Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTIONS FOR USE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ISTRUZIONI PER L'USO
EyxÂlpi‰lo Xp‹Ûn˜
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BRUGSANVISNING
  BRUKSANVISNING
  KÄYTTÖOHJE
  INSTRUCTIONS FOR USE
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  MODE D’EMPLOI
  GEBRUIKSAANWIJZING
  INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
  ISTRUZIONI PER L'USO
  EyxÂlpi‰lo Xp‹Ûn˜ • Page 2

  Q

  W

  W

  R

  E

  X
  T

  Y

  4
  y

  U

  I
  1

  3

  4

  2 • Page 3

  W

  Q

  4. Dust bag
  3. Cord

  1. On/off

  2. Two speed

  5. Dust bag indicator

  XX

  yy

  3 • Page 4

  O

  1.2

  1/4

  4

  3 • Page 5

  4

  4

  5

  P

  5

  1/4 • Page 6

  6 • Page 7

  8
  10
  12
  14
  16
  18
  21
  23
  26
  29
  32
  35
  38
  41
  42
  45

  Dansk
  Norsk
  Svenska
  Suomi
  English
  Deutsch
  Français
  Nederlands
  Español
  Português
  Italiano
  EÏÏËÓÈο
  EU declarations
  Service
  Data
  Guarantee
  7 • Page 8

  DANSK

  1. Start/stop
  Ledningen trækkes helt ud fra bagsiden af støvsugeren og
  tilsluttes kontakten.
  Start og stop sker ved tryk på knap 1

  Brugsanvisning
  Før støvsugeren tages i brug, bør De sikre Dem, at
  spændingsangivelsen på mærkepladen på støvsugerens
  underside svarer til spændingen på lysnettet.

  Modeller med 2 trins regulering
  Motoren har 2 sugeindstillinger. Høj/lav sugestyrke.
  Motoren vil starte i den indstilling, som er den sidst valgte.
  Man kan indstille støvsugeren til høj eller lav sugestyrke
  ved at trykke en gang på knap 2, tegning 1.

  Støvsugeren leveres med isat pose.
  Brug aldrig støvsugeren uden korrekt isat pose og
  hovedfilter. Udskiftning af støvposen beskrives under
  punkt 6.

  2. Slange- og rørkobling
  Sæt slangekoblingen i indsugningsåbningen og drej den
  med uret for at låse den fast. Gør det modsatte for at
  koble slangen fra. Saml slangen med rør og mundstykke
  ved at presse delene sammen.

  Vigtige advarsler
  1. Denne maskine egner sig ikke til opsamling af
  sundhedsfarligt støv.
  2. Denne maskine er kun til støvsugning, og må ikke
  anvendes eller opbevares udendørs under våde
  forhold. Opbevares indendørs ved maks. 60°C og min. 0°.
  3. Maskinen, der er beregnet til sugning af tørt støv, må
  ikke anvendes til sugning af vand eller andre væsker.
  4. Maskinen må ikke anvendes til opsamling af
  brændbare eller eksplosive materialer, og den må ikke
  anvendes i eksplosive omgivelser.
  5. Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes
  til opsamling af varme materialer. Maskinen må især
  ikke anvendes til rengøring af åbne og lukkede
  ildsteder, ovne eller lignende, der indeholder varm
  eller glødende aske.
  6. Maskinen må ikke anvendes, hvis ledningen udviser
  nogen tegn på beskadigelse. Efterse jævnligt
  ledningen for skader, især hvis den har været mast,
  klemt i en dør eller hvis den er kørt over.
  7. Maskinen må ikke anvendes, hvis den er defekt.
  8. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i
  ledningen. Tag i stedet fat i stikket og ikke i ledningen.
  9. Når ledningen repareres eller udskiftes, skal der
  anvendes samme type ledning, som den, der fulgte
  med maskinen ved leveringen. En sådan ledning fås
  hos den autoriserede Nilfisk forhandler.
  10. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten, før der
  påbegyndes nogen form for servicearbejde på maskine
  eller ledning.
  11. Reparation af den elektriske enhed med motor eller
  ledning må kun udføres af en dertil uddannet eller
  instrueret person efter at den hovedkontakt, der er
  monteret før maskinen, er afbrudt, eller efter at
  stikket er taget ud af stikkontakten.
  12. Der må ikke udføres nogen ændringer eller
  modifikationer af det mekaniske eller elektriske
  sikkerhedsudstyr.
  13. Det maksimale, luftbårne lydniveau ligger under
  70 dB(A)/20µPa.

  Modeller med teleskoprør
  Teleskoprøret kan justeres, så den passer til din højde. Hold
  med én hånd på den mindste rør og tryk på den grå knap
  og samtidigt med den anden hånd, trækkes det mindste
  rør ud eller skubbes ind til den ønskede længde.

  3. Montering af parkeringsholder på røret
  1. Montér ringen på røret.
  2. Pres bøsningen op på røret indtil det “klikker” ind i
  den anden rille på teleskoprøret.
  3. Montér ringen på toppen af bøsningen og lås den ved
  at dreje den modsat urets retning.
  4. Parkeringsholderen XX trykkes herefter på plads på
  bøsningen med hårdt tryk.

  4. Parkering af rør med mundstykke
  Træk stikket fri af ledningsudtaget.
  Drej mundstykket så sugefladen på mundstykket vender
  væk fra maskinen for at undgå ridser på skjoldet og tryk
  parkeringsholderen – monteret på røret- nede i hullet i
  ledningsudtaget.

  5. Regulering af sugestyrke
  Sugestyrken kan reguleres med skydeventilen på det
  buede plastrør. Sugestyrken er kraftigst, når ventilen
  er skubbet frem og lukker for åbningen.
  Ved støvsugningen af feks. løse tæpper kan sugestyrken
  nedsættes ved at trække skydeventilen tilbage, så der
  åbnes for anden lufttilgang.
  Modeller med 2 trins regulering
  Motoren har to sugeindstillinger. Høj/lav sugestyrke.
  Motoren vil starte i den indstilling, som er den sidst valgte.
  Man kan indstille støvsugeren til høj eller lav sugestyrke
  ved at trykke een gang på knap 2, tegning 1.

  8 • Page 9

  6. Udskiftning af støvpose

  9. Udskiftning af HEPA filter

  Støvposen skal udskiftes, når sugestyrken falder. For
  modeller med støvindikator; når denne viser rødt i hele
  feltet.
  1. Åbn støvrummet ved tryk på midterknappen 4.
  2. Den fyldte støvpose frigøres ved at vippe den sorte
  plastic plade y frem imod støvrumslåget.
  3. Imens posen stadig sidder i maskinen, holdes der med
  en hånd på pappladen imens papflappen yy trækkes
  op. Hermed lukkes posen.
  4. Træk posen op af maskinen.
  5. Fold den nye pose ud, isæt den og luk støvrummet.

  HEPA filteret renser udblæsningsluften for de
  mikroskopiske partikler, som ikke tilbageholdes af
  støvposen. For at bevare en konstant sugestyrke skal
  støvfiltret udskiftes efter ca. 1 år ved almindelig brug
  og oftere ved ekstremt brug.
  HEPA filteret må ikke børstes eller vaskes.
  1. Læg maskinen på siden på et rent underlag for at
  undgå ridser på støvsugeren.
  2. De fire skruer løsnes ved at dreje dem en kvart
  omgang ved hjælp af en mønt.
  3. Træk det stor rør ud.
  4. Skift HEPA filter. Den klikker på plads.
  5. Sæt røret ind igen således at pilespidsen på røret og i
  bunden peger mod hinanden. Lås de fire skruer ved at
  dreje dem en kvart omgang.

  NB
  Støvsugningens effektivitet afhænger af støvposens
  kvalitet. Brug derfor kun originale støvposer med
  varenummer 22359500.

  NB
  Støvsugningens effektivitet afhænger af HEPA filtrets
  størrelse og kvalitet. Brug derfor kun originale HEPA
  filtre med varenummer 22356800.

  Ved brug af uoriginale støvposer er der risiko for nedsat
  luftgennemgang med deraf følgende overbelastning af
  motoren. Anvendelse af uoriginale støvposer medfører
  bortfald af garantien.

  7.

  Ved brug af uoriginale HEPA filtre er der risiko for nedsat
  luftgennemgang med deraf følgende overbelastning af
  motoren. Anvendelse af uoriginale filtre medfører bortfald
  af garantien.

  Udskiftning af forfiltret

  Forfiltret beskytter motoren imod de mikroskopiske
  partikler som ikke tilbageholdes af støvposen. Den
  beskytter også motoren ved evt. brud på støvposen.
  Den bør skiftes en gang om året.
  1. Fjern støvposen.
  2. Tryk på fjederlåsen og åben forsiden af risten.
  3. Udskifte forfiltret.
  4. Forsiden af risten klikkes tilbage på plads.

  10.Rengøring af turbomundstykke
  Rengøring af valsen:
  Hår og tråde, som har viklet sig rundt om valsen, klippes
  blot over med en saks og fjernes.

  Termosikring

  NB
  Støvsugerens effektivitet afhænger af forfiltrets kvalitet.
  Brug derfor kun originale forfiltre leveret med støvposen.

  Støvsugeren er forsynet med en termosikring, der
  automatisk afbryder motoren, hvis den bliver overophedet
  feks. ved tilstopning. Fjern årsagen til tilstopningen så der
  igen bliver fri luftpassage. Når motoren er afkølet, starter
  den automatisk igen.

  Anvendelse af uoriginale forfiltre medfører bortfald af
  garantien.

  Uregelmæssigheder

  8. Udskiftning af kulfilteret
  (ikke alle modeller)
  Kulfilteret fjerner ildelugtende luftarter fra
  udblæsningsluften. Det bør skiftes en gang om året.
  1. Fjern støvposen.
  2. Tryk på fjederlåsen og åben forsiden af risten.
  3. Udtag forfiltret.
  4. Udtag bagsiden af risten ved at forsigtigt vrikke
  rammen fra side til side.
  5. Udskift kulfiltret ved at trække i de to vinger.
  6. Genmonter risten. Klik den på plads i alle fire hjørner.
  7. Genmonter forfilter og klik forsiden af risten tilbage
  på plads.

  hvis motoren ikke vil starte
  kan en sikring være sprunget og skal udskiftes.
  kan ledningen eller vægkontakten være defekte og
  skal undersøges af en fagmand.

  hvis sugeevnen er nedsat
  kan støvposen være fyldt og skal udskiftes, se pkt. 6.
  kan forfiltret, kulfiltret eller HEPA filtret være
  tilsmudset og skal udskiftes, se pkt. 7-8-9.
  kan slange, rør eller mundstykke være tilstoppet og
  skal renses.

  NB
  Brug kun originale kulfiltre med varenummer 22358500.
  Ved brug af uoriginale kulfiltre er der risiko for nedsat
  luftgennemgang med deraf følgende overbelastning af
  motoren. Anvendelse af uoriginale kulfiltre medfører
  bortfald af garantien.

  hvis støvsugeren stopper
  termosikringen har afbrudt motoren som følge af en
  tilstopning af slange, rør eller mundstykke. Årsagen til
  tilstopningen fjernes, kort efter ville støvsugeren
  genstarte automatisk.

  Vedligeholdelse
  Opbevar støvsugeren tørt. Støvsugeren passer sig selv med
  hensyn til smøring etc. Støvsugeren er konstrueret til hårdt
  og vedvarende arbejde, men på et tidspunkt - afhængig af
  hvor meget den bruges - må støvfiltre fornyes.
  Støvsugerens overflade rengøres med en tør klud evt. med
  lidt sulfo.
  Service - kontakt din lokale forhandler.

  9 • Page 10

  NORSK

  1. Start/stopp
  Trekk ledningen helt ut fra baksiden av støvsugeren
  og kople den til kontakten.
  Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på
  knappen 1.

  Bruksanvisning
  Før støvsugeren tas i bruk, må du forsikre deg om at
  spenningsangivelsen på merkeplaten på undersiden av
  støvsugeren tilsvarer den aktuelle nettspenningen.
  Støvsugeren leveres med innsatt støvpose.
  Bruk aldri støvsugeren uten at posen og hovedfilteret er
  satt riktig inn. Bytte av støvpose er beskrevet under
  punkt 6.

  Modeller med 2-trinns regulering
  Motoren har to innstillinger for sugekraften, sterk og
  svak.
  Motoren starter med den innstillingen som sist ble valgt.
  Støvsugeren kan stilles på sterk eller svak sugekraft ved å
  trykke på knappen 2 én gang. Se figur 1.

  Viktige advarsler

  2. Slange- og rørtilkopling

  1. Denne maskinen egner seg ikke for oppsamling av
  helsefarlig støv.
  2. Denne maskinen er bare beregnet på støvsuging, og
  må ikke benyttes eller oppbevares utendørs under
  fuktige forhold. Oppbevares innendørs ved maks.
  60° C og min. 0° C.
  3. Maskinen, som er beregnet på oppsuging av tørt støv,
  må ikke benyttes til oppsuging av vann eller andre
  væsker.
  4. Maskinen må ikke benyttes til oppsamling av
  brennbare eller eksplosive stoffer, og den må ikke
  brukes i eksplosive omgivelser.
  5. Maskinen må under ingen omstendighet benyttes til
  oppsamling av varme materialer. Maskinen må især
  ikke benyttes til rengjøring av åpne og lukkede
  ildsteder, ovner eller lignende som inneholder varm
  eller glødende aske.
  6. Maskinen må ikke brukes hvis ledningen viser tegn på
  skade, særlig hvis den er blitt smadret, klemt i en dør
  eller overkjørt.
  7. Maskinen må ikke brukes hvis den er defekt.
  8. Ta ikke støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i
  ledningen. Ta i stedet tak i støpselet.
  9. Når ledningen blir reparert eller byttet, må det
  benyttes samme type ledning som den som fulgte
  med maskinen ved levering. Slik ledning fåes hos
  autoriserte Nilfisk-forhandlere.
  10. Støpselet skal alltid tas ut av stikkontakten før en
  eventuell service på maskin eller ledning.
  11. Reparasjon av den elektriske enheten med motor
  eller ledning må bare utføres av en person med
  relevant opplæring etter at hovedkontakten som er
  montert før maskinen er koplet fra eller etter at
  støpselet er tatt ut av stikkontakten.
  12. Det må ikke utføres noen endringer eller
  modifikasjoner av det mekaniske eller elektriske
  sikkerhetsutstyret.
  13. Det maksimale, luftbårne lydnivået ligger under
  70 dB(A)/20µPa.

  Sett slangekoplingen i innsugingsåpningen og vri den
  med klokken for å låse den fast. Gjør motsatt for å kople
  slangen fra. Samle slangen med rør og munnstykke ved å
  presse delene sammen.
  Modeller med teleskoprør
  Teleskoprøret kan justeres slik at det passer til din høyde.
  Hold på det minste røret med den ene hånden – trykk på
  den grå knappen og bruk samtidig den andre hånden til
  å trekke det minste røret ut eller dytte det inn til ønsket
  lengde.

  3. Montering av parkeringsholder på røret
  1. Monter ringen på røret.
  2. Press hylsen opp på røret til den “klikker” inn i andre
  rille på teleskoprøret.
  3. Monter ringen på toppen av hylsen og lås den ved å
  vri den mot klokken.
  4. Trykk deretter parkeringsholderen XX på plass på
  hylsen med et hardt trykk.

  4. Parkering av rør med munnstykke
  Trekk støpselet fri av ledningsuttaket.
  Drei munnstykket slik at sugeflaten vender vekk fra
  maskinen for å unngå riper på dekselet og trykk
  parkeringsholderen – som er montert på røret – ned i
  hullet i ledningsuttaket.

  5. Regulering av sugekraft
  Sugekraften kan reguleres med skyveventilen på det
  buete plastrøret. Sugekraften er størst når ventilen er
  skjøvet frem og stenger for åpningen.
  Ved støvsuging av f.eks. løse tepper, kan sugekraften
  reduseres ved å trekke skyveventilen bakover slik at det
  åpnes for annen lufttilgang.
  Modeller med 2-trinns regulering
  Motoren har to innstillinger for sugekraften, sterk og
  svak.
  Motoren starter med den innstillingen som sist ble valgt.
  Støvsugeren kan stilles på sterk eller svak sugekraft ved å
  trykke på knappen 2 én gang.

  10 • Page 11

  6. Bytte av støvpose

  9. Bytte av HEPA filter

  Støvposen skal byttes når sugekraften er redusert. For
  modeller med støvindikator, skal posen byttes når hele
  anviserfeltet på indikatoren er rødt.
  1. Åpne støvrommet ved å trykke på den midterste
  knappen 4.
  2. Frigjør den fulle støvposen ved å vippe den svarte
  plastplaten y frem mot lokket på støvrommet.
  3. Hold med én hånd på papplaten mens posen fortsatt
  sitter i maskinen, og trekk pappklaffen yy opp.
  Da lukkes posen.
  4. Trekk posen opp av maskinen.
  5. Brett ut den nye posen, sett den inn og lukk
  støvrommet.

  HEPA-filteret renser utblåsningsluften for de
  mikroskopiske partiklene som støvposen ikke fanger opp.
  For å opprettholde konstant sugekraft, må støvfilteret
  byttes etter ca. 1 år ved normal bruk og oftere ved
  ekstrem bruk.
  HEPA-filteret kan ikke børstes eller vaskes.
  1. Legg maskinen på siden på et rent underlag for å
  unngå riper.
  2. Løsne de fire skruene ved å dreie dem en kvart
  omgang ved hjelp av en mynt.
  3. Trekk det store røret ut.
  4. Bytt HEPA-filteret. Det klikker på plass.
  5. Bytt HEPA-filteret. Det klikker på plass.
  Sett røret inn igjen slik at pilene på røret og i bunnen
  peker mot hverandre. Stram de fire skruene ved å dreie
  dem en kvart omgang.

  NB!
  Støvsugerens yteevne avhenger av kvaliteten på
  støvposen. Bruk derfor bare originale støvposer med
  varenummer 22359500.

  NB!
  Støvsugerens yteevne avhenger av størrelsen og
  kvaliteten på HEPA-filteret. Bruk derfor bare originale
  HEPA-filtre med varenummer 22356800.

  Ved bruk av uoriginale støvposer er det fare for redusert
  luftgjennomstrømning og overbelastning av motoren
  som følge av dette. Bruk av uoriginale støvposer
  medfører bortfall av garantien.

  7.

  Ved bruk av uoriginale HEPA-filtre er det fare for
  redusert luftgjennomstrømning og overbelastning av
  motoren som følge av dette. Bruk av uoriginale filtre
  medfører bortfall av garantien.

  Bytte av forfilter

  Forfilteret beskytter motoren mot de mikroskopiske
  partiklene som støvposen ikke fanger opp. Det beskytter
  også motoren ved evt. hull på støvposen. Filteret bør
  byttes en gang i året.
  1. Ta ut støvposen.
  2. Trykk på fjærlåsen og åpne forsiden av risten.
  3. Bytt forfilteret.
  4. Klikk forsiden av risten på plass igjen.

  10.Rengjøring av turbomunnstykke
  Rengjøring av valsen:
  Hår og tråder som har viklet seg rundt valsen klippes
  bare over med en saks og fjernes.

  Termosikring

  NB!
  Støvsugerens yteevne avhenger av kvaliteten på
  forfilteret. Bruk derfor bare originale forfiltre som leveres
  sammen med støvposene.

  Støvsugeren er utstyrt med termosikring som automatisk
  kopler ut motoren hvis den blir overopphetet, f.eks. ved
  tilstopping. Fjern årsaken til tilstoppingen så det igjen
  blir fri luftpassasje. Når motoren er avkjølet, starter den
  automatisk igjen.

  Bruk av uoriginale forfiltre medfører bortfall av
  garantien.

  Uregelmessigheter
  • hvis motoren ikke vil starte
  – kan en sikring være gått og må byttes
  – kan ledningen eller veggkontakten være defekte og må
  undersøkes av en fagmann.

  8. Bytte av kullfilter
  (ikke alle modeller)

  • hvis sugeevnen er redusert
  – kan støvposen være full og må byttes, se pkt. 6.
  – kan forfilteret, kullfilteret eller HEPA-filteret være
  skittent og må byttes, se pkt. 7-8-9.
  – kan slange, rør eller munnstykke være tilstoppet og må
  renses.

  Kullfilteret fjerner illeluktende stoffer fra
  utblåsningsluften. Filteret bør byttes en gang i året.
  1. Ta ut støvposen.
  2. Trykk på fjærlåsen og åpne forsiden av risten.
  3. Ta ut forfilteret.
  4. Ta ut baksiden av risten ved å vrikke rammen
  forsiktig fra side til side.
  5. Bytt kullfilteret ved å trekke i de to vingene.
  6. Monter risten igjen. Klikk den på plass i alle fire
  hjørner.
  7. Monter forfilteret igjen og klikk forsiden av risten
  tilbake på plass.

  • hvis støvsugeren stopper
  – termosikringen har koplet ut motoren som følge av at
  slangen, røret eller munnstykket er tilstoppet. Fjern
  årsaken til tilstoppingen, og støvsugeren starter
  automatisk igjen etter kort tid.

  NB!
  Bruk bare originale kullfiltre med varenummer 22358500.

  Vedlikehold
  Oppbevar støvsugeren tørt. Støvsugeren krever ingen
  smøring e.l. Støvsugeren er konstruert for hardt og
  vedvarende arbeid, men på et eller annet tidspunkt –
  avhengig av hvor mye den blir brukt – må støvfiltrene
  byttes.
  Støvsugerens overflate rengjøres med en tørr klut, evt.
  med litt mildt rengjøringsmiddel.

  Ved bruk av uoriginale kullfiltre er det fare for redusert
  luftgjennomstrømning og overbelastning av motoren
  som følge av dette. Bruk av uoriginale kullfiltre medfører
  bortfall av garantien.

  Service – ta kontakt med din lokale forhandlerlidt sulfo.
  11 • Page 12

  SVENSKA

  1. Start/stopp
  Dra ut sladden från dammsugarens baksida och anslut
  den till ett vägguttag.
  Start och stopp sker genom att man trycker på knapp 1

  Bruksanvisning
  Innan du börjar använda dammsugaren ska du
  kontrollera att den angivna spänningen på märkplåten
  (sitter på dammsugarens undersida) motsvarar
  spänningen i det allmänna elnätet.

