Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/62
Nächste Seite
Fax-Lab 210/Fax-Lab 210P
Fax-Lab 260/Fax-Lab 260P
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Fax-Lab 210/Fax-Lab 210P
  Fax-Lab 260/Fax-Lab 260P
  GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:

  Samenstelling:

  Olivetti I-Jet S.p.A.
  Località Le Vieux
  11020 ARNAD (Italy)

  Olivetti Tecnost, S.p.A.
  Direzione @ Home/Office
  Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

  Copyright © 2002, Olivetti
  Alle rechten voorbehouden
  De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze
  handleiding beschreven product aan te brengen.
  Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting van
  enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
  Gezien de verschillen tussen de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op
  zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij
  problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

  De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in
  overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE.
  De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk
  op het product.

  Verklaring van netwerkcompatibiliteit
  Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen, Zwitserland
  en Noorwegen.
  De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die
  overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking tot de aansluiting op
  andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw land.

  Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals
  de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:
  • verkeerde elektrische stroomvoorziening;
  • verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
  • vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de
  constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.
  Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de
  elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. • Page 3

  INHOUDSOPGAVE

  EERSTE DEEL
  VOOR HET GEBRUIK

  I METEEN AAN DE SLAG

  OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING ...................... I
  AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK ...................................... I
  AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE .................................. I
  OVER INSTALLATIE- EN INSTELLINGSPARAMETERS ................ I
  INHOUD VAN DE VERPAKKING .................................................... I

  V

  INSTALLATIEOMGEVING

  V

  AANSLUITING OP HET TELEFOONNET EN OP HET
  VOEDINGSNET

  V

  KENNISMAKING MET HET FAXTOESTEL II

  INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS

  BEDIENINGSPANEEL ................................................................... II
  BEDIENINGSPANEEL .................................................................. III
  COMPONENTEN ......................................................................... IV

  DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN ................ VI
  DATUM EN TIJD INSTELLEN ..................................................... VII

  (ONMISBAAR VOOR DE CORRECTE WERKING VAN
  HET FAXTOESTEL)

  VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK
  VERZENDEN

  VI

  VIII
  X

  EEN DOCUMENT VERZENDEN ................................................... X
  KIESTONEN HOREN BIJ HET VERZENDEN .............................. XI
  TELEFOONHOORN OPNEMEN BIJ HET VERZENDEN .............. XI

  ONTVANGEN

  XII

  MANUELE ONTVANGST............................................................. XII
  AUTOMATISCHE ONTVANGST .................................................. XII
  ONTVANGST IN DE MODUS "TELEFOON/FAX" ........................ XII
  ONTVANGST MET ANTWOORDAPPARAAT .............................. XIII

  GEBRUIK VAN DE TELEFOON

  XIII

  KOPIËREN

  XIII

  EEN OF MEER KOPIEËN MAKEN ............................................. XIII

  i • Page 4

  INHOUDSOPGAVE

  TWEEDE DEEL
  INSTALLATIE

  1

  AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET ....................................... 1
  DE TELEFOONHOORN AANSLUITEN ......................................... 3
  AANSLUITEN OP HET STROOMNET .......................................... 3
  PAPIER LADEN ............................................................................. 3
  PRINTKOP INSTALLEREN ........................................................... 4
  AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN ................................. 4
  DATUM EN TIJD INSTELLEN ....................................................... 5
  NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG .................. 5
  CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN
  DE TELEFOONLIJN ...................................................................... 6

  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN
  ONTVANGEN

  8

  VERZENDEN ................................................................................ 8
  ONTVANGEN .............................................................................. 11
  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
  PROGRAMMEREN ..................................................................... 12
  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ................................... 14

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON
  GEBRUIKEN

  17

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ............................. 17
  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES ....................................... 17
  OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK .................... 17

  HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT
  GEBRUIKEN

  18

  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ............................. 18
  KOPIËREN .................................................................................. 18
  ZO MAAKT U EEN KOPIE VAN UITSTEKENDE KWALITEIT ...... 18

  HET ANTWOORDAPPARAAT

  19

  HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT .............................................................. 19
  WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE TOEGANGSCODE
  VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT ........................................... 19
  UITGAANDE BOODSCHAPPEN ................................................. 20
  OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO’S EN
  BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN ....................................... 21
  AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN EN
  MEMO’S ...................................................................................... 22
  WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN EN
  MEMO’S ...................................................................................... 22
  BOODSCHAPPEN EN MEMO’S DOORSTUREN NAAR EEN
  TELEFOON OP AFSTAND .......................................................... 22

  ii

  HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEDIENEN ............ 23
  SPECIALE FUNCTIES VAN HET ANTWOORDAPPARAAT ......... 23
  AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS VAN
  HET ANTWOORDAPPARAAT ...................................................... 25

  GEAVANCEERD GEBRUIK

  26

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST ........ 26
  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING ...... 29
  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V.
  DE POLLINGFUNCTIE ................................................................ 30

  PROBLEMEN OPLOSSEN

  32

  WANNEER DE STROOM UITVALT ............................................. 32
  WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT ...................... 32
  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT .................................... 32
  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ............................................. 32
  FOUTCODES .............................................................................. 33
  SIGNALEN EN BERICHTEN ....................................................... 34

  ONDERHOUD

  36

  PRINTKOP VERVANGEN ............................................................ 36
  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP
  EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ................... 36
  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN .. 37
  SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN ....................... 37
  REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP SCHOONMAKEN .......... 37
  OPTISCHE SCANNER REINIGEN .............................................. 38
  BEHUIZING REINIGEN ............................................................... 38
  VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER VERWIJDEREN ... 38

  TECHNISCHE GEGEVENS

  39

  HET FAXTOESTEL ALS EEN PRINTER GEBRUIKEN 40
  VEREISTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE
  SOFTWARE ................................................................................ 40
  DE "LINKFAX" SOFTWARE INSTALLEREN ................................ 40
  DESINSTALLEREN VAN DE "LINKFAX" SOFTWARE ................. 40
  OPENEN VAN DE ONLINE DOCUMENTATIE ............................. 40
  OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE
  COMMUNICATIEPOORT ............................................................ 40

  INDEX

  41 • Page 5

  VOOR HET GEBRUIK
  OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING
  In deze handleiding worden vier modellen van het faxtoestel beschreven: het basismodel, het model met ingebouwd antwoordapparaat, en tenslotte de multifunctionele modellen (basismodel
  en model met ingebouwd antwoordapparaat) waarbij aansluiting op een PC en gebruik van een kleurenprintkop mogelijk is
  (raadpleeg voor deze laatste twee modellen tevens de documentatie
  die u in de verpakking vindt). In onderstaande beschrijving worden
  bij verschillen in de modellen steeds de volgende aanwijzingen gegeven:
  Modellen met ingebouwd antwoordapparaat: heeft betrekking
  op het "model met ingebouwd antwoordapparaat" en op het "multifunctionele model met ingebouwd antwoordapparaat".
  Multifunctionele modellen: heeft betrekking op het "multifunctionele basismodel" en op het "multifunctionele model met ingebouwd
  antwoordapparaat".
  Basismodel: Heeft alleen betrekking op het "basismodel".
  De handleiding is bij uitzondering in twee delen onderverdeeld: in
  het eerste deel "Kennismaking met het faxtoestel" en "Meteen
  aan de slag" vindt u een beknopte beschrijving van het faxapparaat,
  zodat u het direct kunt installeren en gebruiken, zij het met een
  minimum van zijn mogelijkheden.
  Na deze eerste fase, kunt u het tweede deel van de handleiding
  raadplegen. Dit biedt u een diepgaander overzicht van het
  faxapparaat en van zijn talrijke functies.

  AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK


  Probeer nooit het faxtoestel zelf te repareren of aan te passen
  indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de behuizing verwijdert, riskeert u een elektrische schok of
  andere verwondingen. Neem dus geen risico’s en roep er een
  gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
  Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker
  uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of
  spanningsstoten te voorkomen.
  In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat zowel
  van het stopcontact als van de telefoonlijn af te koppelen
  om mogelijke beschadiging ervan te voorkomen.
  In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u geen
  telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het toetsenbord
  wordt uitgeschakeld.
  Wanneer het echter absoluut noodzakelijk is in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren, moet u een noodtelefoon
  van een goedgekeurd type gebruiken die u direct op het faxtoestel
  kunt aansluiten.

  AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE  Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond, vrij
  van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of anderen
  kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
  Houd het toestel uit de buurt van water, damp, en hevige warmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en stel het ook
  niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.


  Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of elektronische apparaten zoals radio’s, TV’s e.d., die storingen kunnen
  veroorzaken.
  Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen
  die de ventilatieruimte beperken. De ideale omgevingsvoorwaarden zijn temperaturen tussen de 5° en 35°C en een
  relatieve vochtigheid tussen de 15% en 85%.
  Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de voorzijde voor de originele en ontvangen of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.

  OVER INSTALLATIE- EN
  INSTELLINGSPARAMETERS
  Op nationaal vlak kunnen de standaard waarden voor elke installatie- en instellingsparameter variëren naargelang de vereisten of de
  specifieke behoeften van de gebruiker. Daarom zijn deze instellingen
  niet altijd identiek aan de instellingen die in de handleiding zijn vermeld. We raden u dan ook aan ze af te drukken voordat u wijzigingen
  aanbrengt.

  INHOUD VAN DE VERPAKKING
  Behalve het faxtoestel en deze handleiding vindt u het volgende in
  de verpakking:  Telefoonsnoer.
  Telefoonstekker (indien voorzien).
  Verpakking met een eerste monochromatische printkop in dotatie
  (niet navulbaar).
  Telefoonhoorn.
  Papiersteun.
  Masker met aanduidingen in de landstaal voor het middengedeelte
  van het bedieningspaneel.
  Lijst van de servicecentra van Olivetti (Olivetti Customer Service).
  Alleen voor multifunctionele modellen
  Installatie-CD van de Linkfax software (om het faxtoestel als printer te gebruiken).
  Opbergkistje voor printkop.

  OPMERKING
  Alleen voor multifunctionele modellen
  De kleurenprintkop, die nodig is tijdens het gebruik van
  het faxtoestel als kleurenprinter, wordt niet standaard bij
  het faxtoestel geleverd. (Raadpleeg de code achterin deze
  handleiding voor het aanschaffen ervan).
  De parallelle kabel, die nodig is voor het aansluiten van het
  faxtoestel op de PC, wordt niet standaard bij het
  faxtoestel geleverd.

  I • Page 6

  KENNISMAKING MET HET FAXTOESTEL
  BEDIENINGSPANEEL
  In de figuur wordt het bedieningspaneel van de modellen met ingebouwd antwoordapparaat getoond. De toetsen in de tweede rij van links
  en de LED

  , hebben uitsluitend betrekking op het antwoordapparaat en worden in het betreffende hoofdstuk beschreven.
  REDUCTIE-TOETS

  Verkleint of vergroot de te
  kopiëren documenten (alleen
  met het document in de ADF).

  RESOLUTIE-TOETS

  Past de resolutie aan van de
  te kopiëren documenten (alleen met het document in de
  ADF).

  Alleen modellen met ingebouwd antwoordapparaat
  Zie beschrijving in het betreffende hoofdstuko.

  ALLEEN MODELLEN MET INGEBOUWD ANTWOORDAPPARAAT

  CONTRAST-TOETS

  Past het contrast aan van
  de te kopiëren documenten
  (alleen met het document in
  de ADF).

  KOPIEER-TOETS

  Starten van het kopiëren
  (alleen met het document
  in de ADF).

  FUNCTIETOETS

  Geeft toegang tot de
  programmeermodus.
  Selecteert menu’s en submenu’s.

  RECALL-TOETS

  Met de hoorn van de haak, om toegang te
  krijgen tot de speciale functies die het
  telefoonbedrijf biedt, algemeen bekend als
  REGISTER RECALL (R-functie).

  II

  ANTWOORDAPPARAAT-TOETSEN

  Aan: er zijn reeds beluisterde boodschappen of memo’s in het geheugen aanwezig.
  Knippert: er zijn af te drukken documenten, nieuwe boodschappen of memo’s in het
  geheugen aanwezig.
  Uit: het geheugen is leeg.

  FOUTEN-LED

  Signaleert een storing tijdens verzending of ontvangst.

  NUMERIEKE

  TOETSEN

  Vormen van het fax- of telefoonnummer.
  Automatisch selecteren, bij langer dan een
  seconde ingedrukt houden, van het eraan toegewezen telefoon- of faxnummer
  (nadat dit geprogrammeerd is) (‘one-touch’
  kiesfunctie).
  Instellen van numerieke gegevens.
  Selecteren van cijfers en alfanumerieke
  tekens tijdens het instellen van nummers
  en namen.

  Zenden bij toonkiesmodus een
  toon in de lijn voor speciale telefoondiensten.
  Voor het selecteren van de "vorige" en "volgende" speciale tekens en symbolen tijdens het
  instellen van namen.
  Alleen

  :

  vormt

  de

  afstandsbedieningscodes.
  Tijdelijke omschakeling van de
  kiesmodus, voor of na het vormen van het telefoon- of
  faxnummer, van puls naar toon. • Page 7

  KENNISMAKING MET HET FAXTOESTEL
  BEDIENINGSPANEEL

  LIJN-TOETS

  STOP-TOETS

  Voert een document uit de ADF uit.
  Schakelt de LED " " uit.
  Plaatst het faxtoestel opnieuw in de
  standby-modus.
  Onderbreekt het programmeren, een
  verzending, een ontvangst of het kopiëren.

  Hiermee kan men de lijn
  nemen: komt overeen
  met het opnemen van
  de hoorn.

  TOETS

  LAST TX/PAUSE

  Bij tweemaal indrukken, opnieuw vormen van
  het laatst gekozen
  faxnummer (alleen met het
  document in de ADF) of
  het laatste telefoonnummer.
  Last een pauze in tijdens
  het direct vormen van het
  telefoon- of faxnummer.

  TOETS

  na drukken op de toets

  TOETS

  TOETS

  SPEED DIAL /CLEAR

  TOETS

  RX MODE/HOLD

  Selecteert de diverse ontvangstmethoden.
  Voor tijdelijke onderbreking van de verbinding tijdens
  een telefoongesprek.

  Gevolgd door twee numerieke toetsen
  (01-32) selecteert deze toets automatisch
  (na programmering) het eraan toegewezen telefoon- of faxnummer.
  Annuleert verkeerde instellingen.

  TOETS

  .

  RESOLUTION

  Stemt de resolutie af op de te verzenden documenten (alleen met het document in de ADF).
  Voor selecteren van de "vorige" waarden van
  een parameter.
  Voor verplaatsen van de cursor naar "links" tijdens het instellen van nummers en namen.
  Voor het "verlagen" van het luidsprekervolume

  START-TOETS

  Start de ontvangst van een document.
  Start de verzending van het document
  nadat het faxnummer is gevormd
  (alleen met het document in de ADF).
  Bevestigt de selectie van menu’s en
  submenu’s, parameters en betreffende
  waarden en gaat over naar de volgende procedure.

  CONTRAST

  Stemt het contrast af op de te verzenden documenten (alleen met het document in de ADF).
  Voor selecteren van de "volgende" waarden van
  een parameter.
  Voor verplaatsen van de cursor naar "rechts"
  tijdens het instellen van nummers en namen.
  Voor het "verhogen" van het luidsprekervolume

  na drukken op de toets

  .

  EXTERNAL

  Met het faxtoestel aangesloten op een privé-centrale:
  Wanneer deze toets wordt ingedrukt voordat het telefoon- of faxnummer
  wordt gevormd, heeft men toegang tot het openbare net.

  III • Page 8

  KENNISMAKING MET HET FAXTOESTEL
  COMPONENTEN
  In de figuur zijn de externe en interne onderdelen geïllustreerd die de vier modellen van het faxtoestel gemeen hebben. De tweede rij
  toetsen op het linker gedeelte van het bedieningspaneel heeft uitsluitend betrekking op modellen met ingebouwd antwoordapparaat.
  De parallelle interface is alleen aanwezig bij multifunctionele modellen.

  AANSLUITBUSSEN EN (ALLEEN BIJ
  MULTIFUNCTIONELE MODELLEN) PARALLELLE

  PAPIERINVOER VOOR STANDAARD PAPIER (ASF)
  POORT

  Afstelbaar op de vlgende papierformaten: A4, Letter, Legal.
  Maximumcapaciteit: 40 vel van 80 gr/m2.

  VERLENGSTUK

  PAPIERSTEUN

  PAPIERGELEIDER
  PAPIERGELEIDERS
  DISPLAY
  Weergave, op twee regels van elk 16
  tekens: Datum en tijd, menu-items, foutberichten, resolutie- en contrastwaarden
  en, bij het model met ingebouwd antwoordapparaat, het totaal aantal ontvangen boodschappen.

  TELEFOONHOORN

  DEKSEL

  AUTOMATISCHE INVOER VOOR TE VERZENDEN
  (ADF)

  EN TE KOPIËREN DOCUMENTEN

  Maximumcapaciteit: 5 vel A4, Letter en Legal
  1 vel A5

  OPTISCHE SCANNER

  LUIDSPREKER

  PRINTKOPCOMPARTIMENT

  BEDIENINGSPANEEL

  UITGANG VOOR ORIGINELE EN ONTVANGEN OF GEKOPIEERDE DOCUMENTEN

  TYPEPLAATJE MACHINE
  (ZIE ONDERZIJDE)

  PRINTKOPCOMPARTIMENT

  IV • Page 9

  METEEN AAN DE SLAG
  In dit gedeelte, zoals reeds gezegd, vindt u een basisbeschrijving van het faxtoestel, met de procedures voor het installeren en direct gebruiken
  van het faxtoestel, zij het met een minimum van zijn mogelijkheden. Voor een optimaal gebruik van het faxtoestel, kunt u de specifieke
  hoofdstukken raadplegen.
  Aangezien dit gedeelte zo is samengesteld dat het u geleidelijk en systematisch vertrouwd maakt met het faxtoestel, kunt u het beste de
  onderwerpen doornemen in de volgorde waarin zij hieronder worden behandeld.

  INSTALLATIEOMGEVING
  Plaats het faxtoestel op een stevige ondergrond. Zorg ervoor dat rond het apparaat voldoende ventilatieruimte vrij blijft.
  Houd het toestel op afstand van sterke warmtebronnen, van stoffige en vochtige plaatsen. Stel het ook niet bloot aan direct zonlicht.

  AANSLUITING OP HET TELEFOONNET EN OP HET VOEDINGSNET
  Het faxtoestel aansluiten op de telefoonlijn
  BELANGRIJK
  Het faxtoestel is ingesteld om te worden aangesloten op het openbare telefoonnet. Indien u het op
  een privé-lijn wilt aansluiten en ook op een openbaar net wilt gebruiken, raadpleeg dan "Configuratie voor de kenmerken van de telefoonlijn", in
  het hoofdstuk "Installatie".

  De telefoonhoorn aansluiten

  A

  B

  V • Page 10

  METEEN AAN DE SLAG
  Het faxtoestel op het voedingsnet aansluiten
  BELANGRIJK

  BELANGRIJK

  Alvorens het toestel aan te sluiten, het klemmetje verwijderen waarmee de printerwagen is geblokkeerd door het
  lipje omhoog te trekken (zie onderstaande figuur).

  De stekker van de voedingskabel kan van land tot land
  verschillen.

  B

  A

  INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL)
  Wanneer het faxtoestel eenmaal op het voedingsnet is aangesloten, voert het automatisch een korte test uit om te controleren of alle componenten correct werken, en daarna
  verschijnen op het display (bijna altijd in het engels) de
  volgende berichten.

  DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND
  INSTELLEN
  +

  Op de bovenste regel:

  AUTOMATIC RX
  of, bij modellen met ingebouwd antwoordapparaat, wordt
  bovendien het totaal aantal ontvangen boodschappen weergegeven, in dit geval "00".

  AUTOMATIC RX

  ENGLISH
  /

  En afwisselend op de onderste regel:

  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt

  CHECK PRINT HEAD
  SET DATE/TIME

  Om het faxtoestel in staat te stellen correct te werken,
  moet u uw taal en land instellen.

