parte posteriore.
  Spingendo poi la barra a pedale il serbatoio viene sollevato
  automaticamente e ricollocato in posizione.

  Sistemi di sacchetti per la polvere Tutti i
  modelli

  } Aspirazione con sacchetto per la polvere
  80P/90C

  Per facilità di movimentazione e per uno svuotamento igienico,
  sono disponibili vari sistemi di sacchetti per la polvere e di
  svuotamento.

  L’aspirapolvere viene fornito con sacchetti per la polvere a due
  pieghe, ad autoposizionamento.
  Per sbloccare il serbatoio, allentare i due ganci laterali e
  sollevare la parte superiore motore/filtro.
  Fissare il sacchetto come segue:

  Serbatoio a perdere Solo 83
  Per polveri pericolose, è disponibile un serbatoio a perdere.
  Quando il serbatoio è pieno, viene sigillato con un coperchio e
  un anello di bloccaggio, affinché possa essere smaltito in
  modo sicuro.

  ! Forare la perforazione del sacchetto e collocarlo nel

  serbatoio inferiore.

  w Filtro di scarico Tutti i modelli

  @ Tirare la piastra di plastica azzurra del sacchetto sulla bocca

  interna di aspirazione con tutte e due le mani.
  I filtri di scarico vengono impiegati quando è necessaria
  un’aria di scarico assolutamente pulita. Il filtro di scarico viene
  montato sul motore al posto del diffusore.
  Il filtro di scarico è facile da montare, e l’elemento filtrante è
  sostituibile.
  Assieme al filtro di scarico vengono consegnati un manico
  speciale e le istruzioni per l’uso.

  # Spiegare il sacchetto procedendo con cautela.

  Riposizionare il serbatoio superiore e bloccare i due ganci di
  chiusura.
  Nota
  L’efficienza di aspirazione dipende dalla dimensione e dalla
  qualità del sacchetto per la polvere. Utilizzare soltanto
  sacchetti originali Nilfisk. Se vengono impiegati sacchetti non
  NILFISK, e il flusso d’aria si restringe, può verificarsi un
  surriscaldamento del motore con conseguente
  danneggiamento.

  e Attacco soffiante Solo 80P/90C
  Montaggio
  Togliere il diffusore e il materiale fonoassorbente (vedere
  pagina 2)
  Collocare l’attacco soffiante Rif. 115620 sul motore. Montare il
  manico del motore che terrà in posizione l’attacco soffiante.
  Prima di collegare un flessibile, accertarsi che sia pulito collocare la sua estremità aperta nella bocca di aspirazione
  del serbatoio per un momento mentre i motori sono in
  funzione e scuoterla.

  48 • Page 49

  r Silenziatore Tutti i modelli

  Manutenzione
  Mantenere sempre l’aspirapolvere in un luogo asciutto. I
  cuscinetti del motore sono prelubrificati e progettati per un
  funzionamento pesante prolungato.
  Il filtro della polvere deve essere sostituito con una frequenza
  che dipende dal numero di ore di funzionamento. (Mantenere
  pulito il contenitore con un panno asciutto e una piccola
  quantità di lucidante spray).
  Per maggiori informazioni sulla manutenzione e
  sull’assistenza, interpellare direttamente NILFISK.

  Il livello di rumore nell’aspirapolvere è basso. Se è richiesto o
  desiderato un livello sonoro ancora più basso, sul motore può
  essere installato un silenziatore
  Il silenziatore di rumori, che viene montato al posto dei
  diffusori (vedere pagina 4), riduce il rumore del motore di altri 4
  dB, corrispondenti al 37% circa.
  E’ possibile montare, in qualsiasi momento, filtri di scarico,
  accessorio di soffiaggio o silenziatore.

  Targa

  t Filtro di protezione del motore

  Il modello e il numero di serie dell’apparecchio sono indicati
  sulla targa dell’apparecchio stesso. Questi dati sono richiesti
  al momento dell’ordinazione di parti di ricambio. Nello spazio
  sottostante possono essere annotati il modello e il numero di
  serie dell’apparecchio per futura consultazione.

  Per speciali compiti di filtrazione, la parte inferiore del motore
  può essere provvista di un filtro, che deve essere sostituito a
  intervalli regolari.

  y Accessorio fisso per pavimenti
  82/83/625/626
  L’accessorio fisso per pavimenti viene montato sul serbatoio
  nel seguente modo:
  Inclinare in avanti la leva incernierata.

  Modello

  Numero di serie

  Anno di fabbricazione
  alimentazione

  Tensione di

  Identificazione dei guasti

  ! Collocare il perno fisso nella scanalatura della sospensione,

  e agganciare su di esso la sospensione e il sostegno.


  -

  il motore non si avvia
  un fusibile può essersi bruciato e deve essere sostituito.
  il cavo o la presa a parete possono essere difettosi e
  devono essere controllati.


  -

  la potenza di aspirazione è ridotta
  il sacchetto della polvere può essere pieno e deve essere
  sostituito,
  vedere pagina 4.
  il serbatoio può essere pieno e deve essere svuotato,
  vedere pagina 3-4.
  il filtro può essere intasato e deve essere pulito,
  vedere pagina 3-4.
  il flessibile, il tubo rigido o la bocchetta possono essere
  ostruiti e devono essere puliti,
  vedere pagina 2-3.

  @ Collocare il perno caricato a molla nel foro sul lato opposto

  della staffa del serbatoio.
  # Sollevare l’accessorio per collegare il flessibile alla bocca di

  aspirazione del serbatoio, ruotando in senso orario l’attacco
  a baionetta.

  -

  Per scollegare, procedere nella sequenza inversa.

  -

  Regolazione dei labbri di gomma
  $ La distanza dei labbri di gomma dal pavimento deve essere
  di circa 1 mm; la regolazione avviene con l’ausilio delle due
  viti avvitabili a mano.

  -


  % Durante i periodi di inattività o durante il trasporto,

  l’accessorio fisso deve essere sollevato dal pavimento
  collocando il sostegno della stesso nell’apposito gancio
  situato sull’apparecchio.

  -

  ^ In alternativa è disponibile un set di spazzole in setole.

