Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
C 100.7 / C 105.7 / C 110 .7
C 110.7 X-TRA (C 110.7 NZ)
C 120.7 / C 120.7 X-TRA, C 125.7 / C 125.7 X-TRA
Gebruiksaanwijzing
NL
10.2019
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  C 100.7 / C 105.7 / C 110 .7
  C 110.7 X-TRA (C 110.7 NZ)
  C 120.7 / C 120.7 X-TRA, C 125.7 / C 125.7 X-TRA

  Gebruiksaanwijzing

  NL
  10.2019 • Page 2

  De handleiding bestaat uit drie delen. Deel 1:3
  Veiligheidsinstructies. Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing.
  Deel 3:3 Technische specificaties en Verklaring van
  overeenstemming.

  Deel 1:3 Veiligheidsinstructies
  Lees voor eerste gebruik van het apparaat de
  instructies zorgvuldig door. Bewaar de hand­
  leiding voor later gebruik.
  De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemar­
  keerd met dit symbool moeten worden nage­
  leefd om lichamelijk letsel of ernstige materi­
  ële schade te voorkomen.

  Waarschuwingen

  Deze machine is ontworpen voor gebruik met
  door
  Nilfisk
  geleverde
  of
  aanbevolen
  schoonmaakmiddelen. Het gebruik van andere
  schoonmaakmiddelen kan een negatieve invloed
  hebben op de veilige werking van de machine.
  Bij verkeerd gebruik kunnen hogedrukstralen
  gevaarlijk zijn. Richt de waterstraal nooit op
  personen, apparaten die onder stroom staan
  of de machine zelf.
  Gebruik de machine niet in de buurt van personen,
  tenzij deze beschermende kleding dragen.
  Richt de straal niet op uzelf of anderen om schoeisel
  te reinigen.
  Explosiegevaar – Spuit niet met ontvlambare
  vloeistoffen.
  Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt
  door kinderen of onbevoegden.
  Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijn
  belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik
  alleen slangen, fittingen en koppelingen die zijn
  aanbevolen door de Nilfisk.
  Om te zorgen voor de veiligheid van het apparaat
  moet u altijd alleen originele reserveonderdelen
  gebruiken die door Nilfisk aangeraden zijn.
  Water dat door de terugstroombeveiliger en
  gestroomd is, wordt gezien als niet-drinkbaar.
  Gebruik de machine niet indien een voedingskabel
  of belangrijke onderdelen van de machine beschadigd
  zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hogedrukslangen
  of het spuitpistool.
  Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk
  zijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat
  geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de
  verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij
  adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met
  een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven
  de grond bevindt.
  Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
  het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat, als
  u klaar bent met gebruik of als u het omwisselt naar
  2

  een andere functie, tijdens reparaties en onderhoud.
  Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnen
  gassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kan
  gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gebruik ter
  bescherming tegen drijfgassen een ademhalingsmasker
  klasse FFP 2 of hoger, afhankelijk van de omgeving
  die gereinigd wordt.

  Bedoeld gebruik en aansprakelijkheidsvoorwaarden

  • De serie C, D, E en P zijn alleen bedoeld voor
  huishoudelijke reinigingsdoeleinden en voor gebruik
  in een verticale positie. Leder ander gebruik wordt
  gezien als incorrect.
  • Een hogedrukreiniger werkt voor verschillende
  reinigingstaken en resultaten met verschillende
  drukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd de
  instructies op reinigingsmiddelen voor gebruik,
  noodgevallen en wegwerpen.
  • Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur
  onder 0°C. Start een bevroren apparaat nooit,
  gebruik het nooit binnen en dek het nooit af tijdens
  gebruik. Dit wordt gezien als incorrect en foutief
  gebruik. Gebruik van de foutieve druk, een verkeerd
  reinigingsmiddel en/of toepassing kan schade
  aan het apparaat, oppervlakken, materiaal en
  apparatuur veroorzaken.
  Alle bovenstaande wordt gezien als incorrect en foutief
  gebruik. Nilfisk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
  schade als gevolg van incorrect of foutief gebruik.
  Zie de website www.get-started.nilfisk.com voor meer
  instructies en informatie over gebruik, noodgevallen
  en wegwerpen.

