Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
80
90
80
90
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTIONS FOR USE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ISTRUZIONI PER L’USO
82119900 - Edition 2006-01
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  80
  90
  80

  90

  BRUGSANVISNING
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJE
  INSTRUCTIONS FOR USE
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  MODE D’EMPLOI
  GEBRUIKSAANWIJZING
  INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
  ISTRUZIONI PER L’USO
  82119900 - Edition 2006-01 • Page 2

  1
  1

  3

  2
  2

  1

  2

  3

  4

  4

  5
  1

  2

  3
  6

  2

  4

  5 • Page 3

  7
  80

  90

  1

  1

  2

  2

  8
  1
  2

  9

  10

  HEPA

  3 • Page 4

  www.nilfisk-advance.com • Page 5

  44 - 45
  6- 7
  8- 9
  10 - 11
  12 - 13
  14 - 17
  18 - 21
  22 - 25
  26 - 27
  28 - 29
  30 - 33
  34 - 35
  36 - 38
  39 - 40
  41 -43

  WEEE
  Dansk
  Norsk
  Svenska
  Suomi
  English
  Deutsch
  Français
  Nederlands
  Español
  Português
  Italiano
  Service
  Data

  www.nilfisk-advance.com

  5 • Page 6

  DANSK

  2 Bemærk

  Brugsanvisning

  Rul ikke kablet stramt omkring motoren, da det vil belaste
  kablet og medføre en betydelig kortere levetid.

  Før støvsugeren er klar til brug, skal slangen monteres på det
  buede rør som beskrevet under punkt 5.

  3 Micro-Static filter

  Før støvsugeren anvendes, kontrolleres det, at den spænding,
  der fremgår af mærkepladen, er i overensstemmelse med den
  strømforsyning, der skal anvendes.

  Det grå mikrostatiske filter oven på motoren tiltrækker
  og tilbageholder mikropartikler på effektiv vis. For at
  sikre konstant filtrering af udblæsningsluften og undgå
  overophedning af motoren er det afgørende, at filteret
  udskiftes regelmæssigt. Det mikrostatiske filter bør udskiftes
  efter ca. 50 timers drift, hvilket svarer til ca. 1 års anvendelse i
  husholdningen.

  Støvsugeren leveres med monteret støvsugerpose af
  papir. Anvend aldrig støvsugeren uden en korrekt monteret
  støvsugerpose. Fremgangsmåden ved udskiftning af
  støvsugerposen beskrives under punkt 8.

  Udskiftning
  1 Drej de to skruer med en mønt, indtil deres kærver er i lodret
  stilling.
  2 Løsn håndtaget ved et let tryk nedad på midten. Tryk
  indtil håndtagets to ender springer ud fra fordybningen i
  motorhuset.
  3 Løft udblæsningsristen og filteret af. Det lydabsorberende
  materiale skal forblive oven på motoren.
  4 Fjern det grå filter og monter et nyt. Anbring håndtaget på
  sin plads igen og lås det fast ved at dreje skruerne, indtil
  kærverne er i vandret stilling.

  Vigtige advarsler
  1. Denne maskine er også velegnet til almindelige
  rengøringsopgaver, f.eks. på hoteller, hospitaler, fabrikker
  og kontorer, i skoler og butikker.
  2. Denne maskine egner sig ikke til opsamling af
  sundhedsfarligt støv.
  3. Denne maskine er kun til støvsugning, og må ikke
  anvendes eller opbevares udendørs under våde forhold.
  Opbevares indendørs ved maks 60°C og min. 0°.
  4. Maskinen, der er beregnet til sugning af tørt støv, må ikke
  anvendes til sugning af vand eller andre væsker.
  5. Maskinen må ikke anvendes til opsamling af brændbare
  eller eksplosive materialer, og den må ikke anvendes i
  eksplosive omgivelser.
  6. Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes til
  opsamling af varme materialer. Maskinen må især ikke
  anvendes til rengøring af åbne og lukkede ildsteder, ovne
  eller lignende, der indeholder varm eller glødende aske.
  7. Maskinen må ikke anvendes, hvis ledningen udviser
  nogen tegn på beskadigelse. Efterse jævnligt ledningen
  for skader, især hvis den har været mast, klemt i en dør
  eller hvis den er kørt over. Det medfølgende elkabel med
  specialstik må ikke repareres. Det skal udskiftes med et
  nyt originalt Nilfisk kabel.
  8. Maskinen må ikke anvendes, hvis den er defekt.
  9. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i
  ledningen. Tag i stedet fat i stikket og ikke i ledningen.
  10. Når ledningen repareres eller udskiftes, skal der anvendes
  samme type ledning, som den, der fulgte med maskinen
  ved leveringen. En sådan ledning fås hos NILFISK.
  11. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten, før der
  påbegyndes nogen form for servicearbejde på maskine
  eller ledning.
  12. Reparation af den elektriske enhed med motor eller
  ledning må kun udføres af en dertil uddannet eller
  instrueret person efter at den hovedkontakt, der er
  monteret før maskinen, er afbrudt, eller efter at stikket er
  taget ud af stikkontakten.
  13. Der må ikke udføres nogen ændringer eller modifikationer
  af det mekaniske eller elektriske sikkerhedsudstyr.

  4 Montering af slangen
  Sæt bajonetfatningen i indsugningsåbningen og lås den på
  plads ved at dreje med uret. Når slangen skal afmonteres
  følges samme fremgangsmåde, blot i modsat rækkefølge.

  5 Slanger og rør
  1 Montering af slangen på det buede rør

  Lad slangen glide ind i det buede rør og justér ved at dreje,
  indtil låsearmene låser fast.
  2 Afmontering af slangen fra det buede rør

  Det kan være nødvendigt at tage slangen af det buede rør,
  så man let kan fjerne materiale, der blokerer.
  Skub en af låsearmene med en skruetrækker som vist på
  illustrationen. Vip låsearmen, indtil den frigøres.
  Gør det samme med den anden låsearm. Det buede rør kan
  nu skilles fra slangen.
  Modeller med teleskoprør
  Teleskoprøret kan justeres, så det passer i højden til brugeren.
  3 Løsn røret som vist på tegningen og træk røret ud i den

  ønskede længde.
  4 Lås røret som vist.

  Alle modeller

  1 Start / stop

  5 Lad det buede rør glide ind i stålrøret.

  1 Anbring kablets apparatstik i motorstikdåsen. Sæt kablets

  stik i stikkontakten.
  Tryk på knap 1. for at starte motoren.
  Tryk igen på 1. for at stoppe motoren.
  Efter endt rengøring tages stikket ud af stikkontakten.
  Afmontering af kablet
  Forlæng kablets levetid ved at afmontere det fra motoren, hver
  gang maskinen har været i brug - rul det løst op og opbevar
  det til næste gang.

  6 • Page 7

  6 Regulering af sugestyrken

  9 Udblæsningsfilter

  1 Mundstykkets sugestyrke kan reguleres ved hjælp af

  Der anvendes udblæsningsfilter (HEPA), når der er brug for
  absolut ren udblæsningsluft. Udblæsningsfilteret monteres på
  motoren i stedet for micro-static filteret. Udblæsningsfilteret er
  let at montere, og filterelementet kan udskiftes. Der følger et
  særligt håndtag med udblæsningsfilteret.

  glideventilen på det buede rør. Sugningen er kraftigst, når
  ventilen er skubbet fremad, så åbningen er lukket.
  2 Ved rengøring af f.eks. løse tæpper og gardiner kan

  sugestyrken nedsættes ved at lade ventilen glide bagud.

  10 Blæsertilbehør

  7 Rystning af filter

  Montering
  Afmonter diffusor og lyddæmpningsmateriale (se side 2)
  Anbring blæseradapteren 11562000 på motoren. De holdes på
  plads af motorens håndtag.

  For at holde sugestyrken på et konstant niveau skal filteret
  holdes så rent som muligt ved at ryste det regelmæssigt.
  Filteret må ikke vaskes eller børstes.

  Sæt blæsertilbehøret på motorernes blæseradaptere.

  Afmontering af motor 80
  1 Hold i motorhåndtaget og åbn de øverste paler. Løft motoren
  af.

  Før en slange tilsluttes, kontrolleres det, at den er ren.
  Anbring den åbne ende i beholderindtaget et øjeblik, medens
  motorerne kører, og ryst den.

  2 Træk filteret ud ved hjælp af bundpladen og ryst det let fra

  side til side. Slangen skal være fastgjort på beholderen,
  medens filteret rystes.
  Filteret kan rengøres ved støvsugning.

  Vedligeholdelse

  Afmontering af motor 90
  1 Skil motoren ad ved at dreje håndtaget mod uret. Løft
  motoren af.

  Opbevar altid støvsugeren tørt. Motorens lejer er smurt på
  forhånd og beregnet til konstant, hårdt arbejde.
  Afhængig af antallet af driftstimer skal støvfilteret udskiftes.
  (Hold beholderen ren med en tør klud og lidt politur på
  spraydåse).
  Kontakt venligst NILFISK direkte for at få nærmere oplysninger
  om service og vedligeholdelse.

  Tømning af beholderen
  Når filteret er rystet og slangen taget af, løsnes de to arme
  og beholderen kan åbnes. Løft den øverste del og tøm
  beholderens nederste del.

  Mærkeplade
  Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen
  på maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når man
  skal bestille dele til reparation af maskinen. Anfør model og
  serienummer på maskinen nedenfor til senere brug:

  Montering af motor 80
  Når motoren monteres, kontrolleres det, at kontakten er lige
  over indsugningsåbningen på beholderen, og at stikket vender
  bagud.
  Montering af motor 90
  2 Sæt motoren på igen, så on/off (tænd/sluk) kontakten er
  over for motorens monteringsmærke på beholderen, og så
  stikket vender bagud. Drej motoren med uret, indtil der høres
  et tydeligt klik. Hvis motoren ikke vil låse på plads, når den
  drejes, trykkes den røde låsearm inde i beholderne i pilens
  retning.

  Model

  Serienummer

  Fabrikationsår

  Spænding

  2 Sugning med støvsugerpose


  -

  motoren vil ikke starte
  måske er der gået en sikring, der skal udskiftes.
  ledning eller stikkontakt kan være defekt, og skal i så fald
  udskiftes.


  -

  nedsat sugestyrke
  støvposen er måske fyldt og skal udskiftes,
  se side 3.
  filteret er måske tilstoppet og skal rystes,
  se side 3.

  Fejlfinding

  Støvsugeren leveres med en to-lags støvsugerpose. For at
  frigøre beholderen løsnes de to hængsler og den øverste
  del med motor/filter løftes af. Støvsugerposen monteres på
  følgende måde:
  1 Tryk på støvsugerposens perforering og anbring den i den
  nederste beholderdel.

  2 Træk støvsugerposens plastplade hen over

  indsugningsåbningen med begge hænder. Fold forsigtigt
  støvsugerposen ud. Sæt den øverste beholderdel på igen og
  lås de to hængsler.


  -

  Bemærk
  Sugeeffekten afhænger af støvsugerposens størrelse og
  kvalitet. Anvend derfor kun originale Nilfisk poser. Hvis
  der anvendes andet end Nilfisk poser og luftstrømmen
  begrænses, så motoren overophedes, kan det medføre
  beskadigelse.

  7

  motoren vil ikke forblive i den låste position på
  beholderen. Kun 90
  den røde låsearm øverst på beholderen står i den forkerte
  stilling. Skub armen i pilens retning. • Page 8

  NORSK

  2 Merk
  Ikke rull ledningen for stramt rundt motoren, og la ikke
  apparatkontakten sitte i, da dette vil belaste ledningen og føre
  til vesentlig kortere levetid.

  Bruksanvisning
  Før støvsugeren tas i bruk, må det bøyde røret festes til
  slangen slik som beskrevet under punkt 5.

  3 Mikrostatisk filter

  Før du bruker støvsugeren, må du påse at spenningen som
  vises på merkeplanten samsvarer med strømforsyningen på
  stedet.

  Det grå mikrostatiske filteret på toppen av motoren tiltrekker
  og stopper effektivt mikropartikler. For å sikre konstant filtrering
  av utblåsningsluften, og unngå overoppheting av motoren, er
  det viktig at dette filteret byttes regelmessig. Det mikrostatiske
  filteret bør skiftes etter ca. 50 driftstimer eller ca. 1 års vanlig
  husholdningsbruk.

  Støvsugeren leveres med ferdig montert støvpose av
  papir. Bruk aldri støvsugeren uten riktig innsatt støvpose.
  Fremgangsmåte for skifte at støvpose er beskrevet under
  punkt 8.

  Viktige merknader

  Utskifting
  1 Drei de to skruene med en mynt til sporene står vertikalt.
  2 Frigjør håndtaket ved å trykke nedover på midten med et
  jevnt trykk inntil håndtaket er løst.
  3 Løft av utblåsningsgrillen og mikrostatfilteret. Den
  støydempende matten skal ikke tas av.
  4 Sett håndtaket på plass og fest det ved å dreie de to
  skruene til sporene er horisontale.

  1. Denne maskinen er beregnet til vanlig husholdningsrengjø
  ring, f.eks i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger
  og kontorer.
  2. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av
  helsefarlig støv.
  3. Denne maskinen er bare for tørr bruk, og skal ikke brukes
  eller oppbevares utendørs under fuktige forhold. Oppbevar
  maskinen innendørs ved en temperatur på mellom max.
  60°C og min. 0°C.
  4. Maskiner som er laget for tørrsuging må ikke brukes for
  oppsuging av vann eller andre væsker.
  5. Maskinen må ikke brukes til oppsamling av lett antennelig
  eller eksplosivt materiale, og må ikke brukes under forhold
  der det kan forekomme eksplosive gasser.
  6. Maskinen må under ingen omstendigheter brukes
  til oppsamling av varmt materiale. Maskinen skal i
  særdeleshet ikke brukes til rengjøring av åpne eller
  lukkede ildsteder, eller andre steder hvor varm eller
  glødende aske kan forekomme.
  7. Maskinen må ikke brukes hvis strømledningen viser
  tegn til skade. Kontroller ledningen regelmessig med
  tanke på skade, særlig hvis den har vært utsatt for fysisk
  belastning, f.eks. klemt i en dør eller overkjørt. En ledning
  med helstøpt jordet kontakt skal ikke repareres, men
  byttes med ny original ledning fra NILFISK.
  8. Maskinen må ikke brukes hvis funksjonsfeil skulle oppstå.
  9. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta tak i
  kontakten, ikke ledningen.
  10. Hvis strømledningen må skiftes ut eller repareres, må
  samme type kabel benyttes som opprinnelig var levert
  med maskinen. Denne ledningen kan leveres av NILFISK.
  11. Strømledningen må alltid tas ut fra vegguttaket før noen
  former for vedlikehold foretas på maskinen eller ledningen.
  12. Reparasjon av den elektriske enheten med motor og
  kabler må bare utføres av en kvalifisert person, og etter at
  ledningen er trukket ut av veggkontakten.
  13. Ingen endringer eller justeringer skal gjøres med de
  mekaniske eller elektriske sikkerhetsinnretningene.

  4 Slangetilkobling
  Sett bajonettkoblingen inn i sugeåpningen og lås den i stilling
  ved å dreie den i urvisernes retning. Følg motsatt prosedyre
  for å ta slangen av maskinen.

  5 Rør og slanger
  1 Sett det bøyde røret på slangen

  Skyv slangen inn på det bøyde røret, og juster ved å dreie til
  sperrehakene låser.
  2 Demontering av bøyde rør

  Det kan være behov for å ta av det bøyde røret for å fjerne
  en eventuell blokkering.
  Trykk da på en av sperrehakene med en skrutrekker, slik
  som vist på illustrasjonen. Gjør det samme med den andre
  sperrehaken, slik at røret er løst.
  Modeller med teleskoprør
  Lengden på teleskoprøret kan reguleres slik at det passer til
  høyden på brukeren.
  3 Trykk på låseknappen slik som vist på illustrasjonen, og

  trekk røret ut til ønsket lengde.
  4 Lås røret som vist på illustrasjonen.

  Alle modeller
  5 Skyv det bøyde røret inn i stålrøret ved en lett dreining.

  1 Start/stopp

  6 Regulering av sugeeffekten

  1 Sett apparatkontakten på ledningen inn i motorstøpselet.

  Sette pluggen i vegguttaket.
  1 Sugeeffekten reguleres med skyveventilen på det bøyde

  plastrøret. Sugeeffekten er størst når ventilen er skjøvet
  forover, slik at åpningen er tett.
  2 For rengjøring av f.eks. duker og gardiner kan sugeeffekten
  reduseres ved at ventilen åpnes - skyves bakover.

  Trykk på knappen 1. for å starte motoren.
  Trykk på knappen 1. en gang til for å stoppe motoren.
  Når støvsugingen er ferdig, tas kontakten ut av vegguttaket.
  Ta av strømledningen
  For å forlenge ledningens levetid, bør den tas ut av motoren
  etter hver bruk, rulles løst opp, f.eks. rundt motortoppen.

  8 • Page 9

  7 Riste filteret

  10 Blåsekobling

  For å opprettholde en konstant sugeeffekt, må filteret holdes
  så rent som mulig. Det kan enten ristes med jevne mellomrom,
  eller støvsuges. Filteret må ikke vaskes eller børstes.

  Montering
  Fjern filteret med det lyddempende materialet (se side 2)
  Sett utblåsingskoblingen 11562000 på motoren. Den holdes
  på plass ved hjelp av motorens håndtak.

  Ta av motoren, modell 80
  1 Løsne de øverste festeskruene. Ta i håndtaket og løft
  motoren av.
  2 Trekk filteret ut ved å løfte i bunnplaten og rist forsiktig fra
  side til side. Slangen må være festet til beholderen mens
  ristingen pågår.
  Filteret kan rengjøres ved støvsuging.

  Før du begynner å blåse, må du påse at slangen er ren. Sett
  derfor først slangen med det bøyde røret inn i beholderen,
  start motoren og rist slangen, slik at eventuelt løst støv blåses
  inn i beholderen og ikke ut i rommet.

  Vedlikehold

  Ta ut motoren, modell 90
  1 Ta i håndtaket, drei mot urvisernes retning, løft motoren av.

  Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted. Lagrene i motoren
  er forhåndssmurt, og beregnet for kontinuerlig hardt arbeid.
  Støvfilteret skal skiftes med jevne mellomrom, avhengig av
  driftstid, støvtype og støvmengde. (Hold beholderen ren med
  en tørr klut og en beskjeden mengde spraypolish.)
  For detaljer om service eller vedlikehold kan du ta kontakt med
  NILFISK direkte.

  Tømme beholderen
  Når filteret er rengjort og slangen er tatt av, snur du de to
  klemmene og åpner beholderen. La beholderklemmene stå
  i horisontal stilling, slik at de ikke ødelegges ved vekten av
  overdelen. Tøm deretter støvbeholderen.
  Sette på plass motoren, modell 80
  Når du setter motoren på plass, må du påse at bryteren er rett
  over sugeinntaket, og at apparatkontakten vender bakover.

  Merkeplate
  Modell- og serienummer for maskinen vises på maskinens
  merkeplate. Du vil trenge denne informasjonen hvis du skal
  bestille reservedeler til maskinen. Bruk plassen nedenfor til
  å skrive ned maskinens modellnummer og serienummer for
  fremtidig bruk.

