Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Handleiding en tips voor gebruikers
Passie voor kofe.
NIVONA Cooler
NICO100
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NIVONA Cooler
  Handleiding en tips voor gebruikers

  Passie voor koffie.

  NICO100

  NL • Page 2

  1

  A

  Koeler

  B

  Voedingsadapter

  C

  Siliconen melkslang

  D

  Slangadapter

  E

  Deksel van koeler

  F

  Opening voor slang

  G

  Schakelaar
  (aan de achterzijde)

  E

  F
  A
  G

  B
  Beste klant,
  Gefeliciteerd en bedankt dat u hebt gekozen voor een van de kwaliteitsproducten van NIVONA.
  Voor optimaal plezier van uw nieuwe NIVONA-apparaat leest u deze handleiding zorgvuldig door en
  let u met name op de veiligheidstips voordat u het apparaat in gebruik neemt.
  Bewaar deze handleiding goed. Misschien hebt u hem later nog nodig of wilt u hem doorgeven aan
  een toekomstige eigenaar als u ooit het NIVONA-apparaat van de hand wilt doen.
  Geniet van uw koffie en van dit geweldige apparaat van NIVONA.

  C
  D

  Gekocht op

  Plaats, datum

  NL

  NL

  19 • Page 3

  1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.................................................................................................20
  2. INHOUD VAN DE VERPAKKING............................................................................................21
  3. BEDOELD GEBRUIK............................................................................................................21
  4. BEDIENING........................................................................................................................21
  5. REINIGING EN ONDERHOUD...............................................................................................22
  6. PROBLEMEN OPLOSSEN....................................................................................................22
  7. TECHNISCHE GEGEVENS....................................................................................................22

  Zorg dat de stroomtoevoer en stekker droog zijn voordat u ze gebruikt.
  Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde elektriciteitskabel.
  Bedien het apparaat nooit met natte handen.
  Dompel het apparaat of de voedingsadapter nooit in water.
  Gebruik het apparaat nooit op een heet oppervlak.
  Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur.
  Bescherm het apparaat, de voedingseenheid en de snoeren tegen warmte en vocht.

  8. KLANTENSERVICE, GARANTIE, MILIEU...............................................................................22

  1 . Veiligheidsinstructies
  • Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een goedgekeurde AC/DCstroomvoorziening met 100-240 V 50/60 Hz input, 12 V ZLVS output conform de
  EN 60335-vereisten.
  • Koppel de stroomvoorziening nooit los bij de verbindingskabel.
  • Als de stroomvoorziening is beschadigd, moet u een nieuwe stroomvoorziening
  gebruiken van hetzelfde type en conform dezelfde vereisten.
  • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en personen met
  verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of gebruik aan ervaring of kennis, onder voorbehoud dat er toezicht is of instructies zijn gegeven voor
  een veilig gebruik van het apparaat en met betrekking tot eventuele risico’s.
  • Bewaar en gebruik het apparaat buiten het bereik van kinderen.
  • Als het apparaat zichtbaar is beschadigd, mag u het niet meer gebruiken.
  • Open of repareer het apparaat niet zelf. Eventuele reparaties aan dit apparaat
  mogen alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.
  • Ondeskundige reparaties kunnen grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.
  • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
  – alvorens u reinigings of onderhoudswerkzaamheden verricht
  – na elk gebruik
  • Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
  • Zorg dat de warmte die tijdens het gebruik wordt gegenereerd, voldoende kan
  ontsnappen. Zorg voor een goede luchtcirculatie dat het apparaat niet te dicht
  bij muren of objecten staat.
  • Vergelijk de voltagewaarden op het naamplaatje met de bestaande energievoorziening.

  20

  NL

  2. Inhoud van de verpakking
  Zie afbeelding 1:


  A Koeler
  B Voedingsadapter
  C Siliconen melkslang
  D Slangadapter
  Bedieningsinstructies

  3. Bedoeld gebruik
  Het apparaat is bedoeld om melk te koelen (uitsluitend in originele verpakking) voor espresso en
  koffiezetapparaten. De toevoerslangen van espresso en koffiezetapparaten kunnen via de openingen
  aan de zijkanten van het apparaat worden geleid.
  Het apparaat is ook geschikt om andere levensmiddelen in de oorspronkelijke verpakking te koelen.
  Opgelet: Het is niet toegestaan om vloeistof rechtstreeks in het apparaat te schenken.
  Opgelet: Bewaar geen explosieve substanties in dit apparaat, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.
  NIVONA Apparate GmbH geeft geen garantie in geval van onjuist gebruik.