  49

  il motore non resta bloccato in posizione sul
  serbatoio. Solo 90C
  La leva di bloccaggio rossa collocata nella parte superiore
  del serbatoio non è nella posizione corretta. Spingere la
  leva in direzione della freccia. • Page 50

  EÏÏËvÈο

  ŒÓ·ÚÍË Î·È ¢È·ÎÔ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (On/Off)

  ™∏ª∞¡∆π∫∂™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™
  1. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ·
  Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ÍÂÓԉԯ›·,
  Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ηÈ
  ÁÚ·Ê›·, ‰ËÏ. ·ÓÙÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈÎȷΤ˜
  ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡.
  2. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
  ÛÎfiÓ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ›
  Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ.
  3. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÍËÚ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È
  ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Ë ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ Ù˘
  Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ˘ÁÚ·Û›·. ∏ Û˘Û΢‹ ı·
  Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÂ
  ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 60o C
  (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë Ì¤ÁÈÛÙË Î·È ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜
  ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË.
  4. ∏ Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÍËÚ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ‰ÂÓ ı·
  Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÓÂÚÔ‡ Ë
  ¿ÏÏˆÓ ˘ÁÚÒÓ.
  5. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·fi
  Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÎfiÓ˘ ÛÙ· ·ÎÚÔʇÛÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜
  ۈϋÓ˜, ÔÈ ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔÈ ·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
  ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÍËÚ‹˜
  ÛÎfiÓ˘, Â¿Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜
  Ú‡̷ÙÔ˜.
  6. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
  ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ.
  ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È, ·ÎfiÌË, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÛÂ
  ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ê‡ÁÂÈ
  ‡ÊÏÂÎÙ· ·¤ÚÈ· ‹ ˘ÁÚ¿.
  7. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë
  Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹
  ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‹ ÎÏÂÈÛÙÒÓ
  Ù˙·ÎÈÒÓ, ÊÔ‡ÚÓˆÓ ‹ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘
  ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˙ÂÛÙ¤˜ Ë ·Ó·Ì̤Ó˜ Ù¤ÊÚ˜.
  8. ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â¿Ó ÙÔ
  ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ›¯ÓË ÊıÔÚ¿˜.
  ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÁÈ·
  Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ¤¯ÂÈ ‰Èψı›, Â¿Ó ¤¯ÂÈ
  Ì·ÁÎÒÛÂÈ Û οÔÈ· fiÚÙ· ‹ Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ
  ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi.
  9. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Â¿Ó Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋.
  10. ªË ‚Á¿˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ
  ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. °È· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙·,
  È¿ÛÙ ÁÂÚ¿ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Î·È fi¯È
  ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
  11. ¶¿ÓÙÔÙ ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ú›Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ‹
  ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ·.
  12. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘,
  ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ηψ‰›Ô˘ ÌÂ
  ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·Ú¯Èο Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹. ∆Ô
  ηÏÒ‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ NILFISK.
  13. ¶ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹
  ÂÈÛ΢‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
  ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
  14. ∆˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÌÔÙ¤Ú ‹
  ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÈηÓfi ‹
  ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·ÊÔ‡
  ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘
  Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ‹ ·ÊÔ‡ ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
  15. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ‹
  ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ Ì˯·ÓÈΤ˜ ‹ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
  ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

  ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· Ù·
  ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C
  MfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 80P: ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘
  ηψ‰›Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
  ¶·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Á›ÓÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ¤Ó·ÚÍË Î·È ‰È·ÎÔ‹
  Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.

  Q

  ∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C
  ªËÓ Ù˘Ï›ÁÂÙ ÛÊȯٿ Î·È ÌËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Á‡Úˆ
  ·fi ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË
  ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.

  W

  ™‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· Ù·
  ÌÔÓ٤Ϸ 82/83/625/626
  ∆· ÎÔÓÙ¿ ηÏ҉ȷ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›·˜,
  Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ÌÔÙ¤Ú. ∆Ô Ì·ÎÚ‡ ηÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘
  Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›·˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ú›˙· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.
  ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÙ¤Ú ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ Ì ÙÔ˘˜
  ‰È·ÎfiÙ˜.
  ™ËÌ›ˆÛË
  ∆· ÌÔÙ¤Ú ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÒÛÙ ӷ
  ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘. ∆· ÌÔÙ¤Ú ı·
  Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿.
  ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  ªËÓ ÂÚÓ¿Ù ÙË Û˘Û΢‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ÌËÓ ÙÔ
  Ì·ÁÎÒÓÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÔ ÙÚ·‚¿Ù ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯fiÓ
  ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi. ∫·Ù¿ ÙËÓ
  ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
  ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘
  Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi.

  E

  ¢È·¯‡Ù˘ - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  √ ‰È·¯‡Ù˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Â‡ÎÔÏ·.
  ∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ï·‚‹˜
  ! ™ÙÚ¤„Ù ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË Ï·‚‹ Ì ¤Ó·
  ÓfiÌÈÛÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ οı ‚›‰·˜ Ó· ›ӷÈ
  ηٷÎfiÚ˘ÊË.
  @ ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
  Ù˘ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو. ¶È¤ÛÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘
  ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ·fi ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘
  ÌÔÙ¤Ú. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Û¯¿Ú· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· Î·È ÙÔ
  ‰È·¯‡ÙË. ∆Ô Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
  ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
  # ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰È·¯‡ÙË Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ.
  ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Û¯¿Ú·.
  ∂·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï·‚‹˜
  ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È 1.  ™∏ª∞¡∆π∫∂™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™
  ! ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ·
  Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ÍÂÓԉԯ›·,
  Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ηÈ
  ÁÚ·Ê›·, ‰ËÏ. ·ÓÙÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈÎȷΤ˜
  ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡.
  @ ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
  ÛÎfiÓ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ηÈ
  ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ.
  # ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÍËÚ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È

  ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Ë ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÂ
  Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ˘ÁÚ·Û›·. ∏ Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ
  Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Î·È Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘
  Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë
  ̤ÁÈÛÙË Î·È ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË.

  √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
  µÂ‚·Èˆı›Ù ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜, fiÙÈ Ë
  Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ
  ηÚ٤Ϸ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ·ÚÔ¯‹˜
  Ú‡̷ÙÔ˜.
  √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È
  Û ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

  50 • Page 51

  $ ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ

  @ ∫·ÙfiÈÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ,

  ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÏÔÁ¯ÔÂȉ‹ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
  Á˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
  °È· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·,
  ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰Èηۛ·.

  Î·È ‚ȉÒÛÙ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ̤¯ÚȘ
  fiÙÔ˘ ÛÊ›ÍÂÈ.
  µÔËıËÙÈο ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·
  ∏ NILFISK ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È
  ·ÎÚÔÊ˘Û›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÁÈ·
  ηı·ÚÈÛÌfi Û „ËÏ¿ ̤ÚË Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
  ηı·ÚÈÛÌÔ‡.
  ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ· ÂȉÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· Ù· ‚ÔËıËÙÈο
  ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.

  T

  ∂‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ Î·È Î˘ÚÙfi˜ ۈϋӷ˜ ·fi
  Ï·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
  ! ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ:
  ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ ηÈ
  ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ
  ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÌÔ¯ÏÔ› Ó· “È¿ÛÔ˘Ó” ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
  @ ∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ·fi ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ:
  ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙÔÓ
  ΢ÚÙfi ۈϋӷ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ‡ÎÔÏ·
  οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ.

  O

  ∆›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ - ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 80P
  ∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË
  Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹
  Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ fiÙ·Ó
  ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ›ٷÈ
  fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηı·ÚfiÙÂÚÔ, ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ٷÎÙÈο
  ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ηı·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ̛· ¿ÏÏË
  ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·.
  ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ·È ‹ Ó· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ·È.

  ™ÚÒÍÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ Ì ¤Ó·
  ηÙÛ·‚›‰È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ
  ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ̤¯ÚÈ fiÙÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›.
  ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÌÔ¯Ïfi. ∆ÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ
  ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ.

