Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/52
Nächste Seite
4342
NOXON iRadio 310
Belangrijke informatie!
Veiligheid
Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op om schade te voorkomen.
Gebruik het toestel alleen binnenshuis.
Om brand, elektrische schokken of schade aan het toestel te voorkomen moet u
het op een effen en droge ondergrond plaatsen.
Gebruik het toestel niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht, verwarmingsbronnen, open vuur
en andere warmtebronnen.
Gebruik alleen de bijgeleverde netvoedingskabel. Als u het toestel geruime tijd niet
gebruikt, dient u de stekker van het toestel uit het stopcontact te verwijderen. Trek
nooit aan het snoer om kortsluiting te vermijden. Verwijder bij opkomend onweer
de stekker van het toestel uit het stopcontact.
Als het toestel aan grote temperatuurschommelingen wordt blootgesteld dient u
het ongeveer een uur te laten staan zonder het aan te sluiten. Het kan zijn dat er
zich condensvocht in het toestel heeft gevormd, waardoor het toestel niet langer
naar behoren functioneert.
Reinig de NOXON alleen met een droge, ten hoogste licht bevochtigde, pluisvri-
je doek. Reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het toestel aantasten en
mogen daarom niet gebruikt worden.
Kortom: ga op verstandige wijze met het toestel om. Opzettelijke of zelf veroor-
zaakte beschadigingen van het toestel worden niet door de garantievoorwaarden
gedekt.
Hartelijk dank.
Milieutechnische informatie
Dit product bevat batterijen waarop de Europese richtlijn EG van toepassing is. U
mag deze batterijen niet met het normale huisafval weggooien.
Dit product voldoet aan de Europese richtlijn EC en mag niet met het normale huis-
vuil worden weggegooid.
Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het op juiste wijze
afdanken van de batterijen. Hiermee helpt u het milieu te beschermen!
42

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Noxon iRadio 310 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Noxon iRadio 310 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Noxon iRadio 310

Noxon iRadio 310 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 59 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info