  VI

  Om de gewenste taal te selecteren. Bijvoorbeeld:

  NEDERLANDS

  00

  BELANGRIJK

  Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

  een bestemmingsland. Bijvoorbeeld:

  EUROPA
  /

  Om het gewenste land te selecteren. Bijvoorbeeld:

  HOLLAND
  Indien uw land niet aanwezig is onder de op het display
  weergegeven landen, raadpleeg dan onderstaande tabel: • Page 11

  METEEN AAN DE SLAG
  Op het display verschijnt:

  LAND

  TE SELECTEREN LAND

  Argentinië

  AMERICA LATINA

  Australië
  België
  Brazilië
  Chili
  China
  Colombia

  NZL/AUSTRALIA
  BELGIUM
  BRASIL
  AMERICA LATINA
  CHINA
  AMERICA LATINA

  Denemarken
  Duitsland
  Finland
  Frankrijk
  Griekenland
  Hong Kong

  DANMARK
  DEUTSCHLAND
  FINLAND
  FRANCE
  INTERNATIONAL
  SINGAPORE

  /

  India
  Israël
  Italië
  Luxemburg
  Mexico
  Nederland

  INDIA
  ISRAEL
  ITALIA
  BELGIUM
  AMERICA LATINA
  HOLLAND

  /

  Nieuw Zeeland
  Norwegen
  Oostenrijk
  Peru
  Portugal
  Rest van de wereld

  NZL/AUSTRALIA
  NORGE
  ÖSTERREICH
  AMERICA LATINA
  PORTUGAL
  INTERNATIONAL

  Singapore
  Spanje
  Taiwan
  UK
  Uruguay
  Venezuela

  SINGAPORE
  ESPAÑA
  TAIWAN
  U.K.
  AMERICA LATINA
  AMERICA LATINA

  Zuid Afrika
  Zweden
  Zwitserland

  S. AFRICA
  SVERIGE
  SCHWEIZ

  Om de instelling te bevestigen.
  Om de procedure te beëindigen.

  DATUM EN TIJD INSTELLEN
  De eerste keer dat u het faxtoestel aansluit op het
  voedingsnet of elke keer dat er een stroomonderbreking is, moet u de datum en tijd instellen zoals
  hieronder beschreven.
  Wanneer ze eenmaal zijn ingesteld, kunnen de datum en
  tijd worden gewijzigd, zie "Datum en tijd wijzigen", in het
  hoofdstuk "Installatie".

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  DATUM:DD/MM/JJ
  /

  Om een ander formaat te selecteren, drukt u op de toetsen
  |/}.
  Op het display verschijnt:

  UUR : 24 U
  Om het andere formaat te selecteren (12 uur), drukt u op |/}.
  Op het display verschijnt:

  DD/MM/JJ UU:MM
  25-07-02
  11:23
  Voer de juiste datum en tijd in (bijv. 26-07-02; 12:00). Telkens wanneer u een cijfer invoert gaat de cursor naar het
  volgende teken.

  DD/MM/JJ UU:MM
  26-07-02
  12:00
  /

  Indien u slechts bepaalde cijfers wilt wijzigen, verplaatst u
  de cursor naar de gewenste positie d.m.v. de toetsen |/}
  en overschrijft u de gegevens met de juiste cijfers.
  Om de instelling te bevestigen. De instelprocedure van de
  datum en tijd is beëindigd. De nieuwe datum en tijd worden
  automatisch bijgewerkt en op elke verzonden pagina afgedrukt.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  OPMERKING
  Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt de letter
  "p" (post meridiem) of de letter "a" (ante meridiem). Om van "a"
  naar "p" te gaan of andersom, plaatst u de cursor met de toetsen
  |/} onder de letter en drukt op de toets
  .
  Indien u denkt dat u een fout heeft gemaakt of als u de procedure wilt onderbreken, drukt u op de toets

  .

  OPMERKING
  Denk eraan dat de standby-modus aangeeft dat het toestel niet
  actief is en dat dit de modus is waarin u programmeringen kunt
  uitvoeren.

  VII • Page 12

  METEEN AAN DE SLAG
  VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK
  Het afdrukpapier laden

  A

  B

  BELANGRIJK
  Duw de vellen via de regelhendel aan (zie onderstaande
  afb.) tot zij tegen de linker en rechter zijkant van de papierlade liggen.

  C

  VIII • Page 13

  METEEN AAN DE SLAG
  De printkop plaatsen
  BELANGRIJK

  BELANGRIJK

  Met de eerste printkop in dotatie kunt u tot 80 pagina’s
  afdrukken*. Met de in de handel verkrijgbare
  printkoppen, met een grotere capaciteit, kunt u tot 500
  pagina’s afdrukken*.
  * Op basis van de Test Chart ITU-TS n.1 (zwartdekking
  3,8%)

  Denk eraan dat om te telefoneren, het origineel niet in de
  automatische documentinvoer (ADF) moet zijn geplaatst.

  A

  B

  c

  d

  BELANGRIJK
  Denk eraan dat u, nadat de eerste printkop in dotatie
  is opgeraakt, alleen niet navulbare printkoppen
  gebruikt (monoblok).

  BELANGRIJK
  Indien na installatie van de printkop opnieuw het bericht "BEKIJK PRINTKOP" op het display verschijnt,
  kunt u proberen de printkop te verwijderen om hem
  vervolgens opnieuw - maar met een beetje meer druk
  - te installeren. Indien het bericht niet verdwijnt, de
  printkop verwijderen en de elektrische contacten van
  zowel de printkop als de wagen reinigen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen", in
  het hoofdstuk "Onderhoud".

  OPMERKING
  Nadat de printkop is geïnstalleerd, start het faxtoestel de
  reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden,
  afgesloten door:
  • het afdrukken, op een automatisch ingevoerd vel, van het
  onderstaande diagnose-resultaat:
  - een schaalverdeling, om de inktstroom en de elektrische circuits van de printspuitmonden te controleren.
  - een set grafische en tekstelementen, voor het beoordelen van de printkwaliteit.
  • weergave op het display van het bericht: "BEKIJK AFDRUK", "1 = UIT 0 = HERHAAL".
  Onderzoek de printtest als volgt:

  IX • Page 14

  METEEN AAN DE SLAG
  • Controleer de schaalverdeling: als er geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen in de zwarte zones
  aanwezig zijn, is de printkop correct geïnstalleerd en werkt
  normaal. Stel de waarde in op 1. Het faxtoestel komt in de
  oorspronkelijke standby-modus terug en is klaar voor gebruik. Op het display verschijnt het bericht:

  WERKING AUTO 00
  25-07-02
  11:23
  • Als u echter onderbrekingen of witte lijnen aantreft, de
  waarde 0 instellen om vooral de spuitmond-reiniging te herhalen: als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat geeft, de procedure nog eenmaal herhalen. Als hierna
  de printkwaliteit nog te wensen overlaat, de elektrische contacten en spuitmonden reinigen zoals aangegeven in "Elektrische contacten van de printkop reinigen" en "Spuitmonden van de printkop reinigen", hoofdstuk "Onderhoud".

  BELANGRIJK
  Wanneer de inkt in de printkop bijna op is, verschijnt op het
  display:

  INKT BIJNA OP
  Gelijktijdig drukt het faxapparaat een blad af om u te waarschuwen dat de inkt bijna op is en dat u de printkop binnenkort moet
  vervangen.
  Wanneer de inkt op is, verschijnt op het display:

  GEEN INKT MEER!
  De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in
  het hoofdstuk "Onderhoud".
  Voor de aanschaf van nieuwe printkoppen, wordt verwezen naar de codes achterin deze handleiding.
  Nadere informatie over een correct gebruikt van de inktkoppen, vindt u in "Aanwijzingen m.b.t. de printkoppen",
  in het hoofdstuk "Installatie".

  VERZENDEN
  Volgens onderstaande procedures kunt u het faxtoestel direct gebruiken voor eenvoudige verzendingen. Bedenk in elk geval, dat er nog
  meer procedures zijn voor het nummer vormen (via one-touch-toetsen en snelkiescodes, etc.) en dat het faxtoestel ook andere verzendfuncties
  heeft (uitgestelde verzending, circulaire, verzending uit het geheugen, etc.) die echter eerst geprogrammeerd moeten worden (zie "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren" en "Verzenden", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").

  BELANGRIJK
  Bij elk type verzending moet het origineel in de automatische documentinvoer gestoken zijn (ADF). Denk er dus
  aan, alvorens de verzending te starten, altijd het origineel
  zonder te forceren in de ADF te steken met de te verzenden
  kant naar onder gericht.

  EEN DOCUMENT VERZENDEN
  Indien deze symbolen u niet voldoende zeggen:

  è

  è

  kunt u het beste de onderstaande instructies lezen:
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectie(standaard).
  velijk, NORMAL en
  Om de contrast- en resolutiewaarden te wijzigen zie "Afstellen van contrast en resolutie", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".
  /

  X

  Vorm het nummer (max. 32 cijfers) van de correspondent
  aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke
  toetsenbord. • Page 15

  METEEN AAN DE SLAG
  Om de verzending te starten.

  De verzending starten zodra u de faxtoon van de corres-

  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display. Daarna wordt de
  oorspronkelijke standby-modus opnieuw weergegeven.

  pondent hoort.
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display.

  OPMERKING
  Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de
  cursor met behulp van de toetsen |/} op het verkeerde
  nummer en overschrijft het met het juiste nummer. Om het
  nummer volledig te wissen, drukt u op de toets

  .

  TELEFOONHOORN

  OPNEMEN BIJ HET

  VERZENDEN
  Indien deze symbolen u niet voldoende zeggen:

  OPMERKING

  è

  è

  è

  Indien u de verzending wilt onderbreken, dan drukt u op
  de toets

  . Het faxtoestel zal het document automatisch

  uit de ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standbymodus komen.
  Indien het te verwijderen document meer dan één pagina
  telt, moet u voordat u op

  kunt u het beste de onderstaande instructies lezen:
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectie(standaard).
  velijk, NORMAL en

  drukt om de eerste pagina te

  verwijderen, eerst handmatig alle andere pagina's verwijderen.

  Om de contrast- en resolutiewaarden te wijzigen zie "Afstellen van contrast en resolutie", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".

  KIESTONEN HOREN BIJ HET VERZENDEN

  Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display
  verschijnt:

  VORMING TELNR.

  Indien deze symbolen u niet voldoende zeggen:
  /
  è

  è

  è

  kunt u het beste de onderstaande instructies lezen:
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectie(standaard).
  velijk, NORMAL en
  Om de contrast- en resolutiewaarden te wijzigen zie "Afstellen van contrast en resolutie", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".
  Om de kiestonen te horen. Op het display verschijnt:

  VORM NUMMER
  /

  Vorm het nummer (max. 32 cijfers) van de correspondent
  aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke
  toetsenbord.

  Vorm het nummer (max. 32 cijfers) van de correspondent
  aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke
  toetsenbord.
  Als het faxtoestel van uw correspondent op automatische
  ontvangst is ingesteld, hoort u de toon van het
  faxapparaat.
  Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand de
  telefoon opnemen, en moet u hem vragen op de starttoets van zijn faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u
  de faxtoon hoort.
  Om de verzending te starten.
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display. Daarna wordt de
  oorspronkelijke standby-modus opnieuw weergegeven.

  OPMERKING
  Indien u na de verzending de hoorn van de haak hebt laten
  liggen, geeft het faxtoestel een geluidssignaal om u te waarschuwen.

  XI • Page 16

  METEEN AAN DE SLAG
  ONTVANGEN
  Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax worden verzonden op vier manieren ontvangen. U kunt de gewenste modus activeren
  te drukken: manuele ontvangst, automatische ontvangst, automatische ontvangst in de modus "TELEFOON/

  door op de toets

  FAX" en ontvangst met antwoordapparaat.

  MANUELE

  ONTVANGST IN DE MODUS “TELEFOON/FAX”

  ONTVANGST

  Manuele ontvangst is geschikt wanneer u aanwezig bent en persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.

  TELEFOON/FAX 00

  Indien deze symbolen u niet voldoende zeggen:

  è

  è

  Tot op het display verschijnt:
  U hebt het faxtoestel geprogrammeerd om in de modus telefoon/
  fax te ontvangen. Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus
  gedraagt, is afhankelijk van wie hem belt en van uw aan-/afwezigheid bij ontvangst. Het volgende schema geeft de procedure weer:

  è

  Na twee belsignalen (standaard ingestelde waarde).

  kunt u het beste de onderstaande instructies lezen:
  Tot op het display verschijnt:

  TELEFOON/FAX geactiveerd.

  HANDMATIG 00
  Neem bij overgaande telefoon de hoorn op om de verbin-

  Oproep afkomstig van
  FAXTOESTEL.

  Oproep afkomstig van
  TELEFOON.

  Uw toestel komt in automatische
  ontvangst.

  Uw faxtoestel geeft 20 seconden lang
  een geluidssignaal (standaard ingestelde waarde). Op het display verschijnt: "TELEFOONOPROEP".

  ding tot stand te brengen. Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt een
  faxbericht te ontvangen. Op het display verschijnt:

  VERBINDING
  De 20 seconden zijn verstreken
  en u hebt de hoorn niet opgenomen.

  Haak de hoorn in.
  Het faxtoestel begint te ontvangen en op het display verschijnt informatie over de ontvangst zoals het faxnummer
  van de afzender of, indien geprogrammeerd, zijn naam.
  Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt het bericht
  "ONTVANGST OK" enkele seconden lang op het display;
  daarna keert het toestel naar de standby-modus terug.

  Uw faxtoestel komt in automatische ontvangst. Het wacht ca.
  30 seconden om een document
  ontvangen, daarna komt het vanzelf weer in de standby-modus
  terug.

  OPMERKING
  Indien u een ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de toets
  om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke
  standby-modus te plaatsen.

  AUTOMATISCHE

  De correspondent belde op voor
  een gesprek; zodra het gesprek
  beëindigd is kunt u de hoorn opleggen.

  ONTVANGST

  De correspondent vraagt of hij u
  een document kan zenden.

  Automatische ontvangst is geschikt wanneer u afwezig bent maar
  toch documenten wilt ontvangen. Dit is de modus waarin uw faxtoestel
  is ingesteld; mocht dat niet het geval zijn, druk dan op
  display verschijnt:

  WERKING AUTO 00
  XII

  tot op het
  Uw faxtoestel staat klaar voor
  ontvangst. • Page 17

  METEEN AAN DE SLAG
  ONTVANGST

  MET ANTWOORDAPPARAAT

  IIn deze ontvangstmodus ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert eventuele boodschappen en geeft de verbinding
  over aan het faxtoestel als de correspondent een document wil verzenden.
  Tot op het display verschijnt:

  AWA / FAX 00
  Bij modellen met ingebouwd antwoordapparaat wordt dit bericht
  alleen weergegeven als u uitgaande boodschap 1 hebt opgenomen (raadpleeg het hoofdstuk "Het antwoordapparaat").
  Indien u een extern antwoordapparaat aansluit, moet het aantal
  belsignalen waarna het antwoordapparaat geactiveerd wordt, lager
  zijn dan het aantal belsignalen dat op het faxtoestel is ingesteld (zie
  "Aantal belsignalen wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

  GEBRUIK VAN DE TELEFOON
  Als u de lijn neemt door opnemen van de hoorn, beschikt u over alle functies die een normale telefoon biedt.
  Hiertoe behoort ook de functie R (REGISTER RECALL, geactiveerd met de toets

  , na programmering zie "Configuratie voor de

  kenmerken van de telefoonlijn", hoofdstuk "Installatie") die toegang biedt tot speciale diensten die door de netwerkcentrale worden
  geboden.
  U hebt tevens beschikking over de volgende functies:  Oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie hieronder "Opbellen via de one-touchtoetsen" en "Opbellen via de snelkiescodes", hoofdstuk "Het faxtoestel als een telefoon gebruiken".  Tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door indrukken van de toets

  (HOLD). U kunt het gesprek voortzetten zodra u

  dezelfde toets weer indrukt.

  KOPIËREN
  EEN OF MEER KOPIEËN MAKEN

  Om de gewenste zoom-waarde te kiezen: "100%", "140%",

  Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel ook als een
  kopieerapparaat gebruiken. De kwaliteit van de kopie is
  afhankelijk van de waarden voor contrast en resolutie
  die u m.b.v. de toetsen

  en

  instelt voordat u de

  kopie maakt.
  Steek het document in de ADF.

  of "70%".
  indien u slechts een enkele

  Druk direct op de toets

  kopie wilt maken, of voer het gewenste aantal kopieën in
  (max. 9) voordat u op de toets

  drukt. Het faxtoestel

  slaat de pagina's waaruit het document bestaat een voor
  een op, alvorens de kopieën te maken.

  OPMERKING

  Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor het

  Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, drukt u twee-

  contrast, de resolutie en de reproductie: respectievelijk
  NORMAL, TEKST en 100%.

  maal op de toets

  Om het gewenste type contrast te kiezen: "LICHT", "DONKER" of "NORMAL".
  Om het gewenste type resolutie te kiezen: "TEKST" of

  : eerst om het origineel uit de ADF te

  verwijderen, en daarna om het faxtoestel opnieuw in de
  oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
  Indien het te verwijderen document verscheidene pagina's
  telt, dient u alle andere pagina's handmatig te verwijderen
  voordat u op de toets

  drukt om de eerste uit te voeren.

  "FOTO".
  XIII • Page 18 • Page 19

  INSTALLATIE
  AANSLUITEN

  Indien u het extra apparaat niet direct op het stopcontact "TEL"
  kunt aansluiten, gebruik dan de adapter (van land tot land verschillend).

  OP HET TELEFOONNET

  Aangezien de telefoonaansluiting van het faxtoestel, het externe antwoordapparaat, de extra telefoon of andere apparaten
  afhankelijk is van nationaal geldende normen die van land
  tot land verschillen, worden in onderstaande schema's enkele voorbeelden gegeven. Indien echter in uw land de aansluiting op het telefoonnet in uw land anders is dan in de schema's,
  richt u dan naar de in uw land geldende normen.

  AANSLUITING

  Indien het net waarop het faxtoestel wordt aangesloten meer dan
  één stopcontact in serie telt, moet u het faxtoestel op het
  primaire stopcontact aansluiten.
  (Aansluiting geval 2)
  1. Steek de connector of stekker (van land tot land verschillend) van
  het extra apparaat in de aansluitstekker (zie betreffend schema).
  (Aansluiting geval 3)

  VAN HET FAXTOESTEL

  1. Steek de stekker van het extra apparaat in het telefoonstopcontact
  (zie betreffend schema).

  1. Steek de connector van het telefoonsnoer in de aansluitbus "LINE"
  van het toestel (zie schema's "geval 1", "geval 2" of "geval 3").
  2. Steek de connector of stekker (indien voorzien) aan het andere
  uiteinde van het telefoonsnoer in het telefoonstopcontact (zie schema's "geval 1", "geval 2" of "geval 3").

  AANSLUITING VAN ANDERE APPARATUUR
  (ANTWOORDAPPARAAT, EXTRA TELEFOON,

  Indien u dit wenst kunt u via de speciale adapter (zoals bij aansluiting geval 1), nog een apparaat op de telefoonaansluitbus "TEL"
  op het faxtoestel aansluiten.

  ENZ.)

  (Aansluiting geval 1)
  1. Verwijder eventueel het afdekplaatje van de aansluitbus "TEL" op
  het faxtoestel, steek vervolgens de connector van het telefoonsnoer van het extra apparaat in deze aansluitbus (zie betreffende
  schema).

  AANSLUITING

  GEVAL

  1
  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX

  B

  Aansluitbussen

  EXTRA

  TELEFOON OF ANDERE

  LINE
  TEL

  APPARATEN

  ANDERE

  APPARATEN

  D
  B

  D

  1 • Page 20

  AANSLUITING

  GEVAL

  2

  C

  FAX

  B

  Aansluitbussen

  EXTRA

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  KABEL

  LINE

  B
  C

  TELEFOON OF ANDERE

  APPARATEN

  AANSLUITING

  GEVAL

  3 (DUITSLAND)

  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX

  B
  LINE

  Aansluitbussen

  EXTRA

  TELEFOON OF ANDERE

  APPARATEN

  ANDERE

  APPARATEN

  AANSLUITING

  GEVAL

  B
  C

  C

  D

  D

  3 (OOSTENRIJK)

  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX

  B
  LINE

  Aansluitbussen

  EXTRA

  TELEFOON OF ANDERE

  APPARATEN

  ANDERE

  2

  APPARATEN

  C

  D

  B

  C

  D • Page 21

  DE TELEFOONHOORN

  AANSLUITEN

  PAPIER LADEN

  1. Steek de connector van het snoer van de hoorn in de aansluitbus
  op het faxtoestel.
  met het symbool
  2. Leg de hoorn op de haak.