  Veiligheidsapparaten en hun werking

  Het apparaat stopt automatisch wanneer de trekker
  van het spuitpistool wordt losgelaten. Het apparaat
  start weer als u de trekker weer indrukt. Het spuitpistool
  is voorzien van een vergrendeling. Als hij geactiveerd
  is, kan het spuitpistool niet bediend worden.
  Het apparaat beschikt over een zelfherstellende
  thermobescherming. Als het apparaat oververhit
  is, schakelt de thermobescherming de stroom uit.
  Wacht in dit geval tot het apparaat afgekoeld is. Een
  geïntegreerde hydraulische veiligheidsklep beschermt
  het systeem tegen ontoelaatbare overdruk.

  Voorzorgsmaatregelen

  De aansluiting van de elektriciteitstoevoer moet
  worden uitgevoerd door een bevoegde elek­tricien
  en conformIEC 60364-1. Het is aan te raden dat de
  stroomtoevoer naar dit apparaat een aardlekschakelaar
  bevat die de toevoer onderbreekt als het stroomverlies
  naar de aarde gedurende 30 ms hoger is dan 30
  mA of een apparaat waarmee een aardingscircuit
  ontstaat.
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 3

  • Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen met
  eigenschap D conform IEC 947-2 of overeenstemmende
  normen buiten IEC.
  • Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit vervangen
  worden door een bevoegd Nilfisk-distributeur of
  vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaarlijke
  situaties te voorkomen.
  • Er is geen actie nodig voor het aanpassen van
  apparaten met dubbel voltage en frequentie.
  • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
  • De gebruiker en iedereen in de directe nabijheid
  van de locatie die gereinigd wordt, moet ervoor
  zorgen dat hij be­schermd is tegen opspattend vuil
  tijdens het reinigen.
  • Draag altijd veiligheidslaarzen, een ademmasker,
  oorbescherming, veiligheidsbril en beschermende
  kleding tijdens gebruik.
  • De hoge druk die door het apparaat gegenereerd
  wordt, vormt een aanzienlijk gevaar. Houd de
  spuitlans stevig en met beide handen vast. Op de
  spuitlans wordt een terugslagkracht en een plotselinge
  momentkracht uitgeoefend tijdens gebruik.
  • Zie DEEL 3:3 voor de daadwerkelijke omvang van
  de terugslagkracht.
  • Tijdens transport: Plaats het apparaat horizontaal
  op de achterkant en maak vast met de banden.
  Binnen de EU
  Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt of
  onderhouden door kinderen. Het apparaat mag
  worden gebruikt door personen met een lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek
  aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan
  of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik
  van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die
  het gebruik met zich meebrengt.

  Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing
  Bevat een algemeen overzicht van het apparaat
  en de werkende elementen, en illustraties over
  voorbereiding, gebruik, wateraansluiting, opslag
  en onderhoud door de gebruiker.

  A Uitpakken en voorbereiden voor gebruik

  Volg illustraties in A.

  B Aansluiten op waterleiding

  Hogedrukreinigers zijn alleen geschikt voor
  gebruik op het waterleidingnet, eventueel met een
  terugstroombeveiliger. Controleer de nationaal geldende
  regels en pas eventueel een terugstroombeveiliger
  toe.
  • Gebruik een tuinslang van 10-25 meter, diameter
  minimaal 13 mm.
  • Volg instructie B.
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  C Aansluiten op andere waterbronnen

  Bij gebruik op een regenton, meren en rivieren
  gebruik altijd een fijnfilter maar beter is aansluiten
  op waterleidingnet. Bij constatering zand in de pomp
  vervalt de garantie. Volg illustraties in C.