  Sette på plass motoren, modell 90
  2 Plasser motoren slik at på/av bryteren er på linje med

  brytemerket som er trykt på den øvre beholderen, drei
  motoren med urviseren til du hører et tydelig klikk. Hvis
  motoren ikke kan låses i stilling på denne måten, må du
  trykke den røde låsehendelen inne i beholderen i pilens
  retning.

  Modell
  Serienummer
  Produksjonsår
  Spenning

  8 Støvsuging med støvpose
  Støvsugeren leveres med en tolags støvpose. Frigjør
  beholderen ved å løsne de to beholderklemmene, da disse
  låses horisontalt, og løft av overdelen med motor/filterseksjonen. Støvposen monteres slik:

  Feilsøking

  1 Bryt gjennom støvposens perforering og plasser den i den


  -

  motoren starter ikke
  en sikring kan ha gått, og må skiftes ut.
  strømledningen eller veggkontakten kan være defekt, og
  må kontrolleres.


  -

  sugeeffekten er redusert
  støvposen kan være full og trenger å skiftes ut,
  se side 3.
  filteret kan være tilstoppet og trenger å ristes,
  se side 3.

  nedre beholderen.
  2 Trekk den blå plastplaten i støvsugeren over sugeåpningen

  med begge hender. Brett støvposen forsikrig ut, sett
  overdelen forsiktig på plass og fest med de to klemmene.

  -

  Merk
  Sugeeffekten er avhengig av støvposens størrelse og kvalitet.
  Bruk bare originale Nilfisk støvposer. Hvis uoriginale støvposer
  benyttes, og luftstrømmen begrenses, kan dette føre til
  overoppheting av motoren og andre skader som følge av
  dette.


  -

  9 Utblåsningsfilter
  Utblåsningsfiltre benyttes når absolutt ren utblåsningsluft
  er påkrevet. Utblåsnings-filtret monteres på motoren
  istedet for mikrostatfiltret. Utblåsningsfiltret er enkelt å
  montere, filterelementene kan skiftes ut. Spesialhåndtak og
  bruksanvisning leveres sammen med utblåsningsfiltret.

  9

  motoren forblir ikke låst i stilling på beholderen
  (bare 90)
  den røde låsehendelen i toppen av beholderen er i feil
  stilling. Skyv hendelen i pilens retning. • Page 10

  SVENSKA

  2 OBS!
  Rulla inte kabeln tätt runt motorn, eftersom detta kommer
  att belasta kabeln och orsaka ledningsbrott med risk för
  kortslutning.

  Anvisningar för användning
  Innan dammsugaren är klar för användning måste rörböjen
  fästas på slangen, enligt beskrivning under punkt 5.

  3 Micro-Static filter

  Innan du använder dammsugaren, se till att den spänning som
  visas på dataplåten stämmer överens med nätspänningen.

  Det grå Micro-Static filtret på motorns ovansida drar till
  sig mikropartiklar och håller effektivt fast dem. För att
  utblåsningsluften skall kunna renas kontinuerligt, och för att
  man skall undvika överhettning av motorn, är det mycket
  viktigt att filtret byts ut regelbundet. Micro-Static filtret skall
  bytas efter ungefär 50 timmars drift, vilket motsvarar cirka ett
  år vid normal hushållsanvändning.

  Dammsugaren levereras med en monterad dammpåse.
  Använd aldrig dammsugaren utan en korrekt monterad original
  Nilfisk dammpåse. Hur du byter dammpåse beskrivs under
  punkt 8.

  Viktiga varningar

  Byte
  1 Vrid de två skruvarna med ett mynt tills att skårorna står
  lodrätt.
  2 Lossa handtaget genom att trycka försiktigt mitt på det.
  Tryck tills att båda ändarna fjädrar ut från fästena.
  3 Lyft av utblåsgrillen och filtret. Den ljudabsorberande plattan
  skall vara kvar ovanpå motorn.
  4 Ta bort det grå filtret och montera det nya. Sätt tillbaka
  grillen. Sätt tillbaka handtaget i dess läge och lås det genom
  att vrida skruvarna tills skårorna står vågrätt.

  1. Denna maskin är lämplig för normala hushållsgöromål,
  t.ex. i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker och kontor.
  2. Denna maskin är inte lämplig för upptagning av hälsofarligt
  damm.
  3. Denna maskin är endast avsedd för torr användning och
  skall inte användas eller förvaras utomhus under våta
  förhållanden. Förvara inomhus. Temperaturen skall vara
  lägst 0°C och högst 60°C.
  4. Maskinen är konstruerad för torrdammsugning. Den får
  inte användas för upptagning av vatten eller andra vätskor.
  5. Maskinen får inte användas för uppsugning av brännbara
  eller explosiva material. Den skall inte heller användas i en
  omgivning där explosionsrisk finns.
  6. Maskinen skall inte under några omständigheter
  användas för uppsugning av varma material. Maskinen
  får i synnerhet inte användas för rengöring av öppna eller
  slutna eldstäder, ugnar eller liknande, som innehåller varm
  eller glödande aska.
  7. Maskinen får inte användas om den elektriska kabeln
  visar tecken på skador. Inspektera kabeln regelbundet
  och kontrollera att den inte är skadad, speciellt om den
  har klämts, fastnat i en dörr eller körts över. Om kabeln i
  någon del är skadad skall hela kabeln bytas.
  8. Maskinen får inte användas om den är defekt.
  9. Dra i kontakten när du kopplar loss maskinen från
  vägguttaget. Dra inte i kabeln.
  10. Om kabeln behöver bytas eller repareras måste samma
  typ av kabel användas som ursprungligen levererades
  med maskinen. Denna kabel kan beställas från NILFISK.
  11. Kontakten måste alltid dras ut ur vägguttaget innan
  servicearbete påbörjas på maskinen eller kabeln.
  12. Reparation av den elektriska enheten med motor eller
  kabel får endast utföras av en person med särskild
  kompetens eller utbildning, efter att huvudströmbrytaren
  kopplats bort eller efter att kontakten dragits ut ur
  vägguttaget.
  13. Inga ändringar eller modifieringar av de mekaniska eller
  elektriska säkerhetsanordningarna får göras.

  4 Att ansluta slangen
  Sätt i slangkopplingen i insuget på maskinen och lås slangen
  genom att vrida den medsols. För att lossa slangen, gör på
  motsatt sätt.

  5 Slang och rör
  1 Att fästa slangen vid slanghandtaget

  Skjut in slangen i slanghandtaget och justera genom att
  vrida tills spärrarna griper fast.
  2 Att lossa slangen från slanghandtaget

  Du kanske behöver lossa slangen från slanghandtaget så att
  du lätt kan ta bort hinder som blockerar slangen.
  Tryck på en av låsspärrarna med en skruvmejsel som bilden.
  Vrid låsspaken tills den lossas.
  Upprepa samma procedur med den andra spaken.
  Handragsröret kan nu tas loss från slangen.
  Modeller med teleskoprör
  Teleskopröret kan justeras så att den passar din höjd.
  3 Lås upp röret som diagrammet visar och dra ut till önskad

  längd.

  1 Start och stopp

  4 Lås röret som figuren visar.

  Sätt in den kontakt på nätkabeln som går till dammsugaren i
  motoruttaget. Sätt in nätkabelns kontakt i vägguttaget.

  5 Skjut in det handtagsröret i stålröret.

  Alla modeller

  Tryck på knapp nr 1 för att starta motorn
  Tryck på knapp nr 1 igen för att stoppa den.
  Dra ut kontakten ur vägguttaget efter rengöringen.
  Att lossa nätkabeln
  För att förlänga användningstiden för din kabel, lossa den
  från motoruttaget efter varje rengöring. Rulla upp den löst och
  förvara den på lämplig plats.

  10 • Page 11

  6 Sugeffektreglering

  10 Utblåstillsats

  1 Munstyckets sugeffekt kan regleras med skjutventilen på

  Montering
  Ta bort diffusorns ljuddämparplatta (se sida 2)
  Placera blåsadaptern 11562000 på motorn. Adaptern hålls på
  plats med motorhandtaget.

  slanghandtaget (det svängda röret). Sugeffekten är bäst när
  ventilen skjutits framåt så att inloppet stängts.
  2 Vid rengöring av t.ex. löst liggande överkast eller gardiner

  Innan du ansluter en slang, se till att den är ren. Den sugs
  ren genom att skjuta in det böjda röret i behållarens inlopp
  en liten stund, med motorn igång. Genom att skaka den kan
  fastsittande damm lossna och sugas in i påsen.

  kan sugeffekten minskas genom att ventilen skjuts bakåt.

  7 Skakning av filtret

  Anslut sedan slangen i motorns blåsadapter.

  För att sugeffekten skall kunna hållas på en konstant nivå
  måste filtret hållas så rent som möjligt genom att det skakas
  med jämna mellanrum. Filtret får inte tvättas eller borstas.

  Underhåll

  Att ta ur motorn - 80
  1 Håll i motorinsatsen och öppna de övre låsspärrarna. Lyft ut
  motorn.

  Förvara alltid dammsugaren på en torr plats. Lagren i motorn
  är försmorda och konstruerade för kontinuerligt tungt arbete.
  Dammfiltret skall bytas ut efter ett antal driftstimmar.
  Håll behållaren ren med lite polerspray och en torr trasa.
  För detaljer om service eller underhåll, kontakta NILFISK.

  2 Dra ut filtret genom att dra i dess bottenplatta och skaka

  det försiktigt från sida till sida. Slangen måste vara fäst vid
  behållaren under skakningen.
  Filtret kan även rengöras genom dammsugning. En
  dammpåse måste då vara monterad i maskinen.

  Dataskylt
  Modellnummer och serienummer för din maskin visas på
  maskinens dataskylt. Denna information behövs om du
  behöver beställa reservdelar till maskinen. Använd utrymmet
  nedan till att anteckna modellnummer och serienummer på din
  maskin för framtida referens.

  Att ta ur motorn - 90
  1 Ta ur motorn genom att vrida motorinsatsen motsols. Lyft ut
  motorn.

  Modell
  Serienummer

  Tömning av behållare
  När filtret har skakats och slangen tagits ut, lossa de två
  spärrarna och öppna behållaren. Lyft av den övre delen och
  töm den nedre delen av behållaren.

  Tillverkningsår
  Driftspänning

  Att sätta tillbaka motorn - 80
  När du sätter tillbaka motorn, se till att omkopplaren är rakt
  över insuget till behållaren och att kontakten är riktad bakåt.

  Felsökning

  Att sätta tillbaka motorn - 90
  2 Sätt tillbaka motorn så att till/från-omkopplaren är mitt emot
  motormärket på behållaren och så att kontakten är riktad
  bakåt. Vrid motorn medsols tills du hör ett distinkt klick. Om
  motorn inte låses i sitt läge när du vrider, tryck på den röda
  låsspaken inne i behållaren, i pilens riktning.

  8 Dammsugning med dammpåse
  Dammsugaren levereras med lättmonterade tvåskikts
  dammpåsar. För att öppna behållaren, lossa de två spärrarna
  och lyft av den övre delen med motorn/filtret. Fäst dammpåsen
  på följande sätt:
  1 Öppna påsen längs perforeringen och placera den i den
  nedre behållaren.
  2 Dra plastplattan på dammpåsen över insugningsinloppet.

  Dra på båda sidorna. Vik ut påsen noggrant. Sätt tillbaka
  den övre behållaren och lås med de två spärrarna.
  OBS!
  Sugeffekten påverkas av dammpåsens storlek och kvalitet.
  Använd endast Nilfisk originalpåsar. Om du använder påsar
  från någon annan tillverkare och luftflödet därmed hindras kan
  detta resultera i överhettning av motorn och motorskada.

  9 Utblåsfilter
  Utblåsfilter används i de fall när absolut ren utblåsningsluft är
  ett krav. Utblåsfiltret monteras på motorn i stället för diffuser.
  Utblåsfiltret är enkelt att montera och filterelementet kan bytas.
  En särskild insats levereras tillsammans med utblåsfiltret.

  11


  -

  Motorn startar inte
  En säkring kan ha gått sönder och behöva bytas ut.
  Kabeln eller vägguttaget kan vara sönder och behöva
  kontrolleras.


  -

  Sugkraften är reducerad
  Dammpåsen är full. Byt dammpåse. Se sida 3.
  Filtret är igensatt. Skaka filtret, töm behållaren.
  Se sida 3.


  -

  Endast 90. Motorn stannar inte i läge på behållaren
  Den röda låsspaken i behållaren är i fel läge. Skjut spaken
  i pilens riktning. • Page 12

  SUOMI
  Käyttöohjeet

  Virtajohdon irrottaminen
  Voit pidentää johdon käyttöikää irrottamalla sen aina
  moottorista, kun lopetat siivoamisen. Kiedo johto löysälle
  kiepille ja laita se säilytyspaikkaansa.

  Ennen kuin pölynimuria voidaan käyttää, letku on kiinnitettävä
  kaarevaan putkeen kohdassa 5 esitetyllä tavalla.

  2 Huomio

  Ennen kuin ryhdyt käyttämään pölynimuria varmista, että
  käyttöjännite vastaa pölynimurin alla olevaan tyyppikilpeen
  merkittyä jännitettä.

  Älä kiedo johtoa tiukasti moottorin ympärille, koska se rasittaa
  johtoa ja lyhentää huomattavasti sen käyttöikää.

  Pölynimurin mukana tulee valmiiksi paikalleen asennettu
  pölypussi. Älä koskaan käytä pölynimuria ilman
  asianmukaisesti asennettua pölypussia. Pölynpussin
  vaihtaminen on kuvattu kohdassa 8.

  3 Mikrostaattinen suodatin
  Moottorin päällä oleva harmaa mikrostaattinen suodatin
  kerää ja sitoo tehokkaasti mikropartikkeleita. Poistoilman
  puhdistumisen varmistamiseksi ja moottorin ylikuumenemisen
  estämiseksi on tärkeää, että suodatin vaihdetaan
  säännöllisesti. Mikrostaattinen suodatin tulee vaihtaa noin 50
  käyttötunnin välein, mikä vastaa noin vuoden kotitalouskäyttöä.

  Tärkeitä varoituksia
  1. Tämä laite soveltuu myös kotitalouskyyppiseen käyttöön
  esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa,
  kaupoissa ja toimistoissa.
  2. Laite ei sovi terveydelle vaarallisten pölyjen siivoamiseen,
  lukuunottamatta tilanteita.
  3. Laite on tarkoitettu ainoastaan kuivapuhdistukseen, eikä
  sitä saa säilyttää ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa.
  Säilytä laite sisätiloissa enintään 60°C:n ja vähintään
  0°C:n lämpötilassa.
  4. Kuivan pölyn imuroimiseen tarkoitettua laitetta ei tule
  käyttää veden tai muiden nesteiden imemiseen.
  5. Laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien tai räjähtävien
  aineiden imuroimiseen, eikä sitä tule käyttää ympäristössä,
  jossa on räjähdysvaara.
  6. Laitetta ei tule missään tapauksessa käyttää kuuman
  aineen imuroimiseen. Erityisesti laitetta ei saa käyttää
  avoimien ja suljettujen tulisijojen, uunien tai vastaavien
  lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien kohteiden
  siivoukseen.
  7. Laitetta ei tule käyttää, mikäli sähköjohdossa on mitään
  merkkejä vaurioista. Tarkasta johdon kunto säännöllisesti,
  erityisesti jos se on rutistunut, jäänyt oven väliin tai sen yli
  on ajettu. Koneen irroitettavaa sähköjohtoa ei saa korjata.
  Se on korvattava ainoastaan alkuperäisellä Nilfisk sähkö
  johdolla, jos johto on vahingoittunot.
  8. Rikkinäistä tai viallista laitetta ei tule käyttää siivoukseen.
  9. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Irrota
  pistotulppa tarttumalla tulppaan, ei sähköjohtoon.
  10. Johtoa korjattaessa tai vaihdettaessa tulee käyttää saman
  tyyppista johtoa kuin laitteessa on alunperin käytetty. Uutta
  johtoa saat NILFISKiltä.
  11. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen laitteen
  tai sähköjohdon huoltotöiden aloittamista.
  12. Moottorilla toimivan sähkölaitteen ja sähköjohtojen
  korjaaminen tulee jättää ammattitaitoisen tai asiantuntevan
  henkilön tehtäväksi. Ennen huolto- tai korjaustöiden
  aloittamista virta on katkaistava pääkytkimestä tai
  sähköjohto irrotettava pistorasiasta.
  13. Mekaanisiin tai elektronisiin turvalatteisiin ei saa tehdä
  muutoksia.

  Vaihtaminen
  1 Käännä kahta ruuvia kolikolla, kunnes niiden aukot ovat
  pystysuorassa.
  2 Vapauta kahva painamalla sitä varovasti alaspäin sen
  keskeltä. Paina, kunnes molemmat päät ponnahtavat esiin
  moottorisyvennyksestä.
  3 Nosta pois poistoilmaritilä ja suodatin. Ääntä vaimentava
  materiaali tulee jättää moottorin päälle.
  4 Irrota harmaa suodatin ja aseta uusi paikalleen. Aseta
  ritilä paikalleen. Aseta kahva oikeaan asentoon ja lukitse
  se kääntämällä ruuveja, kunnes niiden aukot ovat
  vaakasuorassa.

  4 Letkun kiinnittäminen
  Työnnä pikaliitin imuaukkoon ja lukitse se paikalleen
  kääntämällä sitä myötäpäivään. Irrota letku kiertämällä liitintä
  vastakkaiseen suuntaan.

  5 Letku ja putket
  1 Letkun kiinnittäminen kaarevaan putkeen

  Työnnä letku kaarevaan putkeen ja käännä, kunnes
  lukitusvivut lukittuvat paikoilleen.
  2 Letkun irrottaminen kaarevasta putkesta

  Voit irrottaa letkun kaarevasta putkesta esim. poistaaksesi
  tukoksen.
  Työnnä toista lukitusvipua ruuvitaltalla kuvan mukaisesti.
  Käännä lukitusvipua kunnes se aukeaa.
  Tee sama toiselle lukitusvivulle. Kaareva putki voidaan nyt
  irrottaa letkusta.
  Teleskooppiputkiset mallit
  Teleskooppiputki voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaan.
  3 Vapauta putken lukitus kaavion osoittamalla tavalla ja vedä

  halutun pituiseksi.

  1 Käynnistys / pysäytys

  4 Lukitse putki kuvan osoittamalla tavalla.
  1 Työnnä sähköjohdon laitteen puoleinen pää moottorin

  virtaliittimeen. Kytke pistotulppa seinäpistorasiaan.

  Kaikki mallit
  5 Työnnä kaareva putki teräsputkeen.

  Käynnistä moottori painamalla nappia 1
  Pysäytä moottori painamalla uudelleen nappia 1.
  Irrota sähköjohto pistorasiasta kun lopetat siivouksen.