  Y

  ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi
  ΢ÚÙfi ۈϋӷ
  ! ∏ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
  Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙË ‚·Ï‚›‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi
  ۈϋӷ. ∏ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË fiÙ·Ó
  Ë ‚·Ï‚›‰· ¤¯ÂÈ ÛÚˆ¯Ù› ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ
  ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô.
  ! °È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ¯·Ï·Ú¿ ηχÌÌ·Ù· Î·È ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÁÈ·
  ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘
  ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚·Ï‚›‰· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.

  ∞Ê·›ÚÂÛË Î·È Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú - ÁÈ· ÙÔ
  ÌÔÓÙ¤ÏÔ 80P
  ! ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙȘ Â¿Óˆ
  ·ÛÊ¿ÏÂȘ. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
  @ µÁ¿ÏÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·fi ÙÔ ÌÏ ‰›ÛÎÔ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ηÈ
  ÙÈÓ¿ÍÙ ÙÔ ÂÏ·ÊÚ¿. √ ‡ηÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
  ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘.
  ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
  ‰È·ÎfiÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÊȘ ›ӷÈ
  ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.

  U

  ∂Ï·ÛÙÈÎfi˜ ‹ Ï·ÛÙÈÎfi˜ ‡ηÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ Ì ΢ÚÙfi
  ۈϋӷ ·fi ¯¿Ï˘‚·
  ∂¿Ó ÊÚ¿ÍÂÈ Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ‹ Ô Î˘ÚÙfi˜ ۈϋӷ˜,
  ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ ·fi ÙÔÓ
  ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ.

  ∞Ê·›ÚÂÛË Î·È Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú - ÁÈ· ÙÔ
  ÌÔÓÙ¤ÏÔ 90C
  ! ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘
  ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
  ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ì ̛· ¿ÏÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋
  ÛÎÔ‡·.
  @ ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ‰È·ÎfiÙ˘
  ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘
  ‰È·ÎfiÙË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ο‰Ô˘
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜.
  ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙ›
  ηı·Ú¿ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi “ÎÏÈΔ. ∂¿Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ
  ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÚ¤ÊÂÙÂ, ÙfiÙ ȤÛÙ ÙÔÓ
  ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ̤۷ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜,
  Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜.

  ∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
  ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi
  ۈϋӷ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ ¿Óˆ ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô, ÂÓÒ
  Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚ·‚¿ÙÂ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
  ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ.
  ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
  √ ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηÈ
  ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ. (∂¿Ó Ô
  Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÊ›ÍÂÈ Ôχ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ
  Î·È Ó· ηχ„ÂÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÔÛfiÙËÙ·
  ÎÈ̈ϛ·˜ ‹ Ô‡‰Ú·˜).
  ! ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¿Óˆ Û ̛·

  @
  #

  $
  %

  ∫·ı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C
  ∞ÊÔ‡ ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·È ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ
  ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Û„¿ÏÂȘ ηÈ
  ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ηÈ
  ·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.

  Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ȤÛÙ ¤Ó· ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË
  ÛÙÂÊ¿ÓË, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡
  ηχÌÌ·ÙÔ˜.
  ™ÚÒÍÙ ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ ̤۷ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·È
  ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘.
  ¶È¿ÛÙ ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ, ʤÚÙ ÙÔÓ
  ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÛÚÒÍÙ ÙË ÛÊ·ÈÚÈ΋
  ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
  ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘.
  ™ÙÚ¤„Ù ‹ ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË
  ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.
  °È· Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı› Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜, ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
  ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
  Ù· ‚¤ÏË ÛÙÔ Û¯‹Ì·.

  ∆›Ó·ÁÌ· - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 82/83
  °È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, ÙÔ
  Ê›ÏÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Î·ı·Úfi, ηÈ
  ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È Ù·ÎÙÈο. ªÔÚ› Ó·
  ÙÈÓ·¯Ù› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ô
  ο‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ¢È·Îfi„Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
  ∆ÈÓ¿ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË
  Ú¿‚‰Ô ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô
  ‡ηÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ
  ο‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ·È ‹ Ó·
  ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ·È.

  I

  ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ 50 mm - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  82/83/625/626
  ! ¶ÚÈÓ ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘
  ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘, Í‚ȉÒÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
  ·ÛÊ·Ï›·˜.

  51 • Page 52

  ∆›Ó·ÁÌ· ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 625/626
  ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Ȥ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
  Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·˘ÙfiÌ·Ù·,
  ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘.
  3-4 ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜.
  ªËÓ ϤÓÂÙÂ Î·È ÌË ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ·ÏÏ¿
  ‰È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ Î·ı·Úfi ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ‹
  ηı·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ̛· ¿ÏÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·.
  ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ê›ÏÙÚÔ Â›Ù ·fi ‚·Ì‚¿ÎÈ Â›Ù ·fi
  ˘ÏÈÎfi GORE-TEX.

  ™ËÌ›ˆÛË
  ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ
  ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Û·ÎԇϷ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
  ÌfiÓÔ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Nilfisk. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ
  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û·ÎԇϘ NILFISK, Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÚÔ‹

  ª·ÓfiÌÂÙÚÔ
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› ÌÂ
  Ì·ÓfiÌÂÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ·fiÊڷ͢ ÙÔ˘
  ΢ڛˆ˜ Ê›ÏÙÚÔ˘. ŸÙ·Ó Ë ‚ÂÏfiÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË
  ˙ÒÓË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú
  Î·È Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.
  ∞˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜
  ÛˆÏËÓÒÛÂȘ, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙ‹
  Ù˘¯fiÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

  !

  P

  ÙÔ˘ ·¤Ú·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ
  Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.

  q

  @

  ∂ÎΤӈÛË ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ - ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 82

  ! ¢È·Îfi„Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÙ¤Ú Î·È ÙÈÓ¿ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ

  #

  ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú¿‚‰Ô ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜.
  ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.
  ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË
  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ
  ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·.
  °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘,
  ··ÛÊ·Ï›ÛÙ ٷ 4 ·Û„¿ÏÂȘ, Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ٷ ÂÓÙÂÏÒ˜.
  ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
  ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÌÔÙ¤Ú ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
  ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘.
  ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
  Ì ٷ ÌÔÙ¤Ú Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ¿ÏÈ Ù· ÎÏÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ™ÚÒÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ú¿‚‰Ô ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜.

