Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
237953S-01
Gebruiksaanwijzing
Cover OFX - Olandese - NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Cover OFX - Olandese - NL

  237953S-01

  Gebruiksaanwijzing • Page 2

  PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:

  Samenstelling:

  Olivetti I- Jet S.p.A.
  Località Le Vieux
  11020 ARNAD (Italy)

  Olivetti Tecnost, S.p.A.
  Direzione @ Home/Office
  Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

  Copyright © 2001, Olivetti
  Alle rechten voorbehouden
  De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze
  handleiding beschreven product aan te brengen.
  Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting
  van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
  Gezien de verschillen tussen de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring
  op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.
  De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in
  overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE.
  De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk
  op het product.
  Verklaring van netwerkcompatibiliteit
  Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen,
  Zwitserland en Noorwegen.
  De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking
  tot de aansluiting op andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw
  land.
  Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit
  evenals de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:
  • verkeerde elektrische stroomvoorziening;
  • verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt
  gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
  • vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is
  door de constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.

  PAS OP: DIT TOESTEL MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARD STOPCONTACT.

  Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om
  de elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

  copy-nl.p65

  2

  24/05/01, 11.41 • Page 3

  Uitknippen en binnen handbereik bewaren - Uitknippen en binnen handbereik bewaren - Uitknippen en binnen handbereik bewaren - Uitknippen en binnen handbereik bewaren -

  SNELLE REFERENTIEGIDS
  DATUM EN TIJD INSTELLEN

  UW NAAM EN FAXNUMMER INVOEREN

  DOCUMENTEN VERZENDEN

  Procedure

  DISPLAY

  Procedure

  DISPLAY

  Procedure

  1 Druk op FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt --->

  FAX SET-UP

  1 Druk op FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt --->

  INSTALLATION

  1 Steek het document in DOCUMENT READY
  ê
  de ADF.
  NORMAL

  2 Druk op START.

  DATE AND TIME

  2 Druk op START.

  TEL LINE SET-UP

  3 Druk op START.

  FORMAT:DD/MM/YY

  3 Druk op FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt --->

  STATION NAME

  4 Druk op START.

  FORMAT : 24 H

  4 Druk op START.

  TYPE YOUR NAME
  _

  5 Druk op START.

  gu------.p65

  DD/MM/YY
  26-02-99

  HH:MM
  16:30

  6 Voer de datum en tijd in DD/MM/YY
  en druk op START om 21-02-99
  de gegevens te
  bevestigen en op STOP
  om het faxtoestel
  opnieuw in de standbymodus te plaatsen.

  HH:MM
  08:00

  1

  U kunt maximaal 16 tekens invoeren door ze via de
  numerieke toetsen een voor een te selecteren.
  5 Druk op START.

  PHONE NUMBER

  6 Druk op START.

  TYPE YOUR NUMBER
  _

  7 Voer uw faxnummer in TYPE YOUR NUMBER
  (max. 20 tekens) b.v.:
  0125-230023
  230023 en druk op
  START om te
  bevestigen en op STOP
  om het faxtoestel
  opnieuw in de standbymodus te plaatsen.

  24/05/01, 11.41

  DISPLAY

  TYPE NUMBER
  2 Vorm het nummer van
  de correspondent (max. 02 489078
  52 tekens) op het
  numerieke toetsenbord
  van het faxtoestel.
  3 Druk op START om de
  verzending te starten. • Page 4

  SNELLE REFERENTIEGIDS
  EEN OF MEER KOPIEËN MAKEN

  Procedure

  DISPLAY

  1 Steek het document in
  de ADF en druk op
  .

  100%
  NORMAL

  TEXT
  1

  2 Kies, met behulp van
  de toetsen
  , en ,

  100%
  NORMAL

  TEXT
  1

  ACTIVEREN VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT (MODEL MET
  INGEBOUWD ANTWOORDAPPARAAT)

  Procedure

  DISPLAY

  Procedure

  PRINT OUT REPORT

  1

  Druk op FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt --->.

  TAD SET-UP

  2

  Druk op START en
  vervolgens op
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt --->

  RECORD OGM 1

  3

  Druk op START.

  4

  Neem de hoorn op.

  5

  Druk op START en
  begin de opname van
  de boodschap.

  1

  Druk op FUNCTION
  (herhaaldelijk).

  2

  Druk op START.

  3

  het type contrast
  (LIGHT, DARK of
  NRMAL) de resolutie
  (TEXT en PHOTO) en
  de zoom-waarde
  (100%, 70% en 140%).
  100%
  3 Indien u een enkele
  kopie wilt maken drukt NORMAL
  u direct op de toets
  , anders voert u
  eerst het gewenste
  aantal kopieën in (max.
  9) en drukt daarna op
  de toets
  .

  gu------.p65

  VERZENDINGS-, ACTIVITEITEN- EN
  BROADCASTRAPPORT AFDRUKKEN

  2

  TEXT
  5

  4

  LAST TX REPORT

  Druk op de toetsen </> LAST BROAD. REPORT
  om de andere opties
  weer te geven:
  "ACTIVITY REPORT"
  en "PRINT: ID LIST" (in
  het voorbeeld: "LAST
  BROAD. REPORT").
  Druk op START om uw AUTOMATIC RX
  keuze te bevestigen.
  22-02-99
  10:48
  Het faxtoestel komt
  automatisch in de
  oorspronkelijk standbymodus terug.

  24/05/01, 11.41

  DISPLAY

  LIFT HANDSET
  PRESS
  TO RECORD
  RECORDING 20 • Page 5

  LEES EERST DEZE AANBEVELINGEN VOOR U AAN DE SLAG GAAT ...
  Dit faxtoestel is een product van hoogwaardige kwaliteit en
  voldoet aan alle basiseisen van de
  -richtlijnen.
  Wij raden u aan even de tijd te nemen om de hierna volgende
  aanbevelingen aandachtig door te nemen. Wanneer u ze daarna
  ook volgt, zal het toestel optimaal functioneren.

  PLAATS ...


  ONDERHOUD ...
  Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond,
  vrij van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of
  anderen kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
  Houd het toestel uit de buurt van water, damp en hevigewarmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en
  stel het ook niet bloot aan rechtstreekse zonnestralen.
  Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of
  elektronische toestellen zoals radio’s, TV’s e.d., die storingen kunnen veroorzaken.
  Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen die de ventilatieruimte beperken. De ideale
  omgevingsvoorwaarden zijn temperaturen tussen de 5° en
  de 35° C en een relatieve vochtigheid tussen de 15 en de
  85%.
  Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de
  voorzijde voor originele, ontvangen of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.

  HERSTELLINGEN ...


  AANSLUITING OP HET STROOMNET ...
  Het faxtoestel is uitgerust met een snoer met een geaarde
  stekker. Indien de stekker niet in het stopcontact past, of
  indien het stopcontact geen aarding heeft, dient u de hulp
  van een elektricien in te roepen om het stopcontact te laten
  aanpassen zodat het aan de geldende voorschriften voldoet.
  • Zorg ervoor dat het stroomsnoer steeds makkelijk bereikbaar is en leg het zo dat er niet op getrapt of over gestruikeld kan worden.
  • Controleer of de spanning en de frequentie van de stroomvoorziening overeenkomen met de spanning en de frequentie die op het plaatje achteraan op het toestel vermeld zijn.
  • Verbind het toestel nooit met een meervoudig stopcontact of
  met een verlengsnoer waarop reeds een ander toestel is aangesloten: een slecht elektrisch contact zou tot oververhitting
  en zelfs tot brand of elektrische schokken kunnen leiden.
  In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat zowel
  van het stopcontact als van de telefoonlijn af te koppelen
  om mogelijke beschadiging ervan te voorkomen.  U dient zich te houden aan de nationaal geldende voorschriften
  inzake de aansluiting van faxtoestellen, telefoons, antwoordapparaten en andere apparatuur op het openbare telefoonnet.

  INSTALLATIE EN INSTELLINGSPARAMETERS ...
  Op nationaal vlak kunnen de instellingen en instellingsparameters
  voor elke installatie variëren naargelang de vereisten of de specifieke behoeften van de gebruiker. Daarom zijn deze instellingen
  niet altijd identiek aan de instellingen die in de handleiding zijn
  vermeld. We raden u dan ook aan ze af te drukken voordat u
  wijzigingen aanbrengt.

  nt------.p65

  1

  Probeer nooit het faxtoestel zelf te herstellen of aan te
  passen indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de behuizing verwijdert, riskeert u immers een elektrische schok of andere verwondingen. Neem
  dus geen risico's en roep er een gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
  Wanneer er delen (of toebehoren) vervangen moeten worden, mag u enkel originele, door de fabrikant goedgekeurde
  onderdelen gebruiken. Bij gebruik van ander materiaal, kan
  de veilige werking niet meer gegarandeerd worden en zijn
  brand en elektrische schokken mogelijk.
  Wanneer:
  - het stroomsnoer of de stekker beschadigd of versleten zijn,
  - de behuizing beschadigd is,
  - een of andere vloeistof (al zijn het maar regendruppels)
  in het faxtoestel gelopen is, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en de hulp van een gekwalificeerde onderhoudstechnicus inroepen.

  CORRECT GEBRUIK ...

  Lees zorgvuldig alle instructies in deze handleiding voor u aan
  de slag gaat. Houd de handleiding binnen handbereik voor
  latere raadpleging.
  Het faxtoestel is reeds ingesteld overeenkomstig de normen van het plaatselijke telefoonnet.
  Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de
  stekker uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of spanningsstoten te voorkomen.

  DE TELEFOON...
  AANSLUITING OP HET TELEFOONNET ...

  Wanneer u het faxtoestel wilt reinigen, dient u eerst de
  stekker uit het stopcontact te trekken. Daarna kunt u het
  afnemen met een vochtige doek. Gebruik nooit bijtende
  middelen zoals oplosmiddelen, alcohol of benzine en ook
  geen schuurmiddelen.
  Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen (of vloeistoffen) in het toestel geraken: indien ze toevallig in contact
  zouden komen met delen onder spanning, zou brand of een
  elektrische schok het resultaat kunnen zijn.

  In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u
  geen telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het
  toetsenbord wordt uitgeschakeld.
  Wanneer u echter absoluut niet zonder het faxtoestel kunt
  om in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren, moet u een noodtelefoon van een goedgekeurd type
  gebruiken, die u direct op het faxtoestel kunt aansluiten.

  OVER HET RAADPLEGEN VAN DEZE HANDLEIDING...
  In deze handleiding worden drie modellen beschreven: het basismodel, het model met ingebouwd antwoordapparaat en het
  model waarmee aansluiting op de PC en gebruik van de
  kleurenprintkop modelijk is (voor dit laatste model wordt tevens verwezen naar de documentatie in de verpakking). In de
  onderstaande instructies wordt elke keer dat het verschil tussen de drie modellen relevant is, de volgende aanwijzing gegeven: “Model met ingebouwd antwoordapparaat”, “Model
  zonder antwoordapparaat” of “Multifunctioneel model”.

  24/05/01, 11.42 • Page 6

  In de figuur zijn de externe onderdelen geïllustreerd die alle modellen van het faxtoestel gemeen hebben, met
  uitzondering van de tweede rij toetsen (op het linker gedeelte) die alleen op het model met ingebouwd antwoordapparaat aanwezig is en de parallelle interface die alleen op het multifunctionele model aanwezig is.
  1. Telefoonhoorn.
  2. Papiersteun.
  3. Papierinvoer (ASF), afstelbaar op de volgende papierformaten: A4, Letter en Legal. Maximumcapaciteit: 80 vel
  (80gr/m2).
  4. Papiergeleider.
  5. Automatische invoer voor te verzenden en te kopiëren documenten (ADF). Maximumcapaciteit: 15 vel A4, A5, Letter
  en Legal.
  6. Papiergeleiders; kunnen worden ingesteld op de breedte van het te verzenden/kopiëren document.
  7. Bedieningspaneel.
  8. Display.
  9. Uitgang voor originele, ontvangen of gekopieerde documenten.
  10. Luidspreker.
  11. Contactvoetjes.
  12. Deksel printkopcompartiment.
  13. Printkopcompartiment.
  14. Optische scanner.
  15. Typeplaatje machine (zie achterzijde).

  compone.p65

  1

  24/05/01, 11.41 • Page 7

  INHOUDSOPGAVE
  INSTALLATIE

  1

  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN
  ONTVANGEN

  13

  UITPAKKEN ... .......................................................... 1
  INSTALLEREN ... ..................................................... 1
  AANSLUITEN OP HET STROOM- EN
  TELEFOONNET ... ................................................... 2
  Aansluiten op het stroomnet ... ................................. 2
  Aansluiten op het telefoonnet... ................................ 2
  Extra telefoon, of andere apparatuur aansluiten
  op het faxtoestel ... .................................................... 3

  WELKEDOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN ... . 13
  DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN... ................. 14
  AFSTELLEN VAN CONTRAST EN RESOLUTIE
  VAN EEN TE VERZENDEN DOCUMENT... ........... 14
  DOCUMENTEN VERZENDEN ... ........................... 14
  BIJZONDERE GEVALLEN BIJ NUMMER
  VORMEN ... ........................................................... 16

  PAPIER LADEN ... .................................................. 3
  PRINTKOP INSTALLEREN ... ................................. 4
  DATUM EN TIJD INSTELLEN ... .............................. 6
  NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER
  NOG ... ...................................................................... 7
  Uw naam instellen ... ............................................... 7
  Faxnummer instellen... .............................................. 7
  Plaats van naam en faxnummer ... ........................... 7
  Voor het multifunctionele model ... ............................ 8

  DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF
  INGESTELD TIJDSTIP (VERTRAAGDE
  VERZENDING)... .................................................... 17
  EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING
  WIJZIGEN/WISSEN ... ........................................... 18
  EEN DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN
  VERZENDEN ... ...................................................... 18
  EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING
  UIT HET GEHEUGEN WIJZIGEN/HERHALEN/
  WISSEN ... .............................................................. 19

  AANSLUITING OP EEN PC ... ................................. 8
  LADEN VAN DE SOFTWARE ... ............................... 8

  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT ... .......... 20

  INSTALLEREN VAN DE “LINKFAX” SOFTWARE ... . 8

  DOCUMENTEN ONTVANGEN ... .......................... 20

  OMGEVING WINDOWS 95/98/ME ... ...................... 8
  Installatie "PLUG & PLAY" ... ................................... 8
  Installatie "NO PLUG & PLAY" ... ........................... 10

  ALS PAPIER OF INKT VAN HET FAXTOESTEL
  OP RAAKT OF DE STROOM UITVALT... ............... 20

  ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE ... ................ 10
  DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ... ......... 10
  OMGEVING WINDOWS NT/2000 ... ...................... 10
  DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ... ......... 10

  HET FAXTOESTEL CONFIGUREREN
  VOOR DE KENMERKEN VAN DE
  TELEFOONLIJN

  11

  AANSLUITEN OP HET OPENBARE
  TELEFOONNET ... ................................................. 11

  ONTVANGSTMODI ... ............................................ 21
  Manuele ontvangst ... .............................................. 21
  Automatische ontvangst ... ...................................... 21
  Automatische ontvangst met
  oproeptype-herkenning ... ....................................... 21
  Ontvangst met antwoordapparaat ... ....................... 22
  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
  PROGRAMMEREN... ............................................. 23
  Nummers vormen via de one-touch-toetsen ... ....... 23
  Snelkiescodes... ...................................................... 25
  VERZENDEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ... 25
  VERZENDEN VIA DE SNELKIESCODES ... ......... 26

  AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX) ... ........ 12
  i
  in-i--iii.p65

  1

  24/05/01, 11.42 • Page 8

  VERZENDEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF
  SNELKIESCODES DOOR OPZOEKEN IN
  BETREFFENDE LIJSTEN ... .................................. 26
  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ... ......... 26
  Rapporten... ............................................................ 26
  Automatische afdruk van het verzendings- en het
  foutberichtenrapport activeren/inactiveren... ........... 27
  Automatische afdruk van het broadcast-rapport
  activeren/inactiveren... ............................................ 28
  Automatische afdruk van gegevens betreffende
  een uitgestelde verzending activeren/inactiveren ... 28
  Afdruk van het verzendings-, activiteiten-,
  broadcast- en beller-ID-rapport opvragen... ............ 28
  Rapporten interpreteren... ....................................... 29
  Lijsten ... ................................................................. 29
  Lijst van instellingsparameters afdrukken ... ........... 29
  Lijst van configuratieparameters en gegevens
  van de snelkiescodes en one-touch-toetsen
  afdrukken ... ............................................................ 30

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON
  GEBRUIKEN

  OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR
  MEMO'S EN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN ... ............................................. 40
  AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ... ........................ 40
  WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ... ........................ 40
  Wissen van de huidige boodschap of memo ... ...... 41
  Wissen van alle reeds beluisterde
  boodschappen ........................................................ 41
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN
  NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND ... ............. 41
  HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND
  BEDIENEN ... ......................................................... 42

  31

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ... ... 31
  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES... .............. 31
  OPBELLEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF
  SNELKIESCODES DOOR ZOEKEN IN DE
  BETREFFENDE LIJSTEN ... .................................. 31

  HET FAXTOESTEL ALS EEN
  KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN

  Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ... ...... 39
  Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ... .... 39
  Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ... ...... 39
  Opnemen van de DOORSTUUR-BOODSCHAP ... 39
  Opnemen van MEMO's ... ....................................... 39

  32

  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ... .. 32

  SPECIALE FUNCTIES VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT ... .................................... 43
  Gesprekkosten besparen ... .................................... 43
  Alleen uitgaande boodschap ... ............................... 43
  Stille ontvangst van binnenkomende
  boodschappen ........................................................ 44
  Samenvattende boodschappen ... ........................... 44
  AFDRUKKEN VAN DE
  CONFIGURATIEPARAMETERS VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT ... .................................... 45

  GEAVANCEERD GEBRUIK

  46

  KOPIËREN ... ......................................................... 32

  HET FAXTOESTEL VERBINDEN MET
  ANDERE TELEFOONDIENSTEN

  34

  HET ANTWOORDAPPARAAT

  36

  HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT ... .................................... 36
  WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE
  TOEGANGSCODE VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT ... .................................... 37
  UITGAANDE BOODSCHAPPEN ... ....................... 38
  Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ... .... 38

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  ONTVANGST ... ...................................................... 46
  Afdrukzone van een ontvangen document
  verkleinen ... ............................................................ 46
  Document ontvangen dat langer is dan het
  papierformaat... ....................................................... 46
  Instellen van de stille ontvangst ... .......................... 47
  Naam of nummer van de beller weergeven ... ........ 47
  Aantal belsignalen wijzigen ... ................................. 47
  Volume van de belsignalen wijzigen ... ................... 48
  Herkenning van het belsignaal-ritme... .................... 48
  Zoemerduur wijzigen... ............................................ 49
  Stille periode wijzigen ... ......................................... 49

  ii
  in-i--iii.p65

  2

  24/05/01, 11.42 • Page 9

  Afstandsbedieningscode wijzigen ... ....................... 50
  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  VERZENDING... ..................................................... 50
  Automatische resolutie instellen ... ......................... 50
  Herhaling van mislukte verzending uit het
  geheugen activeren/inactiveren... ........................... 51
  Verbindingstonen weergeven... ............................... 51
  Luidsprekervolume aanpassen ... ........................... 51
  Zoemervolume aanpassen ... .................................. 52
  Verzendingssnelheid verminderen ... ...................... 52
  Activeren/stopzetten van de ECM modus ... ........... 52

  TECHNISCHE GEGEVENS

  65

  VOORBEELD VAN EEN ITU-TS FORMAAT
  TEST SHEET N°1 (SLEREXE LETTER) ................ 66

  INDEX

  67

  BEDIENINGSPANEEL (uitvouwbare pagina)

  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN
  DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE ... ..... 53
  Wat is polling... ........................................................ 53
  Aanvragen van een verzending (polling voor
  ontvangst)... ............................................................ 53
  Reeds ingestelde polling voor ontvangst
  wijzigen/wissen... .................................................... 54
  Voorbereiden van een document voor verzending
  (polling voor verzending)... ...................................... 54

  ONDERHOUD

  55

  PRINTKOP VERVANGEN ... ................................... 55
  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE
  PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR
  DE SPUITMONDEN ... ........................................... 57
  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE
  PRINTKOP REINIGEN ... ....................................... 57
  REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP
  SCHOONMAKEN ... ............................................... 58
  OPTISCHE SCANNER REINIGEN ... .................... 59
  BEHUIZING REINIGEN ... ...................................... 59
  VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER
  VERWIJDEREN ... .................................................. 59
  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ... ................... 60
  FOUTCODES ... ..................................................... 61
  SIGNALEN EN BERICHTEN ... .............................. 62
  Geluidssignalen ... .................................................. 62
  Foutberichten op het display ... ............................... 62
  ANDERE GELUIDSSIGNALEN ... .......................... 64
  ANDERE BERICHTEN OP HET DISPLAY ... ......... 64

  iii
  in-i--iii.p65

  3

  24/05/01, 11.42 • Page 10

  pagina-bianca.p65

  2

  23/05/01, 17.04 • Page 11

  INSTALLATIE
  2. Breng het snoer van de hoorn aan in de aansluitbus
  met het symbool
  op het faxtoestel.