  D Koppelen van spuitlans en apparaat

  Alleen serie C-PG en D-PG. Na het plaatsen van
  de batterijen, D1.1, hebt u twee minuten om de
  spuitlans en het apparaat te koppelen. Het oranje
  lampje knippert als naar het apparaat gezocht wordt.
  Als de onderdelen gekoppeld zijn, gaat het lampje
  uit. Volg illustratie D1.1 tot D1.5. Als het koppelen
  afgebroken wordt, voer het dan uit aan de hand van
  illustratie D2.1 tot D2.5. De voedingsregulering wordt
  aangegeven met een groen lampje. Zie illustratie
  D3.1 en D3.2.

  E Het apparaat langer dan 5 minuten
  onbeheerd achterlaten

  Zie lijst met waarschuwingen. Volg de illustraties
  in E.

  F Na gebruik en opslag

  Doe na gebruik altijd het volgende: Schakel het
  apparaat uit. Laat het water uit het apparaat en de
  accessoires lopen om schade door bevriezing te
  voorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact.
  Koppel de waterinlaatslang los. Wikkel de stroomkabel
  en hogedrukslang op, om schade aan de kabel,
  hogedrukslang en appendage te voorkomen. Het
  apparaat moet op een vorstvrije plek bewaard worden.
  • Volg illustraties in F.

  G Onderhoud, inspectie en reparaties

  Er dient altijd onderhoud aan het apparaat uitgevoerd
  te worden als het apparaat na lange tijd in de opslag
  weer gebruikt wordt.
  Inspecteer het apparaat en de accessoires voor
  gebruik altijd op beschadigingen. Handel bij schade
  volgens de genoemde waarschuwingen.
  • Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschreven
  in deze gebruikershandleiding. Als het apparaat niet
  wil starten of stoppen, pulseert, een schommelende
  druk heeft, de motor hapert, zekeringen doorslaan
  of er geen water uitkomt, zie dan het u het schema
  voor Fouten opsporen op onze website www.getstarted.nilfisk.com. Alle reparaties dienen te worden
  uitgevoerd in een door Nilfisk erkende werkplaats
  en met originele Nilfisk reserveonderdelen.
  • Gebruiksonderhoud in overeenstemming met
  illustraties in G.

  3 • Page 4

  Deel 2:3 - Gebruiksaanwijzing

  C 120
  C 125

  C 120
  C 125

  C 100 / C 105
  C 110

  C 100
  C 105
  C 110

  C 110 X-TRA / C 110 (NZ)

  C 100
  C 105
  C 110

  C 100 Basic

  C 100 Basic

  C 120 / C 120 X-TRA

  www
  www.get-started.nilfisk.com

  C 125 / C 125 X-TRA

  4

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 5

  A

  x2

  x2

  x2

  x1

  x1

  x1

  x1

  C 125

  C 120

  x2

  x2

  x1
  x1

  x2
  C 120 X-TRA / C 125 X-TRA

  A1.1

  A1.4

  A1.3

  x2

  A1.5

  x2

  x1
  x1

  C 110
  C 120

  C 110
  C 120

  A1.1

  A1.2

  A1.6

  C 110 (NZ)
  C 110 X-TRA
  C 120

  x1
  x2

  x2

  A2.1
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  A2.2

  5 • Page 6

  A
  C 125

  A2.3

  C 110 (NZ)
  C 110 X-TRA
  C 120
  C 125

  A3.1

  A2.4

  A3.2

  x1

  A3.3

  A3.4

  A4.2

  A4.1

  A4.3

  A4.4

  A4.5

  6

  A4.6

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 7  B
  B1.2
  40º

  B1.3
  B1.1

  B1.4

  B1.5

  B1.6

  B1.7

  B1.11

  B1.8

  B1.12

  B1.9

  B1.10

  B2.1

  MPa
  bar
  MPa
  bar
  B2.2
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  B2.3

