Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
107415575 f (05.2019)
EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-FI-ES-PT-EL-TR-
SL-HR-SK-CS-PL-HU-RO-BG-RU-ET-LV-LT-JA
VP930
Instructions for use
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  VP930
  Instructions for use

  107415575 f (05.2019)
  EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-FI-ES-PT-EL-TRSL-HR-SK-CS-PL-HU-RO-BG-RU-ET-LV-LT-JA • Page 2

  2 • Page 3

  Operating instructions .................................................................................................... 8
  Bedienungsanweisungen ............................................................................................. 14
  Instructions de fonctionnement ................................................................................... 20
  Gebruiksaanwijzingen ................................................................................................... 26
  Istruzioni per l’uso ......................................................................................................... 32
  Bruksanvisning .............................................................................................................. 38
  Bruksanvisning .............................................................................................................. 44
  Betjeningsvejledning .................................................................................................... 49
  Käyttöohje ...................................................................................................................... 55
  Instruccciones de funcionamiento .............................................................................. 60
  Instruções de Funcionamento ..................................................................................... 66
  Οδηγίες λειτουργίες ...................................................................................................... 72
  Kullanma Talimatları ...................................................................................................... 78
  Navodila za delovanje ................................................................................................... 88
  Upute za uporabu .......................................................................................................... 94
  Návod na obsluhu ......................................................................................................... 99
  Návod k obsluze .......................................................................................................... 105
  Instrukcje dotyczące obsługi ......................................................................................111
  Használati útmutató .....................................................................................................117
  Instrucţiuni de utilizare ................................................................................................ 123
  Указания за експлоатация ........................................................................................ 129
  Руководство по эксплуатации ................................................................................. 135
  Tööjuhised ................................................................................................................... 141
  Norādījumi par ekspluatāciju ...................................................................................... 147
  Naudojimo instrukcija ................................................................................................. 153
  作手順 ............................................................................................................................. 159

  3 • Page 4

  1. To open

  2. Dust bag

  3. Hose connection

  4

  4. Tools • Page 5

  5. Suction control

  7. Motor speed

  6. Start / stop

  8. Plugin for carpet nozzle

  9. Warning

  5 • Page 6

  10. Pre filter

  10. HEPA filter

  1

  2

  6 • Page 7

  7 • Page 8

  Geachte Nilfisk-klant
  Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk stofzuiger.
  Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document
  zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand.

  Symbolen voor verschillende aanwijzingen

  WAARSCHUWING
  Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

  VOORZICHTIGHEID
  Gevaar dat kan leiden tot ernstige verwondingen en schade.

  Gebruiksaanwijzing
  Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het desbetreffende land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct
  gebruik worden nageleefd.

  Functie en bedoeld gebruik
  Deze machine is voor huishoudelijk gebruik. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen
  alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebruiken.
  LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN.
  Deze machine is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof.
  Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen
  aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een
  dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook
  een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant.
  Belangrijke waarschuwingen

  WAARSCHUWING
  • Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te
  verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkeringen voor gebruik, en houdt u zich hieraan. Deze stofzuiger
  is veilig indien gebruikt voor de reinigingsfuncties die vermeld
  zijn. Mocht er schade optreden aan elektrische of mechanische
  onderdelen, dan moet de stofzuiger en/of het accessoire voor
  gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicestation of
  door de fabrikant om verdere schade aan het apparaat of verwondingen aan de gebruiker te voorkomen.
  • Voorkom elektrische schokken – Niet buiten of op natte oppervlakken gebruiken.
  • Gebruik en bewaar dit apparaat binnenshuis, in een droge omgeving, tussen 0 °C en 60 °C.
  26