  12 • Page 13

  6 Imutehon säätäminen

  9 Poistoilman suodatin

  1 Suuttimen imutehoa voidaan säädellä kaarevassa putkessa

  Poistoilman suodatinta käytetään, kun poistoilman on
  ehdottomasti oltava puhdasta. Poistoilman suodatin asetetaan
  moottorin päälle hajottimen tilalle. Poistoilman suodatin on
  helppo asentaa ja se voidaan tarvittaessa vaihtaa. Poistoilman
  suodattimen mukana tulee erityinen kahva.

  olevan liukuventtiilin avulla. Imu on tehokkainta, kun venttiiliä
  työnnetään eteenpäin niin, että aukko sulkeutuu.
  2 Suuttimen imutehoa voidaan säätä pienemmäksi esim.

  irtopäällisten ja verhojen imurointia varten vetämällä venttiiliä
  taaksepäin, jolloin aukko suurenee.

  10 Puhalluslisälaite

  7 Suodattimen ravistaminen

  Asennus
  Irrota ääntä vaimentavalla materiaalilla varustettu
  ilmanhajottaja (ks. sivu 2).
  Aseta puhalluslaitteen sovitin 11562000 kuhunkin moottoriin.
  Sovittimet pysyvät paikallaan moottorin kahvan avulla.

  Jotta imuteho säilyisi mahdollisimman tasaisena, suodatin
  on pidettävä mahdollisimman puhtaana ravistelemalla se
  säännöllisesti. Suodatinta ei saa pestä tai harjata.

  Sovita puhalluslaite moottorin puhalluslaitesovittimiin.

  80:n moottorin irrottaminen
  1 Pidä kiinni moottorin kahvasta ja avaa yläsalvat. Nosta
  moottori pois.

  Ennen kuin kiinnität letkun laitteeseen, valmista, että se on
  puhdas - aseta sen avoin pää hetkeksi säiliön imuaukon
  kohdalle moottorien ollessa käynnissä ja ravista.

  2 Vedä suodatin ulos pitäen kiinni sen pohjaosasta ja ravistele

  sitä varovasti puolelta toiselle. Letkun on oltava kiinni
  säiliössä ravistelun aikana.
  Suodatin voidaan puhdistaa imuroimalla.

  Huolto

  90:n moottorin irrottaminen
  1 Irrota moottori kääntämällä sen kahvaa vastapäivään. Nosta
  moottori pois.

  Säilytä puhdistuslaite aina kuivassa paikassa. Moottorin
  laakerointi on esirasvattu ja suunniteltu jatkuvaan raskaaseen
  käyttöön. Käyttötunneista riippuen pölysuodatin tulee vaihtaa
  uuteen.
  (Pidä säiliö puhtaana kuivaa kangasta ja suihkutettavaa
  puhdistusainetta käyttäen).
  Yksityiskohtaisemmat tiedot huollosta ja korjauksesta saat
  ottamalla yhteyttä suoraan NILFISK-jälleenmyyjääsi.

  Säiliön tyhjentäminen
  Kun suodatin on ravisteltu ja letku irrotettu, avaa salvat ja
  aukaise säiliö. Nosta pois yläosa ja tyhjennä säiliön alaosa.
  80:n moottorin asettaminen paikalleen
  Moottoria asentaessasi varmista, että kytkin on suoraan säiliön
  imuaukon päällä ja että pistoke on käännetty taaksepäin.

  Tyyppilevy

  90:n moottorin asettaminen paikalleen
  2 Aseta moottori paikalleen siten, että on/off-kytkin on
  vastakkain säiliössä olevan moottorin asennusmerkin kanssa
  ja pistotulppa on käännetty taaksepäin. Käännä moottoria
  myötäpäivään, kunnes kuulet selvän naksahduksen. Jos
  moottori ei lukitu paikalleen kääntämällä, paina säiliön sisällä
  olevaa lukitusvipua nuolen osoittamaan suuntaan.

  Laitteesi malli- ja sarjanumero on merkitty sen tyyppilevyyn.
  Näitä tietoja tarvitaan varaosia tilattaessa. Kirjoita laitteen
  malli- ja sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan.
  Malli
  Sarjanumero
  Valmistusvuosi
  Käyttöjännite

  8 Pölypussin käyttö

  Vianmääritys

  Pölynimurin mukana tulee kaksinkertainen, itse paikalleen
  asettuva pölypussi. Irrota säiliö avaamalla salvat ja nostamalla
  moottori/suodatinosan ylempi osa pois laitteesta. Valmistele
  pölypussi seuraavalla tavalla:


  -

  moottori ei käynnisty
  sulake voi olla palanut ja se täytyy vaihtaa.
  sähköjohto tai pistorasia voi olla viallinen ja se täytyy
  tarkastaa.


  -

  imuteho on laskenut
  pölypussi voi olla täynnä ja se täytyy vaihtaa, ks. sivu 3.
  suodatin voi olla tukkeutunut ja se täytyy ravistaa,
  ks. sivu 3.  moottori ei pysy lukittuna paikalleen säiliön päällä
  (ainoastaan 90)
  säiliön punainen lukitusvipu on väärässä asennossa.
  Työnnä vipua nuolen osoittamaan suuntaan.

  1 Puhkaise pölypussin lävistetty osa ja aseta pussi alempaan

  säiliöön.
  2 Vedä pölypussin muovilevy molemmin käsin imuaukon

  päälle. Avaa pussin taitteet varovasti. Aseta ylempi säiliö
  varovasti paikalleen ja lukitse molemmat salvat.
  Huomio
  Imuteho riippuu pölypussin koosta ja laadusta. Käytä
  ainoastaan aitoja Nilfisk-pusseja. Jos laitteessa käytetään
  muita kuin Nilfisk-pölypusseja ja ilman virtaus estyy,
  saattaa tästä seurata moottorin ylikuumeneminen, mikä voi
  vahingoittaa moottoria.

  -

  13 • Page 14

  ENGLISH

  (Only for grounded appliances):

  GROUNDING INSTRUCTIONS

  IMPORTANT
  SAFETY INSTRUCTIONS
  When using an electrical appliance, basic precautions should

  This appliance must be grounded. If it should malfunction or
  breakdown, grounding provided a path of least resistance
  for electric current to reduce the risk of electric shock. This
  appliance is equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and grounding plug. The plug must be
  inserted into an appropriate outlet that is properly installed and
  grounded in accordance with all local codes and ordinances.

  always be followed, including the following:

  READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
  THE APPLIANCE

  SAVE THESE INSTRUCTIONS
  WARNING!
  To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
  *
  *
  *

  *
  *

  *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  WARNING
  Improper connection of the equipment-grounding conductor
  can result in a risk of electric shock. Check with a qualified
  electrician or service person if you are in doubt as to whether
  the outlet is properly grounded. Do not modify the plug
  provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a
  proper outlet installed by a qualified electrician.

  Do not leave appliance when plugged in. Unplug from
  outlet when not in use and before servicing.
  To reduce the risk of electric shock - do not use outdoor or
  on wet surfaces.
  The appliance is not intended for use by young children
  or infirm persons without supervision. Young children
  should be supervised to ensure that they do not play with
  the appliance.
  Use only as described in this manual. Use only the
  manufacturer’s recommended attachments.
  Do not use with damaged cord or plug. If appliance is
  not working as it should, has been dropped, damaged,
  left outdoors or dropped into water, return it to a service
  centre.
  Do not pull or carry by the cord, use cord as a handle,
  close a door on cord, or pull cord around sharp edges or
  corners. Do not run the appliance over cord. Keep cord
  away from heated surfaces.
  Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the
  plug, not the cord.
  Do not handle plug, cord or appliance with wet hands.
  Do not put any object into openings. Do not use with any
  opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything
  that may reduce air flow.
  Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body
  away from openings and moving parts.
  Turn off all controls before unplugging.
  Use extra care when cleaning on stairs.
  Do not use to pick up flammable or combustible liquids
  such as gasoline or use in areas where they may be
  present.
  Do not pick up anything that is burning or smoking, such
  as cigarettes, matches, or hot ashes, or any hazardous
  dusts.
  Do not use without dust bag and/or filters in place.
  Always turn off this appliance before connecting or
  disconnecting motorised nozzle.
  If this appliance is grounded, connect to a properly
  grounded outlet only. See grounding instruction.
  If this appliance is provided with double insulation. Use
  only identical replacement parts. See instruction for
  Servicing of Double-Insulated Appliances.
  Do not use outdoor or on wet surfaces. Do not expose
  to rain. Store indoors between max. 60 C (degrees
  centigrade) and min. 0 C (degrees centigrade).

  (Only for cord-connected grounded appliances, having a rated
  current less than 15A and intended for use on a nominal 120volt supply circuit):
  This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has
  a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated
  in figure A. Make sure that the appliance is connected to an
  outlet having the same configuration as the plug. No adapter
  should be used with this appliance.
  GROUNDED OUTLET

  ADAPTER

  GROUNDED
  OUTLET BOX
  GROUNDING PIN

  Figure A

  METAL
  SCREW

  TAB FOR
  GROUNDING SCREW

  (Only for double-insulated, cord-connected appliances):
  SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES
  A double insulated appliance is marked with one of the
  following: The words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE
  INSULATED” or the double insulation symbol (square within a
  square).

  In a double-insulated appliance, two systems of insulation
  are provided instead of grounding. No grounding means is
  provided on a double-insulated appliance, nor should a means
  for grounding be added to the appliance. Servicing a doubleinsulated appliance requires extreme care and knowledge
  of the system, and should be done by qualified service
  personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance
  must be identical to the parts they replace.

  14 • Page 15

  IMPORTANT WARNINGS

  1 Starting / stopping

  1. This machine is also suitable for normal housekeeping
  purposes in hotels, schools, hospitals, factories, shops
  and offices.
  2. This machine is not suitable for picking up health
  endangering dust.
  3. This machine is for dry use only and shall not be used or
  stored outdoors in wet conditions. Store indoors between
  max. 60 C (degrees centigrade) and min. 0 C (degrees
  centigrade).
  4. The machine for vacuum dry dust must not be used for
  the suction of water or other liquids.
  5. The machine must not be used for picking up combustible
  or explosive materials, nor should it be used in an
  explosive atmosphere.
  6. Under no circumstances should the machine be used for
  picking up hot material. In particular the machine must not
  be used for cleaning open and closed fireplaces, ovens or
  similar that contain warm or glowing ashes.
  7. The machine must not be used if the electrical cord
  shows any sign of damage. Regularly inspect the cord for
  damage, in particular if it has been crushed, shut in a door
  or run over.
  A detachable supply cord with integrally molded plugs
  must not be repaired. It has to be replaced by a new
  supply cord supplied by NILFISK if the cable or plugs are
  damaged.
  8. The machine must not be used if it is faulty.
  9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the
  plug, not the cord.
  10. When repairing or replacing the cord, the same type of
  cord as originally supplied with the machine must be used.
  This cord can be supplied by NILFISK.
  11. The plug must always be removed from the socket outlet
  before starting any service work of the machine or the
  cord.
  12. Repair of the electrical unit with motor or the cord must
  only be carried out by a skilled or instructed person after
  having disconnected the main switch installed prior to the
  machine or after having removed the plug from the current
  socket.
  13. No changes or modifications to the mechanical or
  electrical safety devices should be made.

  1 Place the appliance plug of the cable in the motor socket.

  Plug the cable into the wall socket.
  Press button 1. to start the motor
  Press button 1. again to stop it.
  After cleaning, unplug the cable from the wall socket.
  Detaching the power cord
  To prolong the life of your cord, detach it from the motor each
  time after cleaning, roll it up loosely and store it.

  2 Note
  Do not roll the cord tightly around the motor as this will place a
  strain on the cord and considerably shorten its life.

  Thermal cut-out protection
  (Only USA and Canada)
  The vacuum is provided with a thermal cut-out protection
  mechanism. This prevents the motor from overheating if a
  blockage should occur. If this occur start by removing the
  electrical cord from the power outlet. Then remove the cause
  of the blockage to allow free air passage. Wait at least 5-10
  minuttes. Then put back the electrical cord to the power outlet.
  When the motor is cool, it will automatically start again.

  3 Micro-Static Filter
  The grey Micro-Static filter on the top of the motor attracts and
  retains micro-particles efficiently. In order to ensure a constant
  cleaning of the exhaust air and to avoid overheating of the
  motor, it is essential that the filter is replaced regularly. The
  Micro-Static filter should be replaced after approx. 50 hours
  use, equivalent to one year of domestic use.
  Replacing
  1Turn the two screws with a coin until their slots are vertical.
  2 Release the handle by a gentle downward pressure at its
  centre. Press until both ends spring out from the motor
  recess.
  3 Lift off the exhaust grill and the filter. The sound absorbent
  material must remain on top of the motor.
  4 Remove the grey filter and mount the new one. Replace the
  grill. Locate the handle into position and lock it by turning the
  screws until their slots are horizontal.

  Instructions for use
  Before the vacuum cleaner is ready for use, the hose must be
  fitted to the curved tube as described under point 5.
  Before using the vacuum cleaner make sure that the voltage
  shown on the rating plate corresponds with the mains voltage.

  4 Hose connection

  The vacuum cleaner is supplied with a paper dust bag already
  in place. Never use the vacuum cleaner without a properly
  fitted dust bag. The procedure for replacing the dust bag is
  described under point 8.

  Insert the bayonet coupling into the suction inlet, and lock it
  in place by turning it clockwise. Reverse this procedure to
  disconnect the hose.

  15 • Page 16

  5 Hose and tubes

  7 Shaking the filter

  1 Fitting hose to the curved tube

  To keep suction power at a constant level the filter must be
  kept as clean as possible by shaking it at regular intervals.
  The filter must not be washed or brushed.

  Slide the hose into the curved tube and adjust by turning
  until locking levers grip into position.

  Removing the motor 80
  1 Hold the motor handle and open the top catches.
  Lift off the motor.

  2 Removing hose from curved tube

  You may wish to remove the hose from the curved tube so
  that you can easily remove a blockage.
  Push one of the locking levers with a scnewdriver, as
  illustrated. Tip the locking lever until it is released.
  Repeat on the other locking lever. The curved tube can now
  be separated from the hose.

  2 Pull out the filter by its bottom plate and shake it gently from

  side to side. The hose must remain fixed to the container
  during the shaking operation.
  The filter can be cleaned by vacuum it.

  Models with telescopic tube
  The telescopic tube can be adjusted to suit your height.

  Removing the motor 90
  1 Dismantle the motor by turning its handle anticlockwise. Lift

  off the motor.
  3 Unlock the tube as illustrated in the diagram and pull to the

  desired lenght.

  Emptying the container
  When the filter has been shaken and the hose detached,
  release the two latches and open the container. Lift off the top
  part and empty the lower part of the container.

  4 Lock the tube as illustrated.

  All models
  5 Slide the curved tube into the steel tube.

  Replacing the motor 80
  When mounting the motor make sure that the switch is directly
  over the suction inlet of the container and the plug is turned
  backwards.

  6 Suction power regulation
  1The suction power of the nozzle can be regulated by the slide

  Replacing the motor 90

  valve on the curved tube. Suction is most powerful when the
  valve is pushed forward to close the inlet.

  2 Reset the motor so that the on/off switch is opposite the

  motor mounting mark on the container and the plug is turned
  backwards. Turn the motor clockwise until a distinct click
  is heard. If the motor will not lock into position by turning,
  then press the red locking lever inside the container in the
  direction of the arrow.

  2 For cleaning of e.g. Ioose covers and curtains, the suction

  power can be reduced by sliding the valve backwards.

  16 • Page 17

  8 Suction with dust bag

  Maintenance

  The cleaner is supplied with a two-ply self-locating dust bags.
  To release the container, unfasten the two latches and lift off
  the upper part with the motor/filter section. Fix the dust bag as
  follows:

  Always keep the cleaner in a dry place. The bearings in the
  motor are pregreased and designed for continuous heavy
  work.
  Depending on the number of running hours the dust filter
  should be replaced.
  For details of service or maintenance please contact NILFISK
  directly.

  1 Pierce the dust bag’s perforation and place it in the lower

  container.

  Rating Plate
  The model and serial number of your machine are shown on
  the ratingplate on the machine. This information is needed
  when ordering repair for the machine. Use the space below to
  note the model and serial number og your machine for future
  reference.

  2 Pull the dust bag plastic plate over the suction inlet with

  both hands. Unfold the dust bag carefully. Replace the top
  container and lock the two latches.
  Note
  The suction efficiency depends on the size and quality of the
  dust bag. Use original Nilfisk bags only. If non-Nilfisk dust bags
  are used, and airflow restricted, overheating of the motor and
  subsequent damage may result.

  Model
  Serial number

  9 Exhaust filter
  Year of manufacture
  Powering voltage

  Exhaust filters is used when absolutely clean exhaust air is
  necessary. The exhaust filter is mounted on to the motor in
  place of the diffuser. The exhaust filter is easily fitted and the
  fllter element is replaceable. A special handle is delivered
  together with the exhaust filter.

  Trouble-shooting

  10 Blowing attachment
  Mounting
  Remove the diffuser and sound absorber (see page 2)
  Place the blowing adaptor 11562000 on the motor. Each one
  is kept in place by handle of the motor.


  -

  the motor will not start
  a fuse may have blown and needs replacing.
  the cable or the wall socket may be defective and needs
  checking.


  -

  the suction power is reduced
  the dust bag may be full and needs replacing,
  see page 3.
  the filter may be clogged and needs shaking,
  see page 3.

  Fit the blowing attachment into the motor blowing adaptors.
  Before connecting a hose make sure that it is clean - place its
  open end in the container inlet for a moment with the motors
  running and shake it.  the vacuum cleaner stops Only USA and Canada

  -

  the thermal cut-out has switched off the motor as a result
  of an obstruction of the hose, wand or nozzle.
  Start by remove the electrical main cord from the power
  outlet.
  When the machine is unplugged remove the cause
  of the obstruction.
  Wait at least 5-10 minutes.
  Put back the electrical cord to the power outlet.
  When the motor is cool, it will automatically start again.