  7 • Page 8  C

  0.5m
  20

  C1.1

  C1.2

  C1.3

  C1.6

  8

  C1.7

  C1.4

  C1.8

  C1.5

  C1.9

  C1.10

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 9  D

  C 100 - C 125
  series  E

  E1.3

  E1.4

  E1.2
  E1.1  F

  F1.2

  F1.1

  F1.4

  F1.3

  F1.5

  F1.6
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  F1.7

  F1.8
  9 • Page 10  F

  F1.9

  F1.10

  F1.13

  F1.11

  F1.15

  F1.14  F1.12

  G
  G1.3

  G1.1

  G1.2

  G1.4
  10

  G1.5

  G1.6
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 11  G

  G1.7  H
  128500938
  Super Foam Sprayer

  6410762
  Rotary Brush

  106411177
  BA-Valve

  128470456
  Multi Brush

  128500673
  Inlet Suction Hose

  128470459
  Multi Brush
  Kit

  6411131
  Click&Clean
  Auto Brush

  128500955
  Power Patio

  6411135
  Click&Clean
  Underchassis Nozzle

  128500702
  Patio

  6411136
  Click&Clean
  Auto Nozzle

  6410766
  Drain & Tube
  Cleaner - 15 m

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  11 • Page 12  H

  128470040
  Roof Cleaner

  126411387
  Wall Bracket

  Part 3:3 - Technische specificaties en Verklaring van overeeenstemming
  Technische specificaties
  C 100.7
  Elektrische specifi caties

  C 110.7
  C 110.7 (NZ)
  C 110.7 X-TRA

  C 105.7

  Unom

  Class I/
  Class II

  Beschermingsklasse

  IP XX

  Hydraulische specifi caties

  pnom
  pmax

  1,4 kW

  6,5 A
  Class II
  IP X5

  7 MPa /
  70 bar
  10 MPa /
  100 bar

  7,5 MPa /
  75 bar
  10,5 MPa /
  105 bar

  8 MPa /
  80 bar
  11 MPa /
  110 bar

  8,5 MPa / 85 bar

  9,5 MPa / 95 bar

  12 MPa / 120 bar

  12,5 MPa / 125 bar

  5,2 l/min / 310 l/h

  5,4 l/min / 320 l/h

  7,3 l/min / 440 l/h

  7,7 l/min / 460 l/h

  pinlet

  1 Mpa / 10 bar

  max

  Max. Waterinlaattemperatuur

  tinlet max

  40° C

  Max. waterinlaattemp., aan­
  zuigmodus

  tinlet max

  20° C

  Terugslagkracht

  Fkickback

  < 20N

  Gewicht

  Mma­
  chine

  Hand-arm vibratie op grond
  van: Standaardsproeier
  Geluidsdrukniveau LpA

  5,1 kg

  5,1 kg
  (C 110.7) /
  6 kg

  aha

  LpA­
  standard
  Gegarandeerd geluidsvermo­ LwA­
  genniveau LWA
  standard

  C 125.7 X-TRA

  1,5 kW

  6A

  Q
  Qmax
  Max. Waterinlaatdruk

  C 125.7

  50/60 Hz
  1,3 kW

  Inom
  Beschermingscategorie

  C 120.7 X-TRA

  220-240 V

  fnom
  P

  C 120.7

  6,2 kg

  6,4 kg

  6,6 kg

  < 2.5 ± 1 m/s2
  69,2 ± 3 dB(A)

  71,2 ± 3
  dB(A)

  71,8 ± 3 dB(A)

  69,9 ± 3 dB(A)

  84 dB(A)

  86 dB(A)

  85 dB(A)

  85 dB(A)

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

  12

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 13

  EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB
  Declaration of Conformity
  Prohlášení o shodě
  Konformitätserklärung
  Overensstemmelseserklæring
  Declaración de conformidad
  Vastavusdeklaratsioon
  Déclaration de conformité
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Manufacturer / Výrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / Κατασκευαστής /
  Gyártó / Proizvođač / Fabbricante / Gamintojas / Ražotājs / Produsent / Fabrikant /
  Fabricante / Producent / Producător / производитель / Tillverkaren / Výrobca /
  Proizvajalec/ Üretici firma:

  Декларация за съответствие
  Δήλωση συμμόρφωσης
  Megfelelősségi nyilatkozat
  Izjava o sukladnosti
  Dichiarazione di conformità
  Atitikties deklaracija
  Atbilstības deklarācija
  Samsvarserklæring
  Conformiteitsverklaring

  Declaração de conformidade
  Deklaracja zgodności
  Declaratie de conformitate
  Декларация о соответствии
  Försäkran om överensstämmelse
  Vyhlásenie o zhode
  Izjava o skladnosti
  Uygunluk beyanı

  Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1
  DK-2605 Broendby, DENMARK

  Product / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/ Πродукт /
  Προϊόν / Termék / Proizvod / Prodotto / Produktas / Produkts /
  Artikel / Produtos / Produs / Izdelek / Ürün

  C100.7, C105.7, C110.7, C120.7, C125.7

  Description / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripción /
  Kirjeldus / La description / Kuvaus / Oписание / Περιγραφή / Leirás /
  Opis / Descrizione / Aprašymas / Apraksts / Beschrijving / Descrição /
  Descriere / Beskrivning / Popis / Açıklama

  HPW - Consumer
  220-240V 50/60Hz, IPX5

  We, Nilfisk hereby declare under our sole
  responsibility, that the above mentioned
  product(s) is/are in conformity with the following
  directives and standards.

  Ние, Nilfisk С настоящото декларираме на своя
  лична отговорност, че посочените по-горе
  продуктът е в съответствие със следните
  директиви и стандарти.

  Nós, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusiva
  responsabilidade, que o produto acima
  mencionado está em conformidade com as
  diretrizes e normas a seguir.

  My, Nilfisk prohlašujeme na svou výlučnou
  odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve
  shodě s následujícími směrnicemi a normami.

  Εμείς, Nilfisk δηλώνουμε με αποκλειστική μας
  ευθύνη, ότι το προαναφερόμενο προϊόν
  συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και
  πρότυπα.

  My, Nilfisk Niniejszym oświadczamy z pełną
  odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt
  jest zgodny z następującymi dyrektywami i
  normami..

  Mi, Nilfisk Kijelentjük, egyedüli felelősséggel, hogy
  a fent említett termék megfelel az alábbi
  irányelveknek és szabványoknak

  Noi, Nilfisk Prin prezenta declarăm pe propria
  răspundere, că produsul mai sus menționat este în
  conformitate cu următoarele standarde și
  directive.

  Wir, Nilfisk erklären in alleiniger Verantwortung,
  dass das oben genannte Produkt den folgenden
  Richtlinien und Normen entspricht.
  Vi, Nilfisk erklærer hermed under eget ansvar at
  ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse
  med følgende direktiver og standarder.
  Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra única
  responsabilidad que el producto antes
  mencionado está en conformidad con las
  siguientes directivas y normas

  Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom odgovornošću,
  da gore navedeni proizvod u skladu sa sljedećim
  direktivama i standardima.
  Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria responsabilità,
  che il prodotto di cui sopra è conforme alle
  seguenti direttive e norme.

  Meie, Nilfisk Käesolevaga kinnitame ja kanname
  ainuisikulist vastutust, et eespool nimetatud toode
  on kooskõlas järgmiste direktiivide ja

  Mes, "Nilfisk pareiškiu vienašališkos atsakomybės,
  kad pirmiau minėtas produktas atitinka šias
  direktyvas ir standartus

  Nilfisk déclare sous notre seule responsabilité que
  le produit mentionné ci-dessus est conforme aux
  directives et normes suivantes.