  UITPAKKEN ...
  Behalve het faxtoestel compleet met stroomsnoer en deze
  handleiding, vindt u het volgende in de verpakking:
  • Telefoonsnoer
  • Telefoonstekker
  • Verpakking met printkop (Starter Cartridge)
  • Telefoonhoorn
  • Steun voor papierinvoer
  • Masker voor bedieningspaneel in de landstaal.
  In de verpakking van het multifunctionele model vindt
  u bovendien:

  Parallelle kabel voor aansluiting op uw PC
  CD met installatiesoftware van de LinkFax 10 Plus/
  Linkfax Color Printer module
  Promotionele folder
  Koffertje voor printkop.

  3. Leg de hoorn op de haak.

  INSTALLEREN ...
  1. Plaats de papiersteun in zijn sleuf en druk hem aan
  totdat hij vastklikt.

  1
  -1--1--10.p65

  1

  24/05/01, 11.34 • Page 12

  AANSLUITEN OP HET STROOM- EN
  TELEFOONNET ...
  Aansluiten op het stroomnet ...

  Aansluiten op het telefoonnet...
  1. Steek een uiteinde van het telefoonsnoer in de “LINE”aansluitbus aan de achterkant van het faxtoestel en
  het andere direct in de bijgeleverde telefoonstekker.

  1. Steek de stekker van het stroomsnoer in het stopcontact. Het faxtoestel voert snel een zelftest uit om te
  controleren of alle componenten correct werken; op
  het display verschijnen de volgende boodschappen
  “AUTOMATIC RX“ op de bovenste regel en "CHECK
  PRINT HEAD" op de onderste regel. Voor het model
  met ingebouwd antwoordapparaat, verschijnt op
  de bovenste regel van het display, naast de boodschap "AUTOMATIC RX", bovendien het totaal aantal ontvangen boodschappen.
  Zodra het faxtoestel de autodiagnose heeft uitgevoerd, drukt u achtereenvolgens op de toetsen STOP, #, #. Op het display verschijnt de naam
  van het LAND dat op het toestel is ingesteld.
  Druk op START als het weergegeven LAND het
  uwe is. Als het weergegeven land niet het juiste
  is, drukt u op de toetsen </> om uw land te selecteren; en vervolgens op START. Het faxtoestel
  komt automatisch in de oorspronkelijke standbymodus terug.

  2. Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

  Het faxtoestel wordt permanent aangesloten,
  zo staat het 24 uur per dag klaar om documenten te ontvangen en te verzenden.
  Wenst u het uit te schakelen, dan moet u de
  stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact
  trekken, het apparaat heeft geen aan/uit-schakelaar.
  Indien de boodschappen nog steeds niet in de
  gewenste taal worden weergegeven, selecteert
  u de "LANGUAGE" uit de lijst met beschikbare
  talen door achtereenvolgens de volgende toetsen in te drukken:
  FUNCTION tot "INSTALLATION" op het display verschijnt, START, FUNCTION, START,
  </> tot de gewenste taal verschijnt, daarna drukt
  u op START en tenslotte op STOP.

  Indien het net waarop het faxtoestel wordt aangesloten meer dan een stopcontact in serie
  telt, moet u het faxtoestel op het primaire stopcontact aansluiten.

  2
  -1--1--10.p65

  2

  24/05/01, 11.34 • Page 13

  Extra telefoon, of andere apparatuur
  aansluiten op het faxtoestel ...
  1. Verwijder eventueel de voorgesneden afdekking van
  het aansluitpunt (TEL.) aan de achterkant van het
  faxtoestel, en steek vervolgens de connector van de
  telefoonkabel of van de kabel van het antwoordapparaat (alleen voor modellen zonder ingebouwd
  antwoordapparaat) in deze aansluitbus.

  1. Houd het papier bovenaan vast en plaats het in de
  papierinvoer zonder het te kreuken en zonder druk
  uit te oefenen.

  REFERENTIETEKEN

  2. Duw het papier tegen de linkerkant van de papierinvoer met behulp van de rechter papiergeleider.

  Indien het net waarop het faxtoestel wordt aangesloten meer dan een stopcontact in serie
  telt, moet u een goedgekeurd telefoontoestel gebruiken.

  PAPIER LADEN ...
  In de papierinvoer (ASF) kunt u een stapel papier laden
  die niet dikker mag zijn dan door het referentieteken
  wordt aangegeven (gewoonlijk 80 vel van 80 gr/m2) voor
  het afdrukken van ontvangen documenten en het kopiëren van originele documenten. De papierinvoer is geschikt voor de papierformaten A4 (210 x 297 mm) US
  Letter (216 x 279 mm) en US Legal (216 x 356 mm)
  met een gewicht van 70 gr/m2 tot 90 gr/m2.

  Wanneer u de papierinvoer bijvult, moet u het
  'nieuwe' papier onder en niet op het 'oude' plaatsen.
  Na het handmatig afstellen van de papierinvoer moet u
  tevens, om de correcte werking van het faxtoestel te
  garanderen, controleren of het ingestelde afdrukformaat op het faxtoestel overeenkomt met het papierformaat dat u wilt gebruiken.

  3
  -1--1--10.p65

  3

  24/05/01, 11.34 • Page 14

  Procedure
  1

  Druk op de toets
  FUNCTION tot
  op het display
  verschijnt: --->

  DISPLAY
  FAX SET-UP

  2 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  3 Druk op de toets
  FUNCTION tot
  op het display
  verschijnt: --->

  PRINTER PARAMET.

  4 Druk op de toets
  START.

  SIZE: A4

  5 Druk op de toetsen
  </> tot het display het
  gewenste formaat
  weergeeft, in het
  voorbeeld "Letter".

  SIZE: LETTER

  AUTOMATIC RX
  6 Druk op de toets
  START om de instelling CHECK PRINT HEAD
  te bevestigen, en
  daarna op de toets
  STOP.

  2. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de
  beschermfolie van de printspuitmonden terwijl u de
  printkop bij de speciaal voorziene vingergreep vasthoudt.

  PRINTKOP INSTALLEREN ...
  1. Open het printkopcompartiment; de uitsparing in het
  midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.

  Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.

  NEE!

  4
  -1--1--10.p65

  4

  24/05/01, 11.34 • Page 15

  3. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische
  contacten naar de voorkant van het faxtoestel gericht.

  Om de printkop los te maken, drukt u in de richting
  van de pijl op de hendeltjes.

  5. Het faxtoestel start de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden, afgesloten door:
  4. Duw de printkop in de richting van de pijl tot u een klik
  hoort, die aangeeft dat de printkop goed zit. Sluit het
  deksel van het printkopcompartiment.

  • afdrukken, op het automatisch ingevoerde vel,
  van het onderstaande diagnose-resultaat

  schaalverdeling

  zwarte zones

  EEN OF MEERDERE OPEN PLEKKEN IN DE BOVENSTE GENUMMERDE SCHAAL ALSMEDE WITTE
  HORIZONTALE LIJNEN IN ZWARTE GEDEELTEN VEROORZAKEN EEN MINDERE AFDRUKKWALITEIT.
  ZIE HET HOOFDSTUK 'ONDERHOUD' IN DE HANDLEIDING.

  dat de volgende elementen bevat:
  - een schaalverdeling, om de inktstroom en de
  elektrische circuits van de printkop-spuitmonden
  te controleren.
  - een set grafische- en tekstelementen, voor het
  beoordelen van de printkwaliteit.
  Indien na installatie van de printkop het display de
  boodschap "CHECK PRINT HEAD", weergeeft, kunt
  u proberen de printkop te verwijderen om hem vervolgens opnieuw - maar met een beetje meer druk te installeren. Indien de boodschap niet verdwijnt, de
  printkop weer verwijderen en de elektrische contacten van de printkop en de wagen reinigen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen", in
  het hoofdstuk "Onderhoud".

  • weergave op het display van de boodschap:
  "CHECK PRINT OUT, 1 = EXIT 0 = REPEAT".
  6. Onderzoek de printtest als volgt:
  • Controleer de schaalverdeling: als er geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen
  in de zwarte zones aanwezig zijn, is de printkop
  correct geïnstalleerd en werkt normaal. Stel de
  waarde in op 1: het faxtoestel komt in de wachtstand terug en is klaar voor gebruik. Op het display
  wordt de boodschap "AUTOMATIC RX" weergegeven op de bovenste regel, de datum en tijd op
  de onderste regel.
  5

  -1--1--10.p65

  5

  24/05/01, 11.34 • Page 16

  • Als u echter onderbrekingen of witte lijnen
  aantreft, de waarde 0 instellen om alleen de spuitmond-reiniging te herhalen: als de nieuwe printtest
  nog niet het gewenste resultaat geeft, de procedure nog een of meerdere malen herhalen.
  • Als de printkwaliteit nog steeds niet aan de verwachtingen voldoet nadat de procedure drie maal
  is herhaald, de volgende handelingen in volgorde
  uitvoeren, en stoppen zodra een bevredigende
  printtest wordt verkregen:
  - Gebruik het faxtoestel om een kopie te maken van
  een document met de grafische- of tekstkenmerken die u verlangt en beoordeel het resultaat.
  - Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u
  gebruikt kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de
  procedure nogmaals.
  - Verwijder de printkop en installeer hem opnieuw.
  - Verwijder de printkop en inspecteer deze op aanwezigheid van deeltjes op de spuitmond, een eventueel aanwezig deeltje voorzichtig verwijderen en
  erop letten dat u de elektrische contacten niet aanraakt. Verplaats de wagen naar links en reinig het
  reinigingslint, zie "Reinigingslint van de printkop
  schoonmaken" in het hoofdstuk "Onderhoud".
  Installeer de printkop.
  - Verwijder de printkop en reinig de elektrische contacten van de printkop en van de wagen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen"
  in het hoofdstuk "Onderhoud".
  - Installeer de printkop.
  - Raadpleeg de technische dienst.
  Printkop vervangen
  Hoe u de printkop kunt vervangen, vindt u in het hoofdstuk “Onderhoud”.

  DATUM EN TIJD INSTELLEN ...
  Indien de datum en de tijd op het display niet correct zijn,
  kunt u beide wijzigen.

  Procedure

  DISPLAY

  1 Druk op FUNCTION tot FAX SET-UP
  op het display
  verschijnt: --->
  2 Druk op START.

  DATE AND TIME

  Wanneer u een fout gemaakt hebt, drukt u op de
  STOP-toets en herhaalt de procedure.
  3 Druk op START.

  FORMAT:DD/MM/YY

  Om een ander formaat te selecteren dan op het
  display is weergegeven, drukt u op de toetsen </>.
  4 Druk op START.
  Het formaat wordt
  weergegeven.

  FORMAT: 24 H

  Om het andere formaat te selecteren (12-urenformaat),
  drukt u op de toetsen </>.
  5 Druk op START.
  De cursor knippert
  onder het eerste teken
  van de datum.

  DD/MM/YY
  19-03-99

  HH:MM
  09:22

  Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt
  de letter "P" (post meridian) of "A" (ante meridian) h
  op het display. Om van de ene letter naar de andere
  te gaan, drukt u op de FUNCTION-toets.
  6 Voer de correcte datum DD/MM/YY
  en tijd in (bv. 21-05-99, 21-05-99
  10:30). Telkens wanneer
  u een cijfer invoert, gaat
  de cursor naar het
  volgende teken.

  HH:MM
  10:30

  Indien u slechts bepaalde tekens wilt wijzigen,
  verplaatst u de cursor naar de gewenste positie d.m.v.
  de toets </> en overschrijft u de betreffende gegevens
  met de correcte tekens.
  7 Druk op START.
  De procedure voor het
  instellen van datum en
  tijd is voltooid.

  VARIOUS SETTINGS

  De nieuwe datum en tijd worden automatisch bijgewerkt
  en bovenaan op elke verzonden pagina afgedrukt.
  8 Druk op STOP om het AUTOMATIC RX
  faxtoestel opnieuw in de 21-05-99
  10:32
  standby-modus te
  plaatsen.
  6
  -1--1--10.p65

  6

  24/05/01, 11.34 • Page 17

  Indien er gedurende ongeveer twee minuten
  tijd geen gegevens worden ingevoerd terwijl
  het toestel in een of andere werkingsmodus staat,
  zal het automatisch naar de standby-modus
  terugkeren.
  Denk eraan dat de standby-modus aangeeft dat
  het faxtoestel in een niet-werkingsmodus staat.

  NU ONTBREKEN UW NAAM EN
  FAXNUMMER NOG ...
  Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam en nummer
  (zenderidentificatie) onveranderd, tenzij u ze wijzigt, ze
  worden op elke door uw correspondent ontvangen
  faxpagina afgedrukt.

  Ga zo verder tot uw naam volledig ingevoerd is; controleer daarna of de gegevens correct zijn door ze met de
  cursor (toetsen </>) te overlopen.
  Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor
  op het foutieve teken en overschrijft u het met het
  correcte. Indien u de naam volledig wilt annuleren,
  drukt u op de toets CLEAR.

  8 Druk op START
  om de naam te
  bevestigen.

  Faxnummer instellen...
  Procedure

  DISPLAY

  9 Druk op START

  TYPE YOUR NUMBER
  _

  Uw naam instellen ...
  Procedure

  DISPLAY

  1 Druk op FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt: --->

  INSTALLATION

  2 Druk op START.

  TEL. LINE SET-UP

  3 Druk op FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt: --->

  STATION NAME

  4 Druk op START.

  TYPE YOUR NAME
  _

  U kunt maximaal 16 tekens invoeren door ze via het
  numerieke toetsenblok een voor een te selecteren.
  Elke numerieke toets selecteert cyclisch de tekens in
  zijn register (zie bedieningspaneel links), hij begint met
  het numerieke teken en stelt telkens het volgende
  teken voor wanneer u hem indrukt. Door op de toetsen
  * en # te drukken, kunt u een aantal symbolen in uw
  naam inlassen, b.v. &.
  Wanneer u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de
  cursor met behulp van de toets > zondeeen teken in
  te voeren.
  Om b.v. de naam "LARA" in te voeren, gaat u als volgt te
  werk:

  Procedure

  DISPLAY

  5 Druk op 5 tot u de
  letter "L" hebt
  geselecteerd.

  TYPE YOUR NAME
  L

  6 Druk op >. De cursor
  springt een positie
  verder.
  7 2 tot de letter "A" op
  het display verschijnt.

  TYPE YOUR NAME
  L_

  PHONE NUMBER

  TYPE YOUR NUMBER
  10 Voer uw faxnummer
  (max. 20 tekens) in door 620103
  alle cijfers van het
  nummer in te voeren,
  b.v.: 620103.
  Om een spatie in te
  voeren drukt u op de
  toets >.
  Wanneer u een fout maakt, kunt u die corrigeren zoals
  bij het instellen van uw naam. Indien u ook de
  internationale code wilt invoeren i.p.v. een reeks
  nullen, drukt u op de toets *; op het display verschijnt
  het symbool +. Dit wordt op elke verzonden pagina
  voor uw faxnummer afgedrukt.
  11 Druk op START
  om het nummer te
  bevestigen.

  DIAGNOSTICS

  12 Druk op STOP
  om het faxtoestel
  opnieuw in de standbymodus te plaatsen.

  AUTOMATIC RX
  21-05-99
  10:32

  Plaats van naam en faxnummer ...
  De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd
  en aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en
  dus net onder de bovenrand van de pagina, of binnen de
  tekstzone en dus iets lager.
  Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
  tekstzone te plaatsen.

  TYPE YOUR NAME
  LA_

  7
  -1--1--10.p65

  7

  24/05/01, 11.34 • Page 18

  Plaats wijzigen ...

  LADEN VAN DE SOFTWARE ...