  $

  @

  #
  $
  %
  ^

  { ∂ÎΤӈÛË ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ - ÁÈ· Ù·
  ÌÔÓ٤Ϸ 83/625/626
  ! ¢È·Îfi„Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÙ¤Ú, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ
  ۈϋӷ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Î·È ÙÈÓ¿ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, fiˆ˜
  ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ‘∆›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘’.
  @ ∞Ó·ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÓÙ¿Ï, Ô Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
  ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÒÛÙ ӷ
  ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ
  ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
  # ∞ÊÔ‡ ·‰ÂÈ¿ÛÂÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ,
  ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ Ì ÙË Ï·‚‹
  ÛÙڷ̤ÓË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÓÙ¿Ï ÚÔ˜ Ù·
  οو. ŒÙÛÈ Ô Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È Î·È
  ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

  ∞Ó·ÚÚfiÊËÛË Ì ۷ÎԇϘ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË - ÁÈ· Ù·
  ÌÔÓ٤Ϸ 82/625/626
  ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙË Û·ÎԇϷ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹
  Ù˘ ÛÙË Û˘Û΢‹, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ Û¯›ÛÈÌfi Ù˘
  ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
  ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ù˘¯¤˜ (a) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
  οı ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‰È·ÙÔÌ‹ Ù˘
  Û·ÎԇϷ˜ Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË.
  °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ Û¯›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙÈÓÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ Ù˘
  Û·ÎԇϷ˜ (b), ÛÚÒÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ηÈ
  ·ÓÔ›ÍÙ ÙȘ Ô¤˜ (c) ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ Û·ÎԇϷ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜
  ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜
  ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ (d).
  ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û·ÎԇϷ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜
  Ù˘ ÛÎfiÓ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ ÛÙfiÌÈÔ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜
  (b) Ó· Â›Ó·È ÛÙڷ̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· οو, ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘
  ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ¶È¿ÛÙ ÌÂÙ¿ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÙȘ
  ÁψÙÙ›‰Â˜ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ (e) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î¿ıÂ
  ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜
  Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜
  (c) ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ۈϋӷ (g). •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ·fi
  ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ۈϋӷ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
  ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ
  ۈϋӷ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ì ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÚÔ˜-›Ûˆ ‹
  ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔ˜ Ù·
  ¿Óˆ ̤¯ÚÈ ÙȘ Ú·‚‰ÒÛÂȘ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÂÈÛfi‰Ô˘.
  ŸÙ·Ó ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ·ÁÁ›ÍÂÈ
  ÙȘ Ú·‚‰ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ۈϋӷ ÂÈÛfi‰Ô˘, ‰ÈÏÒÛÙ ÙË Ú·Ì̤ÓË
  (h) ¤ÓˆÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘
  ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∞ÏÒÛÙ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜
  ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
  Û·ÎԇϷ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜
  ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.

  ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û·ÎÔ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ˘ÁÈÂÈÓÒÓ
  Û˘ÓıËÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë
  Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·‰ÂÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Û·ÎÔ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË.
  ∫¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì›·˜ ¯Ú‹Û˘ - ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 83.
  °È· ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜, ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì›·˜
  ¯Ú‹Û˘. ŸÙ·Ó Ô Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÁÂÌ›ÛÂÈ, ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È ÌÂ
  ¤Ó· η¿ÎÈ Î·È ¤Ó· ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
  ·ÛÊ·Ï‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ο‰Ô˘.

  } ∞Ó·ÚÚfiÊËÛË Ì ۷ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË - ÁÈ· Ù·
  ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û·ÎԇϘ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË ÌÂ
  ‰ÈÏ¿ ÙÔȯÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙË Û˘Û΢‹.
  °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ··ÛÊ·Ï›ÛÙÂ
  ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Û„¿ÏÂȘ Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ì ÙÔ
  ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú/Ê›ÏÙÚÔ˘.

  w

  º›ÏÙÚ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  ∆· Ê›ÏÙÚ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó Â›Ó·È
  ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ôχو˜ ηı·ÚÔ‡ ·¤Ú·. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ
  ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
  ‰È·¯‡ÙË. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·
  Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ª·˙›
  Ì ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂȉÈ΋ Ï·‚‹ ηÈ
  Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.

  ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û·ÎԇϷ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
  ! ∞ÓÔ›ÍÙ ÙȘ Ô¤˜ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ
  οو ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.
  @ ∆Ú·‚‹ÍÙÂ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÙÔÓ ÌÏ Ï·ÛÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ
  Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ۈϋӷ
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘.
  # •Â‰ÈÏÒÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË Û·ÎԇϷ. •·Ó·‚¿ÏÙ ÙÔ ¿Óˆ
  ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ
  ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Û„¿ÏÂȘ.

  52 • Page 53

  e ∂Í¿ÚÙËÌ· Ê˘ÛËÙ‹Ú· - ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C
  ∆ÔÔı¤ÙËÛË
  ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰È·¯‡ÙË Ì ÙÔ Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (‚ϤÂ
  ÛÂÏ›‰· 2)
  ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· 115620 ηÈ
  ÛÙ· ‰‡Ô ÌÔÙ¤Ú. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ
  ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.

  ∫·Ú٤Ϸ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ
  ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ô ÛÂÈÚÈ·Îfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜
  ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú٤Ϸ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¿Óˆ
  ÛÙË Û˘Û΢‹. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ηٿ
  ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹.
  ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙÂ
  ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ÁÈ·
  ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.

  ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÛÙÔ˘˜
  ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
  ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
  fiÙÈ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ - ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ˘
  ¿ÎÚÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Ì ٷ ÌÔÙ¤Ú ÛÂ
  ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÈÓ¿ÍÙ ÙÔÓ.

  ªÔÓÙ¤ÏÔ

  ∞ÚÈıÌfi˜ ÛÂÈÚ¿˜

  ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜

  ∆¿ÛË ÈÛ¯‡Ô˜

  √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
  ñ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿
  - ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Â› Ì›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
  ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË.
  - ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ Ë Ú›˙· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
  ÂÏ·Ùو̷ÙÈο Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô.

  r

  ∂Í¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹.
  ∂¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ‹ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
  ÛÙ¿ıÌË, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
  ˯ÔÌfiÓˆÛ˘.
  ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ
  ‰È·¯˘ÙÒÓ (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 4).
  ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú
  ηٿ 4 dB, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÚ›Ô˘ 37%.

  ñ
  -

  ªÔÚ› Ó· ÚÔÛÙÂı› οı ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ê›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
  ·¤Ú· ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘.
  -

  t

  º›ÏÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú
  °È· ÂȉÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›
  Ê›ÏÙÚÔ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ·˘Ùfi
  ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ù·ÎÙÈο.

  y

  -

  ™Ù·ıÂÚfi ·ÎÚÔʇÛÈÔ ‰·¤‰Ô˘ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
  82/83/625/626

  ñ

  ∆Ô ÛÙ·ıÂÚfi ·ÎÚÔʇÛÈÔ ‰·¤‰Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î¿‰Ô
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
  √ ·ÚıÚˆÙfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
  ! ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Î›‰· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘
  Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·ÁÎÈÛÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ
  ·˘Ù‹Ó.
  @ ∏ ·Î›‰· Ì ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‹ ·fi ÙËÓ
  ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.
  # ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë
  Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ο‰Ô˘
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔÁ¯ÔÂȉ¤˜ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
  ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
  °È· ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·.

  -

  ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ
  $ ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ ·fi ÙÔ ‰¿Â‰Ô ı·
  Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1 mm, Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
  ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
  % ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹ ηٿ ÙË
  ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ·fi
  ÙÔ ‰¿‰Ô, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘
  ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘.
  ^ ¢È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ¤Ó· ÛÂÙ
  ‚Ô˘ÚÙÛÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ψڛ‰Â˜ ‚Ô˘ÚÙÛÒÓ
  ‰·¤‰Ô˘.
  ™˘ÓÙ‹ÚËÛË
  ¢È·ÙËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Û ÍËÚfi ̤ÚÔ˜.
  √È ÙÚȂ›˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È ÚÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ
  ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏÔ‡
  ÊÔÚÙ›Ô˘.
  ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
  ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. (¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔÓ
  ο‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÂÁÓfi ·Ó› Î·È ÌÈÎÚ‹
  ÔÛfiÙËÙ· Á˘·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û ÛÚ¤È).
  ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÈÛ΢‹˜ ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘,
  ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ·¢ı›·˜ Ì ÙËÓ NILFISK.