  -

  17

  the motor will not stay locked in position on the
  container Only 90
  The red locking lever in the container top is in the wrong
  position. Push the lever in the direction of the arrow. • Page 18

  DEUTSCH

  Wichtige Warnhinweise
  1. Diese Maschine ist auch für normalen Haushaltszwecken
  geeignet, z. B. in Hotelbetrieben, Schulen,
  Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften und Büroräumen.
  2. Diese Maschine ist für die Aufnahme von
  gesundheitsgefährdendem Staub nicht geeignet.
  3. Diese Maschine ist lediglich für die Anwendung in
  trockenen Bereichen konzipiert und darf außerhalb von
  Gebäuden in feuchter Umgebung weder betrieben noch
  abgestellt werden. Die Maschine ist in einem Gebäude
  bei Temperaturen zwischen max. 60°C und min. 0°C
  abzustellen.
  4. Die für das Saugen von trockenem Staub bestimmte
  Maschine darf zum Aufsaugen von Wasser oder anderen
  Flüssigkeiten nicht benutzt werden.
  5. Die Maschine darf nicht zur Aufnahme von brennbaren
  oder explosiven Substanzen benutzt werden,
  gleichermaßen darf die Maschine nicht in explosiver
  Atmosphäre betrieben werden.
  6. Unter keinen Umständen darf die Maschine zur Aufnahme
  heißer Materialien eingesetzt werden. Insbesondere
  darf die Maschine nicht zur Reinigung offener oder
  geschlossener Feuerstellen, Öfen oder ähnlicher, heiße
  oder glühende Asche enthaltender Örtlichkeiten benutzt
  werden.
  7. Bei jeglichem Anzeichen einer Beschädigung des
  Elektrokabels darf die Maschine nicht betrieben werden.
  Das Kabel ist in regelmäßigen Zeitabständen auf Schäden
  zu überprüfen, insbesondere falls es gequetscht, in
  einer Tür eingeklemmt oder überfahren worden ist.
  Das konfektionierte Anschlußkabel mit angespirtzten
  Anschlußsteckern darf nicht repariert werden. Bei
  Beschäßdigung muß das kpl. Anschlußkabel durch ein
  neues original Nilfisk Anschlubkaßel ersetzt werden.
  8. Eine defekte Maschine darf nicht betrieben werden.
  9. Der Stecker darf nicht durch Ziehen an dem Kabel aus
  der Steckdose entfernt werden. Um den Stecker aus der
  Steckdose zu ziehen, muß am Stecker angefaßt werden,
  nicht am Kabel.
  10. Beim Reparieren oder Erneuern des Kabels ist der
  ursprünglich mit der Maschine gelieferte Kabeltyp zu
  verwenden. Dieses Kabel ist bei NILFISK erhältlich.
  11. Bevor an der Maschine oder am Kabel irgendwelche
  Servicearbeiten vorgenommen werden, ist der Stecker
  unbedingt aus der Steckdose zu entfernen.
  12. Reparaturen des elektrischen Gerätes mit Motor oder des
  Kabels dürfen lediglich von einer Fachkraft oder einer
  geschulten Person vorgenommen werden, und zwar nach
  dem Ausschalten an dem vor der Maschine installierten
  Hauptschalter oder nach dem Entfernen des Steckers aus
  der Steckdose.
  13. An den mechanischen oder elektrischen
  Sicherheitsvorrichtungen dürfen keine Änderungen oder
  Modifizierungen vorgenommen werden.

  Gebrauchsanleitung
  Bevor der Staubsauger zur Inbetriebnahme bereit ist, muß der
  Schlauch wie im Punkt 5 beschrieben an das gebogenes Rohr
  angeschlossen werden.
  Vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers ist zu überprüfen,
  daß der auf dem Leistungsschild an der Staubsauger
  angegebene Spannungswert mit der Netzspannung
  übereinstimmt.
  Der Staubsauger wird mit bereits installiertem
  Papierstaubbeutel geliefert. Benutzen Sie den Staubsauger
  niemals ohne sorgfältig angebrachten Staubbeutel. Das
  Auswechseln des Staubbeutels ist im Punkt 8 beschrieben.

  18 • Page 19

  1 Starten und Stoppen

  4 Schlauchanschluß

  1 Stecken Sie den Gerätestecker des Kabels in die

  Führen Sie den Schlauchanschluß in die Ansaugöffnung,
  durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln. Zum Entfernen
  des Schlauches führen Sie diesen Vorgang in umgekehrter
  Reihenfolge aus.

  Steckdose des Motors. Verbinden Sie das Kabel mit der
  Wandsteckdose.
  Zum Starten des Motors drücken Sie den Knopf 1.
  Drücken Sie den Knopf 1., um den Motor wieder zu stoppen.

  5 Schläuche und Rohre

  Nach Abschluß des Reinigungsvorganges ziehen Sie den
  Stecker des Kabels aus der Wandsteckdose.

  1 Montieren des Schlauches am gebogenen Rohr Schieben

  Sie den Schlauch in das gebogene Rohr
  und drehen Sie diesen bis zum Einrasten der
  Verriegelungsstäbe.

  Entfernen des Stromkabels
  Um die Lebensdauer Ihres Kabels zu verlängern empfiehlt
  es sich, das Stromkabel nach jedem Reinigungsvorgang
  vom Motor zu entfernen, es lose aufzurollen und es auf diese
  Weise aufzubewahren.

  2 Entfernen des Schlauches vom gebogenen Rohr

  Um eine Blockierung problemlos zu entfernen, empfiehlt es
  sich, den Schlauch vom gebogenen Rohr zu entfernen.

  2 Bitte beachten Sie:

  Drücken Sie wie abgebildet mit einem Schraubenzieher
  auf einen der Verriegelungsstäbe. Kippen Sie den
  Verriegelungsstab bis zum Auslösen.
  Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Verriegelungsstab.
  Das gebogene Rohr läßt sich nunmehr vom Schlauch
  entfernen.

  Das Kabel bitte nicht fest um den Motor winden, da durch
  diese Belastung die Lebensdauer des Kabels wesentlich
  verkürzt wird.

  3 Elektrostatisch geladener Mikrofilter

  Modelle mit Teleskoprohren
  Das Teleskoprohr läßt sich Ihrer Körpergröße anpassen.
  3 Entriegeln Sie das Rohr wie abgebildet, und ziehen Sie das
  Rohr bis zur gewünschten Länge.

  Der auf dem Motor plazierte graue, elektrostatisch geladene
  Mikrofilter zieht kleinste Partikel an und hält diese auf effiziente
  Weise zurück. Zur Gewährleistung fortwährender Filterung
  der Ausblasluft und zur Vermeidung einer Überhitzung des
  Motors, ist der regelmäßige Filterwechsel von entscheidender
  Bedeutung. Der elektrostatisch geladene Mikrofilter sollte nach
  etwa 50 Betriebsstunden gewechselt werden, welches bei der
  Benutzung im Haushalt einem Jahr entspricht.

  4 Verriegeln Sie daraufhin das Rohr gemäß der Abbildung.

  Alle Modelle
  5 Schieben Sie das gebogene Rohr in das Stahlrohr.

  6 Regulierung der Saugleistung

  Filterwechsel
  1 Mit Hilfe einer Münze drehen Sie die beiden Schrauben, bis
  sich die Kerben in vertikaler Stellung befinden.
  2 Lösen Sie den Handgriff, indem Sie diesen in der Mitte leicht
  nach unten drücken. Drücken Sie, bis beide Enden aus der
  Aussparung am Motor federn.
  3 Heben Sie das Abluftgitter und den Filter ab. Das Material
  zur Geräuschdämmung muß auf dem Motor verbleiben.
  4 Entfernen Sie den grauen Filter und montieren Sie den
  neuen Filter. Bringen Sie erneut das Gitter an. Bringen Sie
  den Handgriff in der korrekten Position an und verriegeln
  Sie diesen, indem Sie die Schrauben drehen, bis sich die
  Kerben in horizontaler Stellung befinden.

  1 Die Saugleistung der Düse kann mit Hilfe des Schiebers

  am gebogenen Rohr eingestellt werden. Die stärkste
  Saugleistung wird dadurch erzielt, daß der Schieber zum
  Verschließen des Einlasses nach vorn geschoben wird.
  2 Bei der Reinigung von Bezügen und Vorhängen

  beispielsweise kann die Saugleistung durch das
  Zurückbewegen des Schiebers reduziert werden.

  19 • Page 20

  7 Schütteln des Filters

  8 Saugen mit Staubbeutel

  Zur Gewährleistung einer gleichbleibenden Saugleistung ist
  dafür zu sorgen, daß der Filter durch regelmäßiges Schütteln
  jederzeit so sauber wie möglich ist. Der Filter darf weder
  gewaschen noch gebürstet werden.

  Der Reiniger wird mit zweilagigen, selbst-positionierenden
  Staubbeuteln geliefert. Zum Abnehmen des Behälters lösen
  Sie die beiden Riegel und heben den oberen Teil mit der
  Motor/Filter-Sektion ab. Bringen Sie den Staubbeutel wie folgt
  an:
  1 Durchstechen Sie die Perforation des Staubbeutels und
  plazieren Sie diesen im unteren Behälter.

  Ausbau des Motors - Modell 80
  1 Halten Sie am Motorhandgriff fest und öffnen Sie die oberen
  Riegel. Heben Sie den Motor ab.

  2 Ziehen Sie die Plastikscheibe des Staubbeutels mit

  beiden Händen über die Ansaugöffnung. Entfalten Sie den
  Staubbeutel sorgfältig. Bringen Sie den oberen Behälter
  wieder an und schließen Sie die beiden Riegel.

  2 Ziehen Sie den Filter an der Bodenplatte heraus. Schütteln

  Sie den Filter vorsichtig hin und her. Während des
  Schüttelvorganges muß der Schlauch mit dem Behälter
  verbunden bleiben.
  Der Filter kann durch ausklopfen oder absaugen gereinigt
  werden.

  Bitte beachten Sie:
  Die Saugleistung hängt von der Größe und der Qualität des
  Staubbeutels ab. Benutzen Sie lediglich originale NilfiskBeutel. Eine Beschränkung des Luftstroms infolge der
  Benutzung von Staubbeuteln anderer Marken als Nilfisk kann
  zu einer Überhitzung des Motors samt Folgeschäden führen.

  Ausbau des Motors - Modell 90
  1 Montieren Sie den Motor ab, indem Sie dessen Handgriff
  gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heben Sie den Motor ab.
  Entleeren des Behälters
  Nachdem der Filter geschüttelt und der Schlauch
  abgenommen worden ist, lösen Sie die beiden Riegel und
  öffnen den Behälter. Heben Sie den oberen Teil ab und
  entleeren Sie den unteren Teil des Behälters.

  9 Abluftfilter
  Abluftfilter werden benutzt, wenn absolut saubere Ausblasluft
  nötig ist. Der Abluftfilter wird anstelle des Diffusors auf den
  Motor montiert. Der Abluftfilter läßt sich problemlos montieren,
  und das Filterelement ist austauschbar. Der Abluftfilter wird mit
  einem speziellen Handgriff geliefert.

  Einbau des Motors - Modell 80
  Beim Einbau des Motors ist darauf zu achten, daß sich der
  Schalter direkt über der Ansaugöffnung des Behälters befindet,
  und daß die Steckerverbindung nach hinten gedreht ist.

  10 Zusatzgerät zum Blasen

  Einbau des Motors - Modell 90
  2 Bringen Sie den Motor so an, daß sich der Ein/Aus-Schalter
  gegenüber der Motor-Montagemarkierung am Behälter
  befindet, und daß die Steckerverbindung nach hinten
  gedreht ist. Drehen Sie den Motor im Uhrzeigersinn, bis
  ein deutliches Klicken zu hören ist. Falls der Motor sich
  durch Drehen nicht in der korrekten Position verriegeln läßt,
  drücken Sie den roten Verriegelungsstab im Behälter in
  Pfeilrichtung.

  Montage
  Entfernen Sie den Diffusor mit dem Material zur
  Schalldämmung (siehe Seite 2).
  Bringen Sie den Blaseadapter 11562000 an der Motor.
  Jeder Blaseadapter wird durch den Handgriff des Motors an
  Ort und Stelle gehalten.
  Bringen Sie das Zusatzgerät zum Blasen an den MotorBlaseadaptern an.
  Vor dem Anschluß eines Schlauches überzeugen Sie sich
  bitte davon, daß dieser sauber ist - halten Sie das offene Ende
  des Schlauches für kurze Zeit bei laufenden Motoren an den
  Einlaß des Behälters, und schütteln Sie den Schlauch.

  20 • Page 21

  Wartung
  Der Reiniger ist jederzeit an einem trockenen Ort
  abzustellen. Die Lager des Motors sind vorgeschmiert und für
  kontinuierliche Schwerstarbeit konzipiert.
  Je nach der Anzahl Betriebsstunden ist der Staubfilter zu
  erneuern. (Zur Reinigung des Behälters verwenden Sie bitte
  ein trockenes Tuch und eine geringe Menge Sprüh-Politur).
  Zwecks detallierter Informationen betreffend Wartung und
  Service setzen Sie sich bitte direkt mit NILFISK in Verbindung.

  Typenschild
  Die Modell- und Seriennummer Ihrer Maschine sind
  dem Typenschild an der Maschine zu entnehmen. Diese
  Informationen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen für
  die Maschine erforderlich. Tragen Sie bitte nachfolgend die
  Modell- und Seriennummer Ihrer Maschine ein, um später
  darauf bezugnehmen zu können.
  Modellnummer
  Seriennummer
  Herstellungsjahr
  Stromspannung

  Fehlersuche  -

  Der Motor startet nicht
  Eine Sicherung ist möglicherweise durchgebrannt und
  muß erneuert werden.
  Das Kabel oder die Wandsteckdose ist möglicherweise
  defekt und muß inspiziert werden.
  Die Saugleistung ist reduziert
  Der Staubbeutel ist möglicherweise gefüllt und muß
  erneuert werden, siehe Seite 3.
  Der Filter ist möglicherweise verstopft und muß geschüttelt
  werden, siehe Seite 3.
  Der Motor verbleibt nicht an seinem Platz auf dem
  Behälter - nur Modell 90.
  Der rote Verriegelungsstab im oberen Teil des Behälters
  steht in der falschen Stellung. Schieben Sie den
  Verriegelungsstab in Pfeilrichtung.

  21 • Page 22

  FRANÇAIS

  (Pour l’appareil prévu pour mise a la terre):

  INSTRUCTIONS VISANT LA MISE À LA TERRE

  IMPORTANTES
  MESURES DE SECURITE
  L’utilisation d’un appareil électrique demande certaines

  Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou
  de panne, la mise à la terre fournit au courant un chemin de
  moindre résistance qui réduit le risque de choc électrique.
  Cet appareil est pourvu d’un cordon muni d’un conducteur de
  terre et d’une fiche avec broche de terre. La fiche doit être
  branchée dans une prise appropriée correctement installée et
  mise à la terre conformément aux règlements et ordonnances
  municipaux.

  précautions:

  LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE
  FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

  CONSERVER CES INSTRUCTIONS
  AVERTISSEMENT!
  Pour réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de

  AVERTISSEMENT
  Un conducteur de terre mal raccordé peut entraîner un risque
  de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien
  d’entretien qualifié si vous n’êtes pas certain que la prise est
  correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie
  avec l’appareil - si elle ne peut être insérée dans la prise, faire
  installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

  blessure:
  *
  *
  *
  *
  *

  *

  *
  *
  *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  *

  Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est
  branché. Débrancher lorsque l’appareil n’est pas utilisé et
  avant l’entretien.
  Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas utiliser
  à l’extérieur et ne pas aspirer de matières humides.
  Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l’appareil.
  Une attention particulière est nécessaire lorsque l’appareil
  est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
  N’utiliser que conformément à cette notice et avec les
  accessoires recommandés par le fabricant.
  Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé.
  Retourner l’appareil à un atelier de réparation s’il
  ne fonctionne pas bien, s’il est tombé ou s’il a été
  endommagé, oublié à l’extérieur ou immergé.
  Ne pas tirer, soulever ni traîner l’appareil par le cordon. Ne
  pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans
  l’embrasure d’une porte ou l’appuyer contre des arêtes
  vives ou des coins. Ne pas faire rouler l’appareil sur le
  cordon. Garder le cordon à l’écart des surfaces chaudes.
  Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la
  fiche.
  Ne pas toucher la fiche ni l’appareil lorsque vos mains
  sont humides.
  N’insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser
  l’appareil lorsqu’une ouverture est bloquée. S’assurer que
  de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d’autres
  matières ne réduisent pas le débit d’air.
  Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et
  toutes les parties du corps à l’écart des ouvertures et des
  pièces mobiles.
  Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant
  de débrancher l’appareil.
  User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
  Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles,
  comme de l’essence, et ne pas faire fonctionner dans des
  endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
  Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui
  dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des
  allumettes ou des cendres chaudes.
  Ne pas utiliser l’appareil si le sac à poussière ou le filtre
  n’est pas en place.
  Toujours mettre l’interrupteur de l’appareil en position
  ARRÊT avant de brancher ou de débrancher la brosse du
  moteur.
  Si l’appareil est prévu pour mise en terre, brancher
  l’appareil uniquement dans une prise mise à la terre. Voir
  Instructions visant la mise à la terre.
  Si l’appareil est à double isolation, les pièces de rechange
  de l’appareil doivent être identiques aux pièces originales.
  Voir Instructions pour entretien des appareils à double
  isolation.
  Ne pas utiliser à l’extérieur ou sur surfaces humides. Ne
  pas exposer á la pluie. Ranger l’appareil à l’intérieur à une
  température ambiante de max.60 C et min. 0 C.

  (Uniquement pour les appareils pourvus d’un cordon muni
  d’un conducteur de terre et destiné à un courant de moins de
  15A et à un circuit de 120 V):
  Cet appareil est destiné à un circuit de 120 V et est muni
  d’une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée par le
  croquis A de la figure A. S’assurer que l’appareil est branché à
  une prise de courant ayant la même configuration que la fiche.
  Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.
  PRISE DE TERRE

  Figure A

  ADAPTATEUR

  VIS
  M´ETALLIQUE
  BOîTIER

  BROCHE POUR MISE À LA TERRE

  PATTE POUR MISC
  À LA TERRE

  (Uniquement pour appareils à double isolation et à codon):
  ENTRETIEN DES APPARAILS À DOUBLE ISOLATION
  Un appareil à double isolation porte le marquage ‘DOUBLE
  ISOLATION’. Le symbole (carré dans un carré) peut aussi
  figurer sur l’appareil
  Dans un appareil à double isolation, deux isolations distinctes
  remplacent la mise à la terre. L’appareil à double isolation
  n’est pourvu d’aucun dispositif de mise à la terre et un tel
  dispositif ne doit pas être ajouté. L’entretien d’un appareil à
  double isolation demande beaucoup de soins ainsi qu’une
  bonne connaissance du système et ne devrait être effectué
  que par un technicien d’entretien qualifié. Les pièces de
  recharge d’un appareil à double isolation doivent être
  identiques aux pièces originales.

  22 • Page 23

  REMARQUES IMPORTANTES

  1 Marche / Arrêt

  1. Ces appareils sont également adaptés à un usage
  domestique comme, par exemple, dans les hôtels, les
  écoles, les hôpitaux, les usines, les ateliers et les bureaux.
  2. Ce matériel n’est pas adapté pour l’aspiration de
  poussières toxiques sans précautions adéquates.
  3. Ce matériel est destiné à un usage dans des conditions
  sèches et ne devra être, ni utilisé, ni stocké à l’extérieur.
  La plage de température de stockage, à l’intérieur, devra
  se situer entre 60° C maximum et 0° C minimum.
  4. Ce matériel, destiné à l’aspiration de poussières sèches,
  ne doit pas être utilisé pour l’aspiration d’eau ou d’autres
  liquides.
  5. Ces appareils ne sont pas adaptés pour l’aspiration
  de matières combustibles ou explosibles ou dans une
  atmosphère explosive.
  6. Ce matériel ne doit, en aucun cas, être utilisé pour
  l’aspiration de matières chaudes ou incandescentes
  (nettoyage de foyers ouverts ou fermés, de poêles ou
  autres contenant des cendres chaudes ou des braises).
  7. Ces appareils ne doivent pas être utilisés avec un cordon
  électrique endommagé. Vérifier régulièrement l’état du
  cordon, tout particulièrement s’il a subi un dommage.
  Le câble electrique fourni avec sa prise moulée ne peut
  pas être reparé. It doit être remplacé par un nouveau
  câble fourni par Nilfisk si ce dernier est endommagé.
  8. Le matériel ne doit pas être utilisé s’il est défectueux.
  9. Ne pas débrancher le cordon électrique en tirant sur le
  câble mais en enlevant la fiche de raccordement.
  10. Si le cordon est endommagé, le changer par un neuf
  du même type que celui d’origine (disponible chez votre
  distributeur NILFISK).
  11. Débranchez toujours l’appareil avant toute intervention.
  12. Les interventions sur les parties électriques du moteur
  ou du cordon ne pourront être effectuées que par du
  personnel qualifié.
  13. Aucune modification des organes de sécurité mécaniques
  ou électriques n’est autorisée.