  AANSLUITEN OP HET STROOMNET
  OPMERKING

  Alvorens het faxtoestel aan te sluiten op het voedingsnet, moet u het blokkeerklemmetje van de printwagen
  verwijderen door het lipje, dat uit de documentinvoer steekt,
  omhoog te trekken.
  1. Steek de stekker van het stroomsnoer in het netstopcontact.
  Het faxtoestel voert automatisch een test uit om te controleren of alle
  componenten correct werken, en daarna verschijnt op het display:

  WERKING AUTO
  BEKIJK PRINTKOP
  Bij de modellen met ingebouwd antwoordapparaat, wordt naast
  het bericht "WERKING AUTO", bovendien het totaal aantal ontvangen boodschappen weergegeven, in dit geval "00":

  WERKING AUTO OO
  BEKIJK PRINTKOP

  1. Steek het verlengstuk van de papiersteun in de spleet en duw
  hem aan tot hij vast zit.
  2. Houd het papier bovenaan vast en laat het in de ASF glijden
  zonder het te kreuken en zonder druk uit te oefenen.
  3. Duw het papier tegen de linkerkant van de ASF met behulp van
  de papiergeleider.

  OPMERKING

  Wanneer u de ASF bijvult, moet u het 'nieuwe' papier onder
  en niet op het 'oude' plaatsen.

  OPMERKING

  Dankzij het geheugen van het faxtoestel kan het evengoed
  tot een maximum van 21 pagina's ontvangen, ook als u
  het papier niet heeft bijgevuld.

  CONTROLEREN

  OPMERKING

  Na het handmatig afstellen van de papierinvoer (ASF) moet
  u tevens, om de correcte werking van het faxtoestel te
  garanderen, controleren of het ingestelde afdrukformaat
  op het faxtoestel overeenkomt met het papierformaat dat
  u wilt gebruiken.

  Het toestel wordt permanent aangesloten, zo staat het 24
  uur per dag klaar om documenten te ontvangen en te verzenden.
  Wenst u het uit te schakelen, dan moet u de stekker van
  het stroomsnoer uit het stopcontact trekken, want het
  apparaat heeft geen aan/-uitschakelaar.

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  OPMERKING

  Mochten de berichten niet in uw landstaal weergegeven
  worden, dan kunt u de gewenste "TAALKEUZE" maken door
  achtereenvolgens op de volgende toetsen te drukken:
  +

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  Op het display verschijnt de taal waarin de be-

  Tot op het display verschijnt:

  richten worden weergegeven.
  /

  PRINTER PARAMET.

  Om de gewenste taal te selecteren.

  Op het display verschijnt:

  FORMAAT : A4

  Om de instelling te bevestigen.
  Om de procedure te beëindigen.

  VAN HET INGESTELDE AFDRUKFORMAAT OP

  HET FAXTOESTEL

  /

  Druk op |/} tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven.

  3 • Page 22

  AUTOMATISCHE

  Om de instelling te bevestigen.

  REINIGINGS- EN CONTROLEPROCEDURE VAN

  DE SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP

  Op het display verschijnt:

  WERKING AUTO
  BEKIJK PRINTKOP

  PRINTKOP

  INSTALLEREN

  Nadat de printkop is geïnstalleerd, start het faxtoestel de reinigingsen controleprocedure van de spuitmonden, afgesloten door:
  • het afdrukken, op een automatisch ingevoerd vel, van het
  onderstaande diagnose-resultaat:
  - een schaalverdeling, om de inktstroom en de elektrische
  circuits van de printspuitmonden te controleren.
  - een set grafische en tekstelementen, voor het beoordelen van de printkwaliteit.
  • weergave op het display van het bericht: "BEKIJK AFDRUK",
  "1 = UIT 0 = HERHAAL".
  Onderzoek de printtest als volgt:
  • Controleer de schaalverdeling: als er geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen in de zwarte zones
  aanwezig zijn, is de printkop correct geïnstalleerd en werkt
  normaal. Stel de waarde in op 1. Het faxtoestel komt in de
  oorspronkelijke standby-modus terug en is klaar voor gebruik.
  Op het display verschijnt het bericht:

  WERKING AUTO 00
  25-07-02
  11:23
  • Als u echter onderbrekingen of witte lijnen aantreft, de
  waarde 0 instellen om vooral de spuitmond-reiniging te herhalen: als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat
  geeft, de procedure nog eenmaal herhalen. Als hierna de
  printkwaliteit nog te wensen overlaat, de elektrische contacten
  en spuitmonden reinigen zoals aangegeven in "Elektrische
  contacten van de printkop reinigen" en "Spuitmonden
  van de printkop reinigen", hoofdstuk "Onderhoud".

  AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN
  1-2 Til het deksel van het printkopcompartiment omhoog door uw
  vinger in de uitsparing in het midden te plaatsen, zoals aangegeven in de figuur.
  3. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de spuitmonden terwijl u hem aan de greep vasthoudt.
  4. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
  5. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten
  naar de voorkant van het faxtoestel gericht.
  6. Duw de printkop in de richting van de pijl aan tot u een klik hoort,
  die aangeeft dat hij goed zit en sluit het deksel van het
  printkopcompartiment.

  Bij de basismodellen kunt u alleen monochromatische
  printkoppen gebruiken (zwart), terwijl u bij multifunctionele modellen zowel monochromatische printkoppen als
  kleurenprintkoppen kunt gebruiken. Denk er echter aan dat u in
  beide gevallen alleen monoblok (niet navulbare) printkoppen
  kunt gebruiken.


  monochromatische printkoppen voor dagelijks gebruik als
  faxtoestel of ook als zwart/wit printer;  kleurenprintkoppen, voor gebruik als kleurenprinter.

  OPMERKING

  OPMERKING

  Indien na installatie van de printkop opnieuw het bericht "BEKIJK PRINTKOP" op het display verschijnt, kunt u proberen
  de printkop te verwijderen om hem vervolgens opnieuw maar met een beetje meer druk - te installeren. Indien het
  bericht niet verdwijnt, de printkop verwijderen en de elektrische contacten van zowel de printkop als de wagen reinigen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen", in het hoofdstuk "Onderhoud".

  OPMERKING

  De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in
  het hoofdstuk "Onderhoud".

  4

  Alleen voor multifunctionele modellen
  Als u een kleurenprintkop hebt geïnstalleerd, worden de
  ontvangen documenten niet direct afgedrukt maar naar
  het geheugen van het faxtoestel gezonden. Aangezien het
  faxtoestel geen documenten meer kan ontvangen wanneer
  het geheugen vol is, moet u nooit vergeten de
  monochromatische printkop weer te installeren zodra het
  dagelijks gebruik van het faxtoestel wordt hervat.
  Aangezien u de printkop regelmatig zult vervangen naargelang de
  gebruiksfunctie van het faxtoestel, dient u op het volgende te letten:


  de printkop niet aanraken of neerleggen op de spuitmonden
  of op de contacten; • Page 23  probeer de printkop niet bij te vullen: u zou de printkop of
  het faxtoestel kunnen beschadigen;  leg de niet gebruikte printkop altijd terug in het kistje:

  /

  Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} op het foutieve teken en overschrijft u het met
  het juiste teken.
  Om de naam volledig te annuleren.
  Om bijvoorbeeld de naam "LARA" in te voeren, gaat
  u als volgt te werk:
  Tot u de letter "L" geselecteerd heeft.
  Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.
  Tot u de letter "R" geselecteerd heeft.
  Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.
  Om de naam te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Zo garandeert u een lange levensduur en afdrukkwaliteit van de
  printkop.

  DATUM EN TIJD INSTELLEN

  TEL. NUMMER
  Voer nu het faxnummer in volgens onderstaande aanwijzingen:

  FAXNUMMER

  Indien de datum en de tijd op het display niet juist zijn, kunt
  u beide op elk willekeurig moment wijzigen.

  Op het display verschijnt:

  VORM UW NUMMER

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Volg vanaf hier de eerder beschreven procedure in "Datum en tijd instellen", hoofdstuk "Meteen aan de slag".

  NU ONTBREKEN UW NAAM EN
  FAXNUMMER NOG
  Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam(max. 16 tekens)
  en nummer (max. 20 cijfers) onveranderd tot ze opnieuw
  gewijzigd worden, en worden op elke door uw
  correspondent ontvangen pagina afgedrukt.
  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Tot op het display verschijnt:

  NAAM ZENDER
  Op het display verschijnt:

  VORM UW NAAM
  -

  Om de tekens van elke toets cyclisch te selecteren.

  /

  Om de cursor een positie te verplaatsen of een spatie in te
  voegen drukt u op |/}.

  /

  Om een aantal speciale symbolen in uw naam in te voegen,
  bijv. &.

  INSTELLEN

  /

  Voer uw faxnummer in.

  /

  Om een spatie in te voegen drukt u op |/}.
  Wanneer u een fout maakt, gaat u te werk zoals bij het
  instellen van uw naam.
  Indien u de internationale code wilt invoeren, gebruikt u in
  plaats van de nullen de toets *; op het display verschijnt het
  symbool +.
  Om het faxnummer te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  PLAATS

  VAN NAAM EN FAXNUMMER

  De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en
  aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus
  vlak onder de bovenkant van de pagina, of binnen de
  tekstzone en dus met een grotere bovenmarge.
  Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
  tekstzone te plaatsen.
  Plaats wijzigen:
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  5 • Page 24

  Op het display verschijnt:

  AANSLUITEN OP EEN

  PARAMETERS

  Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het ook
  op een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u als volgt
  te werk:

  Tot op het display verschijnt:

  KOPREGEL BINNEN
  /
  Druk op |/} om de andere parameter te selecteren.

  KOPREGEL BUITEN
  Om de instelling te bevestigen.  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-  dus te plaatsen.

  INSTALLATIE PAR.

  DE TELEFOONLIJN

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  OP HET OPENBARE TELEFOONNET

  Op het display verschijnt:

  Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het
  openbare telefoonnet. Toch moet u nog even controleren:  PUBL.LIJN (PSTN)

  of de parameter "PUBL.LIJN (PSTN)" geselecteerd is.
  of de geselecteerde kiesmodus (puls of toon) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn waarop
  uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker
  weet welke modus u moet kiezen, vraagt u dat het beste
  even aan de telefoonmaatschappij.

  /

  Tot op het display verschijnt:

  /

  Op het display verschijnt:

  PBX KIES:TOON

  Om uw keuze te bevestigen.

  TEL.NET INSTELL.

  EXT.LIJN:PREFIX
  /

  PUBL.LIJN (PSTN)
  Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op een
  "Privé-lijn", dient u op de toetsen |/} te drukken om aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren.

  Op het display verschijnt:

  PSTN KIES:TOON

  Druk op |/} om de andere kiesmodus weer te geven:

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  /

  Druk op |/} om de andere kiesmodus weer te geven:

  PSTN KIES:PULSE
  Om de instelling te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  6

  te drukken, de uitgangs-

  modus "EXT. LIJN: PREFIX" bevestigd hebt, vraagt het
  faxtoestel u een prefix-nummer in te voeren (max. 3 cijfers).

  PSTN KIES:TOON
  PSTN KIES:PULSE

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te geven, "EXT.LIJN:FLASH", of ga direct naar het volgende
  punt, als u de buitenlijnmodus wilt bevestigen: "EXT. LIJN:
  PREFIX".
  Indien u, door op de toets

  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  /

  Druk op |/} om de andere kiesmodus weer te geven:

  PBX KIES:PULSE

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  Druk op |/} om de andere kiesmodus weer te geven:

  PRIV.LINE (PBX)

  INSTALLATIE PAR.

  /

  Selecteer de parameter "PRIV.LINE (PBX)".
  Stel de kiesmodus (puls of toon) in op de modus die
  wordt gebruikt door de PBX waarop het faxtoestel is aangesloten. Indien u niet zeker weet welke modus u moet
  selecteren, raadpleegt u het beste de PBX-beheerder.
  Stel de buitenlijnmodus (prefix of flash) in die nodig is om
  via de PBX (privé-centrale) toegang tot het openbare net
  te krijgen.
  Stem de kiesmodus (puls of toon) af op de modus die dor
  de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.
  Tot op het display verschijnt:

  CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN
  AANSLUITEN

  PRIVÉ-LIJN (PBX) • Page 25

  OPMERKING

  Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt tot het
  openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u slechts, voor u
  te drukhet telefoon- of faxnummer vormt, op de toets
  ken om de lijn te nemen. Op het display verschijnt een "E"
  (external).

  U

  WILT DE KIESMODUS TIJDELIJK WIJZIGEN

  Als het faxtoestel is ingesteld op de pulskiesmodus en u wilt het instellen op de toonkiesmodus gaat u als volgt te werk:
  Druk voor of tijdens het vormen van het fax- of telefoonnummer op de
  toets

  , om de kiesmodus tijdelijk te wijzigen.

  Na afloop van de transactie herstelt het faxtoestel altijd de kiesmodus
  waarop het is ingesteld.

  7 • Page 26

  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN
  Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het klaar om:


  documenten te verzenden (ook uitgesteld, vanuit het geheugen of via de pollingmethode);  documenten te ontvangen (ook via de pollingmethode);  telefoonoproepen uit te voeren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een telefoon gebruiken");  documenten te kopiëren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel
  als een kopieerapparaat gebruiken").

  VERZENDEN
  WELKE

  DOKUMENT GEREED
  2
  NORMAL

  AFSTELLEN  min. 105 mm - max. 600 mm

  Voor het verzenden van een document kunt u enkele
  afstellingen maken om de afdrukkwaliteit te optimaliseren.

  Lengte
  60 - 90 gr/m2 (max. 5 vel)
  50 - 140 gr/m2 (1 vel tegelijk)  Voor documenten die van de aangegeven formaten afwijken,
  kunt u een transparante map met achterblad gebruiken.  Opgerold papier


  Flinterdun papier
  Gescheurd papier
  Nat of vochtig papier
  Kleine stukjes papier  Verkreukeld papier
  Carbonpapier

  STANDAARD, indien het document gemakkelijk leesbaar is. Op de onderste regel van het display verschijnt
  een pijl die naar het symbool " " op het bedieningspaneel wijst.
  FIJN, indien het document zeer kleine tekens of tekeningen bevat. Op de onderste regel van het display
  verschijnt een pijl die naar het symbool " " op het
  bedieningspaneel wijst.
  GRIJSTONEN, indien het document schaduw bevat. Op
  de onderste regel van het display verschijnt een pijl die
  naar het symbool " " en een pijl die naar het symbool
  " " op het bedieningspaneel wijst.

  DOCUMENTEN

  nietjes

  VERZENDEN

  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  paperclips
  plakband
  natte Tipp-Ex of lijm.

  In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en vervolgens de kopie verzenden, of een transparante map met achterblad
  gebruiken.

  NORMAL, als het document noch te licht, noch te donker is. Op de onderste regel van het display verschijnt
  "NORMAL".
  LICHT, als het document bijzonder donker is. Op de
  onderste regel van het display verschijnt "LICHT".
  DONKER, als het document bijzonder licht is. Op de
  onderste regel van het display verschijnt "DONKER".
  Om de resolutie te kiezen volgens onderstaande criteria:

  NOOIT

  Ter voorkoming van schade die het faxtoestel buiten werking zou
  kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen, moet u
  ervoor zorgen dat de documenten die u wilt gebruiken vrij zijn van:


  VAN CONTRAST EN RESOLUTIE

  Om het contrast te kiezen volgens onderstaande criteria:
  min. 148 mm - max. 216 mm

  GEBRUIK

  IN DE ADF STEKEN

  Steek het document met de gegevens naar onder gericht en zonder druk uit te oefenen in de ADF (automatische invoer voor originele documenten) en stel de geleiders op de breedte af.
  Op het display verschijnt:

  DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN

  Afmetingen
  • Breedte
  Dikte
  Van:

  DOCUMENTEN

  /

  Vorm het nummer (max. 32 cijfers) van de correspondent
  aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke
  toetsenbord.
  Om de verzending te starten.
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display. Daarna wordt de
  oorspronkelijke standby-modus opnieuw weergegeven.

  8 • Page 27

  OPMERKING

  Als het faxtoestel van uw correspondent op automatische
  ontvangst is ingesteld, hoort u de toon van het
  faxapparaat.

  Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de
  cursor met behulp van de toetsen |/} op het verkeerde
  nummer en overschrijft het met het juiste nummer. Om het
  nummer volledig te wissen, drukt u op de toets

  Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand de
  telefoon opnemen, en moet u hem vragen op de starttoets van zijn faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u
  de faxtoon hoort.

  .

  OPMERKING

  U kunt het nummer van de correspondent ook selecteren
  door middel van de snelle kiesmethodes, zie verderop
  "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren",
  "Verzenden via one-touch-toetsen" en "Verzenden via
  snelkiescodes".

  OPMERKING

  Indien u de verzending wilt onderbreken, dan drukt u op
  de toets

  . Het faxtoestel zal het document automatisch uit

  de ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standbymodus komen.
  Indien het te verwijderen document meer dan één pagina
  telt, moet u voordat u op

  drukt om de eerste pagina te

  verwijderen, eerst handmatig alle andere pagina's verwijderen.

  KIESTONEN HOREN BIJ HET VERZENDEN
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectie(standaard).
  velijk, NORMAL en
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  Om de verzending te starten.
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display. Daarna wordt de
  oorspronkelijke standby-modus opnieuw weergegeven.

  OPMERKING

  Indien u na de verzending de hoorn van de haak hebt
  laten liggen, geeft het faxtoestel een geluidssignaal om u
  te waarschuwen.

  AUTOMATISCHE KIESHERHALING
  Indien er geen verbinding tot stand komt omdat de lijn gestoord is of
  omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel
  het gewenste nummer tot driemaal automatisch herhalen.

  DE CORRESPONDENT TERUGBELLEN ZONDER HET NUMMER
  OPNIEUW TE VORMEN

  Het faxtoestel slaat steeds het laatst gevormde nummer op, dat u
  dus eenvoudig kunt opvragen door tweemaal op de toets

  te

  drukken.
  Om de kiestonen te horen. Op het display verschijnt:

  VORM NUMMER
  /

  EEN VAAK GEBRUIKT NETNUMMER AUTOMATISCH SELECTEREN

  Vorm het nummer (max. 32 cijfers) van de correspondent
  aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke
  toetsenbord.
  Zodra u de faxtoon van de correspondent hoort, drukt u
  op

  Het faxtoestel kan een vaak gebruikt netnummer opslaan,
  zoals een zonenummer of een prefix voor toegang tot een
  ander telefoonbedrijf.

  om de verzending te starten.

  Tot op het display verschijnt:

  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display.

  INSTALLATIE PAR.
  Tot op het display verschijnt:

  AND.CARRIER:AAN

  TELEFOONHOORN OPNEMEN BIJ HET VERZENDEN
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.
  Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display
  verschijnt:

  VORMING TELNR.
  /

  Vorm het nummer (max. 32 cijfers) van de correspondent
  aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke
  toetsenbord.

  Op het display verschijnt:

  NAAM INVOEREN:
  -

  Voer de naam in die de zone van het netnummer identificeert of de naam van het andere telefoonbedrijf en druk
  vervolgens op de toets

  of bevestig de huidige naam

  door direct op de toets

  te drukken. Op het display

  verschijnt:

  DRUK PREFIX:
  (0-9):
  9 • Page 28

  /

  Voer het nieuwe netnummer in (max. 6 cijfers) en druk
  vervolgens op de toets

  of bevestig het bestaande

  netnummer door direct op de toets

  te drukken. Op het

  display verschijnt:

  VOER ACRONIEM IN
  (a-z):
  -

  OPMERKING

  U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending" wissen
  door het document uit de ADF te nemen of op de toets
  te drukken.

  EEN

  Voer het acroniem in waarmee het netnummer op het display
  geïdentificeerd wordt (1 teken) en druk vervolgens op de
  toets

  VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN

  Tot op het display verschijnt:

  of bevestig het bestaande acroniem door direct

  UITGEST.TRANSM.

  te drukken.

  op de toets

  Op het display verschijnt:

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  REEDS INGEVOERD

  dus te plaatsen.

  Op het display verschijnt:

  OPMERKING

  PARAM. WIJZIGEN?

  Het netnummer wordt automatisch geselecteerd door op de
  toets
  te drukken alvorens het nummer van de correspondent te vormen. Indien het faxtoestel op een privé-lijn (PBX)
  is aangesloten, moet de toets
  tweemaal worden ingedrukt alvorens het nummer van de correspondent te vormen.

  DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF
  TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)

  Indien u de eerder ingestelde verzending wilt annuleren,
  drukt u op de toetsen |/}: op het display verschijnt het bericht "INSTELL. WISSEN?", druk vervolgens op

  de annulering te bevestigen. Het faxtoestel zal automatisch
  naar de standby-modus terugkeren.
  Indien u het tijdstip waarop of het nummer waarnaar het
  document verzonden moet worden wilt wijzigen, gaat u als
  volgt te werk:

  INGESTELD

  Door middel van deze functie kunt u tijdzoneproblemen
  vermijden wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt, en bovendien kunt u
  gebruik maken van voordelige tarieven tijdens bepaalde
  uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn.
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  16:50
  /

  tig het huidige tijdstip door direct op de toets

  /

  Voer de tijd in waarop u het document wilt verzenden. Bijvoorbeeld "16:50".

  /

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van
  de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of
  via de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie verderop
  "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  WERKING AUTO oo
  VERZ OM: 16:50
  10

  te druk-

  Als u de huidige tijd wilt herstellen, drukt u op de toets
  de toets
  /

  ,

  en gaat u als volgt te werk.

  Typ het nieuwe nummer en bevestig de gegevens met de
  toets
  de toets

  of bevestig de huidige instelling door direct op
  te drukken. Op het display verschijnt:

  WERKING AUTO 00
  VERZ OM: 18:00

  Op het display verschijnt:

  VORM FAX NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.

  of beves-

  VORM NUMMER

  UITGEST.TRANSM.
  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM

  Typ het nieuwe tijdstip en druk op de toets

  ken. Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  om

  EEN DOCUMENT AAN MEERDERE CORRESPONDENTEN
  VERZENDEN

  Het faxtoestel is uitgerust met een geheugen waaruit u een document (ook op een vooraf ingesteld tijdstip: uitgestelde verzending)
  naar verschillende correspondenten kunt zenden (max. 10):
  "circulaire". Zie hieronder "Een document uit het geheugen verzenden" • Page 29

  EEN

  DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN

  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  EEN

  VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN

  WIJZIGEN/HERHALEN/WISSEN

  Op het display verschijnt:

  TX UIT GEHEUGEN

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  TX UIT GEHEUGEN

  REEDS INGEVOERD

  Het faxtoestel begint het document in het geheugen op te
  slaan. Zodra dit gebeurd is, verschijnt het bericht "DOC.
  N. XXXX" enkele seconden lang op het display; daarna
  verschijnt :

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  /

  of druk onmiddellijk op

  om de huidige tijd te

  bevestigen. Op het display verschijnt:

  VORM FAX NUMMER
  num/ /
  /

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van
  de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of
  via de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie verderop
  "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
  Daarna zal het faxtoestel u vragen een ander nummer in te
  voeren:

  VORM FAX NUMMER
  num/ /

  om de procedure

  te beëindigen.
  Indien u het document slechts naar één correspondent wilt
  zenden, drukt u direct op de toets

  zonder andere num-

  mers in te voeren. Na deze procedure verschijnt op het display:

  WERKING AUTO 00
  TX UIT GEHEUGEN

  OPMERKING

  U kunt slechts één verzending uit het geheugen per keer
  programmeren.

  OPMERKING

  /

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare opties
  weer te geven: "PARAM. WIJZIGEN" of "INSTELL. WISSEN?".

  INSTELL.PRINTEN? - Om alleen de parameters m.b.t. de
  verzending uit het geheugen af te drukken. Na het afdrukken
  komt het faxtoestel automatisch in de standby-modus terug.
  INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te wissen. Het
  faxtoestel komt in de standby-modus terug.
  PARAM. WIJZIGEN - Om het nummer van de correspondent of het gewenste tijdstip voor de verzending te wijzigen. Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  Vanaf hier gaat u verder zoals aangegeven in de laatste
  drie stappen van de procedure "Een document uit het
  geheugen verzenden".

  OPMERKING

  Indien u het document naar verscheidene correspondenten wilt zenden, herhaalt u de twee stappen zo vaak als
  nodig is; daarna drukt u op de toets

  INSTELL.PRINTEN?

  Om uw keuze te bevestigen.

  Voer het gewenste tijdstip in, bijvoorbeeld "16:50" en druk
  op

  Op het display verschijnt:

  Het faxtoestel wist automatisch alle geslaagde verzendingen uit het geheugen.

  Indien de verzending uit het geheugen reeds gestart is,
  verschijnt het bericht "TX IN UITVOERING" op het display.
  In dit geval kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen.

  ONTVANGEN
  Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax
  worden verzonden op vier manieren ontvangen. U kunt de
  gewenste modus activeren door op de toets

  te druk-

  ken.
  • Manuele ontvangst is geschikt wanneer u aanwezig bent
  en persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.
  Tot op het display verschijnt:

  HANDMATIG 00
  Neem bij overgaande telefoon de hoorn op om de verbinding tot stand te brengen. Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt een
  faxbericht te ontvangen. Op het display verschijnt:

  VERBINDING
  11 • Page 30  Haak de hoorn in.

  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES

  Het faxtoestel begint te ontvangen en op het display verschijnt informatie over de ontvangst zoals het faxnummer
  van de afzender of, indien geprogrammeerd, zijn naam.
  Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt het bericht
  "ONTVANGST OK" enkele seconden lang op het display;
  daarna keert het toestel naar de standby-modus terug.
  Automatische ontvangst is geschikt wanneer u afwezig
  bent maar toch documenten wilt ontvangen. Dit is de modus waarin uw faxtoestel is ingesteld; mocht dat niet het

  PROGRAMMEREN

  geval zijn, druk dan op  Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de one-touchtoetsen en snelkiescodes, die echter eerst geprogrammeerd
  moeten worden.

  ONE-TOUCH-TOETSEN
  Aan elk van de 10 nummertoetsen (0 - 9) kunt u een
  faxnummer, een telefoonnummer en een naam toewijzen die automatisch geselecteerd worden wanneer u de
  betreffende toets langer dan een seconde indrukt.

  tot "WERKING AUTO 00" op

  het display verschijnt.
  De ontvangst geschiedt als in de manuele ontvangstmodus.
  Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning. In deze ontvangstmodus wordt het faxtoestel na een
  bepaald aantal belsignalen (ingestelde waarde: 2 belsignalen) met de telefoonlijn verbonden en is in staat om te
  herkennen of de binnenkomende oproep een fax- of
  telefoonoproep is.

  Om een faxnummer en naam toe te wijzen:
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  TELEFOON/FAX 00

  Tot op het display verschijnt:

  Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus gedraagt,
  is afhankelijk van de correspondent:
  - Als de oproep van een ander faxtoestel afkomstig is,
  komt uw faxtoestel na twee belsignalen automatisch in
  de ontvangstmodus.
  - Als de oproep van een telefoon afkomstig is, geeft het
  faxtoestel na twee belsignalen ca. 20 seconden lang
  een geluidsignaal en op het display verschijnt
  "TELEFOONOPROEP". Indien u de hoorn niet binnen
  20 seconden opneemt, komt het faxtoestel automatisch
  in de ontvangstmodus.
  Als u de hoorn opneemt voordat het faxtoestel de verbinding tot stand brengt en u de kiestonen hoort, drukt u op de
  toets


  1 TOETS NUMMERS
  Op het display verschijnt:

  DRUK 1 TOETSNR.
  TOETS: 0-9
  /

  toewijzen (bijv.

  Op het display verschijnt:

  1:fax NR
  Indien er reeds een faxnummer werd opgeslagen, zal dit
  op het display verschijnen.
  /

  Vorm het gewenste faxnummer (max. 32 cijfers) direct op
  het numerieke toetsenbord.

  /

  Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} op het verkeerde cijfer en overschrijft u het met
  het juiste cijfer.
  Om het nummer volledig te wissen.
  Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, kunt u een
  buitenlijn nemen door op de toets
  te drukken voordat
  u het nummer vormt. Op het display verschijnt de letter "E"
  (external).

  Tot op het display verschijnt:

  AWA / FAX 00
  Bij modellen met ingebouwd antwoordapparaat wordt dit
  bericht alleen weergegeven als u uitgaande boodschap
  1 hebt opgenomen.

  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  1:NAAM

  OPMERKING

  Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze op
  het display verschijnen.

  Indien u een ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de toets
  om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke
  standby-modus te plaatsen.

  12

  ). Op het display verschijnt:

  FAX NR

  en legt de hoorn op de haak.

  Ontvangst met antwoordapparaat. In deze ontvangstmodus ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert eventuele boodschappen en geeft de verbinding
  over aan het faxtoestel als de correspondent een document wil verzenden.
  Voor de modellen met ingebouwd antwoordapparaat,
  zie het betreffende hoofdstuk.
  Indien u een extern antwoordapparaat aansluit, moet
  het aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat geactiveerd wordt, lager zijn dan het aantal belsignalen dat
  op het faxtoestel is ingesteld (zie "Aantal belsignalen
  wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

  Druk op de nummertoets waaraan u een faxnummer wilt

  -

  Voer de naam van de correspondent in (max. 16 tekens)
  zoals u dat deed voor uw naam (zie "Nu ontbreken uw
  naam en faxnummer nog", in het hoofdstuk "Installatie"). • Page 31

  /

  Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} op het verkeerde teken en overschrijft het
  met het juiste teken.

  SNELKIESCODES
  U kunt een serie codes (01-32) gebruiken om extra faxen telefoonnummers met namen in te stellen; deze wor-

  Om de naam volledig te wissen.

  den automatisch geselecteerd wanneer u op de toets
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  drukt en de betreffende code invoert.
  Volg de eerste twee stappen van de procedure voor onetouch-toetsen, en dan:

  KIES ANDERE: JA
  Nu kunt u de procedure afsluiten door op de toets

  te

  Tot op het display verschijnt:

  drukken of u kunt een andere one-touch-toets programmeren door op de toets

  SNEL KIEZEN

  te drukken en de procedure

  Op het display verschijnt:

  vanaf stap 5 te herhalen, of u kunt aan dezelfde nummertoets (
  ) een telefoonnummer toewijzen zoals heironder beschreven:
  Om een telefoonnummer toe te wijzen:

  DRUK SNELKIESNR.
  (01-32):
  /

  fax NR

  DRUK 1 TOETSNR.
  TOETS: 0-9
  Druk opnieuw op de nummertoets
  en vervolgens op
  de toetsen |/}. Op het display verschijnt:

  TEL NR.

  1:TEL NR.
  Indien reeds een telefoonnummer werd opgeslagen, zal dit
  op het display verschijnen.
  Vorm het gewenste telefoonnummer (max. 32 cijfers) direct
  op het numerieke toetsenbord van het faxtoestel en druk op
  de toets

  Volg vanaf hier de procedure voor de one-touch-toetsen vanaf de stappen voor het invoeren van het faxnummer, de naam het telefoonnummer van de correspondent.

  OPMERKING

  Indien u dit wenst, kunt u de onder de 10 one-touch-toetsen en 32 snelkiescodes opgeslagen gegevens afdrukken (zie verderop in "Rapporten en lijsten afdrukken").

  Op het display verschijnt:

  /

  REEDS INGESTELDE

  Volg de procedure voor de one-touch-toetsen of de procedure voor de snelkiescodes tot op het display verschijnt:
  - Voor de one-touch-toetsen

  verschijnt:

  1:NAAM

  1:fax NR

  Nu kunt u, aangezien de andere gegevens ongewijzigd

  of

  drukken om het faxtoestel weer in

  1:tel. NR

  de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  - Voor de snelkiescodes

  Om alleen een telefoonnummer toe te wijzen zonder
  eerst een faxnummer op te slaan:
  Volg de procedure voor het toewijzen van een faxnummer
  en een naam tot op het display verschijnt:

  DRUK 1 TOETSNR.
  TOETS: 0-9
  /

  ONE-TOUCH-TOETSEN OF

  SNELKIESCODES WIJZIGEN/WISSEN

  om de instelling te bevestigen. Op het display

  blijven, op de toets

  ). Op het display verschijnt:

  (bijvoorbeeld,

  Op het display verschijnt:

  /

  Vorm de code waaraan u een faxnummer wilt toewijzen

  01:fax NR
  of

  01:tel. NR
  /

  Typ het nieuwe telefoonnummer of faxnummer (max. 32
  cijfers) over het oude, via het numerieke toetsenbord van
  het faxtoestel of druk op de toets

  Druk op de nummertoets waaraan u een telefoonnummer
  wilt toewijzen (bijvoorbeeld

  ). Op het display verschijnt:

  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  FAX NR
  /

  1:NAAM

  Druk op |/} om de andere beschikbar optie weer te geven:

  of

  01:NAAM

  tel NR
  /

  .

  Vorm het gewenste telefoonnummer (max. 32 cijfers) direct

  Typ de nieuwe naam (max. 16 tekens) over de oude, of

  op het numerieke toetsenbord en druk op de toets

  druk op de toets

  om

  .

  de instelling te bevestigen. Vanaf hier gaat de procedure op
  de bekende manier verder.
  13 • Page 32

  /

  Om de instelling te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  VERZENDEN

  /

  Druk langer dan een seconde op de gewenste nummer. Op het display verschijnt "VORtoets, bijvoorbeeld
  MING FAXNR." en vervolgens de cijfers van het toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam werd opgeslagen, geeft het display de naam weer.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending
  verder op de bekende manier.

  VERZENDEN

  Om de verzending te starten.

  VIA ONE-TOUCH-TOETSEN

  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN
  RAPPORTEN
  Door het afdrukken van rapporten kunt u het resultaat van alle uitgevoerde transacties (verzendingen en ontvangsten), het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie controleren.
  Het faxtoestel kan de volgende rapporten afdrukken:


  Op het display verschijnt:

  - Als de stroom uitviel tijdens of na een verzending uit het
  geheugen of een ontvangst in het geheugen, zal het faxtoestel bij herstel van de normale werking automatisch eenrapport
  afdrukken dat het totale aantal pagina's aangeeft (m.b.t. verzending en ontvangst) dat uit het geheugen werd gewist.


  Activeringsrapport: bevat de gegevens m.b.t. de laatste 25
  transacties (verzendingen en ontvangsten), die in het geheugen opgeslagen blijven en wordt automatisch afgedrukt na
  elke 15e transactie of wanneer u dit opvraagt.  Rapport laatste verzending: dit rapport bevat de gegevens
  van de laatste verzending. Het kan, indien zo geprogrammeerd,
  altijd automatisch afgedrukt worden na elke verzending, of
  wanneer u dit opvraagt.  Foutberichtenrapport: dit rapport bevat eveneens de gegevens van de laatste verzending maar wordt alleen na een
  mislukte verzending automatisch afgedrukt. Het faxtoestel
  is ingesteld om dit soort rapport automatisch af te drukken. Hoe u
  deze functie kunt uitschakelen, wordt beschreven in de betreffende paragraaf.  Rapport laatste circulaire: bevat de gegevens met betrekking
  tot de laatste circulaire-verzending en kan indien geprogrammeerd, altijd automatisch afgedrukt worden na elke circulaire-verzending, of op aanvraag op het gewenste moment.  Beller-ID-rapport: kan alleen op aanvraag worden afgedrukt en
  bevat de volgende informatie:

  VORMING FAXNR.
  CODE OF < >
  /

  Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
  .
  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
  faxnummer. Als eveneens de naam werd opgeslagen, geeft
  het display de naam weer.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending
  verder op de bekende manier.

  VERZENDEN

  MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES

  DOOR OPZOEKEN IN HET ADRESBOEK

  Als u zich de one-touch-toets of snelkiescode niet herinnert
  die u aan een bepaald faxnummer heeft toegewezen, kunt
  u de verzending toch starten door het nummer als volgt
  in het adresboek op te zoeken:
  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".
  Op het display verschijnt:

  VORMING FAXNR.
  CODE OF <>
  14

  Stroomonderbrekingsrapport: dit rapport wordt altijd automatisch afgedrukt na een stroomonderbreking.
  - Als de stroom uitviel tijdens verzending of ontvangst van een
  document, zal het faxtoestel bij herstel van de normale werking
  automatisch een rapport afdrukken met de gegevens van de betreffende verzending of ontvangst.

  VIA SNELKIESCODES

  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en
  resolutie".

  Druk op de toetsen |/} om het gewenste faxnummer of de
  naam van de correspondent te vinden aan wie u het document wilt sturen.

  • Naam beller
  - Naam van de correspondent door wie u werd gebeld (indien
  deze service is voorzien)
  of
  - PRIVÉ: indien de correspondent ervoor gekozen heeft zijn
  identificatie niet weer te geven;
  of
  - NIET BESCHIKBAAR: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt. • Page 33

  • Nummer beller
  - Nummer van de correspondent door wie u werd gebeld
  of
  - PRIVÉ: indien de correspondent ervoor gekozen heeft zijn
  identificatie niet weer te geven;
  of
  - NIET BESCHIKBAAR: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt.

  AUTOMATISCHE

  AFDRUK VAN HET ZENDRAPPORT EN

  FOUTBERICHTENRAPPORT ACTIVEREN/INACTIVEREN

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  RAPPORTEN

  DATUM / TIJD

  INTERPRETEREN

  Op het display verschijnt:

  • Act. n.

  Het volgnummer van de uitgevoerde
  transactie (verzending/ontvangst).  Soort transactie:

  Type

  TX , TX ECM, TX POLL of TX POLL
  ECM voor verzending.

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  ERROR ZENDRAPPO.
  /

  RX , RX ECM, RX POLL of RX POLL
  ECM voor ontvangst.  Doc N.

  Referentienummer van het opgeslagen
  document. Dit nummer verbindt een document met elke verzending (enkele of circulaire) uit het geheugen.  Nummervorming

  Het faxnummer van de correspondent dat
  u gekozen hebt.

  Om uw keuze te bevestigen.

  • Verzenderidentificatie
  Nummer (en eventueel naam) van de geselecteerde correspondent. Dit nummer
  komt overeen met het nummer dat u gekozen hebt, mits de correspondent zijn
  faxnummer correct heeft ingesteld. Anders
  kan het afwijkend zijn of zelfs ontbreken.

  • Datum /Tijd

  Datum en tijd waarop de transactie werd
  uitgevoerd.

  • Duur

  Duur van de transactie (in minuten en seconden).

  • Pag.'s

  Totaal aantal pagina's dat u hebt verzonden/ontvangen.

  • Resul.

  Resultaat van de transactie:
  - OK: als de transactie met succes werd
  voltooid
  - FOUTCODE XX: indien de transactie niet
  plaats gevonden heeft als gevolg van de
  oorzaak die door de foutcode wordt aangegeven (zie "Foutcodes", in het hoofdstuk "Problemen oplossen").

  Druk op de toetsen |/} om de andere twee beschikbare
  opties weer te geven: "ZENDRAPPORT :AAN" en "ZENDRAPPORT: UIT".
  ERROR ZENDRAPPO. - het faxtoestel drukt alleen na een
  mislukte verzending automatisch een rapport af.
  ZENDRAPPORT: AAN - het faxtoestel drukt na elke verzending automatisch een rapport af, ongeacht het resultaat.
  ZENDRAPPORT: UIT - het faxtoestel drukt geen rapporten af.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  AUTOMATISCHE

  AFDRUK VAN HET CIRCULAIRE-RAPPORT

  ACTIVEREN/ INACTIVEREN

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Tot op het display verschijnt:

  RAPP.CIRCUL.:AAN
  /

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare optie
  weer te geven: "RAPP.CIRCUL.:UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  15 • Page 34

  AUTOMATISCHE

  AFDRUK VAN GEGEVENS BETREFFENDE EEN

  UITGESTELDE VERZENDING ACTIVEREN/INACTIVEREN

  LIJST

  VAN INSTALLATIEPARAMETERS AFDRUKKEN

  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  TEL.NET INSTELL.

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  INSTALLATIELIJST

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  LIJST AWA:

  Tot op het display verschijnt:

  LIJST UITST.:AAN
  /

  /

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare optie
  weer te geven: "LIJST UITST.: UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  Met de toetsen |/} kunt u de andere beschikbare optie
  weergeven: "GEEN LIJST AWA".
  Om uw keuze te bevestigen.

  OPMERKING

  Indien u "LIJST AWA:
  " geselecteerd hebt, komt het faxtoestel na de afdruk automatisch weer in de oorspronkelijke
  standby-modus terug. Indien u "GEEN LIJST AWA" gekozen hebt, drukt u op de toets

  AFDRUK VAN HET ZENDRAPPORT, ACTIVITEITENRAPPORT,
  CIRCULAIRE-RAPPORT EN BELLER-ID-RAPPORT OPVRAGEN

  Tot op het display verschijnt:

  om het faxtoestel weer in

  de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS EN GEGEVENS VAN DE
  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES AFDRUKKEN

  RAPPORTEN
  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  RAPP. LAATSTE TX
  /

  Op het display verschijnt:

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare opties
  weer te geven: "RAP.LAATSTE CIRC", "ACTIVITEIT.RAPP.",
  "LIJST BELLERS", "LIJST RAPP. UIT".