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 9

  • Stopcontact uitsluitend voor bedoelde gebruik benutten.
  • Laat de machine niet achter met de stekker in het stopcontact.
  Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is of voordat onderhoud wordt gepleegd.
  • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het
  loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of
  de stofzuiger niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties
  uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer
  rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met de stofzuiger
  over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen
  houden.
  • Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende onderdelen.
  Plaats geen objecten in openingen en gebruik de machine niet
  als de openingen geblokkeerd zijn. Houdt openingen vrij van
  stof, pluizen, haar en alles wat verder de luchtstroom kan hinderen.
  • Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk stof.
  • Gebruik dit apparaat niet om scherpe voorwerpen, zoals naalden
  of stukjes glas, op te zuigen.
  • Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.
  • Verzamel geen items die branden of roken, zoals sigaretten,
  lucifers of hete as.
  • Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen.
  • Gebruik het apparaat alleen als de stofzuigerzak en filters correct zijn geplaatst.
  • Gebruik alleen originele stofzuigerzakken, originele filters en
  originele accessoires van uw leverancier. Bij gebruik van andere
  stofzuigerzakken of filters vervalt de garantie.
  • Als de stofzuiger niet goed werkt of gevallen, beschadigd, buiten
  gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar
  een servicecenter of een dealer.
  • Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, schakel deze
  dan onmiddellijk uit.
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  27 • Page 10

  • Gebruikers moeten grondig worden opgeleid in het gebruik van
  deze machines.
  • Deze machine is alleen voor droog gebruik.
  • Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan in de mechanische
  of elektrische veiligheidsonderdelen.
  CENELEC landen (AT-BE-BG-HR-CY-CZ-DK-EE-FI-FR-DEGR-HU-IS-IE-IT-LV-LT-LU-MK-MT-NL-NO-PL-PT-RO-ES-SK-SlSE-CH-TR-GB):
  • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
  ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of
  verstandelijke beperking of gebrek aan ervaring, mits ze onder
  toezicht staan of aanwijzingen krijgen over een veilig gebruik van
  het apparaat en ze de risico’s van het gebruik begrijpen.
  • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.
  • Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden
  door kinderen die niet onder toezicht staan.
  Buiten CENELEC landen:
  • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij dit
  plaatsvindt onder toezicht of op aanwijzing van een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.
  Dubbel geïsoleerde apparaten

  VOORZICHTIGHEID
  • Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding met de
  door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
  • Controleer, VOORDAT U DE STEKKER VAN UW STOFZUIGER IN HET STOPCONTACT STEEKT, het typeplaatje op het
  apparaat om te zien of het nominaal vermogen valt binnen 10%
  van het beschikbaar vermogen.
  • Dit apparaat beschikt over dubbele isolatie. Gebruik alleen identieke reserveonderdelen. Zie instructies voor het onderhoud aan
  dubbel geïsoleerde apparaten.

  28

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 11

  In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen in plaats van
  aarding. Er zit geen aarding op een dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook aarding
  geïnstalleerd worden. Het onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer
  nauwkeurig en vakkundig werk, en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde
  monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat dienen precies hetzelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. Een dubbel geïsoleerd apparaat is
  gemarkeerd met de woorden “DUBBELE ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSOLEERD”. Het
  symbool (vierkant in een vierkant) kan ook op het product gebruikt worden.
  De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkeld snoer dat, indien beschadigd,
  vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Dit is verkrijgbaar bij geautoriseerde servicecentra en dealers, en dient geplaatst te worden door opgeleide medewerkers.

  Elektrische aansluiting

  WAARSCHUWING
  • De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel
  of stekker beschadigd zijn. Controleer de kabel en stekker
  regelmatig op beschadigingen. Indien deze beschadigd zijn,
  mogen zij uitsluitend door Nilfisk of een erkende Nilfisk Service
  Dealer worden gerepareerd teneinde gevaarlijke situaties te
  voorkomen.
  • Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen.
  • Trek de stekker niet los door aan de kabel te trekken. Houd bij
  het loshalen de stekker vast en niet de kabel. De stekker moet
  altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat wordt begonnen met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine of de kabel.
  Gevaarlijke materialen

  WAARSCHUWING
  Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of
  dodelijke verwondingen leiden.
  Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of dodelijke
  verwondingen leiden.
  • Voor de gezondheid gevaar
  • Hete materialen (smeulende sigaretten, hete as enz.)
  • Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine,
  oplosmiddelen, zuren, logen enz.)
  • Brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, aluminiVertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  29 • Page 12

  umstof enz.).
  Service en onderhoud
  • Berg dit apparaat binnenshuis op, in een droge omgeving.
  • Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzuigerzak.
  • Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek of een vochtige doek
  met een beetje schoonmaakmiddel.
  • Bestel originele accessoires bij de plaatselijke leverancier.
  • Neem voor onderhoud contact op met de plaatselijke leverancier.