  Modeller med 2-stegsreglering
  Motorn har 2 sugstyrkor. Hög/låg sugstyrka. Motorn
  startar i det läge som valts senast. Dammsugaren kan
  ställas in på hög eller låg sugstyrka genom att man
  trycker en gång på knapp 2, ritning 1.

  Dammsugaren levereras med en påse isatt. Använd aldrig
  dammsugaren utan att rätt slags påse och huvudfilter
  sitter i. Byte av dammpåse beskrivs under punkt 6.

  2. Slang- och rörkoppling
  Sätt in slangkopplingen i insugsöppningen och vrid den
  medurs för att låsa fast den. Gör på motsatt sätt för att
  koppla från slangen. Fäst slangen vid rör och munstycke
  genom att trycka samman delarna.

  Viktiga varningstexter
  1. Denna maskin är inte lämplig för uppsamling av
  hälsofarligt damm.
  2. Denna maskin är endast avsedd för dammsugning,
  och får inte användas eller förvaras utomhus under
  våta förhållanden. Förvaras inomhus vid högst 60°C
  och lägst 0°.
  3. Maskinen är beräknad för sugning av torrt damm,
  och får inte användas för uppsugning av vatten eller
  andra vätskor.
  4. Maskinen får inte användas för uppsamling av
  brännbara eller explosiva material, och den får inte
  användas i explosiv omgivning.
  5. Maskinen får under inga omständigheter användas
  för uppsamling av varma/heta material. Maskinen får
  absolut inte användas för rengöring av öppna och
  slutna eldstäder, ugnar eller liknande, där det kan
  finnas varm eller glödande aska.
  6. Maskinen får inte användas om sladden visar tecken
  på skador. Kontrollera alltid sladden, så att den inte
  är skadad, särskilt om den har böjts, klämts i en dörr
  eller körts över.
  7. Maskinen får inte användas om det är fel på sladden.
  8. Dra inte i sladden när du drar ut stickkontakten ur
  vägguttaget. Håll alltid i själva kontakten, inte i
  sladden.
  9. När sladden ska repareras eller bytas ska samma typ
  av sladd användas som medföljde maskinen vid
  leveransen. En sådan sladd kan beställas från en
  auktoriserad återförsäljare för Nilfisk.
  10. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget innan någon
  form av servicearbete påbörjas på maskinen eller på
  ledningen.
  11. Reparation av den elektriska enheten med motor
  eller ledning får bara utföras av person som har
  korrekt utbildning eller behörighet, efter att
  maskinen stängts av med den huvudbrytare i elnätet
  som sitter före maskinen, eller efter att kontakten
  dragits ut ur stickkontakten.
  12. Det får inte utföras några ändringar eller
  modifieringar av den mekaniska eller elektriska
  säkerhetsutrustningen.
  13. Högsta ljudnivå i luft ligger under 70 dB(A)/20µPa.

  Modeller med teleskoprör
  Teleskopröret kan justeras så det passar din kroppslängd.
  Håll med det minsta röret med ena handen, och tryck på
  den grå knappen. Dra samtidigt ut eller skjut in det
  minsta röret till önskad längd.

  3. Montering av parkeringshållare på röret
  1. Fäst ringen på röret.
  2. Tryck rörbussningen uppåt tills den ”klickar” fast i
  den andra skåran på teleskopröret.
  3. Fäst ringen längst upp på bussningen och lås den
  genom att vrida moturs.
  4. Tryck sedan fast parkeringshållaren XX kraftigt på
  bussningen.

  4. Parkering av rör med munstycke
  Dra ut stickkontakten så uttaget ligger fritt.
  Vrid munstycket så munstyckets sugyta vänds bort från
  maskinen, för att undvika repor på maskinen, och tryck
  fast parkeringshållaren i hålet vid sladdutgången.

  5. Reglering av sugstyrka
  Sugstyrkan kan regleras med skjutventilen på det böjda
  plaströret. Sugstyrkan är högst när ventilen skjutits fram
  så den täcker öppningen . Vid dammsugning av t.ex.
  lösa mattor kan sugstyrkan minskas genom att dra
  skjutventilen bakåt, så att man öppnar för mer luft.
  Modeller med 2-stegsreglering
  Motorn har två sugstyrkor. Hög/låg sugstyrka. Motorn
  startar i det läge som valts senast. Dammsugaren kan
  ställas in på hög eller låg sugstyrka genom att man
  trycker en gång på knappen 2., ritning 1.

  12 • Page 13

  6. Byte av dammpåse

  9. Byte av HEPA-filter

  Dammpåsen ska bytas när sugstyrkan faller. På modeller
  med dammpåsindikator syns detta genom att indikatorn
  visar helt rött.
  1. Öppna dammpåsutrymmet genom att trycka på
  mittknappen 4.
  2. Den fyllda dammpåsen lossas genom att tippa den
  svarta plastplattan y framåt, mot locket på utrymmet.
  3. Håll fast pappskivan med ena handen, medan påsen
  fortfarande sitter i maskinen, samtidigt som du drar
  upp pappfliken yy. Då stängs påsen.
  4. Dra upp påsen ur maskinen.
  5. Sträck ut den nya påsen, sätt in den och stäng
  dammpåsutrymmet.

  HEPA-filtret rensar utblåsluften från de mikroskopiska
  partiklar som dammpåsen inte kan hålla. För att hålla en
  konstant sugstyrka skall HEPA-filter bytas efter ca. 1 år
  vid normal användning, och oftare vid extrem
  användning.
  HEPA-filtret får inte borstas eller tvättas.
  1. Lägg maskinen på sidan på ett rent underlag för att
  inte repa dammsugaren.
  2. Lossa de fyra skruvarna genom att vrida dem ett
  kvarts varv med hjälp av ett mynt.
  3. Lyft bort filterkåpen.
  4. Byt ut HEPA-filtret. Det klickar på plats.
  5. Sätttillbaka filterkåpan så att pilspetsen på kåpan
  pekar mot pilen i botten på maskinen. Lås de fyra
  skruvarna genom att vrida dem ett kvarts varv.

  OBS
  Dammsugningens effektivitet beror på dammpåsens
  kvalitet. Använd därför endast originaldammpåsar med
  artikelnummer 22359500.

  OBS
  Dammsugarens effektivitet beror på HEPA-filtrets storlek
  och kvalitet. Använd därför endast original HEPA-filter
  med artikelnummer 22356800.

  Vid användning av piratdammpåsar finns risk för nedsatt
  luftgenomströmning, varvid motorn kan överbelastas.
  Användning av piratdammpåsar medför att garantin
  upphör att gälla.

  7.

  Vid användning av pirat-HEPA-filter finns risk för nedsatt
  luftgenomströmning, varvid motorn kan överbelastas.
  Användning av piratfilter medför att garantin upphör att
  gälla.

  Byte av förfilter
  10. Rengöring av turbomunstycke

  Förfiltret skyddar motorn mot de mikroskopiska partiklar
  som dammpåsen inte kan hålla.Filtret skyddar också
  motorn vid ev. skador på dammpåsen.Filtret ska bytas en
  gång om året.
  1. Avlägsna dammpåsen.
  2. Tryck på fjäderlåset och öppna gallrets framsida.
  3. Byt förfiltret.
  4. Klicka fast gallrets framsida igen.

  Rengöring av valsen:
  Hår och tråd som virats runt valsen kan klippas bort med
  en sax och tas bort.

  Termosäkring
  Dammsugaren är försedd med en termosäkring som
  automatiskt stänger av motorn om den blir överhettad,
  t.ex. vid igensättning. Ta bort det som orsakar
  igensättningen så att det återigen blir en fri luftpassage.
  När motorn kylts ner startar den automatiskt igen.

  OBS
  Dammsugarens effektivitet är beroende av förfiltrets
  kvalitet. Använd därför endast originalförfilter som
  medföljer dammpåsen.
  Användning av piratförfilter medför att garantin upphör
  att gälla.

  Problemlösning
  8. Byte av kolfilter
  (vissa modeller)
  Kolfiltret tar bort illaluktande luft ur utblåsluften. Det
  ska bytas en gång om året.
  1. Avlägsna dammpåsen .
  2. Tryck på fjäderlåset och öppna gallrets framsida.
  3. Ta ut förfiltret.
  4. Ta ut gallrets baksida genom att försiktigt vicka
  ramen i sidled.
  5. Tag bort det gamlaq filtret gennom att dra i de två
  vingarna, sätt därefter in det nya filtret.
  6. Sätt tillbaka gallret. Klicka det på plats i alla fyra
  hörnen.
  7. Återmontera förfiltret och klicka fast gallrets
  framsida på plats.

  om motorn inte startar
  kan en säkring ha gått, och den behöver då bytas.
  kan det vara fel på sladden eller väggkontakten, och
  dessa behöver då kontrolleras av en fackman.
  om sugförmågan är nedsatt
  kan dammpåsen vara full, och den behöver då bytas,
  se punkt 6.
  kan förfiltret, kolfiltret eller HEPA-filtret vara
  nedsmutsade och behöva bytas, se punkt 7-8-9.
  kan slangar, rör eller munstycke vara igensatta och
  behöva rensas.
  • om dammsugaren stannar
  – termosäkringen har stängt av motorn på grund av
  igensättning av slangar, rör eller munstycken. Ta bort det
  som orsakar igensättningen. Efter en kort stund kommer
  dammsugaren att starta automatiskt.

  OBS
  Använd endast originalkolfilter med artikelnummer
  22358500.
  Vid användning av piratkolfilter finns risk för nedsatt
  luftgenomströmning, varvid motorn kan överbelastas.
  Användning av piratkolfilter medför att garantin upphör
  att gälla.

  Underhåll
  Förvara dammsugaren torrt. Dammsugaren sköter själv
  smörjning etc. Dammsugaren är konstruerad för hårt och
  långvarigt arbete, men vid vissa tidpunkter – beroende
  på hur mycket den används – måste dammfiltret bytas.
  Rengör dammsugarens yta med en torr trasa, eventuellt
  med lite diskmedel.
  Service - kontakta din lokala återförsäljare.
  13 • Page 14

  SUOMI

  1. Päälle/pois
  Vedä johdin kokonaan pölynimurin takaosasta ja kytke se
  pistorasiaan.
  Pölynimuri kytketään päälle ja pois painamalla painiketta
  1.

  Ohjeet
  Tarkista ennen pölynimurin käyttöönottoa, että
  tehokilvessä oleva jännite vastaa virtalähteesi jännitettä.
  Pölynimuri toimitetaan pölypussi asennettuna.
  Älä koskaan käytä pölynimuria ilman oikein asennettua
  pölypussia ja pääsuodatinta. Pölypussin vaihtoa koskevat
  ohjeet annetaan kohdassa 6.

  Mallit, joissa on kaksi tehotilaa
  Moottorissa on kaksi imuvoimakkuutta: suuri/pieni
  imuteho.
  Moottori käynnistyy tilassa, jota käytettiin viimeksi.
  Aseta pölynimuri suurelle tai pienelle imulle painamalla
  painiketta 2 kerran (kuva 1).

  Tärkeitä varoituksia

  2. Letkun ja putken liittäminen

  1. Konetta ei ole tarkoitettu terveydelle vaarallisen
  pölyn keräämiseen.
  2. Laite on tarkoitettu pölyn imurointiin, eikä sitä saa
  käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa.
  Säilytä laite sisätiloissa lämpötilassa 0-60 °C.
  3. Laite on tarkoitettu kuivan pölyn imurointiin, eikä
  sitä saa käyttää veden tai muiden nesteiden
  keräämiseen.
  4. Laitetta ei saa käyttää syttyvien tai räjähtävien
  materiaalien keräämiseen, eikä sitä saa käyttää
  räjähdysalttiilla alueilla.
  5. Laitetta ei koskaan saa käyttää kuuman materiaalin
  keräämiseen. Laitetta ei etenkään saa käyttää
  avoimien tai umpinaisten takkojen, uunien tai
  muiden lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien
  paikkojen puhdistamiseen.
  6. Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohtimessa on
  merkkejä vaurioista. Tarkista johdin säännöllisesti
  vaurioiden varalta, erityisesti silloin, jos sitä on
  ruhjottu tai se on jäänyt oven väliin tai auton alle.
  7. Viallista laitetta ei saa käyttää.
  8. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johtimesta
  vetämällä. Tartu pistotulppaan, älä johtimeen.
  9. Jos johdin korjataan tai vaihdetaan, tilalle on
  asennettava samantyyppinen johdin. Johtimia on
  saatavana valtuutetuilta Nilfisk-jälleenmyyjiltä.
  10. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen
  kuin laitetta tai johdinta huolletaan.
  11. Vain asianmukaisesti koulutettu tai valtuutettu
  henkilö saa korjata sähköyksikön, mukaan lukien
  moottori ja johdin. Laitteen etupuolella oleva
  pääkytkin on tällöin kytkettävä pois päältä tai
  pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
  12. Mekaaniseen tai sähköiseen turvalaitteistoon ei saa
  tehdä muutoksia.
  13. Ilmamelu on maksimissaan alle 70 dB(A)/20µPa.

  Asenna letkuliitin imuaukkoon ja kierrä sitä
  myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy. Letku irrotetaan
  kiertämällä vastapäivään. Kiinnitä letku putkeen ja
  suuttimeen painamalla osat yhteen.
  Mallit, joissa on teleskooppiputki
  Teleskooppiputki on säädettävissä oman pituutesi
  mukaan. Pidä kiinni pienimmästä putkesta. Paina toisella
  kädellä harmaata painiketta ja vedä tai työnnä pienin
  putki toisella kädellä haluamaasi pituuteen.

  3. Seisontakannattimen kiinnittäminen
  putkeen
  1. Työnnä rengas putken päälle.
  2. Työnnä kaulusta putkea pitkin, kunnes se napsahtaa
  teleskooppiputken toiseen uraan.
  3. Työnnä rengas kauluksen päälle ja lukitse se
  paikalleen kiertämällä rengasta vastapäivään.
  4. Paina seisontakannatin XX paikalleen kaulukseen
  painamalla voimakkaasti.

  4. Putken ja suuttimen asettaminen
  seisontakannattimeen
  Vedä pistotulppa pois johdinliitännästä.
  Käännä suutinta siten, että suuttimen imupinta osoittaa
  pois päin laitteesta. Siten laitteen pinta ei naarmuunnu.
  Paina putkeen asennettu seisontakannatin
  johdinliitännässä olevaan syvennykseen.

  5. Imun säätäminen
  Imua säädetään käyrässä muoviputkessa olevan
  liukusäätimen avulla. Imu on voimakkainta, kun
  liukusäädin työnnetään etuasentoon aukon päälle.
  Imuroitaessa esim. mattoja imua voidaan pienentää
  siirtämällä liukusäädintä taaksepäin, jolloin putkeen
  pääsee lisäilmaa.
  Mallit, joissa on kaksi tehotilaa
  Moottorissa on kaksi imuvoimakkuutta: suuri/pieni
  imuteho.
  Moottori käynnistyy tilassa, jota käytettiin viimeksi.
  Voit säätää pölynimurin suurelle tai pienelle imulle
  painamalla painiketta 2 kerran.

  14 • Page 15

  6. Pölypussin vaihto

  9. HEPA-suodattimen vaihto

  Pölypussi on vaihdettava, kun imu heikentyy. Pölypussin
  ilmaisimilla varustetuissa malleissa pussi vaihdetaan, kun
  on kokonaan punainen.
  1. Avaa pölypussilokero painamalla keskimmäistä
  painiketta 4.
  2. Irrota täysi pölypussi kääntämällä musta muovilevy y
  kohti pölypussilokeron kantta.
  3. Pidä pölypussi vielä laitteessa. Pidä levyä toisella
  kädellä ja vedä samalla pahviläppä yy ylös toisella
  kädellä. Toimenpide sulkee pölypussin.
  4. Nosta pölypussi laitteesta.
  5. Taita uusi pölypussi auki, asenna se paikalleen ja sulje
  pölypussilokero.

  HEPA-suodatin puhdistaa poistoilman mikroskooppisista
  hiukkasista, jotka eivät jää pölypussiin. Jotta imu olisi
  optimaalista, pölysuodatin on vaihdettava noin 1 vuoden
  välein normaalikäytössä tai useammin runsaassa käytössä.
  HEPA-suodatinta ei saa harjata tai pestä.
  1. Aseta laite kyljelleen puhtaalle pinnalle, ettei kylki
  naarmuunnu.
  2. Löysää neljä ruuvia kiertämällä niitä 90° kolikolla.
  3. Vedä suuri putki ulos.
  4. Vaihda HEPA-suodatin. Napsauta suodatin paikalleen.
  5. Asenna putki paikalleen siten, että putkessa ja
  pohjassa olevat nuolet ovat vastakkain. Kiristä neljä
  ruuvia kiertämällä niitä 90°.
  HUOM!
  Pölynimurin tehokkuus määräytyy HEPA-suodattimen
  koon ja laadun mukaan. Käytä aina alkuperäisiä HEPAsuodattimia, joiden tuotekoodi on 22356800.

  HUOM!
  Pölynimurin tehokkuus määräytyy pölypussin laadun
  mukaan. Käytä aina alkuperäisiä pölypusseja, joiden
  tuotekoodi on 22359500.

  Muiden kuin alkuperäisten HEPA-suodattimien käyttö voi
  heikentää ilman virtausta ja ylikuormittaa siten
  moottoria. Muiden kuin alkuperäisten suodattimien
  käyttö mitätöi takuun.

  Muiden kuin alkuperäisten pölypussien käyttö voi
  heikentää ilman virtausta ja ylikuormittaa siten
  moottoria. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien
  käyttö mitätöi takuun.

  7.

  10. Turbosuuttimen puhdistus

  Esisuodattimen vaihto

  Rullan puhdistus:
  Rullan ympärille tarttuneet hiukset ja langat on helppo
  katkaista sakseilla ja irrottaa.

  Esisuodatin suojaa moottoria mikroskooppisilta
  hiukkasilta, jotka eivät jää pölypussiin. Suodatin suojaa
  moottoria myös pölypussin rikkoutuessa. Esisuodatin on
  vaihdettava vähintään kerran vuodessa.
  1. Irrota pölypussi.
  2. Paina jousilukkoa ja avaa ritilän etuosa.
  3. Vaihda esisuodatin.
  4. Napsauta ritilän etuosa paikalleen.

  Lämpösulake
  Pölynimurissa on lämpösulake, joka pysäyttää moottorin
  automaattisesti, jos se ylikuumenee esim. tukkeutumisen
  vuoksi. Poista tukkeuma, jotta ilma pääsee virtaamaan
  vapaasti. Kun moottori on jäähtynyt, se käynnistyy
  automaattisesti.

  HUOM!
  Pölynimurin tehokkuus määräytyy esisuodattimen laadun
  mukaan. Käytä aina pölypussin mukana toimitettuja
  alkuperäisiä esisuodattimia.

  Ongelmia

  Muiden kuin alkuperäisten esisuodattimien käyttö
  mitätöi takuun.

  hjos moottori ei käynnisty
  sulake voi olla lauennut ja se on vaihdettava.
  johdin tai pistorasia voi olla viallinen ja
  sähköasentajan on tarkastettava se.

  8. Aktiivihiilisuodattimen vaihto
  jos imu on heikko
  pölypussi voi olla täynnä ja se on vaihdettava, ks.
  kohta 6.
  esisuodatin, aktiivihiilisuodatin tai HEPA-suodatin voi
  olla likainen ja se on vaihdettava, ks. kohta 7-8-9.
  letku, putki tai suutin voi olla tukkeutunut ja se on
  puhdistettava.

  (Ei kaikissa malleissa)

  Aktiivihiilisuodatin poistaa pahanhajuisia kaasuja
  poistoilmasta. Suodatin on vaihdettava vähintään kerran
  vuodessa.
  1. Irrota pölypussi.
  2. Paina jousilukkoa ja avaa ritilän etuosa.
  3. Irrota esisuodatin.
  4. Irrota ritilän takaosa liikuttelemalla kehystä varovasti
  sivusuunnassa.
  5. Vaihda aktiivihiilisuodatin painamalla kahta
  siivekettä.
  6. Asenna ritilä ja napsauta se paikalleen kaikista
  neljästä kulmasta.
  7. Asenna esisuodatin ja napsauta ritilän etuosa
  paikalleen.

  jos pölynimurin moottori pysähtyy
  lämpösulake on pysäyttänyt moottorin letkussa,
  putkessa tai suuttimessa olevan tukkeuman vuoksi.
  Poista tukkeuma, minkä jälkeen pölynimuri
  käynnistyy automaattisesti.

  Huolto
  Säilytä pölynimuria kuivassa paikassa. Pölynimuri ei
  kaipaa voitelua tai vastaavaa huoltoa. Pölynimuri on
  suunniteltu pitkäaikaiseen ja vaativaan käyttöön, mutta
  aika ajoin, käyttömäärän mukaan, pölysuodattimet on
  vaihdettava.
  Puhdista pölynimurin pinta kuivalla liinalla ja tarvittaessa
  nihkeäpyyhintä yleispuhdistusaineella.

  HUOM!
  Käytä aina alkuperäisiä aktiivihiilisuodattimia, joiden
  tuotekoodi on 22358500.
  Muiden kuin alkuperäisten aktiivihiilisuodattimien käyttö
  voi heikentää ilman virtausta ja ylikuormittaa siten
  moottoria. Muiden kuin alkuperäisten
  aktiivihiilisuodattimien käyttö mitätöi takuun.

  Huolto – ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi.

  15 • Page 16

  ENGLISH

  1. Starting / stopping
  Hold the plug and draw the cable all the way out of the
  vacuum cleaner.
  Plug the cable into the wall socket.
  Switch the vacuum cleaner on and off by pressing button 2.

  Instructions for use
  Before using the vacuum cleaner make sure that the
  voltage shown on the rating plate underneath the
  vacuum cleaner corresponds with the mains voltage.
  The vacuum cleaner is supplied with a paper dust bag
  already in place. Never use the vacuum cleaner without a
  properly fitted dust bag and main filter. The procedure
  for replacing the dust bag is described under point 6.

  Models with two speed regulation
  The motor has two power settings - high power and low
  power.
  The motor will start under whatever power setting was in
  effect the last time the vacuum cleaner was in use.
  You can cycle between high power and low power by
  repeatedly pressing button 2, drawing 1.