  4. Bediening
  Voordat u het nieuwe apparaat gaat gebruiken, dient u het omwille van de hygiëne van binnen en van
  buiten te reinigen met een vochtige doek (zie ook de alinea ‘Reiniging en onderhoud’).
  Volg de informatie in de gebruikershandleiding van uw koffiezetapparaat bij gebruik van de melkkoeler.
  ➔➔ Open het deksel (E) van de NIVONA-koeler (A) en plaats de melk die u wilt koelen in de originele
  verpakking in het apparaat.
  ➔➔ Plaats de meegeleverde slang (C) helemaal tot op de bodem in de melk.
  ➔➔ Sluit de siliconen melkslang (C) van de NIVONA-koeler aan op de melktoevoer van uw
  koffiezetapparaat. Gebruik de slangadapter (D).
  ➔➔ Plaats de slang in de daarvoor bestemde opening en sluit het deksel.
  ➔➔ Sluit het apparaat aan op een stopcontact met behulp van de netadapter (B) en zet de schakelaar
  aan de achterzijde van het apparaat (G) in stand ‘1’ om het koelproces te starten.
  ➔➔ Als u het koelproces wilt stoppen, zet u de schakelaar in stand ‘0’.
  ➔➔ Als u het apparaat niet meer wilt gebruiken, schakelt u het apparaat uit (stand ‘0’) en trekt u de
  stekker uit het stopcontact.

  NL

  21 • Page 4

  5. Reiniging en onderhoud
  ➔➔ Trek voor elke reinigingsbeurt de stekker uit het stopcontact.
  Volg de reinigingsinstructies in de gebruikershandleiding van uw koffiezetapparaat.
  Opgelet: Reinig het apparaat nooit onder stromend water, zelfs niet in spoelwater.
   pgelet: Gebruik geen schuurmiddelen of harde voorwerpen om het apparaat schoon te maken. Hiermee
  O
  kunt u het apparaat beschadigen.
  ➔➔ Reinig de binnen en buitenkant van het apparaat af en toe met een vochtige (geen natte) doek.
  ➔➔ Reinig de melktoevoer volgens de instructies van de fabrikant van het koffiezetapparaat. Reinig
  de slang dagelijks als er geen instructies zijn.
  Opgelet: Reiniging en gebruikersonderhoud mag nooit zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

  6. Problemen oplossen

  Algemene voorwaarden voor garantie en klantenservice
  In het bijgevoegde document vindt u gedetailleerde informatie over de algemene voorwaarden voor
  garantie en klantenservice.
  Weggooien van het oude apparaat en de verpakking
  Bewaar de oorspronkelijke verpakking. Deze kan worden gebruikt om het apparaat te beschermen
  voor het geval u het moet terugsturen naar de klantenservice.
  Elektrische en elektronische apparaten bevatten dikwijls waardevol, maar soms milieuonvriendelijk
  materiaal, en mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen schadelijk
  zijn voor de gezondheid en het milieu wanneer ze met het restafval worden verwerkt of achtergelaten.
  Geef uw oude of onherstelbaar beschadigde apparaat daarom af bij uw lokale milieustraat of een
  recyclingcentrum.
  Meer informatie kunt u krijgen bij de dealer van wie u het apparaat hebt gekocht, bij uw gemeente of
  afvalinzamelaar.

  Deze lijst wil niet volledig zijn.
  Storingen

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing voor het probleem

  Het apparaat werkt niet – het
  lampje brandt niet.

  Er staat geen stroom op het
  stopcontact.

  ➔➔ Probeer een ander stopcontact.

  De netadapter is defect.

  ➔➔ Vervang de netadapter door
  een andere adapter van
  hetzelfde type en dezelfde
  specificaties.

  Het apparaat koelt niet (stekker De binnenventilator of het
  zit in het stopcontact, lampje
  koelelement is defect.
  brandt)

  NIVONA Apparate GmbH
  Südwestpark 90
  D-90449 Nürnberg
  www.nivona.com
  © 2017 by NIVONA

  ➔➔ De reparatie mag alleen
  worden uitgevoerd door een
  erkend after-sales onderhoudsbedrijf.

  7. Technische gegevens
  Brutocapaciteit
  1l
  Voedingsspanning
  100-240 V 50/60 Hz via netadapter
  Stroomverbruik
  23 W
  Gewicht van koeler
  2,6 kg
  Afmetingen
  150 x 315 x 270 mm
  Temperatuurbereik Koelen tot 22 °C lager dan de omgevingstemperatuur, maar nooit lager
  dan 3 °C

  8. Klantenservice, garantie, milieu
  Klantenservice
  NIVONA-producten worden gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Als u vragen hebt over
  uw apparaat, neem dan schriftelijk contact met ons op. Alleen met uw actieve steun kunnen we onze
  producten verbeteren en verder ontwikkelen tot ze volledig aan uw wensen voldoen.

  22

  NL

  NL

  23


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nivona NICO 100 - Cooler wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nivona NICO 100 - Cooler in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Nivona NICO 100 - Cooler

Nivona NICO 100 - Cooler Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Nivona NICO 100 - Cooler Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Nivona NICO 100 - Cooler Bedienungsanleitung - Französisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info