Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
P
C 135.1 / C-PG 135.1 / C 135.1i /
C 135.1 X-TRA / C-PG 135.1 X-TRA /
C 135.1i X-TRA
Gebruiksaanwijzing
NL
01.2020
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  C 135.1 / C-PG 135.1 / C 135.1i /C 135.1 X-TRA / C-PG 135.1 X-TRA /C 135.1i X-TRAGebruiksaanwijzingNL01.2020
 • Page 2

  De handleiding bestaat uit drie delen. Deel 1:3 Veiligheidsinstructies. Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing.Deel 3:3 Technische specificaties en Verklaring vanovereenstemming.Deel 1:3 VeiligheidsinstructiesLees voor eerste gebruik van het apparaat deinstructies zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor later gebruik.De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerdmet dit symbool moeten worden nageleefd omlichamelijk letsel of ernstige materile schadete voorkomen.WaarschuwingenDeze machine is ontworpen voor gebruik metdoor Nilfisk geleverde of aanbevolen schoonmaakmiddelen. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen kan een negatieve invloed hebben op de veilige werking van de machine.Bij verkeerd gebruik kunnen hogedrukstralen gevaarlijk zijn. Richt de waterstraalnooit op personen, apparaten die onder stroomstaan of de machine zelf.Gebruik de machine niet in de buurt van personen,tenzij deze beschermende kleding dragen.Richt de straal niet op uzelf of anderen om schoeisel te reinigen.Explosiegevaar Spuit niet met ontvlambarevloeistoffen.Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruiktdoor kinderen of onbevoegden.Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijnbelangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruikalleen slangen, fittingen en koppelingen die zijnaanbevolen door de Nilfisk.Om te zorgen voor de veiligheid van het apparaatmoet u altijd alleen originele reserveonderdelengebruiken die door Nilfisk aangeraden zijn.Water dat door de terugstroombeveiliger en gestroomd is, wordt gezien als niet-drinkbaar.Gebruik de machine niet indien een voedingskabel of belangrijke onderdelen van de machine beschadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hogedrukslangen of het spuitpistool.Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijkzijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer datgeschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat deverbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wijadviseren u om een kabelhaspel te gebruiken meteen aansluiting die zich op minstens 60 mm bovende grond bevindt.Schakel het apparaat uit en trek de stekker uithet stopcontact als u het onbeheerd achterlaat, alsu klaar bent met gebruik of als u het omwisselt naar2een andere functie, tijdens reparaties en onderhoud.Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnengassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kangevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gebruik ter bescherming tegen drijfgassen een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of hoger, afhankelijk van de omgeving die gereinigd wordt.Bedoeld gebruik en aansprakelijkheidsvoorwaarden De serie C, D, E en P zijn alleen bedoeld voor huishoudelijke reinigingsdoeleinden en voor gebruikin een verticale positie. Leder ander gebruik wordtgezien als incorrect. Een hogedrukreiniger werkt voor verschillendereinigingstaken en resultaten met verschillendedrukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd deinstructies op reinigingsmiddelen voor gebruik,noodgevallen en wegwerpen. Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur onder0C. Start een bevroren apparaat nooit, gebruikhet nooit binnen en dek het nooit af tijdens gebruik.Dit wordt gezien als incorrect en foutief gebruik.Gebruik van de foutieve druk, een verkeerd reinigingsmiddel en/of toepassing kan schade aan hetapparaat, oppervlakken, materiaal en apparatuurveroorzaken.Alle bovenstaande wordt gezien als incorrect enfoutief gebruik. Nilfisk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van incorrect offoutief gebruik.Zie de website www.get-started.nilfisk.com voor meerinstructies en informatie over gebruik, noodgevallenen wegwerpen.Veiligheidsapparaten en hun werkingHet apparaat stopt automatisch wanneer de trekkervan het spuitpistool wordt losgelaten. Het apparaatstart weer als u de trekker weer indrukt. Het spuitpistool is voorzien van een vergrendeling. Als hijgeactiveerd is, kan het spuitpistool niet bediendworden.Het apparaat beschikt over een zelfherstellendethermobescherming. Als het apparaat oververhitis, schakelt de thermobescherming de stroom uit.Wacht in dit geval tot het apparaat afgekoeld is. Eengentegreerde hydraulische veiligheidsklep beschermthet systeem tegen ontoelaatbare overdruk.VoorzorgsmaatregelenDe aansluiting van de elektriciteitstoevoer moetworden uitgevoerd door een bevoegde elektricienen conformIEC 60364-1. Het is aan te raden datde stroomtoevoer naar dit apparaat een aardlekschakelaar bevat die de toevoer onderbreekt alshet stroomverlies naar de aarde gedurende 30 msVertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 3