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  Om uw keuze te bevestigen.

  PRINT INSTELLING

  Nadat het rapport is afgedrukt, komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

  OPMERKING

  Indien u "LIJST RAPP. UIT" hebt geselecteerd, drukt u op
  de toets

  om het faxtoestel weer in de standby-modus te

  plaatsen.

  LIJSTEN
  U kunt de volledige lijsten met installatie- en configuratieparameters en de gegevens van de one-touch-toetsen en
  snelkiescodes op elk gewenst moment afdrukken.
  Wanneer u een afdruk van de installatie- en configuratieparameters
  vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de waarden die u af en toe overeenkomstig
  uw behoeften hebt ingesteld.
  16

  Op het display verschijnt:

  PRINT PARAMETERS
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare opties weer te
  geven: "LIJST 1 TOETSNRS", "LIJST SNELKIESNR" en
  "AFDRUKOPTIE: UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de
  oorspronkelijke standby-modus terug.

  OPMERKING

  Indien u de optie "AFDRUKOPTIE: UIT" hebt geselecteerd,
  drukt u op de toets

  om het faxtoestel weer in de oor-

  spronkelijke standby-modus te plaatsen. • Page 35

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN
  Als u de lijn neemt door opnemen van de hoorn, beschikt u over
  alle functies die een normale telefoon biedt.
  Hiertoe behoort ook de functie R (REGISTER RECALL, geactiveerd

  OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK

  met de toets
  ) die toegang biedt tot speciale diensten die door de
  netwerkcentrale worden geboden.

  Steek geen document in de ADF.

  U hebt tevens beschikking over de volgende functies:

  verschijnt:
  Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display

  VORMING TELNR.

  Oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie hieronder "Opbellen via
  de one-touch-toetsen" en "Opbellen via de snelkiescodes".

  Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  CODE OF < >

  Tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door indruk(HOLD). U kunt het gesprek voortzetten

  ken van de toets

  zodra u dezelfde toets weer indrukt.

  Druk op de toetsen |/} om het telefoonnummer of de naam
  te vinden van de persoon die u wilt bellen.
  Om het kiezen te starten.

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN

  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

  Steek geen document in de ADF.
  /

  /

  Druk de gewenste toets gedurende meer dan een seconde
  in, bijvoorbeeld

  . Op het display verschijnt "VORMING

  TELNR." en vervolgens de cijfers van het toegewezen
  telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en ontvangen"). Als ook de naam is
  opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te beginnen.

  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES
  Steek geen document in de ADF.
  Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display
  verschijnt:

  VORMING TELNR.
  Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  CODE OF < >
  /

  Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld

  .

  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
  telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en ontvangen"). Als ook de naam is
  opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

  17 • Page 36

  HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN
  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN
  Zorg ervoor dat het te kopiëren document voldoet aan de kenmerken die zijn beschreven in "Welke documenten kunt u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".

  Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, drukt u tweemaal op de toets

  Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel ook als een
  kopieerapparaat gebruiken. De kwaliteit van de kopie is
  afhankelijk van de waarden voor contrast en resolutie

  verwijderen, en daarna om het faxtoestel opnieuw in de
  oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
  Indien het te verwijderen document verscheidene pagina's
  telt, dient u alle andere pagina's handmatig te verwijderen

  en

  KWALITEIT

  instelt voordat u de

  Om een kopie van uitstekende kwaliteit te verkrijgen
  van een document dat schaduw bevat, dient naast de
  resolutie-instelling op FOTO, de functie HOGE KWALITEIT
  op het faxtoestel te zijn ingeschakeld. Is dit niet het geval,
  dan doet u het volgende:

  Kies het contrast op basis van de volgende criteria:  NORMAL, als het document noch te donker noch te
  licht is.
  LICHT, als het document bijzonder donker is.  DONKER, als het document bijzonder licht is.  Kies de resolutie op basis van de volgende criteria:
  TEKST, als het document goed leesbare tekst of eenvoudige afbeeldingen bevat.  FOTO, als het document schaduw bevat.

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.

  Steek het document in de ADF

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor het
  contrast, de resolutie en de reproductie: respectievelijk
  NORMAL, TEKST en 100%.
  Om het gewenste type contrast te kiezen: "LICHT", "DONKER" of "NORMAL".
  Om het gewenste type resolutie te kiezen: "TEKST" of

  KOPIE: NORMAL
  /

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare optie
  weer te geven:

  KOPIE: HOGE KWAL
  Om de instelling te bevestigen.

  "FOTO".

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  Om de gewenste zoom-waarde te kiezen: "100%", "140%"

  dus te plaatsen.

  of "70%".
  Druk direct op de toets

  indien u slechts een enkele

  kopie wilt maken, of voer het gewenste aantal kopieën in
  (max. 9) voordat u op de toets

  drukt. Het faxtoestel

  slaat de pagina's waaruit het document bestaat een voor
  een op, alvorens de kopieën te maken.

  18

  drukt om de eerste uit te voeren.

  ZO MAAKT U EEN KOPIE VAN UITSTEKENDE

  kopie maakt.  : eerst om het origineel uit de ADF te

  voordat u op de toets

  KOPIËREN

  die u m.b.v. de toetsen

  OPMERKING • Page 37

  HET
  Indien u een faxtoestel met ingebouwd antwoordapparaat hebt
  aangeschaft, biedt dit dezelfde mogelijkheden als een extern antwoordapparaat. U kunt dus:


  uitgaande boodschappen opnemen die automatisch worden
  afgespeeld wanneer u afwezig bent, om de beller te verzoeken
  een boodschap achter te laten of terug te bellen;  memo's opnemen;  de uitgaande boodschappen en memo's beluisteren;  de uitgaande boodschappen en memo's vervangen;  de boodschappen opnemen die de correspondenten inspreken wanneer u afwezig bent, zodat de aan u gerichte oproepen
  niet verloren gaan;  de binnengekomen boodschappen beluisteren;  de binnengekomen boodschappen wissen;  de boodschappen op een telefoon op afstand overbrengen;  het antwoordapparaat op afstand bedienen.

  De opnamecapaciteit van het antwoordapparaat is afhankelijk van
  het beschikbare geheugen (15 minuten). De duur van de boodschappen kan geprogrammeerd worden in 30 of 60 seconden,
  zie "Opnametijd programmeren voor memo's en binnenkomende boodschappen".

  OPMERKING

  Bij de ontvangstmodus AWA / FAX, wordt het faxtoestel automatisch geactiveerd voor ontvangst wanneer de oproep van
  een ander faxtoestel komt, zodat er geen aan u gerichte
  documenten verloren gaan.

  OPMERKING

  Om de verhinderen dat iemand anders zonder uw toestemming op afstand uw antwoordapparaat kan bedienen
  (behalve om boodschappen in te spreken), is de toegang
  bovendien beschermd door een numerieke code van vier
  cijfers (reeds beschikbaar als "1234") die u altijd kunt wijzigen of annuleren, zie hieronder "Wijzigen of annuleren
  van de toegangscode voor het antwoordapparaat".

  OPMERKING

  Het antwoordapparaat kan pas geactiveerd worden
  nadat UITGAANDE BOODSCHAP 1 is opgenomen.

  HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET

  Start het opnemen van persoonlijke memo's. Tijdens het
  afspelen van boodschappen en memo's, sprong naar begin van volgende boodschap of memo.
  (MEMO)
  Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's, sprong
  naar vorige boodschap of memo.
  (WISSEN)
  Wist de reeds beluisterde boodschappen en memo's.
  LED (BOODSCHAPPEN)
  Aan: in het geheugen bevinden zich reeds beluisterde
  boodschappen of memo's.
  Knippert: in het geheugen bevinden zich nog niet beluisterde boodschappen of memo's.
  Uit: in het geheugen bevinden zich geen boodschappen of memo's.
  Toetsen voor het gebruik van het antwoordapparaat:
  Toegang tot het configuratiemenu voor het antwoordapparaat. Selectie van de verschillende sub-menu's.
  Start het opnemen en afspelen.
  Bevestigt de selectie van het configuratiemenu voor het
  antwoordapparaat, de sub-menu's, de parameters en betreffende waarden en de overgang naar de volgende status.
  Onderbreekt het opnemen en afspelen.
  Onderbreekt de programmering in uitvoering.
  Brengt het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus terug.

  WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE
  TOEGANGSCODE VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT

  Tot op het display verschijnt:

  ANTWOORDAPPARAAT
  Alleen aanwezig op model met antwoordapparaat:

  ANTWOORDAPPARAAT

  TAD SET-UP
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  tot

  op het display verschijnt:

  TOEGANGSCODE
  Op het display de standaard ingestelde code:
  Start het afspelen van de nog niet beluisterde boodschappen en memo's. Onderbreekt tijdelijk het afspelen van boodschappen en memo's. Bij nogmaals indrukken wordt het
  afspelen hervat.

  DRUK CODE
  (0 - 9): 1234

  19 • Page 38

  /

  Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld "0001" om de bestaande te wijzigen en druk op de toets
  toets

  en vervolgens op de toets

  of druk op de

  BELUISTER.INLOG
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-  /  om hem te wis-

  sen.
  Op het display verschijnt:

  dus te plaatsen.
  De toegangscode voor het antwoordapparaat kan
  bovendien nog worden gebruikt om:
  te verhinderen dat iemand anders ter plekke de aan u
  gerichte boodschappen kan beluisteren;
  te verhinderen dat iemand anders de door u ingestelde
  configuratieparameters van het antwoordapparaat kan
  wijzigen.
  Volg de procedure "Wijzigen of annuleren van de
  toegangscode voor het antwoordapparaat" tot
  "BELUISTER.INLOG" op het display verschijnt, en ga als
  volgt verder:  MEMO (Gesproken), met een programmeerbare duur van 30
  of 60 seconden, voor persoonlijke afspraken. Deze boodschap
  wordt nooit afgespeeld wanneer iemand u belt.
  DOORSTUUR-BOODSCHAP, met een maximale duur van 10
  seconden, om u op een toestel op afstand te waarschuwen
  dat er nog niet beluisterde boodschappen voor u zijn op het
  antwoordapparaat.
  Voor het daadwerkelijk doorsturen van de nog niet beluisterde
  boodschappen moet u:
  • het antwoordapparaat hiervoor geprogrammeerd hebben (zie
  verderop "Boodschappen en memo's doorsturen naar
  een telefoon op afstand");
  • de functies actieveren waarmee u op afstand het antwoordapparaat kunt bedienen (zie "Het antwoordapparaat op afstand bedienen").

  OPNEMEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  Druk op de toets

  Druk op de toetsen |/} om te verhinderen dat iemand
  anders de boodschappen op het antwoordapparaat kan
  beluisteren. Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  TELEFOONOPROEP

  INSTELL.UITLOG

  Neem de hoorn op. Op het display verschijnt:

  VOOR OPNA.

  Druk op de toetsen |/} om te verhinderen dat iemand
  anders zonder uw toestemming het antwoordapparaat kan
  programmeren. Op het display verschijnt:

  Om het opnemen te starten. Op het display verschijnt:

  INSTELL.LOG

  OPNAMEN 19

  Om uw keuze te bevestigen.


  dus te plaatsen.

  20

  U hebt 20 seconden ter beschikking (afgeteld op het display
  van 19 tot 00) om uw boodschap in te spreken:
  als de boodschap korter is dan 20 seconden, sluit u de
  opname af zodra u klaar bent met inspreken door de hoorn
  op te leggen of op de toets
  u op de toets

  UITGAANDE BOODSCHAPPEN
  U kunt verschillende soorten boodschappen opnemen:
  • UITGAANDE BOODSCHAP 1, met een maximale duur van 20
  seconden, om de beller te verzoeken een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld:
  "Dit is het antwoordapparaat van ..... We zijn momenteel niet
  aanwezig. Spreek na de pieptoon een boodschap in of druk op
  de starttoets van uw faxtoestel als u ons een fax wilt sturen.
  Dank u".
  • UITGAANDE BOODSCHAP 2, met een maximale duur van 10
  seconden, kan worden opgenomen om:
  • als u afwezig bent en dus de ontvangstmodus "AWA / FAX"
  hebt geselecteerd, de beller te waarschuwen dat het antwoordapparaat geen boodschappen kan ontvangen omdat het geheugen vol is, bijvoorbeeld:
  "Momenteel kunt u ons alleen een fax sturen. Bel voor een
  gesprek later terug";
  • als u aanwezig bent maar de modus "TELEFOON/FAX" hebt
  geselecteerd, de beller te vragen de hoorn niet op te leggen,
  bijvoorbeeld:
  "Even geduld, a.u.b.".

  tot

  SPREEK IN OGM #1

  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  en vervolgens op de toets

  op het display verschijnt:

  BELUIST.MET LOG

  /

  1  of

  te drukken. Als

  drukt speelt het faxtoestel niet automa-

  tisch de boodschap af die u hebt opgenomen;
  als de beschikbare tijd afloopt, geeft het faxtoestel een
  kort geluidssignaal en speelt automatisch de boodschap af
  die u hebt opgenomen.
  Leg vervolgens de hoorn op de haak. In beide gevallen
  moet u op de toets

  drukken op het faxtoestel weer in

  de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  OPMERKING

  Als het volume van de boodschap te laag of te hoog is, kunt
  u het tijdens het afspelen regelen via de toets

  en

  . • Page 39

  AFSPELEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  OPNEMEN VAN

  1

  Zoals reeds gezegd, kunt u het antwoordapparaat gebruiken om één of meerdere persoonlijke berichten op te nemen (MEMO) die op dezelfde manier worden behandeld
  als de binnenkomende boodschappen.

  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  Druk op de toets

  MEMO'S

  en vervolgens op de toets

  tot

  Op het display verschijnt:

  op het display verschijnt:

  BELIUSTER OGM #1
  Druk op de toets

  of druk op de toets

  TELEFOONOPROEP
  DRUK

  en neem

  Neem de hoorn op. Op het display verschijnt:

  de hoorn op om de eerder opgenomen uitgaande boodschap 1 te horen. Op het display verschijnt:

  MEMOBERICHT?

  BELUISTERING
  Na het afspelen stelt het faxtoestel automatisch voor een
  nieuwe UITGAANDE BOODSCHAP 1 op te nemen. Indien u dit wenst kunt u de eerder opgenomen boodschap
  wijzigen of vervangen, door de opnameprocedure te herhalen.
  Indien er geen uitgaande boodschappen zijn opgenomen op het antwoordapparaat, geeft het faxtoestel het
  bericht "OGM NIET AANWEZ." weer en stelt automatisch
  voor om een boodschap op te nemen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  OPNEMEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  Om het opnemen te starten. Op het display verschijnt:

  OPNAMEN 29
  of

  OPNAMEN 59

  OPMERKING

  U hebt 30 of 60 seconden ter beschikking (zie "Opnametijd programmeren voor memo's en binnenkomende
  boodschappen") om uw memo in te spreken, op dezelfde
  manier als bij UITGAANDE BOODSCHAPPEN 1 en 2.

  OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO’S

  2

  EN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN

  Neem uitgaande boodschap 2 op zoals u boodschap 1 hebt opgenomen, met het volgende verschil voor de tweede stap:
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  Tot op het display verschijnt:

  tot op het

  TAD SET-UP

  display verschijnt:

  Druk op de toets

  SPREEK IN OGM #2

  en vervolgens op de toets

  tot

  op het display verschijnt:

  OPMERKING

  INSPREEKTIJD

  Vergeet echter niet dat u slechts 10 seconden ter beschikking
  hebt.

  Op het display verschijnt:

  OPNAMETIJD:30SEC

  AFSPELEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  /

  2

  Beluister boodschap 2 zoals bij BOODSCHAP 1 met het volgende
  verschil voor de tweede stap:
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  tot op het

  display verschijnt:

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare waarde
  weer te geven: "Opnametijd:60Sec".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  BELUISTER OGM #2

  OPNEMEN

  VAN DE DOORSTUUR-BOODSCHAP

  Neem de doorstuur-boodschap op zoals u de boodschappen 1 en 2
  hebt opgenomen, met het volgende verschil voor de tweede stap:
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  tot op het

  display verschijnt:

  OPN.DOORG.OPROEP
  21 • Page 40

  AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO’S

  WISSEN VAN

  Stel dat er op het antwoordapparaat 6 boodschappen zijn
  opgenomen waarvan 3 reeds beluisterd:

  Als het antwoordapparaat een of meerdere binnenkomende
  boodschappen of een of meerdere memo's in het geheugen heeft die u nog niet hebt beluisterd, knippert de BOODSCHAPPEN-LED

  Op het display verschijnt:

  WIS OPNAME?
  CANCEL/

  en op het display wordt het totale

  aantal opgenomen boodschappen (inclusief de memo's)
  weergegeven, bijvoorbeeld 03:

  "AWA / FAX
  "01-08-02

  Om via de luidspreker de boodschappen te beluisteren, die
  het faxtoestel in sequentie afspeelt, gescheiden door een
  kort geluidssignaal; of neem de hoorn op nadat u op de
  toets
  hebt gedrukt om de boodschappen 'privé' te
  beluisteren.
  Na afloop van de weergave van de laatste boodschap
  geeft het faxtoestel twee korte geluidssignalen en komt automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.
  De BOODSCHAPPEN-LED

  Om de reeds beluisterde boodschappen te wissen. Op het

  03"
  10:32"

  Nu kunt u (via de luidspreker of door de telefoonhoorn op
  te nemen) alle boodschappen beluisteren, inclusief de
  memo's die met een volgnummer vanaf 01 tot een maximum van 49 in het geheugen worden opgeslagen.

  display verschijnt de standby-modus en het aantal resterende boodschappen na de wisopdracht, in dit geval 3.

  OPMERKING

  Als u geen enkele boodschap wilt wissen, drukt u op de toets
  .

  BOODSCHAPPEN EN MEMO’S DOORSTUREN
  NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND
  Indien u dit wenst kunt u het antwoordapparaat zo programmeren dat het u op een andere plaats en op een
  bepaalde tijd belt om u de gelegenheid te geven de nieuwe
  boodschappen te beluisteren.
  Behalve de tijd en het nummer waarop u gebeld wilt worden kunt u instellen of het doorsturen eenmalig of dagelijks plaats moet vinden.

  stopt met knipperen en

  blijft continu verlicht.

  WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO’S

  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP

  U kunt een boodschap of een memo alleen tijdens of na het
  afspelen wissen.
  De boodschappen of memo's die u nog niet hebt beluisterd worden
  niet gewist. Om het geheugen volledig te kunnen wissen moeten dus
  eerst alle boodschappen en memo's zijn afgespeeld.

  WISSEN

  Druk op de toets

  tot

  op het display verschijnt:

  OPROEP DOORGEVEN

  VAN DE HUIDIGE BOODSCHAP OF MEMO

  OPROEPING :UIT
  /

  BELUISTER 01 03
  08-08-02 10:47
  antwoordapparaat gaat naar de volgende boodschap en
  op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  /

  BELUISTER 02 02
  08-08-02 10:47

  OPMERKING

  Als u geen enkele boodschap wilt wissen, drukt u op de toets

  Voer het tijdstip in waarop u wenst dat de boodschappen
  worden doorgestuurd, bijvoorbeeld: "11:45".
  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Om de volgende boodschap te wissen.
  Ga zo verder voor alle boodschappen die u wilt wissen.

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare opties
  weer te geven: "OPROEPING EENMAG" of "OPROEP
  UITSTEL".
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Om de boodschap die u momenteel beluistert te wissen. Het

  22

  en vervolgens op de toets

  Op het display verschijnt:

  Om het afspelen van de boodschappen of memo's te starten. Op het display verschijnt:

  .

  ALLE REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN

  DRUK TEL. NUMM
  /

  Voer het telefoonnummer in waarop u gebeld wilt worden,
  bijvoorbeeld: "02 615356".
  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  OPN.DOORG.OPROEP • Page 41

  Nu kunt u de doorstuur-boodschap opnemen (zie "Opnemen van de doorstuur-boodschap") of de procedure

  Voor het op afstand bedienen en programmeren van het antwoordapparaat moet u:

  afsluiten door op de toets  te drukken.