  IMPORTANT WARNINGS

  2. Connecting the hose and tube

  1. This machine is not suitable for picking up health
  endangering dust.
  2. This machine is for dry use only and shall not be used
  or stored outdoors in wet conditions. Store indoors
  between max. 60°C (degrees centigrade) and min. 0°C
  (degrees centigrade).
  3. The machine for vacuum dry dust must not be used
  for the suction of water or other liquids.
  4. The machine must not be used for picking up
  combustible or explosive materials, nor should it be
  used in an explosive atmosphere.
  5. Under no circumstances should the machine be used
  for picking up hot material. In particular the machine
  must not be used for cleaning open and closed
  fireplaces, ovens or similar that contain warm or
  glowing ashes.
  6. The machine must not be used if the electrical cord
  shows any sign of damage. Regularly inspect the cord
  for damage, in particular if it has been crushed, shut
  in a door or run over.
  Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not
  allow plug to whip when rewinding.
  7. The machine must not be used if it is faulty.
  8. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp
  the plug, not the cord.
  9. When repairing or replacing the cord, the same type
  of cord as originally supplied with the machine must
  be used. This cord can be supplied by NILFISK.
  10. The plug must always be removed from the socket
  outlet before starting any service work of the
  machine or the cord.
  11. Repair of the electrical unit with motor or the cord
  must only be carried out by a skilled or instructed
  person after having disconnected the main switch
  installed prior to the machine or after having
  removed the plug from the current socket.
  12. No changes or modifications to the mechanical or
  electrical safety devices should be made.
  13. The maximum airborne noise (sound pressure level) is
  below 70 dB(A)/20µPa.

  Insert the hose connector into the inlet port and turn it
  clockwise until it engages. To remove the hose, turn
  anticlockwise. Connect the hose to the tube and nozzle
  by pressing the parts together.
  Models with telescopic tube
  The telescopic tube can be adjusted to your height. Hold
  the smallest tube and press the grey button with one
  hand while pulling the smallest tube out or pushing it in
  to the desired length with the other hand.

  3. Fitting the parking bracket to the tube
  1. Slide the ring onto the tube.
  2. Push the sleeve up the tube until it “clicks” into the
  second groove on the telescopic tube.
  3. Slide the ring on top of the sleeve and lock it in place
  by turning it anticlockwise.
  4. Then press the parking bracket XX into place on the
  sleeve by pressing hard.

  4. Parking the tube and nozzle
  Pull the plug free of the cord connection point.
  Turn the nozzle so that the suction surface on the nozzle
  is facing away from the machine to avoid scratching the
  shield, and press the parking bracket – fitted on the tube
  – down into the recess in the cord connection point.

  5. Adjusting suction
  The suction can be adjusted using the sliding knob on the
  curved plastic tube. The suction is strongest with the
  knob pushed forward and closing the aperture .
  When vacuuming rugs, for example, the suction can be
  reduced by moving the sliding knob back to allow other
  air in.
  Models with twin setting
  The motor has two suction settings: high/low suction.
  The motor will start in the setting last used.
  You can adjust the vacuum cleaner to high or low suction
  by pressing button 2 once.

  16 • Page 17

  6. Changing the dust bag

  9. Replacing HEPA filter

  The dust bag must be changed when the suction
  decreases. For models with dust bag indicators, change
  the bag when is completely red.
  1. Open the dust compartment by pressing the centre
  button 4.
  2. Release the full dust bag by tilting the black plastic
  plate y towards the dust compartment lid.
  3. With the bag still in the machine, hold the card with
  one hand while pulling up the cardboard flap yy with
  the other. This seals the bag.
  4. Lift the bag out of the machine.
  5. Unfold the new bag, insert it and close the dust
  compartment.

  The HEPA filter cleans the exhaust air of the microscopic
  particles which are not retained by the dust bag. To
  maintain constant suction, the dust filter must be
  replaced after approx. 1 year of average use, or more
  frequently for heavy use.
  The HEPA filter must not be brushed or washed.
  1. Lay the machine on its side on a clean surface to
  avoid scratching it.
  2. Loosen the four screws by turning them through 90°
  using a coin.
  3. Pull out the large tube.
  4. Replace HEPA filter. It clicks into place.
  5. Reinsert the tube so that the arrows on the tube and
  in the base are pointing at each other. Tighten the
  four screws by turning them through 90°.

  NB
  The vacuum cleaner’s efficiency depends on the quality of
  the dust bag. Always use original dust bags with product
  code 22359500.

  NB
  The vacuum cleaner’s efficiency depends on the size and
  quality of the HEPA filter. Always use original HEPA filters
  with product code 22356800.

  Using non-original dust bags may result in impaired air
  throughflow and consequent overloading of the motor.
  Using non-original dust bags invalidates the warranty.

  7.

  Using non-original HEPA filters may result in impaired air
  throughflow and consequent overloading of the motor.
  Using non-original filters invalidates the warranty.

  Replacing the pre-filter
  10.Cleaning the turbo nozzle

  The pre-filter protects the motor from the microscopic
  particles which are not retained by the dust bag. It also
  protects the motor in the event of breakage of the dust
  bag. It should be changed once a year.
  1. Remove the dust bag.
  2. Press the spring lock and open the front of the grid.
  3. Replace the pre-filter.
  4. Click the front of the grid back into place.

  Cleaning the roller:
  Hair and threads which have wound around the roller
  can simply be cut with scissors and removed.

  Thermal fuse
  The vacuum cleaner is fitted with a thermal fuse, which
  automatically switches off the motor if it overheats, e.g.
  if it becomes blocked. Remove the cause of the blockage
  to restore a free passage of air. When the motor has
  cooled down, it will restart automatically.

  NB
  The vacuum cleaner’s efficiency depends on the quality of
  the pre-filter. Always use original pre-filters supplied with
  the dust bag.
  Using non-original pre-filters invalidates the warranty.

  Problems

  8. Replacing the carbon filter

  if the motor will not start
  a fuse may have blown and need replacing.
  the cord or wall socket may be faulty and must be
  checked by an electrician.
  if the suction is impaired
  the dust bag may be full and need replacing, see
  point 6.
  the pre-filter, carbon filter or HEPA filter may be dirty
  and need replacing, see point 7-8-9.
  the hose, tube or nozzle may be blocked and need
  cleaning.

  (not all models)
  The carbon filter removes malodorous gases from the
  exhaust air. It should be changed once a year.
  1. Remove the dust bag.
  2. Press the spring lock and open the front of the grid.
  3. Remove the pre-filter.
  4. Remove the back of the grid by carefully working the
  frame from side to side.
  5. Replace the carbon filter by pressing the two wings.
  6. Reinstall the grid and click it into place in all four
  corners.
  7. Reinstall the pre-filter and click the front of the grid
  back into place.


  NB
  Always use original carbon filters with product code
  22358500.

  if the vacuum cleaner stops
  the thermal fuse has cut out the motor as a result of
  a blockage in the hose, pipe or nozzle. Remove the
  cause of the blockage and the vacuum cleaner will
  restart automatically soon after.

  Maintenance
  Store the vacuum cleaner in a dry place. The vacuum
  cleaner does not require lubrication, etc.. The vacuum
  cleaner is designed for long and demanding work but at
  some point, depending on how much it is used, the dust
  filters will need replacing.
  Clean the surface of the vacuum cleaner using a dry
  cloth, perhaps with a little sulphone.

  Using non-original carbon filters may result in impaired
  air throughflow and consequent overloading of the
  motor. Using non-original carbon filters invalidates the
  warranty.

  Service – contact your local dealer.

  17 • Page 18

  DEUTSCH

  1. Start / Stopp
  Die Leitung an der Rückseite des Staubsaugers ganz
  herausziehen und an die Steckdose anschließen.
  Starten und Stoppen geschieht durch Drücken des
  Knopfes 1.

  Bedienungsanleitung
  Vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers überzeugen Sie
  sich bitte davon, dass die Spannungsangabe des
  Betriebsdatenschildes an der Unterseite des Staubsaugers
  mit der Spannung des Stromnetzes übereinstimmt.

  Modelle mit 2-Stufen-Regelung
  Der Motor ist mit 2 Saug-Einstellungen ausgestattet.
  Hohe / niedrige Saugleistung. Der Motor wird in der
  zuletzt gewählten Einstellung starten. Durch einmaliges
  Drücken des Knopfes 2 (Abb. 1) lässt sich der Staubsauger
  auf die hohe oder niedrige Saugleistung einstellen.

  Der Staubsauger wird mit eingesetztem Beutel geliefert.
  Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne
  vorschriftsmäßig angebrachtem Beutel und Hauptfilter.
  Der Wechsel des Staubbeutels wird unter 6. beschrieben.

  2. Schlauch- und Rohrkupplung

  Wichtige Warnhinweise

  Bringen Sie die Schlauchkupplung in der Saugöffnung an,
  und drehen Sie die Schlauchkupplung zum Verriegeln im
  Uhrzeigersinn. Verfahren Sie entgegengesetzt, um den
  Schlauch zu entfernen. Montieren Sie durch
  Zusammenpressen der Teile Rohr und Düse am Schlauch.

  1. Diese Maschine ist zur Aufnahme
  gesundheitsgefährdender Stäube nicht geeignet.
  2. Diese Maschine ist nur zum Staubsaugen bestimmt
  und darf im Freien unter feuchten Bedingungen
  weder betrieben noch abgestellt werden. Im
  Gebäudeinneren bei max. 60 °C und min. 0 °C
  abstellen.
  3. Die Maschine ist für das Saugen von trockenem Staub
  bestimmt und darf zum Saugen von Wasser oder
  anderen Flüssigkeiten nicht eingesetzt werden.
  4. Die Maschine darf zur Aufnahme brennbarer oder
  explosiver Substanzen nicht benutzt werden und darf
  in explosiver Umgebung nicht zum Einsatz gebracht
  werden.
  5. Die Maschine darf unter keinen Umständen zur
  Aufnahme heißer Materialien benutzt werden.
  Insbesondere darf die Maschine nicht zur Reinigung
  von warmer oder glühender Asche enthaltenden
  offenen oder geschlossenen Feuerstellen, Öfen o.ä.
  eingesetzt werden.
  6. Bei jedem Anzeichen irgendeiner Beschädigung der
  Leitung darf die Maschine nicht benutzt werden. Die
  Leitung ist in regelmäßigen Abständen auf Schäden
  zu inspizieren, besonders wenn diese gequetscht, in
  einer Tür eingeklemmt oder überfahren worden ist.
  7. Eine schadhafte Maschine darf nicht benutzt werden.
  8. Der Stecker darf nicht durch Ziehen an der Leitung
  aus der Steckdose entfernt werden - halten Sie sie
  statt dessen am Stecker fest.
  9. Beim Reparieren oder Erneuern der Leitung ist ein
  Leitungstyp der gleichen wie bei der Lieferung der
  Maschine angebrachten Art zu verwenden. Eine
  solche Leitung ist bei Nilfisk-Advance oder bei einem
  autorisierten Nilfisk-Advance Händler erhältlich.
  10. Der Stecker ist vor dem Beginn an der Maschine oder
  an der Leitung vorgenommenen Servicearbeiten
  unbedingt aus der Steckdose zu entfernen.
  11. Eine Reparatur der elektrischen Einheit mit Motor
  oder Leitung darf nur von einer innerhalb dieses
  Bereiches ausgebildeten oder angewiesenen Person
  vorgenommen werden, und zwar erst nachdem der
  vor der Maschine montierte Hauptschalter
  ausgeschaltet oder der Stecker aus der Steckdose
  entfernt worden ist.
  12. An der mechanischen oder elektrischen
  Sicherheitsausrüstung dürfen keinerlei Änderungen
  oder Modifikationen vorgenommen werden.
  13. Der maximale Geräuschpegel ist niedriger als
  70 dB(A)/20µPa.

  Modelle mit Teleskoprohr
  Das Teleskoprohr lässt sich auf Ihre Körpergröße
  einstellen. Halten Sie mit der einen Hand das kleinste
  Rohr fest, drücken Sie den grauen Knopf und ziehen oder
  schieben Sie zugleich mit der anderen Hand das kleinste
  Rohr an die gewünschte Länge.

  3. Montage der Parkhalterung am Rohr
  1. Montieren Sie den Ring am Rohr.
  2. Drücken Sie die Buchse auf das Rohr bis zum
  ”Einklicken” in die zweite Rille am Teleskoprohr.
  3. Montieren Sie den Ring auf der Buchse, durch Drehen
  gegen den Uhrzeigersinn verriegeln.
  4. Die Parkhalterung XX wird daraufhin mit starkem
  Druck auf der Buchse angebracht.

  4. Parken des Rohres mit Düse
  Durch kurzes Ziehen entfernen Sie den Stecker aus der
  Leitungsentnahme.
  Drehen Sie die Düse, so dass die Düsensaugfläche der
  Maschine abgewandt ist, um ein Zerkratzen des Schildes
  zu vermeiden, und drücken Sie die am Rohr montierte
  Parkhalterung in das Loch in der Leitungsentnahme.

  18 • Page 19

  7.

  5. Regelung der Saugkraft
  Die Saugkraft lässt sich am Schieberventil am gebogenen
  Kunststoffrohr regeln. Die Saugkraft ist am stärksten,
  wenn das Ventil nach vorn geschoben und die Öffnung
  somit geschlossen ist.
  Beim Staubsaugen loser Teppiche beispielsweise kann die
  Saugkraft durch Zurückschieben des Schieberventils
  weiter reduziert werden.

  Wechsel des Vorfilters

  Der Vorfilter schützt den Motor vor den mikroskopischen
  Partikeln, die vom Staubbeutel nicht erfasst werden. Er
  schützt auch den Motor bei eventuellem Zerreissen des
  Staubbeutels. Ein Filterwechsel sollte einmal jährlich
  vorgenommen werden.
  1. Entfernen Sie den Staubbeutel.
  2. Drücken Sie die Federverriegelung, und öffnen Sie die
  vordere Seite des Gitters.
  3. Wechseln Sie den Vorfilter.
  4. Die vordere Seite des Gitters wird erneut mit einem
  ”Klicken” an Ort und Stelle angebracht.

  Modelle mit 2-Stufen-Regelung
  Der Motor ist mit 2 Saug-Einstellungen ausgestattet.
  Hohe / niedrige Saugleistung. Der Motor wird in der
  zuletzt gewählten Einstellung starten. Durch einmaliges
  Drücken des Knopfes 2 lässt sich der Staubsauger auf die
  hohe oder niedrige Saugleistung einstellen.

  Bitte beachten Sie:
  Die Effizienz des Staubsaugers hängt von der Qualität des
  Vorfilters ab. Verwenden Sie daher lediglich originale, mit
  dem Staubbeutel gelieferte Vorfilter.

  6. Wechsel des Staubbeutels

  Beim Verwenden nicht-originaler Vorfilter entfällt die
  Garantie.

  Der Staubbeutel muss bei einem Nachlassen der
  Saugkraft gewechselt werden. Bei Modellen mit
  Staubanzeige ist ein Wechsel des Staubbeutels
  vorzunehmen, wenn die Anzeige im gesamten Bereich
  rot anzeigt.
  1. Öffnen Sie den Staubraum durch Drücken des
  mittleren Knopfes 4.
  2. Der gefüllte Staubbeutel wird durch Kippen der
  schwarzen Kunststoffplatte y in Richtung der
  Staubraumabdeckung gelöst.
  3. Während sich der Beutel noch immer in der Maschine
  befindet, halten Sie die Kartonscheibe mit einer Hand
  fest und ziehen gleichzeitig die Kartonlasche yy nach
  oben. Auf diese Weise wird der Beutel geschlossen.
  4. Ziehen Sie den Beutel aus der Maschine.
  5. Entfalten Sie den neuen Beutel, bringen Sie diesen in
  der Maschine an, und schließen Sie den Staubraum.

  8. Wechsel des Kohlefilters
  (Nicht auf alle Modelle zutreffend)
  Der Kohlefilter entfernt übelriechende Luftarten aus der
  Abluft. Ein Filterwechsel sollte einmal jährlich
  vorgenommen werden.
  1. Entfernen Sie den Staubbeutel.
  2. Drücken Sie die Federverriegelung, und öffnen Sie die
  vordere Seite des Gitters.
  3. Entnehmen Sie den Vorfilter
  4. Entnehmen Sie die hintere Seite des Gitters, indem
  Sie den Rahmen vorsichtig hin- und herbewegen.
  5. Wechseln Sie den Kohlefilter durch Ziehen an den
  beiden Flügeln.
  6. Montieren Sie erneut das Gitter. Das Gitter ist an
  allen vier Ecken mit einem ”Klicken” zu befestigen.
  7. Montieren Sie erneut den Vorfilter, und bringen Sie
  die vordere Seite des Gitters mit einem ”Klicken”
  erneut an Ort und Stelle an.

  Bitte beachten Sie:
  Die Effizienz des Staubsaugens hängt von der Qualität
  des Staubbeutels ab. Verwenden Sie daher nur OriginalStaubbeutel mit der Artikelnummer 22359500.

  Bitte beachten Sie:
  Verwenden Sie lediglich Original-Kohlefilter mit der
  Artikelnummer 22358500.

  Beim Einsatz nicht-originaler Staubbeutel besteht die
  Gefahr einer reduzierten Luftpassage mit daraus
  erfolgender Überlastung des Motors. Beim Verwenden
  nicht-originaler Staubbeutel entfällt die Garantie.

  Beim Einsatz nicht-originaler Kohlefilter besteht die
  Gefahr einer reduzierten Luftpassage mit daraus
  erfolgender Überlastung des Motors. Beim Verwenden
  nicht-originaler Kohlefilter entfällt die Garantie.

  19 • Page 20

  9. Wechsel des HEPA-Filters

  10. Reinigung der Turbo-Düse

  Der HEPA-Filter befreit die Abluft von mikroskopischen
  Partikeln, die vom Staubbeutel nicht erfasst werden. Zum
  Erhalten einer konstanten Saugleistung ist der Staubfilter
  bei normaler Benutzung nach etwa einem Jahr sowie bei
  extremer Benutzung öfter zu wechseln.
  Der HEPA-Filter darf weder gebürstet noch gewaschen
  werden.
  1. Legen Sie die Maschine auf eine Seite, und zwar auf
  eine saubere Unterlage, um ein Zerkratzen des
  Staubsaugers zu vermeiden.
  2. Lösen Sie die vier Schrauben durch eine
  Vierteldrehung mit Hilfe einer Münze.
  3. Ziehen Sie das große Rohr heraus.
  4. Wechseln Sie den HEPA-Filter. Der Filter rastet mit
  einem ”Klicken” ein.
  5. Führen Sie das Rohr erneut ein, so dass die
  Pfeilspitzen am Rohr und am Boden einander
  zugewandt sind. Ziehen Sie die vier Schrauben durch
  eine Vierteldrehung fest.

  Reinigung der Walze:
  Haare und Fäden, die sich um die Walze gewunden
  haben, einfach mit einer Schere durchschneiden und
  entfernen.

  Thermischer Schutzschalter
  Der Staubsauger ist mit einem thermischen Schutzschalter
  ausgestattet, der den Motor selbsttätig ausschaltet, wenn
  dieser beispielsweise aufgrund einer Blockierung
  überhitzt wird. Entfernen Sie die Ursache der
  Blockierung, damit die Luft erneut frei strömen kann.
  Nach Abkühlung des Motors wird dieser erneut
  automatisch starten.

  Unregelmäßigkeiten
  Bitte beachten Sie:
  Die Effizienz des Staubsaugens hängt von der Größe und
  der Qualität des HEPA-Filters ab. Verwenden Sie daher
  nur originale HEPA-Filter mit der Artikelnummer
  22356800.

  Beim Einsatz nicht-originaler HEPA-Filter besteht die
  Gefahr einer reduzierten Luftpassage mit daraus
  erfolgender Überlastung des Motors. Beim Verwenden
  nicht-originaler Filter entfällt die Garantie.

  Wenn der Motor nicht starten will,
  ist möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt, die
  dann gewechselt werden muss.
  ist möglicherweise entweder die Leitung oder die
  Wandsteckdose defekt und deshalb von einer
  Fachkraft zu inspizieren.
  Wenn die Saugfähigkeit vermindert ist,
  ist möglicherweise der Staubbeutel voll und muss
  dann gewechselt werden (siehe Pkt. 6).
  ist möglicherweise der Vorfilter, der Kohlefilter oder
  der HEPA-Filter verschmutzt und muss demzufolge
  gewechselt werden (siehe Pkt. 7-8-9).
  ist möglicherweise der Schlauch, das Rohr oder die
  Düse verstopft und muss gereinigt werden.
  Wenn der Staubsauger stoppt,
  hat der thermische Schutzschalter den Motor
  aufgrund einer Blockierung des Schlauches, des
  Rohres oder der Düse ausgeschaltet. Entfernen Sie die
  Ursache der Blockierung - nach kurzer Zeit wird der
  Staubsauger erneut automatisch starten.

  Wartung
  Stellen Sie den Staubsauger an einem trockenen Ort ab.
  Bezüglich der Schmierung etc. ist der Staubsauger
  selbstpflegend. Der Staubsauger ist für harte und
  fortwährende Arbeit konzipiert, irgendwann sind jedoch
  – je nach Beanspruchung – die Staubfilter zu erneuern.
  Die Oberfläche des Staubsaugers ist mit einem trockenen
  Lappen, evtl. unter Beigabe einer geringen Menge
  Geschirrspülmittel, zu reinigen.
  Für den Service wenden Sie sich bitte an Nilfisk-Advance
  oder Ihren örtlichen Nilfisk-Advance Händler.

  20 • Page 21

  FRANÇAIS

  Modèles à 2 vitesses d’aspiration
  Le moteur dispose de deux modes d’aspiration :
  aspiration puissante / faible.
  Le moteur démarre dans le dernier mode utilisé.
  Pour passer en mode aspiration puissante ou faible, il
  vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton 2 représenté
  sur la Figure 1.

  Instructions
  Avant d’utiliser l’aspirateur, assurez-vous que la tension
  de l’alimentation électrique utilisée correspond bien à
  celle spécifiée sur la plaque signalétique de l’appareil.

  2. Assemblage du tuyau et du tube

  L’aspirateur vous est livré avec un sac préinstallé.
  N’utilisez jamais l’aspirateur sans un filtre principal et un
  sac correctement positionné. La procédure de
  remplacement d’un sac est décrite au point 6.

  Insérez le connecteur du tuyau dans la fente du tube et
  tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
  qu’il se mette en place. Pour enlever le tuyau, il vous
  suffit de tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une
  montre. Connectez le tuyau et le tube en enfonçant les
  extrémités l’une dans l’autre.