  hoger is dan 30 mA of een apparaat waarmee eenaardingscircuit ontstaat. Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen meteigenschap D conform IEC 947-2 of overeenstemmende normen buiten IEC. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een bevoegd Nilfisk-distributeur of vergelijkbaar gekwalificeerd persoon omgevaarlijke situaties te voorkomen. Er is geen actie nodig voor het aanpassen vanapparaten met dubbel voltage en frequentie. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. De gebruiker en iedereen in de directe nabijheidvan de locatie die gereinigd wordt, moet ervoorzorgen dat hij beschermd is tegen opspattend vuiltijdens het reinigen. Draag altijd veiligheidslaarzen, een ademmasker,oorbescherming, veiligheidsbril en beschermendekleding tijdens gebruik. De hoge druk die door het apparaat gegenereerdwordt, vormt een aanzienlijk gevaar. Houd de spuitlans stevig en met beide handen vast. Op de spuitlans wordt een terugslagkracht en een plotselingemomentkracht uitgeoefend tijdens gebruik. Zie DEEL 3:3 voor de daadwerkelijke omvang vande terugslagkracht. Tijdens transport: Plaats het apparaat horizontaalop de achterkant en maak vast met de banden.Binnen de EUHogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt ofonderhouden door kinderen. Het apparaat mag worden gebruikt door personen met een lichamelijke,zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrekaan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staanof aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruikvan het apparaat en inzicht hebben in de risicos diehet gebruik met zich meebrengt.Deel 2:3 GebruiksaanwijzingBevat een algemeen overzicht van het apparaat ende werkende elementen, en illustraties over voorbereiding, gebruik, wateraansluiting, opslag en onderhoud door de gebruiker.A Uitpakken en voorbereiden voor gebruikVolg illustraties in A.B Aansluiten op waterleidingHogedrukreinigers zijn alleen geschikt voor gebruikop het waterleidingnet, eventueel met een terugstroombeveiliger. Controleer de nationaal geldenderegels en pas eventueel een terugstroombeveiligertoe. Gebruik een tuinslang van 10-25 meter, diameterVertaling van de originele gebruiksaanwijzingminimaal 13 mm. Volg instructie B.C Aansluiten op andere waterbronnenBij gebruik op een regenton, meren en rivieren gebruik altijd een fijnfilter maar beter is aansluiten opwaterleidingnet. Bij constatering zand in de pompvervalt de garantie. Volg illustraties in C.D Koppelen van spuitlans en apparaatAlleen serie C-PG en D-PG. Na het plaatsen van debatterijen, D1.1, hebt u twee minuten om de spuitlans en het apparaat te koppelen. Het oranje lampjeknippert als naar het apparaat gezocht wordt. Als deonderdelen gekoppeld zijn, gaat het lampje uit. Volgillustratie D1.1 tot D1.5. Als het koppelen afgebrokenwordt, voer het dan uit aan de hand van illustratie D2.1tot D2.5. De voedingsregulering wordt aangegevenmet een groen lampje. Zie illustratie D3.1 en D3.2.E Het apparaat langer dan 5 minutenonbeheerd achterlatenZie lijst met waarschuwingen. Volg de illustratiesin E.F Na gebruik en opslagDoe na gebruik altijd het volgende: Schakel het apparaat uit. Laat het water uit het apparaat en deaccessoires lopen om schade door bevriezing tevoorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact.Koppel de waterinlaatslang los. Wikkel de stroomkabel en hogedrukslang op, om schade aan de kabel,hogedrukslang en appendage te voorkomen. Hetapparaat moet op een vorstvrije plek bewaard worden. Volg illustraties in F.G Onderhoud, inspectie en reparatiesEr dient altijd onderhoud aan het apparaat uitgevoerdte worden als het apparaat na lange tijd in de opslagweer gebruikt wordt.Inspecteer het apparaat en de accessoires voorgebruik altijd op beschadigingen. Handel bij schadevolgens de genoemde waarschuwingen. Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschrevenin deze gebruikershandleiding. Als het apparaatniet wil starten of stoppen, pulseert, een schommelende druk heeft, de motor hapert, zekeringendoorslaan of er geen water uitkomt, zie dan het uhet schema voor Fouten opsporen op onze website www.get-started.nilfisk.com. Alle reparatiesdienen te worden uitgevoerd in een door Nilfiskerkende werkplaats en met originele Nilfisk reserveonderdelen. Gebruiksonderhoud in overeenstemming met illustraties in G.3
 • Page 4