  53

  Ë ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË
  Ë Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Î·È
  ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË,
  ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 4.
  Ô Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηÈ
  ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ·ÛÌ·,
  ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 3-4.
  ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊÚ·¯ı› Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
  Ù›Ó·ÁÌ·,
  ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 3-4.
  Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ‹ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ
  ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
  ηı¿ÚÈÛÌ·, ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 2-3.
  ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô
  Û˘ÏÏÔÁ‹˜ - ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 90C
  √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
  ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Û ϿıÔ˜ ı¤ÛË.
  ™ÚÒÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜. • Page 54

  54 • Page 55

  NILFISK

  DK

  FIN

  EU Overensstemmelseserklæring
  for Nilfisk støvsugere
  Fabrikant
  Adresse

  Telefon
  Telefax

  Fabrikant
  Adress

  Telefon
  Telefax

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Danmark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  erklærer herved, at:
  Støvsugere
  Nilfisk type
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626

  försäkrar härmed att:
  Dammsugare
  typ Nilfisk
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626

  er fremstillet f.o.m. 1995 i overensstemmelse med
  bestemmelserne i Ministerrådets Direktiver:

  är tillverkad fr o m 1995 i överensstämmelse med
  Ministerrådets direktiv:

  73/23/EØF
  89/336/EØF

  73/23/EEC
  89/336/EEC

  LV-direktivet (Low Voltage)
  EMC-direktivet
  (Electro Magnetic Compatibility)
  M-direktivet (Machine)

  89/392/EEC

  Lågspänningsdirektiv
  EMC-direktiv
  (Elektromagnetisk Kompatibilitet)
  Maskindirektiv

  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  02

  04

  NILFISK

  FIN

  IRL

  EU:n julkilausuma Nilfisk pölynimureiden
  yhdenmukaisuudesta direktiiveihin

  Puhelin
  Telefax

  S

  EU Överensstämmelseförsäkran
  för Nilfisk dammsugare

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  2605 Brøndby
  Danmark
  43 23 81 00
  43 43 77 00

  89/392/EØF

  Valmistaja
  Osoite

  NILFISK

  NILFISK

  GB

  EU Declaration of conformity
  for Nilfisk suction cleaners

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Denmark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  Manufacturer Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  Address
  DK-2605 Brøndby
  Denmark
  +45 43 23 81 00
  Telephone
  +45 43 43 77 00
  Telefax

  täten ilmoitamme että:
  Pölynimureiden
  Nilfisk tyyppi
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626

  hereby declares that:
  Suction cleaners
  Nilfisk, Type
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626

  Vuodesta 1995 alkaen laitteet on valmistettu
  noudattaen yhteisön määräämiä direktiivejä.

  have been manufactured as from 1995 in conformity
  with the provision in the Council Directives:

  73/23/EEC
  89/336/EEC

  73/23/EEC
  89/336/EEC

  89/392/EEC

  LV-direktiivi (pienjännite direktiivi)
  EMC-direktiivi
  (sähkömagneettinen luotettavuus)
  M-direktiivi (kone direktiivi)

  89/392/EEC

  LV-Directive (Low Voltage Directive)
  EMC-Directive
  (Electro Magnetic Compatibility)
  M-Directive (Machine)

  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  05

  06

  55 • Page 56

  A

  NILFISK

  B

  D

  EG-Konformitätserklärung
  für Nilfisk Staubsauger
  Hersteller
  Anschrift

  Tel.
  Fax

  Fabricant
  Adresse

  Tél.
  Tèlécopie

  erklären hiermit, daß:
  Staubsauger
  Nilfisk, Typ
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626
  in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
  folgenden Richtlinien des Rates ab 1995 hergestellt
  wurde:

  89/336/EWG
  89/392/EWG

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Danemark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00
  déclare par la présente que:
  Les aspirateurs
  Nilfisk, type
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626
  ont été construits à partir de 1995 en conformité avec
  les dispositions des Directives du Conseil:
  73/23/CEE

  LV-directive
  (Niederspannungsrichtlinie)
  EMC-directive (EMV-Richtlinie)
  M-directive (Maschinenrichtlinie)

  89/336/CEE
  89/392/CEE

  LV-directive
  (réglementation basse tension)
  EMC-directive (CEM compatibilité
  électromagnétique)
  M-directive
  (réglementation machine)

  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President
  07

  08

  B

  NILFISK

  NILFISK

  NL

  EG-conformiteitsverklaring
  voor Nilfisk stofzuigers
  Fabrikant
  Adres

  Tel.
  Fax

  F

  Déclaration CE de conformité
  pour les aspirateurs Nilfisk

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Dänemark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  73/23/EWG

  NILFISK

  Declaración de conformidad de la CEE
  para los aspiradores Nilfisk

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Denemarken
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  Fabricante
  Dirección

  Teléf.
  Fax

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Dinamarca
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  verklaren hierbij, dat:
  De stofzuigers
  Nilfisk, type
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626
  werden sinds 1995 geproduceerd in
  overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijnen
  van de Raad:

  por la presente declara, que:
  Los aspiradores
  Nilfisk, tipo
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626

  73/23/EEC
  89/336/EEC

  73/23/CEE

  89/392/EEC

  E

  desde 1995 se ha fabricado en conformidad a las
  siguientes Dírectivas del Consejo:

  LV-directive (laagspanning richtlijn)
  EMC-directive
  (elektromagnetische compatibiliteit)
  M-directive (machine richtlijn)

  89/336/CEE
  89/392/CEE

  LV-directive
  (disposición sobre baja tensión)
  EMC-directive
  (compatibilidad electromagnética)
  M-directive
  (disposición sobre la máquina)

  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  12

  10

  56 • Page 57

  NILFISK

  NILFISK

  P

  Declaração de conformidade da CE
  com aspirador Nilfisk
  Fabricante
  Morada

  Tel.
  Fax

  Dichiarazione di conformità - CEE
  per aspirapolvere Nilfisk

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Dinamarca
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  Produttore
  Indirizzo

  Tel.
  Fax

  dichiara che:
  I’aspirapolvere
  Nilfisk, tipo
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626

  73/23/EEC

  73/23/EEC

  89/392/EEC

  dal 1995, è prodotto in conformità alle disposizioni
  contenute nelle Direttive del Consiglio dei Ministri:

  LV-directive
  (regulamento baixa voltagem)
  EMC-directive
  (compatíbílidade electromagnética)
  M-directive (regulamento
  maquinaria)

  89/336/EEC
  89/392/EEC

  LV-direttiva (regolamentazione
  per bassa tensione)
  EMC-direttiva
  (compatibilità elettromagnetica)
  M-direttiva
  (sicurezza macchine)

