Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
59
nederlands
ATTIX 360-2M
ATTIX 550-2M / ATTIX 560-2MXC
ATTIX 751-2M / ATTIX 761-2MXC
1)
Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger
Storing Oorzaak Eliminatie
Aanspreken van het akoes-
tische waarschuwingssig-
naal (verminderd zuigver-
mogen)
> Stofzak vol. Zie hoofdstuk 7.2.2 „Veilig-
heidsfilterzak vervangen“.
> Filterelement vervuild. Zie hoofdstuk 4.5/4.6 „Filterele-
ment reinigen“ resp. 7.2.5/7.2.6
„Filterelement vervangen“.
> Alleen bij ATTIX 560-2MXC/
761-2MXC:
reinigingsmechanisme defect
Nilfisk-Alto-service informeren
Geen zuigvermogen bij het
natzuigen
> Reservoir vol Het toestel uitschakelen. Het
reservoir leegmaken.
Zuiger wordt tijdens het
natzuigen uitgeschakeld
> Reservoir vol Het toestel uitschakelen. Het
reservoir leegmaken.
Spanningsschommelingen > Te hoge impedantie van de
spanningsvoorziening.
Het toestel op een ander stop-
contact aansluiten dat zich
dichter bij de zekeringenkast
bevindt. Er zijn geen span-
ningsschommelingen boven
7% te verwachten als de impe-
dantie op het overdrachtspun
0.15 bedraagt.
9 Allerlei
9.2 Garantie
Voor de garantie en vrijwaring
gelden onze algemene ver-
koops- en leveringsvoorwaar-
den. Wijzigingen in het kader
van technische vernieuwingen
voorbehouden.
9.3 Keuringen en
vergunningen
De zuigers werden gecontro-
leerd overeenkomstig IEC/EN
60335-2-69 met inbegrip van
appendix AA. Er werd vastge-
steld dat wordt voldaan aan alle
eisen inzake toestellen van de
stofklasse M.
Controles overeenkomstig de
nationale maatregelen ter voor-
koming van ongevallen moeten
regelmatig gebeuren (in Duits-
land overeenkomstig BGV A2
en DIN VDE 0701 Deel 1 en
Deel 3 in regelmatige interval-
len en na een reparatie of een
verandering).
Tenminste één keer per jaar
moet door de producent of een
geïnstrueerde persoon een
stoftechnische controle worden
doorgevoerd, b.v. inzake bescha-
diging van de filter, de dichtheid
van het toestel, de werking van
de controle-inrichtingen.
9.1 Toestel ter recycling
afgeven
Het uitgediende toestel onmid-
dellijk onbruikbaar maken.
1. De netstekker uittrekken en
de aansluitkabel doorknip-
pen.
Gooi elektrische toestellen
nooit in het huisvuil!
Overeenkomstig de Europese
Richtlijn 2002/96/EG inzake
Elektrische en Elektronische
Uitgediende Toestellen moeten
uitgediende elektrische toe-
stellen separaat verzameld en
voor recycling ter beschikking
gesteld worden.
Neem bij vragen s.v.p. contact op
met uw gemeenteadministratie
of uw dichtsbijzijnde leverancier.
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk-ALTO ATTIX 550-2M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk-ALTO ATTIX 550-2M in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info