  Deel 2:3 GebruiksaanwijzingC 135.1C 135.1 X-TRAC 135.1iC 135.1i X-TRAC 135.1C 135.1 X-TRAC 135.1iC 135.1i X-TRAC-PG 135.1C-PG 135.1 X-TRAC-PG 135.1C-PG 135.1 X-TRAC 135.1C-PG 135.1C 135.1 X-TRAC-PG 135.1 X-TRAC 135.1iC 135.1i X-TRAwwwwww.get-started.nilfisk.com4Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 5

  Ax2x1x1A1.2A1.1x1x1x1x1A1.4A2.2A1.3A2.1A2.3A2.4A1.5A1.6A1.7A1.8A2.5A2.6A2.7A2.8Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing5
 • Page 6

  AA3.1A3.3A3.2A3.4A3.5A3.66Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 7

  BB1.240B1.1B1.3B1.5B1.4B1.9B1.6B1.10B1.8B1.7B1.11B1.12MPabarB2.1B2.2MPabarVertaling van de originele gebruiksaanwijzing7
 • Page 8

  C0.5m20C1.1C1.6C1.5C1.4C1.3C1.7C1.2C1.8C1.9C1.10C1.118Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 9

  DC-PG 135RC-PG 135 X-TRAD1.1startOFFD1.3D1.2D1.4D1.5startOFFD2.1D2.2D2.4D2.3MPabar7D1.6D2.5Vertaling van de originele gebruiksaanwijzingD2.6D3.19
 • Page 10

  DMPabar7D3.2E3E1.3E1.2E1.1E1.4FF1.2F1.13F1.3F1.5F1.4F1.610F1.7F1.8F1.9Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 11

  F11F1.10F1.13F1.12F1.11F1.14F1.15GG1.1G1.3G1.2G1.4G1.7G1.5G1.6Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing11
 • Page 12

  H12128500938Super Foam Sprayer128470456Multi Brush106411177BA-Valve128470459Multi BrushKit128500673Inlet Suction Hose128500955Power Patio6411131Click&CleanAuto Brush128500702Patio6411135Click&CleanUnderchassis Nozzle6410766Drain & TubeCleaner - 15 m6411136Click&CleanAuto Nozzle128470040Roof Cleaner6410762Rotary Brush126411387Wall BracketVertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 13