  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  16

  11

  NILFISK

  GR

  ¢‹ÏˆÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ˘/Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ∂U
  ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜ NILFISK
  ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  ¢È‡ı˘ÓÛË

  ¡Ô.∆ËÏÂÊÒÓÔ˘
  ¡Ô. Fax

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Danimarca
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  declaro que:
  o aspirador
  Nilfisk, tipo
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626
  foi fabricado a partir de 1995 em
  conformidade com as disposições das
  Directrizes do Conselho:

  89/336/EEC

  DK-2605 Brøndby
  Denmark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00
  M ÙË ·ÚÔ‡Û· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ:
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·
  Nilfisk type
  GM80P, GD90C, GM82, GS82, GM83,
  GS83, GM625, GM626
  ·fi ÙÔ 1995 ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
  ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘:
  73/23/EEC
  89/336/EEC
  89/392/EEC

  I

  LV-direktive (Low Voltage)
  EMC-direktive
  (Electro Magnetic Compatibility)
  M-direktive (Machine)

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President
  09

  57 • Page 58

  SERVICE

  Ireland
  Nilfisk-Advance Ltd.
  28 Sandyford Office Park
  Dublin 18
  ☎ +353 1 2943838 - Fax +353 1 2943845

  Australia
  Nilfisk-Advance Pty. Ltd.
  ACN 003 762 623
  Head office:
  17 Leeds Street, Rhodes, N.S.W. 2138
  ☎ (02) 9736 1244 - Fax (02) 9736 3910

  Italia

  ☎ 1 800 011 013

  Customer Response Centre:

  Nilfisk-Advance S.p.A.
  Localita Novella Terza
  25862 Guardamiglio (LO)
  ☎ +39 (0377) 451124 - Fax +39 (0377) 51443

  Belgique / België / Luxembourg

  Japan

  Nilfisk-Advance s.a./n.v.
  Doornveld/Sphere Business Park
  Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
  1731 Zellik-Asse
  ☎ (02) 467.60.50 Fax (02) 463.44.16

  Nilfisk-Advance Inc.
  3-4-9 Chigasaki Minami
  Tsuzuki-Ku Yokohama 224
  ☎ 045-942-7741 - Fax 045-942-6545

  Canada

  Nilfisk-Advance Sdn Bhd
  No. 33, Jalan Petaling Utama 1
  Petaling Utama
  6 Mls, Old Klang Road
  46000 Petaling Jaya
  ☎ 6003-7932919 - Fax 6003-7932912

  Malaysia

  Nilfisk-Advance Ltd.
  396 Watline Avenue
  Mississauga, Ontario L4Z 1X2
  ☎ (905) 712- 3260 - Fax (905) 712-3255

  Danmark

  Nederland

  Nilfisk-Advance Nordic A/S
  Sognevej 25 - Box 344
  DK-2605 Broendby
  ☎ 43 23 83 50 - Fax 43 42 15 95

  Nilfisk-Advance B.V.
  Flevolaan 7, Postbus 341
  1380 AH Weesp
  ☎ 0294-462121 - Fax 0294-430053

  Deutschland

  New Zealand

  Nilfisk-Advance AG
  Siemensstraße 25-27
  25462 Rellingen
  ☎ (041 01) 3990 - Fax (041) 399191

  Nilfisk-Advance Limited
  477 Great South Road, Penrose
  Auckland
  ☎ (09) 525 0092 - Fax (09) 525 6440

  Zentraler Kundenservice
  ☎ 0180 53 56 797

  Norge
  Nilfisk-Advance AS
  Ulvenvejen 89C, 0680 Oslo, Postboks 196, Manglerud, 0612 Oslo
  22 08 63 50 - Fax 22 08 63 63

  Distriktsrepresentanter over hele landet

  España
  Nilfisk-Advance, S.A.
  Central: 08349-Cabrera de Mar (Barcelona)
  Camí del Mig, s/n
  ☎ (93) 750 11 11*/ Fax 759 55 10

  Portugal
  Nilfisk-Advance Lda.
  Rua Cândido de Figueiredo, 91-i, 1500 Lisboa
  7784142 - Fax 7785613

  Porto 526766 - Fax 520739
  Açores 25642
  Madeira 228965 - Fax 228796

  Tel éfono nacional de Servicio Comercial: 902 200 201
  Tel éfono nacional de Servicio Técnico: 902 300 301

  Finland / Suomi
  Berner Oy Automotive/Household
  Sahaajankatu 14
  00810 Helsinki
  09-134 511 - Fax 09-134 51 540

  Email: automotive@berner.fi

  Schweiz / Suisse
  Nilfisk-Advance AG
  Industrie Nord, 8902 Urdorf
  1/735 60 70 - Fax 1/735 60 71

  Villars-Ste-Croix 021/635 82 41
  Fax 021/635 82 81

  France
  Nilfisk-Advance S.A.
  BP 246
  91944 Courtaboeuf Cedex
  ☎ (01) 69.59.87.00 - Télécopie (01) 69.59.87.01

  Singapore
  Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
  22 Woodlands Ind Park E1
  Singapore 757740
  ☎ (65) 759 9100 - Fax (65) 759 9133

  Greece:
  Embion S.A.
  §Â ˆÊ.BÔ ˘ÏÈ ·ÁÌ ¤ÓË ˜60
  AÚÁ ˘ÚÔ ‡•ÔÏË
  164 52 Aı ‹Ó ·
  ☎ 9950613 - Fax 9951680

  Sverige
  Nilfisk-Advance AB
  Sjöbjörnsvägen 5
  Box 44045, 117 67 Stockholm
  ☎ 0855 94400 - Fax 0855 94430

  Hong Kong
  Nilfisk-Advance Ltd.
  2001, 20/F. HK Worsted Mills
  Industrial Building
  31-39 Wo Tong Tsui Street
  Kwai Chung, N.T.
  ☎ 2427 59 51 - Fax 2487 58 28

  58 • Page 59

  SERVICE
  Taiwan
  Nilfisk-Advance Ltd.
  1 F, No. 23, Lane 132, Sec. 2
  Ta An Road, Taipei
  ☎ 700 22 68 - Fax 784 08 43

  United Kingdom
  Nilfisk-Advance Limited

  Newmarket Road
  Bury St. Edmunds
  Suffolk IP33 3SR
  ☎ (01284) 763163 Fax (01284) 750562

  USA
  Nilfisk-Advance Inc.

  14600 21st Avenua North
  Plymooth, MN 55447-3408
  ☎ +1612 476 2235 - Fax 1612 473 1764
  Nilfisk-Advance America, Inc.

  300 Technology Drive
  Malvern, PA 19355
  ☎ (610) 647-6420 - Fax (610) 647-6427

  Österreich
  Nilfisk-Advance GmbH
  Vorarlberger Allee 46
  1230 Wien
  1 616 58 30 - Fax 1 616 58 30 40

  59 • Page 60

  60

  Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna.