  1 Brancher une fiche du câble dans la prise du moteur et

  l’autre dans la prise murale.
  Appuyer une première fois sur le bouton 1 pour démarrer le
  moteur, une seconde fois sur le bouton 1 pour l’arrêter.
  Après utilisation, débrancher le câble de la prise murale.
  Débranchement du cordon électrique
  Afin de prolonger la durée de vie de votre cordon, le
  débrancher du moteur après chaque utilisation, l’enrouler
  soigneusement et le stocker.

  2 Note
  Ne pas enrouler le cordon trop tendu autour du moteur, il
  serait soumis des contraintes réduisant considérablement sa
  durée de vie (après environ 20 minutes).

  Protection thermique
  (Uniquement les Etats-Unis et le Canada)
  L’aspirateur est équipé d’un mécanisme de protection
  thermique empêchant sa surchauffe lors d’une obstruction.
  Enlever l’obstruction pour permettre un passage libre de l’air.
  Le moteur redémarrera automatiquement dès qu’il sera refroidi
  (aprés envilon 20 minutes).

  3 Filtre micro-statique
  Le filtre micro-statique de couleur grise situé au-dessus du
  moteur attire et retient efficacement les micro-particules. Il
  est essentiel qu’il soit remplacé réguliérement afin d’assurer
  une épuration constante de l’air d’aspiration et d’éviter une
  surchauffe du moteur. Ce filtre micro-statique devra être
  remplacé toutes les 50 heures environ d’utilisation, ce qui
  correspond à un an d’usage domestique.

  Instructions d’utilisation

  Remplacement
  1 Tourner les deux vis à l’aide d’une pièce de monnaie jusqu’à
  ce que leur fente soit verticale.
  2 Libérer la poignée en appuyant légèrement sur son milieu.
  Maintenir l’appui jusqu’à ce que les deux extrémités
  s’échappent de la cavité du moteur.
  3 Soulever la grille d’aspiration et le filtre. Le matériau du
  silencieux doit rester sur le moteur.
  4 Enlever l’ancien filtre gris et le remplacer par un neuf.
  Remettre la grille en place. Repositionner la poignée et la
  verrouiller en tournant les vis jusqu’à ce que leur fente soit
  horizontale.

  Avant que l’aspirateur ne soit prêt à l’emploi, il faudra que
  le flexible soit monté sur le tube coudé comme indiqué au
  point 5.
  Avant d’utiliser l’aspirateur, s’assurer que la fréquence et la
  tension indiquées sur la plaque signalique correspondent à
  votre installation électrique.
  L’aspirateur est livré avec un sac à poussière en papier déjà
  installé. Ne pas utiliser l’aspirateur sans qu’il soit équipé d’un
  sac à poussière adéquat. La procédure de remplacement du
  sac à poussière est décrite au point 8.

  23 • Page 24

  4 Branchement du flexible

  7 Secouage du filtre

  Insérer le raccord à baïonnette dans l’orifice d’aspiration et le
  verrouiller par une rotation dans le sens des aiguilles d’une
  montre. Suivre l’ordre inverse pour débrancher le flexible.

  Afin de maintenir la puissance d’aspiration constante, il faudra
  maintenir le filtre propre en le secouant ou en l’aspirant à
  intervalles réguliers. Le filtre ne devra être, ni lavé, ni brossé

  5 Flexibles et tubes

  Démontage du moteur 80
  1 Maintenir la poignée du moteur et ouvrir les loquets
  supérieurs. Soulever le moteur.

  1 Montage du flexible sur le tube coudé

  Glisser le flexible dans le tube coudé et le tourner jusqu’à ce
  que les leviers de blocage le maintiennent en place.

  2 Extraire le filtre en saisissant sa plaque inférieure et le

  secouer doucement de droite à gauche. Le flexible doit
  rester fixé sur le bac durant le secouage.
  Le filtre peut être nettoyé en l’aspirant.

  2 Démontage du flexible du tube coudé

  Dans le cas où vous souhaitez démonter le flexible du tube
  coudé pour le déboucher plus aisément.
  Pousser à l’aide d’un tournevis sur l’un des leviers de
  blocage comme indiqué. Maintenir la pression jusqu’à ce
  qu’il soit libéré.
  Effectuer la même opération sur l’autre levier de blocage. A
  présent, le tube coudé et le flexible pourront être séparés.

  Démontage du moteur 90
  1 Démonter le moteur en tournant sa poignée dans le sens
  inverse des aiguilles d’une montre. Soulever le moteur.
  Vidange du bac
  Lorsque le filtre a été nettoyé et le flexible démonté, ouvrir
  les deux loquets, puis le bac. Soulever la partie supérieure et
  vider la partie inférieure du bac.

  Modèles avec tube téléscopique
  Le tube téléscopique peut être réglé en fonction de votre taille.

  Remontage du moteur 80
  Lors du montage, vérifier que l’interrupteur se trouve
  directement au dessus de l’orifice d’aspiration du bac et la
  fiche à l’arrière.

  3 Débloquer le tube comme indiqué sur le diagramme et le

  tirer à la longueur désirée.
  4 Bloquer le tube comme indiqué.

  Remontage du moteur 90
  2 Remettre en place le moteur de manière à ce que
  l’interrupteur Marche/Arrêt soit à l’opposé de l’étiquette
  Marche/Arrêt collée sur le bac supérieur et la fiche tournée
  vers l’arrière. Tourner le moteur dans le sens des aiguilles
  d’une montre jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre. Si le
  moteur refuse de se positionner en le tournant, appuyer sur
  le levier de blocage rouge à l’intérieur du bac dans le sens
  de la flèche.

  Tous modèles
  5 Glisser le tube coudé dans le tube métallique.

  6 Régulation de la puissance d’aspiration
  1 La puissance d’aspiration de l’embout peut être régulée par

  le clapet coulissant placé sur le tube coudé. L’aspiration
  est meilleure lorsque le clapet est poussé vers l’avant de
  manière à fermer l’orifice.
  2 La puissance d’aspiration peut être réduite en glissant

  le clapet vers l’arrière pour le nettoyage, par exemple, de
  couvertures ou de rideaux.

  24 • Page 25

  8 Aspiration avec sac à poussière

  Maintenance

  L’aspirateur est livré avec des sacs à poussière à deux plis à
  guidage automatique.
  Pour libérer le bac, ouvrir les deux loquets et extraire la partie
  supérieure avec l’ensemble moteur-filtre. Installer le sac à
  poussière comme indiqué ci-dessous :
  1 Percer les perforations du sac à poussière et placer ce
  dernier dans le bac inférieur.

  Toujours maintenir l’aspirateur dans un endroit sec. Les
  paliers du moteur sont prégraissés et conçus pour un usage
  contraignant continu.
  Le filtre anti-poussière devra être remplacé en fonction du
  nombre d’heures d’utilisation. (Nettoyer le bac avec un chiffon
  doux et une faible quantité de produit détergent).
  Contacter directement NILFISK pour obtenir plus de détails
  concernant l’entretien.

  2 Passer à deux mains la plaque en plastique bleue du

  Plaque signalétique
  Le modèle et le numéro de série de votre machine sont
  indiqués sur la plaque signalétique. Ces informations
  devront être communiquées lors de la commande de pièces
  détachées. Noter le type et le numéro de série de votre
  machine ci-dessous.

  sac à poussière au dessus de l’orifice d’aspiration. Déplier
  soigneusement le sac à poussière. Remettre en place le bac
  supérieur et refermer les deux loquets.
  Note
  L’efficacité de l’aspiration dépend de la taille et de la qualité du
  sac à poussière. N’utiliser que des sacs à poussière d’origine
  Nilfisk. Le non respect de cette consigne peut entraîner une
  réduction du débit d’air, une surchauffe du moteur ou d’autres
  dégats.

  Type
  Numéro de série
  Année de construction
  Tension d’alimentation

  9 Filtre absolu

  Dépannage

  Les filtres absolus sont indispensables lorsque l’air absolue
  doit être absolument propre. Le filtre d’aspiration est monté sur
  le moteur à la place du diffuseur. Son montage est très simple
  et il est facilement remplaçable. Une poignée spéciale et les
  instructions sont fournies avec le filtre absolu.


  -

  le moteur refuse de démarrer
  un fusible est brûlé, le remplacer.
  le câble ou la prise de courant sont défectueux, les
  contrôler.

  10 Dispositif de soufflage


  -

  la puissance d’aspiration est réduite
  le sac à poussière est plein, le vider,
  voir page 3.
  le filtre est colmaté, le secouer
  voir page 3.

  -

  Montage
  Enlever le diffuseur avec la partie en mousse du silencieux
  (voir page 2).
  Placer les adaptateurs de soufflage n° 11562000 sur chaque
  moteur. Ils sont maintenus en place par la poignée du moteur


  -

  Monter la fixation de soufflage sur les adaptateurs de soufflage
  des moteurs.
  Vérifier que le flexible est propre avant de le brancher - fixer
  quelques instants le côté ouvert sur l’orifice d’entrée du bac
  avec les moteurs en service et le secouer.


  -

  25

  l’aspirateur s’arrête
  (uniquement les Etas-Unis et le Canada)
  le relais thermique du moteur s’est déclenché à la suite
  d’une obstruction du flexible, du tube ou de l’embout.
  Eliminer l’origine de l’obstruction.
  le moteur redémarrera automatiquement dès qu’il sera
  refroidi (environ 20 minutes).
  le moteur ne reste pas verrouillé en position dans le
  bac
  (uniquement sur modèle 90)
  le levier de blocage rouge en haut du bac est dans la
  mauvaise position. Pousser le levier dans la direction de la
  flèche. • Page 26

  NEDERLANDS

  Elektriciteitssnoer uit de motor halen
  Om de levensduur van het snoer te verlengen moet u het altijd
  uit de motor halen als u klaar met stofzuigen bent. Rol het
  snoer losjes op en berg het weg.

  Gebruiksaanwijzingen
  Voordat u de stofzuiger in gebruik gaat nemen, moet u de
  slang aan de kromme stang bevestigen (zie punt 5).

  2 N.B.:

  Voordat u de stofzuiger in gebruik gaat nemen, moet u
  controleren of het op het typeplaatje aan de onderkant van de
  stofzuiger aangegeven voltage overeenkomt met het voltage
  van de netstroom.

  Rol het snoer niet te vast om de motor heen, anders wordt
  het snoer te strak aangetrokken, hetgeen de levensduur
  aanzienlijk verkort.

  De stofzuiger wordt geleverd met een reeds geplaatste
  stofzak. Gebruik de stofzuiger nooit zonder een juist
  geplaatste stofzak. De wijze waarop u de stofzak moet
  plaatsen, wordt onder punt 8 beschreven.

  3 Microstatische filter
  Met de grijze microstatische filter bovenop de motor worden
  heel kleine deeltjes goed aangetrokken en vastgehouden.
  Om ervoor te zorgen dat de afzuiglucht voortdurend wordt
  gereinigd en om oververhitting van de motor te voorkomen
  is het van groot belang dat de filter regelmatig vervangen
  wordt. De microstatische filter moet na ongeveer 50 uur
  gebruik vervangen worden, hetgeen gelijk staat met één jaar
  huishoudelijk gebruik.

  Belangrijke waarschuwingen
  1. Deze machine is bovendien geschikt voor normaal
  huishoudelijk gebruik in hotels, scholen, ziekenhuizen,
  fabrieken, winkels en kantoren.
  2. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof
  dat de gezondheid kan schaden.
  3. Deze machine is alleen bedoeld voor droog zuigen en
  mag bij vochtig weer niet buiten gebruikt of neergezet
  worden. Binnenshuis opbergen bij een temperatuur
  van max. 60° C tot min. 0° C.
  4. Machines voor het opzuigen van droog stof mogen niet
  worden gebruikt voor het opzuigen van water of andere
  vloeistoffen.
  5. Deze machine mag niet worden gebruikt voor het
  opzuigen van brandbaar of explosief materiaal en mag
  ook niet gebruikt worden in een explosieve omgeving.
  6. Deze machine mag vooral nooit gebruikt worden voor het
  opzuigen van heet materiaal, in het bijzonder voor het
  reinigen van open of gesloten haarden, ovens e.d. waarin
  zich warme of smeulende as bevindt.
  7. De machine mag niet gebruikt worden als het
  elektriciteitssnoer op welke wijze dan ook beschadigd is.
  Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen, met
  name als het plat gedrukt is, tussen een deur heeft
  gereden is. Een losse snoer met aangegoten stekkers
  kunnen niet gerepareerd worden. Het moet vervangen
  worden door een originele NILFISK snoer, indien de kabel
  of de stekkers beschadigd zijn.
  8. De machine mag niet gebruikt worden als er iets aan stuk is.
  9. Niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te
  trekken. Trek de stekker eruit en niet het snoer.
  10. Als u het elektriciteitssnoer vervangt, moet u hetzelfde
  type snoer gebruiken dat oorspronkelijk bij de machine
  geleverd is. Het snoer is verkrijgbaar bij NILFISK.
  11. De stekker moet altijd uit het stopcontact gehaald worden
  voordat er enig onderhoud aan de machine of het snoer
  verricht wordt.
  12. Reparaties van het elektrische mechanisme en de motor
  of het snoer mogen slechts uitgevoerd worden door
  daartoe bekwame of aangewezen personen, nadat de
  reeds aanwezige hoofdschakelaar is uitgezet of nadat de
  stekker uit het stopcontact is gehaald.
  13. Er mogen geen wijzigingen in de mechanische of
  elektrische beveiliging aangebracht worden.

  Filter vervangen
  1 Draai de twee schroeven met een muntstuk los tot de

  gleuven in een verticale positie staan.
  2 Maak de beugel los door deze in het midden zachtjes

  omlaag te drukken. Druk net zolang totdat beide uiteinden uit
  de sponning van de motor wippen.
  3 Til het afzuigrooster en de filter eruit. De geluiddemper moet
  bovenop de motor blijven.
  4 Verwijder de grijze filter en bevestig de nieuwe filter. Plaats
  het afzuigrooster terug. Plaats de beugel in positie en
  vergrendel deze door aan de schroeven te draaien totdat de
  gleuven in horizontale positie staan.

  4 Slang aansluiten
  Plaats de bajonetring in de zuigopening en laat deze in zijn
  plaats vallen door hem met de klok mee te draaien. Om de
  slang los te halen gaat u precies andersom te werk.

  5 Slang en stangen
  1 Slang op de kromme stang aansluiten

  Schuif de slang in de kromme stang en draai de slang totdat
  de palletjes in hun plaats vallen.
  2 Slang uit de kromme stang halen

  U wilt de slang misschien uit de kromme buis halen om een
  verstopping te kunnen verwijderen.
  Druk een van de palletjes met een schroevedraaier in (zie
  afbeelding). Kantel het palletje totdat het los komt.
  Doe hetzelfde bij het andere palletje. De kromme stang kan nu
  van de slang losgemaakt worden.
  Typen met een uitschuifbare stang
  U kunt de uitschuifbare stang op uw eigen hoogte instellen.
  3 Ontgrendel de stang (zie afbeelding) en plaats de stang op
  de door u gewenste hoogte.

  1 Aan / Uit
  1 Steek de stekker van het snoer in de stekkerbus van de

  motor. Steek het snoer in het wandstopcontact.
  4 Vergrendel de stang (zie afbeelding).

  Druk op Knop 1 om de motor te starten.
  Druk nogmaals op Knop 1 om de motor te stoppen.
  Als u klaar met stofzuigen bent, haalt u het snoer uit het
  wandstopcontact.

  Alle typen
  5 Schuif de kromme stang in de metalen stang.

  26 • Page 27

  6 Zuigkrachtregeling

  9 Afzuigfilter

  1 De zuigkracht van het mondstuk kan geregeld worden via de

  Er wordt van afzuigfilters gebruik gemaakt als de afzuiglucht
  volkomen schoon moet zijn. De afzuigfilter wordt in plaats
  van de diffusor op de motor bevestigd. Het plaatsen van een
  afzuigfilter is eenvoudig; bovendien kan het filterelement
  vervangen worden. Bij de afzuigfilter wordt een speciale
  beugel geleverd.

  schuifklep op de kromme stang. De zuigkracht is optimaal
  als u de opening sluit door de klep vooruit te schuiven.
  2 Voor het zuigen van losse kleedjes, gordijnen, enz. kunt u de

  zuigkracht lager zetten door de klep terug te schuiven.

  7 Filter uitschudden

  10 Blaasapparaat

  Om de zuigkracht constant te houden moet de filter zo schoon
  mogelijk zijn. Daarom moet de filter regelmatig uitgeschud
  worden. De filter mag niet gewassen of afgeborsteld worden.

  Bevestiging
  Verwijder de luchtverspreider met geluiddemper (zie blz. 2).
  Plaats een aanzetstuk voor blazen, onderdeelnummer
  11562000, op elke motor. De beugel van de motor zorgt
  ervoor dat elk stuk op zijn plaats gehouden wordt.

  Motor verwijderen, 80
  1 Pak de beugel van de motor vast en open de bovenste
  sluithaken. Til de motor eruit.

  Plaats het blaasapparaat in de aanzetstukken voor blazen.
  Voordat u een slang gaat aansluiten moet u eerst goed
  controleren of de slang schoon is. Zet het open uiteinde ervan
  in de opening van de stofbak, laat de motors even draaien en
  schud de slang.

  2 Trek de filter er aan het onderstuk uit en schud deze

  voorzichtig heen en weer. De slang moet tijdens het
  uitschudden aan de stofbak vast blijven zitten.
  De filter kan gereinigd worden door deze te stofzuigen.
  Motor verwijderen, 90
  1 Draai de beugel van de motor tegen de klok in.
  Til de motor eruit.

  Onderhoud
  Zet de machine altijd op een droge plaats. De lagers van de
  motor zijn vooraf gesmeerd en zijn speciaal ontworpen voor
  langdurig zwaar gebruik.
  Afhankelijk van het aantal uren van gebruik moet de stoffilter
  vervangen worden. (Houd de stofbak schoon met een droge
  doek en een klein beetje glans-spray).
  Voor nadere bijzonderheden over het onderhoud kunt u
  rechtstreeks met NILFISK contact opnemen.

  Stofbak legen
  Als de filter uitgeschud en de slang losgemaakt is, zet u de
  twee klemmen los en opent u de stofbak. Til het bovenste
  gedeelte eruit en leeg het onderste gedeelte van de stofbak.
  Motor vervangen, 80
  Als u de nieuwe motor erin zet, moet u erop letten dat de
  schakelaar zich precies boven de zuigopening van de stofbak
  bevindt en dat de pen naar achteren staat.