  Deel 3:3 - Technische specificaties en Verklaring van overeeenstemmingTechnische specificatiesElektrische speci caties220-240 Vfnom50/60 Hz50 Hz60 HzPnom1,8 kW1,7 kW1,4 kW7,8 A7,4 AInomClass I/Class IIBeschermingsklasseIP XXpnompmaxQQmaxMax. WaterinlaatdrukMax. WaterinlaattemperatuurMax. waterinlaattemp., aanzuigmodusTerugslagkrachtGewichtpinlet maxtinlet maxtinlet maxFkickbackMmachineHand-arm vibratie op grond van: StandaardsproeierahaGeluidsdrukniveau LpALpAstandardLwAstandardGegarandeerd geluidsvermogenniveau LWAC 135.1iUnomBeschermingscategorieHydraulische speci catiesC 135.1C-PG 135.1230 V110-120 V11,7 AClass IIClass IIP X510,5 MPa / 105 bar11,5 MPa / 115 bar13,5 MPa / 135 bar8,5 MPa / 185 bar10,0 MPa / 100 bar5,8 l/min / 350 l/h6,3 l/min / 380 l/h5,5 l/min / 330 l/h8,7 l/min / 520 l/h7,3 l/min / 440 l/h6,8 l/min / 400 l/h1 Mpa / 10 bar40 C20 C17,8 N16,9 N16,0 N10,1 kg17,1 kg< 2,5 1 m/s277,2 2 dB(A)73,3 3 dB(A)92 dB(A)89 dB(A)Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing13
 • Page 14