  Procedure

  DISPLAY

  1 Druk op FUNCTON tot FAX SET-UP
  op het display
  verschijnt: --->
  2 Druk op START.

  DATE AND TIME

  3 Druk op FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  4 Druk op START
  tot op het display
  verschijnt: --->

  HEADER INSIDE

  5 Druk op </> om de
  alternatieve parameter
  te selecteren.

  HEADER OUTSIDE

  6 Druk op START om de RETRANS. DOC:OFF
  instelling te bevestigen.
  AUTOMATIC RX
  21-05-99
  10:40

  7 Druk op STOP om het
  faxtoestel opnieuw in
  de standby-modus te
  plaatsen.

  U kunt het faxtoestel als een zelfstandige fax of telefoon
  of als kopieerapparaat gebruiken; zie de paragraaf “Het
  faxtoestel configureren voor de kenmerken van de
  telefoonlijn” e.v. voor de beschrijving van de mogelijke
  functies.

  Voor het multifunctionele model ...

  Het faxtoestel wordt geleverd met de nodige software
  voor het uitvoeren van de printfuncties.
  Minimumvereisten van de PC:
  • Voor Windows 95 en Windows 98 eerste editie:
  Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.
  • Voor Windows 98 tweede editie, Windows NT4,
  Windows ME, Windows 2000: Pentium 166 MHz,
  64 MB RAM.
  Voor alle configuraties geldt als minimum uitrusting: CDspeler, VGA beeldscherm (24-bits plaat voor kleurenvideo) en een parallelle interface-aansluiting IEEE 1284
  Nibble Mode.

  INSTALLEREN VAN DE “LINKFAX”
  SOFTWARE ...
  De installatie-CD bevat een fax/PC koppelingsprogramma, een printerdriver en de online documentatiebestanden met nadere informatie over de functies van
  het faxtoestel in de PC-omgeving.
  Het programma, de driver en de documentatiebestanden
  die tijdens de installatie naar de harde schijf van de PC
  gekopieerd worden, nemen ongeveer 20 Mb schijfruimte
  in beslag.

  OMGEVING WINDOWS 95/98/ME ...
  Installatie "PLUG & PLAY" ...

  Indien u het faxtoestel als printer of scanner wilt gebruiken, moet u het eerst op een PC aansluiten en de specifieke software installeren. Blijf hiervoor de instructies in
  deze paragraaf volgen.

  Dit type installatie kan alleen worden uitgevoerd nadat
  het faxtoestel op de PC en op het stopcontact is
  aangesloten (faxtoestel ingeschakeld).

  AANSLUITING OP EEN PC ...

  1. Zet de PC aan, en plaats de CD in de CD-ROMspeler terwijl Windows 95(*)/98 wordt gestart.

  1. Zorg ervoor dat het faxtoestel en de PC beide uitgeschakeld en/of van het lichtnet afgekoppeld zijn.
  2. Sluit de connector van de interfacekabel aan op de
  parallelle poort aan de achterkant van het faxtoestel.
  3. Sluit de andere connector van de kabel aan op de
  parallelle poort van de PC.
  4. Sluit het faxtoestel en de PC weer aan of schakel ze
  weer in.

  2. Aan het eind van de startfase van Windows 95/98
  verschijnt een dialoogvenster dat een nieuwe hardware component aangeeft, en vraagt om de betreffende driver te selecteren die u wilt installeren.
  De driver op schijf geleverd door hardware-fabrikant is standaard geselecteerd.
  Bevestig met OK.
  3. Op het scherm verschijnt het dialoogvenster met betrekking tot de installatie vanaf CD.
  Bevestig met OK.

  8
  -1--1--10.p65

  8

  24/05/01, 11.35 • Page 19

  (*) Als het besturingssysteem van uw computer Windows
  95 versie 4.00.950 B (OSR2) is, is de "Plug & Play"
  installatieprocedure iets anders. Volg in dat geval nauwkeurig de instructies op het scherm van de PC en
  maak u geen zorgen bij een foutmelding. Ga verder en
  typ aan het einde in het vakje "Bestand kopieren van:"
  de stationsaanduiding van de CD (bijvoorbeeld D:).

  4. De installatieprocedure van LinkFax 10 Plus wordt
  gestart.
  Selecteer de gewenste taal, indien niet reeds geselecteerd en bevestig door klikken op OK; er verschijnt
  een welkombericht, dat u vertelt hoe u verder kunt
  gaan (Verder>>) of de installatieprocedure onderbreken (Installatie verlaten):
  WAARSCHUWING
  Vanaf dit moment kunt u de installatieprocedure vanuit elk volgend dialoogvenster
  onderbreken. In dat geval zal het programma
  om bevestiging vragen (Ja) en teruggaan naar
  Windows 95/98.
  Als u de installatieprocedure onderbreekt, wordt
  geen van de geselecteerde items geïnstalleerd.
  5. Ga verder en selecteer de modules die u wilt installeren.
  6. Ga verder en selecteer de poort waarop het
  faxtoestel aangesloten is.
  7. Ga verder en selecteer de map waarin u de LinkFax
  10 Plus module wilt installeren uit de mappenlijst (de
  Programma’s/LinkFax 10 Plus map wordt automatisch geselecteerd).
  WAARSCHUWING
  Het item LinkFax 10 Plus wordt automatisch
  aan het menu Programma’s van het menu Start
  toegevoegd.
  8. Nu hebt u alle onderdelen die u wilt installeren geselecteerd. U kunt terug gaan (<<Terug) naar de vorige dialoogvensters om uw selecties te controleren
  of verder gaan.
  9. Start de installatie; een dialoogvenster houdt u op
  de hoogte van het verloop van de installatie (in %)
  van de bestanden van de CD naar de harde schijf
  samen met enkele boodschappen die u de kenmerken van de LinkFax 10 Plus voorstellen.

  WAARSCHUWING
  Indien u op Verlaten klikt tijdens het laden van
  de bestanden, wordt de installatie onderbroken
  en het systeem opnieuw opgestart.
  10. Nadat de bestanden zijn geladen, wordt u gevraagd
  om het systeem opnieuw op te starten.
  11. Bevestig met OK; het volgende bericht zal verschijnen:
  Windows opnieuw opstarten...
  en blijft weergegeven tot het einde van de startcyclus.
  12. Verwijder de CD en controleer vervolgens of het
  LinkFax 10 Plus item is toegevoegd aan het menu
  Programma’s, samen met de andere componenten
  die u hebt geïnstalleerd: Scannertoepassing,
  Uninstaller, Internet LinkFax, Printer. Bovendien
  verschijnt de specifieke online Help van de aparte
  componenten (aangegeven door het boeksymbool).
  Hiertoe behoren:
  • het item Gebruikershandleiding dat instructies
  geeft voor het afdrukken van de Gebruiksinstructies van LinkFax 10 Plus
  • het item Printer waarmee de betreffende Help
  en Status monitor gekozen kunnen worden.
  De geïnstalleerde componenten van de LinkFax 10
  Plus module zijn nu actief in Windows 95/98 en worden aangeduid door de respectievelijke pictogrammen
  onderaan het scherm: Fax Manager en Internet
  LinkFax (voor de ontvangstfuncties). Er wordt verder
  nog een Internet LinkFax pictogram voor de verzendfuncties op het scherm weergegeven.
  Bovendien zal vanaf nu elke keer dat het systeem wordt
  gestart de presentatieafbeelding van de LinkFax 10 Plus
  module gedurende enkele seconden op het scherm worden weergegeven.
  WAARSCHUWING
  Indien u geen E-mail toepassing geïnstalleerd
  hebt die als interface Simple MAPI heeft, verschijnt het pictogram Internet LinkFax niet onderaan het scherm, terwijl het pictogram dat op
  het scherm verschijnt niet actief is. Bovendien
  verschijnt bij elke keer opstarten van het systeem een bericht dat u eraan herinnert dat u niet
  over een e-mail toepassing beschikt.
  De twee pictogrammen Internet LinkFax worden automatisch actief na de installatie van een
  e-mail toepassing.

  9
  -1--1--10.p65

  9

  24/05/01, 11.35 • Page 20

  Om nu een e-mail toepassing te installeren gaat u als
  volgt te werk:
  In de omgeving Windows 95:
  • dubbelklik op het pictogram van het Configuratiescherm van het pictogram Deze Computer
  • dubbelklik op het pictogram Software
  • selecteer het tabblad Windows Setup
  • selecteer het onderdeel Windows Messaging (of
  Microsoft Exchange)
  • bevestig de knop Details
  • selecteer het vakje Windows Messaging (of Microsoft Exchange) en bevestig met OK
  • sluit de procedure af door opnieuw te bevestigen
  met OK.
  In de omgeving Windows 98 moet u de volgende bestanden laden die u op de installatie-CD van Windows
  98 vindt:
  • tools\oldwin95\message\awfax.exe voor het installeren van Microsoft FAX
  • tools\oldwin95\message\wms.exe voor het installeren van Microsoft Exchange.
  Lees ook het tekstbestand tools\oldwin95\message\wmsfax.txt voor gedetailleerde informatie over deze twee
  toepassingen.

  Installatie "NO PLUG & PLAY" ...
  Dit type installatie kan aan het begin worden uitgevoerd,
  als alternatief op "Plug & Play", met het faxtoestel van de
  PC afgekoppeld, of voor het updaten van de LinkFax
  10 Plus module.
  1. Zet de computer aan, wacht tot Windows 95/98 is
  gestart en plaats de CD in de CD-ROM-speler.
  2. Selecteer het item Uitvoeren in het menu Start en
  typ x:\setup, waar x staat voor de stationsaanduiding
  van de CD-ROM en bevestig met (OK).
  3. De installatieprocedure van LinkFax 10 Plus wordt
  gestart.
  Ga nu verder met het kiezen van de taal en de andere
  bewerkingen totdat de installatieprocedure is voltooid (zie
  stap 3 en volgende van het gedeelte Installatie "Plug &
  Play").

  ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE ...
  Samen met de software worden tevens enkele elektronische documentatiebestanden (HELP) geladen die nadere informatie bieden over de kenmerken en functies
  m.b.t. printen, scannen en gebruik van de modem; zie de
  online Help die samen met het LINKFAX programma
  wordt geladen.

  DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ...
  Indien u tijdens het afdrukken problemen ondervindt die
  niet oplosbaar zijn met de normale controleprocedures,
  kan het nodig zijn de driver opnieuw te installeren.
  Raadpleeg “Desinstalleren van LINKFAX” in de online
  help voor aanwijzingen over het volledig en correct verwijderen van alle bestanden die vanaf de CD werden
  geladen en/of op de PC werden gecreëerd tijdens de
  installatie van de software, en installeer ze vervolgens
  opnieuw (zie “Installeren van de software”).

  OMGEVING WINDOWS NT/2000 ...
  1. Controleer of de PC en het faxtoestel beide zijn uitgeschakeld.
  2. Sluit de parallelle kabel op de PC en op het faxtoestel
  aan.
  3. Zet de PC aan en wacht tot Windows NT of 2000 is
  gestart. Zet het faxtoestel pas aan wanneer Windows
  is gestart.
  4. Plaats de CD in de CD-ROM-speler, selecteer het
  item Uitvoeren in het menu Start en typ x:\setup,
  waar x staat voor de stationsaanduiding van de CD,
  en bevestig met OK.
  5. De installatieprocedure van de Linkfax 10 Color
  Printer wordt gestart.
  6. Ga nu verder met het kiezen van de taal en met de
  andere bewerkingen door de instructies op het scherm
  van uw PC op te volgen tot de installatieprocedure is
  beëindigd.
  7. Nadat de installatie is voltooid, moet u de PC opnieuw
  opstarten.
  8. Nadat de installatie is voltooid zal in de map Printers
  het pictogram van de Linkfax 10 Color Printer zijn
  toegevoegd. In de groep van de printer in Programma’s zult u, behalve de online documentatie, ook het
  programma voor het correct desinstalleren van de
  software vinden.

  DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ...
  Zie de NT/2000 documentatie voor nadere informatie
  over het desinstalleren van de software (standaard desinstallatieprocedure).

  10
  -1--1--10.p65

  10

  24/05/01, 11.35 • Page 21

  HET FAXTOESTEL CONFIGUREREN VOOR DE KENMERKEN VAN DE
  TELEFOONLIJN
  AANSLUITEN OP HET OPENBARE
  TELEFOONNET ...

  Procedure
  1

  Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het
  openbare telefoonnet. Toch moet u even controleren:
  • of de parameter "PUBLIC LINE" geselecteerd is
  • of de geselecteerde kiesmodus (puls of toon) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn
  waarop uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker weet welke modus u moet kiezen,
  vraagt u dat het beste even aan de telefoonmaatschappij.

  Controleer of het
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd
  weergeeft.

  AUTOMATIC RX
  02-03-99
  10:48

  2

  Druk op de
  FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->.

  INSTALLATION

  3

  Druk op de STARTtoets.

  TEL. LINE SET-UP

  4

  Druk op de STARTtoets.

  In sommige landen is de puls-kiesmodus niet
  beschikbaar. In dat geval zal het faxtoestel de berichten van stap 5 en 6 van onderstaande procedure
  niet weergeven.

  DISPLAY

  PUBL. LINE (PSTN)

  Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op
  een "privé-lijn", dient u op de toets > te drukken om
  aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren.
  5

  Druk op de STARTtoets.

  6

  Druk op de toetsen
  </> om de andere
  kiesmodus te
  selecteren: "PSTN
  DIAL:PULSE.

  7

  AUTOMATIC RX
  Druk op de START10:48
  toets om de selectie te 02-03-99
  bevestigen en daarna
  op de STOP-toets om
  naar de oorspronkelijke
  standby-modus terug
  te keren.

  PSTN DIAL:TONE
  PSTN DIAL:PULSE

  11
  -2-11-12.p65

  11

  24/05/01, 11.36 • Page 22

  AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX) ...
  Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het
  ook op een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u als
  volgt te werk:
  • selecteer de parameter "PRIVATE LINE".
  • stel de kiemodus (puls of toon) in op de modus die
  wordt gebruikt door de PBX waarop het faxtoestel is
  aangesloten. Indien u niet zeker weet welke modus u
  moet selecteren, raadpleegt u het beste de PBXbeheerder.
  • stel de buitenlijnmodus (prefix of flash) in die nodig
  is om via de PBX (privé-centrale) toegang tot het
  openbare net te krijgen.
  • stem de kiesmodus (puls of toon) af op de modus
  die door de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.
  In sommige landen is de puls-kiemodus niet beschikbaar. In dat geval zal het faxtoestel de berichten van stap 6, 7, 10 en 11 in onderstaande procedure niet weergeven.

  Procedure
  1

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  Controleer of het
  02-03-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  INSTALLATION
  2 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display verschijnt:
  --->
  3 Druk op de STARTtoets.

  10 Druk op de STARTtoets.

  AUTOMATIC RX
  12 Druk op de START10:48
  toets om uw selectie te 02-03-99
  bevestigen en daarna
  op de STOP-toets om
  het faxtoestel opnieuw
  in de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.
  Indien u de modus "EXT.LINE:PREFIX" geselecteerd
  hebt, moet u het prefix-nummer invoeren (max. 3
  cijfers).
  Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt
  tot het openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u
  slechts op de toets EXTERNAL te drukken om de lijn
  te nemen.

  PUBL. LINE (PSTN)

  5 Druk op de toetsen </>
  om de andere
  beschikbare optie weer
  te geven: "PRIV.LINE
  (PBX)".

  PRIV.LINE (PBX)

  PBX DIAL:TONE

  7 Druk op de toetsen </> PBX DIAL:PULSE
  om de andere
  kiesmodus weer te
  geven: "PBX
  DIAL:PULSE".
  EXT. LINE: PREFIX
  8 Druk op de STARTtoets om uw selectie te
  bevestigen.

  12
  -2-11-12.p65

  12

  PSTN DIAL:TONE

  11 Druk op de toetsen </> PSTN DIAL:PULSE
  om de andere
  kiesmodus te
  selecteren: "PSTN
  DIAL:PULSE".

  TEL. LINE SET-UP

  4 Druk op de STARTtoets.

  6 Druk op de STARTtoets.

  9 Druk op de toetsen </> EXT.LINE:FLASH
  om de andere
  beschikbare optie weer
  te geven: "EXT.LINE:
  FLASH" of ga direct
  over naar stap 10, als
  u de modus "EXT.LINE:
  PREFIX" wilt
  bevestigen.

  24/05/01, 11.36 • Page 23

  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN
  Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het
  klaar om:
  • documenten te verzenden (ook uitgesteld, vanuit
  het geheugen of via de pollingmethode)
  • documenten te ontvangen (ook via de
  pollingmethode)
  • telefoonoproepen uit te voeren (zie
  hoofdstuk"Het faxtoestel als een telefoon gebruiken)
  • documenten te kopiëren (zie hoofdstuk "Het
  faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken")
  Om de zaken te vereenvoudigen, zullen we vanaf
  hier de volgende grafische voorstellingen gebruiken aan het begin van elke procedure:
  Druk deze toets eenmaal in.

  X

  Druk deze toets X-maal in.

  Druk op de toets SPEED
  DIAL en voer een snelkiescode in.

  Binnenkomende oproep.

  WELKEDOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN ...
  Afmetingen
  • Breedte
  • Lengte

  min. 148 mm - max. 216 mm
  min. 216 mm - max. 600 mm

  Dikte
  60 - 90 gr/m2 (meerdere vellen)
  50 - 140 gr/m2 (1 vel tegelijk)
  140 - 160 gr/m2 (bij gebruik van documenten
  mappen)
  Voor documenten die van de aangegeven papierformaten afwijken, kunt u een transparant met achterblad als documentenmap gebruiken.

  Van:
  Leg het document met de te
  verzenden of te kopieren
  gegevens naar beneden gericht op de invoer (max. 15
  vel van 80 gr/m2 tegelijk).
  Neem de hoorn op.

  Aanbevelingen
  Haak de hoorn in.

  Vorm het nummer via het
  numerieke toetsenbord.

  Ter voorkoming van schade die het toestel buiten werking
  zou kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen
  doen, moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt
  verzenden of kopiëren vrij zijn van:
  • nietjes
  • paperclips
  • plakband
  • natte Tipp-Ex of lijm.

  Druk gedurende meer dan
  een seconde op een
  nummertoets ('one-touch'toets).

  13
  -3-13-31.p65

  13

  24/05/01, 11.36 • Page 24

  Om het contrast te selecteren gaat u als volgt te werk:

  GEBRUIK NOOIT


  opgerold papier

  flinterdun papier
  gescheurd papier

  NORMAL, als het document noch te licht, noch te
  donker is. Op de bovenste regel van het display
  verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste
  "NORMAL".
  LIGHT, als het document bijzonder donker is. Op
  de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste "LIGHT".
  DARK, als het document bijzonder licht is. Op de
  bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste "DARK".