  Typeplaatje

  Motor vervangen, 90
  2 Als u de nieuwe motor erin zet, moet de Aan/Uit schakelaar
  tegenover de aanduiding voor bevestiging van de motor op
  de stofbak komen te staan en moet de pen naar achteren
  staan. Draai de motor met de klok mee totdat u een klik
  hoort. Als de motor bij het draaien niet in zijn plaats wil
  vallen, druk het rode palletje aan de binnenkant van de
  stofbak dan in de richting van de pijl.

  Het type- en serienummer van uw machine staan vermeld
  op het typeplaatje, dat zich op de machine bevindt. Deze
  gegevens heeft u nodig wanneer u onderdelen voor uw
  machine bestelt. Noteer hieronder het type- en serienummer
  van uw machine om hier later naar te kunnen verwijzen.
  Typenummer
  Serienummer

  8 Zuigen met stofzak

  Produktiejaar
  Voltage

  De stofzuiger wordt geleverd met tweelaags stofzakken, die
  vanzelf op hun plaats vallen. Om de stofbak los te zetten
  moet u de twee klemmen losmaken en het bovenste gedeelte,
  waarin zich de motor en de filter bevinden, eruit tillen. Plaats
  de stofzak als volgt:
  1 Prik de perforatie van de stofzak door en plaats de stofzak in
  het onderste gedeelte van de stofbak.

  Problemen oplossen

  -

  2 Trek het plastic plaatje van de stofzak met beide handen

  over de zuigopening heen. Vouw de stofzak voorzichtig
  open. Plaats het bovenste gedeelte van de stofbak weer
  terug en zet de twee klemmen vast.


  -

  N.B.:
  Het zuigresultaat is afhankelijk van de grootte en kwaliteit
  van de stofzak. Gebruik alleen originele Nilfisk stofzakken.
  Bij gebruik van stofzakken van een ander merk kan de
  luchtstroom geblokkeerd raken, hetgeen oververhitting van de
  motor en daardoor beschadiging tot gevolg kan hebben.


  -

  27

  de motor wil niet starten
  Er kan een zekering doorgeslagen zijn; vervang de
  zekering.
  Het snoer of het stopcontact kunnen stuk zijn; controleer
  dit.
  er is minder zuigkracht
  Misschien is de stofzak vol; vervang de stofzak;
  zie blz. 3.
  De filter kan verstopt zijn; schudt de filter uit;
  zie blz. 3.
  de motor blijft niet goed op de stofbak staan,
  alleen 90
  Het rode palletje in het bovenste gedeelte van de stofbak
  staat in een verkeerde positie. Duw het palletje in de
  richting van de pijl. • Page 28

  ESPAÑOL

  Desenchufar el cable de corriente
  Para alargar la vida de su cable, desenchufarlo del motor
  siempre después de limpiar, enrollarlo sin tensarlo y guardarlo.

  Instrucciones de uso
  Antes de que el aspirador esté preparado para su uso, se
  debe colocar la manguera en el tubo curvado tal como se
  describe en el punto 5.

  2 Nota
  No tensar el cable al enrollarlo alrededor del motor ya que
  ello causará una tensión en el cable que le disminuirá
  considerablemente su vida.

  Antes de utilizar el aspirador asegurarse de que la tensión
  que se muestra en la placa de datos que hay debajo del
  aspiradora corresponde a la tensión de la toma principal.

  3 Filtro microestático

  El aspirador se suministra con una bolsa de papel para el
  polvo instalada. No utilizar nunca el aspirador sin una bolsa
  para el polvo colocada. El procedimiento para reemplazar la
  bolsa para el polvo se describe más adelante.

  El filtro microestático gris colocado en la parte superior del
  motor atrae y retiene las micropartículas eficientemente. Es
  esencial que el filtro sea reemplazado regularmente para
  asegurar una limpieza constante del aire de salida y evitar
  un sobrecalentamiento del motor. El filtro microestático debe
  reemplazarse después de aproximadamente 50 horas de uso,
  lo cual equivale a un año de uso doméstico.

  Advertencias importantes
  1. Esta máquina también resulta adecuada para uso
  doméstico normal, por ejemplo en hoteles, hospitales,
  fábricas, tiendas y oficinas.
  2. Esta máquina no es adecuada para recoger polvo
  peligroso para la salud.
  3. Esta máquina es sólo para uso en seco y no se debe
  utilizar ni almacenar en exteriores, con humedad.
  Almacenar en interiores, con temperaturas comprendidas
  entre los 0°C y los 60°C.
  4. La máquina para aspiración en seco no debe utilizarse
  para la succión de agua o de otros líquidos.
  6. La máquina no se debe utilizar para recoger materiales
  explosivos o combustibles, ni se debe utilizar en una
  atmósfera explosiva.
  7. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar la máquina
  para recoger material caliente. En particular, la máquina
  no se debe utilizar para limpiar chimeneas abiertas
  ni cerradas, hornos o similar que contengan cenizas
  calientes o brasas.
  8. La máquina no se debe utilizar si el cable eléctrico
  muestra cualquier signo de deterioro. Inspeccione
  regularmente el cable para ver que no existen daños,
  especialmente si el cable ha sido aplastado al cerrar
  una puerta o ha pasado la máquina por encima. El cable
  eléctrico suelto con los enchufes integrados en el mismo,
  no puede ser reparado. Éste tiene que ser reemplzado
  por uno nuevo suministrado por NILFISK, en el caso de
  que el cable o los enchufes estén dañados.
  9. La máquina no se debe utilizar si está averiada.
  10. No desenchufe la máquina tirando del cable. Para
  desenchufarla, tire de la clavija y no del cable.
  11. Al reparar o sustituir el cable, se debe utilizar el mismo
  tipo de cable que el original. El cable puede suministrarlo
  NILFISK.
  12. Siempre se debe desconectar el enchufe de la toma mural
  antes de comenzar cualquier operación de servicio de la
  máquina o del cable.
  13. La reparación de la unidad eléctrica con motor o con
  cable sólo debe realizarlo personal con la formación
  adecuada, después de desconectar el conmutador que se
  instaló en la máquina, o después de retirar el enchufe de
  la toma mural de corriente.
  14. No se deben realizar cambios ni modificaciones en los
  dispositivos mecánicos ni eléctricos de seguridad.

  Cambio
  1 Mediante una moneda, girar los dos tornillos hasta que sus
  ranuras estén en posición vertical.
  2 Liberar el asa presionando ligeramente hacia abajo su
  centro. Presionar hasta que ambos extremos salgan del
  entrante del motor.
  3 Extraer la rejilla de salida y el filtro. El material absorbente
  de ruido debe mantenerse en la parte superior del motor.
  4 Quitar el filtro gris y colocar uno nuevo. Cambiar la rejilla.
  Colocar el asa en su posición y fijarla girando los tornillos
  hasta que sus ranuras estén en posición horizontal.

  4 Conexión de la manguera
  Insertar el acoplamiento de bayoneta dentro de la entrada de
  aspiración, y fijarla en su lugar girándola hacia la derecha.
  Invertir el orden del procedimiento para desconectar la
  manguera.

  5 Mangueras y tubos
  1 Colocación de la manguera en el tubo curvado

  Deslizar la manguera dentro del tubo curvado y ajustarla
  girándola hasta que las palancas de bloqueo queden en
  posición.
  2 Extracción de la manguera respecto del tubo curvado

  Puede que se desee retirar la manguera respecto del tubo
  curvado para poder eliminar con facilidad una obstrucción.
  Empujar una de las palancas de bloqueo con un
  destornillador, tal y como muestra la ilustración. Golpear la
  palanca de bloqueo hasta que se libere. Repetir la operación
  en la otra palanca de bloqueo. Ahora el tubo curvado se
  puede separar de la manguera.
  Modelos con tubo telescópico
  Se puede ajustar el tubo telescópico para ajustarlo a la altura
  del usuario.
  3 Desbloquear el tubo tal como muestra la ilustración del

  1 Arranque/Paro

  diagrama y tirar de él hasta conseguir la longitud deseada.

  1 Colocar el enchufe del cable en la toma del motor. Enchufar

  4 Bloquear el tubo tal como muestra la ilustración.

  el cable en la toma de la pared.
  En todos los modelos
  5 Deslizar el tubo curvado dentro del tubo de acero.

  Pulsar el botón 1 para arrancar el motor.
  Pulsar el botón 1 de nuevo para pararlo.
  Después de limpiar, desenchufar el cable de la toma de pared.

  28 • Page 29

  6 Regulación de la potencia de aspiración

  9 Filtro de salida

  1 Se puede regular la potencia de aspiración de la boquilla

  Los filtros de salida se utilizan cuando se necesita un aire de
  salida absolutamente limpio. El filtro de salida está montado
  en el motor, en lugar del difusor. El filtro de salida se instala
  fácilmente y el elemento de filtro es sustituible. Con el filtro de
  salida se entrega un asidero especial e instrucciones de uso.

  mediante la válvula corredera que se encuentra en el tubo
  curvado. La aspiración es más potente cuando la válvula se
  avanza para cerrar la entrada.
  2 Para limpiar, por ejemplo, cortinas y cobertores no fijos,

  se puede reducir la potencia de aspiración desplazando la
  válvula hacia atrás.

  10 Accesorios de soplado
  Montaje
  Retire el difusor con el material supresor de ruidos (consulte la
  página 2).
  Coloque el adaptador del soplador 11562000 en cada motor.
  Todos se mantienen en su lugar mediante el asa del motor.

  7 Sacudido del filtro
  Para mantener la potencia de succión a nivel constante, el
  filtro debe mantenerse lo más limpio posible agitándolo a
  intervalos regulares. No se debe lavar ni cepillar el filtro.

  Coloque el accesorio de soplado en los adaptadores de
  soplado del motor.

  Extracción del motor 80
  1 Sujetar el asa del motor y abrir los pasadores superiores.
  Extraer el motor.

  Antes de conectar la manguera asegúrese de que está limpia:
  coloque durante un momento su extremo abierto en la entrada
  del depósito, mientras los motores están funcionando, y
  agítela.

  2 Extraer el filtro tirando de su placa inferior y agitarlo

  suavemente de un lado a otro. La manguera debe quedar
  fija al depósito durante esta operación.
  El filtro se puede limpiar por aspiración.

  Mantenimiento

  Extracción del motor 90
  1 Retirar el motor girando su asa en sentido antihorario.
  Extraer el motor.

  Mantenga siempre el aspirador en un lugar seco. Los
  cojinetes del motor están preengrasados, y han sido
  diseñados para estar sometidos a un intenso trabajo continuo.
  El filtro de polvo se debe sustituir, dependiendo del número de
  horas de trabajo. (Mantenga el depósito limpio utilizando un
  paño seco y una pequeña cantidad de abrillantador).
  Para obtener más detalles referentes al servicio o al
  mantenimiento, póngase en contacto directo con NILFISK.

  Vaciado del depósito
  Una vez limpiado el filtro y soltada la manguera , liberar los
  dos cierres y abrir el depósito. Sacar la parte superior y vaciar
  la parte inferior del depósito.
  Cambio del motor 80
  Al montar el motor, asegurarse de que el conmutador está
  directamente encima de la entrada de aspiración del depósito
  y de que el enchufe está girado hacia atrás.

  Placa de identificación
  El modelo y número de serie de su aspirador se muestran
  en la placa de identificación del mismo. Esta información
  es necesaria cuando se piden piezas de repuesto para
  la máquina. Utilice el espacio de más abajo para anotar
  el modelo y número de serie de su máquina para futuras
  consultas.

  Cambio del motor 90
  2 Sustituir el motor de manera que el conmutador de
  encendido/apagado quede frente a la señal de montaje del
  depósito y el enchufe girado hacia atrás. Girar el motor en
  sentido horario hasta que se oiga un claro ”clic”. Si el motor
  no encaja en su posición mediante giro, pulsar la palanca
  de bloqueo roja que se encuentra dentro del depósito, en la
  dirección de la flecha.

  Modelo
  Número de serie
  Año de fabricación
  Voltaje de alimentación

  8 Aspiración con bolsa para polvo
  La máquina se suministra con dos bolsas de polvo plegadas
  de instalación simple. Para liberar el depósito, soltar los dos
  cierres y sacar la parte superior que lleva la sección de motor
  y filtro. Fijar la bolsa de polvo como sigue:

  Solución de problemas

  -

  1 Perforar el orificio de la bolsa de polvo y colocarla en el

  depósito inferior.

  -

  2 Utilizando ambas manos, tirar de la placa de plástico de

  la bolsa de polvo hasta colocarla sobre la entrada de
  aspiración. Desplegar con cuidado la bolsa de polvo. Volver
  a colocar el depósito superior y bloquear los dos cierres.

  -

  Nota
  La eficacia de aspiración depende del tamaño y calidad de la
  bolsa para polvo. Utilice únicamente bolsas originales Nilfisk.
  Si se utilizan de otra marca, y queda restringido el paso del
  aire, puede producirse un sobrecalentamiento del motor y la
  consecuente avería.


  -

  29

  el motor no arranca
  puede que se haya fundido un fusible y necesite
  sustitución.
  el cable o la toma mural pueden estar defectuosos y
  necesitar revisión.
  la potencia de succión se ha reducido
  puede que la bolsa de polvo esté llena y necesite
  sustitución, consulte la página 3.
  puede que el filtro esté lleno y necesite ser sacudido,
  consulte la página 3.
  el motor no queda bloqueado en posición sobre el
  depósito. Sólo 90
  la palanca roja de bloqueo que se encuentre en la parte
  superior del contenedor está en la posición correcta.
  Empuje la palanca en la dirección que marca la flecha. • Page 30

  PORTUGUÊS

  Avisos importantes
  1. Esta máquina é também adequada para tarefas de
  limpeza normais em hoteis, escolas, hospitais, fábricas,
  lojas e escritórios.
  2. Esta máquina não é adequada para a recolha de poeiras
  perigosas para a saúde.
  3. Esta máquina destina-se apenas a utilização a seco e
  não deverá ser utilizada ou armazenada no exterior em
  condições de humidade. Armazene-a no interior num
  local onde a temperatura se situe entre máx. 60 C (graus
  centígrados) e mín. 0 C (graus centígrados).
  4. A máquina para aspiração de poeira seca não deve ser
  utilizada para a sucção de água ou outros líquidos.
  5. A máquina não deve ser utilizada para recolher materiais
  combustíveis ou explosivos, nem deve ser utilizada numa
  atmosfera explosiva.
  6. A máquina não deverá, sob circunstância alguma, ser
  utilizada para recolher materiais quentes. Não deve,
  nomeadamente, ser utilizada para limpar lareiras abertas
  ou fechadas, fornos ou idênticos, que contenham cinzas
  quentes ou incandescentes.
  7. A máquina não deve ser utilizada se o fio eléctrico revelar
  qualquer sinal de dano. Inspeccione regularmente o fio
  para verificar se possui danos, nomeadamente se foi
  esmagado, entalado numa porta ou calcado. Se o fio de
  corrente com fichas integradas apresentar algum dano,
  nunca deve ser reparado. Deve ser substituído por um
  novo fio fornecido por NILFISK.
  8. A máquina não deve ser utilizada se tiver uma avaria.
  9. Não desligue puxando pelo fio. O procedimento certo é
  desligar na ficha, nunca puxar o fio.
  10. Ao reparar ou substituir o fio, deve ser utilizado o mesmo
  tipo de fio do originalmente fornecido com a máquina.
  Este fio pode ser fornecido pela NILFISK.
  11. Dever-se-á retirar sempre a ficha da tomada antes de ser
  iniciado qualquer serviço de assistência à máquina ou ao
  fio de corrente.
  12. A reparação da unidade eléctrica com motor ou do fio
  deve ser efectuada apenas por uma pessoa qualificada
  ou instruída, após ter desligado o interruptor principal ou
  após ter retirado a ficha da tomada de corrente.
  13. Não deverão ser realizadas trocas ou modificações aos
  dispositivos de segurança mecânicos ou eléctricos.

  Instruções de utilização
  Antes de o aspirador poder ser utilizado, a mangueira deve
  ser aplicada ao tubo curvo, tal como é descrito no ponto 5.
  Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que a potência
  indicada na respectiva placa, situada por debaixo do
  aspirador, corresponde à potência de alimentação.
  O aspirador é fornecido com um saco de pó em papel já
  colocado na devida posição. Nunca utilize o aspirador sem
  um saco de pó devidamente colocado. O procedimento para
  substituir o saco do pó é descrito no ponto 8.

  30 • Page 31

  1 Ligar / desligar

  4 Ligação da mangueira

  1 Coloque a ficha do cabo na tomada do motor. Ligue o cabo

  Insira o acoplamento de baioneta na entrada de aspiração e
  fixe-a na devida posição, rodando-a no sentido dos ponteiros
  do relógio. Inverta este procedimento para remover a
  mangueira.

  à tomada de parede.
  Prima o botão 1. para ligar o motor
  Prima novamente o botão 1. para o desligar.
  Depois de limpar, retire o cabo da tomada de parede.

  5 Mangueira e tubos

  Remoção do fio de alimentação
  Para prolongar a duração do seu cabo, desligue-o do motor
  sempre que acabar de limpar, enrole-o com uma certa folga e
  guarde-o.

  1 Aplicação da mangueira ao tubo curvo

  Faça deslizar a mangueira para o interior do tubo curvo e
  ajuste, rodando até que as alavancas de bloqueio engatem
  em posição.
  2 Remoção da mangueira do tubo curvo

  2 Nota

  Poderá querer retirar a mangueira do tubo curvo, para poder
  eliminar facilmente uma obstrução.

  Não enrole o fio de forma apertada à volta do motor, já que tal
  o distenderá e encurtará consideravelmente a sua duração.

  Prima uma das alavancas de bloqueio com uma chave de
  fendas, tal como ilustrado. Incline a alavanca de bloqueio até
  que esta se solte.
  Faça o mesmo com a outra alavanca. O tubo curvo pode
  agora ser separado da mangueira.

  3 Filtro Micro-Estático
  O filtro Micro-Estático cinzento situado na parte superior
  do motor atrai e retém as micro-partículas de forma eficaz.
  Para garantir uma limpeza constante do ar de exaustão e
  para evitar o sobreaquecimento do motor, é essencial que
  o filtro seja substituído regularmente. O filtro Micro-Estático
  deve ser substituído após cerca de 50 horas de utilização, o
  equivalente a um ano de utilização doméstica.

  Modelos com tubo telescópico
  O tubo telescópico pode ser regulado para se adaptar à sua
  altura.
  3 Solte o tubo tal como é ilustrado no esquema e puxe até à

  altura desejada.

  Substituição
  1 Rode os dois parafusos com uma moeda até que as fendas
  fiquem na posição vertical.
  2 Solte a pega premindo ligeiramente para baixo no seu
  centro. Prima até que ambas as extremidades se soltem do
  recesso do motor.
  3 Levante a grelha de exaustão e o filtro. O material de
  absorção do som deve permanecer na parte superior do
  motor.
  4 Retire o filtro cinzento e monte o novo. Substitua a grelha.
  Coloque a pega em posição e fixe-a, rodando os parafusos
  até que as respectivas fendas fiquem na posição horizontal.

