Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Nederlands - 2 -
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwaliceerd
personeel.
Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels
en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een
vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op of boven de
televisie (bijv. op een rek boven het toestel).
Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats
geen open vlammen zoals brandende kaarsen op of
in de buurt van de televisie.
Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische
verwarming, radiator, etc. in de buurt van het
televisietoestel.
Plaats de televisie niet op de vloer en hellende
oppervlakken.
Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u
plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en
huisdieren houden.
Bevestig de stand zorgvuldig op de televisie. Als
de stand voorzien is van schroeven, moet u deze
stevig aandraaien om te vermijden dat de televisie
zou kantelen. U mag de schroeven niet te hard
aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen
correct aanbrengen.
U mag de batterijen niet weggooien in het vuur of
met gevaarlijk en brandbaar materiaal.
Waarschuwing: Batterijen mogen niet blootgesteld
worden aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of
andere.
Opgelet
Risico op ernstige letsels of
fatale gevolgen
Risico op elektrische
schokken
Risico op gevaarlijke
spanningen
Onderhoud
Belangrijk
onderhoudscomponent
Markeringen op het product
De volgende symbolen worden gebruikt op het product
als markeerpunt voor restricties en
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke
verklaring wordt beschouwd waar het product enkel
relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke
informatie belangrijk is om veiligheidsredenen.
Klasse II apparatuur: Dit apparaat is zodanig
ontworpen dat het geen veilige aansluiting
vereist op een elektrische aarding.
Klasse II apparatuur met werkende
aarding: Dit apparaat is zodanig ontworpen
dat het geen veilige aansluiting vereist op een
elektrische aarding, de aarding wordt gebruikt
voor functionele doeleinden.
Beschermende aarding: De gemarkeerde
terminal is bedoeld voor de aansluiting van
de beschermende aarding geassocieerd met
de voedingsbedrading.
Spanning voerende terminal: De
gemarkeerde terminal(s) is/zijn
spanningvoerend onder normale operationele
voorwaarden.
Opgelet, ze de operationele instructies: De
gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de
gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.
KLASSE 1 LASER
PRODUCT: Dit product
bevat Klasse 1 laserbron
die veilig is onder redelijk
voorzienbare operationele
voorwaarden.
WAARSCHUWING
Toestellen die aangesloten zijn via de
HOOFDVERBINDING of via andere toestellen
met een aardingverbinding met de aarding van
de gebouwinstallatie – en met een monitor
distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt,
kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar
veroorzaken. De verbinding met een monitor
distributiesysteem moet daarom worden voorzien
via een toestel met elektrische isolatie onder een
bepaald frequentiebereik (galvanische isolator, zie
EN 60728-11)
WAARSCHUWING
Plaats de monitor nooit in een onstabiele of hellende
locatie. Een monitor toestel kan vallen, ernstige
letsels veroorzaken of fataal aflopen. Talrijke
letsels, in het bijzonder bij kinderen, kunnen worden
vermeden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen
te nemen, zoals:
Het
gebruik van kasten of voetstukken wordt
aanbevolen door de fabrikant van de monitor .
En
kel meubelstukken gebruiken die de monitor
veilig kunnen ondersteunen.
Ervoor zorgen dat de monitor niet over de rand
van het meubelstuk uitsteekt.
H
et monitor toestel niet op meubelstukken
plaatsen (bijvoorbeeld, kasten of boekrekken)
zonder zowel het meubelstuk als de monitor te
verankeren aan een geschikte steun.
Het monitor toestel niet op stof of ander materiaal
plaatsen
dat wordt aangebracht tussen de monitor
en het meubelstuk.
Kinderen op de hoogte brengen van de gevaren
van
het klimmen op meubelstukken om bij de
monitor of de bedieningstoetsen te raken. Als uw
bestaande monitor toestel bewaard en verplaatst
wordt, moeten dezelfde overwegingen als
hierboven worden gerespecteerd.
i
CLASS 1
LASER PRODUCT
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für OK ODL32640H-DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von OK ODL32640H-DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info