  OPMERKING

  Indien u eerder een doorstuur-boodschap hebt opgenomen, geeft het display het bericht "BELUISTERING" weer
  en het antwoordapparaat speelt de boodschap af. Zie "Opnemen van de doorstuur-boodschap" voor het wijzigen
  of vervangen van de boodschap.
  Nu u het antwoordapparaat hebt geprogrammeerd voor het naar
  een andere plaats doorsturen van de nieuwe boodschappen, kunt u
  deze beluisteren door het antwoordapparaat te bedienen volgens
  de methode die hieronder wordt beschreven in "Het antwoordapparaat op afstand bedienen".

  HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND
  BEDIENEN
  U kunt het antwoordapparaat niet alleen direct via de specifieke
  toetsen op het bedieningspaneel van het faxtoestel bedienen, maar
  ook vanaf elke andere plaats ver of dichtbij, mits u gebruik maakt van
  een telefoon die in de toonkiesmodus werkt, bijv.: een mobiele
  telefoon.
  Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen, moet u het faxtoestel in de ontvangstmodus "AWA / FAX" zetten, en bovendien, nadat
  u UITGAANDE BOODSCHAP 1 hebt gehoord, de toegangscode invoeren (standaard ingesteld: "1234").
  De voor de afstandsbediening beschikbare functies worden geactiveerd via een extra nummercode van een of twee cijfers (zie onderstaande tabel). Als de code uit twee cijfers bestaat, is het raadzaam tussen het eerste en tweede cijfer op het bevestigingssignaal te wachten.
  CODE
  1
  2
  3
  4
  5+5
  CODE
  #1
  #2
  #3
  #4
  #5
  #6  het nummer van het faxtoestel vormen op de externe telefoon. Het
  antwoordapparaat antwoordt met UITGAANDE BOODSCHAP 1;
  de functie kiezen die u wilt uitvoeren en de betreffende code invoeren, aan de hand van bovenstaande tabel.
  Het antwoordapparaat bevestigt de bewerking met een pieptoon.

  Indien u een toegangscode voor het antwoordapparaat hebt ingesteld, voert u zodra u UITGAANDE BOODSCHAP 1 hoort, de cijfers
  van de code in:
  • als de code correct is, hoort u een kort geluidssignaal ter bevestiging,
  waarna u de code voor de afstandsbedieningsfunctie kunt invoeren;
  • als de code fout is, hoort u twee korte geluidssignalen. Voer in dat
  geval de correcte code in door elke toets ten minste een seconde
  ingedrukt te houden.
  Verbreek de verbinding volgens het systeem van de gebruikte telefoon.

  SPECIALE FUNCTIES VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT
  U kunt de volgende speciale functies op het antwoordapparaat instellen:
  • GESPREKKOSTEN BESPAREN
  • ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP
  • STILLE ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN
  • SAMENVATTENDE MELDINGEN

  GESPREKKOSTEN
  BEDIENINGSFUNCTIE
  Afspelen van nieuwe boodschappen.
  Afspelen van alle boodschappen.
  Herhalen van huidige boodschap of terug naar vorige
  boodschap.
  Onderbreken van huidige boodschap en overgaan
  naar volgende boodschap.
  Wissen van alle oude boodschappen.
  PROGRAMMEERFUNCTIE

  Wanneer u op afstand het antwoordapparaat bedient om
  eventuele boodschappen te beluisteren, antwoordt het faxtoestel op de volgende manier:
  als er geen boodschappen op het antwoordapparaat zijn, wordt de verbinding twee belsignalen na het
  ingestelde aantal tot stand gebracht;
  als er wel boodschappen op het antwoordapparaat
  zijn, wordt de verbinding na het ingestelde aantal belsignalen tot stand gebracht (Zie "Aantal belsignalen
  wijzigen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").
  Dus, als u een belsignaal méér dan het ingestelde aantal
  hoort, weet u meteen dat er geen boodschappen zijn
  en kunt u ophangen voordat de verbinding tot stand
  wordt gebracht.
  Deze functie kan alleen door de technische service worden geactiveerd en is niet in alle landen beschikbaar.
  Tot op het display verschijnt:

  Uitschakelen van de ontvangstmodus AWA / FAX en
  inschakelen van de ontvangstmodus WERKING AUTO.
  Inschakelen van de ontvangstmodus AWA / FAX.
  Vrijgave van opname van UITGAANDE BOODSCHAP 1.
  Afsluiten en bevestigen van de opname van UITGAANDE BOODSCHAP 1.
  Uitschakelen van het doorsturen van boodschappen
  en memo's naar een telefoon op afstand.
  Instelling voor het beluisteren van ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP.

  Door op 0 te drukken na een bedieningssequentie van 1 tot 5 wordt
  de huidige functie onderbroken.
  Door op 0 te drukken na een programmeersequentie van #1 tot #6
  wordt de huidige programmering onderbroken en gaat men terug
  naar de bedieningsfuncties. In dat geval moet u weer op # drukken
  op de programmeerfase te hervatten.

  BESPAREN

  TAD SET-UP
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  tot

  op het display verschijnt:

  KOSTBESP.INSTELL
  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  UIT
  /

  Druk op |/} om de andere optie weer te geven: "AAN".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
  23 • Page 42

  ALLEEN

  /

  UITGAANDE BOODSCHAP

  In deze functie antwoordt het antwoordapparaat bij elke
  oproep met UITGAANDE BOODSCHAP 1 maar neemt
  geen binnenkomende boodschappen op.
  U kunt deze functie gebruiken wanneer u gedurende een
  langere periode afwezig zult zijn, tijdens welke niet alle eventuele boodschappen opgeslagen zouden kunnen worden.
  In dat geval kunt u, in plaats van de gewoonlijke uitgaande
  boodschap, beter een andere boodschap opnemen, bijvoorbeeld:
  "Van 22 Juni t/m 19 September kunnen wij alleen faxen
  ontvangen. U kunt geen boodschap inspreken".
  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  Druk op |/} om de andere optie weer te geven: "ICM
  LUIDSPR:UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  SAMENVATTENDE

  MELDINGEN

  Samenvattende meldingen zijn standaard berichten die altijd in het
  geheugen van het antwoordapparaat aanwezig zijn. Het betreft 5
  berichten in het Engels:
  N. Bericht in het Engels

  Betekenis

  1 You have nn messages

  Geeft het aantal boodschappen aan
  dat het antwoordapparaat heeft ontvangen (nn = van 1 tot 49).
  Geeft de dag aan waarop de boodschap werd ontvangen.
  Geeft het tijdstip aan waarop de
  boodschap werd ontvangen (van
  0 tot 12 plus AM of PM).
  Geeft aan dat er geen boodschappen meer te beluisteren zijn.
  Geeft aan dat er geen boodschappen werden ontvangen.

  tot

  op het display verschijnt:

  ENKEL MELDTEKST

  2 Monday, Tuesday, enz.
  3 0/12 AM of PM

  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  ENKEL MELDT.:UIT
  /

  Druk op |/} om de andere optie weer te geven: "ENKEL
  MELDT: AAN".

  4 End of messages
  5 You have no messages

  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  TELEFOONOPROEP
  DRUK

  SAMENVATTENDE

  Indien u de UITGAANDE BOODSCHAP 1 reeds hebt opgenomen, verschijnt op het display het bericht "BELUISTERING"
  en het antwoordapparaat speelt de boodschap af.

  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP

  Indien u nog niets hebt opgenomen, verschijnt op het display het bericht "GEEN OPNAMEN".

  Druk op de toets

  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Om de opname te starten. Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  Op het display verschijnt:

  ICM OP LUIDSPR.
  Op het display verschijnt:

  ICM LUIDSPR:AAN
  24

  UIT
  /

  Druk op |/} om de andere optie weer te geven: "AAN".
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN

  Met deze functie kunt u op vertrouwelijke wijze boodschappen ontvangen. In andere woorden, het antwoordapparaat ontvangt de boodschappen zonder deze via de luidspreker weer te geven, opdat andere personen de aan u
  gerichte boodschappen niet kunnen horen.

  tot

  SYNTH.MELDTEKST

  VOOR OPNA.

  STILLE

  en vervolgens op de toets

  op het display verschijnt:

  Om de eerder opgenomen boodschap te wijzigen of een
  nieuwe boodschap op te nemen. Op het display verschijnt:

  OPNAMEN 19

  MELDINGEN INSCHAKELEN

  DAG VAN DE WEEK
  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  ZONDAG
  /

  Druk op de toetsen |/} om de huidige dag te kiezen.
  Bijvoorbeeld: "Maandag".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  OPMERKING

  Wanneer de samenvattende meldingen eenmaal zijn ingeschakeld, hoeft u alleen op de toets
  te horen.

  te drukken om ze • Page 43

  AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS
  VAN HET ANTWOORDAPPARAAT

  Tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  Druk op de toets

  en vervolgens op de toets

  tot

  op het display verschijnt:

  LIJST AWA INSTEL

  Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

  LIJST AWA:

  Mocht het display "GEEN LIJST AWA" weergeven, druk
  "
  dan op de toetsen |/} om de optie "LIJST AWA:
  weer te geven.
  Om het afdrukken te starten. Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

  25 • Page 44

  GEAVANCEERD GEBRUIK
  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  ONTVANGST

  AFDRUKZONE

  VAN EEN ONTVANGEN DOCUMENT VERKLEINEN

  Tot op het display verschijnt:

  OPMERKING

  Indien u de parameter "PRINT EXTRA:AUTO" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina bedekt.
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA: AAN" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina
  afdrukken.
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA: UIT" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken.

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  STILLE

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.
  Tot op het display verschijnt:

  VERKLEINEN 94%
  /  Druk op |/} om een van de beschikbare verkleiningsratio's te kiezen: "80%", "76%", "70%" en "UIT".  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  ONTVANGST INSCHAKELEN

  In de ontvangstmodi "WERKING AUTO", "TELEFOON/
  FAX" en "AWA/FAX" kunt u het faxtoestel instellen op het
  ontvangen van documenten zonder dat er bij de
  oproep belsignalen overgaan.
  Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag
  van het faxtoestel af van de geselecteerde ontvangstmodus
  en van wie de oproep verricht:
  in de modus "WERKING AUTO" en "AWA / FAX", geeft
  het faxtoestel bij ontvangst van een oproep, nooit een
  belsignaal;
  in de modus "TELEFOON/FAX", geeft het faxtoestel bij
  ontvangst van een oproep alleen geen belsignaal indien de oproep van een ander faxtoestel komt. Als
  het een telefoonoproep betreft, geeft het faxtoestel een
  geluidssignaal, in plaats van de belsignalen, ten teken
  dat u de hoorn op moet nemen.
  Tot op het display verschijnt:

  DOCUMENT

  INSTALLATIE PAR.

  ONTVANGEN DAT LANGER IS DAN HET

  PAPIERFORMAAT

  Tot op het display verschijnt:

  Indien u een document ontvangt dat langer is dan het gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat
  de resterende tekst op een andere pagina wordt afgedrukt.
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.
  Tot op het display verschijnt:

  PRINT EXTRA:AUTO
  /

  Druk op |/} om een van de andere twee beschikbare
  parameters te kiezen: "PRINT EXTRA: UIT" of "PRINT
  EXTRA: AAN".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  26

  STILLE RX: UIT
  /

  Druk op de toetsen |/} om de andere beschikbare optie
  weer te geven: "STILLE RX: AAN".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. Op de tweede regel van het display, knippert afwisselend "STILLE ONTVANGST". • Page 45

  NAAM

  OF NUMMER VAN DE BELLER WEERGEVEN

  VOLUME

  Tot op het display verschijnt:

  Deze functie, die op aanvraag van de gebruiker door het telefoonbedrijf geactiveerd kan worden, is slechts in enkele landen beschikbaar en is compatibel met de Norm ETSI ETS 300 778-1.
  Met deze functie kunt u meteen zien door wie u wordt gebeld. U
  kunt dus beslissen of u de oproep al of niet wilt beantwoorden.
  Met deze functie zal het faxtoestel, als het zich in de standby-modus bevindt, bij elke oproep altijd automatisch een van de volgende
  aanduidingen weergeven:
  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  nummer of naam van de beller;
  PRIVÉ: indien de correspondent ervoor gekozen heeft zijn identificatie niet weer te geven;
  NIET BESCHIKBAAR: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt.

  Als u echter bezig bent uw faxtoestel te programmeren en u wilt bij
  binnenkomst van een oproep weten door wie u gebeld wordt,
  moet u op de toets

  drukken.

  Het kan gebeuren dat door bijzondere kenmerken van de telefooncentrale waarop u aangesloten bent, het nummer van de beller niet op het
  faxtoestel wordt weergegeven. Mocht dit probleem zich voordoen, neem
  dan contact op met het technische servicecentrum in uw land.

  AANTAL

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  VOLUME BEL.:HOOG
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare opties weer te
  geven: "VOLUME BEL.:LAAG", "VOLUME BEL.:MID." en
  "VOLUME BEL.:UIT". Bijvoorbeeld: "VOLUME BEL.:MID."
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  BELSIGNALEN WIJZIGEN

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Indien het faxtoestel in de ontvangstmodus TELEFOON/
  FAX of AWA / FAX staat, kan het na twee belsignalen
  automatisch detecteren of de oproep afkomstig is van een
  ander faxtoestel (FAX) of van een telefoon (TEL).
  Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt
  wijzigen:
  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Tot op het display verschijnt:

  AANT.BELSIGN.:02
  /

  BELSIGNALEN WIJZIGEN

  Druk op |/} om de andere beschikbare waarden weer te
  geven: "01", "03", "04", "05", "06", "07" en "08". Bijvoorbeeld:"04".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  HERKENNING

  VAN HET BELSIGNAAL-RITME

  In enkele landen bieden de telefooncentrales de mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn twee of meer telefoon- of
  faxnummers toe te kennen, die voor verschillende gebruikers zijn bestemd. Elk nummer krijgt een bepaald belsignaal-ritme.
  Deze functie is bijzonder nuttig in huis of in een klein kantoor, waar dezelfde telefoonlijn door meerdere personen
  wordt gedeeld.
  Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes te
  herkennen (zie onderstaande procedure). Op deze manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "TELEFOON/
  FAX" en "AWA / FAX") wanneer het een oproep ontvangt
  met dat specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen voor ontvangst van een document worden ingesteld.
  Deze functie is bijzonder geschikt in combinatie met
  de stille ontvangst aangezien het faxtoestel alleen een
  belsignaal zal geven indien het een telefoonoproep betreft.
  Indien het faxtoestel is aangesloten op een extern antwoordapparaat, wordt aangeraden dit af te koppelen
  alvorens de herkenningsprocedure te starten.
  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Tot op het display verschijnt:

  GEAVANC.FUNCTIES
  Tot op het display verschijnt:

  ONDERS. BEL: UIT
  27 • Page 46

  /

  Druk op |/} tot op het display verschijnt:

  STILLE

  WIJZIG. PATROON

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Indien de op het externe antwoordapparaat ingestelde
  stille periode korter is dan die op uw faxtoestel, is automatische ontvangst onmogelijk op het faxtoestel omdat
  het antwoordapparaat steeds eerst in werking zal treden
  en de verbinding verbreekt wanneer het binnen de ingestelde tijd geen boodschap hoort.

  AUTODETECTIE BEL
  Bel het faxtoestel met het gewenste belsignaal-ritme tot het
  faxtoestel dit detecteert. Op het display verschijnt:

  BEL GEDETECT.

  Daarom moet u een kortere stille periode voor het faxtoestel instellen zodat het de oproep kan beantwoorden.
  Om de stille periode op uw faxtoestel te wijzigen gaat u als
  volgt te werk:

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  OPMERKING

  Tot op het display verschijnt:

  Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaalritme niet kan
  herkennen, verschijnt op het display het bericht "BEL NIET
  GEDET.". Druk in dat geval op de toets

  PERIODE WIJZIGEN

  INSTALLATIE PAR.

  en herhaal de

  Op het display verschijnt:

  procedure.

  TEL.NET INSTELL.

  ZOEMERDUUR

  WIJZIGEN

  Tot op het display verschijnt:

  DUUR STILTE: 6

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Wanneer het faxtoestel ingesteld is op automatische ontvangst met oproeptypeherkenning gedraagt het zich
  als volgt:
  indien een fax oproept, wordt de oproep automatisch ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen;
  indien een telefoontoestel oproept, weerklinkt 20 seconden lang een geluidssignaal, waarna de ontvangst
  automatisch wordt gestart indien u de hoorn nog steeds
  niet hebt opgenomen.
  Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt wijzigen:
  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Tot op het display verschijnt:

  FAX/TEL TIJD:20
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare waarden weer te
  geven: "15", "30", of "40". Bijvoorbeeld "40".

  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare waarden weer te
  geven: "STILLE PAUZE: 3", "4", "6", "8", "10" of "STILLE
  PAUZE: NEE". Bijvoorbeeld "4".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  AFSTANDSBEDIENINGSCODE

  WIJZIGEN

  Indien het faxtoestel aangesloten is op een telefoontoestel
  dat in toonkiesmodus werkt en ingesteld is op manuele
  ontvangst of op automatische ontvangst met oproeptype-herkenning, kunt u bij elke oproep van een correspondent die u een document wil zenden de ontvangst sturen door de code * * op het aangesloten telefoontoestel in te
  voeren. Deze procedure heeft hetzelfde resultaat als het indrukken van de toets

  op uw faxtoestel.

  U kunt alleen de tweede asterisk van deze code vervangen door een cijfer van 0 tot 9.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  Indien het faxtoestel op een extern antwoordapparaat is
  aangesloten, kunt u het beste een ander cijfer kiezen dan
  die welke voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat worden gebruikt.

  dus te plaatsen.

  Tot op het display verschijnt:

  Om uw keuze te bevestigen.

  INSTALLATIE PAR.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Tot op het display verschijnt:

  PUBL.LIJN (PSTN)
  28 • Page 47

  Tot op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  REMOTE START:AAN

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  DRUK CODE
  codE (0/9,*) **
  /

  Tot op het display verschijnt:

  DIAGNOSE

  Voer de nieuwe code in, bijvorbeeld:"*8".

  Tot op het display verschijnt:

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  LIJNDETECTIE:UIT
  /

  OPMERKING

  Om uw keuze te bevestigen.

  Indien u op een privé-lijn bent aangesloten, dezelfde procedure volgen tot weergave van "PUBL.LIJN (PSTN)", op de
  toetsen |/} drukken om "PRIV.LINE (PBX)" weer te geven
  en dan verder gaan zoals aangegeven in de procedure.

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te geven: "LIJNDETECTIE:AAN".

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  LUIDSPREKERVOLUME

  Als het volume van de lijn- en verbindingstonen te laag of
  te hoog is, kunt u dit aanpassen met behulp van de toetsen

  VERZENDING

  en

  HERHALING VAN MISLUKTE
  ACTIVEREN/INACTIVEREN

  AANPASSEN

  VERZENDING UIT HET GEHEUGEN

  .

  Op het display verschijnt:

  VORM NUMMER
  /

  Tot op het display verschijnt:

  Druk op |/} om het volume van de luidspreker te verlagen
  of te verhogen.

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  ZOEMERVOLUME

  DATUM / TIJD

  AANPASSEN

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  PARAMETERS

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  HERH. VERZ.:UIT
  /

  Op het display verschijnt:

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te geven: "HERH. VERZ.:AAN".

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  VERBINDINGSTONEN

  WEERGEVEN

  Het faxtoestel is zo ingesteld dat u de kiestonen tijdens het
  kiezen van het nummer en de verbindingstonen die tussen
  uw faxtoestel en het andere toestel worden uitgewisseld, kunt
  horen. Is dit niet het geval, dan programmeert u dit als volgt:

  ZOEMERVOL.:LAAG
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare opties weer te geven: "ZOEMERVOL.:HOOG", "ZOEMERVOL.:MIDD." en
  "ZOEMERVOL.:UIT". Bijvoorbeeld: "ZOEMERVOL.:MIDD."
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  29 • Page 48

  VERZENDINGSSNELHEID

  ACTIVEREN/STOPZETTEN

  VERMINDEREN

  Het faxtoestel (model met ingebouwd antwoordapparaat) is ingesteld om te verzenden bij een snelheid van
  14400 bps (bits per seconde). Bij storingen op de telefoonlijn wordt een snelheid van 9600 of 4800 bps aangeraden.
  Het basismodel verzendt normaal bij een snelheid van
  9600 bps die verlaagd kan worden tot 4800 bps.