  Mēs, Nilfisk šo apliecinu ar pilnu atbildību, ka
  iepriekš minētais produkts atbilst šādām
  direktīvām un standartiem

  Me, Nilfisk täten vakuutamme omalla vastuulla,
  että edellä mainittu tuote on yhdenmukainen
  seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti

  Vi, Nilfisk erklærer herved under eget ansvar, at
  det ovennevnte produktet er i samsvar med
  følgende direktiver og standarder
  We verklaren Nilfisk hierbij op eigen
  verantwoordelijkheid, dat het bovengenoemde
  product voldoet aan de volgende richtlijnen en
  normen

  2006/42/EC
  2014/30/EU

  2011/65/EU
  2000/14/EC – Conformity assessment procedure according to
  Annex V.

  Ми, Нилфиск овим изјављујем под пуном
  одговорношћу, да наведеног производ је у
  складу са следећим директивама и
  стандардима.
  Vi Nilfisk förklarar härmed under eget ansvar att
  ovan nämnda produkt överensstämmer med
  följande direktiv och normer.
  My, Nilfisk prehlasujeme na svoju výlučnú
  zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v
  zhode s nasledujúcimi smernicami a normami.
  Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, da je
  zgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi
  smernicami in standardi.
  Nilfisk, burada yer alan tüm sorumluluklarımıza
  göre, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki
  direktifler ve standartlara uygun olduğunu beyan
  ederiz.

  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-79:2012
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 55014-2:2015
  Compliance to harmonic current emissions are documented in
  TCF_42331_01
  EN 61000-3-3:2013
  EN 50581:2012
  - Measured sound power level: 81-83 dB(A); Guaranteed sound
  power level: 84-86 dB(A)
  Authorized
  signatory:

  Esben Graff, Vice President Portfolio Management,
  Consumer

  March 13,
  2018

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  13 • Page 14

  HEAD QUARTER
  DENMARK
  Nilfisk A/S
  Kornmarksvej 1
  DK-2605 Broendby
  Tel.: (+45) 4323 8100
  Website: www.nilfisk.com
  SALES COMPANIES
  ARGENTINA
  Nilfisk srl.
  Edificio Central Park
  Herrera 1855, 6th floor/604
  Ciudad de Buenos Aires
  Tel.: (+54) 11 6091 1571
  Website: www.consumer.nilfisk.com.ar
  AUSTRALIA
  Nilfisk Pty Ltd
  Unit 1/13 Bessemer Street
  Blacktown NSW 2148
  Tel.: (+61) 2 98348100
  Website: www.consumer.nilfisk.com.au
  AUSTRIA
  Nilfisk GmbH
  Metzgerstrasse 68
  5101 Bergheim bei Salzburg
  Tel.: (+43) 662 456 400 90
  Website: www.nilfisk.at
  BELGIUM
  Nilfisk n.v-s.a.
  Riverside Business Park
  Boulevard Internationalelaan 55
  Bâtiment C3/C4 Gebouw
  Bruxelles 1070
  Tel.: (+32) 24 67 60 50
  Website: www.consumer.nilfisk.be
  Brazil
  Nilfisk do Brasil
  Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550
  40 Andar, Sala 03
  SP - 04571-000 Sao Paulo
  Tel.: (+11) 3959-0300 / 3945-4744
  Website: www.nilfisk.com.br
  CANADA
  Nilfisk Canada Company
  240 Superior Boulevard
  Mississauga, Ontario L5T 2L2
  Tel.: (+1) 800-668-8400
  Website: www.nilfisk.ca
  CHILE
  Nilfisk S.A. (Comercial KCS Ltda)
  Salar de Llamara 822
  8320000 Santiago
  Tel.: (+56) 2684 5000
  Website: www.nilfisk.cl
  CHINA
  Nilfisk
  4189 Yindu Road
  Xinzhuang Industrial Park
  201108 Shanghai
  Tel.: (+86) 21 3323 2000
  Website: www.nilfisk.cn
  CZECH REPUBLIC
  Nilfisk s.r.o.
  VGP Park Horní Počernice
  Do Čertous 1/2658
  193 00 Praha 9
  Tel.: (+420) 244 090 912
  Website: www.consumer.nilfisk.cz