  4 Fixe o tubo tal como é ilustrado.

  Todos os modelos
  5 Faça deslizar o tubo curvo para o interior do tubo em aço.

  31 • Page 32

  6 Regulação da potência de aspiração

  8 Aspiração com saco de pó

  1 A potência de aspiração do bocal pode ser regulada pela

  O aspirador é fornecido com dois sacos de pó em fibra de
  colocação automática. Para soltar o recipiente, desprenda
  os dois engates e levante a parte superior com a secção do
  motor/filtro. Fixe o saco do pó do seguinte modo:

  válvula corrediça no tubo curvo. A aspiração é mais potente
  quando se faz deslizar a válvula para a frente, para fechar
  a entrada.

  1 Fure as perfurações do saco do pó e coloque-o no
  recipiente inferior.

  2 Para a limpeza de, por exemplo, tampas soltas e cortinas,

  a potência de aspiração pode ser reduzida, fazendo
  deslizar a válvula para trás.

  2 Puxe a placa plástica do saco do pó sobre a entrada de
  aspiração com as duas mãos. Desdobre cuidadosamente o
  saco do pó. Substitua o recipiente superior e prenda os dois
  engates.

  7 Sacudir o filtro
  Para manter a potência de aspiração a um nível constante,
  o filtro deve ser mantido tão limpo quanto possível, sendo
  sacudido em intervalos regulares. O filtro não deve ser lavado
  ou escovado.

  Nota
  A eficácia de aspiração depende do tamanho e da qualidade
  do saco do pó. Utilize apenas sacos originais Nilfisk. Se forem
  utilizados outros sacos para além dos Nilfisk, e o fluxo de ar
  for restringido, o motor poderá aquecer excessivamente e
  poderão ocorrer danos subsequentes.

  Remoção do motor 80
  1 Segure a pega do motor e abra os fechos de cima. Levante
  o motor.

  9 Filtro de exaustão

  2 Retire o filtro pela placa inferior e sacuda-o ligeiramente

  num movimento oscilante. A mangueira deve permanecer
  fixa ao recipiente durante este procedimento.
  O filtro pode ser limpo, aspirando-o.

  Os filtros de exaustão são utilizados quando é necessário
  ar de exaustão absolutamente limpo. O filtro de exaustão é
  montado no motor no lugar do difusor. O filtro de exaustão
  é facilmente aplicado e o elemento do filtro é substituível.
  Juntamente com o filtro de exaustão, é fornecida uma pega
  especial.

  Remoção do motor 90
  1 Retire o motor, rodando a respectiva pega no sentido
  contrário ao dos ponteiros do relógio. Levante o motor.
  Esvaziamento do recipiente
  Depois de o filtro ter sido sacudido e a mangueira ter sido
  retirada, solte os dois engates e abra o recipiente. Levante a
  parte superior e esvazie a parte inferior do recipiente.

  10 Acessório de sopro
  Montagem
  Retire o difusor com o material supressor de som (consulte a
  página 2).
  Coloque o adaptador de sopro 11562000 em cada motor.
  Cada um é mantido na devida posição pela pega do motor.

  Substituição do motor 80
  Ao montar o motor, certifique-se de que o interruptor se
  encontra posicionado sobre a entrada de aspiração do
  recipiente e que a ficha está posicionada para trás.

  Aplique o acessório de sopro nos adaptadores de sopro do
  motor.

  Substituição do motor 90
  2 Posicione o motor de forma a que o interruptor de ligar/
  desligar (on/off) se encontre do lado oposto da marca
  de montagem do motor, situada na parte superior do
  recipiente, e a ficha posicionada para trás. Rode o motor
  no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir nitidamente
  um ’clique’. Se o motor não encaixar em posição ao rodar,
  prima então a alavanca de bloqueio vermelha no interior do
  recipiente, no sentido da seta.

  Antes de ligar uma mangueira, certifique-se de que esta
  está limpa - coloque a extremidade aberta na entrada
  do recipiente, por um momento, com os motores em
  funcionamento, e sacuda-a.

  32 • Page 33

  Manutenção
  Mantenha o aspirador sempre num local seco. Os rolamentos
  do motor são pré-lubrificados e concebidos para trabalhos
  pesados e contínuos.
  O filtro do pó deve ser substituído, dependendo da quantidade
  de horas de utilização. (Mantenha o recipiente limpo com um
  pano seco e uma pequena quantidade de polish em spray).
  Para obter pormenores sobre a assistência e a manutenção,
  contacte por favor os serviços NILFISK.

  Placa de identificação
  O modelo e o número de série da sua máquina são indicados
  na placa de identificação da máquina. Estas informações são
  necessárias quando se encomendam peças para reparações.
  Utilize o espaço abaixo para anotar o modelo e o número de
  série da sua máquina para futura referência.
  Modelo

  Número de série

  Ano de fabrico

  Potência

  Detecção e Resolução de Falhas  -

  o motor não arranca
  poder-se-á ter queimado um fusível, tendo que ser
  substituído.
  o fio ou a tomada de parede podem ter defeito e precisar
  ser verificados.
  a potência de aspiração é reduzida
  o saco do pó poderá estar cheio e precisar de
  substituição, consultar a página 3.
  o filtro poderá estar obstruído e precisar de ser sacudido,
  consultar a página 3.
  o motor não fica bloqueado em posição no recipiente
  - apenas modelo 90
  a alavanca vermelha de bloqueio na parte superior
  do recipiente encontra-se na posição errada. Prima a
  alavanca na direcção da seta.

  33 • Page 34

  ITALIANO

  Scollegamento del cavo di alimentazione
  Allo scopo di prolungare la durata del cavo di alimentazione, al
  termine di ogni operazione di pulizia si consiglia di scollegare
  il cavo dal motore, arrotolarlo in modo che resti allentato e
  riporlo nel luogo previsto.

  Istruzioni per l’uso
  Per poter usare l’aspirapolvere bisogna montare il raccordo
  curvo sul tubo flessibile, come descritto al punto 5.

  2 Nota

  Prima di utilizzare l’aspirapolvere, accertarsi che la tensione
  indicata sulla targhetta dello stesso coincida con la tensione di
  rete.

  Non arrotolare strettamente il cavo attorno al motore, poiché
  questo sottoporrà il cavo a sollecitazioni, riducendone
  considerevolmente la durata.

  L’aspirapolvere è dotato di un sacchetto di carta per la polvere
  già installato. Non utilizzare mai l’aspirapolvere senza che sia
  installato un idoneo sacchetto per la polvere. La procedura
  da seguire per la sostituzione del sacchetto per la polvere è
  descritta al punto 8.

  3 Filtro microstatico
  Il filtro microstatico collocato sulla parte superiore del motore
  attira e trattiene in modo efficace le microparticelle. Per
  assicurare una pulizia costante dell’aria di scarico ed evitare
  il surriscaldamento del motore, è essenziale che il filtro venga
  sostituito regolarmente. Il filtro microstatico deve essere
  sostituito dopo circa 50 ore di utilizzo, equivalenti a un anno di
  uso domestico.

  Avvertenze importanti
  1. Questo apparecchio è idoneo anche per normale uso
  domestico, per esempio in alberghi, scuole, ospedali,
  fabbriche, negozi e uffici.
  2. Questo apparecchio non è idoneo alla raccolta di polvere
  dannosa per la salute.
  3. L’apparecchio è destinato esclusivamente all’uso a
  secco e non deve essere impiegato o tenuto all’esterno
  in condizioni di tempo umido. Conservare l’apparecchio
  in un luogo riparato, a una temperatura compresa fra un
  massimo di 60°C e un minimo di 0°C.
  4. L’apparecchio per l’aspirazione di polvere asciutta non
  deve essere impiegato per la raccolta di acqua o altri
  liquidi.
  5. L’apparecchio non deve essere impiegato per raccogliere
  materiali combustibili o esplosivi, né può essere usato in
  ambienti con pericolo di esplosioni.
  6. L’apparecchio non deve mai, in nessuna circostanza,
  essere impiegato per raccogliere materiale caldo. In
  particolare, esso non deve essere usato per pulire
  caminetti aperti o chiusi, forni e luoghi simili, che
  contengono ceneri calde o ardenti.
  7. L’apparecchio non deve essere messo in funzione se il
  cavo di alimentazione mostra segni di danneggiamento.
  Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia
  danneggiato, in particolare se è stato schiacciato, chiuso
  nei battenti di una porta o calpestato. Un cavo completo
  di presa e spina elettrosaldate non può essere riparato.
  Se il cavo, la spina o la presa sono danneggiati, il cavo
  completo deve essere sostituito con un altro cavo originale
  Nilfisk.
  8. L’apparecchio non deve essere utilizzato se non è
  perfettamente funzionante.
  9. Non estrarre la spina dalla presa di rete tirando il cavo.
  Per staccare il cavo dalla presa di rete afferrare la spina,
  non il cavo.
  10. Per riparare o sostituire il cavo di alimentazione, deve
  essere utilizzato lo stesso tipo di cavo fornito in origine
  con l’apparecchio. Il cavo può essere fornito da NILFISK.
  11. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio o
  sul cavo di alimentazione, estrarre la spina dalla presa.
  12. La riparazione dell’apparecchio o del cavo può essere
  effettuata soltanto da personale esperto o addestrato,
  dopo aver disattivato l’interruttore principale installato a
  monte della macchina o dopo aver estratto la spina dalla
  presa di corrente.
  13. Non possono essere apportati cambiamenti o modifiche ai
  dispositivi di sicurezza meccanici o elettrici.

  Sostituzione
  1 Ruotare le due viti con una moneta finché i loro intagli non
  siano verticali.
  2 Sbloccare il manico esercitando una leggera pressione verso
  il basso al suo centro. Premere finché entrambe le estremità
  non fuoriescono dalla cavità del motore.
  3 Sollevare la griglia di scarico e il filtro. Il materiale
  fonoassorbente deve rimanere sulla parte superiore del
  motore.
  4 Togliere il filtro grigio e montarne uno nuovo. Rimontare
  la griglia. Posizionare il manico e bloccarlo in posizione
  ruotando le viti finché i loro intagli non siano orizzontali.

  4 Collegamento del tubo flessibile
  Inserire il raccordo a baionetta nell’apertura di aspirazione
  e bloccarlo in posizione ruotandolo in senso orario. Per
  scollegare il flessibile, procedere in sequenza inversa.

  5 Tubi rigidi e tubo flessibile
  1 Inserimento del tubo flessibile nel raccordo curvo

  Collegare il raccordo curvo al tubo flessibile e posizionarlo
  correttamente ruotandolo finché le alette di bloccaggio non si
  innestano in posizione.
  2 Rimozione del tubo flessibile dal raccordo curvo

  All’occorrenza, per esempio per poter facilmente rimuovere
  un’ostruzione, è possibile rimuovere il tubo flessibile dal
  raccordo curvo.
  Con l’ausilio di un cacciavite, premere una delle alette di
  bloccaggio, come illustrato. Piegare l’aletta di bloccaggio
  finché non risulta sbloccata.
  Ripetere la procedura sull’altra aletta di bloccaggio. Adesso
  il raccordo curvo può essere facilmente separato dal tubo
  flessibile.
  Modelli con tubo telescopico
  Il tubo telescopico può essere regolato in modo da adattarlo
  all’altezza dell’utilizzatore.
  3 Sbloccare il tubo come illustrato nello schema e tirarlo finché

  1 Avvio / arresto

  non raggiunge la lunghezza desiderata.
  4 Bloccare il tubo come illustrato.

  1 Inserire la spina del cavo dell’apparecchio nella presa del
  motore. Inserire il cavo nella presa a parete.

  Tutti i modelli
  5 Inserire il raccordo curvo nel tubo in acciaio.

  Premere il pulsante 1. per avviare il motore
  Premere nuovamente il pulsante 1. per arrestarlo.
  Al termine della pulizia, disinserire il cavo dalla presa a parete.
  34 • Page 35

  6 Regolazione della potenza di aspirazione

  9 Filtro di scarico

  1 La potenza di aspirazione della bocchetta può essere

  I filtri di scarico vengono impiegati quando è necessaria
  un’aria di scarico assolutamente pulita. Il filtro di scarico viene
  montato sul motore al posto del diffusore. Il filtro di scarico è
  facile da montare, e l’elemento filtrante è sostituibile. Assieme
  al filtro di scarico viene consegnato un manico speciale.

  regolata tramite la valvola a saracinesca collocata sul
  raccordo curvo. La potenza di aspirazione è maggiore
  quando la valvola viene spinta in avanti a chiudere
  l’apertura di immissione.
  2 Per la pulizia per esempio di coperte e tende, la potenza di

  10 Accessorio di soffiatura

  aspirazione può essere ridotta spostando la valvola indietro.

  Montaggio
  Togliere il diffusore e il materiale fonoassorbente (vedere
  pagina 2)
  Collocare l’attacco soffiante Rif. 11562000 sul motore. Montare
  il manico del motore che terrà in posizione l’attacco soffiante.

  7 Scuotimento del filtro
  Per mantenere la potenza di aspirazione a un livello
  costante, il filtro deve essere mantenuto il piû pulito possibile,
  scuotendolo a intervalli regolari. Il filtro non deve essere
  lavato, né spazzolato.

  Prima di collegare un flessibile, accertarsi che sia pulito collocare la sua estremità aperta nella bocca di aspirzione del
  serbatoio per un momento mentre i motori sono in funzione e
  scuoterla.

  Rimozione del motore 80
  1 Tenere il manico del motore e aprire i ganci di arresto
  superiori. Sollevare il motore.

  Manutenzione

  2 Estrarre il filtro tramite la sua piastra inferiore e scuoterlo

  delicatamente da una parte all’altra. Durante tale
  operazione, il tubo flessibile deve rimanere attaccato al
  serbatoio.
  Il filtro può essere pulito con aspirazione.

  Mantenere sempre l’aspirapolvere in un luogo asciutto. I
  cuscinetti del motore sono prelubrificati e progettati per un
  funzionamento pesante prolungato.
  Il filtro della polvere deve essere sostituito con una frequenza
  che dipende dal numero di ore di funzionamento. (Mantenere
  pulito il contenitore con un panno asciutto e una piccola
  quantità di lucidante spray).
  Per maggiori informazioni sulla manutenzione e
  sull’assistenza, interpellare direttamente NILFISK.

  Rimozione del motore 90
  1 Smontare il motore ruotando il suo manico in senso

  antiorario. Sollevare il motore.
  Svuotamento del serbatoio
  Dopo aver pulito il filtro e staccato il tubo flessibile, sbloccare
  i due ganci di chiusura e aprire il serbatoio. Sollevare la parte
  superiore e vuotare la parte inferiore del serbatoio.

  Targa

  Sostituzione del motore 80
  Rimontando il motore, accertarsi che l’interruttore sia collocato
  direttamente sopra l’apertura di aspirazione del serbatoio e
  che la spina sia rivolta all’indietro.

  Il modello e il numero di serie dell’apparecchio sono indicati
  sulla targa dell’apparecchio stesso. Questi dati sono richiesti
  al momento dell’ordinazione di parti di ricambio. Nello spazio
  sottostante possono essere annotati il modello e il numero di
  serie dell’apparecchio per futura consultazione.

  Sostituzione del motore 90
  Modello
  Numero di serie

  2 Rimontare il motore in modo tale che il suo interruttore

  sia perpendicolare all’interruttore on/off disegnato sul
  contenitore e la spina sia rivolta indietro. Ruotare il motore
  in senso orario finché non si oda chiaramente un clic. Se
  il motore non si blocca in posizione quando viene ruotato,
  premere la leva di bloccaggio rossa che si trova all’interno
  del serbatoio in direzione della freccia.

  Anno di fabbricazione
  Tensione di alimentazione

  Identificazione dei guasti

  8 Aspirazione con sacchetto per la polvere
  L’aspirapolvere viene fornito con sacchetti per la polvere a due
  pieghe, ad autoposizionamento. Per sbloccare il serbatoio,
  allentare i due ganci di chiusura e sollevare la parte superiore
  con la sezione motore/filtro. Fissare il sacchetto come segue:
  1 Aprire la parte perforata del sacchetto e collocarlo nel
  serbatoio inferiore.


  -

  il motore non si avvia
  un fusibile può essersi bruciato e deve essere sostituito.
  il cavo o la presa a parete possono essere difettosi e
  devono essere controllati.


  -

  la potenza di aspirazione è ridotta
  il sacchetto della polvere può essere pieno e deve essere
  sostituito, vedere pagina 3.
  il filtro può essere intasato e deve essere pulito,
  vedere pagina 3.

  2 Tirare la piastra di plastica del sacchetto sull’apertura di

  -

  aspirazione con tutte e due le mani. Spiegare il sacchetto
  procedendo con cautela. Riposizionare il serbatoio superiore
  e bloccare i due ganci chiusura.


  -

  Nota
  L’efficienza di aspirazione dipende dalla dimensione
  e dalla qualità del sacchetto per la polvere. Utilizzare
  soltanto sacchetti originali Nilfisk. Se vengono impiegati
  sacchetti non Nilfisk, e il flusso d’aria si restringe, può
  verificarsi un surriscaldamento del motore con conseguente
  danneggiamento.