  Märkeffekt
  W
  Max. effekt
  W
  Skyddsklass (fukt, damm)

  Skyddsklass (el)

  eller jordet
  Luftflöde med slang
  l/sek
  Luftflöde utan slang
  l/sek
  Sugkraft
  kPa
  Sugkraft med slang
  W
  Sugkraft utan slang
  W
  Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (ISO 11203)
  a) Dammsugar + munstycke dB(A)/20µPa
  b) Dammsugar
  dB(A)/20µPa
  Huvudfilteryta, bomull
  cm2
  Utblåsfilter HEPA, yta
  cm2
  Utblåsfilter ULPA, yta
  cm2
  Behållarkapacitet
  l
  Dammpåsens kapacitet
  l
  Vikt
  kg

  SPECIFIKATIONER

  SVENSKA

  Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes.

  Merkeeffekt
  W
  Maksimaleffekt
  W
  Beskyttelsesgrad (fukt, støv)

  Beskyttelsesklasse (elektrisk)

  eller jordet
  Luftstrøm med slange
  l/sek
  Luftstrøm uten slange
  l/sek
  Undertrykk
  kPa
  Sugekraft med slange
  W
  Sugekraft uten slange
  W
  Lydtryksnivå 1,5 m avstand (ISO 11203)
  a) Støvsuger + munnstykke dB(A)/20µPa
  b) Støvsuger alene
  dB(A)/20µPa
  Overflatestørrelse hovedfilter, bomull cm2
  Utblåsingsfilter, HEPA, overflate
  cm2
  Utblåsingsfilter, ULPA, overflate
  cm2
  Beholderens kapasitet
  l
  Støvposens kapasitet
  l
  Vekt
  kg

  SPESIFIKASJONER

  NORSK

  Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

  Mærkeeffekt
  W
  Maksimaleffekt
  W
  Beskyttelsesgrad (fugt, støv)
  Beskyttelsesklasse (elektrisk)
  eller jordet
  Luftstrøm med slange og rør
  l/sek
  Luftstrøm UDEN slange og rør
  l/sek
  Vakuum
  KPa
  Sugeeffekt med slange og rør
  W
  Sugeeffekt
  W
  Lydtrykniveau i 1,5 m afstand (ISO 11203)
  a) Støvsuger + mundstykke dB(A)/20µPa
  b) Støvsuger
  dB(A)/20µPa
  Hovedfilter(Bomuld)
  cm2
  HEPA exhaust filter area
  cm2
  ULPA exhaust filter area
  cm2
  Beholdervolumen
  l
  Støvposevolumen
  l
  Vægt
  kg

  SPECIFIKATIONER

  DANSK

  DATA

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  I
  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor • Page 61

  61

  Technische Änderungen vorbehalten.

  Leistungsaufnahme Motor
  W
  Leistungsaufnahme Motor, max.
  W
  Schutzklasse (Feucht., Staub)

  Schutzklasse (elektrisch)

  oder geerdet
  Luftmenge mit Schlauch
  l/Sek.
  Luftmenge ohne Schlauch
  l/Sek.
  Unterdruck
  kPa
  Saugleistung mit Schlauch
  W
  Saugleistung ohne Schlauch
  W
  Schalldruckpegel in 1,5m Abstand (ISO 11203)
  a) Staubsauger mit Schlauch dB(A)/20µPa
  b) Staubsauger ohne Schlauch dB(A)/20µPa
  Hauptfilterfläche, Baumwolle
  cm2
  Abluftfilter, HEPA, Fläche
  cm2
  Abluftfilter, ULPA, Fläche
  cm2
  Behälter-Kapazität
  Liter
  Staubbeutel-Kapazität
  Liter
  Masse (Gewicht)
  kg

  SPEZIFIKATIONEN

  DEUTSCH

  Specifications and details are subject to change without prior notice.

  Rated power
  W
  Max. power
  W
  Protection grade (moist., dust)

  Protection class (electrical)

  or grounded
  Airflow with hose
  l/sec
  Airflow without hose
  l/sec
  Vacuum
  kPa
  Suction power with hose
  W
  Suction power without hose
  W
  Sound pressure level at 1.5 m (ISO 11203)
  a) Vacuum cleaner+nozzle dB(A)/20µPa
  b) Vacuum cleaner
  dB(A)/20µPa
  Main filter area
  cm2
  Exhaust filter, HEPA, surface area
  cm2
  Exhaust filter, ULPA, surface area
  cm2
  Container capacity
  l
  Dust bag capacity
  l
  Weight
  kg

  SPECIFICATIONS

  ENGLISH

  Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.

  Moottorin nimellisteho
  W
  Moottorin teho, max.
  W
  Kotelointiluokka (sähköinen)

  Suojausluokka (kosteus, pöly)

  maadoitettu
  Ilman virtaus putken kanssa
  l/sek
  Ilman virtaus ilman putkea
  l/sek
  Imu
  kPa
  Imuteho putken kanssa
  W
  Imuteho ilman putkea
  W
  Äänenvoimakkuus 1,5 m etäisyydellä (ISO 11203)
  a) Imuri suulakkeella
  dB(A)/20µPa
  b) Imuri
  dB(A)/20µPa
  Pääsuodattimen pinta-ala, puuvilla cm2
  Poistoilman suodatin, HEPA, pinta-ala cm2
  Poistoilman suodatin, ULPA, pinta-ala cm2
  Säiliön tilavuus
  l
  Pölypussin tilavuus
  l
  Painor
  kg

  TEKNISET TIEDOT

  SUOMI

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor • Page 62

  62

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  Las especificaciones y detalles pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

  Potencia nominal
  W
  Potencia máxima
  W
  Grado de protección (humedad, polvo)

  Clase de protección (eléctrica)

  o con toma de tierra
  Caudal con manguera
  l/seg
  Caudal sin manguera
  l/seg
  Vacío
  kPa
  Potencia de aspiración con manguera
  W
  Potencia de aspiración sin manguera
  W
  Nivel de sonoro 1,5 m (ISO 11203)
  a) Aspirator + boquilla
  dB(A)/20µPa
  b) Aspiratorr
  dB(A)/20µPa
  Área de superficie del filtro principal, algodón cm2
  Filtro de absoluto, HEPA, área de superficie cm2
  Filtro de absoluto, ULPA, área de superficie cm2
  Capacidad del depósito
  litros
  Capacidad de la bolsa de polvo
  litros
  Peso del aspirador
  kg

  ESPECIFICACIONES

  ESPAÑOL

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

  Stroomverbruik motor
  W
  Opgenomen vermogen, max.
  W
  Veiligheidsklasse (vocht, stof)
  Veiligheidsklasse (elektrisch)
  of geaard
  Luchtstroom met slang
  l/sec
  Luchtstroom zonder slang
  l/sec
  Vacu‚mdruk
  kPa
  Zuigkracht met slang
  W
  Zuigkracht zonder slang
  W
  Geluidsniveau op 1,5 m (ISO 11203)
  a) Stofzuiger + mondstuk
  dB(A)/20µPa
  b) Stofzuiger
  dB(A)/20µPa
  Oppervlakte hoofdfilter, katoen
  cm2
  Afzuigfilter, HEPA, oppervlakte
  cm2
  Afzuigfilter, ULPA, oppervlakte
  cm2
  Inhoud stofbak
  liter
  Inhoud stofzak
  liter
  Gewicht
  kg

  TECHNISCHE GEGEVENS

  NEDERLANDS

  Les caractéristiques des matérials peuvent être modifiées à tout moment, en fonction de l’évolution technique.