  EU / UE / EL / EC / EE / ES / E / ABDeclaration of ConformityProhlen o shodKonformittserklrungOverensstemmelseserklringDeclaracin de conformidadVastavusdeklaratsioonDclaraon de conformitVaatimustenmukaisuusvakuutusManufacturer / Vrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / /Gyrt / Proizvoa / Fabbricante / Gamintojas / Raotjs / Produsent / Fabrikant /Fabricante / Producent / Productor / / Tillverkaren / Vrobca /Proizvajalec/ retici rma: Megfelelssgi nyilatkozatIzjava o sukladnosDichiarazione di conformitAtitikties deklaracijaAtbilstbas deklarcijaSamsvarserklringConformiteitsverklaringDeclara�o de conformidadeDeklaracja zgodnociDeclaratie de conformitate Frskran om verensstmmelseVyhlsenie o zhodeIzjava o skladnosUygunluk beyanNilfisk A/S, Kornmarksvej 1DK-2605 Broendby, DENMARKProduct / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/ / / Termk / Proizvod / Prodoo / Produktas / Produkts /Artikel / Produtos / Produs / Izdelek / rnC135.1, C-PG 135.1*, C135.1iDescription / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripcin /Kirjeldus / La description / Kuvaus / O / / Leirs /Opis / Descrizione / Apraymas / Apraksts / Beschrijving / Descri�o /Descriere / Beskrivning / Popis / AklamaHPW - Consumer w/ wireless remote*230V 50Hz, IPX5We, Nilfisk hereby declare under our soleresponsibility, that the above mentionedproduct(s) is/are in conformity with the followingdirectives and standards., Nilfisk , - .Ns, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusivaresponsabilidade, que o produto acimamencionado est em conformidade com asdiretrizes e normas a seguir.My, Nilfisk prohlaujeme na svou vlunouodpovdnost, e ve uveden vrobek je veshod s nsledujcmi smrnicemi a normami., Nilfisk , .My, Nilfisk Niniejszym owiadczamy z penodpowiedzialnoci, e wyej wymieniony produktjest zgodny z nastpujcymi dyrektywami inormami..Mi, Nilfisk Kijelentjk, egyedli felelssggel, hogya fent emltett termk megfelel az albbiirnyelveknek s szabvnyoknakNoi, Nilfisk Prin prezenta declarm pe propriarspundere, c produsul mai sus menionat este nconformitate cu urmtoarele standarde idirective.Wir, Nilfisk erklren in alleiniger Verantwortung,dass das oben genannte Produkt den folgendenRichtlinien und Normen entspricht.Vi, Nilfisk erklrer hermed under eget ansvar atovennvnte produkt(er) er i overensstemmelsemed flgende direktiver og standarder.Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra nicaresponsabilidad que el producto antesmencionado est en conformidad con lassiguientes direcvas y normasMi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom odgovornou,da gore navedeni proizvod u skladu sa sljedeimdirektivama i standardima.Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria responsabilit,che il prodotto di cui sopra conforme alleseguenti direttive e norme.Meie, Nilfisk Kesolevaga kinnitame ja kannameainuisikulist vastutust, et eespool nimetatud toodeon koosklas jrgmiste direktiivide jaMes, "Nilfisk pareikiu vienaalikos atsakomybs,kad pirmiau mintas produktas atitinka iasdirektyvas ir standartusNilfisk dclare sous notre seule responsabilit quele produit menonn ci-dessus est conforme auxdirectives et normes suivantes.Ms, Nilfisk o apliecinu ar pilnu atbildbu, kaiepriek mintais produkts atbilst dmdirektvm un standaremMe, Nilfisk tten vakuutamme omalla vastuulla,e edell mainiu tuote on yhdenmukainenseuraavien direktiivien ja standardien mukaisestiVi, Nilfisk erklrer herved under eget ansvar, atdet ovennevnte produktet er i samsvar medflgende direkver og standarderWe verklaren Nilfisk hierbij op eigenverantwoordelijkheid, dat het bovengenoemdeproduct voldoet aan de volgende richtlijnen ennormen2006/42/EC2014/30/EU (non*)2011/65/EU2000/14/EC Conformity assessment procedure accordingto Annex V.*2014/53/EU - Freq Band: 2.45 GHz, TX: Max 1dBm, , .Vi Nilfisk frklarar hrmed under eget ansvar attovan nmnda produkt verensstmmer medfljande direktiv och normer.My, Nilfisk prehlasujeme na svoju vlunzodpovednos, e vyie uveden vrobok je vzhode s nasledujcimi smernicami a normami.Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, da jezgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimismernicami in standardi.Nilfisk, burada yer alan tm sorumluluklarmzagre, yukarda belirlen rnn aadakidirektier ve standartlara uygun olduunu beyanederiz.EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017EN 60335-2-79:2012EN 55014-1:2017EN 55014-2:2015Compliance to harmonic current emissions are documented inTCF_42331_01EN 61000-3-2:2014 (C 135.1,C-PG 135.1)EN 61000-3-2:2019 (C 135.1i)EN 61000-3-3:2013 (C 135.1,C-PG135.1)EN 61000-3-11:2000 (C 135.1i)*EN 301 489-1 V2.1.1*EN 301 489-3 V2.1.1EN 50581:2012- Measured sound power level: 86-89 dB(A); Guaranteed soundpower level: 89-92 dB(A)*EN 300 440-2 V2.1.1 Receiver Category 1Authorizedsignatory:Esben Gra, Vice President PorolioManagement, ConsumerOctober 31,201914Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
 • Page 15