  Om de resolutie te selecteren gaat u als volgt te werk:
  nat of vochtig papier  kleine stukjes papier

  verkreukeld papier

  carbonpapier  In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren
  en vervolgens de kopie verzenden, of het in een geschikte transparante map steken.

  DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN...
  Steek het document met de gegevens naar beneden
  gericht en zonder druk uit te oefenen in de invoergleuf voor de originelen (ADF), stel de papiergeleiders in
  op de breedte van het document.

  STD (STANDARD), indien het document gemakkelijk leesbaar is. Op de bovenste regel van het display
  verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste regel een pijl die naar de instelling "STD" op het
  bedieningspaneel wijst.
  FINE, indien het document zeer kleine tekens of
  tekeningen bevat. Op de bovenste regel van het
  display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de
  onderste een pijl die naar de instelling "FINE" op het
  bedieningspaneel wijst.
  HALF TONES, indien het document schaduw bevat. Op de bovenste regel van het display verschijnt
  "DOCUMENT READY" en op de onderste een pijl
  die naar de instelling "HALF TONES" en een pijl die
  naar de instelling "FINE" op het bedieningspaneel
  wijst.

  DOCUMENTEN VERZENDEN ...
  A

  è

  è

  AFSTELLEN VAN CONTRAST EN
  RESOLUTIE VAN EEN TE VERZENDEN
  DOCUMENT...
  B
  Voor het verzenden van een document kunt u enkele
  afstellingen maken om de afdrukkwaliteit te optimaliseren.
  In het bijzonder kunt u het afdrukcontrast regelen met
  behulp van de toets CONTRAST voor het kiezen van
  lichtere of donkerder tonen en de toets RESOLUTION
  voor het regelen van de resolutie van de tekens door
  instellen van hogere of lagere resolutiewaarden afhankelijk van het type tekst of afbeelding van het document.

  è

  è

  14
  -3-13-31.p65

  14

  24/05/01, 11.36

  è • Page 25

  B

  A
  Procedure

  DISPLAY

  1 Controleer of het display AUTOMATIC RX
  21-05-99
  10:50
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.
  2 Steek het document in DOCUMENT READY
  de ADF. Op het display ê
  NORMAL
  verschijnen de
  oorspronkielijke waarden
  voor contrast en
  resolutie: NORMAL en
  STD (Standard).

  Indien het te verzenden document bijzonder licht of
  bijzonder donker is, of wanneer het zeer kleine tekens of tekeningen bevat, moet u het contrast en de
  resolutie aanpassen met behulp van de toetsen CONTRAST en RESOLUTION.
  TYPE NUMBER
  3 Vorm het nummer (max.
  52 tekens) van de
  125 230223
  correspondent aanwie u
  het document wilt sturen
  via het numerieke
  toetsenbord van uw
  faxtoestel.
  Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst
  u de cursor met behulp van de toetsen </> op het
  verkeerde nummer en overschrijft u het met het correcte. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op
  de toets CLEAR.

  4

  AUTOMATIC RX
  Druk op de START21-05-99
  10:51
  toets. Het faxtoestel
  begint de verzending.
  Na de verzending
  verschijnt het bericht
  "TX COMPLETED"
  enkele seconden lang
  op het display. Daarna
  wordt de
  oorspronkelijke
  standby-modus
  opnieuw weergegeven.

  Procedure
  1

  DISPLAY

  Controleer of het
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd
  weergeeft.

  AUTOMATIC RX
  22-05-99
  15:10

  2 Steek het document in DOCUMENT READY
  de ADF. Op het display ê
  NORMAL
  verschijnen de
  oorspronkelijke
  waarden voor contrast
  en resolutie: NORMAL
  en STD (standard).
  3 Neem de hoorn op.

  TEL CALL

  4 Vorm het nummer
  (max. 52 tekens) van
  de correspondent aan
  wie u het document wilt
  sturen via het
  numerieke toetsenbord
  van uw faxtoestel.
  Als het faxt oest el van uw cor respondent op
  automatische ontvangst is ingesteld, hoort u de toon
  van het faxapparaat.
  Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand
  de telefoon opnemen en vraagt u hem of haar op de
  start-toets van het faxtoestel te drukken, waarna u
  wacht tot u de faxtoon hoort.
  AUTOMATIC RX
  5 Druk op de STARTtoets om de verzending 22-05-99
  15:11
  te starten en leg de
  hoorn op de haak.
  Na de verzending
  verschijnt het bericht
  "TX COMPLETED" en
  vervolgens de
  oorspronkelijke
  standby-modus.
  Als u na de verzending vergeet de hoorn op de haak
  te leggen, zal het faxtoestel een geluidssignaal
  geven om u eraan te herinneren om op te hangen.

  15
  -3-13-31.p65

  15

  24/05/01, 11.36 • Page 26

  In beide gevallen zal het faxtoestel nadat de verzending is voltooid een verzendingsrapport afdrukken
  indien deze functie geactiveerd is. Zie voor de interpretatie hiervan onderstaand gedeelte "Rapporten
  en lijsten afdrukken".
  U kunt het verzendingsrapport op elk gewenst moment afdrukken, zie onderstaand gedeelte "Rapporten en lijsten afdrukken".
  Indien er geen verbinding tot stand komt, omdat de
  lijn gestoord is of omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel het gewenste nummer automatisch tot driemaal herhalen.
  Wenst u de verzending te onderbreken, dan drukt
  u op de STOP-toets. Het faxtoestel zal het document
  uit de ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke
  standby-modus komen.
  Indien het te verwijderen document meer dan één
  pagina telt, moet u voordat u op STOP drukt om de
  eerste pagina te verwijderen, eerst handmatig alle
  andere pagina's verwijderen.

  BIJZONDERE GEVALLEN BIJ NUMMER
  VORMEN ...
  In de volgende gevallen verandert de procedure om het
  nummer te vormen bij stap 3 (procedure A) en bij stap 4
  (procedure B).
  1. Het faxtoestel is aangesloten op een PBX
  Neem de buitenlijn door de EXTERNAL-toets in te
  drukken voordat u het nummer vormt. Op het display
  zal een "E" (external) verschijnen.
  Indien de buitenlijnmodus van uw PBX verschilt van
  die op uw faxtoestel, dient u deze laatste te programmeren overeenkomstig de gewenste buitenlijnmodus (zie "Aansluiten op een PBX", in het hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn").

  3. U wilt de correspondent terugbellen zonder zijn/
  haar nummer opnieuw te vormen
  Het faxtoestel slaat het laatst gekozen nummer in
  het geheugen op zodat u het kunt herhalen door
  tweemaal op de toets
  (REDIAL) te drukken.
  Deze functie is ook van nut wanneer de verzending
  niet heeft plaatsgevonden ondanks de automatische
  kiesherhalingen.
  4. Het nummer van de correspondent heeft een
  ander zonenummer
  Indien het nummer van de correspondent een ander
  zonenummer heeft, kunt u het beste een pauze inlassen (toets PAUSE) tussen de internationale code,
  het zonenummer en het abonneenummer van de
  correspondent wanneer de kiesmodus is ingesteld
  op puls. Op het display verschijnt een "P" (pauze).
  5. Het faxtoestel van de correspondent is aangesloten op een centrale die een tweede toon moet
  detecteren om de verbinding tot stand te brengen
  Om het gekozen nummer in staat te stellen een
  tweede toon te detecteren, drukt u op de toets
  FUNCTION (F) terwijl u het nummer vormt. Op het
  display verschijnt dan ":" (deze functie is slechts
  in bepaalde landen beschikbaar).
  6. Indien u de kiestonen wilt horen terwijl u kiest
  zonder de hoorn op te nemen (handen vrij)
  Het faxtoestel is zo ingesteld dat u zowel de kiestonen als de verbindingstonen hoort. Is dit toch niet
  het geval, ga dan als volgt te werk of raadpleeg
  “Verbindingssignalen weergeven”, in het hoofdstuk “Geavanceerd gebruik”.

  è

  è

  2. De kiesmodus tijdelijk wijzigen
  Indien het faxtoestel op de pulskiesmodus ingesteld
  is (zie hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor
  de kenmerken van de telefoonlijn") en u wilt het
  op de toonkiesmodus instellen:
  - kunt u de kiesmodus tijdelijk wijzigen door op de
  toets
  te drukken voor of tijdens het kiezen van
  het nummer.
  Na de verzending zal het faxtoestel steeds naar
  de vooraf ingestelde kiesmodus terugkeren.

  *

  16
  -3-13-31.p65

  16

  24/05/01, 11.36 • Page 27

  Procedure

  DISPLAY

  1 Druk op de toets
  HOOK om toegang te
  krijgen tot de buitenlijn.

  _

  2 Kies het nummer van
  de correspondent via
  het numerieke
  toetsenbord van uw
  faxtoestel.

  TYPE NUMBER

  TYPE NUMBER
  230087

  7. Indien u snelkiesprocedures wilt gebruiken
  Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de
  one-touch-toetsen en snelkiescodes, die echter
  eerst geprogrammeerd moeten worden, volgens de
  beschrijving verderop in het gedeelte "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren".
  Wanneer u ze geprogrammeerd hebt, hoeft u
  slechts op een enkele toets (one-touch-toets) of
  een toets gevolgd door een 2-cijferige code
  (snelkiescode) te drukken om een nummer te vormen (zie verderop "Verzenden via one-touch-toetsen" en "Verzenden via snelkiescodes").

  DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN
  VOORAF INGESTELD TIJDSTIP
  (VERTRAAGDE VERZENDING)...
  Door middel van deze functie kunt u tijdzoneproblemen
  vermijden wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt; en bovendien kunt u
  gebruik maken van voordelige tarieven tijdens bepaalde uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn.

  Procedure

  DISPLAY

  1 Controleer of het display AUTOMATIC RX
  22-05-99
  15:10
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.
  2 Steek het document in DOCUMENT READY
  ê
  de ADF.
  NORMAL
  3 Stel het contrast en de
  resolutie in
  overeenkomstig het
  origineel.
  DELAYED TX
  4 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display verschijnt:
  --->
  5 Druk op de STARTtoets. Het toestel vraagt
  u via het display het
  tijdstip in te voeren
  waarop het document
  verzonden moet
  worden. Bijv. "17:00".
  6 Druk op de STARTtoets.

  TYPE TIME
  HH:MM

  TYPE FAX NUMBER
  NUM/TOUCH/SPEED

  7 Vorm het nummer van TYPE NUMBER
  011 233323
  de correspondent via
  een van de mogelijke
  kiesmethoden. Voer het
  nummer b.v. direct in
  via het numerieke
  toetsenbord van uw
  faxtoestel.
  AUTOMATIC RX
  8 Druk op de START17:00
  toets om de ingevoerde TX AT:
  gegevens te bevestigen.
  Indien deze functie
  geactiveerd is, zal het
  faxtoestel automatisch
  de parameters voor de
  uitgestelde verzending
  afdrukken (zie verderop
  het gedeelte
  "Rapporten en lijsten
  afdrukken") en op het
  display verschijnt
  "PRINT DELAY TX".
  Daarna keert het toestel
  naar de oorspronkelijke
  standby-modus terug.
  U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending"
  wissen door het document uit de ADF te nemen of op
  de STOP-toets te drukken.

  17
  -3-13-31.p65

  17

  24/05/01, 11.36 • Page 28

  EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING
  WIJZIGEN/WISSEN ...

  EEN DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN
  VERZENDEN ...

  Procedure

  DISPLAY

  1 Controleer of u een
  uitgestelde verzending
  hebt geprogrammeerd.

  AUTOMATIC RX
  TX AT:
  17:00

  Het faxtoestel is uitgerust met een geheugen waaruit u
  documenten op een vooraf ingesteld tijdstip kunt
  verzenden (uitgestelde verzending) en hetzelfde document ook naar verschillende correspondenten kunt
  zenden (max. 10 ): broadcast- of groepsverzending.

  DELAYED TX
  2 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display verschijnt:
  --->
  3 Druk op de STARTtoets.
  4 Druk op de STARTtoets.

  ALREADY ENTERED
  CHANGE PARAM.?

  Indien u de eerder ingestelde verzending wilt annuleren,
  drukt u op de toets >: op het display verschijnt de
  boodschap CANCEL SETTING?
  druk vervolgens op START om de annulering te
  bevestigen. Het faxtoestel zal automatisch naar de
  oorspronkelijke standby-modus terugkeren.
  Indien u het uur waarop of het nummer waarnaar het
  document verzonden moet worden wilt wijzigen, gaat
  u als volgt te werk.
  5 Druk op de STARTtoets.

  TYPE TIME
  HH:MM

  Als u de huidige tijd wilt herstellen, drukt u op de
  CLEAR-toets, de START-toets en gaat u als volgt te
  werk.
  TYPE NUMBER
  6 Typ het nieuwe tijdstip
  06 3361551
  en bevestig de
  gegevens door op de
  START-toets te drukken
  of bevestig het huidige
  tijdstip door direct de
  START-toets in te
  drukken.
  AUTOMATIC RX
  7 Typ het nieuwe
  18:00
  nummer en bevestig de TX AT:
  gegevens door op de
  START-toets te drukken
  of bevestig de huidige
  instelling door direct de
  START-toets in te
  drukken. Het faxtoestel
  keert automatisch naar
  de oorspronkelijke
  standby-modus terug.

  U kunt slechts één uitgestelde verzending per keer
  programmeren.

  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  12-01-99
  15:30
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Steek het document in DOCUMENT READY
  de ADF.
  ê
  NORMAL
  3 Stel het contrast en de
  resolutie in
  overeenkomstig het
  origineel.
  4 Druk op de
  FUNCTION-toets.
  5 Druk op de STARTtoets. Het faxtoestel
  begint het document in
  het geheugen op te
  slaan. Zodra dit
  gebeurd is, verschijnt
  het bericht "DOC. N.
  XXXX" enkele
  seconden lang op het
  display; daarna
  verschijnt "TYPE
  TIME".

  18

  TYPE TIME
  HH:MM

  TYPE FAX NUMBER
  6 Voer het gewenste
  NUM /
  tijdstip in en druk op
  START of druk
  onmiddellijk op START
  om het weergegeven
  tijdstip te bevestigen.
  7 Vorm het nummer van TYPE FAX NUMBER
  NUM /
  de correspondent via
  een van de mogelijke
  kiesmethoden en druk
  op de START-toets.
  Daarna zal het
  faxtoestel u vragen een
  ander nummer in te
  voeren.

  18
  -3-13-31.p65

  TX FROM MEMORY

  24/05/01, 11.37 • Page 29

  Indien u het document naar verscheidene correspondenten wilt zenden, herhaalt u stap 7 zo vaak als
  nodig is; daarna drukt u op de START-toets om de
  procedure te beëindigen.
  Indien u het document slechts naar één correspondent wilt zenden, drukt u direct op de START-toets
  zonder andere nummers in te voeren.
  Wanneer de verzending beëindigd is, drukt het
  faxtoestel automatisch een broadcast-rapport af (indien het document naar verscheidende correspondenten werd verzonden) of een verzendingsrapport
  (indien het document naar een enkele locatie werd
  verzonden), indien deze functies geactiveerd zijn. Zie
  verderop het gedeelte "Rapporten en lijsten afdrukken".
  Om de verzending te onderbreken, volgt u de procedure beschreven in "Documenten verzenden".
  Het faxtoestel annuleert automatisch alle geslaagde
  verzendingen uit het geheugen.  Date/Time  Status

  Datum en tijd waarop de verzending
  uit het geheugen werd uitgevoerd.
  Bij een groepsverzending wordt de
  datum en de tijd aangegeven waarop
  elke afzonderlijke verzending werd
  uitgevoerd.
  De status van de verzending uit het
  geheugen. Bij een groepsverzending
  wordt de status van elke afzonderlijke verzending weergegeven.

  Behalve de hierboven genoemde parameters drukt het
  faxtoestel ook een klein deel van de tekst af zodat u het
  opgeslagen document meteen kunt identificeren.

  EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING
  UIT HET GEHEUGEN WIJZIGEN/HERHALEN/
  WISSEN ...
  Procedure

  DISPLAY

  Wanneer u een verzending uit het geheugen geprogrammeerd hebt, kan deze:
  • enkel gewijzigd worden indien ze nog niet is uitgevoerd
  • enkel herhaald worden wanneer de verzending mislukt, indien deze herhaling geprogrammeerd is (zie
  "Herhaling na mislukte verzending uit het geheugen activeren/inactiveren", in het hoofdstuk
  "Geavanceerde functies")
  • op elk gewenst moment geannuleerd worden.

  1 Controleer of u een
  verzending uit het
  geheugen hebt
  geprogrammeerd.

  AUTOMATIC RX
  MEMORY TX

  2 Druk op de
  FUNCTION-toets.

  TX FROM MEMORY

  3 Druk op de STARTtoets.

  ALREADY ENTERED

  4 Druk op de STARTtoets.

  PRINT SETTING?

  U kunt ook een afdruk van de betreffende parameters
  vragen. Deze afdruk zal de volgende gegevens bevatten
  (zie procedure hiernaast):

  Indien u enkel de betreffende parameters wilt
  afdrukken, drukt u op de START-toets. Wanneer de
  afdruk voltooid is, keert het faxtoestel automatisch naar
  de oorspronkelijke standby-modus terug.
  Indien u de verzending wilt wijzigen, herhalen of
  annuleren, gaat u als volgt te werk:  Doc N.  Pages  Set for:  Act. n.  Selected
  number

  Referentienummer van het opgeslagen document. Dit nummer verbindt
  een document met elke verzending
  (enkele of broadcast) uit het geheugen.
  Het totale aantal pagina's van het
  opgeslagen document.
  Datum en tijd voor de verzending van
  het document uit het geheugen (enkele of broadcast).
  Volgnummer van de in het geheugen opgeslagen verzending. Bij een
  groepsverzending wordt 1 bijgeteld
  bij elke afzonderlijke verzending.

  5 Druk op de toetsen </> CHANGE PARAM.?
  om een van de twee
  andere beschikbare
  opties weer te geven:
  "CHANGE PARAM.?" of
  "CANCEL SETTING?"
  (In het voorbeeld:
  "CHANGE PARAM.?")
  Druk daarna op de
  START-toets om uw
  selectie te bevestingen.  Het op het faxtoestel van de correspondent ingestelde nummer dat u
  hebt gekozen.
  19

  -3-13-31.p65

  19

  24/05/01, 11.37 • Page 30

  Indien u "CHANGE PARAM.?" selecteert, dient u voort
  te gaan met stappen 6 en 7 van de procedure "Een
  document uit het geheugen verzenden".  Indien de verzending uit het geheugen reeds gestart
  is, verschijnt de boodschap "TRANSMITTING" op het
  display. Zoals reeds gezegd, zijn in dit geval geen
  wijzigingen mogelijk.