  Aansprakelijkheid
  Nilfisk kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die is veroorzaakt
  door een onjuist gebruik of door wijziging van het apparaat. Ga naar onze website op
  www.nilfisk.com voor aanwijzingen en informatie over het gebruik.

  WEEE
  Het symbool
  geeft aan dat dit apparaat niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden ingezameld. Breng oude apparaten voor recycling
  naar een inzamelpunt voor gebruikte apparaten.

  30

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 13

  WAARSCHUWING
  Zorg dat de stroomkabel niet in contact komt met de roterende borstels.
  Specificaties
  Beschermingsgraad (vocht, stof)

  V

  Beschermingsklasse (elektrisch)

  W

  Luchtstroom met slang en buis
  Zuigkracht met slang en buis

  VP930 220-240V
  IP 20
  II

  litres/sec

  33

  W

  240

  Vibratie ISO 5349 ah

  m/s2

  ≤ 2,5

  Hoofdfilter, oppervlak

  cm

  2400

  Capaciteit stofzak

  litres

  15

  kg

  7,9

  Gewicht

  2

  Filter
  Nominaal voermogen
  Geluidsvermogenniveau, IEC 60704-2-1:2015

  HEPA H13
  W

  760

  dB(A)

  71

  Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

  EG Verklaring van overeenstemming
  Wij,
  Nilfisk A/S
  Kornmarksvej 1
  DK-2605 Brøndby, DENEMARKEN
  Verklaart hierbij dat het product:
  Product Stofzuiger - Consumer - droog
  Beschrijving 220-240V, 50/60Hz, IPX0
  Type: VP930
  Voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:
  EN 60335-1:2012+A11:2014
  EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 55014-2:2015
  EN 61000-3-2:2014
  EN 61000-3-3:2013
  EN 50581:2012
  EN 60312-1:2017

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  EN 60704-2:2015

  Op grond van de bepalingen in:
  2014/35/EC
  2014/30/EU
  2011/65/EC
  2009/125/EC
  666/2013/EC
  Hadsund 29-08-2017

  Esben Graff
  VP Portfolio Management, Consumer

  31 • Page 14

  HEAD QUARTER
  DENMARK

  Nilfisk A/S
  Kornmarksvej 1
  DK-2605 Broendby
  Tel.: (+45) 4323 8100
  Website: www.nilfisk.com
  SALES COMPANIES
  ARGENTINA

  Nilfisk Argentina
  Herrera 1855 Piso 4° B Ofic 405
  Ciudad de Buenos Aires
  Tel.: (+54) 11 6091 1576
  Website: www.consumer.nilfisk.com.ar
  AUSTRALIA

  Nilfisk Pty Ltd
  Unit 1/13 Bessemer Street
  Blacktown NSW 2148
  Tel.: (+61) 2 98348100
  Website: www.consumer.nilfisk.com.au
  AUSTRIA

  Nilfisk GmbH
  Metzgerstrasse 68
  5101 Bergheim bei Salzburg
  Tel.: (+43) (0)662/45 6400-90
  Website: www.nilfisk.at
  BELGIUM

  Nilfisk n.v-s.a.
  Riverside Business Park
  Boulevard Internationalelaan 55
  Bâtiment C3/C4 Gebouw
  Bruxelles 1070
  Tel.: (+32) 2 467 60 50
  Website: www.consumer.nilfisk.be
  BRAZIL

  Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
  Rua Professor Affonso José Fioravante,
  110 - City Jaraguá São Paulo SP 02998-010 Brasil
  Tel.: (+11) 3959-0300
  Website: www.nilfisk.com.br
  CANADA

  Nilfisk Canada
  240 Superior Boulevard
  Mississauga, Ontario L5T 2L2
  Tel.: (+1) 800-668-8400
  Website: www.nilfisk.ca
  CHILE

  Nilfisk S.A.
  Salar de Llamara 822, Pudahuel
  Centro Empresaial Enea (Fase 2)
  8320000 Santiago
  Tel.: (+56) 2684 5000
  Website: www.nilfisk.cl
  CHINA

  Nilfisk
  4189 Yindu Road
  Xinzhuang Industrial Park
  201108 Shanghai
  Tel.: (+86) 21 3323 2000
  Website: www.nilfisk.cn
  CZECH REPUBLIC

  Nilfisk s.r.o.
  VGP Park Horní Počernice
  Do Čertous 1/2658
  193 00 Praha 9
  Tel.: (+420) 244 090 912
  Website: www.consumer.nilfisk.cz
  DENMARK

  Nilfisk Danmark A/S
  Industrivej 1
  Hadsund, DK-9560
  Tel.: 72 18 21 20
  Website: www.consumer.nilfisk.dk
  FINLAND

  Nilfisk Oy
  Kovuhaankuja 1
  01510 Vantaa
  Tel.: (+358) 207 890 600
  Website: www.consumer.nilfisk.fi
  FRANCE

  Nilfisk SAS
  26 Avenue de la Baltique
  Villebon sur Yvette
  91978 Courtaboeuf Cedex
  Tel.: 01 69 59 87 00
  Website: www.consumer.nilfisk.fr
  GERMANY

  Nilfisk GmbH
  Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
  89287 Bellenberg
  Tel.: (+49) (0)7306/72-444

  Website: www.consumer.nilfisk.de
  GREECE

  Nilfisk A.E.
  Αναπαύσεως 29
  Κορωπί Τ.Κ. 194 00
  Tel.: (30) 210 911 9600
  Website: www.consumer.nilfisk.gr
  HOLLAND

  Nilfisk B.V.
  Versterkerstraat 5
  1322 AN Almere
  Tel.: (+31) 36 5460760
  Website: www.consumer.nilfisk.nl
  HUNGARY

  Nilfisk Kft.
  II. Rákóczi Ferenc út 10
  2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
  Tel.: +24/507-450
  Website: www.nilfisk.hu
  INDIA

  Nilfisk India Limited
  Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th floor, Unit No. 403
  Cardinal Gracious Road, Chakala
  Andheri (East) Mumbai 400 099
  Tel.: (+91) 22 6118 8188
  Website: www.nilfisk.in
  IRELAND

  Nilfisk Limited
  1 Stokes Place
  St. Stephen’s Green
  Dublin 2
  Tel.: (+353( (0)1 294 3838
  Website: www.nilfisk.ie
  ITALY

  Nilfisk SpA
  Strada Comunale della Braglia, 18
  26862 Guardamiglio (LO)
  Tel.: (+39) (0) 377 414021
  Website: www.nilfisk.it
  JAPAN

  Nilfisk Inc.
  1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
  Yokohama, 223-0059
  Tel.: (+81) 45548 2571
  Website: www.nilfisk.com
  MALAYSIA

  Nilfisk Sdn Bhd
  Sd 33, Jalan KIP 10
  Taman Perindustrian KIP
  Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Tel.: +603 6275 3120
  Website: www.nilfisk.com
  MÉXICO

  Nilfisk de México S. de R.L. de C.V.
  Pirineos 515, Int. 60-70
  Zona Industrial Benito Juárez
  Queretaro, QRO, CP 76120
  Tel.: (+52) (442) 427 77 91
  Website: www.nilfisk.com
  NORWAY

  Nilfisk AS
  Bjørnerudveien 24
  1266 Oslo
  Tel.: (+47) 22 75 17 80
  Website: www.consumer.nilfisk.no
  PERU