  Informations importantes
  1. Cet appareil n’est pas conçue pour le ramassage des
  poussières dangereuses.
  2. Cet appareil a été conçue pour aspirer et ne peut pas
  être utilisée ou stockée à l’extérieur ou dans un
  endroit humide. Elle doit être rangée à l’intérieur,
  dans une pièce où la température est comprise entre
  0° et 60°C.
  3. Cet appareil a été conçue pour ramasser de la
  poussière sèche et ne peut en aucun cas être utilisée
  pour aspirer de l’eau ou tout autre liquide.
  4. L’aspirateur ne doit pas être utilisée pour ramasser
  des matériaux combustibles ou d’autres matériaux
  explosifs. L’appareil ne peut évidemment pas être
  utilisé dans un environnement explosif.
  5. L’aspirateur ne peut en aucun cas être utilisée pour
  ramasser des déchets chauds. Elle ne peut
  certainement pas être utilisée pour le nettoyage des
  feux ouverts ou fermés, des fours ou de toute autre
  surface contenant des cendres encore chaudes.
  6. Si le cordon électrique montre un quelconque signe
  de détérioration, vous ne pouvez en aucun cas utiliser
  l’appareil. Vérifiez régulièrement le cordon afin de
  vous assurer qu’il n’est pas endommagé, et ce tout
  particulièrement s’il a été coincé dans une porte ou
  écrasé.
  7. Si l’appareil est défectueuse, vous ne pouvez en
  aucun cas l’utiliser.
  8. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon.
  Saisissez la prise et non le cordon.
  9. En cas de réparation ou de remplacement du cordon,
  veillez à utiliser un cordon du même type que celui
  fourni d’origine. Ces cordons sont disponibles auprès
  des revendeurs Nilfisk agréés.
  10. Veillez à toujours débrancher l’appareil avant de
  procéder à n’importe quelle opération de
  maintenance sur la machine ou le cordon.
  11. Les réparations relatives à l’unité électrique
  impliquant le moteur ou le cordon doivent
  exclusivement être effectuées par un électricien ou
  toute autre personne qualifiée. Bien évidemment,
  avant de procéder à une quelconque réparation, la
  personne doit s’assurer que l’interrupteur principal
  situé sur la face avant de la machine est éteint et que
  la prise est enlevée.
  12. Vous ne devez en aucun cas modifier les dispositifs de
  sécurité mécanique ou électrique.
  13. Le bruit aérien maximum de l’appareil est inférieur à
  70 dB(A) / 20µPa.

  Modèles avec tube télescopique
  Le tube télescopique peut être réglé pour s’adapter à
  votre taille. Prenez le plus petit tube. Appuyez d’une
  main sur le bouton gris et, de l’autre, tirez ou poussez sur
  le plus petit tube jusqu’à ce que vous obteniez la
  longueur souhaitée.

  3. Installation du dispositif de parking sur le
  tubet
  1. Faites glisser l’anneau sur le tube.
  2. Poussez le manchon vers le haut le long du tube
  jusqu’à ce qu’il se “clique” dans la seconde rainure du
  tube télescopique.
  3. Faites glisser l’anneau au-dessus du manchon et
  verrouillez-le en place en le tournant dans le sens
  inverse des aiguilles d’une montre.
  4. Positionnez ensuite le dispositif de parking XX en
  place sur le manchon en appuyant fort.

  4. Rangement du tube et de l’embout
  Enlevez la prise du point de connexion du câble.
  Tournez l’embout de sorte que la surface qui aspire ne
  soit pas face à la machine, afin d’éviter de griffer
  l’enveloppe de l’aspirateur et insérez le dispositif (monté
  sur le tube) dans la cavité située au point de connexion
  du câble.

  5. Réglage de l’aspiration
  L’aspiration peut être réglée au moyen d’un bouton
  coulissant situé sur le tube plastique incurvé. La puissance
  maximale d’aspiration est obtenue en poussant le bouton
  vers l’avant, c’est-à-dire en fermant l’ouverture.
  Ainsi, lorsque vous aspirez sur des moquettes, vous
  pouvez réduire la puissance d’aspiration en déplaçant le
  bouton de manière à permettre à l’air de pénétrer dans
  le tube.
  Modèles à 2 vitesses d’aspiration
  Le moteur dispose de deux modes d’aspiration :
  aspiration puissante / faible.
  Le moteur démarre dans le dernier mode utilisé.
  Pour passer en mode aspiration puissante ou faible, il
  vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton 2.

  1. On/Off
  Déroulez complètement le cordon depuis l’arrière de
  l’appareil et branchez la prise.
  Démarrez et arrêtez l’aspirateur en appuyant sur le
  bouton 1.

  21 • Page 22

  6. Remplacement du sac à poussière

  9. Remplacement du filtre HEPA

  Le sac à poussière doit être remplacé lorsque la puissance
  d’aspiration diminue. Pour les modèles équipés
  d’indicateurs, il convient de procéder au remplacement
  lorsque le voyant est complètement rouge.
  1. Ouvrez le compartiment en appuyant sur le bouton
  central 4.
  2. Sortez le sac plein en inclinant la plaque en plastique
  noire y vers le couvercle du compartiment à
  poussière.
  3. Alors que le sac se trouve toujours dans l’aspirateur :
  maintenez d’une main le carton et, de l’autre, tirez le
  rabat yy en carton vers le haut. Il sert à fermer le sac
  hermétiquement.
  4. Levez le sac et sortez-le de l’appareil.
  5. Dépliez le nouveau sac, placez-le dans le
  compartiment et refermez ce dernier.

  Le filtre HEPA nettoie l’air des particules microscopiques
  qui ne sont pas capturées par le sac à poussière. Pour
  conserver une puissance d’aspiration constante, nous vous
  conseillons de remplacer ce filtre une fois par an, voire
  plus souvent si vous utilisez l’aspirateur de manière
  intensive.
  Le filtre HEPA ne peut être ni brossé ni lavé.
  1. Couchez l’aspirateur sur le côté sur une surface
  propre de manière à éviter toute rayure.
  2. Dévissez les 4 vis en les faisant tourner de 90° à l’aide
  d’une pièce.
  3. Retirez ensuite le grand tube.
  4. Remplacez le filtre HEPA. Un petit “clic” vous signale
  lorsqu’il est en place.
  5. Réinsérez le tube de sorte que les flèches
  représentées sur le tube et sur la base pointent les
  unes vers les autres. Resserrez les 4 vis en les faisant
  tourner de 90°.
  NB
  L’efficacité de l’aspirateur dépend du format et de la
  qualité du filtre HEPA. Veillez à toujours utiliser les filtres
  HEPA portant la référence suivante : 22356800.
  Si vous utilisez des filtres HEPA non appropriés, vous
  risquez de voir le débit d’air se modifier et provoquer
  une surcharge du moteur. L’utilisation de filtres autres
  que ceux référencés a pour effet d’annuler la garantie.

  NB
  L’efficacité de l’aspirateur dépend de la qualité du sac à
  poussière. Veillez à toujours utiliser les sacs à poussière
  d’origine portant la référence 22359500.
  Si vous utilisez des sacs non appropriés, vous risquez de
  voir le débit d’air se modifier et provoquer une surcharge
  du moteur. L’utilisation de sacs autres que ceux référencés
  a pour effet d’annuler la garantie.

  7.

  Remplacement du préfiltre

  10. Nettoyage de l’embout turbo

  Le préfiltre protège le moteur des particules
  microscopiques qui ne sont pas capturées par le sac à
  poussière. Il protège également le moteur en cas de
  déchirure du sac à poussière. Il doit être remplacé par an.
  1. Enlevez le sac à poussière.
  2. Appuyez sur le verrou à ressort et ouvrez la grille
  frontale.
  3. Remplacez le préfiltre.
  4. Remettez la grille frontale en place.

  Nettoyage de la brosse
  Les fils ou cheveux qui se sont enroulés autour de la
  brosse peuvent être facilement coupés avec des ciseaux
  puis enlevés.

  Fusible thermique
  L’aspirateur est équipé d’un fusible thermique qui coupe
  automatiquement le moteur en cas de surchauffe.
  Exemple : lorsque le moteur se bloque, enlevez la cause
  de blocage pour que l’air circule à nouveau librement.
  Une fois le moteur refroidi, il redémarrera
  automatiquement.

  NB
  L’efficacité de l’aspirateur dépend de la qualité du
  préfiltre. Veillez à toujours utiliser les préfiltres fournis
  avec le sac à poussière.
  L’utilisation de préfiltres autres que celui fourni à la
  livraison a pour effet d’annuler la garantie.

  Problèmes

  8. Remplacement du filtre à charbon

  si le moteur ne démarre pas
  un fusible a fondu et doit être remplacé.
  le cordon ou la prise murale est défectueux et doit
  être vérifié par un électricien.
  si l’aspiration est bloquée
  le sac à poussière est plein et doit être remplacé, voir
  section 6.
  le préfiltre, filtre à charbon ou filtre HEPA est sale et
  doit être remplacé, voir section 7-8-9.
  le tube, le tuyau ou l’embout est obstrué et doit être
  nettoyé.

  (Pas disponible sur tous les modèles)
  Le filtre à charbon sert à capturer les gaz malodorants de
  l’air d’évacuation. Il doit être remplacé une fois par an.
  1. Enlevez le sac à poussière.
  2. Appuyez sur le verrou à ressort et ouvrez la grille
  frontale.
  3. Enlevez le préfiltre.
  4. Enlevez l’arrière de la grille en faisant jouer le cadre
  d’un côté à l’autre.
  5. Remplacez le filtre à charbon en appuyant sur les
  deux papillons.
  6. Repositionnez la grille et appuyez jusqu’à ce qu’un
  “clic” vous signale qu’elle est correctement placée.
  7. Replacez le préfiltre et la grille frontale.


  si l’aspirateur s’arrête
  le fusible thermique a coupé le moteur suite à un
  blocage dans le tuyau, dans le tube ou dans l’embout.
  Enlevez la cause du blocage et l’aspirateur
  redémarrera automatiquement quelques instants plus
  tard.

  Maintenance

  NB
  Veillez à toujours utiliser les filtres à charbon portant la
  référence suivante : 22358500.
  Si vous utilisez des filtres à charbon non appropriés, vous
  risquez de voir le débit d’air se modifier et provoquer
  une surcharge du moteur. L’utilisation de filtres à charbon
  autres que ceux référencés a pour effet d’annuler la
  garantie.

  Rangez l’appareil dans un endroit sec. L’aspirateur ne
  doit pas être lubrifié, etc. L’aspirateur a été conçu pour
  réaliser des tâches longues et exigeantes. Toutefois, vous
  ne devez pas oublier de remplacer les filtres en fonction
  de l’utilisation que vous faites de l’appareil.
  Nettoyez la surface de l’appareil avec un linge sec, et
  éventuellement un peu de sulfone.
  Pour l’entretien, contactez votre revendeur.
  22 • Page 23

  NEDERLANDS

  1. Aan/Uit
  Trek het snoer aan de achterzijde van de stofzuiger zo
  ver mogelijk uit en steek de stekker in het stopcontact.
  U zet de stofzuiger aan en uit door op de knop1 te
  drukken.

  Aanwijzingen
  Controleer voordat u de stofzuiger gaat gebruiken of het
  voltage op het typeplaatje overeenkomt met uw
  netspanning.

  Uitvoeringen met twee zuigstanden
  De motor heeft 2 zuigstanden: hoog en laag.
  De motor start in de stand die het laatst is gebruikt.
  U schakelt tussen de hoge en de lage stand over door
  eenmaal op de knop 2 in Afb. 1 te drukken.

  De stofzuiger wordt geleverd met een reeds geplaatste
  stofzak.
  Gebruik de stofzuiger nooit zonder een juist geplaatste
  stofzak en hoofdfilter. Zie punt 6 voor het vervangen van
  de stofzak.

  2. Slang en buis aansluiten

  Belangrijke informatie

  Plaats het aansluitstuk van de slang in de zuigopening en
  draai het met de klok mee totdat het op z’n plaats valt.
  Als u de slang wilt verwijderen, draait u het aansluitstuk
  tegen de klok in. Bevestig de slang op de buis en het
  mondstuk door deze onderdelen in elkaar te drukken.

  1. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van
  gevaarlijk stof.
  2. Deze machine is slechts bedoeld voor het stofzuigen
  en mag niet buiten of onder vochtige
  omstandigheden gebruikt of weggezet worden. Berg
  de machine binnenshuis bij een temperatuur tussen
  0° en 60°C op.
  3. De machine is bedoeld voor het opzuigen van droog
  stof en mag niet worden gebruikt voor het opzuigen
  van water of andere vloeistoffen.
  4. De machine mag niet voor het opzuigen van
  brandbare of explosieve stoffen of in explosieve
  omgevingen worden gebruikt.
  5. De machine mag in geen geval worden gebruikt voor
  het opzuigen van hete stoffen of voorwerpen. De
  machine mag met name niet worden gebruikt voor
  het reinigen van open of gesloten haarden,
  gasfornuizen of gelijksoortige installaties die hete of
  smeulende as bevatten.
  6. De machine mag niet worden gebruikt als het snoer
  op enigerlei wijze is beschadigd. Controleer het snoer
  regelmatig op beschadigingen, vooral als het
  platgedrukt is geweest, tussen een deur heeft
  gezeten of er over heen is gereden.
  7. De machine mag niet worden gebruikt als er sprake is
  van een defect.
  8. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het
  snoer te trekken. Trek de stekker eruit in plaats van
  het snoer.
  9. Als het snoer wordt gerepareerd of vervangen, moet
  hetzelfde type snoer worden gebruikt dat bij de
  machine wordt geleverd. Dit snoer is verkrijgbaar bij
  uw erkende Nilfisk-dealer.
  10. Voordat er enig onderhoud aan de machine of het
  snoer wordt uitgevoerd, moet de stekker altijd uit het
  stopcontact worden gehaald.
  11. Reparaties aan het elektrische gedeelte waarbij de
  motor of het snoer zijn betrokken, dienen alleen te
  worden uitgevoerd door daartoe opgeleide of
  bekwame personen en alleen nadat de
  hoofdschakelaar (aan de voorzijde van de machine) is
  uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact is
  gehaald.
  12. Aan de mechanische of elektrische beveiliging mogen
  geen wijzigingen worden aangebracht.
  13. Het maximum geluidsniveau bedraagt minder dan
  70 dB(A)/20µPa.

  Uitvoeringen met telescopische buis
  De telescopische buis kan op uw lichaamslengte worden
  afgesteld. Houd de kleinste buis vast en druk met één
  hand op de grijze knop terwijl u met de andere hand de
  kleinste buis uittrekt of indrukt tot de door u gewenste
  lengte.

  3. Parkeerklem op de buis bevestigen
  1. Schuif de ring op de buis.
  2. Duw de koker op het buisstuk totdat deze in de
  tweede groef op de telescopische buis klikt.
  3. Schuif de ring op de koker en zet deze op z’n plaats
  vast door deze tegen de klok in te draaien.
  4. Zet de parkeerklem XX daarna op z’n plaats op de
  koker door deze hard aan te drukken.

  4. Buis en mondstuk parkeren
  Zorg dat de stekker zich niet in de buurt van het
  snoeraansluitpunt bevindt.
  Draai het mondstuk zodanig dat het zuigoppervlak van
  het mondstuk in de andere richting van de machine wijst
  om krassen van de behuizing te voorkomen en druk de
  parkeerklem (die op de buis is bevestigd) naar beneden
  in de uitsparing bij het snoeraansluitpunt.

  23 • Page 24

  5. Zuigkracht afstellen

  7.

  De zuigkracht kan worden afgesteld met behulp van de
  zuigkrachtregelaar op de kromme plastic buis. De
  zuigkracht is het sterkst als de zuigkrachtregelaar naar
  voren is geschoven en de opening wordt bedekt.
  Bij het stofzuigen van kleden kunt u de zuigkracht
  bijvoorbeeld verminderen door de zuigkrachtregelaar
  naar achteren te schuiven, zodat er andere lucht kan
  binnenstromen.

  Het voorfilter beschermt de motor tegen de
  microscopische deeltjes die niet in de stofzak worden
  opgevangen. Ook in geval de stofzak mocht breken,
  wordt de motor hiermee beschermd. Het voorfilter dient
  eenmaal per jaar te worden vervangen.

  Voorfilter vervangen

  1. Verwijder de stofzak.
  2. Druk op het veerslot en open de voorzijde van het
  rooster.
  3. Vervang het voorfilter.
  4. Klik de voorzijde van het rooster weer terug op z’n
  plaats.

  Uitvoeringen met twee zuigstanden
  De motor heeft 2 zuigstanden: hoog en laag.
  De motor start in de stand die het laatst is gebruikt.
  U schakelt tussen de hoge en de lage stand over door
  eenmaal op de knop 2 te drukken.

  Opmerking
  Hoe efficiënt uw stofzuiger werkt, is afhankelijk van de
  kwaliteit van het voorfilter. Gebruik altijd de originele
  voorfilters die tezamen met de stofzakken worden
  geleverd.

  6. Stofzak vervangen

  Het gebruik van andere dan originele voorfilters maakt
  de garantie ongeldig.

  Als de zuigkracht afneemt, moet de stofzak worden
  vervangen. Bij uitvoeringen die voorzien zijn van een
  stofstandlampje, moet de stofzak worden vervangen
  wanneer geheel rood brandt.
  1. Open het stofhuis door op de middelste knop 4 te
  drukken.
  2. Zet de stofzak los door het zwarte plastic plaatje y
  terug in de richting van het deksel van het stofhuis te
  kantelen.
  3. Terwijl de stofzak zich nog in de machine bevindt,
  houdt u het stuk karton met één hand vast terwijl u
  het flapje yy met de andere hand omhoog trekt.
  Daarmee wordt de opening in de stofzak automatisch
  afgesloten.
  4. Til de stofzak uit de machine.
  5. Vouw de nieuwe stofzak uit, plaats deze en sluit het
  stofhuis weer.

  8. Koolfilter vervangen
  (niet bij alle uitvoeringen)
  Het koolfilter verwijdert onaangenaam geurende luchtjes
  uit de uitblaaslucht. Het koolfilter dient eenmaal per jaar
  te worden vervangen.
  1. Verwijder de stofzak.
  2. Druk op het veerslot en open de voorzijde van het
  rooster.
  3. Verwijder het voorfilter.
  4. Verwijder de achterzijde van het rooster door het
  frame voorzichtig van de ene naar de andere kant los
  te wrikken.
  5. Vervang het koolfilter door op de twee zijstukken te
  drukken.
  6. Plaats de achterzijde van het rooster weer terug en
  klik deze in alle vier hoeken op z’n plaats.
  7. Plaats het voorfilter weer terug en klik de voorzijde
  van het rooster terug op z’n plaats.

  Opmerking
  Hoe efficiënt uw stofzuiger werkt, is afhankelijk van de
  kwaliteit van de stofzak. Gebruik altijd originele
  stofzakken met de productcode 22359500.
  Bij gebruik van andere dan originele stofzakken kan de
  luchtstroom verminderen, waardoor de motor overbelast
  kan raken. Het gebruik van andere dan originele
  stofzakken maakt de garantie ongeldig.

  Opmerking
  Gebruik altijd originele koolfilters met de productcode
  22358500.
  Bij gebruik van andere dan originele koolfilters kan de
  luchtstroom verminderen, waardoor de motor overbelast
  kan raken. Het gebruik van andere dan originele
  koolfilters maakt de garantie ongeldig.

  24 • Page 25

  9. HEPA-filter vervangen

  10. Turbo-mondstuk reinigen

  Het HEPA-filter reinigt de uitblaaslucht van de
  microscopische deeltjes die niet door de stofzak worden
  opgevangen. Om een constante zuigkracht te behouden
  dient de HEPA-filter bij een gemiddeld gebruik na
  ongeveer 1 jaar te worden vervangen. Bij een
  regelmatiger gebruik dient dit vaker te gebeuren. Het
  HEPA-filter mag niet afgeborsteld of afgespoeld worden.
  1. Leg de machine met de zijkant op een schoon
  oppervlak om krassen te voorkomen.
  2. Maak de vier schroeven los door ze met behulp van
  een muntstuk 90° te draaien.
  3. Trek de ronde deksel uit de bodemplaat.
  4. Vervang het HEPA-filter. Deze klikt op z’n plaats.
  5. Plaats de ronde deksel weer zodanig terug dat de
  pijltjes op de deksel en in de bodemplaat naar elkaar
  toe wijzen. Zet de vier schroeven weer vast door ze
  90° te draaien.

  Roller reinigen:
  Als er zich draden of haren om de roller heen hebben
  gewikkeld, kunt u deze gewoon met een schaar
  wegknippen en verwijderen.

  Thermische zekering
  De stofzuiger is uitgerust met een thermische zekering,
  die de motor automatisch uitschakelt als deze oververhit
  raakt, bijvoorbeeld bij een verstopping. Verwijder de
  oorzaak van de verstopping, zodat de lucht weer vrij kan
  doorstromen. Zodra de motor voldoende afgekoeld is,
  wordt deze automatisch opnieuw gestart.

  Problemen  Opmerking
  Hoe efficiënt uw stofzuiger werkt, is afhankelijk van de
  grootte en de kwaliteit van het HEPA-filter. Gebruik altijd
  originele HEPA-filters met de productcode 22356800.

  Bij het gebruik van andere dan originele HEPA-filters kan
  de luchtstroom verminderen, waardoor de motor
  overbelast kan raken. Het gebruik van andere dan
  originele filters maakt de garantie ongeldig.


  als de motor niet wil starten
  misschien is er een zekering doorgeslagen en deze
  moet worden vervangen.
  misschien is het snoer of het stopcontact defect en
  moet dit door een elektricien worden nagekeken.
  als de zuigkracht vermindert
  misschien is de stofzak vol en moet deze worden
  vervangen, zie punt 6.
  misschien is het voorfilter, koolfilter of HEPA-filter
  vuil en moet dit worden vervangen, zie punt 7-8-9.
  misschien is de slang, de buis of het mondstuk
  verstopt en moet deze worden gereinigd.
  als de stofzuiger stopt
  de thermische zekering heeft de motor uitgeschakeld
  ten gevolge van een verstopping in de slang, de buis
  of het mondstuk. Verwijder de oorzaak van de
  verstopping. De stofzuiger zal dan al weer gauw
  opnieuw starten.