  DENMARK

  Nilfisk Danmark A/S
  Industrivej 1
  Hadsund, DK-9560
  Tel.: 72 18 21 20
  Website: www.consumer.nilfisk.dk

  FINLAND
  Nilfisk Oy Ab
  Koskelontie 23 E
  02920 Espoo
  Tel.: (+358) 207 890 600
  Website: www.consumer.nilfisk.fi
  FRANCE
  Nilfisk SAS
  26 Avenue de la Baltique
  Villebon sur Yvette
  91978 Courtaboeuf Cedex
  Tel.: (+33) 169 59 87 24
  Website: www.consumer.nilfisk.fr
  GERMANY
  Nilfisk GmbH
  Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
  89287 Bellenberg
  Tel.: (+49) (0)7306/72-444
  Website: www.consumer.nilfisk.de
  GREECE
  Nilfisk A.E.
  Αναπαύσεως 29
  Κορωπί Τ.Κ. 194 00
  Tel.: (30) 210 9119 600

  Website: www.consumer.nilfisk.gr

  HOLLAND
  Nilfisk B.V.
  Versterkerstraat 5
  1322 AN Almere
  Tel.: (+31) 036 5460760
  Website: www.consumer.nilfisk.nl
  HONG KONG
  Nilfisk Ltd.
  2001 HK Worsted Mills
  Industrial Building
  31-39, Wo Tong Tsui St.
  Kwai Chung, N.T.
  Tel.: (+852) 2427 5951
  Website: www.nilfisk.com

  Tel.: (+7) 495 783 9602
  Website: www.consumer.nilfisk.ru

  SINGAPORE
  Den-Sin
  22 Tuas Avenue 2
  639453 Singapore
  Tel.: (+65) 6268 1006
  Website: www.densin.com
  SLOVAKIA
  Nilfisk s.r.o.
  Bancíkovej 1/A
  SK-821 03 Bratislava
  Tel.: (+421) 910 222 928
  Website: www.consumer.nilfisk.sk

  HUNGARY
  Nilfisk Kft.
  II. Rákóczi Ferenc út 10
  2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
  Tel.: (+36) 24 475 550
  Website: www.nilfisk.hu

  SOUTH AFRICA
  Nilfisk (Pty) Ltd
  Kimbult Office Park, 9 Zeiss Road
  Laser Park, Honeydew
  Johannesburg
  Tel.: (+27) 118014600
  Website: www.nilfisk.co.za

  INDIA
  Nilfisk India Limited
  Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th floor, Unit No. 403
  Cardinal Gracious Road, Chakala
  Andheri (East) Mumbai 400 099
  Tel.: (+91) 22 6118 8188
  Website: www.nilfisk.in

  SOUTH KOREA
  Nilfisk Korea
  3F Duksoo B/D, 317-15
  Sungsoo-Dong 2Ga
  Sungdong-Gu, Seoul
  Tel.: (+82) 2497 8636
  Website: www.nilfisk.co.kr

  IRELAND
  Nilfisk
  1 Stokes Place
  St. Stephen’s Green
  Dublin 2
  Tel.: (+35) 3 12 94 38 38
  Website: www.nilfisk.ie

  SPAIN
  Nilfisk S.A.U
  Paseu del Rengle, 5 Planta. 9-10
  08302 Mataró
  Tel.: (34) 93 741 2400
  Website: www.consumer.nilfisk.es

  ITALY
  Nilfisk SpA
  Strada Comunale della Braglia, 18
  26862 Guardamiglio (LO)
  Tel.: (+39) (0) 377 414021
  Website: www.nilfisk.it

  SWEDEN
  Nilfisk AB
  Taljegårdsgatan 4
  431 53 Mölndal
  Tel.: (+46) 31 706 73 00
  Website: www.consumer.nilfisk.se