  ECM (Error Correction Mode) is een correctiesysteem
  voor fouten die worden veroorzaakt door storingen van de
  telefoonlijn. Om hiervan te kunnen gebruikmaken, moet deze
  functie zowel op uw fax als op het toestel van uw correspondent geactiveerd zijn De letter "E" op het display geeft
  aan dat de functie geactiveerd is.
  Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze modus
  te verzenden. Om het toestel op normaal verzenden in te
  stellen, volgt u onderstaande procedure:

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  DATUM / TIJD

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  PARAMETERS

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  ZEND SNELH. 9.6
  /

  VAN DE ECM MODUS

  Op het display verschijnt:

  Druk op |/} om de andere beschikbare waarden weer te
  geven: "ZEND SNELH. 14.4" (alleen voor het model
  met ingebouwd antwoordapparaat) of "ZEND SNELH.
  4.8" (voor beide modellen).

  ecm:AAN
  /

  Om uw keuze te bevestigen.

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te geven: "ECM: UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-moOm het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  dus te plaatsen.

  dus te plaatsen.

  AUTOMATISCHE

  RESOLUTIE INSTELLEN

  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT
  D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE

  Als u het type resolutie niet selecteert voordat u een document verzendt, voert het faxtoestel de verzending automatisch uit op basis van de waarde waarop hij reeds is ingesteld (in dit geval: STANDARD).
  Indien u dit wenst, kunt u het faxtoestel als volgt instellen op
  automatische verzending met de resolutie FIJN:
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  WAT IS POLLING
  Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt, zodat
  het document automatisch verzonden wordt, spreken we van polling.
  De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee
  fundamentele kenmerken:


  de gebruiker die het document wil ontvangen, vraagt de
  verzending aan. Dit betekent dat een gebruiker een verbinding
  met een ander faxtoestel tot stand kan brengen en dit toestel kan
  vragen hem automatisch een (speciaal voorbereid) document te
  zenden, ook wanneer er aan de andere kant van de lijn niemand
  aanwezig is.  de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de
  verzending aanvraagt (d.w.z. degene die het document ontvangt) en niet van degene die het document verzendt.

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  Tx RESOL. std
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te
  geven: "TX RESOL. FIJN".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  30 • Page 49

  AANVRAGEN VAN
  ONTVANGST)

  EEN VERZENDING (POLLING VOOR

  Spreek het tijdstip voor de verzending met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het document te ontvangen,
  programmeer de kiesmethode die gebruikt moet worden
  om het andere faxtoestel op te roepen en het tijdstip waarop
  het document ontvangen moet worden.
  Tot op het display verschijnt:

  AFROEP ONTVANGST
  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:mm
  Om de huidige tijd te bevestigen of typ de nieuwe tijd er-

  VOORBEREIDEN
  (POLLING VOOR

  VAN EEN DOCUMENT VOOR VERZENDING
  VERZENDING)

  Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen
  de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en
  (standaard).
  Tot op het display verschijnt:

  AFROEP ZENDING
  Druk tweemaal op de toets

  . Op de tweede regel van

  het display verschijnt: "AFROEPONT. SET".

  OPMERKING

  U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door
  het document uit de ADF te nemen of door op de toets
  te drukken.

  overheen, bijvoorbeeld "18:20" en druk vervolgens op de
  toets

  . Op het display verschijnt:

  VORM FAX NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  /

  Vorm het nummer van de correspondent op een van de
  mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord of
  via de one-touch-toetsen of snelkiescodes.
  Om de instelling te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug. Op de
  tweede regel van het display verschijnt: "POLL OTV: 18:20".

  REEDS

  INGESTELDE POLLING VOOR ONTVANGST WIJZIGEN/

  WISSEN

  Tot op het display verschijnt:

  AFROEP ONTVANGST
  Op het display verschijnt:

  REEDS INGEVOERD
  Op het display verschijnt:

  PARAM. WIJZIGEN?
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te geven : "INSTELL. WISSEN?"
  Om uw keuze te bevestigen.
  INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te annuleren. Het faxtoestel
  komt weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.
  PARAM. WIJZIGEN? - Om het tijdstip voor de polling of het
  nummer van de correspondent van wie u het document wilt
  ontvangen te wijzigen. Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:mm
  Vanaf hier gaat u verder zoals beschreven in de laatste
  drie stappen van de procedure "Aanvragen van een verzending".
  31 • Page 50

  PROBLEMEN

  OPLOSSEN

  WANNEER DE STROOM UITVALT
  In geval van een stroomonderbreking, bewaart het faxtoestel
  de geprogrammeerde nummers voor one-touch-toetsen en
  snelkiescodes en de rapporten in het geheugen. De volgende gegevens gaan echter verloren:
  - De documenten in het geheugen. In dat geval drukt het
  faxtoestel automatisch een rapport af dat het totale aantal
  pagina’s (m.b.t. verzending en ontvangst) aangeeft dat
  uit het geheugen werd gewist.
  - De instellingen voor verzending uit het geheugen, uitgestelde verzending en polling voor ontvangst en verzending.
  - Het circulaire-rapport.
  - De lijst van beller-ID’s.
  Het activeringsrapport bevat de gegevens m.b.t. de laatste
  15 transacties (in plaats van de laatste 25).

  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN
  Onderstaande lijst biedt enkele aanwijzingen voor het oplossen van
  kleine problemen.

  QSP7G@@H

  PQGPTTDIB

  U kunt het faxtoestel niet
  inschakelen

  Controleer of het stroomsnoer
  goed op het stopcontact is
  aangesloten.

  U kunt het document niet
  correct insteken

  Controleer of het document
  voldoet aan de aanbevelingen
  in de paragraaf "Xryxr

  q‚pˆ€r‡rÃxˆ‡Ãˆ
  tri…ˆvxr", in het hoofdstuk
  "7h†v†sˆp‡vr†Ã‰‚‚…Ér…“rqr
  rÃ‚‡‰htr".
  Het toestel kan geen
  documenten verzenden.

  WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT
  Als tijdens ontvangst het papier opraakt of vastloopt, of de
  inkt is op of het deksel van het printkopcompartiment is
  open of de papiersteun is dicht, wordt het afdrukken onderbroken, op het display verschijnt het betreffende bericht en het ontvangen document wordt tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Wanneer de storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel weer af te drukken.

  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT
  Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen document te wensen overlaat door problemen op de lijn als
  gevolg van overbelasting of andere storingen, en dat de
  ontvanger u vraagt het hem opnieuw te zenden.
  In dit geval kunt u het beste een lagere snelheid instellen.
  Bij het model met ingebouwd antwoordapparaat, dat
  normaal is ingesteld op 14400 bps, moet u de snelheid verlagen tot 9600 bps of 4800 bps volgens de procedure
  beschreven in het gedeelte "Verzendingssnelheid verminderen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik".
  Bij het basismodel, dat normaal is ingesteld op 9600 bps,
  moet u de snelheid verlagen tot 4800 bps.
  Indien de verzending mislukte door lijn- of faxproblemen,
  gaat de FOUTEN-LED " " branden en geeft het faxtoestel
  een kort geluidssignaal; in dat geval drukt het toestel automatisch het zendrapport af (zie verderop "Rapporten en lijsten afdrukken"), waarin een foutcode de oorzaak aangeeft (verderop vindt u een lijst met alle foutcodes).
  Wanneer het rapport volledig afgedrukt is, drukt u op de toets
  om de FOUTEN-LED " " te doven en verwijdert met
  de hand het originele document uit de ADF.

  32

  Controleer of het document niet
  vastgelopen is.
  De lijn is bezet: wacht tot deze
  vrij is en probeer het opnieuw.

  Het toestel kan niet
  automatisch ontvangen.

  U hebt het toestel ingesteld op
  manuele ontvangst: stel het in
  op automatische ontvangst.

  Het toestel kan niet
  kopiëren of ontvangen.

  Controleer of het document of
  het vel papier niet vastgelopen
  is.
  Het gebruikte papiertype is niet
  geschikt: controleer de
  papierkenmerken vermeld in
  het hoofdstuk "Urpuv†pur
  trtr‰r†".

  De afdrukken zijn volledig Steek het document met de
  blanco.
  gegevens naar onder gericht in
  de ADF.

  OPMERKING

  Indien het toestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn.
  Deze oorzaken zullen worden aangegeven in de vorm van
  een foutcode in het "Zendrapport" en in het "Activiteitenrapport", zie "Rapporten en lijsten afdrukken", in het
  hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen". • Page 51

  FOUTCODES
  De foutcodes die zowel op het zendrapport als op het activiteitenrapport worden afgedrukt bestaan uit twee cijfers die de oorzaak
  van de fout aangeven. Op het activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder verder bericht weergegeven.

  8P9@

  7@SD8CU

  PPSa66FÃW6IÃ9@ÃAPVU

  X6UÃVÃHP@UÃ9P@I

  OK

  Geen bericht. Transactie correct
  voltooid.

  02

  ONMOGELIJKE VERBINDING

  Het faxtoestel detecteert geen lijntoon of
  ontvangt foutieve signalen.

  Controleer of het faxtoestel correct op de
  telefoonlijn is aangesloten en of de hoorn
  ingehaakt is. Probeer opnieuw.

  03

  GEEN MELDING NA OPROEP

  Het opgweroepen nummer antwoordt niet of
  is geen faxtoestel.

  Controleer of het nummer van de
  correspondent juist is.

  04

  FOUT IN DE VERZENDING
  HERHALEN VANAF PAGINA: nn

  Er werd een storing gedetecteerd tijdens de
  verzending. "nn" = nummer van de pagina
  waarbij de fout optrad.

  Herhaal de verzending vanaf de pagina
  aangegeven in het rapport.

  05

  HERHAAL PAGINA
  nn, ..... nn

  Het opgeroepen faxtoestel heeft fouten
  gedetecteerd tijdens de ontvangst. "nn" =
  nummer van de pagina die verzonden werd
  toen de fout optrad.

  Herhaal de verzending van de pagina’s
  aangegeven in het rapport.

  07

  DOCUMENT TE LANG

  Het te verzenden document is te lang. De
  verzendingstijd overschrijdt de toegelaten
  limiet.

  Splits het te verzenden document op.

  08

  NAKIJKEN DOK.DOORGANG

  De optische scanner kan het document niet
  lezen.

  Neem het document uit de ADF en steek het
  opnieuw in voordat u de verzending opnieuw
  start.

  09

  STOP PROCEDUURE

  U hebt de verzending onderbroken.

  Geen interventie.

  10

  Geen bericht

  Het faxtoestel heeft een storing gedetecteerd
  tijdens de ontvangst.

  Neem contact op met de correspondent en
  vraag hem het document opnieuw te
  verzenden.

  11

  Geen bericht

  De printer gedraagt zich abnormaal tijdens de Verhelp het probleem en wacht tot het
  ontvangst. Resterend document opgeslagen opgeslagen document afgedrukt is.
  in geheugen maar geheugencapaciteit
  overschreden voor einde van procedure.

  13

  FOUT IN AFROEPVERZENDING

  Er steekt geen document in de ADF van het
  andere faxtoestel en dit werd niet ingesteld
  voor verzending na polling.

  16

  STROOMSTORING MET PAGINA nn Stroomonderbreking tijdens verzending of
  ontvangst.

  Herhaal de verzending vanaf de pagina
  aangegeven in het rapport.

  (OK)

  Geen bericht.

  Het document kon ontvangen worden maar
  de afdrukkwaliteit laat te wensen over.

  Neem contact op met de correspondent.

  OCC

  LIJN BEZET

  De lijn is bezet.

  Probeer opnieuw bij onbezette lijn.

  Geen interventie.

  Neem contact op met de correspondent.

  33 • Page 52

  SIGNALEN EN BERICHTEN

  GEEN NUMMER AANW

  Eventuele problemen die kunnen optreden worden gewoonlijk aangegeven door geluidssignalen (die soms vergezeld gaan van
  visuele signalen: brandende fouten-LED " ") of door foutberichten op het display.
  Het faxtoestel geeft eveneens geluidssignalen en berichten op
  het display die geen fout aangeven.

  GELUIDSSIGNALEN

  DIE EEN FOUT AANGEVEN

  Korte toon, 1 seconde lang
  • U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een procedure.
  Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende fouten-LED
  • Transactie mislukt.
  Permanente toon
  • Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na een vorige
  transactie.

  OPMERKING

  U hebt een snelkiescode of one-touch-toets geselecteerd die niet
  geprogrammeerd is: programmeer de toets of de code (zie "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").

  GEHEUGEN VOL
  Een of meer documenten worden in het geheugen opgeslagen omdat er tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd, waardoor het
  geheugen vol is geraakt: controleer het type fout (papier op, papier
  vastgelopen, inkt op, deksel open, enz.) en los het probleem op. De
  documenten zullen automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw
  geheugenplaats beschikbaar is.

  HERHALING nnn
  De verbinding is niet tot stand gekomen als gevolg van storingen op
  de lijn of omdat de correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de
  wachtstand voor automatische kiesherhaling.

  HERH. POLL nnn
  U hebt een ontvangst na polling ingesteld en de verbinding is niet tot
  stand gekomen als gevolg van storingen op de lijn of omdat de
  correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de wachtstand voor
  automatische kiesherhaling.

  KOPIE ONDERBR.

  Om de fouten-LED " " uit te schakelen moet u op de toets
  drukken.  U hebt een kopieertaak onderbroken door op de toets

  te

  drukken.

  FOUTBERICHTEN  OP HET DISPLAY

  Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van het document en het kon niet worden afgedrukt: controleer het type fout op
  het display en los het probleem op.

  BEKIJK PRINTKOP


  Het faxtoestel detecteert geen printkop omdat u vergeten bent de
  printkop in het toestel te installeren of omdat de printkop niet correct
  geïnstalleerd is: installeer de printkop of installeer hem opnieuw.  Bepaalde spuitmonden op de printkop zijn beschadigd, wat in
  een slechte afdrukkwaliteit resulteert. Voer de reinigingsprocedure voor de printkop uit (zie “Reinigingsprocedure voor
  de printkop en testprocedure voor de spuitmonden”, in het
  hoofdstuk "Onderhoud").

  DEKSEL OPEN
  Het deksel van het printkopcompartiment staat open: sluit het.

  Het document is niet goed ingevoerd: plaats het document opnieuw
  om de

  normale werking van het faxtoestel te herstellen.

  DOK IN MEMORY
  Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen omdat
  tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd en onmiddellijke
  afdruk niet mogelijk was: controleer het type fout (papier op; papier
  vastgelopen; inkt op; deksel open, enz.) en los het probleem op.

  GEEN INKT MEER!
  De inktpatroon is op: vervang de printkop (zie "Printkop vervangen", in het hoofdstuk "Onderhoud").

  34

  De ontvangst verliep niet correct; druk op de toets

  om de

  fouten-LED " " uit te schakelen en het bericht van het display te
  wissen.

  OV IN MEMORY
  De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen wegens een fout tijdens de ontvangst, die het afdrukken belette: zoek op
  de onderste regel van het display naar het fouttype en los het probleem op.

  PAPIER CONTR., DRUK OP

  DOCUMENT CONTR., DRUK OP
  in de automatische invoer (ADF) en druk op de toets

  ONTV. ERROR  Er is geen papier in de invoerlade: vul papier bij en druk op
  om het bericht van het display te wissen.  Het papier is niet goed ingevoerd: plaats het papier opnieuw in de
  invoerlade en druk op de toets

  om de normale werking van

  het faxtoestel te herstellen.

  PAPIER PROBLEEM, DRUK OP
  Het papier is vastgelopen tijdens het kopieren of verzenden: druk op
  de toets

  . Indien het papier niet automatisch wordt uitgevoerd,

  dient u te controleren waar het geblokkeerd zit, en het handmatig te
  verwijderen (zie "Vastgelopen documenten en papier verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud"). • Page 53

  SYSTEEMFOUT nn

  NIEUWE PRINTKOP?, 1=JA 0=NEE

  Er gebeurde iets abnormaals waardoor het faxtoestel geblokkeerd
  raakte: schakel het toestel eerst uit en dan weer in. Indien de fout niet
  verdwenen is, dient u het toestel uit te schakelen en de hulp van de
  technische dienst in te roepen.

  U hebt een printkop voor het eerst geïnstalleerd, of verwijderd en
  dan opnieuw geïnstalleerd: u moet de vragen nog beantwoorden.
  Indien u "ja" antwoordt hoewel de printkop niet nieuw is, zal het
  faxtoestel niet detecteren wanneer de inkt op is.

  VERKEERDE CODE, DRUK OP


  NR. VORMING

  Er werd een verkeerde toegangscode voor het antwoordapparaat ingevoerd: druk op de toets

  en voer de juiste code in.

  Indien het document geblokkeerd raakt tijdens het kopiëren of
  verzenden, dient u op de toets

  te drukken. Indien het

  document niet automatisch wordt uitgevoerd, moet u het document
  handmatig verwijderen (zie “Vastgelopen documenten en
  papier verwijderen”, in het hoofdstuk "Onderhoud").


  U hebt het scannen onderbroken door op de toets

  ONTVANGST OK
  De ontvangst verliep succesvol.

  VERWIJDER DOK., DRUK OP


  Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.

  te drukken.

  ONTV. ONDERBROKEN
  U hebt de ontvangst onderbroken door op de toets

  te drukken.

  OPSLAAN
  Het faxtoestel slaat de pagina's van het te kopiëren document op.

  POLL OTV: UU:MM
  U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na polling).

  VZ ERROR
  De verzending verliep niet correct; druk op de toets

  om de

  fouten-LED " " uit te schakelen en het bericht van het display te
  wissen, en herhaal de verzending.

  ANDERE

  TX IN UITVOERING
  GELUIDSSIGNALEN

  Korte toon, 1 seconde lang
  • Transactie werd correct uitgevoerd.
  Intermitterende toon, 20 seconden lang
  • Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te
  beantwoorden.

  ANDERE

  TELEFOONOPROEP
  De correspondent wil een gesprek voeren: neem de hoorn op om
  de oproep te beantwoorden.

  BERICHTEN OP HET DISPLAY

  Er is een verzending bezig.

  TX UIT GEHEUGEN
  U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.

  VERBINDING
  Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel tot stand aan
  het brengen.

  VERZENDEN
  Er is een verzending bezig.

  AFDRUKKEN
  Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.

  BEKIJK AFDRUK
  1=UIT 0=HERHAAL
  Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden getest en een
  proefafdruk gemaakt: controleer of de printkwaliteit aanvaardbaar is
  en tref de nodige maatregelen.

  DOCUMENT GEREED
  U hebt het document correct in de ADF gestoken.

  HOORN OPLEGGEN
  U hebt de functie "handenvrij" geactiveerd. Leg de hoorn op de
  haak.

  LAATSTE VZ OK
  De laatste verzending werd met succes uitgevoerd.

  VERZENDING OK
  De verzending verliep succesvol.

  VERZ. OM: UU:MM
  U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het ingestelde
  tijdstip (uitgestelde verzending).

  VORMING TELNR
  U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten telefoon
  op te nemen.

  WACHTVERBINDING, DRUK OP HOLD
  U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door op de toets
  te drukken: druk opnieuw op de toets
  met de correspondent te hervatten.

  om het gesprek

  ZENDONDERBREKING
  U hebt de verzending onderbroken door op de toets

  te drukken.

  35 • Page 54

  ONDERHOUD
  PRINTKOP VERVANGEN
  OPMERKING

  Denk eraan dat u alleen niet navulbare (monoblok)
  printkoppen kunt gebruiken.

  Nu voert het faxtoestel automatisch de procedure voor
  reiniging van de printkop en controle van de spuitmonden uit
  en drukt het resultaat van de diagnose af. Onderzoek het
  afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Installatie".
  Indien u de printkop vervangen hebt omdat de afdrukkwaliteit was verminderd, gaat u als volgt te werk:

  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP
  EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN

  .

  Indien de afdrukkwaliteit achteruit gaat, kunt u een
  snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de printkop en het testen van de spuitmonden, afgesloten door een
  afdruk die de toestand weergeeft.
  Tot op het display verschijnt:

  ONDERH. PRINTER
  Op het display verschijnt:

  NIEUWE KOP:AAN
  /

  Druk op |/} om de andere beschikbare optie weer te geven: "NIEUWE KOP:UIT".
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van
  de diagnose af.
  Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Installatie".