  Onderhoud
  Zet de stofzuiger op een droge plek weg. De stofzuiger
  hoeft niet te worden doorgesmeerd enz. De stofzuiger is
  speciaal ontworpen voor langdurige en veeleisende
  werkzaamheden, maar, afhankelijk van de mate van
  gebruik, moeten de stoffilters op een gegeven moment
  worden vervangen.
  Reinig de buitenkant van de stofzuiger met een droog
  doekje, met eventueel een beetje sulfon.
  Neem voor eventuele reparaties contact op met uw
  plaatselijke dealer.

  25 • Page 26

  ESPAÑOL

  1. SInicio/Parada
  Extraiga completamente el cable de la parte trasera del
  aspirador y enchúfelo.
  Puede conectar o desconectar el aspirador pulsando el
  botón 1.

  Instrucciones
  Antes de utilizar el aspirador asegúrese de que el voltaje
  que aparece en la placa coincide con el del suministro
  eléctrico.

  Modelos con potencia dual
  El motor tiene 2 configuraciones de aspiración: alta y
  baja potencia.
  El motor arrancará en la última configuración utilizada.
  Ajuste el aspirador a la potencia alta o baja pulsando una
  vez el botón II que aparece en la imagen 1.

  El aspirador se suministra con la bolsa de recogida de
  polvo instalada.
  No utilice nunca el aspirador sin una bolsa
  adecuadamente instalada, ni tampoco sin el filtro
  principal. En el punto 6 se describe el modo de cambiar la
  bolsa de recogida del polvo.

  2. Conexión de la manguera y el tubo
  Introduzca el extremo de la manguera en el orificio de
  entrada y gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta
  que quede ajustado. Para extraer la manguera, gírela en
  sentido contrario a las agujas del reloj. Conecte la
  manguera, el tubo y la boquilla presionando estas piezas
  entre sí.

  Información
  1. Este aparato no es apropiado para la recogida de
  polvo peligroso.
  2. Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para
  aspirar y no se debe usar ni guardar al aire libre, ni en
  condiciones de humedad. Guarde el aparato en un
  lugar cerrado, a temperatura de entre 0º y 60° C.
  3. Este aparato ha sido diseñado para recoger polvo
  seco y no debe ser utilizado para la recogida de agua
  ni de otros líquidos.
  4. Este aparato no debe ser utilizado para recoger
  materiales explosivos o inflamables, ni tampoco se
  utilizará en entornos explosivos.
  5. Bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse este
  aspirador para recoger materiales candentes. En
  especial, no se debe utilizar para limpiar chimeneas
  abiertas ni cerradas, estufas o instalaciones similares
  que contengan cenizas calientes o brasas.
  6. Tampoco deberá utilizarlo si el cable presenta
  cualquier señal de desperfecto. Deberá inspeccionar
  el cable regularmente para comprobar si tiene algún
  desperfecto, especialmente si ha sido aplastado,
  pillado por una puerta o ha recibido algún tirón.
  7. El aparato no deberá utilizarse si se detecta algún
  fallo.
  8. No desenchufe tirando del cable. En lugar de ello, tire
  firmemente del enchufe.
  9. En caso de reparación o sustitución deberá utilizarse
  el mismo tipo de cable suministrado con el aparato.
  Estos cables se pueden adquirir en los distribuidores
  autorizados Nilfisk.
  10. Deberá desenchufarse siempre el aparato antes de
  realizar cualquier reparación, tanto en el aspirador
  como en el cable.
  11. Las reparaciones en la unidad eléctrica del motor o
  del cable deberán ser realizadas por personal
  cualificado y adecuadamente formado, después de
  haber desconectado el interruptor principal situado
  en la parte frontal del aparato, o de haber extraído el
  enchufe de la pared.
  12. No se deberá realizar ningún cambio ni modificación
  en el equipo de seguridad mecánico o eléctrico.
  13. El nivel máximo de sonido en el ambiente es inferior
  a 70 dB(A)/20µPa.

  Modelos con tubo telescópico
  Podrá ajustar el tubo telescópico a la altura requerida.
  Sujete el tubo pequeño y pulse el botón gris con una
  mano mientras desplaza con la otra el tubo pequeño
  hasta la longitud deseada.

  3. Colocación en el tubo del soporte para su
  almacenamiento
  1. Deslice la arandela en el tubo.
  2. Desplace el manguito por el tubo hasta que haga
  “clic” en la segunda ranura del tubo telescópico.
  3. Ajuste la arandela en la parte superior del manguito
  y asegúrela haciéndola girar en sentido contrario a las
  agujas del reloj.
  4. A continuación coloque en su sitio la abrazadera de
  soporte XX sobre el manguito, presionando
  fuertemente.

  4. Modo de guardar el tubo y la boquilla
  Desenchufe el cable.
  Gire la boquilla de forma que la superficie de aspiración
  quede hacia el otro lado del aparato, para evitar que se
  dañe la carcasa. Inserte el soporte –ajustado en el tuboen el orificio situado en la cavidad del cable de conexión.

  26 • Page 27

  5. Ajuste de la potencia de aspiración

  7.

  Se puede regular la potencia de aspiración utilizando la
  tapa deslizante del tubo curvado de plástico. La
  aspiración será más fuerte si dicha tapa está desplazada
  hacia delante y la abertura está cerrada.
  Cuando se realice la aspiración de mantas, por ejemplo,
  se podrá reducir la aspiración desplazando la tapa hacia
  atrás para permitir que entre algo de aire.

  Sustitución del filtro

  El filtro protege el motor de las partículas microscópicas
  que no son retenidas en la bolsa del polvo. También
  protege el motor en el caso de rotura de la bolsa. Deberá
  cambiarse una vez al año.
  1. Extraiga la bolsa.
  2. Pulse el cierre de muelle y abra la parte frontal de la
  rejilla.
  3. Sustituya el filtro.
  4. Vuelva a encajar la parte frontal de la rejilla en su
  sitio.

  Modelos con potencia dual
  El motor tiene 2 configuraciones de aspiración: alta y
  baja potencia.
  El motor arrancará en la última configuración utilizada.
  Podrá ajustar el aspirador para obtener alta o baja
  potencia pulsando una vez el botón 2.

  Importante
  La eficacia del aspirador dependerá de la calidad del
  filtro. Utilice siempre filtros originales.

  6. Cambio de la bolsa de recogida del polvo

  La utilización de filtros no originales invalidará la
  garantía.

  La bolsa deberá cambiarse cuando disminuya la potencia
  de aspiración. En los modelos con indicadores de bolsa
  llena deberá cambiarla cuando esté completamente en
  rojo.
  1. Abra el compartimento del polvo, pulsando el botón
  central 4.
  2. Suelte la bolsa llena inclinando la plancha negra de
  plástico y hacia la tapa del compartimento.
  3. Con la bolsa todavía colocada en el aparato, sostenga
  el cartón con una mano mientras tira de la solapa yy
  con la otra. Con esto se cerrará la bolsa.
  4. Saque la bolsa del aparato.
  5. Despliegue la nueva bolsa, introdúzcala y cierre el
  compartimento.

  8. Sustitución del filtro de carbón
  (No todos los modelos)
  El filtro de carbón elimina los malos olores del aire a
  expulsar. Deberá cambiarse una vez al año.
  1. Extraiga la bolsa de polvo.
  2. Pulse el cierre de muelle y abra la parte frontal de la
  rejilla.
  3. Extraiga el pre-filtro.
  4. Extraiga la parte trasera de la rejilla presionando con
  cuidado en los laterales del marco.
  5. Sustituya el filtro de carbón, pulsando las dos solapas.
  6. Vuelva a colocar la rejilla y presiónela en sus cuatro
  esquinas hasta que quede fija.
  7. Vuelva a instalar el pre-filtro y presione sobre la parte
  frontal de la rejilla hasta volver a colocarla en su sitio.

  Importante
  La eficacia del aspirador dependerá de la calidad de la
  bolsa. Utilice siempre bolsas originales, cuya referencia es
  22359500.
  La utilización de bolsas no originales puede provocar un
  caudal de aire desigual y la consiguiente sobrecarga del
  motor. La utilización de bolsas no originales invalidará la
  garantía.

  Importante
  Utilice siempre filtros de carbón originales, cuya
  referencia es 22358500.
  La utilización de filtros de carbón no originales puede
  provocar un caudal de aire desigual y la consiguiente
  sobrecarga del motor. La utilización de filtros de carbón
  no originales invalidará la garantía.

  27 • Page 28

  9. Sustitución del filtro HEPA

  10. Limpieza de la boquilla turbo

  El filtro HEPA limpia el aire a expulsar de las partículas
  microscópicas que no son retenidas por la bolsa de polvo.
  Para mantener una aspiración constante, el filtro de
  polvo deberá sustituirse después de aproximadamente 1
  año de utilización normal, o con mayor frecuencia si se
  utiliza más intensamente.
  El filtro HEPA no se debe cepillar ni lavar.
  1. Tumbe lateralmente el aparato sobre una superficie
  lisa, para evitar arañazos.
  2. Afloje los cuatro tornillos, girándolos 90º con una
  moneda.
  3. Extraiga el tubo grande.
  4. Sustituya el filtro HEPA, y encájelo en su sitio.
  5. Vuelva a colocar el tubo de forma que las flechas que
  aparecen en el tubo y en la base coincidan. Apriete
  los cuatro tornillos volviendo a girarlos 90º.

  Limpieza del rodillo:
  Simplemente corte con unas tijeras y extraiga los hilos y
  pelos que hayan quedado enredados en el rodillo.

  Importante
  La eficacia del aspirador dependerá del tamaño y la
  calidad del filtro HEPA. Utilice siempre filtros HEPA
  originales, cuya referencia es 22356800.
  La utilización de filtros HEPA no originales puede
  provocar un caudal de aire desigual y la consiguiente
  sobrecarga del motor. La utilización de filtros no
  originales invalidará la garantía.  Fusible térmico
  Este aspirador dispone de un fusible térmico que
  desconecta automáticamente el motor en caso de
  producirse un sobrecalentamiento, por ejemplo, si se
  hubiera bloqueado. Elimine la causa del bloqueo para
  restaurar la libre circulación del aire. Cuando el motor se
  haya enfriado, volverá a arrancar automáticamente.

  Posibles problemas


  Si el motor no arranca
  Es posible que haya saltado un fusible y precise ser
  sustituido.
  Es posible que el cable o el enchufe estén
  estropeados y deban ser reparados por un técnico.
  Si se produce una aspiración desigual
  Es posible que la bolsa de polvo esté llena y necesite
  ser sustituida. Consulte el punto 6.
  Es posible que cualquiera de los filtros (el pre-filtro, el
  de carbón o el HEPA) esté sucio y necesite ser
  sustituido. Consulte el punto 7-8-9.
  La manguera, el tubo o la boquilla pueden estar
  bloqueados y necesitar limpieza.
  Si se para el aspirador
  El fusible térmico ha desconectado el motor como
  resultado de un bloqueo en la manguera, el tubo o la
  boquilla. Elimine la causa del bloqueo y el aspirador
  arrancará automáticamente al cabo de poco.

  Mantenimiento
  Guarde el aspirador en un sitio seco. El aspirador no
  precisa lubricación. El aspirador ha sido diseñado para un
  trabajo prolongado y exigente, pero en su momento, y
  dependiendo de la utilización que se le dé, deberá
  sustituir los filtros.
  Limpie la superficie del aspirador utilizando un paño seco
  y, si es necesario, con un poco de limpiador.
  Servicio – contacte con su distribuidor local.

  28 • Page 29

  PORTUGUÊS

  1. Ligar/desligar
  Puxe o fio totalmente da parte de trás do aspirador e
  ligue-o à tomada.
  Ligue e desligue o aspirador carregando no botão 1.

  Instruções
  Antes de utilizar a máquina, certifique-se de que a
  frequência e a tensão indicadas na chapa de identificação
  correspondem à potência de alimentação.

  Modelos com duas posições
  O motor tem duas posições de aspiração: alta e baixa
  aspiração.
  O motor arrancará na última posição utilizada.
  Seleccione alta ou baixa aspiração carregando no botão 2
  da figura 1.

  O aspirador é fornecido já com um saco instalado.
  Nunca utilize o aspirador sem um saco correctamente
  instalado e sem o filtro principal. Veja como mudar o saco
  no Ponto 6.

  2. Ligar o tubo flexível e o rígido
  Informações importantes

  Insira a ligação do tubo flexível no orifício de entrada e
  rode no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.
  Para retirar a o tubo flexível, rode no sentido contrário
  ao dos ponteiros do relógio. Ligue o tubo flexível ao
  rígido e ao bocal premindo as peças umas contra as
  outras.

  1. Esta máquina não deve ser utilizada para recolher
  materiais potencialmente perigosos.
  2. Esta máquina foi concebida para aspirar e não deverá
  ser utilizada ou guardada no exterior ou em
  condições de humidade. Guarde a máquina no
  interior de casa a uma temperatura de entre 0° e 60°C.
  3. A máquina destina-se a aspirar pó seco e não deve ser
  utilizada para aspirar água ou qualquer outro líquido.
  4. Não deve ser utilizada para aspirar materiais
  inflamáveis ou explosivos, nem deve ser utilizada em
  ambientes explosivos.
  5. ob circunstância alguma deverá a máquina ser
  utilizada para aspirar materiais quentes. Não deve,
  nomeadamente, ser utilizada para limpar lareiras
  abertas e fechadas, fornos ou semelhantes que
  contenham cinzas quentes ou incandescentes.
  6. A máquina não deverá ser utilizada se o fio eléctrico
  revelar qualquer sinal de dano. Inspeccione o fio
  regularmente para verificar se possui danos,
  nomeadamente se foi esmagado, trilhado numa
  porta ou calcado.
  7. A máquina não deverá ser utilizada se possuir algum
  defeito.
  8. Não desligue da tomada puxando pelo fio. Para
  desligar da tomada, faça-o pela ficha, e não pelo fio.
  9. Ao reparar ou substituir o fio, deve ser utilizado o
  mesmo tipo de fio que o originalmente fornecido
  com a máquina. Estes fios são fornecidos pelos
  representantes autorizados da Nilfisk.
  10. A ficha deverá ser sempre retirada da tomada antes
  de ser iniciado qualquer serviço de assistência à
  máquina ou ao fio.
  11. A reparação das peças eléctricas, como por exemplo
  do motor ou do fio, deve ser efectuada apenas por
  uma pessoa qualificada ou instruída, depois de ter
  sido desligado o interruptor principal, situado na
  parte da frente da máquina, ou depois de ter sido
  retirada a ficha da tomada da corrente.
  12. Não deverão ser realizadas trocas ou modificações aos
  dispositivos de segurança mecânicos ou eléctricos.
  13. O ruído máximo no ar (nível de pressão acústica) é
  inferior 70 dB(A)/20µPa.

  Modelos com tubo telescópico
  O tubo telescópico pode ser ajustado à sua altura. Segure
  o tubo mais pequeno e prima o botão cinzento com uma
  mão enquanto puxa ou empurra o tubo mais pequeno
  até obter o comprimento desejado com a outra.

  3. Encaixar o suporte de paragem no tubo
  1. Faça o anel deslizar no tubo.
  2. Empurre a manga pelo tubo acima até se ouvir o
  estalido de encaixe na segunda ranhura do tubo
  telescópico.
  3. Faça deslizar o anel na parte superior da manga a
  fixe-a rodando nos sentidos dos ponteiros do relógio.
  4. Depois, coloque o suporte de paragem XX na manga
  empurrando com força.

  4. Parar e acondicionar o tubo e o bocal
  Retire a ficha do ponto de ligação do fio.
  Rode o bocal de modo a que a superfície de aspiração do
  bocal fique voltada para a direcção oposta da máquina,
  para evitar riscos na protecção, e empurre o suporte de
  paragem – encaixado no tubo – para dentro do recesso
  no ponto de ligação do fio.

  29 • Page 30

  5. Regular a aspiração

  7.

  A aspiração pode ser regulada, usando para isso o botão
  deslizante no tubo curvo de plástico. A aspiração fica
  mais forte quando o botão está na frente, tapando a
  abertura.
  Ao aspirar tapetes, por exemplo, a aspiração pode ser
  reduzida movendo o botão deslizante para trás para
  permitir a entrada de ar.

  Substituir o pré-filtro

  O pré-filtro protege o motor das partículas microscópicas
  que não são retidas pelo saco do pó. Protege também o
  motor em caso de ruptura do saco do pó. Deve ser
  mudado uma vez por ano.
  1. Retire o saco do pó.
  2. Prima o fecho de mola e abra a parte da frente da
  grelha.
  3. Substitua o pré-filtro.
  4. Empurre a frente da grelha até ouvir um estalido.

  Modelos com duas posições
  O motor tem duas posições de aspiração: alta e baixa
  aspiração.
  O motor arrancará na última posição utilizada.
  Pode ajustar o aspirador para alta ou baixa aspiração
  carregando no botão 2.

  NB
  A eficiência do aspirador depende da qualidade do préfiltro. Utilize sempre os pré-filtros originais fornecidos
  com o saco do pó.
  A utilização de pré-filtros que não sejam originais
  invalida a garantia.

  6. Mudar o saco do pó
  O saco do pó deve ser mudado quando a aspiração
  diminui. Em modelos com indicadores da capacidade do
  saco, mude o saco quando estiver completamente
  vermelho.
  1. Abra o compartimento do pó carregando no botão
  central 4.
  2. Solte o saco cheio de pó empurrando a placa de
  plástico preta y em direcção à tampa do
  compartimento do pó.
  3. Com o saco ainda na máquina, segure no cartão com
  uma mão, ao mesmo tempo que com a outra puxa a
  aba yy. Isto veda o saco.
  4. Retire o saco da máquina, puxando para cima.
  5. Desdobre o novo saco, coloque-o e feche o
  compartimento do pó.

  8. Substituir o filtro de carbono
  (Em alguns modelos)
  O filtro de carbono retira os gases malcheirosos do ar de
  exaustão. Deve ser mudado uma vez por ano.
  1. Retire o saco do pó.
  2. Prima o fecho de molas e abra a parte da frente da
  grelha.
  3. Retire o pré-filtro.
  4. Retire a parte de trás da grelha movendo
  cuidadosamente o chassis de um lado para o outro.
  5. Substitua o filtro de carbono premindo as duas asas.
  6. Reinstale a grelha empurre-a até ouvir um estalido
  nos quatro cantos.
  7. Volte a instalar o pré-filtro e empurre a parte da
  frente da grelha até se ouvir um estalido.

  NB
  A eficiência do aspirador depende da qualidade do saco
  do pó. Utilize sempre sacos originais com a referência
  22359500.

  NB
  Utilize sempre filtros de carbono originais com a
  referência 22358500.
  A utilização de filtros de carbono que não sejam originais
  pode causar dificuldades na passagem do ar e
  consequente sobreaquecimento do motor. A utilização de
  filtros de carbono que não sejam originais invalida a
  garantia.

  A utilização de sacos que não sejam originais pode causar
  dificuldades na passagem do ar e consequente
  sobreaquecimento do motor. A utilização de sacos que
  não sejam originais invalida a garantia.

  30 • Page 31

  9. Substituir o filtro HEPA

  10.Limpar o bocal turbo

  O filtro HEPA elimina do ar de exaustão as partículas
  microscópicas que não são retidas pelo saco do pó. Para
  manter uma aspiração constante, o filtro do pó deve ser
  substituído após cerca de um ano de utilização média, ou
  mais frequentemente em caso de utilização exaustiva.
  O filtro HEPA não deve ser escovado nem lavado.
  1. Deite a máquina de lado numa superfície limpa para
  evitar arranhá-la.
  2. Desaperte os quatro parafusos rodando-os 90º com
  uma moeda.
  3. Puxe o tubo grande.
  4. Substitua o filtro HEPA. Ouvirá um estalido quando
  este estiver na devida posição.
  5. Volte a colocar o tubo de modo a que as setas no
  tubo e na base estejam a apontar umas para as
  outras. Aperte os quatro parafusos rodando-os 90°.

  Limpar o rolo:
  Os cabelos ou fios que se tenham enrolado à volta do
  rolo podem simplesmente ser cortados com uma tesoura
  e retirados.

  NB
  A eficiência do aspirador depende do tamanho e da
  qualidade do filtro HEPA. Utilize sempre filtros HEPA
  originais com a referência 22356800.
  A utilização de filtros HEPA que não sejam originais pode
  causar dificuldades na passagem do ar e consequente
  sobreaquecimento do motor. A utilização de filtros que
  não sejam originais invalida a garantia.  Fusível térmico
  O aspirador está equipado com um fusível térmico, que
  desliga automaticamente o motor se este sobreaquecer
  (por exemplo, se bloquear). Elimine a causa do bloqueio
  para permitir a passagem do ar. Depois de o motor ter
  arrefecido, voltará a arrancar automaticamente.

  Problemas


  se o motor não arrancar
  pode ter-se fundido um fusível e ser necessário
  substitui-lo;
  o fio ou a ficha podem ter defeito e devem ser
  verificados por um electricista.
  se a aspiração for impedida
  io saco do pó pode estar cheio e necessitar de ser
  substituído, ver ponto 6;
  o pré-filtro, o filtro de carbono ou o filtro HEPA
  podem estar sujos e necessitar de ser substituídos (ver
  ponto 7-8-9;
  o tubo flexível, o tubo rígido ou o bocal podem estar
  bloqueados e necessitar de serem limpos.
  se o aspirador parar
  o fusível térmico desligou o motor na devido a um
  entupimento no tubo flexível, no tubo rígido ou no
  bocal. Elimine a causa do entupimento e o aspirador
  voltará a arrancar automaticamente passado pouco
  tempo.

  Manutenção
  Guarde o aspirador num local seco. O aspirador não
  necessita de ser lubrificado, etc.. O aspirador foi
  concebido para uma utilização longa e exigente, mas a
  dada altura os filtros terão que ser substituídos.
  Limpe a superfície do aspirador com um pano seco ou até
  com benzina.
  Assistência – contacte o representante local.

  31 • Page 32

  ITALIANO

  1. Accensione/spegnimento
  Estendere completamente il cavo dal retro
  dell’aspirapolvere ed inserirlo nella presa di corrente.
  Avviare ed arrestare l’aspirapolvere premendo il pulsante 1.