  Indien u "CANCEL SETTING?" selecteert, wordt de
  instelling gewist waarna het faxtoestel automatisch
  naar de oorspronkelijke standby-modus terugkeert.

  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT ...
  1. Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen
  document te wensen overlaat door problemen op de
  lijn veroorzaakt door overbelasting of andere storingen, en dat de ontvanger u vraagt het hem opnieuw
  te zenden.
  In dit geval kunt u het beste een lagere snelheid
  instellen. Normaal is het toestel ingesteld op 14400
  bps (bit per seconde). U kunt deze snelheid verlagen tot 9600 of 4800 bps volgens de procedure beschreven in het gedeelte "Verzendingssnelheid
  verminderen", in het hoofdstuk "Geavanceerde
  functies".
  2. Indien de verzending mislukte door lijn- of
  faxproblemen, gaat de ERROR-LED branden en
  geeft het faxtoestel een kort geluidssignaal; in dat
  geval drukt het toestel automatisch een
  verzendingsrapport af (zie verderop "Rapporten
  en lijsten afdrukken"), waarin de foutcode de
  oorzaak aangeeft (u vindt een lijst met alle foutcodes
  in het hoofdstuk "Onderhoud").
  Wanneer het rapport volledig afgedrukt is, drukt u op
  de STOP-toets om de ERROR-LED te doven en
  verwijdert met de hand het originele document uit de
  ADF.
  3. Indien u probeert een lang document (meer dan
  600 mm) te verzenden of wanneer het document
  tijdens de verzending geblokkeerd raakt, wordt de
  verzending automatisch onderbroken, gaat de ERROR-LED branden en geeft het faxtoestel een
  alarm-biep om u te waarschuwen.

  DOCUMENTEN ONTVANGEN ...
  Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax
  worden verzonden op vier manieren ontvangen. U kunt
  de gewenste modus activeren dor de RX MODE-toets in
  te drukken.  Manuele ontvangst is geschikt wanneer u aanwezig bent en persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.
  Automatische ontvangst is geschikt wanneer u afwezig bent maar toch documenten wilt ontvangen
  (standaard ingesteld op uw faxtoestel).
  Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning. In deze ontvangstmodus wordt het
  faxtoestel na een bepaald aantal belsignalen met de
  telefoonlijn verbonden en is in staat om te herkennen
  of de binnenkomende oproep een fax- of telefoonoproep is.
  Ontvangst met antwoordapparaat. In deze
  ontvangstmodus ontvangt het antwoordapparaat de
  oproepen, registreert eventuele boodschappen en
  geeft de verbinding over aan het faxtoestel als de
  correspondent een document wil verzenden.
  Indien u de ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de
  STOP-toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  ALS PAPIER OF INKT VAN HET
  FAXTOESTEL OP RAAKT OF DE STROOM
  UITVALT...
  Dankzij het geheugen is het faxtoestel in staat om
  zelfs in de volgende gevallen documenten te ontvangen:
  • papier, inkt of printkop ontbreekt
  • het deksel van het printkopcompartiment is open.
  In geval van stroomuitval bewaart het faxtoestel de
  datum en tijd, de geprogrammeerde nummers voor
  de snelkiesmethodes en de rapporten in het geheugen. De documenten in het geheugen gaan echter
  verloren. In dit geval zal het faxtoestel automatisch
  een rapport afdrukken dat het totaal aantal uit het
  geheugen gewiste pagina's (voor verzending en ontvangst) aangeeft.
  Als tijdens ontvangst het papier op raakt of vastloopt, of de inkt is op, of het deksel van het
  printkopcompartiment wordt geopend, wordt het afdrukken onderbroken, op het display verschijnt het
  betreffende bericht en het ontvangen document wordt
  tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Wanneer
  de storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel
  weer af te drukken.

  20
  -3-13-31.p65

  20

  24/05/01, 11.37 • Page 31

  ONTVANGSTMODI ...

  Indien de correspondent u enkel wil spreken, na
  het gesprek:

  Manuele ontvangst ...

  è

  è

  Procedure

  Indien uw telefooninstallatie verscheidene stopcontacten telt en de aangesloten telefoon niet in de
  buurt van het faxtoestel staat, kunt u dit laatste toch
  op afstand activeren voor ontvangst, indien de
  telefoon met toonkiesmodus werkt.

  è

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  22-03-99
  15:10
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  MANUAL RX
  2 druk op de toets RX
  22-03-99
  MODE tot manuele
  ontvangst geselecteerd
  is.
  3 Wanneer het belsignaal
  weerklinkt, neemt u de
  hoorn op om de
  verbinding tot stand te
  brengen.

  15:10

  OFF HOOK

  CONNECTING
  4 Zodra u de faxtoon
  hoort of de
  correspondent u vraagt
  een faxbericht te
  ontvangen, drukt u op
  de START-toets.
  5 Haak de hoorn in. Het
  faxtoestel begint te
  ontvangen en op het
  display verschijnt
  informatie over de
  ontvangst zoals het
  faxnummer van de
  afzender of - indien
  geprogrammeerd - zijn
  naam.  Neem de lijn door de hoorn op te nemen.  Druk op de toets * en voer de afstandsbedieningscode in. U moet deze code vooraf hebben geprogrammeerd (zie "Afstandsbedieningscode wijzigen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

  Automatische ontvangst ...
  Het faxtoestel ontvangt documenten automatisch zonder enige interventie.
  Het faxtoestel is reeds geprogrammeerd om documenten in automatisch te ontvangen. Is dit niet het geval,
  dan drukt u op de toets RX MODE totdat "AUTOMATIC
  RX" op het display verschijnt.
  De ontvangst geschiedt als in de manuele ontvangstmodus.

  Automatische ontvangst met oproeptypeherkenning ...
  U hebt het faxtoestel geprogrammeerd om in deze modus te ontvangen door op de toets RX MODE te drukken
  (op het display moet "PHONE/FAX RX" verschijnen).
  Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus gedraagt, is afhankelijk van de correspondent, zoals aangegeven in het volgende diagram:

  6 Wanneer de ontvangst MANUAL RX
  15:10
  voltooid is, verschijnt de 22-06-99
  boodschap "RX COMPLETED" enkele
  seconden lang op het
  display; daarna keert
  het toestel naar de
  standby-modus terug.

  21
  -3-13-31.p65

  21

  24/05/01, 11.37 • Page 32

  Als u de hoorn vóór het tweede belsignaal opneemt en u de faxtoon hoort, drukt u op de STARTtoets en haakt u de hoorn in. Uw faxtoestel is nu klaar
  voor ontvangst.

  Na twee
  belsignalen (*).

  PHONE/FAX RX geactiveerd

  Oproep afkomstig van
  FAXTOESTEL

  Oproep afkomstig van
  TELEFOON

  Uw faxtoestel is ingesteld op automatische
  ontvangst.

  Uw faxtoestel biept 20
  seconden lang (*).
  Op het display verschijnt "LIFT THE
  HANDSET"

  Indien uw telefooninstallatie verscheidene stopcontacten telt, kunt u uw faxtoestel op afstand
  bedienen voor ontvangst, zoals hierboven beschreven in het gedeelte "Manuele ontvangst."
  Indien uw telefooninstallatie verscheidene stopcontacten telt, kunt u binnen 20 seconden de telefoon opnemen, ook vanaf een ander toestel, indien
  de telefoon met toonkiesmodus werkt:
  • neem de hoorn op en druk op de toetsen * en # op
  de telefoon.

  Ontvangst met antwoordapparaat ...
  Voor het model met ingebouwd antwoordapparaat

  De 20 seconden zijn
  verstreken en u hebt de
  hoorn niet opgenomen.

  Uw faxtoestel is ingesteld op automatische
  ontvangst. Het wacht
  ca. 30 seconden om
  een document te ontvangen, daarna keert
  het naar de oorspronkelijke standby-modus
  terug.

  De correspondent belde
  op voor een gesprek;
  zodra het gesprek beëindigd is, haakt u de hoorn
  in.

  De correspondent
  vraagt of hij u een document kan zenden.

  Uw faxtoestel is ingesteld op ontvangst.

  (*) U kunt zowel het aantal en het volume van de
  belsignalen als de zoemerduur wijzigen. Bovendien is in enkele landen de herkenning van het
  belsignaal-ritme mogelijk (zie het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

  Als u het faxtoestel geprogrammeerd hebt om in deze
  modus te ontvangen door op de toets RX MODE te drukken (op het display moet “TAD/FAX RX” verschijnen),
  controleer dan eerst of:
  • op het antwoordapparaat UITGAANDE BOODSCHAP 1 met een duur van max. 20 seconden is
  opgenomen (zie "Opnemen van UITGAANDE
  BOODSCHAP 1", in het hoofdstuk "Het antwoordapparaat"), bijvoorbeeld:
  Dit is het antwoordapparaat van ..... . We zijn momenteel niet aanwezig. Spreek na de pieptoon een
  boodschap in, of druk op de start-toets van uw
  faxtoestel als u ons een fax wilt sturen. Dank u.
  Voor modellen zonder antwoordapparaat
  Indien uw faxtoestel verbonden is met een extern antwoordapparaat en u het toestel op deze ontvangstmodus hebt ingesteld door op de toets RX MODE te
  drukken (op het display moet “TAD/FAX RX” verschijnen), controleer dan eerst of:
  • het antwoordapparaat aan staat.
  • het aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat wordt geactiveerd minder is dan 5.
  • de op het antwoordapparaat ingestelde stille periode (d.w.z. de tijd waarna het antwoordapparaat,
  als het noch een boodschap, noch verbindingstonen
  hoort, de verbinding verbreekt) langer is dan de
  periode die op het faxtoestel is ingesteld (de op
  uw faxtoestel geprogrammeerde tijd bedraagt 6 seconden, om dit te wijzigen zie "Stille periode wijzigen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

  22
  -3-13-31.p65

  22

  24/05/01, 11.37 • Page 33  de uitgaande boodschap van het antwoordapparaat niet langer is dan 15÷20 seconden.

  Met de ontvangstmodus "TAD/FAX RX" heeft u in enkele landen bovendien de mogelijkheid van herkenning
  van het belsignaal-ritme (zie het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").
  In beide gevallen wordt het gedrag van uw faxtoestel
  bepaald door de correspondent, zoals uit het volgende
  diagram blijkt:
  Na het aantal belsignalen

  van het antwoordapparaat

  De correspondent luistert naar de uitgaande boodschap van
  het antwoordapparaat

  ONE-TOUCH-TOETSEN EN
  SNELKIESCODES PROGRAMMEREN...
  Zoals reeds gezegd in "Bijzondere gevallen", kunt u
  het faxtoestel programmeren voor de volgende kiesprocedures:
  • one-touch-toetsen
  • snelkiescodes

  Nummers vormen via de one-touch-toetsen ...
  Aan elk van de 10 numerieke toetsen (0 - 9) kunt u een
  faxnummer, een telefoonnummer en een naam toewijzen die automatisch geselecteerd worden wanneer u
  gedurende meer dan een seconde de betreffende toets
  indrukt.
  Faxnummer toewijzen:

  Oproep
  afkomstig van
  FAXTOESTEL

  Oproep afkomstig van correspondent die een
  document wil
  zenden.

  Oproep afkomstig van correspondent die een
  gesprek wil voeren.

  Procedure

  Uw faxtoestel
  wordt automatisch ingesteld op
  ontvangst.

  De correspondent drukt op de
  start-toets.

  De correspondent spreekt een
  boodschap in na
  de biep.

  2 Druk op de
  FUNCTION-toets tot
  het volgende op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  3 Druk op de STARTtoets.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de
  FUNCTION-toets tot
  het volgende op het
  display verschijnt: --->

  ONE TOUCH DIAL

  5 Druk op de STARTtoets.

  TYPE ONE TOUCH
  KEY: 0 - 9

  Uw faxtoestel
  wordt automatisch ingesteld op
  ontvangst.

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  26-06-99
  17:45
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  6 Druk op de numerieke
  toets waaraan u een
  faxnummer wilt
  toewijzen (bijv. 1).
  7 Druk op de STARTtoets.

  FAX NO.

  1: FAX NO.
  _

  Indien er reeds een nummer aan de toets is toegewezen,
  zal dit op het display verschijnen.


  23
  -3-13-31.p65

  23

  24/05/01, 11.37 • Page 34

  1: NAME
  8 Vorm het gewenste
  faxnummer (max. 52
  _
  tekens) direct op het
  numerieke toetsenbord
  van uw faxtoestel en
  druk op de STARTtoets om de instelling
  te bevestigen.
  Indien u een verkeerd nummer hebt ingevoerd, plaatst
  u de cursor op het verkeerde nummer en overschrijft
  u het met het correcte. Om het nummer volledig te
  wissen, drukt u op de toets CLEAR.
  Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, kunt
  u een buitenlijn nemen door op de EXTERNAL-toets
  te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display
  ver schij nt de lett er "E" (ext er nal). I ndien de
  buitenlijnmodus van uw telefooncentrale verschilt van
  de op uw faxtoestel ingestelde modus, moet u de
  configuratie van uw faxtoestel overeenkomstig
  aanpassen (zie "Aansluiten op een privé-lijn", in het
  hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor de
  kenmerken van de telefoonlijn").
  Indien het nummer van de correspondent een ander
  zonenummer heeft, kunt u het beste een pauze inlassen
  (d.m.v. de PAUSE-toets) tussen de internationale code,
  het zonenummer en het abonneenummer van de
  correspondent.

  Telefoonnummer toewijzen:

  10 Bevestig 'YES' door op TYPE ONE TOUCH
  KEY: 0 - 9
  de START-toets te
  drukken om het
  telefoonnummer op te
  slaan.
  11 Druk nogmaals op de
  numerieke toets 1 en
  daarna op de toetsen
  </>.
  12 Druk op de STARTtoets.

  TEL. NO.

  1: TEL. NO.
  _

  1: NAME
  13 Vorm het gewenste
  nummer (max. 52
  _
  tekens) via het
  numerieke toetsenbord
  van uw faxtoestel en
  druk op de STARTtoets om de instelling
  te bevestigen.
  14 Aangezien de andere AUTOMATIC RX
  26-06-99
  17:46
  gegevens niet
  veranderen, drukt u nu
  op de STOP-toets
  zodat het faxtoestel
  naar de oorspronkelijke
  standby-modus
  terugkeert.

  Naam toewijzen:

  De naam heeft geen invloed op de nummervorming
  maar is handig om te controleren.
  Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze
  op het display verschijnen.
  9 Voer de naam van de EDIT ANOTHER YES
  correspondent in (max.
  16 tekens) zoals u dat
  deed voor uw naam en
  faxnummer (zie "Nu
  ontbreken uw naam
  en faxnummer nog" in
  het hoofdstuk
  "Installatie") en
  bevestig door op de
  START-toets te
  drukken.
  Indien u een fout hebt gemaakt, plaatst u de cursor
  onder de foutieve letter en overschrijft deze met de
  correcte. Om de volledige naam te wissen, drukt u op
  de toets CLEAR.
  Nu kunt u voortgaan met stap 10 of een andere onetouch-toets programmeren door op de START-toets
  te drukken en de procedure te herhalen vanaf stap 6.

  Indien u dit wenst kunt u een telefoonnummer aan een
  one-touch-toets toewijzen zonder een faxnummer op
  te slaan.
  Volg de procedure “Faxnummer toewijzen” tot stap 6,
  en ga dan als volgt te werk:

  Procedure

  DISPLAY

  1 Druk op de toets >
  2 Druk op de STARTtoets.

  24

  1: TEL NO.
  _

  1: NAME
  3 Vorm het gewenste
  telefoonnummer via het _
  numerieke toetsenbord
  van uw faxtoestel en
  druk op de STARTtoets om de instelling
  te bevestigen. Vanaf
  deze stap verloopt de
  procedure zoals in
  bovenstaande
  procedures beschreven.

  24
  -3-13-31.p65

  TEL NO.

  24/05/01, 11.37 • Page 35

  Snelkiescodes...
  U kunt een serie codes (01-32) gebruiken om extra faxen telefoonnummers met namen in te stellen; deze
  worden automatisch geselecteerd wanneer u op de toets
  SPEED DIAL drukt en de betreffende code invoert.

  Volg de procedure "Faxnummer toewijzen" voor de
  one-touch-toetsen (rekening houdend met de wijzigingen voor snelkiescodes) tot stap 6 en ga dan als
  volgt verder:

  Procedure

  DISPLAY

  Faxnummer toewijzen:

  1 Druk op de toets >

  Volg dezelfde procedure als voor de one-touch-toetsen,
  met de volgende variaties:

  2 Druk op de STARTtoets.

  Procedure

  DISPLAY

  4 Druk op de
  FUNCTION-toets tot
  het volgende op het
  display verschijnt: --->

  CODED SPEED DIAL

  5 Druk op de STARTtoets.

  TYPE SPEED NO
  (01 - 32):
  FAX NO.

  6 Voer de snelkiescode in
  waaraan u het
  faxnummer wilt
  toewijzen (bijv. 01).

  Naam toewijzen:
  Volg dezelfde procedure als voor de one-touch-toetsen.

  Telefoonnummer toewijzen:
  Volg dezelfde procedure als voor de one-touch-toetsen,
  met de volgende variaties:

  Procedure

  TEL NO.
  01: TEL NO.
  _

  01: NAME
  3 Vorm het gewenste
  telefoonnummer via het _
  numerieke toetsenbord
  van uw faxtoestel en
  druk op de STARTtoets om de instelling
  te bevestigen. Vanaf
  deze stap gaat de
  procedure verder zoals
  hiervoor beschreven.

  Indien u dit wenst, kunt u de onder de 10 one-touchtoetsen en 32 snelkiescodes opgeslagen gegevens afdrukken (zie verderop in "Rapporten en lijsten afdrukken"). Zo kunt u controleren of de opgeslagen nummers (fax- en telefoonnummers) en de
  andere informatie zoals de naam van de correspondent, de verzendingssnelheid, enz. correct zijn. Ook
  kunt u controleren welke toetsen/codes geprogrammeerd zijn en welke nog vrij zijn.

  VERZENDEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ...

  DISPLAY

  10 Bevestig 'YES' door op TYPE SPEED NO.
  (01 - 32):
  de START-toets te
  drukken om het
  telefoonnummer op te
  slaan.
  11 Voer opnieuw de
  snelkiescode 01 in en
  druk op de toetsen </>.

  TEL NO.