  1-2 Til het deksel van het printkopcompartiment omhoog door uw
  vinger in de uitsparing in het midden te plaatsen, zoals in de
  figuur is aangegeven.
  3. Ontgrendel de printkop door middel van de hendeltjes en neem
  hem uit zijn behuizing.
  4. Neem de nieuwe printkop uit zijn verpakking en verwijder de
  beschermfilm van de spuitmonden terwijl u de printkop bij de
  vingergreep vasthoudt.
  5. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
  6. Installeer de printkop in zijn compartiment met de elektrische
  contacten naar de voorkant van het faxtoestel gericht.
  7. Duw de printkop aan tot u een klik hoort ten teken dat hij goed zit
  en sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  OPMERKING

  Wanneer u de printkop vervangen hebt omdat de inkt op
  was, herkent het faxtoestel de vervanging automatisch bij
  sluiten van het deksel van het printkopcompartiment en op
  het display verschijnt het bericht "NIEUWE PRINTKOP?
  1 = JA, 0 =NEE". Stel de waarde 1 in.
  36

  OPMERKING

  U kunt de procedure op elk gewenst moment onderbreken
  door op de toets

  te drukken.

  OPMERKING

  Indien de afdrukkwaliteit na het uitvoeren van de reinigingsprocedure nog niet aan de verwachtingen voldoet, kunt u
  in volgorde de volgende handelingen uitvoeren, tot u een
  bevredigend resultaat bereikt:
  - Maak op het faxtoestel een kopie van een document
  met de gewenste grafische- of tekstkenmerken en beoordeel het resultaat.
  - Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u gebruikt kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de procedure nogmaals.
  - Verwijder de printkop en installeer hem opnieuw. • Page 55

  -

  -

  Verwijder de printkop en voer de volgende handelingen uit:
  • inspecteer de spuitmonden op aanwezigheid van
  deeltjes; een eventueel aanwezig deeltje voorzichtig verwijderen, en erop letten dat u de elektrische
  contacten niet aanraakt;
  • reinig de elektrische contacten van de printkop en
  van de printwagen, zie hieronder "Elektrische
  contacten van de printkop reinigen";
  • reinig de spuitmonden, zie hieronder "Spuitmonden van de printkop reinigen".
  Installeer de printkop opnieuw.
  Raadpleeg de technische dienst.

  SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN
  opmerking

  Voer deze procedure alleen uit als laatste oplossing, voordat
  u de volledige printkop vervangt.
  1. Bevochtig een papieren zakdoekje met gedestilleerd water en
  knijp het uit om overtollig water te verwijderen.
  2. Verwijder de printkop zoals reeds in bovenstaande procedure
  beschreven.
  3. Houd de printkop met de spuitmonden naar onder gericht, en
  dep hem zachtjes op het papieren zakdoekje zoals aangegeven in de figuur.

  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP
  REINIGEN
  Met het faxtoestel uitgeschakeld:

  4. Herhaal deze handeling enkele malen op verschillende plaatsen van het zakdoekje om de spuitmonden zorgvuldig schoon
  te maken.
  5. Installeer de printkop zoals reeds beschreven in "Printkop vervangen".

  REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP
  SCHOONMAKEN
  Met het faxtoestel van het stroomnet afgekoppeld:

  1-2 Til het deksel van het printkopcompartiment omhoog door uw
  vinger in de middelste uitsparing te plaatsen, zoals in de figuur
  is aangegeven.
  3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem
  hem uit zijn behuizing.
  4. Reinig de elektrische contacten met behulp van een lichtjes bevochtigde doek. Raak de spuitmonden niet aan.
  5. Reinig de elektrische contacten op de printwagen eveneens met
  een lichtjes bevochtigde doek. Installeer de printkop opnieuw en
  sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  1-2 Til het deksel van het printkopcompartiment omhoog door uw
  vinger in de uitsparing in het midden te plaatsen, zoals in de figuur
  is aangegeven.
  3. Verplaats de printkop geheel naar links zoals aangegeven in de
  figuur.
  4. Maak het reinigingslint van de printkop met behulp van een droog
  wattenstaafje schoon en sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  37 • Page 56

  OPTISCHE SCANNER REINIGEN

  VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER
  VERWIJDEREN

  Door stof dat zich op het glas van de optische scanner opstapelt, zijn
  problemen bij het inscannen van documenten mogelijk. Om dit te
  voorkomen, moet u het glas af en toe als volgt reinigen:
  Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:

  Tijdens het verzenden of kopiëren kan het gebeuren dat een origineel vastloopt (dit wordt op het display aangegeven met het
  bericht: "VERWIJDER DOK., DRUK OP
  ").
  Ook het papier waarop de ontvangen of gekopiëerde documenten
  worden afgedrukt kan geblokkeerd raken (dit wordt aangegeven
  door het bericht: "PAPIER PROBLEEM, DRUK OP
  ").
  In beide gevallen moet u proberen het document of het vel papier
  uit het toestel te verwijderen door op de toets

  te drukken.

  Wordt het document of vel papier niet automatisch uitgevoerd,
  dan moet u het handmatig verwijderen zoals hieronder wordt beschreven:
  Open het printkopcompartiment met behulp van de centrale uitsparing van het deksel. Indien het te verwijderen document uit
  meerdere pagina's bestaat, eerst alle overige vellen uit de papierinvoer verwijderen voordat u het printerdeksel opent.
  1-2 Til het deksel van het printkopcompartiment omhoog door uw
  vinger in de uitsparing in het midden te plaatsen, zoals in de
  figuur is aangegeven.
  3. Beweeg de printkop naar links en til het scherm van de scanner
  op met behulp van het hendeltje aan de rechterzijde van het
  faxtoestel.
  4. Houd het scherm omhoog en reinig het glas van de optische
  scanner met een bevochtigde doek met een specifiek glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit het
  reinigingsmiddel niet direct op het glas.
  5. Sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  OPMERKING

  Om te controleren of de optische scanner schoon is, maakt u
  een kopie met een blanco vel papier. Als op de kopie verticale strepen te zien zijn en na controle blijkt dat de optische
  scanner perfect schoon is, dient u contact op te nemen met
  de technische dienst.

  BEHUIZING REINIGEN
  1. Koppel het faxtoestel van het stroomnet en telefoonnet af.
  2. Gebruik alleen een zachte, rafelvrije doek die u licht bevochtigd
  hebt met wat verdund afwasmiddel.

  38

  1. Druk op het hendeltje aan de linkerzijde van het faxtoestel.
  2-3 Houd het hendeltje omlaag gedrukt terwijl u het vastgelopen document of papier verwijdert. • Page 57

  TECHNISCHE GEGEVENS
  ALGEMENE

  VERZENDINGSKENMERKEN

  KENMERKEN

  Model ........................... Tafelmodel
  Display .......................... LCD 16 + 16 tekens
  Geheugencapaciteit ...... (*) 21 pagina's
  Afmetingen
  Breedte ......................... 359 mm
  Diepte ............................ 234 mm + 84 mm
  Hoogte .......................... 180 mm + 138 mm (**)
  Gewicht ......................... ca. 4,7 Kg

  COMMUNICATIEKENMERKEN
  Telefoonnet ................... Openbaar/PBX
  Compatibiliteit ................ ITU
  Modemsnelheid ...................................... 14400(alleen voor het
  model met ingebouwd
  antwoordapparaat)9600-7200-4800-2400 (met
  automatische "fall back")
  Comprimeringsmethode ......................... MH, MR, MMR

  KENMERKEN

  STROOMVOORZIENING

  Stroomvoorziening ................................. 220-240 VAC of 110-240
  VAC (zie het plaatje aan de
  achterkant
  van
  het
  faxtoestel)
  Frequentie .............................................. 50-60Hz (zie het plaatje aan
  de achterkant van het
  faxtoestel)
  Stroomverbruik:
  - in standby ........................................... <7W
  - max. verbruik ...................................... 35W

  OMGEVINGSVOORWAARDEN
  Temperatuur ................. van +5oC tot +35oC (gebruik faxtoestel)
  ...................................... van +15oC tot +35oC (gebruik printer)
  ...................................... van -15oC tot +55oC (transport: bij verpakt
  product)
  ...................................... van -5oC tot +45oC (opslag en wachtstand)
  Relatieve vochtigheid .. 15%-85% (werking/opslag/wachtstand)
  ...................................... 5%-95% (transport)

  KENMERKEN

  Verzendingstijd ............. Model met ingebouwd antwoordapparaat
  7s (14400 bps MMR)
  ...................................... Basismodel
  9s (9600 bps MMR)
  Capaciteit ADF .............. 5 vel A4, Letter en Legal

  ONTVANGSTKENMERKEN
  Afdrukmethode ............. Afdruk op gewoon papier met inkjetprinter
  Max. afdrukbreedte ................................ 208 mm
  Afdrukpapier ........................................... A4 (210 x 297 mm)
  ................................................................ US Letter (216 x 279 mm)
  ................................................................ US Legal (216 x 356 mm)
  ................................................................ Gewicht: 70-90 gr/m2
  Papierinvoer ................ Cassette voor gewoon papier (max. 40 vel
  80 gr/m2)

  ANTWOORDAPPARAAT (MODEL

  MET INGEBOUWD

  ANTWOORDAPPARAAT)

  Opnamecapaciteit: 20'
  Memo
  2 uitgaande boodschappen
  Functie "alleen uitgaande boodschap"
  Functie "gesprekkosten besparen"
  Doorstuur-boodschap
  Snelle toegang vanaf bedieningspaneel en op afstand
  Toegangscode
  Opname gesproken boodschappen
  Samenvattende meldingen
  Behoud van boodschappen bij stroomuitval.

  (*) = Formaat ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in
  standaardresolutie met MH-comprimering en A4-fomaat.
  (**) = Met papiersteun.

  SCANNER

  Scanmethode ......................................... CIS
  Scanresolutie:
  - horizontaal .......................................... 8 pixels/mm
  - verticaal STANDAARD ...................... 3,85 lijnen/mm
  - verticaal FIJN ...................................... 7,7 lijnen/mm

  39 • Page 58

  HET FAXTOESTEL ALS EEN PRINTER GEBRUIKEN
  In Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

  Indien u het multifunctionele model hebt aangeschaft, kunt u het
  faxtoestel ook als een printer gebruiken. Eerst moet u hem echter
  op een PC aansluiten en de specifieke software installeren.

  • Selecteer de menu's: Start, Instellingen, Configuratiescherm, Software, selecteer het item LinkFax en bevestig
  tenslotte met de knop Toevoegen/Verwijderen.

  VEREISTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE
  SOFTWARE

  OPENEN VAN DE ONLINE DOCUMENTATIE

  Het faxtoestel wordt geleverd met de nodige software voor het uitvoeren van de printfunctie.
  De installatie-CD bevat het printerstuurprogramma en de bestanden
  met online documentatie die nadere informatie bevat over de
  printfuncties van het faxtoestel bij aansluiting op een PC.

  MINIMUMVEREISTEN

  VAN DE

  Samen met het printerstuurprogramma worden ook bestanden met
  online documentatie geladen die nadere informatie geven over
  de kenmerken en functies voor het printen.
  In Windows 95/98/ME

  PC

  Om de online documentatie te openen, klikt u op een van de drie
  pictogrammen van de groep Linkfax in het menu Programma's
  van het Start-menu.

  • Voor Windows 95, Windows 98 eerste editie en windows ME:
  Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.

  In Windows NT/2000/XP

  • Voor Windows 98 tweede editie, Windows NT en Windows 2000:
  Pentium 166 MHz, 64 MB RAM.

  In dit geval kan de online documentatie geopend worden vanuit
  de "Status monitor" van de printer of door selecteren van het
  item Eigenschappen van de "Linkfax printer" in het menu
  Printers.

  • Voor Windows XP: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM.
  Voor alle configuraties geldt als minimum uitrusting: een CD-speler,
  een VGA-beeldscherm (24-bits plaat voor kleurenvideo) en een
  parallelle interface-verbinding IEEE 1284 Nibble Mode.

  OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE

  DE "LINKFAX" SOFTWARE INSTALLEREN

  COMMUNICATIEPOORT
  Alleen in Windows 95/98/ME

  • Sluit een connector van de interface-kabel aan op de parallelle
  poort aan de achterkant van het faxtoestel en sluit de andere
  connector van de kabel aan op de parallelle poort van de PC.

  Na installatie van de LinkFax module zal de PC-poort waarop
  het faxtoestel is aangesloten uitsluitend worden gebruikt voor
  het beheer van inkjet-faxtoestellen (Faxpoort) die door de
  module worden ondersteund.

  • Zet de PC aan, wacht tot Windows 95/98/ME/NT/2000/XP is gestart
  en sluit vervolgens het faxtoestel aan op het voedingsnet.

  Mocht u deze poort voor andere apparaten dan deze faxtoestellen
  willen gebruiken, kunt u de poort tijdelijk deselecteren en vervolgens opnieuw selecteren:

  • Plaats de CD in de CD-ROM-speler. De installatieprocedure van
  "LinkFax" wordt automatisch gestart.
  • Ga nu verder met het kiezen van de taal en de andere bewerkingen door de instructies op het scherm van de PC op te volgen
  totdat de installatieprocedure is beëindigde.
  Nadat de installatie is voltooid wordt u gevraagd de PC opnieuw
  op te starten.
  Na het opnieuw opstarten is in het menu Printers het pictogram
  "LinkFax" toegevoegd.

  DESINSTALLEREN VAN DE "LINKFAX"
  SOFTWARE
  Met de hieronder beschreven desinstallatie-procedures kunt u alle
  bestanden die van de CD geladen werden en/of tijdens de installatie
  van de software op de PC gecreëerd werden, volledig en correct
  verwijderen, en vervolgens opnieuw installeren.
  In Windows 95/98/ME
  • Selecteer het item Uninstaller van het menu LinkFax in het Programma's van het Start-menu.
  40  Dubbelklik op het pictogram van de Fax Manager onderin het
  scherm.  Selecteer de faxpoort (gewoonlijk LPT1).  Bevestig de knop Poort deselecteren voor vrijgave van de
  poort voor standaard beheer (Printerpoort).  Om de "Faxpoort" opnieuw te selecteren moet u de knop Selecteer poort bevestigen.

  opmerking

  Als u na het selecteren van de poort van het besturingssysteem Windows 95 naar Windows 98/ME overstapt, moet
  u niet vergeten de parallelle poort opnieuw te selecteren
  (Faxpoort) aangezien Windows 98/ME de poort automatisch voor standaard beheer selecteert (Printerpoort). • Page 59

  INDEX
  A

  K

  Aansluiting 1
  aansluiting op het stroomnet 3
  aansluiting van andere apparatuur 1
  aansluiting van het faxtoestel 1
  de telefoonhoorn aansluiten 3
  telefoonaansluiting 1
  ADF 8
  Afstandsbedieningscode 28
  Antwoordapparaat, ingebouwd 19
  ASF 3
  Automatische kiesherhaling 9

  Kiesmodus
  puls 6, 7
  toon 6, 7
  Kopie
  het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken 18
  kopieertaak onderbreken XIII, 18
  meerdere kopieën XIII
  waarden voor contrast en resolutie XIII, 18
  welke documenten kunt u kopiëren 18
  zo maakt u een kopie van uitstekende kwaliteit 18
  zoom-waarde XIII, 18

  B

  L

  Berichten
  andere berichten 35
  foutberichten op het display 34

  Lijsten

  C
  Contrast
  afstellingen 8

  D
  Datum en tijd 5
  Display
  andere berichten 35
  foutberichten 34
  Documenten
  documenten in de ADF steken 8
  vastgelopen documenten verwijderen 38
  welke documenten kunt u gebruiken 8

  E
  ECM (Error Correction Mode) 30
  Elektrische contacten
  van de printwagen 37

  F
  Foutcodes 32, 33
  FOUTEN-LED 34

  G
  Geheugen
  een document uit het geheugen verzenden 11
  verzending uit het geheugen
  wijzigen/herhalen/wissen 11
  Geluidssignalen 35

  I
  Ingebouwd antwoordapparaat 39
  Installatie
  aanbevelingen voor de installatie I

  gegevens van one-touch-toetsen en snelkiescodes 16
  lijst van configuratieparameters 16
  lijst van installatieparameters afdrukken 16
  Luidsprekervolume 29

  O
  Onderhoud
  aanbevelingen voor het gebruik I
  behuizing reinigen 38
  elektrische contacten reinigen 37
  optische scanner reinigen 38
  printkop vervangen 36
  reinigingslint van de printkop schoonmaken 37
  reinigingsprocedure voor de printkop 36
  spuitmonden van de printkop reinigen 37
  testprocedure voor de spuitmonden 36
  vastgelopen documenten en papier verwijderen 38
  One-touch-toetsen 12
  opbellen via de one-touch-toetsen 17
  programmeren 13
  verzenden via one-touch-toetsen 14
  Ontvangst
  aantal belsignalen wijzigen 27
  afdrukzone verkleinen 26
  afstandsbedieningscode wijzigen 28
  automatische ontvangst
  met oproeptype-herkenning 12
  manuele ontvangst 11
  met antwoordapparaat
  extern antwoordapparaat XIII, 12
  ingebouwd antwoordapparaat 12
  naam of nummer van de beller weergeven 27
  ontvangst met antwoordapparaat 12
  resterende tekst 26
  stille ontvangst 26
  stille periode wijzigen 28
  zoemerduur wijzigen 28
  Optische scanner
  reinigen 38

  41 • Page 60

  P

  T

  Papier
  papier laden 3
  papierformaat 3
  papierinvoer (ASF) 3
  vastgelopen papier verwijderen 38
  Polling
  polling voor ontvangst 31
  polling voor ontvangst wijzigen/wissen 31
  polling voor verzending 31
  Printer
  het faxtoestel als een printer gebruiken 40
  Printkop
  aanwijzingen m.b.t. de printkoppen 4
  elektrische contacten reinigen 37
  printkop installeren 4
  printkop vervangen 36
  reinigings- en controleprocedure van de spuitmonde IX, 4, 36
  spuimonden van de printkop reinigen 37
  Problemen oplossen
  de stroom is uitgevallen 32
  de verzending mislukt 32
  het papier of de inkt is op 32
  kleine problemen oplossen 32

  Technische gegevens
  algemene kenmerken 39
  communicatiekenmerken 39
  ingebouwd antwoordapparaat 39
  kenmerken scanner 39
  kenmerken stroomvoorziening 39
  omgevingsvoorwaarden 39
  ontvangstkenmerken 39
  verzendingskenmerken 39
  Telefoon
  opbellen door zoeken in het adresboek 17
  opbellen via de one-touch-toetsen 17
  opbellen via de snelkiescodes 17
  Telefooncentrale
  openbaar telefoonnet 6
  privé-centrale 6
  Telefoonlijn
  aansluiten op een privé-lijn 6
  aansluiten op het openbare telefoonnet 6

  R
  Rapporten 14
  activeringsrapport 14
  afdruk opvragen 16
  automatische afdruk 15
  foutdberichtenrapport 14
  rapport laatste circulaire 14
  rapport laatste verzending 14
  rapporten interpreteren 15
  stroomonderbrekingsrapport 14
  Resolutie
  afstellingen 8
  automatische resolutie instellen 30

  S
  Signalen
  andere geluidssignalen 35
  geluidssignalen die een fout aangeven 34
  Snelkiescodes 13
  opbellen via de snelkiescodes 17
  programmeren 13
  verzenden via snelkiescodes 14

  42

  V
  Verbindingstonen weergeven 29
  Verzending
  circulaire 10
  documenten verzenden 8
  een document uit het geheugen verzenden 11
  een vooraf ingestelde verzending wijzigen/wissen 10
  herhaling van mislukte verzending uit het geheugen 29
  kiestonen horen bij het verzenden XI, 9
  onderbreken XI, 9
  telefoonhoorn opnemen bij het verzenden 9
  verbindingstonen weergeven 29
  vertraagde verzending 10
  verzenden door opzoeken in het adresboek 14
  verzenden via one-touch-toetsen 14
  verzenden via snelkiescodes 14
  verzendingssnelheid verminderen 30
  Verzendingssnelheid 30

  Z
  Zenderidentificatie
  faxnummer 5
  faxnummer instellen 5
  naam 5
  naam en faxnummer
  plaats 5
  Zoemervolume 29 • Page 61

  Codes monochrome printkoppen
  Monoblok printkop: code 84431 W (FPJ 20)
  Monoblok printkop met gepigmenteerde inkt: code B0042 C (FPJ 22)

  Codes kleurenprintkoppen
  Monoblok printkop: code 84436 G (FPJ 26) • Page 62

  293312Y


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Olivetti fax lab 210 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Olivetti fax lab 210 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Olivetti fax lab 210

Olivetti fax lab 210 Bedienungsanleitung - Deutsch - 62 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info