  35

  il motore non resta bloccato in posizione sul
  serbatoio. Solo 90
  la leva di bloccaggio rossa collocata nella parte superiore
  del serbatoio non è nella posizione corretta. Spingere la
  leva in direzione della freccia. • Page 36

  36 • Page 37

  37 • Page 38

  38 • Page 39

  SERVICE
  Australia

  Hong Kong

  Nilfisk-Advance Pty. Ltd.
  ACN 003 762 623
  Head office:
  48 Egerton Street
  Silverwater NSW 2128
  P.O. Box 6046
  Silverwater NSW 1811
  (02) 96 48 27 00- Fax (02) 96 48 27 11
  info@nilfisk-advance.com.au

  Nilfisk-Advance Ltd.
  2001, 20/F. HK Worsted Mills
  Industrial Building
  31-39 Wo Tong Tsui Street
  Kwai Chung, N.T.
  242 759 51 - Fax 248 758 28

  Italia
  Nilfisk-Advance S.p.A.
  Localita Novella Terza III
  26862 Guardamiglio (LO)
  (0377) 41 40 67-54 - Fax (0377) 41 40 66

  Belgique / België / Luxembourg
  Nilfisk-Advance s.a./n.v.
  Doornveld/Sphere Business Park
  Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
  B-1731 Zellik-Asse
  (02) 467 60 50 Fax (02) 463 44 16

  Japan
  Nilfisk-Advance Inc.
  3-17-40-101 Chigasaki Higashi
  Tsuzuki-Ku Yokohama 224-0033
  045-942-7741 - Fax 045-942-6545

  Canada
  Nilfisk-Advance Ltd.
  396 Watline Avenue
  Mississauga, Ontario L4Z 1X2
  (905) 712- 3260 - Fax (905) 712-3255

  Malaysia
  Nilfisk-Advance Sdn Bhd
  No. 5, Jalan 13/6
  46200 Petaling Jaya
  Selangor, Malaysia
  6003-79 568 188 - Fax 6003-79 566 828

  Danmark
  Nilfisk-Advance Nordic A/S
  Sognevej 25
  2605 Broendby
  Kundeservice 43 23 40 00 - 43 23 40 60
  kundeservice@nilfisk-advance.dk

  Nederland
  Nilfisk-Advance B.V.
  Flevolaan 7, Postbus 341
  1380 AH Weesp
  0294-462121 - Fax 0294-430053

  Deutschland
  Nilfisk-Advance AG
  Siemensstraße 25-27
  25462 Rellingen
  (041 01) 3990 - Fax (041 01) 39 91 91
  info@nilfisk-advance.de

  New Zealand
  Nilfisk-Advance Pty Ltd
  Danish House
  6 Rockridge Road
  Penrose
  Auckland 1135
  New Zealand
  Private Bag 92829

  España
  Nilfisk-Advance, S.A.
  Torre d´Ara Passeig del Rengle, 5-Pl.10
  08302 Mataró(Barcelona)
  (93) 741 24 00*/ Fax (93) 757 80 20
  nilfisk@nilfisk-advance.es

  FreePhone: 0800 408 080 or 09 525 0092
  Fax: 09 525 6440
  Email mervr@nilfisk-advance.co.nz

  Finland / Suomi
  Berner Oy Automotive/Household
  Sahaajankatu 14
  00810 Helsinki
  09-134 511 - Fax 09-134 51 540
  automotive@berner.fi

  Norge
  Nilfisk-Advance AS
  Ulvenveien 89C
  Postboks 312 Økern
  0511 Oslo
  23 -06 75 00 Fax 23-06 75 01
  Distriktsrepresentanter over hele landet

  France
  Nilfisk-Advance S.A.
  27 Avenue de la Baltique
  Villebon sur Yvette B.P; 246
  91944 Courtaboeuf Cedex
  (01) 69 59 87 00 - Télécopie (01) 69 59 87 01
  info@nilfisk-advance.fr

  Portugal
  Nilfisk-Advance Lda.
  Sintra Business Park
  Zona Industrial da Abrunheira
  Edificio 1-1°A
  2710-089 SINTRA
  1 21 911 2670 Fax 1 221 911 2679

  Schweiz / Suisse
  Nilfisk-Advance AG
  Ringstrasse 19
  Kirchberg
  9500 Wil
  0719 -23 84 44 - Fax 0719-23 52 83

  Holland
  Nilfisk-Advance B.V.
  Camerastraat 9 ( 2e verdieping)
  1322 BB Almere
  Postbus 60112
  1320 AC Almere
  +31 36 546 07 00 Fax +31 36 523 51 48

  Singapore
  Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
  22 Woodlands Ind Park E1
  Singapore 757740
  (65) 759 9100 - Fax (65) 759 9133

  Sverige
  Nilfisk-Advance AB
  Sjöbjörnsvägen 5
  Box 44045, 117 67 Stockholm
  08- 555 94400 - Fax 08- 555 94430

  www.nilfisk-advance.com
  39 • Page 40

  ENGLISH
  SERVICE

  Taiwan
  Nilfisk-Advance Ltd.
  1 F, No. 23, Lane 132, Sec. 2
  Ta An Road, Taipei
  Tel.: +886 22 700 2268
  Fax: +886 22 784 0843

  United Kingdom
  Nilfisk-Advance Limited
  Newmarket Road
  Bury St. Edmunds
  Suffolk IP33 3SR
  (01284) 763 163
  Fax (01284) 750 562

  USA
  Nilfisk-Advance Inc.
  14600 21st Avenua North
  Plymooth, MN 55447-3408
  Tel. 612 745 3500
  Fax - 612 745 3718
  Nilfisk-Advance America, Inc.
  300 Technology Drive
  Malvern, PA 19355
  Tel. (610) 647-6420
  Fax (610) 647-6427

  Österreich
  Nilfisk-Advance GmbH
  Vorarlberger Allee 46
  1230 Wien
  Tel. 01 616 58 30
  Fax 01 616 58 3040
  info@nilfisk-advance.at

  www.nilfisk-advance.com

  40 • Page 41

  DATA
  DANSK

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Luftstrøm med slange og rør
  l/sek
  Vakuum
  KPa
  Sugeeffekt med slange og rør
  W
  Lydtrykniveau i 1,5 m afstand (ISO 11203)
  a) Støvsuger + mundstykke
  dB(A)/20µPa
  b) Støvsuger
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  bomuld
  3300
  12,25
  5

  2100
  bomuld
  3300
  12,25
  5

  2100
  bomuld
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  bomuld
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  bomuld
  33003300
  14,5
  5

  800
  2200
  bomuld

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Luftstrøm med slange
  l/sek
  Undertrykk
  kPa
  Sugekraft med slange
  W
  Lydtryksnivå 1,5 m avstand (ISO 11203)
  a) Støvsuger + munnstykke
  dB(A)/20µPa
  b) Støvsuger alene
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  bomuld
  3300
  12,25
  5

  2100
  bomuld
  3300
  12,25
  5

  2100
  bomuld
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  bomuld
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  bomuld
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  bomuld
  3300
  14,5
  5

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Luftflöde med slang
  l/sek
  Sugkraft
  kPa
  Sugkraft med slang
  W
  Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (ISO 11203)
  a) Dammsugar + munstycke
  dB(A)/20µPa
  b) Dammsugar
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270

  38
  20
  250

  33
  18
  200

  38
  20
  270

  38
  20
  250

  33
  18
  200

  63
  61
  2100
  bomull
  3300
  12,25
  5

  63
  61
  2100
  bomull
  3300
  12,25
  5

  63
  61
  2100
  bomull
  3300
  12,25
  5

  63
  61
  800
  2200
  bomull
  3300
  14,5
  5

  63
  61
  800
  2200
  bomull
  3300
  14,5
  5

  63
  61
  800
  2200
  bomull
  3300
  14,5
  5

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  l/sek
  kPa
  W
  (ISO 11203)
  dB(A)/20µPa
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  puuvilla
  3300
  12,25
  5

  2100
  puuvilla
  3300
  12,25
  5

  2100
  puuvilla
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  puuvilla
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  puuvilla
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  puuvilla
  3300
  14,5
  5

  SPECIFIKATIONER
  Mærkeeffekt
  Maksimaleffekt
  Beskyttelsesgrad (fugt, støv)
  Beskyttelsesklasse (elektrisk)

  Hovedfilter, lille
  Hovedfilter, stor
  Hovedfilter, materiale
  HEPA udblæsningsfilter
  Beholdervolumen
  Vægt

  cm2
  cm2
  type
  cm2
  l
  kg

  14,5
  5

  Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

  NORSK
  SPESIFIKASJONER
  Merkeeffekt
  Maksimaleffekt
  Beskyttelsesgrad (fukt, støv)
  Beskyttelsesklasse (elektrisk)

  Hovedfilter, lite
  Hovedfilter, stort
  Hovedfilter, materiale
  Utblåsingsfilter, HEPA, overflate cm2
  Beholderens kapasitet
  Vekt

  cm2
  cm2
  l
  kg

  Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes.

  SVENSKA
  SPECIFIKATIONER
  Märkeffekt
  Max. effekt
  Skyddsklass (fukt, damm)
  Skyddsklass (el)

  Huvudfilter, litet
  Huvudfilter, stort
  Huvudfilter, material
  Utblåsfilter HEPA, yta cm2
  Behållarkapacitet
  Vikt

  cm2
  cm2
  l
  kg

  Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna.

  SUOMI
  TEKNISET TIEDOT
  Moottorin nimellisteho
  Moottorin teho, max.
  Kotelointiluokka (sähköinen)
  Suojausluokka (kosteus, pöly)
  Ilman virtaus putken kanssa
  Imu
  Imuteho putken kanssa
  Äänenvoimakkuus 1,5 m etäisyydellä
  a) Imuri suulakkeella
  b) Imuri
  Pääsuodatin pieni
  Pääsuodatin iso
  Pääsuodattimen materiaali
  Poistoilman suodatin, HEPA, pinta-ala
  Säiliön tilavuus
  Painor

  cm2
  cm2
  cm2
  l
  kg

  Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.

  41 • Page 42

  ENGLISH
  DATA
  ENGLISH
  SPECIFICATIONS

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  Rated power
  Max. power
  Protection grade (moist., dust)
  Protection class (electrical)

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Airflow with hose and tube
  Vacuum
  Suction power with hose
  Sound pressure level at 1.5 m
  a) Vacuum cleaner+nozzle
  b) Vacuum cleaner

  l/sec
  kPa
  W
  (ISO 11203)
  dB(A)/20µPa
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  Cotton
  3300
  12.25
  5

  2100
  Cotton
  3300
  12.25
  5

  2100
  Cotton
  3300
  12.25
  5

  800
  2200
  Cotton
  3300
  14.5
  5

  800
  2200
  Cotton
  3300
  14.5
  5

  800
  2200
  Cotton
  3300
  14.5
  5

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Luftmenge mit Schlauch
  l/Sek.
  Unterdruck
  kPa
  Saugleistung mit Schlauch
  W
  Schalldruckpegel in 1,5m Abstand (ISO 11203)
  a) Staubsauger mit Schlauch
  dB(A)/20µPa
  b) Staubsauger ohne Schlauch
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  Baumwolle
  3300
  12,25
  5

  2100
  Baumwolle
  3300
  12,25
  5

  2100
  Baumwolle
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  Baumwolle
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  Baumwolle
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  Baumwolle
  3300
  14,5
  5

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Débit d’air avec flexible
  l/s
  Aspiration
  kPa
  Puissance d’aspiration avec flexible
  W
  Niveau sonore à 1.5 m (ISO 11203)
  a) aspirateur avec flexible et embouchure dB(A)/20µPa
  b) aspirateur seul
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  Coton
  3300
  12,25
  5

  2100
  Coton
  3300
  12,25
  5

  2100
  Coton
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  Coton
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  Coton
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  Coton
  3300
  14,5
  5

  Main filter smal
  Main filter large
  Main filter materiale
  Exhaust filter, HEPA, surface area
  Container capacity
  Weight

  cm2
  cm2
  type
  cm2
  l
  kg

  Specifications and details are subject to change without prior notice.

  DEUTSCH
  SPEZIFIKATIONEN
  Leistungsaufnahme Motor
  Leistungsaufnahme Motor, max.
  Schutzklasse (Feucht., Staub)
  Schutzklasse (elektrisch)

  Hauptfilterfläche, kleine
  Hauptfilterfläche, groß
  Hauptfilter material
  Abluftfilter, HEPA, Fläche
  Behälter Kapazität
  Masse (Gewicht)

  cm2
  cm2
  cm2
  l
  kg

  Technische Änderungen vorbehalten.

  FRANÇAIS
  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  Consommation normalisée
  Consommation maximale
  Indice de protection (humidité, poussière)
  Classe de protection électrique

  Petit filtre principal
  Grand filtre principal
  Matière du filtre
  Superficie du filtre HEPA
  Capacité de la cuve
  Poids de l’appareil

  cm2
  cm2
  litres
  kg

  Les caractéristiques des matérials peuvent être modifiées à tout moment, en fonction de l’évolution technique.

  NEDERLANDS

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Luchtstroom met slang
  l/sec
  Vacuümdruk
  kPa
  Zuigkracht met slang
  W
  Geluidsniveau op 1,5 m (ISO 11203)
  a) Stofzuiger + mondstuk
  dB(A)/20µPa
  b) Stofzuiger
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  katoen
  3300
  12,25
  5

  2100
  katoen
  3300
  12,25
  5

  2100
  katoen
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  katoen
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  katoen
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  katoen
  3300
  14,5
  5

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Stroomverbruik motor
  Opgenomen vermogen, max.
  Veiligheidsklasse (vocht, stof)
  Veiligheidsklasse (elektrisch)

  Oppervlakte hoofdfilter, klein
  Oppervlakte hoofdfilter, groot
  Materiaal hoofdfilter
  Afzuigfilter, HEPA, oppervlakte
  Inhoud stofbak
  Gewicht

  cm2
  cm2
  cm2
  liter
  kg

  Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

  42
  42 • Page 43

  DATA
  ESPAÑOL

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Caudal con manguera
  l/seg
  Vacío
  kPa
  Potencia de aspiración con manguera
  W
  Nivel de sonoro 1,5 m (ISO 11203)
  a) Aspirator + boquilla
  dB(A)/20µPa
  b) Aspiratorr
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  Área de superficie del filtro principal
  cm2
  Área de superficie del filtro principal grande cm2
  Material filtro principal
  Filtro de absoluto, HEPA, área de superficie cm2
  Capacidad del depósito
  litros
  Peso del aspirador
  kg

  2100
  algodón
  3300
  12,25
  5

  2100
  algodón
  3300
  12,25
  5

  2100
  algodón
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  algodón
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  algodón
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  algodón
  3300
  14,5
  5

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  38

  38

  33

  38

  38

  33

  20
  270
  63
  61
  2100
  algodão
  3300
  12,25
  5

  20
  250
  63
  61
  2100
  algodão
  3300
  12,25
  5

  18
  200
  63
  61
  2100
  algodão
  3300
  12,25
  5

  20
  270
  63
  61
  800
  2200
  algodão
  3300
  14,5
  5

  20
  250
  63
  61
  800
  2200
  algodão
  3300
  14,5
  5

  18
  200
  63
  61
  800
  2200
  algodão
  3300
  14,5
  5

  GM 80
  220-240V

  GM 80
  110-120V

  GM 80
  100V

  G/GM 90
  220-240V

  G/GM 90
  110-120V

  G/GM 90
  100V

  W
  W  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  1200
  1300
  IP40

  1100
  1200
  IP40

  850
  950
  IP40

  Flusso d’aria con tubo flessibile
  l/sec
  Depressione
  kPa
  Potenza di aspirazione con flessibile
  W
  Livello pressione sonora a 1,5 m (ISO 11203)
  a) Aspirapolvere+spazzola
  dB(A)/20µPa
  b) Solo aspirapolvere
  dB(A)/20µPa

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  38
  20
  270
  63
  61

  38
  20
  250
  63
  61

  33
  18
  200
  63
  61

  2100
  cotone
  3300
  12,25
  5

  2100
  cotone
  3300
  12,25
  5

  2100
  cotone
  3300
  12,25
  5

  800
  2200
  cotone
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  cotone
  3300
  14,5
  5

  800
  2200
  cotone
  3300
  14,5
  5

  ESPECIFICACIONES
  Potencia nominal
  Potencia máxima
  Grado de protección (humedad, polvo)
  Clase de protección (eléctrica)

  Las especificaciones y detalles pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

  PORTUGUÊS
  ESPECIFICAÇÕES
  Potência estimada
  Potência máx.
  Grau de protecção (humidade, pó)
  Classe de protecção (eléctrica)

  W
  W  Fluxo de ar sem mangueira
  l/seg
  Vácuo
  kPa
  Potência de aspiração sem mangueira
  W
  Nível pressâo som a 1,5 m (ISO 11203)
  a) Aspirador com bocal
  dB(A)/20µPa
  b) Aspirador
  dB(A)/20µPa
  Filtro principal, peg
  Filtro principal
  Material do filtro principal
  Filtro de exaustão, HEPA, superfície
  Capacidade do recipiente
  Peso

  cm2
  cm2
  cm2
  litros
  kg

  Especficaçôes e detalhes estâo sujeitos a alteraçâo sem aviso prévio.

  ITALIANO
  CARATTERISTICHE
  Potenza nominale
  Potenza massima assorbita
  Grado di protezione (umidità, polvere)
  Classe di protezione (elettrica)

  Filtro principale piccolo
  Filtro principale grande
  Materiale filtro principale
  Superficie filtro allo scarico, HEPA
  Capacità del serbatoio
  Peso

  cm2
  cm2
  Tipo
  cm2
  litri
  kg

  Caratteristiche e dettagli possono variare senza preavviso

  43
  43 • Page 44

  ENGLISH

  WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment)

  Symbolet,
  som findes på produktet eller emballagen, viser,
  at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation,
  som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.
  Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan vare med til
  at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du
  ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes,
  kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet.

  Het symbool
  op het product of de verpakking geeft aan
  dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen
  van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd.
  Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het
  voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan
  als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor
  uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u
  contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

  The symbol
  on the product or on its packing indicates
  that this product may not be treated as household waste. Instead
  it shall be handed over to the applicable collection point for
  the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
  potential negative consequences for the environment and human
  health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
  handling of this product.
  For more detailed information about recycling of this product,
  please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

  Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli
  ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen
  sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen
  asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja
  ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen
  voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.

  Le symbole
  sur le produit ou sur son emballage indique
  que ce produit ne doit pas útre traité comme un déchet ménager.
  Il doit au contraire útre remis au point de collecte correspondant
  pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En procédant de cette maniúre, vous aiderez ú prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l’environnement et la santé
  humaine que pourrait causer un traitement inadéquat du rejet de
  ce produit . Pour plus ample information sur le recyclage de ce
  produit, veuillez prendre contact avec votre bureau municipal,
  votre service de collecte de déchets ménagers ou le magasin oú
  vous avez acheté le produit.

  Das Symbol
  auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es zur Entsorgung an
  eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von elektrischen
  und elektronischen Geräten zu bringen. Durch die korrekte
  Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen
  auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen, die durch eine
  unangemessene Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten.
  Genauere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produktes
  erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort
  oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

  Il simbolo
  sul prodotto o sulla confezione indica che
  questo prodotto non pu? essere smaltito fra i rifiuti domestici.
  Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si contribuisce a ridurre
  l’impatto ambientale e sull’uomo. Per maggiori informazioni sul
  riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il
  centro di raccolta dei rifiuti urbani locale o il rivenditore.

  Symbolet
  på produktet eller emballasjen indikerer at dette
  produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet
  skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av
  elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative
  følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes
  ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For n?rmere
  informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du
  kjøpte produktet.
  44 • Page 45

  WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment)
  El símbolo
  que aparece en el producto o en su embalaje
  indica que este producto no puede ser tratado como residuos
  domésticos. En su lugar, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de equipos eléctricos
  y electrónicos. Al garantizar la adecuada eliminación de este
  productos, ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas
  para el medio ambiente y la salud de las personas que se producirían a causa de una inadecuada manipulación de los residuos
  de este producto. Para obtener información más detallada acerca
  del reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina
  local de su ciudad, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento en el que ha adquirido el producto.

  Símbolo
  no produto ou na embalagem indica que esse
  produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Ao
  contrário, deve ser levado ao local de recolha adequado para a
  reciclagem de equipamentos electroelectrónicos. Ao se assegurar que o tratamento deste equipamento foi adequado, estará a
  ajudar a prevenir consequãncias potenciais ao meio ambiente e ã
  saúde humana que poderiam ser causadas pelo manejo inapropriado do produto. Para mais informaçães sobre a reciclagem
  deste produto, entre em contacto com as autoridades locais, com
  o órgão responsável pela recolha de lixo ou a loja onde o produto
  foi adquirido.

  Symbolen
  på produkten eller emballaget anger att produkten inte för hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
  lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på
  rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
  hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
  avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du
  kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären
  där du köpte varan.

  www.nilfisk-advance.com

  45 • Page 46

  ENGLISH

  46 • Page 47

  47 • Page 48

  www.nilfisk-advance.com

  48

  82119900 - Edition 2006-01 Printed in Sweden by AB Åmålstryck


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk gs 90 s wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk gs 90 s in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info