Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/99
Nächste Seite
Naslaginformatie
97©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
de beperkingen van het gebruik van radio-apparatuur in brandstofopslag-
plaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt
gewerkt.
Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemar-
keerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische over-
slag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder
andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne
deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaal bevat en andere plaatsen
waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.
Voertuigen
De telefoon mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden geïnstal-
leerd en onderhouden. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar ople-
veren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.
Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog
op de juiste wijze is gemonteerd en naar behoren functioneert.
Zorg ervoor dat de telefoon, telefoononderdelen of -accessoires zich niet in
dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen
of explosieven.
Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt
opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare
draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt
opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto
kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.
Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van
draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, het
draadloze telefoonnetwerk verstoren en bovendien illegaal zijn.
Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het
gebruik van telefoondiensten wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen
worden ondernomen.
Alarmnummer kiezen
Belangrijk! Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon
gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken
en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor verbin-
dingen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gegaran-
deerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt
97

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nokia 7110 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nokia 7110 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Nokia 7110

Nokia 7110 Bedienungsanleitung - Deutsch - 108 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info