  Consommation normalisée
  W
  Consommation maximale
  W
  Indice de protection (humidité, poussière) –
  Classe de protection électrique

  ou mis à la terre
  Débit d’air avec flexible
  l/s
  Débit d’air sans flexible
  l/s
  Aspiration
  kPa
  Puissance d’aspiration avec flexible
  W
  Puissance d’aspiration sans flexible
  W
  Niveau sonore à 1.5 m (ISO 11203)
  a) aspirateur avec flexible et embouchure dB(A)/20µPa
  b) aspirateur seul
  dB(A)/20µPa
  Superficie du filtre principal, coton
  cm2
  Superficie du filtre HEPA
  cm2
  Superficie du filtre ULPA
  cm2
  Contenance du bac
  litres
  Contenance du sac à poussière
  litres
  Poids de l’appareil
  kg

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  FRANÇAIS

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor • Page 63

  63

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  I
  33
  18
  200
  -

  I
  38
  20
  250
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  38
  20
  270
  -

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  63
  61
  2100
  3300
  4600
  12,25
  6,25
  5

  850
  950
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  GM 80P GM 80P GM 80P
  220-240V 110-120V
  100V

  OÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

  ∞Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
  W
  ∞ÓÒÙ·ÙË ÈÛ¯‡
  W
  µ·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (˘ÁÚ·Û›·, ÛÎfiÓË)
  ∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ (ËÏÂÎÙÚÈ΋)
  ‹ Ù‹˜ ÁÂlˆÛ˜
  ƒÔ‹ ·¤Ú· Ì ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·
  l/sec
  ƒÔ‹ ·¤Ú· ¯ˆÚ›˜ ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·
  l/sec
  ∞Ó·ÚÚfiÊËÛË ∫ÂÓÔ‡
  kPa
  ŒÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Ì ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·
  W
  ŒÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· W
  ™Ù¿ıÌË ıop‡‚ou ÛÂ1,5 Ì (πS√ 11203)
  ·. AoppoÊËÙ‹p·˜ + ™¿pÙËÌ·
  (dB(A)20ÌP·)
  ‚. AoppoÊËÙ‹p·˜
  (dB(A)20ÌP·)
  ∂Ì‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ê›ÏÙÚÔ˘, ∞fi ‚·Ì‚¿ÎÈ
  cm2
  º›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·, HEPA, ÂÌ‚·‰fiÓ
  cm2
  º›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·, ULPA, ÂÌ‚·‰fiÓ
  cm2
  ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
  Ï›ÙÚ·
  ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË
  Ï›ÙÚ·
  ÛÙo ÛÒÌ· Ùo˘ ·ÔÚÚoÊËÙÚ·
  kg

  ¶ÚԉȷÁÚ·„¤˜

  EÏÏËÓÈο

  Caratteristiche e dettagli possono variare senza preavviso

  Potenza nominale
  W
  Potenza massima assorbita
  W
  Grado di protezione (umidità, polvere)

  Classe di protezione (elettrica)

  Messa a terra (alternative)
  Flusso d’aria con tubo flessibile
  l/sec
  Flusso d’aria senza flessibile
  l/sec
  Depressione
  kPa
  Potenza di aspirazione con flessibile
  W
  Potenza di aspirazione senza flessibile W
  Livello pressione sonora a 1,5 m (ISO 11203)
  a) Aspirapolvere+spazzola
  dB(A)/20µPa
  b) Solo aspirapolvere
  dB(A)/20µPa
  Superficie filtro principale, cotone
  cm2
  Superficie filtro di scarico, HEPA
  cm2
  Superficie filtro di scarico, ULPA
  cm2
  Capacità del serbatoio
  litri
  Capacità del sacco polvere
  litri
  Peso
  kg

  CARATTERISTICHE

  ITALIANO

  Especficaçôes e detalhes estâo sujeitos a alteraçâo sem aviso prévio.

  Potência estimada
  W
  Potência máx.
  W
  Grau de protecção (humidade, pó)

  Classe de protecção (eléctrica)

  Ligação à terra
  Fluxo de ar sem mangueira
  l/seg
  Fluxo de ar com mangueira
  l/seg
  Vácuo
  kPa
  Potência de aspiração sem mangueira W
  Potência de aspiração com mangueira W
  Nível pressâo som a 1,5 m (ISO 11203)
  a) Aspirador com bocal
  dB(A)/20µPa
  b) Aspirador
  dB(A)/20µPa
  Área de superfície do filtro principal,Algodão cm2
  Filtro de exaustão, HEPA, superfície
  cm2
  Filtro de exaustão, ULPA, superfície
  cm2
  Capacidade do recipiente
  litros
  Capacidade do saco de pó
  litros
  Peso
  kg

  ESPECIFICAÇÕES

  PORTUGUÊS

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  38
  20
  270
  -

  1200
  1300
  IP40

  GD 90C
  220-240V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  I
  38
  20
  250
  -

  1100
  1200
  IP40

  GD 90C
  110-120V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  63
  61
  800
  3300
  4600
  14,5
  6,50
  5

  33
  18
  200
  -

  850
  950
  IP40

  GD 90C
  100V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  67
  75
  15
  360
  430

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  220-240V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64,5
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  GM 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GS 82
  110-120V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  28

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1200
  1300
  IP40

  GS 82
  100V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  67
  18500
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  135
  22
  750
  800

  3600
  4100
  IP40

  GM 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  590

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  220-240V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  63,5
  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  82
  93
  15
  485
  580

  2450
  2600
  IP40

  GS 83
  110-120V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  14300
  3x3300
  3x4600
  69
  53

  70
  78
  14
  380
  470

  1800
  2000
  IP40

  GS 83
  200V

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  GM 625 GM 625 GM 625
  220-240V 110-120V 110-120V
  GM motor GM motor GS motor

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  67
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  80
  90
  20
  510
  540

  2400
  2600
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  80
  88
  20
  500
  530

  2200
  2400
  IP40

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  I
  67
  75
  15
  360
  410

  1600
  1700
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  6600
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  50

  I
  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1280
  IP40

  GM 625 GM 626 GM 626 GM 626
  100V
  220-240V 110-120V 110-120V
  GS motor GM motor GM motor GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor

  64
  16000
  2x3300
  2x4600
  46
  46
  55

  61
  65
  14
  265
  300

  1170
  1290
  IP40

  GM 626
  100V
  GS motor • Page 64

  82120000 - 01/11 Printed in Denmark by Phønix-Trykkeriet as
  Man.: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-2605 Brøndby, Denmark


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk 82 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk 82 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info