  Net als voor de one-touch-toetsen kunt u een telefoonnummer aan een snelkiescode toewijzen zonder een
  faxnummer op te slaan.

  è

  Net als voor een gewone verzending (zie "Documenten verzenden"), kunt u het contrast en de resolutie
  instellen voordat u de verzending start.
  Zodra u de one-touch-toets langer dan een seconde
  hebt ingedrukt (in het voorbeeld, 1) verschijnt het toegewezen faxnummer op het display. Als eveneens de naam
  werd opgeslagen, verschijnt deze ook op het display.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending verder zoals in bovenstaande procedures beschreven.

  25
  -3-13-31.p65

  25

  24/05/01, 11.37 • Page 36

  VERZENDEN VIA DE SNELKIESCODES ...

  Procedure
  1

  è

  è

  è

  Net als voor een gewone verzending (zie "Documenten verzenden"), kunt u het contrast en de resolutie
  instellen voordat u de verzending start.
  Zodra u op de SPEED DIAL toets hebt gedrukt gevolgd
  door de snelkiescode (in het voorbeeld 01), verschijnt
  het toegewezen faxnummer op het display. Als eveneens
  de naam werd opgeslagen, verschijnt deze ook op het
  display.

  DISPLAY

  DOCUMENT READY
  2 Steek het document in
  de ADF.
  ê
  NORMAL
  Net als bij een gewone
  verzending (zie
  "Documenten
  verzenden"), kunt u
  het contrast en de
  resolutie instellen
  voordat u de
  verzending start.

  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending verder zoals in bovenstaande procedures beschreven.

  3 Druk op de toets
  SPEED DIAL.

  VERZENDEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN
  OF SNELKIESCODES DOOR OPZOEKEN IN
  BETREFFENDE LIJSTEN ...

  4 Druk op de toetsen
  < / > om het gewenste
  faxnummer of de naam
  van de correspondent
  te vinden.

  Als u zich de one-touch-toets of de snelkiescode niet
  herinnert die u aan een bepaald faxnummer hebt toegewezen, kunt u de verzending toch starten door
  het nummer als volgt op te zoeken in de betreffende lijst:

  è

  è

  è

  AUTOMATIC RX
  24-03-99
  17:00

  Controleer of het
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd
  weergeeft.

  FAX CALL
  CODE OR

  5 Druk op de STARTtoets om het nummer
  te vormen.
  Wanneer het nummer
  gekozen is, verloopt de
  verzending verder op
  de bekende manier.

  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ...
  Rapporten...
  Door rapporten af te drukken kunt u het resultaat van de
  uitgevoerde handelingen (verzendingen en ontvangsten),
  het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie controleren. Bepaalde rapporten worden altijd
  automatisch afgedrukt, andere kunt u periodiek en automatisch laten afdrukken of op verzoek.
  In de volgende lijst vindt u de verschillende soorten rapporten. In de overeenstemmende paragrafen vindt u meer
  informatie over het afdrukken en interpreteren ervan:


  Stroomonderbrekingsrapport: dit rapport wordt
  altijd automatisch afgedrukt na een stroomonderbreking.
  Bij herstel van de normale werking kan het faxtoestel
  zich op twee verschillende manieren gedragen:

  26
  -3-13-31.p65

  26

  24/05/01, 11.37 • Page 37

  - Als de stroom uitviel tijdens verzending of ontvangst van een document, zal het faxtoestel
  automatisch een rapport afdrukken met de gegevens voor de betreffende verzending of ontvangst.  - Als de stroom uitviel tijdens of na verzending
  van een document uit- of ontvangst in het
  geheugen, zal het faxtoestel automatisch een
  rapport afdrukken dat het totale aantal pagina's
  (voor verzending of ontvangst) aangeeft dat uit
  het geheugen geannuleerd werd door de stroomuitval.
  Activiteitenrapport: dit rapport bevat de gegevens
  van de laatste 32 transacties (verzendingen en
  ontvangsten), het faxtoestel slaat ze in het geheugen op en het rapport wordt automatisch afgedrukt (na de 32e transactie, waarna de opgeslagen
  gegevens worden gewist) of wanneer u dit opvraagt.
  Laatste verzending-rapport: dit rapport bevat de
  gegevens van de laatste verzending. Het kan automatisch worden afgedrukt, na elke verzending, of
  wanneer u het opvraagt.
  Foutberichtenrapport: dit rapport bevat eveneens
  de gegevens van de laatste verzending, maar wordt
  enkel na een mislukte verzending automatisch
  afgedrukt. Het faxtoestel is ingesteld om dit soort
  rapport automatisch af te drukken. Hoe u deze functie kunt uitschakelen, vindt u in de betreffende paragraaf.

  • Datum/tijd:
  - Datum en tijd waarop de oproep werd uitgevoerd.

  Automatische afdruk van het verzendings- en
  het foutberichtenrapport activeren/
  inactiveren...
  Procedure
  Controleer of het
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd
  weergeeft.

  2

  Druk op de FUNCTION FAX SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->

  3

  Druk op de STARTtoets.

  DATE AND TIME

  4

  Druk op de
  FUNCTION-toets.

  VARIOUS SETTINGS

  5

  Druk op de STARTFAILED TX REPORT
  toets tot op het display
  verschijnt: --->

  6

  TX REPORT: ALWAYS
  Druk op de toetsen
  </> om de twee
  andere opties weer te
  geven: "TX REPORT:
  ALWAYS" en "TX
  REPORT: OFF" (in het
  voorbeeld: "TX
  REPORT: ALWAYS").

  betrekking tot de laatste broadcast-verzending en
  kan, indien geprogrammeerd, altijd automatisch
  worden afgedrukt na elke broadcast-verzending
  of op het gewenste moment op aanvraag.
  den afgedrukt en bevat de volgende informatie:
  • Naam van de beller. Hieronder kan verschijnen:
  - naam van de correspondent die u heeft gebeld, of
  - PRIVATE: in het geval de correspondent gekozen heeft om zijn identiteit niet te laten zien, of
  - NOT AVAILABLE: indien de correspondent op
  een telefooncentrale is aangesloten die niet
  over deze service beschikt.
  • Nummer van de beller. Hieronder kan verschijnen:
  - nummer van de correspondent die u heeft gebeld, of
  - PRIVATE: indien de correspondent ervoor heeft
  gekozen zijn identiteit niet te laten zien, of
  - NOT AVAILABLE: indien de correspondent op
  een telefooncentrale is aangesloten die niet
  over deze service beschikt.

  AUTOMATIC RX
  02-03-99
  10:48

  1

  • Laatste broadcast-rapport: bevat de gegevens met

  • Beller-ID-rapport: kan alleen op uw verzoek wor-

  DISPLAY

  Wanneer u "FAILED TX FREPORT" selecteert, stelt u
  uw faxtoestel in om ankel na een mislukte verzending
  automatisch een rapport af te drukken.
  Wanneer u "TX REPORT: ALWAYS" selecteert, stelt u
  uw faxtoestel in om na elke verzending automatisch
  een rapport af te drukken, ongeacht het resultaat.
  Wanneer u "TX REPORT: OFF"selecteert, stelt u uw
  faxtoestel in om geen rapporten af te drukken.
  7

  Druk eerst op de
  START-toets om uw
  selectie te bevestigen
  en daarna op de
  STOP-toets om uw
  faxtoestel opnieuw in
  de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  AUTOMATIC RX
  02-03-99
  10:48

  27
  -3-13-31.p65

  27

  24/05/01, 11.37 • Page 38

  Automatische afdruk van het broadcastrapport activeren/inactiveren...
  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  13-01-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de FUNCTION FAX SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->
  3 Druk op START.

  DATE AND TIME

  4 Druk op FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  5 Druk op START tot op
  het display
  verschijnt: --->

  BROADC. REP.: ON

  6 Druk op de toetsen </> BROADC. REP.: OFF
  om de andere
  beschikbare optie weer
  te geven: "BROADC.
  REP.: OFF".
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de START
  toets om uw selecxtie 13-01-99
  10:48
  te bevestigen en
  daarna op de STOP
  toets om het faxtoestel
  opnieuw in de
  oorspronkelijke stand-by
  modus te plaatsen.

  Automatische afdruk van gegevens betreffende een uitgestelde verzending activeren/
  inactiveren ...
  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  02-09-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de FUNCTION FAX SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->.
  3 Druk op de STARTtoets.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de
  FUNCTION-toets.

  VARIOUS SETTINGS

  DELAY LIST: ON
  5 Druk op de STARTtoets tot op het display
  verschijnt: --->
  6 Druk op de toetsen </> DELAY LIST: OFF
  om de andere optie
  weer te geven :
  "DELAY LIST: OFF".
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de START10:4
  toets om uw selectie te 02-03-99
  bevestigen en op de
  STOP-toets om uw
  faxtoestel opnieuw in
  de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  Afdruk van het verzendings-, activiteiten-,
  broadcast- en beller-ID-rapport opvragen...
  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  13-01-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de FUNCTION PRINT OUT REPORT
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->
  3 Druk op de STARTtoets.

  4 Druk op de toetsen </> ACTIVITY REPORT
  om de andere opties
  weer te geven:"LAST
  BROAD. REP.", "PRINT:
  ID LIST", "PRINT OUT:
  EXIT". (In het
  voorbeeld: "ACTIVITY
  REPORT").
  AUTOMATIC RX
  5 Druk op de START10:48
  toets om uw selectie te 13-01-99
  bevestigen. Het
  faxtoestel keert
  automatisch naar de
  oorspronkelijke standbymodus terug.

  28
  -3-13-31.p65

  28

  LAST TX REPORT

  24/05/01, 11.37 • Page 39

  Rapporten interpreteren...

  Lijsten ...

  De rapporten bevatten de volgende gegevens:
  • Act. n.
  Het volgnummer van de transactie
  (verzendingen/ontvangsten).
  • Type
  Soort transactie:
  - TX , TX ECM, TX POLL of TX POLL
  ECM voor verzending.
  - RX , RX ECM, RX POLL of RX POLL
  ECM voor ontvangst.
  • Doc. N.
  Referentienummer van het opgeslagen
  document. Dit nummer verbindt een
  document met elke (enkele of
  broadcast) verzending uit het geheugen.

  U kunt de lijsten met instellings- en configuratieparameters of de gegevens van de snelkiescodes
  en de one-touch-toetsen op elk gewenst moment afdrukken.
  Wanneer u een afdruk van de instellings- en configuratieparameters vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de
  waarden die u af en toe hebt ingesteld overeenkomstig
  uw behoeften.

  • Dialled
  Number
  • Received
  Id

  • Date /Time
  • Duration
  • Pages
  • Result

  Gekozen faxnummer.
  Nummer (en eventueel naam) van de
  opgeroepen correspondent.
  Dit nummer stemt overeen met het geselecteerde nummer indien de correspondent zijn faxnummer correct heeft ingesteld. Anders kan er een verschil zijn of
  kan het nummer ontbreken.
  Datum en tijd van de transactie.
  Duur van de transactie (in minuten en
  seconden).
  Het totale aantal verzonden/ontvangen
  pagina's.
  Resultaat van de transactie:
  - OK: indien de transactie succesvol
  was
  - XX ERROR CODE: indien de transactie niet uitgevoerd/voltooid werd om
  de reden die door de foutcode wordt
  aangegeven (zie "Foutcodes",
  hoofdstuk "Onderhoud").

  Lijst van instellingsparameters afdrukken ...
  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  02-08-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  INSTALLATION
  2 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display
  verschijnt: --->
  3 Druk op de STARTtoets.

  TEL. LINE SET-UP

  PRINT INSTALL.
  4 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display
  verschijnt: --->
  5 Druk op de STARTtoets.

  PRINT OUT:

  Door middel van de toetsen</> kunt u de andere optie
  weergeven: "PRINT OUT: EXIT".
  6 Druk op de STARTtoets om uw keuze te
  bevestigen.
  Wanneer u "PRINT OUT:
  " hebt gekselecteerd,
  zal het faxtoestel na de afdruk automatisch naar de
  oorspronkelijke standby-modus terugkeren. Is dit niet
  het geval, dan drukt u op de STOP-toets om de modus
  opnieuw te herstellen.

  29
  -3-13-31.p65

  29

  24/05/01, 11.37 • Page 40

  Lijst van configuratieparameters en gegevens van de snelkiescodes en one-touchtoetsen afdrukken ...
  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  02-08-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  FAX SET-UP
  2 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display
  verschijnt: --->
  3 Druk op de STARTtoets.

  DATE AND TIME

  PRINT OUT SET-UP
  4 Druk op de
  FUNCTION-toets tot op
  het display
  verschijnt: --->
  5 Druk op de STARTtoets.

  PRINT SETTINGS

  6 Druk op de toetsen </> PRINT: ONE TOUCH
  om de andere drie
  opties weer te geven:
  "PRINT: ONE TOUCH",
  "PRINT: SPEED DIAL"
  en "PRINT OUT: EXIT".
  (in het voorbeeld:
  "PRINT: ONE TOUCH".
  7 Druk op de STARTtoets om uw selectie te
  bevestigen.

  30
  -3-13-31.p65

  30

  24/05/01, 11.37 • Page 41

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN
  Het faxtoestel is tevens een traditioneel telefoontoestel. Als u de lijn neemt door opnemen van de hoorn,
  beschikt u dus over alle functies die een normale telefoon
  biedt.
  Hiertoe behoort ook de functie R (REGISTER RECALL),
  geactiveerd met de R-toets die toegang biedt tot speciale diensten die door de netwerkcentrale worden geboden.
  U hebt tevens beschikking over de volgende functies:
  • oproepen van een correspondent met gebruik van
  de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie "Opbellen via de one-touch-toetsen" en "Opbellen
  via de snelkiescodes".
  • tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door
  indrukken van de toets " " (HOLD). U kunt het gesprek voortzetten zodra u dezelfde toets weer indrukt.

  OPBELLEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF
  SNELKIESCODES DOOR ZOEKEN IN DE
  BETREFFENDE LIJSTEN ...
  Als u zich de one-touch-toetsen of de snelkiescodes niet
  herinnert die u aan een bepaald telefoonnummer hebt
  toegewezen, kunt u de oproep toch uitvoeren door
  het nummer als volgt op te zoeken in de betreffende lijst:

  è

  Procedure
  1

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ...

  è

  DISPLAY

  Controleer of het
  AUTOMATIC RX
  display de
  24-05-99
  17:00
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2 Neem de lijn door de
  hoorn op te nemen.

  è
  Als u de gewenste toets gedurende meer dan een seconde indrukt, (in het voorbeeld 1), verschijnt het toegewezen telefoonnummer op het display (zie "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren", hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen"). Als
  ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display
  weergegeven.
  Zodra de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn
  op het begint het gesprek.

  è

  3 Druk op de toets
  SPEED DIAL.

  TEL CALL
  TEL CALL
  CODE OR

  4 Druk op de toetsen </>
  om het telefoonnummer
  of de naam te vinden
  van de persoon die u
  wilt bellen.
  5 Druk op de STARTtoets om het nummer
  te kiezen.

  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES...
  è

  è

  è

  Zodra u op de toets SPEED DIAL hebt gedrukt en de
  snelkiescode hebt ingevoerd (in het voorbeeld 01), verschijnt het toegewezen telefoonnummer op het display
  (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en
  ontvangen"). Als ook de naam is opgeslagen, wordt
  deze op het display weergegeven.
  Zodra de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn
  op het begint het gesprek.
  31
  -3-13-31.p65

  31

  24/05/01, 11.37 • Page 42

  HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN
  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ...

  Procedure

  Zorg ervoor dat het te kopieren document voldoet aan
  de kenmerken die zijn beschreven in "Welke documenten kunt u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".

  1

  KOPIËREN ...

  2 Steek het document in 100%
  de ADF en druk op de NORMAL
  toets
  . Op het
  display verschijnen de
  oorspronkelijke
  waarden voor het
  contrast en de
  resolutie: respectievelijk
  NORMAL en TEXT.

  TEXT
  1

  100%
  3 Selecteer met behulp
  NORMAL
  van de toetsen
  , en
  zowel contrast (LIGHT,
  DARK en NORMAL)
  als resolutie (TEXT en
  PHOTO) evenals het
  vergrotingspercentage
  (100%, 70% en 140%).

  TEXT
  1

  4 Druk direct op de toets 100%
  indien u slechts NORMAL
  een enkele kopie wilt
  maken, op voer het
  gewenste aantal
  kopieën in (max. 9)
  voordat u op de
  toets. drukt Het
  faxtoestel slaat de
  pagina's waaruit het
  document bestaat een
  voor een op, alvorens
  de kopieën te maken.

  TEXT
  5

  Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel als een
  kopieerapparaat gebruiken. Kopieertaken worden uitgevoerd met behulp van de eerste kolom toetsen links
  op het bedieningspaneel.
  De kwaliteit van de kopie is afhankelijk van het contrast
  en de resolutie die u m.b.v. de toetsen
  voordat u de kopie maakt.

  en

  instelt

  Kies het contrast op basis van de volgende criteria:
  • NORMAL, als het document noch te donker noch
  te licht is.
  • LIGHT, als het document bijzonder donker is.
  • DARK, als het document bijzonder licht is.
  Kies de resolutie op basis van de volgende criteria:
  • TEXT, als het document goed leesbare tekst of
  eenvoudige afbeeldingen bevat.
  • PHOTO, als het document schaduw bevat.
  Het faxtoestel kan een enkele kopie
  of verscheidene kopieën van hetzelfde document
  maken, en de kopieën verkleinen of vergroten
  (toets

  ).

  è

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  Controleer of het
  22-06-99
  09:00
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met de
  datum en tijd
  weergeeft.

  Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, druk u
  tweemaal op de STOP-toets: eerst om het origineel uit
  de ADF te verwijderen, en daarna om het faxtoestel
  opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te
  plaatsen.
  Indien het te verwijderen document verscheidene
  pagina's telt, dient u alle pagina's behalve de eerste
  handmatig te verwijderen voordat u op de STOP-toets
  drukt om de eerste uit te voeren.

  32
  -4-32-33.p65

  32

  24/05/01, 11.38 • Page 43

  Om een kopie van uitstekende kwaliteit te verkrijgen
  van een document dat schaduw bevat, dient naast de
  resolutie-instelling op PHOTO, de functie HIGH QUALITY
  op het faxtoestel te zijn ingeschakeld. Is dit niet het
  geval, dan doet u het volgende:

  Procedure
  1

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  Controleer of het
  22-06-99
  09:00
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met de
  datum en tijd aangeeft.