  Istruzioni
  Prima di utilizzare l’aspirapolvere, assicurarsi che la
  tensione indicata sulla targhetta d’identificazione
  corrisponda a quella erogata dall’impianto di
  alimentazione elettrica.

  Modelli con doppia impostazione
  Il motore prevede 2 impostazioni di aspirazione:
  aspirazione potente/moderata.
  Il motore si avvia nell’ultima modalità utilizzata.
  Impostare l’aspirapolvere sulla modalità di aspirazione
  potente o moderata, premendo una volta il pulsante 2
  illustrato nel disegno 1.

  L’aspirapolvere viene fornito con un sacchetto
  preinstallato.
  Non utilizzare mai l’aspirapolvere in assenza del
  sacchetto e del filtro principale opportunamente
  installati. La sostituzione del sacchetto per la raccolta
  della polvere è illustrata al punto 6.

  2. Collegamento del tubo flessibile e del
  tubo rigido
  Inserire il connettore del tubo flessibile nella presa di
  ingresso e ruotarlo in senso orario sino ad innestarlo. Per
  rimuovere il tubo, ruotarlo in senso antiorario. Collegare
  il tubo flessibile al tubo rigido e all’ugello, inserendo i
  componenti l’uno nell’altro.

  Informazioni importanti
  1. Questa macchina non è idonea a raccogliere polveri
  pericolose.
  2. Questa macchina è stata studiata esclusivamente per
  l’aspirazione e non deve essere impiegata o
  conservata all’esterno in condizioni di umidità.
  Conservare la macchina in ambienti chiusi ad una
  temperatura compresa tra 0° e 60°C.
  3. La macchina è stata studiata per raccogliere polvere
  secca e non deve essere impiegata per raccogliere
  acqua o altri liquidi.
  4. La macchina non deve essere utilizzata per
  raccogliere materiali infiammabili o esplosivi e non
  deve essere impiegata in ambienti in cui possono
  verificarsi esplosioni.
  5. In nessun caso la macchina deve essere utilizzata per
  raccogliere materiali estremamente caldi. In particolar
  modo, la macchina non deve essere impiegata per
  pulire caminetti aperti o chiusi, stufe o impianti
  analoghi contenenti ceneri calde o incandescenti.
  6. La macchina non deve essere utilizzata se il cavo
  presenta segni di danneggiamento. Ispezionare
  regolarmente il cavo per individuarne eventuali
  danni, controllando in particolare che non sia
  schiacciato, impigliato in una porta o calpestato.
  7. Non utilizzare la macchina qualora dovesse risultare
  difettosa.
  8. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
  Afferrare la spina anziché il cavo
  9. Qualora il cavo debba essere riparato o sostituito,
  sarà necessario utilizzare lo stesso tipo di cavo fornito
  in dotazione con la macchina. Questi cavi sono
  disponibili presso i rivenditori autorizzati Nilfisk.
  10. Prima di effettuare qualsiasi intervento o riparazione
  sulla macchina o sul cavo di alimentazione, estrarre
  sempre la spina dalla presa.
  11. Gli interventi di riparazione relativi al gruppo
  elettrico che comprende il motore o il cavo devono
  essere eseguiti esclusivamente da personale
  opportunamente addestrato o qualificato e soltanto
  dopo avere disattivato l’interruttore principale, posto
  sulla parte anteriore della macchina, o avere estratto
  la spina dalla presa.
  12. Non apportare cambiamenti o modifiche ai dispositivi
  di sicurezza meccanici o elettrici.
  13. Il livello di rumorosità massimo propagato per mezzo
  dell’aria è inferiore a 70 dB(A)/20 µPa.

  Modelli con tubo telescopico
  Il tubo telescopico può essere regolato in base all’altezza
  dell’utilizzatore. Afferrare il tubo più piccolo e premere il
  pulsante grigio con una mano, estraendo o inserendo
  contemporaneamente con l’altra mano il tubo più piccolo
  sino alla lunghezza desiderata.

  3. Inserimento della staffa di bloccaggio sul
  tubo
  1. Fare scorrere l’anello sul tubo.
  2. Premere il manicotto verso la parte superiore del
  tubo sino a quando si innesta nella seconda
  scanalatura presente sul tubo telescopico.
  3. Fare scorrere l’anello sulla parte superiore del
  manicotto e bloccarlo in posizione ruotandolo in
  senso antiorario.
  4. Quindi premere saldamente la staffa di bloccaggio XX
  in posizione sul manicotto.

  4. Bloccaggio del gruppo tubo-ugello
  Estrarre la spina dal punto di connessione del cavo.
  Ruotare l’ugello in modo tale che la superficie di
  aspirazione dell’ugello non sia rivolta verso la macchina,
  onde evitare di graffiare il pannello; quindi premere la
  staffa di bloccaggio, inserita sul tubo, facendola entrare
  nell’incavo del punto di connessione del cavo.

  32 • Page 33

  5. Regolazione dell’aspirazione

  7.

  L’aspirazione può essere regolata avvalendosi del cursore
  posto sul tubo in plastica ricurvo. L’aspirazione risulterà
  massima se il cursore viene spinto in avanti, chiudendo
  l’apertura.
  Durante la pulitura di tappeti, ad esempio, l’aspirazione
  può essere ridotta spostando all’indietro il cursore per
  consentire l’ingresso di una maggiore quantità di aria.

  Sostituzione del prefiltro

  Il prefiltro protegge il motore dalle particelle
  microscopiche che non vengono trattenute dal sacchetto
  di raccolta. Questo componente protegge inoltre il
  motore in caso di rottura del sacchetto. Il prefiltro dovrà
  essere sostituito una volta l’anno.
  1. Rimuovere il sacchetto per la raccolta della polvere.
  2. Premere la serratura a molla ed aprire la parte
  anteriore della griglia.
  3. Sostituire il prefiltro.
  4. Innestare nuovamente in posizione la parte anteriore
  della griglia.

  Modelli con doppia impostazione
  Il motore prevede 2 impostazioni di aspirazione:
  aspirazione potente/moderata.
  Il motore si avvia nell’ultima modalità utilizzata.
  È possibile impostare l’aspirapolvere sulla modalità di
  aspirazione potente o moderata premendo una volta il
  pulsante 2.

  N.B.:
  L’efficienza dell’aspirapolvere dipende dalla qualità del
  prefiltro. Utilizzare sempre prefiltri originali forniti in
  dotazione con il sacchetto per la raccolta della polvere.

  6. Sostituzione del sacchetto per la raccolta
  della polvere

  L’impiego di prefiltri non originali rende nulla la garanzia.

  Il sacchetto per la raccolta della polvere deve essere
  sostituito quando diminuisce l’efficacia dell’aspirazione.
  Per i modelli dotati di indicatori del sacchetto di raccolta,
  sostituire il sacchetto quando appare completamente
  rosso.
  1. Aprire il vano di raccolta della polvere premendo il
  pulsante centrale 4.
  2. Sbloccare il sacchetto pieno inclinando la parte in
  plastica nera y verso il coperchio del vano di raccolta
  della polvere.
  3. Mantenendo ancora il sacchetto all’interno della
  macchina, tenere con una mano il cartoncino tirando
  contemporaneamente verso l’alto con l’altra mano il
  lembo in cartone yy. In questo modo il sacchetto
  verrà sigillato.
  4. Estrarre il sacchetto dalla macchina.
  5. Spiegare il nuovo sacchetto, introdurlo e chiudere il
  vano di raccolta della polvere.

  8. Sostituzione del filtro al carbone
  (Disponibile solo su alcuni modelli)
  Il filtro al carbone elimina i gas maleodoranti dall’aria di
  scarico. Il filtro dovrà essere sostituito una volta l’anno.
  1. Rimuovere il sacchetto per la raccolta della polvere.
  2. Premere la serratura a molla ed aprire la parte
  anteriore della griglia.
  3. Rimuovere il prefiltro.
  4. Rimuovere la parte posteriore della griglia,
  muovendo con cautela il telaio da un lato all’altro.
  5. Sostituire il filtro al carbone premendo le due alette.
  6. Installare nuovamente la griglia ed innestarla in
  posizione facendo pressione sui 4 angoli.
  7. Installare nuovamente il prefiltro e reinnestare in
  posizione la parte anteriore della griglia.

  N.B.:
  L’efficacia dell’aspirapolvere dipende dalla qualità del
  sacchetto di raccolta. Utilizzare sempre sacchetti originali
  con codice prodotto n. 22359500.

  N.B.:
  Utilizzare sempre filtri al carbone originali con codice
  prodotto n. 22358500.

  L’impiego di sacchetti di raccolta non originali può
  compromettere il flusso dell’aria e, di conseguenza,
  sovraccaricare il motore. L’impiego di sacchetti di raccolta
  non originali rende nulla la garanzia.

  L’impiego di filtri al carbone non originali può
  compromettere il flusso dell’aria e, di conseguenza,
  sovraccaricare il motore. L’impiego di filtri al carbone non
  originali rende nulla la garanzia.

  33 • Page 34

  9. Sostituzione del filtro HEPA

  10.Pulizia del turbougello

  Il filtro HEPA elimina dall’aria di scarico le particelle
  microscopiche che non vengono trattenute dal sacchetto
  di raccolta. Per garantire un’aspirazione costante, il filtro
  per la polvere deve essere sostituito dopo circa un anno
  di utilizzo medio oppure con maggiore frequenza in caso
  di impiego intensivo.
  Il filtro HEPA non deve essere spazzolato o lavato.
  1. Inclinare la macchina su di un lato appoggiandola su
  una superficie pulita, onde evitare di graffiarla.
  2. Allentare le 4 viti ruotandole di 90° mediante una
  moneta.
  3. Estrarre il tubo grande.
  4. Sostituire il filtro HEPA. Il filtro dovrà innestarsi in
  posizione.
  5. Inserire nuovamente il tubo in modo tale che le
  frecce presenti sul tubo stesso e sulla base siano
  rivolte l’una verso l’altra. Serrare le 4 viti ruotandole
  di 90°.

  Pulizia del rullo:
  Per rimuovere capelli e fili che si sono avvolti sul rullo, è
  sufficiente tagliarli con le forbici ed estrarli.

  Fusibile termico
  L’aspirapolvere è dotato di un fusibile termico, che
  disattiva automaticamente il motore qualora si surriscaldi,
  ad esempio in caso di ostruzione. Eliminare la causa
  dell’ostruzione per ripristinare il normale passaggio
  dell’aria. Non appena si è raffreddato, il motore si riavvia
  automaticamente.

  Inconvenienti
  N.B.:
  L’efficienza dell’aspirapolvere dipende dalle dimensioni e
  dalla qualità del filtro HEPA. Utilizzare sempre filtri HEPA
  originali con codice prodotto n. 22356800.
  L’impiego di filtri HEPA non originali può compromettere
  il flusso dell’aria e, di conseguenza, sovraccaricare il
  motore. L’impiego di filtri non originali rende nulla la
  garanzia.  Se il motore non si avvia
  potrebbe essere bruciato un fusibile, che pertanto
  dovrà essere sostituito;
  il cavo o la presa a muro potrebbero essere difettosi e
  pertanto dovranno essere controllati da un
  elettricista.
  Se l’aspirazione risulta compromessa
  il sacchetto per la raccolta della polvere potrebbe
  essere pieno e richiedere pertanto la sostituzione
  (ved. punto 6);
  il prefiltro, il filtro al carbone o il filtro HEPA
  potrebbero essere sporchi e richiedere pertanto la
  sostituzione (ved. punto 7-8-9);
  il tubo flessibile, il tubo rigido o l’ugello potrebbero
  essere ostruiti e richiedere pertanto un intervento di
  pulizia.
  Se l’aspirapolvere si ferma
  il fusibile termico ha interrotto il funzionamento del
  motore in seguito ad un’ostruzione del tubo
  flessibile, del tubo rigido o dell’ugello. Eliminare la
  causa dell’ostruzione; poco dopo l’aspirapolvere si
  riavvierà automaticamente.

  Manutenzione
  Conservare l’aspirapolvere in un luogo asciutto.
  L’aspirapolvere non richiede interventi di lubrificazione,
  ecc. L’aspirapolvere è stato studiato per un impiego
  prolungato e intensivo ma dopo un certo periodo di
  utilizzo, a seconda della frequenza con cui viene
  impiegato, sarà necessario sostituire i filtri per la polvere.
  Pulire la superficie dell’aspirapolvere servendosi di un
  panno asciutto ed eventualmente di una piccola quantità
  di solfone.
  Per ulteriori interventi di manutenzione rivolgersi al
  proprio rivenditore locale.

  34 • Page 35

  1. ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË

  EÏÏËvÈο

  •ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ
  ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÎÔ‡·˜ Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙËÓ Ú›˙·.
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÎÙfi˜
  ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì› 1.

  √‰ËÁ›Â˜
  ¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·,
  ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
  ÈӷΛ‰· ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ
  ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
  ÛÎfiÓ˘ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÎÈ ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË.
  ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ÚÔÙÔ‡
  ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ ÙË Û·ÎԇϷ Î·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ê›ÏÙÚÔ. ∏
  ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
  ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6.

  ªÔÓ٤Ϸ Ì ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘
  ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ¤¯ÂÈ 2 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘: ˘„ËÏ‹/¯·ÌËÏ‹
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛË.
  ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙËÓ
  ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
  ƒ˘ıÌ›˙ÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Û ˘„ËÏ‹ ‹ ¯·ÌËÏ‹
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·ÙÒÓÙ·˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 1.

  ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

  2. ™‡Ó‰ÂÛË Â‡Î·ÌÙÔ˘ Î·È ¿Î·ÌÙÔ˘ ۈϋӷ

  1. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
  ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÎfiÓˆÓ.
  2. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÛÙÂÁÓ‹ ¯Ú‹ÛË
  Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô‡Ù ӷ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È
  Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û ˘ÁÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜.
  ∞ÔıË·ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂ
  ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 0Æ Î·È 60ÆC.
  3. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙË
  Û˘ÏÏÔÁ‹ ÍËÚ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ‹ ¿ÏÏˆÓ ˘ÁÚÒÓ..
  4. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
  ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô‡ÙÂ
  Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.
  5. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
  Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÍÂÙ η˘Ù¿ ˘ÏÈο.
  ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‹
  ÎÏÂÈÛÙÒÓ Ù˙·ÎÈÒÓ, ÊÔ‡ÚÓˆÓ ‹ ·ÚfiÌÔȈÓ
  ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó η˘Ù¤˜ ‹
  ˘Ú·Îو̤Ó˜ ÛÙ¿¯Ù˜.
  6. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·Ó ÙÔ
  ηÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˙ËÌÈ¿˜.
  ∂ÈıˆÚ›Ù ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜,
  ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Û˘ÌȤÛÙËΠ·fi οÔÈÔ ‚·Ú‡ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ,
  Ì·ÁÎÒıËΠ۠fiÚÙ· ‹ ¤Ú·Û ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ οÔÈÔ
  fi¯ËÌ·.
  7. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â¿Ó
  Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi.
  8. ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ
  ηÏÒ‰ÈÔ. ¶È¿ÛÙ ÁÂÚ¿ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘
  ηψ‰›Ô˘ Î·È fi¯È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
  9. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹ ‹
  ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ηÏÒ‰ÈÔ
  ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ
  Ì˯¿ÓËÌ·. ∆· ηÏ҉ȷ ·˘Ù¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi
  ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Nilfisk.
  10. ¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ۤڂȘ ÛÙÔ
  Ì˯¿ÓËÌ· ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ·Ê·ÈÚ›ÙÂ
  ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
  11. √È ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ
  ÌÔÙ¤Ú ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi
  ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi
  Î·È ÌfiÓÔÓ Ì ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË, Ô˘
  ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ‹ ÌÂ
  ÙÔ ÊȘ ÂÎÙfi˜ Ú›˙·˜.
  12. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
  Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜.
  13. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÛÙ¿ıÌË ·ÂÚfiÊÂÚÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ ›ӷÈ
  ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 70 dB(A) / 20ÌPa.

  ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ̤۷
  ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ̤¯ÚȘ
  fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ
  ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·, ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
  ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Ì ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È ÙÔ
  ·ÎÚÔʇÛÈÔ, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÚË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
  ªÔÓ٤Ϸ Ì ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ۈϋӷ
  √ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ۈϋӷ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ
  ‡„Ô˜ Û·˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È ·Ù¿Ù ÙÔ
  ÁÎÚÈ ÎÔ˘Ì› Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÚ·‚¿Ù ¤Íˆ
  ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛˆÏ‹Ó· ‹ ÙÔÓ ˆı›Ù ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ̤¯ÚÈ Ó·
  ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Ì‹ÎÔ˜.

  3. ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ
  ۈϋӷ
  1. ¶ÂÚ¿ÛÙÂ Û˘ÚÙ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó·.
  2. ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ,
  ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘
  ÙËÏÂÛÎÔÈÎÔ‡ ۈϋӷ Ì ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi “ÎÏÈΔ.
  3. ¶ÂÚ¿ÛÙÂ Û˘ÚÙ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ Î·È
  ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ
  ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
  4. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· XX ÛÙË ı¤ÛË
  ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ.

  4. ™ÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ۈϋӷ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘
  ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÊȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ
  ηÏÒ‰ÈÔ.
  ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜
  ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÎÔ‡·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È
  ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·, Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· –Ô˘ ›ӷÈ
  ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó·– ÚÔ˜ Ù· οو Î·È Ì¤Û·
  ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.

  35 • Page 36

  5. ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘

  7.

  ∏ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ
  Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi Ï·ÛÙÈÎfi
  ۈϋӷ XXX. ∏ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË Â¿Ó ȤÛÂÙÂ
  ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·.
  ŸÙ·Ó ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ¯·ÏÈ¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ›Ù ӷ
  ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ
  Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È
  ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ·¤Ú·˜ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·.

  ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÔ‡
  Ê›ÏÙÚÔ˘

  ∆Ô ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ·fi Ù·
  ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË
  Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘. ¶ÚÔÛٷهÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú
  Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û¿ÛÂÈ Ë Û·ÎԇϷ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ·È
  Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
  1. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
  2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfi˜
  ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯¿Ú·˜.
  3. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ.
  4. ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯¿Ú·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

  ªÔÓ٤Ϸ Ì ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘
  ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘: ˘„ËÏ‹/¯·ÌËÏ‹
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛË
  ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙËÓ
  ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
  ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜
  ÛÎÔ‡·˜ ÛÙÔ ˘„ËÏfi ‹ ¯·ÌËÏfi Â›‰Ô, ·ÙÒÓÙ·˜ Ì›· ÊÔÚ¿
  ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2.

  ∂¶π™∏ª∞¡™∏:
  ∏ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ
  ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÔ‡ Ê›ÏÙÚÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
  ¿ÓÙ· Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈο Ê›ÏÙÚ· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
  Ì·˙› Ì ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
  ∏ ¯Ú‹ÛË ÌË ÁÓ‹ÛÈˆÓ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ
  ÂÁÁ‡ËÛË ¿Î˘ÚË.

  6. ∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
  ∏ Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó
  ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÚÚfiÊËÛË. ™Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ì ‰Â›ÎÙ˜
  ÏËÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙË
  Û·ÎԇϷ fiÙ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Á›ÓÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ˜.
  1. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
  ÌÂÛ·›Ô ÎÔ˘Ì› 4.
  2. ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË ÁÂÌ¿ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
  ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ï·ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ y ÚÔ˜ ÙÔ
  η¿ÎÈ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜.
  3. ∂ÓÒ Ë Û·ÎԇϷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË
  ÛÎÔ‡·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ
  ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙÔ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈÔ
  ÙÂÚ‡ÁÈÔ yy. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë Û·ÎԇϷ ı· ÎÏ›ÛÂÈ
  ÂÚÌËÙÈο.
  4. µÁ¿ÏÙ ÙË Û·ÎԇϷ ·fi ÙË ÛÎÔ‡·.
  5. •Â‰ÈÏÒÛÙ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û·ÎԇϷ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ
  ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Û·ÎԇϷ˜.

  8. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ¿Óıڷη
  (fi¯È Û fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ)
  ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ¿Óıڷη ηٷÎÚ·Ù¿ Ù· ‰‡ÛÔÛÌ· ·¤ÚÈ· ·fi ÙÔÓ
  ·¤Ú· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
  1. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
  2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfi˜
  ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯¿Ú·˜.
  3. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ.
  4. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯¿Ú·˜, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜
  ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·fi Ù· Ï¿ÁÈ·.
  5. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¿Óıڷη Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰‡Ô
  ÙÂÚ‡ÁÈ·.
  6. ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û¯¿Ú· Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ÛÙË
  ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÎÚ˜.
  7. ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ Î·È
  ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯¿Ú·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

  ∂¶π™∏ª∞¡™∏:
  ∏ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ
  ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
  ¿ÓÙ· ÙȘ ÁÓ‹ÛȘ Û·ÎԇϘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Ì Έ‰ÈÎfi
  ›‰Ô˘˜ 22359500.

  ∂¶π™∏ª∞¡™∏:
  ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Ù· ÁÓ‹ÛÈ· Ê›ÏÙÚ· ¿Óıڷη ÌÂ
  Έ‰ÈÎfi ›‰Ô˘˜ 22358500.

  ∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌË ÁÓ‹ÛȘ Û·ÎԇϘ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
  ÚÔÎÏËı› Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·,
  ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌË
  ÁÓ‹ÛȘ Û·ÎԇϘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, Ë ÂÁÁ‡ËÛË Î·ı›ÛٷٷÈ
  ¿Î˘ÚË.

  ∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌË ÁÓ‹ÛÈ· Ê›ÏÙÚ· ¿Óıڷη,
  ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÈ,
  ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∏ ¯Ú‹ÛË ÌË
  ÁÓ‹ÛÈˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ¿Óıڷη ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ¿Î˘ÚË.

  36 • Page 37

  9. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ HEPA

  10. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ÙÔ‡ÚÌÔ

  ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ HEPA ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·fi Ù·
  ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË
  Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘. °È· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë
  ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Û ÛÙ·ıÂÚ¿ Â›‰·, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË
  Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi 1 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ
  ηÓÔÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ‹ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘¯Ó‹˜
  ¯Ú‹Û˘.
  ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ ԇÙ ӷ ϤÓÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
  HEPA.
  1. ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙË ÛÎÔ‡· Ì ÙËÓ Ï·˚Ó‹ ÏÂ˘Ú¿ ¿Óˆ ÛÂ
  ηı·Ú‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯fiÓ
  ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓȤ˜.
  2. •ÂÛÊ›ÍÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ Ù˜ ηٿ 90Æ
  Ì ¤Ó· ΤÚÌ·.
  3. ∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛˆÏ‹Ó·.
  4. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ HEPA, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
  ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi “ÎÏÈΔ.
  5. ∂·ÓÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ
  Ù· ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È ÛÙË ‚¿ÛË Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó
  ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ™Ê›ÍÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜
  Ù˜ ηٿ 90Æ.

  ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘:
  ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙȘ ÙÚ›¯Â˜ Î·È ÙȘ ÎψÛÙ¤˜ Ô˘
  ¤¯Ô˘Ó Ù˘ÏȯÙ› Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Îfi‚ÔÓÙ¿˜ Ù˜ ÌÂ
  ¤Ó· „·Ï›‰È.

  ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ıÂÚÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ıÂÚÌÈ΋˜
  ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÎfiÙÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
  ÌÔÙ¤Ú fiÙ·Ó ·˘Ùfi ˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, .¯. fiÙ·Ó ÌÏÔοÚÂÈ.
  ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ·fiÊڷ͢ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ
  ÂχıÂÚË ‰›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·. ªfiÏȘ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÎÚ˘ÒÛÂÈ, ı·
  ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.

  ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
  ∂¶π™∏ª∞¡™∏:
  ∏ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ
  ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ HEPA. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Ù·
  ÁÓ‹ÛÈ· Ê›ÏÙÚ· HEPA Ì Έ‰ÈÎfi ›‰Ô˘˜ 22356800.

  ∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌË ÁÓ‹ÛÈ· Ê›ÏÙÚ· HEPA, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
  Ó· ÚÔÎÏËı› Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÈ, ηٿ
  Û˘Ó¤ÂÈ·, ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∏ ¯Ú‹ÛË ÌË ÁÓ‹ÛȈÓ
  Ê›ÏÙÚˆÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ¿Î˘ÚË.


  Â¿Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
  οÔÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Â› Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
  ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË.
  ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ Ë Ú›˙· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ηÈ
  Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
  Â¿Ó Ë ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË
  Ë Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È
  Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ‚Ï. ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6.
  ÙÔ ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¿Óıڷη ‹ ÙÔ
  Ê›ÏÙÚÔ HEPA ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·Î·ı·Úۛ˜ Î·È Ó·
  ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ‚Ï. ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7-8-9.
  Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ‹ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ
  ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÊÚ·Á̤ӷ Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
  ηı¿ÚÈÛÌ·.
  Â¿Ó Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
  Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ıÂÚÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú
  ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fiÊڷ͢ ÙÔ˘
  ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ, ÙÔ˘ ۈϋӷ ‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘.
  ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ·fiÊڷ͢ Î·È Ë ÛÎÔ‡· ı·
  ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜
  ÌÂÙ¿.

  ™˘ÓÙ‹ÚËÛË
  ∞ÔıË·ÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ¿ÓÙÔÙ Û ÛÙÂÁÓfi
  ¯ÒÚÔ. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›·ÓÛË Î.Ï.
  ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ¤¯ÂÈ
  ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ· ÔχˆÚ˜ Î·È ··ÈÙËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
  ηı·ÚÈÛÌÔ‡, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘
  Á›ÓÂÙ·È, Ù· Ê›ÏÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
  ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË.
  ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ ÌÂ
  ÛÙÂÁÓfi ·Ó› Î·È ›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi Ù‡Ô˘ ÛÔ˘ÏÊfiÓ˘.
  ™¤Ú‚Ș – ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
  Û·˜.

  37 • Page 38

  NILFISK

  DK

  FIN

  EU Overensstemmelseserklæring
  for Nilfisk støvsugere
  Fabrikant
  Adresse

  Telefon
  Telefax

  Fabrikant
  Adress

  Telefon
  Telefax

  försäkrar härmed att:
  Nilfisk dammsugare
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  är tillverkad fr o m 1997 i överensstämmelse med
  Ministerrådets direktiv:

  73/23/EØF
  89/336/EØF

  73/23/EEC
  89/336/EEC

  LV-direktivet (Lavspænding)
  EMC-direktivet
  (Elektromagnetisk forenelighed)
  M-direktivet (Maskin)

  89/392/EEC

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  04

  FIN

  IRL

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Denmark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  73/23/EEC
  89/336/EEC
  89/392/EEC

  NILFISK

  GB

  EU Declaration of conformity
  for Nilfisk vacuum cleaners
  Manufacturer Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  Address
  DK-2605 Brøndby
  Denmark
  +45 43 23 81 00
  Telephone
  +45 43 43 77 00
  Telefax

  täten ilmoitamme että:
  Nilfisk pölynimureiden
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  vuodesta 1997 alkaen laitteet on valmistettu
  noudattaen yhteisön määräämiä direktiivejä:

  hereby declares that:
  Nilfisk vacuum cleaners
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  have been manufactured as from 1997 in
  conformity with the provision in the Council
  Directives:

  LV-direktiivi (pienjännite direktiivi)
  EMC-direktiivi
  (sähkömagneettinen luotettavuus)
  M-direktiivi (kone direktiivi)

  73/23/EEC
  Directive)
  89/336/EEC
  89/392/EEC

  05

  Lågspänningsdirektiv
  EMC-direktiv
  (Elektromagnetisk Kompatibilitet)
  Maskindirektiv

  Nilfisk-Advance A/S

  EU:n julkilausuma Nilfisk pölynimureiden
  yhdenmukaisuudesta direktiiveihin

  Puhelin
  Telefax

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Danmark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  erklærer herved, at:
  Nilfisk støvsugere
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  er fremstillet f.o.m. 1997 i overensstemmelse med
  bestemmelserne i Ministerrådets Direktiver:

  NILFISK
  Valmistaja
  Osoite

  S

  EU Överensstämmelseförsäkran
  för Nilfisk dammsugare

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  2605 Brøndby
  Danmark
  43 23 81 00
  43 43 77 00

  89/392/EØF

  02

  NILFISK

  LV-Directive (Low Voltage
  EMC-Directive
  (Electro Magnetic Compatibility)
  M-Directive (Machine)

  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  06

  38 • Page 39

  A

  NILFISK

  B

  D

  EG-Konformitätserklärung
  für Nilfisk Staubsauger
  Hersteller
  Anschrift

  Tel.
  Fax

  Fabricant
  Adresse

  Tél.
  Tèlécopie

  erklären hiermit, daß:
  Nilfisk Staubsauger
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
  folgenden Richtlinien des Rates ab 1997 hergestellt
  wurden:

  89/336/EWG
  89/392/EWG

  07

  B

  73/23/CEE
  89/336/CEE
  89/392/CEE

  Tel.
  Fax

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  08

  NILFISK

  NL

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Denemarken
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  Fabricante
  Dirección

  Teléf.
  Fax

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Dinamarca
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00
  por la presente declara, que:
  Los aspiradores Nilfisk
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  desde 1997 se ha fabricados en conformidad a las
  siguientes Directivas del Consejo:
  73/23/CEE

  73/23/EEC
  richtlijn)
  89/336/EEC

  E

  Declaración de conformidad de la CEE
  para los aspiradores Nilfisk

  verklaren hierbij, dat:
  De Nilfisk stofzuigers
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  werden sinds 1997 geproduceerd in
  vereenstemming met de bepalingen in de
  Richtlijnen van de Raad:

  12

  LV-directive
  (réglementation basse tension)
  EMC-directive (CEM compatibilité
  électromagnétique)
  M-directive
  (réglementation machine)

  Nilfisk-Advance A/S

  EG-conformiteitsverklaring
  voor Nilfisk stofzuigers
  Fabrikant
  Adres

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Danemark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00
  déclare par la présente que:
  Les aspirateurs Nilfisk
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  ont été construits à partir de 1997 en conformité
  avec les dispositions des Directives du Conseil:

  LV-directive
  (Niederspannungsrichtlinie)
  EMC-directive (EMV-Richtlinie)
  M-directive (Maschinenrichtlinie)

  NILFISK

  F

  Déclaration CE de conformité
  pour les aspirateurs Nilfisk

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Dänemark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  73/23/EWG

  NILFISK

  LV-directive (laagspanning
  89/336/CEE
  EMC-directive
  (elektromagnetische

  89/392/CEE

  LV-directive
  (disposición sobre baja tensión)
  EMC-directive
  (compatibilidad electromagnética)
  M-directive
  (disposición sobre la máquina)

  compatibiliteit)
  89/392/EEC
  M-directive (machine richtlijn)
  Nilfisk-Advance A/S

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  10

  39 • Page 40

  NILFISK

  NILFISK

  P

  Declaração de conformidade da CE
  com aspirador Nilfisk
  Fabricante
  Morada

  Tel.
  Fax

  Dichiarazione di conformità - CEE
  per aspirapolvere Nilfisk

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Dinamarca
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  Produttore
  Indirizzo

  Tel.
  Fax

  dichiara che:
  L’aspirapolvere Nilfisk
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  dal 1997, è prodotto in conformità alle disposizioni
  contenute nelle Direttive del Consiglio dei Ministri:

  73/23/EEC

  73/23/EEC

  89/392/EEC

  LV-directive
  (regulamento baixa voltagem)
  EMC-directive
  (compatíbílidade electromagnética)
  M-directive (regulamento
  maquinaria)

  89/336/EEC
  89/392/EEC

  Nilfisk-Advance A/S

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  Jørgen Jensen
  Executive Vice-President

  11

  GR

  ¢‹ÏˆÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ˘/Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ∂U
  ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÛÎÔ‡˜ NILFISK
  ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  ¢È‡ı˘ÓÛË

  DK-2605 Brøndby
  Denmark
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00
  M ÙË ·ÚÔ‡Û· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ:
  ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  ·fi ÙÔ 1997 ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
  ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘:
  73/23/EEC LV-direktive (Low Voltage)
  89/336/EEC
  EMC-direktive
  (Electro Magnetic Compatibility)
  89/392/EEC
  M-direktive (Machine)

  Nilfisk-Advance A/S

  09

  LV-direttiva (regolamentazione
  per bassa tensione)
  EMC-direttiva
  (compatibilità elettromagnetica)
  M-direttiva
  (sicurezza macchine)

  Nilfisk-Advance A/S

  NILFISK

  ¡Ô.∆ËÏÂÊÒÓÔ˘
  ¡Ô. Fax

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Danimarca
  +45 43 23 81 00
  +45 43 43 77 00

  declaro que:
  De aspiradores Nilfisk
  Nilfisk, type KING 510
  Nilfisk, type KING 520
  Nilfisk, type KING 530
  Nilfisk, type KING 540
  foi fabricado a partir de 1997 em conformidade
  com as disposições das directrizes do Conselho:

  89/336/EEC

  16

  I

  Jørgen Jensen
  ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ¢/ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

  40 • Page 41

  SERVICE
  Japan

  Nilfisk-Advance Inc.
  3-4-9 Chigasaki Minami
  Tsuzuki-Ku Yokohama 224
  ☎ 045-942-7741 - Fax 045-942-6545

  Australia

  Nilfisk-Advance Pty. Ltd.
  48 Egerton Street
  Silverwater, NSW 2128
  ☎ 1800 011 013 (toll-free) - Fax 1800 733 013 (toll-free)
  e-mail: nilfisk@ozemail.com.au
  Customer Response Centre:
  ☎ 1 800 011 013 ☎

  Malaysia

  Nilfisk-Advance Sdn Bhd
  No. 33, Jalan Petaling Utama 1
  Petaling Utama
  6 Mls, Old Klang Road
  46000 Petaling Jaya
  ☎ 6003-7932919 - Fax 6003-7932912

  Belgique / België / Luxembourg
  Nilfisk-Advance s.a./n.v.
  Doornveld/Sphere Business Park
  Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
  1731 Zellik-Asse
  ☎ (02) 467.60.50 Fax (02) 463.44.16

  Nederland

  Nilfisk-Advance B.V.
  Flevolaan 7, Postbus 341
  1380 AH Weesp
  ☎ 0294-462121 - Fax 0294-430053

  Canada

  Nilfisk-Advance Ltd.
  396 Watline Avenue
  Mississauga, Ontario L4Z 1X2
  ☎ (905) 712- 3260 - Fax (905) 712-3255

  New Zealand

  Nilfisk-Advance Limited
  Danish House
  6 Rockridge Road
  Penrose
  Auckland
  ☎ (09) 525 0092 - Fax (09) 525 6440

  Danmark

  Nilfisk-Advance Nordic A/S
  Sognevej 25 - Box 344
  2605 Brøndby
  ☎ 43 23 83 50 - Fax 43 42 15 95

  Norge

  Nilfisk-Advance AS
  Ulvenveien 89C
  0581 Oslo
  ☎ 23 06 75 00 - Fax 23 06 75 01

  Deutschland

  Nilfisk-Advance AG
  Siemensstraße 25-27
  25462 Rellingen
  ☎ (041 01) 3990 - Fax (041 01) 399191
  Zentraler Kundenservice
  ☎ 0180 535 67 97

  Portugal

  Nilfisk-Advance Lda.
  Sintra Business Park,
  Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 1, 1º A
  2710-089 Sintra
  21 911 26 70 - Fax 21 911 26 79

  Linha Azul 808 20 05 37

  España

  Nilfisk-Advance, S.A.
  passeig del Rengle, n°, planta 10
  TORRE D’ARA
  08302 MATARO (Barcelona)
  Tel. 93 741 24 00* - Fax 93 757 80 20

  Schweiz / Suisse

  Nilfisk-Advance AG
  Ringstrasse 19, 9533 Kirchberg/Wil
  ☎ 1/719 23 84 44 - Fax 1/719 23 52 83

  Finland / Suomi
  Berner Oy
  Automotive/Household
  Sahaajankatu 14
  00810 Helsinki
  ☎ 09-134 511 - Fax 09-134 51 540
  Email: automotive@berner.fi

  Singapore

  Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
  22 Woodlands Ind Park E1
  Singapore 757740
  ☎ (65) 759 9100 - Fax (65) 759 9133

  France

  Sverige

  Nilfisk-Advance S.A.
  BP 246
  91944 Courtaboeuf Cedex
  ☎ (01) 69.59.87.00 - Télécopie (01) 69.59.87.01

  Nilfisk-Advance A/S
  Sjöbjörnsvägen 5, 117 67 Stockholm
  ☎ (08) 55 59 44 00 - Fax (08) 55 59 44 30

  Greece

  Taiwan

  Embion S.A.
  §ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 60
  AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË
  164 52 Aı‹Ó·
  TËÏ.: 9950613 - Fax 9951680

  Nilfisk-Advance Ltd.
  Taiwan Branch (H.K.)
  1 F, No. 23, Lane 132, Sec. 2
  Ta An Road, Taipei, Taiwan
  ☎ 700 22 68 - Fax 784 08 42

  Hong Kong

  United Kingdom

  Nilfisk-Advance Ltd.
  2001, 20/F. HK Worsted Mills
  Industrial Building
  31-39 Wo Tong Tsui Street
  Kwai Chung, N.T., Hong Kong
  ☎ 2427 59 51 - Fax 2487 58 28

  Nilfisk-Advance Limited
  Newmarket Road
  Bury St. Edmunds
  Suffolk IP33 3SR
  ☎ (01284) 763163 Fax (01284) 750562

  Ireland

  Nilfisk-Advance of America, Inc.
  300 Technology Drive
  Malvern, PA 19355
  ☎ (610) 647-6420 - Fax (610) 647-6427

  USA

  Nilfisk-Advance Limited
  Newmarket Road
  Bury St. Edmunds
  Suffolk IP33 3SR
  ☎ (01284) 763163 Fax (01284) 750562

  Österreich

  Nilfisk-Advance GmbH
  Vorarlberger Allee 46
  1230 Wien
  ☎ 1 616 58 30 - Fax 1 616 58 30 40

  Italy
  Nilfisk-Advance Italia Spa
  Località Novella Terza
  26862 Guardamiglio (LO)
  ☎ +39 0377 414021 - Fax +39 0377 414097

  41 • Page 42

  DATA

  DANSK

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  l/sec
  kPa
  W
  (ISO 11203)
  dB(A)/20µPa

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  57

  57

  57

  57

  cm2
  kg

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  SPECIFIKATIONER
  Mærkeeffekt
  Maksimaleffekt
  Beskyttelsesgrad (fugt, støv)
  Beskyttelsesklasse (elektrisk)
  Luftstrøm med slange og rør
  Vakuum
  Sugeeffekt med slange og rør
  Lydtrykniveau i 1,5 m afstand
  Støvsuger
  HEPA filter, areal
  Vægt

  Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

  NORSK
  SPESIFIKASJONER
  Merkeeffekt
  Maksimaleffekt
  Beskyttelsesgrad (fukt, støv)
  Beskyttelsesklasse (elektrisk)

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Luftstrøm med slange
  Undertrykk
  Sugekraft med slange
  Lydtrykknivå i 1,5 m avstand
  Støvsuger

  l/sec
  kPa
  W
  (ISO 11203)
  dB(A)/20µPa

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  57

  57

  57

  57

  cm
  kg

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  l/sec
  kPa
  W
  (ISO 11203)
  dB(A)/20µPa

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  57

  57

  57

  57

  cm2
  kg

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Ilman virtaus putken kanssa
  l/sec
  Imu
  kPa
  Imuteho putken kanssa
  W
  Äänenvoimakkuus 1,5m etäisyydellä (ISO 11203)
  Imuri
  dB(A)/20µPa

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  38
  25
  300

  57

  57

  57

  57

  HEPA, pinta-ala
  Painor

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  HEPA filter, overflate
  Vekt

  2

  Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes.

  SVENSKA
  SPECIFICATIONER
  Märkeffekt
  Max. effekt
  Skyddsgrad (fukt, damm)
  Skyddsklas (el)
  Luftflöde med slang
  Sugkraft
  Sugeffekt med slang
  Ljudtrycknivå vid 1,5 m avstånd
  Dammsuger
  HEPA filter, yta
  Vikt
  Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna.

  SUOMI
  TEKNISET TIEDOT
  Moottorin nimellisteho
  Moottorin teho, max.
  Kotelointiluokka (sähköinen)
  Suojausluokka (kosteus, pöly)

  cm2
  kg

  Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.

  42 • Page 43

  DATA

  ENGLISH

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Airflow with hose and tube (IEC 312)
  l/sec
  Vacuum
  kPa
  Suction power with hose and tube
  W
  Sound pressure level at 1.5 m
  (ISO 11203)
  Vacuum cleaner
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  Main filter HEPA
  Weight

  2400
  6.5

  2400
  6.5

  2400
  6.5

  2400
  6.5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Luftströmung mit Schlauch (IEC 312)
  l/sec
  Unterdruck
  kPa
  Saugleistung mit Schlauch
  W
  Schalldruckpegel, von 1,5 m
  (ISO 11203)
  Staubsauger
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  HEPA filter
  Masse (Gewicht)

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Débit d’air avec flexible (IEC 312)
  l/sec
  Aspiration
  kPa
  Puissance d’aspiration avec flexible
  W
  Niveau sonore à 1,5 m
  (ISO 11203)
  Aspirateur
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  Superficie du filtre HEPA
  Poids de l’appareil

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Luchtstroom met slang (IEC 312)
  l/sec
  Vacuümdryk
  kPa
  Zuigkracht met slang
  W
  Geluidsniveau op 1,5 m
  (ISO 11203)
  afstand
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  Oppervlakte HEPA filter
  Gewicht

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  SPECIFICATIONS
  Rated power (IEC 335)
  Max. power (IEC 335)
  Protection grade (moist., dust)
  Protection class (electrical)

  cm2
  kg

  Specifications and details are subject to change without prior notice.

  DEUTSCH
  SPEZIFIKATIONEN
  Leistungsaufnahme Motor (IEC 335)
  Leistungsaufnahme Motor, max (IEC 335)
  Schutzklasse (Feuchtigkeit, Staub)
  Schutzklasse (elektrisch)

  cm
  kg

  2

  Technische Änderungen vorbehalten.

  FRANÇAIS
  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  Consommation normalisée (IEC 335)
  Consommation maximale (IEC 335)
  Indice de protection (humidité, poussière)
  Classe de protection électrique

  cm2
  kg

  Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution technique.

  NEDERLANDS
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Stroomverbruik motor (IEC 335)
  Opgenomen vermogen, max. (IEC 335)
  Veiligheidsklasse (vocht, stof)
  Veiligheidsklasse (elektrisch)

  cm2
  kg

  Specificaties en details kunnen zonder voorafgaaende medeling worden gewijzigd.

  43 • Page 44

  DATA

  ESPAÑOL

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Caudal con manguera (IEC 312)
  l/sec
  Vacío
  kPa
  Potencia de aspiración con manguera
  W
  Nivel sonoro a 1,5 m
  (ISO 11203)
  Aspirador
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  Filtro HEPA, área
  Peso del aspirador

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Fluxo de ar sem mangueira (IEC 312)
  l/sec
  Vácuo
  kPa
  Potência de aspiração com mangueira
  W
  Nivel pressão som a 1,5 m
  (ISO 11203)
  Aspirador
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  HEPA, superficie do filtro
  Peso

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  Flusso d’aria con tubo flessibile (IEC 312) l/sec
  Depressione
  kPa
  Potenza di aspirazione con flessibile
  W
  Livello pressione sonora a 1,5 m (ISO 11203)
  Aspirapolvere
  dB(A)/20µPa

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  Superficie filtro HEPA
  Peso

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  KING 510
  220-240V

  KING 520
  220-240V

  KING 530
  220-240V

  KING 540
  220-240V

  W
  W  1200
  1400
  IP40

  1200
  1400
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  1200/600
  1400/700
  IP40

  ƒÔ‹ ·¤Ú· Ì ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (IEC 312) l/sec
  ∞Ó·ÚÚfiÊËÛË ∫ÂÓÔ‡
  kPa
  ŒÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Ì ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· W
  ™Ù¿ıÌË ıop‡‚ou ÛÂ1,5 Ì
  (ISO 11203)
  AoppoÊËÙ‹p·˜
  dB(A)/20µPa.

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  38
  26
  300

  57

  57

  57

  57

  cm
  kg

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  2400
  6,5

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
  Potencia nominal (IEC 335)
  Potencia máxima (IEC 335)
  Grado de protección (humedad, polvo)
  Clase de protección (eléctrica)

  cm2
  kg

  Las especificaciones y detalles están sujetos a cambio sin aviso previo.

