549764
1
Zoom out
Zoom in
Nova
Prima Nova D6
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het scherm verschijnt niet.
Het scherm verdwijnt kort nadat de
unit werd ingeschakeld, of de unit kan
niet worden ingeschakeld.
De unit is niet ingeschakeld. Druk op de toets Aan/Uit.
De batterijen zijn leeg. Laad de batterijen op terwijl de unit uit staat.
Verwijder de batterijen gedurende 30
seconden voor u de unit weer inschakelt.
De laadindicator op de lader
brandt niet of knippert rood.
Een slecht contact tussen de batterijen
en de unit.
Maak de batterijklemmen in het batterijvak
schoon en buig ze naar buiten. Maak de contacten
van de batterijen schoon. (ontvetten)
De adapter is niet op de lader aangesloten. Sluit de adapter aan op het stopcontact en
de lader.
De adapter is aangesloten op een defect
stopcontact.
Als het stopcontact een aan/uit-schakelaar heeft,
moet die aan staan.
De batterijen zijn niet geladen.
(Zie ook hierboven.)
De laadindicator op de lader is
aan, maar verandert niet van rood
naar groen, zelfs niet na 48 uren.
De batterijen zijn volledig leeg. Laat de batterijen gedurende 2 dagen
opladen terwijl de unit uitgeschakeld is.
De batterij is versleten.
LET OP: de garantie geldt niet voor
de batterijen!
Koop nieuwe batterijen bij uw handelaar.
Geen geluid in de parent unit. Het volume staat af. Pas het volume aan.
Geen contact tussen de baby unit en de
parent unit.
De units zijn ingesteld op verschillende
DSIP-codes, SIP-kanaalcodes en/of kanalen.
Stel voor beide units dezelfde digitale codes
en/of kanalen in.
De parent unit geeft aan dat het
bereik overschreden is.
De baby unit staat niet aan. Zet de baby unit aan.
De units zijn ingesteld op verschillende
DSIP-codes, SIP-kanaalcodes en/of kanalen.
Stel voor beide units dezelfde digitale codes
en/of kanalen in.
Buiten bereik. Verkort de afstand. Plaatselijke omstandig-heden
kunnen het bereik drastisch verminderen. Probeer
de kanalen te veranderen. Laat
de batterijen ten minste 12 uur opladen.
Interferentie tijdens het zenden. Te grote afstand tussen de units. Verkort de afstand.
Plaatselijke omstandigheden, interferentie. Verplaats de units een klein beetje.
Plaatselijke omstandigheden kunnen niet
worden veranderd. Probeer om lichtdimmers
of andere elektrische geluidsbronnen uit te
schakelen.
Units hebben zelden een defect;
Luid gekraak/gepiep. Units staan te dicht bij elkaar. Vergroot de afstand.
Volume staat te hoog. Pas het volume aan.
Kort bereik Versleten of lege batterijen. Controleer de batterijen zoals hierboven
aangegeven.
Plaatselijke omstandigheden. Andere babyalarmen in de buurt kunnen het
bereik drastisch verminderen. Tracht om van
kanaal te veranderen of om de baby unit
en/of de parent unit van plaats te veranderen.
De parent unit geeft niet aan dat het
bereik is overschreden, zelfs als de
baby unit uit staat.
Een andere Super Nova’s in de buurt
is ingesteld op hetzelfde kanaal en
dezelfde SIP-kanaalcode.
Dit wordt nooit veroorzaakt door een defect!
Probeer om het kanaal en de SIP-kanaalcode
te veranderen. Dat zal het probleem oplossen!
De temperatuur wordt niet getoond of
is niet correct.
Temperatuurinformatie moet
tweemaal worden ontvangen met
dezelfde waarde voor die wordt
getoond/veranderd.Wanneer de
temperatuur snel verandert, kan het
even duren voor de temperatuur op
de baby unit voldoende stabiel is om
getoond te worden op de parent unit.
Als twee Super Nova’s op hetzelfde kanaal
zitten en dezelfde SIP-kanaalcode hebben,
kunnen ze hun onderlinge temperatuurinformatie
beïnvloeden. Verander het kanaal
en/of de SIP-kanaalcode.
Precisie: ± 2°C.
RESET: bij problemen, terugkeren naar fabrieksinstelling (zie ook Quick Start)

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nova Prima Nova wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Nova Prima Nova

Nova Prima Nova Bedienungsanleitung - Englisch - 6 seiten

Nova Prima Nova Zusatzinformation - Englisch - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info