  HEAD QUARTERDENMARKNilfisk A/SKornmarksvej 1DK-2605 BroendbyTel.: (+45) 4323 8100Website: www.nilfisk.comSALES COMPANIESARGENTINANilfisk srl.Edificio Central ParkHerrera 1855, 6th floor/604Ciudad de Buenos AiresTel.: (+54) 11 6091 1571Website: www.consumer.nilfisk.com.arAUSTRALIANilfisk Pty LtdUnit 1/13 Bessemer StreetBlacktown NSW 2148Tel.: (+61) 2 98348100Website: www.consumer.nilfisk.com.auAUSTRIANilfisk GmbHMetzgerstrasse 685101 Bergheim bei SalzburgTel.: (+43) 662 456 400 90Website: www.nilfisk.atBELGIUMNilfisk n.v-s.a.Riverside Business ParkBoulevard Internationalelaan 55Btiment C3/C4 GebouwBruxelles 1070Tel.: (+32) 24 67 60 50Website: www.consumer.nilfisk.beBrazilNilfisk do BrasilAv. Eng. Luis Carlos Berrini, 55040 Andar, Sala 03SP - 04571-000 Sao PauloTel.: (+11) 3959-0300 / 3945-4744Website: www.nilfisk.com.brCANADANilfisk Canada Company240 Superior BoulevardMississauga, Ontario L5T 2L2Tel.: (+1) 800-668-8400Website: www.nilfisk.caCHILENilfisk S.A. (Comercial KCS Ltda)Salar de Llamara 8228320000 SantiagoTel.: (+56) 2684 5000Website: www.nilfisk.clCHINANilfisk4189 Yindu RoadXinzhuang Industrial Park201108 ShanghaiTel.: (+86) 21 3323 2000Website: www.nilfisk.cnCZECH REPUBLICNilfisk s.r.o.VGP Park Horn PoerniceDo ertous 1/2658193 00 Praha 9Tel.: (+420) 244 090 912Website: www.consumer.nilfisk.czDENMARKNilfisk Danmark A/SIndustrivej 1Hadsund, DK-9560Tel.: 72 18 21 20Website: www.consumer.nilfisk.dkFINLANDNilfisk Oy AbKoskelontie 23 E02920 EspooTel.: (+358) 207 890 600Website: www.consumer.nilfisk.fiFRANCENilfisk SAS26 Avenue de la BaltiqueVillebon sur Yvette91978 Courtaboeuf CedexTel.: (+33) 169 59 87 24Website: www.consumer.nilfisk.frGERMANYNilfisk GmbHGuido-Oberdorfer-Strae 2-1089287 BellenbergTel.: (+49) (0)7306/72-444Website: www.consumer.nilfisk.deGREECENilfisk A.E. 29 .. 194 00Tel.: (30) 210 9119 600Website: www.consumer.nilfisk.grHOLLANDNilfisk B.V.Versterkerstraat 51322 AN AlmereTel.: (+31) 036 5460760Website: www.consumer.nilfisk.nlHONG KONGNilfisk Ltd.2001 HK Worsted MillsIndustrial Building31-39, Wo Tong Tsui St.Kwai Chung, N.T.Tel.: (+852) 2427 5951Website: www.nilfisk.comTel.: (+7) 495 783 9602Website: www.consumer.nilfisk.ruSINGAPOREDen-Sin22 Tuas Avenue 2639453 SingaporeTel.: (+65) 6268 1006Website: www.densin.comSLOVAKIANilfisk s.r.o.Banckovej 1/ASK-821 03 BratislavaTel.: (+421) 910 222 928Website: www.consumer.nilfisk.skHUNGARYNilfisk Kft.II. Rkczi Ferenc t 102310 Szigetszentmikls-LakihegyTel.: (+36) 24 475 550Website: www.nilfisk.huSOUTH AFRICANilfisk (Pty) LtdKimbult Office Park, 9 Zeiss RoadLaser Park, HoneydewJohannesburgTel.: (+27) 118014600Website: www.nilfisk.co.zaINDIANilfisk India LimitedPramukh Plaza, B Wing, 4th floor, Unit No. 403Cardinal Gracious Road, ChakalaAndheri (East) Mumbai 400 099Tel.: (+91) 22 6118 8188Website: www.nilfisk.inSOUTH KOREANilfisk Korea3F Duksoo B/D, 317-15Sungsoo-Dong 2GaSungdong-Gu, SeoulTel.: (+82) 2497 8636Website: www.nilfisk.co.krIRELANDNilfisk1 Stokes PlaceSt. Stephens GreenDublin 2Tel.: (+35) 3 12 94 38 38Website: www.nilfisk.ieSPAINNilfisk S.A.UPaseu del Rengle, 5 Planta. 