  PORTUGUÊS
  ESPECIFICAÇÕES
  Potência estimada (IEC 335)
  Potência máx. (IEC 335)
  Grau de protecção (humedad, polvo)
  Classe protecção (eléctrica)

  cm

  2

  Especificações e detalhes estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

  ITALIANO
  CARATTERISTICHE
  Potenza nominale (IEC 335)
  Potenza massima assorbita(IEC 335)
  Grado di protezione (umidità, polvere)
  Classe di protezione (elettrica)

  cm2
  kg

  Caratteristiche e dettagli possono variare senza preavviso

  EÏÏËÓÈο
  ¶ÚԉȷÁÚ·„¤˜
  ∞Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ (IEC 335)
  ∞ÓÒÙ·ÙË ÈÛ¯‡ (IEC 335)
  µ·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (˘ÁÚ·Û›·, ÛÎfiÓË)
  ∫·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ (ËÏÂÎÙÚÈ΋)

  º›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·, HEPA, ÂÌ‚·‰fiÓ
  ÛÙo ÛÒÌ· Ùo˘ ·ÔÚÚoÊËÙÚ·

  2

  OÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

  44 • Page 45

  DK
  GARANTI OG SERVICE:
  På denne Nilfisk støvsuger
  yder vi fem (5) års garanti på hele
  støvsugeren, excl. mundstykker, slange,
  rør og andet tilbehør. Garantien dækker
  fabrikations- og materialefejl, der
  konstateres ved normal brug i private
  husholdninger, og omfatter både
  reservedele og arbejdsløn.
  Service under garantien ydes kun såfremt
  det kan dokumenteres at produktet, på
  tidspunktet for reklamationen, er inden
  for garantiperioden (korrekt udfyldt
  garantibevis eller maskinstemplet
  kassebon med dato og produktart), og
  under forud-sætning af, at støvsugeren
  er købt som fabriksny i Danmark og
  distribueret af Nilfisk-Advance Nordic A/S.
  Ved afhjælpning af fejl og mangler skal
  køberen for egen regning og risiko
  indlevere støvsugeren til den forhandler,
  hvor støvsugeren er købt - eller direkte
  til Nilfisk-Advance Nordic A/S. Efter
  afhjælpning af fejl sker returnering af
  støvsugeren for Nilfisk-Advance Nordic A/S’
  regning og risiko til forhandler eller
  kundens adresse i Danmark.
  GARANTIEN DÆKKER IKKE:
  Normalt slid på tilbehør, fejl eller skader,
  der direkte eller indirekte er opstået ved
  fejlbetjening - eksempelvis opsugning af
  byggestøv og væske - misbrug, tab,
  undladelse af vedligeholdelse som
  foreskrevet i brugsanvisningen.
  Ej heller ved fejlagtig indbygning,
  opstilling eller tilslutning, ved brand,
  ulykke, lynnedslag, ekstraordinære
  spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte
  sikringer eller fejl i forsynings-nettets
  elektriske installationer, og i det hele
  taget fejl eller skader som Nilfisk-Advance
  Nordic A/S kan godtgøre skyldes andre
  årsager end fabrikations- og materialefejl.
  GARANTIEN BORTFALDER:
  Hvis en opstået fejl skyldes anvendelse af
  andre end ORIGINAL NILFISK støvposer og
  filtersæt. Hvis identifikationsnummeret er
  fjernet fra støvsugeren. Hvis støvsugeren
  er blevet repareret af en ikke-autorisereret
  NILFISK forhandler.
  GARANTIEN DÆKKER I:
  Danmark, Sverige, Norge, England, Irland,
  Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland,
  Østrig, Schweitz, Spanien, Portugal,
  Australien og New Zealand.
  Reservedele kan afvige fra originaldele.
  Evt. garanti beskrevet i brugsanvisningen
  (82350400) erstattes af dette garantikort.
  Ret til ændringer forbeholdes.

  S

  N

  GARANTI OCH SERVICE:
  På den här Nilfisk dammsugaren
  lämnar vi fem (5) års garanti på hela
  dammsugaren, exklusive munstycken,
  slangar, rör och andra tillbehör.
  Garantin gäller för fabrikations- och
  materialfel som konstateras vid normal
  användning i privata hushåll, och omfattar
  både reservdelar och arbetskostnad.
  Service enligt garantin lämnas bara om det
  kan dokumenteras att produkten är inom
  garantiperioden vid tidpunkten för
  reklamationen (korrekt ifyllt garantibevis
  eller maskinstämplat kassakvitto med
  datum och produktslag), och under
  förutsättning att dammsugaren är köpt
  fabriksny i Sverige och distribuerats av
  Nilfisk-Advance AB.
  Vid åtgärdande av fel och brister skall
  köparen på egen bekostnad och på egen
  risk leverera dammsugaren till den
  återförsäljare där dammsugaren är köpt eller direkt till Nilfisk-Advance AB.
  Efter åtgärdande av fel returneras dammsugaren på Nilfisk-Advance AB’s bekostnad
  och risk till återförsäljaren eller till kundens
  adress i Sverige.
  GARANTIN GÄLLER INTE:
  Normalt slitage på tillbehör, fel eller
  skador som direkt eller indirekt har
  uppstått vid felaktig användning exempelvis uppsugning av byggdamm
  och vätska - missbruk, förlust eller
  underlåtenhet att utföra underhåll
  enligt föreskrift i bruksanvisningen.
  Garantin gäller inte heller vid felaktig
  inbyggnad, uppställning eller anslutning,
  vid brand, olycka, blixtnedslag,
  extraordinära spänningsvariationer eller
  andra elektriska störningar som t.ex.
  defekta säkringar eller fel i spänningsnätets elektriska installationer, och över
  huvud taget fel eller skador där NilfiskAdvance AB kan fastställa att de orsakats
  av andra fel än fabrikations- och
  materialfel.
  GARANTIN BLIR OGILTIG:
  Om ett fel som uppstått beror på
  användning av andra än ORIGINAL NILFISK
  dammpåsar och filtersatser. Om
  identifikationsnumret tagits bort från
  dammsugaren. Om dammsugaren har
  reparerats av en icke auktoriserad NILFISKreparatör.
  GARANTIN GÄLLER I:
  Danmark, Sverige, Norge, England, Irland,
  Belgien, Holland, Frankrike, Tyskland,
  Österrike, Schweiz, Spanien, Portugal,
  Australien och Nya Zeeland.
  Reservdelar kan avvika från originaldelar.
  Ev. garanti beskriven i bruksanvisningen
  (82350400) ersätts av detta garantikort.
  Rätt till ändringar förbehålles.

  45

  GARANTI OG SERVICE:
  På denne Nilfisk støvsugeren gir vi fem
  (5) års garanti på hele støvsugeren,
  eksklusive munnstykker, slange, rør og
  annet tilbehør. Garantien dekker
  fabrikasjons- og materialfeil som oppstår
  ved normal bruk i private husholdninger,
  og omfatter både reservedeler og
  arbeidslønn.
  Service under garantien ytes bare dersom
  det kan dokumenteres at produktet på
  tidspunktet for reklamasjonen er innenfor
  garanti-perioden (korrekt utfylt garantibevis eller maskinstemplet kassakvittering
  med dato og produkttype), og under den
  forutsetning at støvsugeren er kjøpt som
  fabrikkny i Norge og distribuert av NilfiskAdvance AS.
  Ved utbedring av feil og mangler skal
  kjøperen for egen regning og risiko levere
  støvsugeren til den forhandleren hvor
  støvsugeren er kjøpt - eller direkte til
  Nilfisk-Advance AS.
  Etter utbedring av feil skjer tilbakesending
  av støvsugeren for Nilfisk-Advance AS’
  regning og risiko til forhandler eller
  kundens adresse i Norge.
  GARANTIEN DEKKER IKKE:
  Normal slitasje på tilbehør, feil eller skader
  som direkte eller indirekte er oppstått ved
  feilbetjening - for eksempel oppsuging av
  byggestøv og væske - misbruk, tap,
  unnlatelse av vedlikehold som foreskrevet
  i bruksanvisningen.
  Garantien gjelder heller ikke ved feilaktig
  innbygging, oppstilling eller tilkopling, ved
  brann, ulykke, lynnedslag, ekstraordinære
  spenningsvariasjoner eller andre elektriske
  forstyrrelser som for eksempel defekte
  sikringer eller feil i forsyningsnettets
  elektriske installasjoner, og i det hele tatt
  feil eller skader som Nilfisk-Advance AS
  kan påvise er forårsaket av andre årsaker
  enn fabrikasjons- og materialfeil.
  GARANTIEN BORTFALLER:
  Hvis en oppstått feil skyldes bruk av annet
  enn ORIGINAL NILFISK støvposer og
  filtersett. Hvis identifikasjonsnummeret er
  fjernet fra støvsugeren. Hvis støvsugeren
  er blitt reparert av en ikke-autorisert
  NILFISK-forhandler.
  GARANTIEN DEKKER I:
  Danmark, Sverige, Norge, England, Irland,
  Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland,
  Østerrike, Sveits, Spania, Portugal,
  Australia og New Zealand.
  Reservedeler kan avvike fra originaldelene.
  Evt. garanti som beskrevet i
  bruksanvisningen (82350400) erstattes av
  dette garantikortet. Rett til endringer
  forbeholdes. • Page 46

  GB

  IRL AUS NZ

  GUARANTEE AND SERVICE:
  This Nilfisk vacuum cleaner is covered by
  a five (5) year guarantee on the entire
  machine, excl. nozzles, hoses, tubes and
  other accessories. The guarantee covers
  manufacturing and material defects that
  may occur during normal domestic use
  and includes spare parts and labour costs.
  Service under the guarantee will only be
  performed if it can be proven that the
  defect occurred within the product’s
  guarantee period (a correctly completed
  guarantee certificate or printed/stamped
  cash register receipt with date and product
  type) and on the condition that the
  vacuum cleaner was bought as a new
  product in Great Britain/Ireland/Australia/New Zealand and distributed by
  Nilfisk-Advance. In the event of the repair
  of defects, the customer must submit the
  vacuum cleaner to the dealer from which
  it was bought, or direct to Nilfisk-Advance
  at his/her own expense. Upon completion
  of any repairs necessary, the vacuum
  cleaner will be returned to the dealer or
  the customer’s private address at the risk
  and expense of Nilfisk-Advance.
  THE GUARANTEE DOES NOT COVER:
  Normal wear and tear of accessories,
  defects or damage occurring as a direct or
  indirect result of incorrect use - such as the
  vacuuming of rubble or hot ashes - abuse,
  loss or lack of maintenance as described in
  the User Guide. Nor will it cover incorrect
  poor configuration, i.e. setting up or
  connection, nor fire-damage, fire,
  lightning strike or unusual voltage
  fluctuations or any other electrical
  disturbances such as defective fuses or
  defective electrical installations on the
  supply grid, and defects or damage in
  general that Nilfisk-Advance consider to
  be the result of causes other than
  manufacturing and material defects.
  THE GUARANTEE BECOMES VOID:
  If a defect is caused by the use of nonORIGINAL NILFISK dust bags and filters. If
  the identity number is removed from the
  vacuum cleaner. If the vacuum cleaner has
  been repaired by a non-NILFISK authorised
  dealer.
  THE GUARANTEE IS VALID IN:
  Denmark, Sweden, Norway, Great Britain,
  Ireland, Belgium, Holland, France,
  Germany, Austria, Switzerland, Spain,
  Portugal, Australia and New Zealand.
  Spare parts can differ from originals. Any
  defined in the User Guide (82350400) is
  superseded by this Guarantee Card. All
  rights reserved.

  B

  F

  CH

  GARANTIE ET SERVICE:
  L’aspirateur Nilfisk est couvert par une
  garantie de cinq (5) ans, à l’exclusion des
  embouchures, flexibles, tubes et autres
  accessoires. La garantie couvre les défauts
  de fabrication et de matières se déclarant
  lors d’une utilisation normale, ainsi que les
  pièces détachées et la main d’œuvre.
  Pendant la garantie, le service ne sera
  exécuté, que si l’on peut démontrer que la
  défectuosité s’est présentée pendant la
  période de garantie (une carte de garantie
  complétée correctement ou un ticket de
  caisse, muni d’un cachet, la date et le type
  de machine), et à condition que
  l’aspirateur a été acheté comme nouveau
  produit distribué par un distributeur
  officiel agréé Nilfisk-Advance.
  En cas de réparation, le client devra rentrer
  l’aspirateur chez le distributeur où il a été
  acheté. Après la réparation, l’aspirateur
  sera retourné chez le distributeur aux frais
  et risques de Nilfisk-Advance.
  NE SONT PAS COUVERTS PAR LA
  GARANTIE:
  Usure normale des accessoires, défauts ou
  dégâts dus directement ou indirectement
  à une mauvaise utilisation, tel que
  l’aspiration de poussière de construction
  ou cendres, emploi abusif, chute ou
  manque d’entretien, comme décrit dans
  le guide d’utilisation.
  Ne sont également pas couverts: mauvais
  réglage ou raccordement, incendie,
  accident, orage, variations de tension ou
  autres perturbations électriques comme
  par exemple, des fusibles sautés ou
  problèmes provenant du réseau, et
  défauts ou dégâts en général, considérés
  par Nilfisk-Advance comme autres que des
  défauts de fabrication ou de matières.
  ANNULATION DE LA
  GARANTIE:
  La garantie tombe, en cas de panne
  causée par l’utilisation de sacs ou de
  filtres”Non-original Nilfisk”, si le numéro
  d’identification est enlevé de l’aspirateur,
  si l’aspirateur a été réparé par un
  distributeur “non-agréé Nilfisk”.
  VALIDITÉ DE LA GARANTIE:
  Danemark, Suède, Norvège, GrandeBretagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas,
  France, Allemagne, Autriche, Suisse,
  Espagne, Portugal, Australie et la
  Nouvelle-Zélande.
  Des pièces détachées peuvent être
  différentes des originales. N’importe quelle
  garantie définie dans le guide d’utilisation
  (82350400) est remplacée par cette carte
  de garantie. Tous droits réservés.

  46

  NL

  B

  GARANTIE EN SERVICE:
  Deze Nilfisk stofzuiger heeft een
  garantie van vijf (5) jaar op de gehele
  machine, excl. mondstukken, slangen,
  stangen en andere accessoires. De garantie
  geldt voor fabrieks- en materiaalfouten
  tijdens normaal huishoudelijk gebruik en is
  inclusief vervangende onderdelen en
  arbeidsloon.
  Reparaties onder de garantie vinden
  slechts plaats indien bewezen wordt dat
  het defect binnen de garantieperiode van
  de machine opgetreden is (met een juist
  ingevuld garantiecertificaat of gedrukte/gestempelde kassabon met vermelding
  van de aankoopdatum en het soort
  machine) en mits de machine nieuw
  aangeschaft en door Nilfisk-Advance
  gedistribueerd is.
  Bij een eventuele reparatie van gebreken
  of tekortkomingen moet de klant de
  stofzuiger aan de dealer waar de
  stofzuiger gekocht is.
  Na beëindiging van eventueel benodigde
  reparaties wordt de stofzuiger voor risico
  en op kosten van Nilfisk-Advance naar de
  dealer geretourneerd.
  NIET GEDEKT DOOR DE
  GARANTIE:
  Normale slijtage van de accessoires,
  gebreken of schade direct of indirect ten
  gevolge van onjuist gebruik, zoals het
  opzuigen van bouwgruis of as, misbruik,
  nalatigheid van of gebrek aan het in
  de Gebruiksaanwijzing aangegeven
  onderhoud. Ook niet inbegrepen zijn:
  een onjuiste opstelling, montage of
  aansluiting, brand, ongevallen,
  blikseminslag of buitengewoon grote
  spanningsvariaties of andere elektrische
  storingen zoals defecte zekeringen of een
  defecte elektrische installatie op het
  elektriciteitsnet, en gebreken of schade
  in het algemeen die Nilfisk-Advance als
  een gevolg van andere oorzaken dan
  fabrieks- en materiaalfouten beschouwt.
  DE GARANTIE IS ONGELDIG:
  Bij een defect door gebruik van andere
  dan oorspronkelijke NILFISK stofzakken
  en filters. Na verwijdering van het
  identiteitsnummer van de stofzuiger. Na
  reparaties door anderen dan door NILFISK
  bevoegde dealers.
  DE GARANTIE GELDT IN:
  Denemarken, Zweden, Noorwegen,
  Groot-Brittannië, Ierland, België,
  Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
  Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en
  Nieuw-Zeeland.
  Vervangende onderdelen kunnen afwijken
  van oorspronkelijke onderdelen. Deze
  Garantiekaart vervangt alle in de
  gebruiksaanwijzing (82350400) vermelde
  garanties. Alle rechten voorbehouden. • Page 47

  A

  CH

  E

  GARANTIE UND SERVICE:
  Wir gewähren auf diesen Nilfisk Staubsauger fünf (5) Jahre Garantie. Die
  Garantie umfaßt den gesamten Staubsauger, ausschließlich der Mundstücke, des Schlauchs, der Rohre und anderem Zubehör. Die Garantie
  deckt Fabrikations- und Materialfehler, die bei normalem Gebrauch in
  privaten Haushalten festgestellt werden. Die Garantie umfaßt sowohl die
  Ersatzteile als auch den Arbeitslohn.
  Serviceleistungen werden unter dieser Garantie nur erbracht, sofern
  dokumentiert werden kann, daß die Garantieperiode des Produkts zum
  Zeitpunkt der Reklamation noch nicht abgelaufen ist (korrekt ausgefüllte
  Garantiekarte oder maschinell gestempelter Kassenbon mit Datum und
  Produktart) und unter der Voraussetzung, daß
  der Staubsauger fabrikneu in Österreich erworben wurde und von NilfiskAdvance vertrieben wird.
  Bei der Behebung von Fehlern oder Mängeln muß der Käufer den
  Staubsauger auf eigene Rechnung und eigenes Risiko bei dem Händler
  abliefern, bei dem der Staubsauger gekauft wurde - oder direkt bei
  Nilfisk-Advance. Nach Behebung der Fehler erfolgt die Rücklieferung des
  Staubsaugers an
  den Händler oder die Adresse des Kunden auf Rechnung und Risiko der
  Nilfisk-Advance.

  P

  GARANTÍA Y SERVICIO:
  Nilfisk-Advance garantiza el aspirador Nilfisk durante cinco (5) años,
  quedando cubierta toda la máquina con exclusión las boquillas,
  mangueras, tubos y otros accesorios. La garantía cubre los defectos de
  materiales y fabricación que puedan presentarse durante el uso
  doméstico normal e incluye piezas de repuesto y mano de obra.
  El servicio a prestar bajo esta garantía sólo se realizará si se puede probar
  que el defecto se ha producido dentro del período de garantía del
  producto (con un certificado de garantía cumplimentado correctamente
  o un recibo de
  caja impreso o estampado con la fecha y tipo de
  producto) y a condición de que el aspirador se haya comprado como
  producto nuevo en España y haya sido distribuido por NilfiskAdvance, S.A.
  En caso de necesidad de reparación de la máquina, el cliente deberá
  llevar el aspirador al distribuidor o tienda donde lo compró, o
  directamente a Nilfisk-Advance, S.A. Una vez realizadas las reparaciones
  necesarias, el aspirador se devolverá a la tienda o al domicilio del cliente.
  LA GARANTÍA NO CUBRE:
  El desgaste y rotura natural de accesorios, defectos o daños que se hayan
  producido como resultado directo o indirecto de uso incorrecto, como
  aspirar polvo de construcción o cenizas, abuso, pérdida o falta de
  mantenimiento según lo descrito en el Manual del Usuario.

  FOLGENDES IST VON DER GARANTIE
  AUSGENOMMEN:
  Normale Abnutzung des Zubehörs, Fehler und Schäden, die direkt oder
  indirekt durch falsche Bedienung - zum Beispiel das Aufsaugen von
  Baustellenstaub bzw. durch mißbräuchliche Anwendung, Verlust oder
  durch Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung angeführten
  Wartungsmaßnahmen entstanden sind. Außerdem sind Fehler und
  Schäden nicht gedeckt, falls diese durch falschen Einbau, falsche
  Aufstellung oder fehlerhaftes Anschließen bzw. durch Brand, Unfall,
  Blitzschlag, außergewöhnliche Spannungs-schwankungen oder andere
  elektrische Störungen, wie zum Beispiel defekte Sicherungen oder Fehler
  an den elektrischen Installationen des Versorgungsnetzes und ganz
  allgemein durch Fehler oder Schäden verursacht werden, bei denen
  Nilfisk-Advance geltend machen kann, daß diese auf andere Ursachen als
  Fabrikations- und Materialfehler zurückzuführen sind.

  Tampoco cubrirá los daños causados por: montaje, conexión incorrecta,
  fuego, accidente, rayo o fluctuación extraordinaria de voltaje u otro
  trastorno eléctrico, como los causados por uso de fusibles incorrectos o
  instalación defectuosa de la red eléctrica, ni defectos o daños en general
  que Nilfisk-Advance, S.A. considere resultado de causas distintas de
  defectos de fabricación y materiales.
  LA GARANTÍA SE ANULARÁ:
  Si el defecto es causado por filtros, bolsas o piezas NO ORIGINALES DE
  NILFISK. Si se ha eliminado el número de identificación del aspirador. Si el
  aspirador ha sido reparado por persona o taller
  no autorizado por NILFISK.

  DIE GARANTIE ERLISCHT:
  Falls ein Fehler auftritt, weil Staubsaugerbeutel und Filtersets verwendet
  werden, bei denen es sich nicht um ORIGINAL Nilfisk-Teile handelt. Falls
  die Kennummer des Staubsaugers entfernt wurde. Falls der Staubsauger
  von einem nicht-autorisierten Nilfisk-Händler repariert wurde.

  LA GARANTÍA ES VÁLIDA EN:
  Dinamarca, Suecia, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Holanda,
  Francia, Alemania, Austria, Suiza, España, Portugal, Australia y Nueva
  Zelanda.

  DIE GARANTIE GILT
  IN FOLGENDEN LÄNDERN:
  Dänemark, Schweden, Norwegen, England, Irland, Belgien, Holland,
  Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal,
  Australien und Neuseeland.

  Las piezas de repuesto pueden diferir de las originales. Cualquier garantía
  indicada en el Manual del Usuario (82350400) queda anulada
  por esta Tarjeta de Garantía. Reservados todos
  los derechos.

  Ersatzteile können von Originalteilen abweichen. Eine evtl. in der
  Gebrauchsanweisung (82350400) beschriebene Garantie wird durch diese
  Garantiekarte ersetzt. Das Recht auf Änderungen wird vorbehalten.

  47 • Page 48

  82350400 - 02/10
  Man.: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-2605 Brøndby, Denmark
  www.nilfisk-advance.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk king 535 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk king 535 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info