  2 Druk op de FUNCTION FAX SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->
  3 Druk op de STARTtoets.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de FUNCTION PRINTER PARAMET.
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->
  5 Druk op de STARTtoets tot op het display
  verschijnt --->

  COPY: NORMAL

  6 Druk op de toetsen </> COPY: HIGH QUAL.
  om de andere
  beschikbare waarde te
  selecteren.
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de STARTtoets om de instelling 22-06-99
  09:00
  te bevestigen, en
  daarna op de STOPtoets om het faxtoestel
  opnieuw in de
  oorspronkelijk standbymodus te plaatsen.

  33
  -4-32-33.p65

  33

  24/05/01, 11.38 • Page 44

  HET FAXTOESTEL VERBINDEN MET ANDERE TELEFOONDIENSTEN
  Het faxtoestel heeft de mogelijkheid om met een ander
  telefoonbedrijf (carrier) te worden verbonden.
  Nadat u het faxtoestel op de lijnkenmerken hebt ingesteld (zie de procedure "Aansluiten op het openbare
  telefoonnet" of de procedure "Aansluiten op een privélijn" in het hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor
  de kenmerken van de telefoonlijn"), gaat u als volgt te
  werk:

  Procedure

  Toegang 2e Carrier

  1

  Druk op de STARTtoets.

  OTHER CARRIER: ON

  2

  Druk op de STARTtoets.

  TYPE NAME:
  _ XXXXX ...

  3

  Voer de nieuwe naam TYPE PREFIX:
  XXXX
  in en druk vervolgens ( 0 - 9 ):
  op de START-toets of
  bevestig de bestaande
  naam door direct op
  de START-toets te
  drukken.

  4

  Voer het nieuwe prefix ENTER ACRONYM :
  in en druk vervolgens ( A - Z ):
  X
  op START of bevestig
  het bestaande prefix
  door direct op START
  te drukken.

  5

  Voer het nieuwe
  AUTOMATIC RX
  acroniem in en druk
  02-03-99
  10:48
  vervolgens op START
  of bevestig het
  bestaande acroniem
  door direct op START
  te drukken.
  Druk daarna op STOP
  om het faxtoestel weer
  in de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  34
  -5-34-35.p65

  34

  24/05/01, 11.38 • Page 45

  Nadat de verbinding is ingesteld, krijgt u hiertoe toegang door, voordat u het fax- of telefoonnummer van de correspondent vormt, eenmaal op de toets

  te drukken als het faxtoestel op een openbaar net is aangesloten of tweemaal

  als het op een privé-lijn is aangesloten. Op het display verschijnt gedurende enkele seconden de naam van de carrier en
  vervolgens blijvend het acroniem dat u hebt opgeslagen.
  Onderstaande diagrammen dienen als gids voor het uitvoeren van een verzending of een telefoonoproep in elke
  voorziene kiesmodus. Denk eraan dat u voor een telefoonoproep geen document in de ADF moet steken.
  1 Nummer kiezen direct via het numerieke toetsenbord

  è

  è

  è

  2 Nummer kiezen via de telefoon

  è

  è

  è

  è

  3 Kiestonen horen tijdens het kiezen zonder de hoorn op te nemen (handen vrij)

  è

  è

  è

  è

  Om de snelkiesprocedures te kunnen gebruiken, zoals de one-touch-toetsen en de snelkiescodes, moet u tijdens
  de programmering hiervan (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en ontvangen") eenmaal op de toets
  drukken voordat u het nummer van de correspondent
  vormt, als het faxtoestel op een openbaar net is aangesloten, of tweemaal op dezelfde toets drukken als het faxtoestel op een
  privé-centrale is aangesloten.

  35
  -5-34-35.p65

  35

  24/05/01, 11.38 • Page 46

  HET ANTWOORDAPPARAAT
  Indien u een faxtoestel met ingebouwd antwoordapparaat hebt aangeschaft, biedt dit dezelfde mogelijkheden als een extern antwoordapparaat.
  U kunt dus:
  • uitgaande boodschappen opnemen die automatisch worden afgespeeld wanneer u afwezig bent,
  om de beller te verzoeken een boodschap achter te
  laten of terug te bellen
  • memo's opnemen
  • de uitgaande boodschappen en memo's beluisteren
  • de uitgaande boodschappen en memo's vervangen
  • de boodschappen opnemen die de correspondenten inspreken wanneer u afwezig bent, zodat de
  aan u gerichte oproepen niet verloren gaan.
  De opnamecapaciteit van het antwoordapparaat is afhankelijk van het beschikbare geheugen en kan in elk
  geval niet meer dan 50 boodschappen bevatten, inclusief de memo's die door het antwoordapparaat als binnenkomende boodschappen worden beheerd. De duur
  van de boodschappen kan geprogrammeerd worden in
  30 of 60 seconden, zie "Programmeren van de duur
  van de memo's en van de binnenkomende boodschappen".
  • de binnengekomen boodschappen beluisteren
  • de binnengekomen boodschappen wissen
  • de boodschappen op een telefoon op afstand
  overbrengen
  • het antwoordapparaat op afstand bedienen.
  Bij de ontvangstmodus TAD/FAX RX , wordt het faxtoestel
  automatisch geactiveerd voor ontvangst wanneer de
  oproep van een ander faxtoestel komt, zodat er geen
  aan u gerichte documenten verloren gaan.
  Om te verhinderen dat iemand anders zonder uw toestemming op afstand uw antwoordapparaat kan bedienen (behalve om boodschappen in te spreken), is de
  toegang bovendien beschermd door een numerieke code
  van vier cijfers (reeds beschikbaar als "1234") die u
  altijd kunt wijzigen of annuleren, zie hieronder "Wijzigen
  of annuleren van de toegangscode voor het antwoordapparaat".

  HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT ...

  F (FUNCTION)

  • Toegang tot het menu voor configuratie van het ant•

  woordapparaat.
  Selectie van de verschillende submenu's.

  • Start het afspelen van de nog niet beluisterde bood•

  schappen en memo's.
  Onderbreekt tijdelijk het afspelen van boodschappen
  en memo's. Bij nogmaals indrukken wordt het afspelen hervat.
  (MEMO)

  • Start het opnemen van persoonlijke memo's.
  • Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's,
  sprong naar begin volgende boodschap of memo.

  • Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's,
  sprong naar vorige boodschap of memo.
  X (CANCEL)

  • Wist de reeds beluisterde boodschappen en memo's.
  LED (MASSAGES)

  • Aan: in het geheugen bevinden zich reeds beluis•


  terde boodschappen of memo's.
  Knippert: in het geheugen bevinden zich nog niet
  beluisterde boodschappen of memo's.
  Uit: in het geheugen bevinden zich geen boodschappen of memo's.

  STOP
  • Onderbreekt het opnemen en afspelen.
  • Onderbreekt de programmering in uitvoering.
  • Brengt het faxtoestel in de oorspronkelijk standbymodus terug.

  Hieronder worden alleen de toetsen voor het gebruik
  van het antwoordapparaat toegelicht. De overige toetsen zijn op het binnenomslag geïllustreerd en beschreven.
  36
  -6-36-45.p65

  36

  24/05/01, 11.38 • Page 47

  START
  • Start het openemen en afspelen.
  • Bevestigt de selectie van het configuratiemenu voor
  het antwoordapparaat, de submenu's, de parameters en betreffende waarden en de overgang naar
  de volgende status.

  WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE
  TOEGANGSCODE VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT ...

  De toegangscode voor het antwoordapparaat kan bovendien nog worden gebruikt om:
  • te verhinderen dat iemand anders ter plekke de
  aan u gerichte boodschappen kan beluisteren.
  • te verhinderen dat iemand anders de door u ingestelde configuratieparameters van het antwoordapparaat kan wijzigen.
  Volg de procedure "Wijzigen of annuleren van de
  toegangscode voor het antwoordapparaat" tot stap
  5, en ga als volgt verder:
  Procedure

  Procedure

  DISPLAY

  DISPLAY

  1

  Druk op de toetsen </>
  om te verhinderen dat
  iemand anders de
  boodschappen op het
  aantwoordapparaat kan
  beluisteren.

  PLAY LOCK

  SET-UP UNLOCK

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-02-99
  oorspronkelijke standbymodus met de datum
  en tijd weergeeft.

  2

  Druk op de FUNCTION TAD SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->

  2

  Druk op de START
  toets om uw keuze te
  bevestigen.

  3

  Druk op de STARTACCESS CODE
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  3

  Druk op de toetsen </> SET-UP LOCK
  om te verhinderen dat
  iemand anders zonder
  uw toestemming het
  antwoordapparaat kan
  programmeren.

  4

  Druk op de STARTtoets.
  Het display geeft de
  standaard ingestelde
  code weer "1234".

  5

  Voer de nieuwe code in PLAY UNLOCK
  "0001" om de
  bestaande te wijzigen
  en druk op de STARTtoets of druk op de
  toets CLEAR en
  vervolgens op de
  START-toets om hem
  te wissen.

  6

  Druk op de STOP-toets TAD/FAX RX
  om het faxtoestel
  01-02-99
  opnieuw in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  00
  15:20

  TYPE CODE
  (0 - 9) :
  1234

  Druk op de STARTTAD/FAX RX
  00
  toets om uw keuze te 01-02-99
  15:20
  bevestigen en
  vervolgens op de STOP
  toets om het faxtoestel
  opnieuw in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.
  Indien u "SET-UP LOCK" hebt gekozen, zal elke keer
  dat men tracht het antwoordapparaat te bedienen,
  op het display het volgende bericht verschijnen: "TYPE
  CODE".

  4

  00
  15:20

  37
  -6-36-45.p65

  37

  24/05/01, 11.38 • Page 48

  UITGAANDE BOODSCHAPPEN ...

  Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ...

  U kunt verschillende soorten boodschappen opnemen:
  • UITGAANDE BOODSCHAP 1, met een maximale
  duur van 20 seconden, om de beller te verzoeken
  een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld:
  "Dit is het antwoordapparaat van ..... We zijn momenteel niet aanwezig. Spreek na de pieptoon een
  boodschap in of druk op de start-toets van uw
  faxtoestel als u ons een fax wilt sturen. Dank u".

  Procedure
  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met de datum
  en tijd weergeeft.

  2

  Druk op de FUNCTION TAD SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->

  3

  Druk op de STARTRECORD OGM 1
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  4

  Druk op de STARTtoets.

  LIFT HANDSET
  PRESS

  5

  Neem de hoorn op.

  TO RECORD

  6

  Druk op de START
  toets en spreek de
  boodschap in.

  Het antwoordapparaat kan pas geactiveerd worden
  nadat UITGAANDE BOODSCHAP 1 is opgenomen.

  • UITGAANDE BOODSCHAP 2, met een maximale  duur van 10 seconden, kan worden opgenomen
  om:
  • als u afwezig bent en dus de ontvangstmodus
  "TAD/FAX RX" hebt geselecteerd, de beller te
  waarschuwen dat het antwoordapparaat geen
  boodschappen kan ontvangen omdat het geheugen vol is, bijvoorbeeld:
  "Momenteel kunt u ons alleen een fax sturen. Bel
  voor een gesprek later terug".
  • als u aanwezig bent maar de modus "FAX/TEL
  RX hebt geselecteerd", de beller te vragen de
  hoorn niet op te leggen, bijvoorbeeld:
  "Even geduld, a.u.b.".
  MEMO, met een programmeerbare duur van 30 of
  60 seconden, voor persoonlijke afspraken. Deze
  boodschap wordt nooit afgespeeld wanneer iemand
  u belt.
  DOORSTUUR-BOODSCHAP, met een maximale
  duur van 10 seconden, om u op een toestel op
  afstand te waarschuwen dat er nog niet beluisterde
  boodschappen voor u zijn op het antwoordapparaat.
  Voor het daadwerkelijk doorsturen van de nog niet
  beluisterde boodschappen moet u:
  • het antwoordapparaat hiervoor geprogrammeerd
  hebben (zie verderop "Boodschappen en
  memo's doorsturen naar een telefoon op afstand").
  • de functies activeren waarmee u op afstand het
  antwoordapparaat kunt bedienen (zie "Het antwoordapparaat op afstand bedienen").

  DISPLAY

  38

  20

  U hebt 20 seconden ter beschikking (afgeteld op het
  display van 00 tot 19) om uw boodschap in te spreken:
  • als de boodschap korter is dan 20 seconden, sluit
  u de opname af zodra u klaar bent met inspreken
  door de hoorn op te leggen of door op de toets
  START of STOP te drukken. Als u op de toets STOP
  drukt speelt het faxtoestel niet automatisch de boodschap af die u hebt opgenomen.
  • als de beschikbare tijd afloopt, geeft het faxtoestel
  een kort geluidssignaal en speelt automatisch de
  boodschap af die u hebt opgenomen.
  Leg vervolgens de hoorn op de haak. In beide gevallen moet u op STOP drukken om het faxtoestel weer
  in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
  Als het volume van de boodschap te laag of te hoog is,
  kunt u het tijdens het afspelen regelen via de toetsen </>.

  38
  -6-36-45.p65

  RECORDING

  00
  15:15

  24/05/01, 11.38 • Page 49

  Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ...

  Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ...

  Procedure

  Speel UITGAANDE BOODSCHAP 2 af zoals bij UITGAANDE BOODSCHAP 1 met het volgende verschil:

  1

  DISPLAY

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de FUNCTION TAD SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt --->

  3

  Druk op de STARTPLAY OGM 1
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt --->

  4

  Druk op de START
  toets of druk op de
  START toets en neem
  de hoorn op om de
  eerder opgenomen
  uitgaande boodschap 1
  te horen.

  00
  15:15

  PLAYING

  Procedure
  3

  Opnemen van de DOORSTUUR-BOODSCHAP ...
  Neem de DOORSTUUR-BOODSCHAP op volgens dezelfde procedure als bij UITGAANDE BOODSCHAP 1 en
  2 met het volgende verschil:

  3

  Indien er geen uitgaande boodschappen zijn opgenomen op het antwoordapparaat, geeft het faxtoestel
  het bericht "OGM NOT RECORDED" weer en stelt automatisch voor om een boodschap op te nemen.
  Druk op de STOP-toets om het faxtoestel in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  Neem UITGAANDE BOODSCHAP 2 op volgens dezelfde
  opnameprocedure als bij UITGAANDE BOODSCHAP 1
  met het volgende verschil (vergeet echter niet dat u slechts
  10 seconden ter beschikking hebt):
  DISPLAY

  Druk op de STARTRECORD OGM 2
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  DISPLAY

  Druk op de START
  REC.FORW.ANNOUNC
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  Opnemen van MEMO's ...
  U kunt het antwoordapparaat gebruiken om één of meerdere persoonlijke opmerkingen op te nemen (MEMO) die
  op dezelfde manier worden behandeld als de binnenkomende boodschappen.
  Procedure

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  >>| / MEMO.

  3

  Neem de hoorn op.

  4

  Druk op de STARTtoets en begin de
  opname.

  Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ...

  3

  Druk op de START
  PLAY OGM 2
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  Procedure

  Na het afspelen stelt het faxtoestel automatisch voor een
  nieuwe UITGAANDE BOODSCHAP 1 op te nemen. Indien u dit wenst kunt u de eerder opgenomen boodschap wijzigen of vervangen, door de opnameprocedure
  te herhalen.

  Procedure

  DISPLAY

  00
  15:15

  LIFT HANDSET
  PRESS
  REC.MEMO MSG?
  RECORDING

  30

  39
  -6-36-45.p65

  39

  24/05/01, 11.38 • Page 50

  U hebt 30 of 60 seconden ter beschikking (zie "Opnametijd
  programmeren voor MEMO's en binnenkomende boodschappen") om uw memo in te spreken, op dezelfde manier
  als bij UITGAANDE BOODSCHAP 1 en 2.
  Nadat de opname is voltooid, wordt de opgenomen
  memo niet automatisch afgespeeld maar de MESSAGE-LED knippert om u eraan te herinneren dat u
  een memo te beluisteren hebt.
  Indien het geheugen van het antwoordapparaat boodschappen bevat die nog niet werden beluisterd, knippert
  de MESSAGE-LED al.

  weergegeven, bijvoorbeeld 03:
  "TAD/FAX RX
  "04-12-99

  Nu kunt u (via de luidspreker of door de telefoonhoorn op
  te nemen) alle boodschappen beluisteren, inclusief de
  memo's - die met een volgnummer vanaf 01 tot een maximum van 50 in het geheugen worden opgeslagen.
  Procedure

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  3

  Druk op de START
  ICM REC. TIME
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  00
  15:15

  TAD SET-UP

  4

  Druk op de STARTtoets.

  REC. TIME: 30 SECS

  5

  Druk op de toetsen </>
  om de andere waarde
  weer te geven: "60
  sec."

  REC. TIME: 60 SECS

  6

  Druk op de STARTTAD/FAX RX
  toets om uw keuze te 01/12/99
  bevestigen en
  vervolgens op de
  STOP-toets om het
  faxtoestel weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  00
  15:15

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  04-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  PLAY MSG
  >/| | om via de
  04-12-99
  luidspreker de
  boodschappen te
  beluisteren, die het
  faxtoestel in sequentie
  afspeelt, gescheiden
  door een kort
  geluidssignaal of, neem
  de hoorn op nadat u op
  de toets >/| | hebt
  gedrukt om de
  boodschappen 'privé' te
  beluisteren.

  OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR
  MEMO'S EN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN ...
  Procedure

  03"
  10:32"

  03
  10:55

  01

  03
  10:55

  Na afloop van de weergave van de laatste boodschap
  geeft het faxtoestel twee korte geluidssignalen en komt
  automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus
  terug. De MESSAGE-LED stopt met knipperen en blijft
  continu verlicht.
  Indien u, tijdens het luisteren, snel naar de volgende
  boodschap wilt overgaan, drukt u op de toets
  (MEMO).
  Indien u, tijdens het luisteren, terug wilt gaan naar de
  vorige boodschap, drukt u op de toets .
  Indien u het afspelen tijdelijk wilt onderbreken, drukt u op
  de toets
  ...
  ... om het afspelen opnieuw te starten, drukt u op de
  toets
  .
  Indien u het afspelen vóór de laatste boodschap definitief wilt stoppen, drukt u op de toets STOP.

  AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ...

  WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ...

  Als het antwoordapparaat een of meerdere binnenkomende boodschappen of een of meerdere memo's in het
  geheugen heeft die u nog niet hebt beluisterd, knippert
  de MESSAGE-LED en op het display wordt het totale
  aantal opgenomen boodschappen (inclusief de memo's)

  U kunt een boodschap of een memo alleen tijdens of
  na het afspelen wissen.
  De boodschappen of memo's die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist. Om het geheugen volledig te
  kunnen wissen moeten dus eerst alle boodschappen en
  memo's zijn afgespeeld.