  Nilfisk S.A.C.
  Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú
  Lima
  Tel.: (511) 435-6840
  Website: www.nilfisk.com
  POLAND

  Nilfisk Sp. Z.O.O.
  Millenium Logistic Park
  ul. 3 Maja 8, Bud. B4
  05-800 Pruszków
  Tel.: (+48) 22 738 3750
  Website: www.consumer.nilfisk.pl
  PORTUGAL

  Nilfisk Lda.
  Sintra Business Park
  Zona Industrial Da Abrunheira
  Edificio 1, 1° A
  P2710-089 Sintra
  Tel.: (+351) 21 911 2670
  Website: www.nilfisk.pt
  RUSSIA

  Nilfisk LLC
  Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
  127015 Moscow
  Tel.: (+7) 495 783 9602
  Website: www.consumer.nilfisk.ru

  SINGAPORE

  Den-Sin
  22 Tuas Avenue 2
  639453 Singapore
  Tel.: (+65) 6268 1006
  Website: www.densin.com
  SLOVAKIA

  Nilfisk s.r.o.
  Bancíkovej 1/A
  SK-821 03 Bratislava
  Tel.: (+421) 910 222 928
  Website: www.consumer.nilfisk.sk
  SOUTH AFRICA

  Nilfisk (Pty) Ltd
  Kimbult Office Park, 1504 Coleen Road
  Laser Park, Honeydew
  Johannesburg
  Tel.: (+27) 118014600
  Website: www.nilfisk.com
  SOUTH KOREA

  Nilfisk Korea
  #204 2F Seoulsup Kolon Digital Tower
  25 Seongsuil-ro 4-gil,
  Seongdong-gu, Seoul
  Tel.: (+82) 2 3474 4141
  Website: www.nilfisk.co.kr
  SPAIN

  Nilfisk S.A.U
  Paseu del Rengle, 5 Planta. 9-10
  08302 Mataró
  Tel.: (34) 93 741 2400
  Website: www.consumer.nilfisk.es
  SWEDEN

  Nilfisk AB
  Taljegårdsgatan 4
  431 53 Mölndal
  Tel.: (+46) 31 706 73 00
  Website: www.consumer.nilfisk.se
  SWITZERLAND

  Nilfisk AG
  Ringstrasse 19
  Kircheberg/Industri Stelz
  9500 Wil
  Tel.: (+41) 71 92 38 444
  Website: www.consumer.nilfisk.ch
  TAIWAN

  Nilfisk Ltd
  Taiwan Branch (H.K)
  No. 5, Wan Fang Road
  Taipei
  Tel.: (+88) 6227 00 22 68
  Website: www.nilfisk.tw
  THAILAND

  Nilfisk Co. Ltd.
  89 Soi Chokechai-Ruammitr
  Viphavadee-Rangsit Road
  Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
  Tel.: (+66) 2275 5630
  Website: www.nilfisk.co.th
  TURKEY

  Nilfisk A.S.
  Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
  Ümraniye, 34775 Istanbul
  Tel.: +90 216 466 94 94
  Website: www.consumer.nilfisk.com.tr
  UNITED ARAB EMIRATES

  Nilfisk Middle East Branch
  SAIF-Zone
  P.O. Box 122298
  Sharjah
  Tel.: (+971) (0) 655-78813
  Website: www.nilfisk.com
  UNITED KINGDOM

  Nilfisk Ltd.
  Nilfisk House, Bowerbank Way
  Gilwilly Industrial Estate, Penrith
  Cumbria CA11 9BQ
  Tel: (+44) (0) 1768 868995
  Website: www.consumer.nilfisk.co.uk
  VIETNAM

  Nilfisk Vietnam
  No. 51 Doc Ngu Str.
  P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
  Hanoi
  Tel.: (+84) 761 5642
  Website: www.nilfisk.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk VP930 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk VP930 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,87 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Nilfisk VP930

Nilfisk VP930 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Nilfisk VP930 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten

Nilfisk VP930 Bedienungsanleitung - Französisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info