  JAPAN
  Nilfisk Inc.
  1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
  Yokohama, 223-0059
  Tel.: (+81) 45548 2571
  Website: www.nilfisk.com

  SWITZERLAND
  Nilfisk AG
  Ringstrasse 19
  Kircheberg/Industri Stelz
  9500 Wil
  Tel.: (+41) 71 92 38 444
  Website: www.consumer.nilfisk.ch

  MALAYSIA
  Nilfisk Sdn Bhd
  Sd 33, Jalan KIP 10
  Taman Perindustrian KIP
  Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Tel.: +603 6275 3120
  Website: www.nilfisk.com

  TAIWAN
  Nilfisk Ltd
  Taiwan Branch (H.K)
  No. 5, Wan Fang Road
  Taipei
  Tel.: (+88) 6227 00 22 68
  Website: www.nilfisk.tw

  MÉXICO
  Nilfisk de México S. de R.L. de C.V.
  Pirineos 515, Int. 60-70
  Zona Industrial Benito Juárez
  Queretaro, QRO, CP 76120
  Tel.: (+52) (442) 427 77 91
  Website: www.nilfisk.com
  NEW ZEALAND
  Nilfisk Limited
  Suite F, Building E
  42 Tawa Drive
  0632 Albany Auckland
  Tel.: (+64) 9 414 1996
  Website: www.nilfisk.com
  NORWAY
  Nilfisk AS
  Bjørnerudveien 24
  1266 Oslo
  Tel.: (+47) 22 75 17 80
  Website: www.consumer.nilfisk.no

  THAILAND
  Nilfisk Co. Ltd.
  89 Soi Chokechai-Ruammitr
  Viphavadee-Rangsit Road
  Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
  Tel.: (+66) 2275 5630
  Website: www.nilfisk.co.th
  TURKEY
  Nilfisk A.S.
  Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
  Ümraniye, 34775 Istanbul
  Tel.: +90 216 466 94 94
  Website: www.consumer.nilfisk.com.tr
  UNITED ARAB EMIRATES
  Nilfisk Middle East Branch
  SAIF-Zone
  P.O. Box 122298
  Sharjah
  Tel.: (+971) (0) 655-78813
  Website: www.nilfisk.com

  PERU
  Nilfisk S.A.C.
  Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú
  Lima
  Tel.: (511) 435-6840
  Website: www.nilfisk.com

  UNITED KINGDOM
  Nilfisk Ltd.
  Nilfisk House, Bowerbank Way
  Gilwilly Industrial Estate, Penrith
  Cumbria CA11 9BQ
  Tel: (+44) (0) 1768 868995
  Website: www.consumer.nilfisk.co.uk

  POLAND
  Nilfisk Sp. Z.O.O.
  Millenium Logistic Park
  ul. 3 Maja 8, Bud. B4
  05-800 Pruszków
  Tel.: (+48) 22 738 3750
  Website: www.consumer.nilfisk.pl

  UNITED STATES
  Nilfisk Inc.
  14600 21st Avenue North
  Plymouth, MN-55447
  Tel.: (+1) 800-989-2235
  Website: www.nilfisk.com

  PORTUGAL
  Nilfisk Lda.
  Sintra Business Park
  Zona Industrial Da Abrunheira
  Edificio 1, 1° A
  P2710-089 Sintra
  Tel.: (+351) 21 911 2670
  Website: www.nilfisk.pt
  RUSSIA
  Nilfisk LLC
  Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
  127015 Moscow

  VIETNAM
  Nilfisk Vietnam
  No. 51 Doc Ngu Str.
  P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
  Hanoi
  Tel.: (+84) 761 5642
  Website: www.nilfisk.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk C 125.7 X-TRA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk C 125.7 X-TRA in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Nilfisk C 125.7 X-TRA

Nilfisk C 125.7 X-TRA Bedienungsanleitung - Deutsch - 15 seiten

Nilfisk C 125.7 X-TRA Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten

Nilfisk C 125.7 X-TRA Bedienungsanleitung - Französisch - 15 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info