9-1008302 MatarTel.: (34) 93 741 2400Website: www.consumer.nilfisk.esITALYNilfisk SpAStrada Comunale della Braglia, 1826862 Guardamiglio (LO)Tel.: (+39) (0) 377 414021Website: www.nilfisk.itSWEDENNilfisk ABTaljegrdsgatan 4431 53 MlndalTel.: (+46) 31 706 73 00Website: www.consumer.nilfisk.seJAPANNilfisk Inc.1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-kuYokohama, 223-0059Tel.: (+81) 45548 2571Website: www.nilfisk.comSWITZERLANDNilfisk AGRingstrasse 19Kircheberg/Industri Stelz9500 WilTel.: (+41) 71 92 38 444Website: www.consumer.nilfisk.chMALAYSIANilfisk Sdn BhdSd 33, Jalan KIP 10Taman Perindustrian KIPSri Damansara52200 Kuala LumpurTel.: +603 6275 3120Website: www.nilfisk.comTAIWANNilfisk LtdTaiwan Branch (H.K)No. 5, Wan Fang RoadTaipeiTel.: (+88) 6227 00 22 68Website: www.nilfisk.twMXICONilfisk de Mxico S. de R.L. de C.V.Pirineos 515, Int. 60-70Zona Industrial Benito JurezQueretaro, QRO, CP 76120Tel.: (+52) (442) 427 77 91Website: www.nilfisk.comNEW ZEALANDNilfisk LimitedSuite F, Building E42 Tawa Drive0632 Albany AucklandTel.: (+64) 9 414 1996Website: www.nilfisk.comNORWAYNilfisk ASBjrnerudveien 241266 OsloTel.: (+47) 22 75 17 80Website: www.consumer.nilfisk.noTHAILANDNilfisk Co. Ltd.89 Soi Chokechai-RuammitrViphavadee-Rangsit RoadLadyao, Jatuchak, Bangkok 10900Tel.: (+66) 2275 5630Website: www.nilfisk.co.thTURKEYNilfisk A.S.Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7mraniye, 34775 IstanbulTel.: +90 216 466 94 94Website: www.consumer.nilfisk.com.trUNITED ARAB EMIRATESNilfisk Middle East BranchSAIF-ZoneP.O. Box 122298SharjahTel.: (+971) (0) 655-78813Website: www.nilfisk.comPERUNilfisk S.A.C.Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- PerLimaTel.: (511) 435-6840Website: www.nilfisk.comUNITED KINGDOMNilfisk Ltd.Nilfisk House, Bowerbank WayGilwilly Industrial Estate, PenrithCumbria CA11 9BQTel: (+44) (0) 1768 868995Website: www.consumer.nilfisk.co.ukPOLANDNilfisk Sp. Z.O.O.Millenium Logistic Parkul. 3 Maja 8, Bud. B405-800 PruszkwTel.: (+48) 22 738 3750Website: www.consumer.nilfisk.plUNITED STATESNilfisk Inc.14600 21st Avenue NorthPlymouth, MN-55447Tel.: (+1) 800-989-2235Website: www.nilfisk.comPORTUGALNilfisk Lda.Sintra Business ParkZona Industrial Da AbrunheiraEdificio 1, 1 AP2710-089 SintraTel.: (+351) 21 911 2670Website: www.nilfisk.ptRUSSIANilfisk LLCVyatskaya str. 27, bld. 7/1st127015 MoscowVIETNAMNilfisk VietnamNo. 51 Doc Ngu Str.P. Vinh Phc, Q.Ba DinhHanoiTel.: (+84) 761 5642Website: www.nilfisk.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk C 135.1 X-TRA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk C 135.1 X-TRA in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Nilfisk C 135.1 X-TRA

Nilfisk C 135.1 X-TRA Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Nilfisk C 135.1 X-TRA Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten

Nilfisk C 135.1 X-TRA Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info