  40
  -6-36-45.p65

  40

  24/05/01, 11.38 • Page 51

  Wissen van de huidige boodschap of memo ...
  Procedure

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  04-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  00
  10:55

  2

  Start het afspelen van
  de boodschappen of
  memo's door drukken
  op > / ||.

  PLAY MSG
  04-12-99

  01

  03
  10:55

  3

  Wis de boodschap die
  u hoort door drukken
  op CANCEL.

  PLAY MSG
  04-12-99

  02

  02
  10:55

  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S
  DOORSTUREN NAAR EEN TELEFOON OP
  AFSTAND ...
  Indien u dit wenst kunt u het antwoordapparaat zo programmeren dat het u op een andere plaats en op een
  bepaalde tijd belt om u de gelegenheid te geven de nieuwe
  boodschappen te beluisteren.
  Behalve de tijd en het nummer waarop u gebeld wilt worden, kunt u instellen of het doorsturen eenmalig of dagelijks plaats moet vinden.
  Procedure
  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de FUNCTION TAD SET-UP
  -toets tot op het display
  verschijnt: --->

  3

  Druk op de START
  FORWARD MSG
  toets en vervolgens op
  de FUNCTION-toets tot
  op het display
  verschijnt: --->

  4

  Druk op de STARTtoets.

  5

  Druk op de toetsen </> FORWARD. ONE TIME
  om de andere twee
  opties weer te geven:
  "FORWARD. ONE
  TIME" of
  "FORWARD.DAILY". In
  het voorbeeld
  "FORWARD. ONE
  TIME".

  6

  Druk op de STARTtoets om de optie te
  bevestigen.

  TYPE TIME
  11:11

  7

  Voer het tijdstip in
  waarop u wenst dat de
  boodschappen worden
  doorgestuurd,
  bijvoorbeeld: "11:45".

  TYPE TIME
  11:45

  Indien u niet wilt wissen, drukt u op STOP.

  Het antwoordapparaat speelt de volgende boodschap af,
  indien u deze wilt wissen drukt u opnieuw op de toets
  CANCEL. Ga zo verder voor alle boodschappen die u wilt
  wissen.
  Wissen van alle reeds beluisterde boodschappen ...
  Stel dat er op het antwoordapparaat 6 boodschappen
  zijn opgenomen waarvan 3 reeds beluisterd:
  Procedure

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  AUTOMATIC RX
  06
  display de
  04-12-99
  10:55
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  CANCEL.

  3

  Druk opnieuw op de
  AUTOMATIC RX
  03
  toets CANCEL. Op het 04-12-99
  10:55
  display verschijnt de
  oorspronkelijke standbymodus en het aantal
  overgebleven
  boodschappen na het
  wissen (in dit geval,
  03).

  DISPLAY

  DELETE OLD MSG?
  CANCEL/

  Indien u niet wilt wissen, drukt u op STOP.

  00
  15:15

  FORWARDING OFF  In het geval dat alle boodschappen zijn gewist, gaat ook
  de MESSAGE-LED uit.

  41
  -6-36-45.p65

  41

  24/05/01, 11.38 • Page 52

  8

  Druk op de STARTtoets.

  TYPE TEL. NUMBER

  9

  Voer het
  telefoonnummer in
  waarop u gebeld wilt
  worden: "528492".

  TYPE TEL. NUMBER
  528492

  REC.FORW.ANNOUNC
  10 Druk op de STARTtoets.
  Nu kunt u de
  doorstuur-boodschap
  opnemen (zie
  "Opnemen van de
  doorstuur-boodschap")
  of de procedure
  afsluiten door op de
  STOP-toets te drukken.
  Indien u eerder een doorstuur-boodschap hebt
  opgenomen, geeft het display het bericht "PLAY" weer
  en het antwoordapparaat lspeelt de boodschap af. Zie
  "Opnemen van de doorstuur-boodschap" voor het
  wijzigen of vervangen van de boodschap.

  Nu u het antwoordapparaat hebt geprogrammeerd voor
  het naar een andere plaats doorsturen van de nieuwe
  boodschappen, kunt u deze beluisteren door het antwoordapparaat te bedienen volgens de methode die hieronder wordt beschreven in "Het antwoordapparaat op
  afstand bedienen".

  HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND
  BEDIENEN ...
  U kunt het antwoordapparaat niet alleen direct via de
  specifieke toetsen op het bedieningspaneel van het
  faxtoestel bedienen, maar ook vanaf elke andere plaats
  ver of dichtbij, mits u gebruik maakt van een telefoon die
  in de toonkiesmodus werkt.
  Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen, moet
  u het faxtoestel in de ontvangstmodus "TAD/FAX RX"
  zetten, en bovendien, nadat u de uitgaande boodschap 1
  heeft gehoord, de toegangscode invoeren (standaard
  ingesteld: "1234").
  Elke keer dat u het antwoordapparaat op afstand bedient, geeft het faxtoestel het bericht: "REMOTE ACCESS"
  weer.
  De voor afstandsbediening beschikbare functies worden
  geactiveerd via een extra nummercode van een of twee
  cijfers (zie onderstaande tabel). Als de code uit twee cijfers bestaat, is het raadzaam op het bevestigingssignaal
  tussen de cijfers te wachten.

  CODE BEDIENINGSFUNCTIE

  1

  Afspelen van nieuwe boodschappen

  2

  Afspelen van alle boodschappen

  3

  Herhalen van huidige boodschap of terug naar
  vorige boodschap

  4

  Onderbreken van huidige boodschap
  enovergaan naar volgende boodschap

  5

  Wissen van alle oude boodschappen

  Door dr u kken op # he eft me n toe ga ng to t de
  programmeerfuncties.
  CODE PROGRAMMEERFUNCTIE
  #1

  Uitschakelen van de ontvangstmodus TAD/FAX
  RX en inschakelen van de ontvangstmodus
  AUTOMATIC RX

  #2

  Inschakelen van de ontvangstmodus TAD/FAX RX

  #3

  Vrijgave van opname van UITGAANDE
  BOODSCHAP 1

  #4

  Afsluiten en bevestigen van de opname van
  UITGAANDE BOODSCHAP 1

  #5

  Uitschakelen van het doorsturen van
  boodschappen en memo's naar een telefoon op
  afstand

  #6

  Vrijgave van opname van ALLEEN
  UITGAANDE BOODSCHAP

  Door op 0 te drukken na een bedieningssequentie van 1
  tot 5 wordt de huidige functie onderbroken.
  Door op 0 te drukken na een programmeersequentie van
  #1 tot #6 wordt de huidige programmerin onderbroken en
  gaat men terug naar de bedieningsfuncties. In dat geval
  moet u weer op # drukken om de programmeerfase te
  hervatten.

  Voor het op afstand bedienen en programmeren van
  het antwoordapparaat moet u:
  • het nummer van het faxtoestel vormen op de telefoon op afstand. Het antwoordapparaat antwoordt
  met UITGAANDE BOODSCHAP 1.
  • de functie kiezen die u wilt uitvoeren en de betreffende
  code invoeren, aan de hand van bovenstaande tabel.
  Het antwoordapparaat bevestigt de bewerking met een
  pieptoon.
  Indien u een toegangscode voor het antwoordapparaat hebt ingesteld, voert u nadat u de UITGAANDE
  BOODSCHAP 1 hebt gehoord, de cijfers van de code in:
  • als de code correct is, hoort u een kort geluidssignaal
  ter bevestiging, waarna u de code voor de
  afstandsbedieningsfunctie kunt invoeren
  • als de code fout is, hoort u twee korte geluidssignalen.
  In dat geval voert u de correcte code in door elke
  toets ten minste een seconde ingedrukt te houden.
  Verbreek de verbinding volgens het systeem van de
  gebruikte telefoon.

  42
  -6-36-45.p65

  42

  24/05/01, 11.38 • Page 53

  SPECIALE FUNCTIES VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT ...

  5

  U kunt de volgende speciale functies op het antwoordapparaat instellen:
  • GESPREKKOSTEN BESPAREN
  • ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP
  • STILLE ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN
  • SAMENVATTENDE BOODSCHAPPEN

  TAD/FAX RX
  Druk opnieuw op de
  04/12/99
  toets START om de
  instelling te bevestigen
  en vervolgens op de
  toets STOP om het
  faxtoestel weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen. Om
  de functie te inactiveren
  drukt u
  achtereenvolgens op de
  toetsen: </>, START en
  STOP.

  00
  13:00

  Gesprekkosten besparen ...
  Wanneer u op afstand het antwoordapparaat bedient om
  eventuele boodschappen te beluisteren, antwoordt het
  faxtoestel met deze functie dals volgt:
  • als er geen boodschappen zijn binnengekomen,
  wordt de verbinding twee belsignalen later dan het
  ingestelde aantal tot stand gebracht
  • als er boodschappen zijn binnengekomen, wordt
  de verbinding tot stand gebracht na het ingestelde
  aantal belsignalen (zie "Het aantal belsignalen
  wijzigen" in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik")
  Dus als u meer belsignalen hoort dan het ingestelde
  aantal, weet u meteen dat er geen boodschappen zijn
  en kunt u ophangen voordat het faxtoestel de verbinding tot stand brengt.
  Deze functie kan alleen door de technische service worden geactiveerd en is niet in alle landen beschikbaar.
  Procedure
  1

  In deze functie antwoordt het antwoordapparaat bij elke
  oproep met UITGAANDE BOODSCHAP 1 maar neemt
  geen binnenkomende boodschappen op.
  U kunt deze functie gebruiken wanneer u gedurende
  een langere periode afwezig zult zijn, tijdens welke niet
  alle eventuele boodschappen opgeslagen zouden kunnen worden.
  In dat geval kunt u, in plaats van de gewoonlijke uitgaande
  boodschap, beter een andere boodschap opnemen, bijvoorbeeld:
  "Van 22 Juni t/m 19 September kunnen wij alleen faxen
  ontvangen. U kunt geen boodschap inspreken."
  Procedure

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  04-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  00
  13:00

  Controleer of het display TAD/FAX RX
  de oorspronkelijke
  01-12-99
  standby-modus met
  datum en tijd aangeeft.

  2

  Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt --->

  3

  Druk op de toets
  ANNOUNCE ONLY
  START en vervolgens
  op de toets FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt: --->

  4

  Druk op de toets
  START.

  5

  Druk op de toetsen </> ANNOUNC. ONLY: ON
  om de andere optie
  weer te geven.

  TAD SET-UP

  Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  3

  Druk op de toets
  TOLL SAVER
  START en vervolgens
  op de toets FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt: --->

  DISPLAY

  1

  DISPLAY

  2

  4

  Alleen uitgaande boodschap ...

  ON

  Druk op de toets
  START.

  00
  15:15

  TAD SET-UP

  ANNOUNC. ONLY: OFF


  43

  -6-36-45.p65

  43

  24/05/01, 11.38 • Page 54

  6

  LIFT HANDSET
  PRESS

  Druk op de toets
  START om uw keuze te
  bevestigen. Indien u
  UITGAANDE
  BOODSCHAP 1 reeds
  heeft opgenomen,
  verschijnt op het
  display het bericht
  "PLAY" en het
  antwoordapparaat
  speelt de boodschap af.
  Indien u nog niets hebt
  opgenomen. verschijnt
  op het display het
  bericht "NOT
  RECORDED". Nu drukt
  u op de toets START.

  N. Boodschap in het Engels Betekenis
  1

  7

  Neem de hoorn op.

  8

  RECORDING
  Druk op de toets
  START en start de
  opname zoals hiervoor
  beschreven.

  1

  You have nn messages

  20

  Geeft de dag aan
  waarop de boodschap
  werd ontvangen

  3 0/12 AM o PM

  Geeft het tijdstip aan
  waarop de boodschap
  werd ontvangen (van 0
  tot 12 plus AM of PM)

  4 End of messages

  Geeft aan dat er geen
  boodschappen meer te
  beluisteren zijn

  5 You have no messages

  Geeft aan dat er geen
  boodschappen werden
  ontvangen

  Om het afspelen van de samenvattende boodschappen
  te activeren moet u:
  Procedure

  00
  15:15

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  10-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt --->

  3

  Druk op dd toets
  SYNTH. ANNOUNCE
  START en vervolgens
  op de toets FUNCTION
  tot op het display
  verschijnt --->

  4

  Druk op de toets
  START.

  OFF
  ON

  DISPLAY

  Controleer of het display TAD/FAX RX
  de oorspronkelijke
  01-12-99
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  TAD SET-UP

  3

  Druk op de toets
  START.

  ICM ON SPEAKER

  4

  Druk op de toets
  START.

  ICM SPEAKER:ON

  5

  Druk op de toetsen </> ICM SPEAKER:OFF
  om de andere optie
  weer te geven.

  5

  Druk op de toetsen </>
  om de andere optie
  weer te geven.

  6

  TAD/FAX RX
  Druk op de toets
  START om uw keuze te 01-12-99
  bevestigen en darna op
  de toets STOP om het
  faxtoestel weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  6

  Druk op de toets
  START.

  7

  Druk op de toets
  START.

  00
  15:15

  44
  -6-36-45.p65

  44

  Geeft het aantal
  boodschappen aan dat
  het antwoordapparaat
  heeft ontvangen (nn =
  van 1 tot 49)

  2 Monday, Tuesday, ecc.

  TO RECORD

  Stille ontvangst van binnenkomende
  boodschappen ...
  Met deze functie kunt u op vertrouwelijke wijze boodschappen ontvangen. In andere woorden, het antwoordapparaat ontvangt de boodschappen zonder deze via de
  luidspreker weer te geven, opdat andere personen de
  aan u gerichte boodschappen niet kunnen horen.
  Procedure

  Samenvattende boodschappen ...
  Samenvattende boodschappen zijn standaard boodschappen
  die altijd in het geheugen van het antwoordapparaat aanwezig
  zijn. Het betreft 5 boodschappen in het Engels:

  24/05/01, 11.38

  00
  10:39

  TAD SET-UP

  DAY OF THE WEEK
  SUNDAY • Page 55

  MONDAY

  8

  Druk op de toetsen </>
  om de huidige dag te
  kiezen. Bijvoorbeeld
  "Monday".

  9

  TAD/FAX RX
  Druk op de toets
  START om uw keuze te 10-12-99
  bevestigen en daarna
  op de toets STOP om
  het faxtoestel weer in
  de oorspronkelijke
  standby-stand te
  plaatsen.

  00
  10:39

  Indien u "PRINT OUT:
  ", hebt geselecteerd, komt
  het faxtoestel daarna automatisch in de oorspronkelijke
  standby-modus terug. Is dit niet het geval, dan moet u
  op de toets STOP drukken om de standby-modus te
  herstellen.

  Nadat het afspelen van de samenvattende boodschappen is geactiveerd, zal het antwoordapparaat volgens de
  beschrijvingen in bovenstaande tabel antwoorden.
  Indien er bijvoorbeeld drie boodschappen zijn binnengekomen, zal het antwoordapparaat nadat het afspelen van
  de boodschappen is gestart (lokaal of op afstand), eerst
  antwoorden met de samenvattende boodschap nr. 1 gevolgd door nr. 2 en 3 en daarna de boodschappen zelf
  afspelen. Na afloop hoort u de samenvattende boodschap
  nr. 4.

  AFDRUKKEN VAN DE
  CONFIGURATIEPARAMETERS VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT ...
  U kunt op aanvraag de configuratieparameters van het
  antwoordapparaat met de uitgevoerde programmeringen
  afdrukken.
  Procedure

  DISPLAY

  1

  Controleer of het
  TAD/FAX RX
  display de
  01-12-99
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2

  Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  3

  PRINT TAD SET-UP
  Druk op de toets
  START en daarna op
  de toets FUNCTION tot
  op het display
  verschijnt: --->

  4

  Druk op de toets
  START.

  00
  15:15

  TAD SET-UP

  PRINT OUT:

  Met de toetsen </> kunt u de andere optie weergeven
  "PRINT OUT:EXIT".
  5

  Druk op de toets
  START om uw keuze te
  bevestigen.

  45
  -6-36-45.p65

  45

  24/05/01, 11.38 • Page 56

  GEAVANCEERD GEBRUIK
  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  ONTVANGST ...

  Document ontvangen dat langer is dan het
  papierformaat...

  Afdrukzone van een ontvangen document
  verkleinen ...

  Indien u een document ontvangt dat langer is dan het
  gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat de resterende tekst op een andere pagina wordt
  afgedrukt.

  U kunt de afdrukzone van een ontvangen document verkleinen tot 70% van het originele papierformaat. De beschikbare verkleiningsratio's zijn 94%, 80%, 76% en 70%.
  De geschikte waarde is afhankelijk van het gebruikte
  papierformaat: A4 = 94%, Letter = 80%, Legal = No (uitgeschakeld).
  De reeds ingestelde verkleiningsratio is 94%.
  Procedure
  1

  DISPLAY

  Controleer of het
  AUTOMATIC RX
  display de
  03-07-99
  10:48
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  Procedure
  1

  DISPLAY

  Controleer of het display AUTOMATIC RX
  de oorspronkelijke
  10-09-99
  10:48
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME
  PRINTER PARAMET.

  SURPLUS: AUTO

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  4 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->

  4 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  PRINTER PARAMET.

  REDUCTION: 94%

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt --->

  6 Druk op de toetsen </> AUTOMATIC RX
  om een van de
  03-07-99
  10:48
  beschikbare
  verkleiningsratio's te
  kiezen: 80%, 76%, 70%
  en OFF (geen
  verkleining); bevestig de
  selectie met de toets
  START en druk op de
  toets STOP om het
  faxtoestel in de
  oorspronkelijke standbystand te plaatsen.

  6 Druk op de toetsen </>
  om een van de andere
  parameters te kiezen:
  "SURPLUS: OFF" of
  "SURPLUS: ON".
  (In het voorbeeld:
  "SURPLUS: ON") en
  druk op de toets
  START om de selectie
  te bevestigen.

  7 Druk op de toets STOP AUTOMATIC RX
  om het faxtoestel
  10-09-99
  10:48
  opnieuw in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.
  Indien u de parameter "SURPLUS: AUTO", selecteert,
  zal het faxtoestel de resterende tekst op een andere
  pagina afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm
  van de pagina bedekt.
  Indien u de parameter "SURPLUS: ON" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere
  pagina afdrukken.
  Indien u de parameter "SURPLUS: OFF", selecteert,
  zal het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken.

  46
  -7-46-54.p65

  46

  SURPLUS: ON

  24/05/01, 11.39 • Page 57

  Instellen van de stille ontvangst ...

  Naam of nummer van de beller weergeven ...

  In de ontvangstmodi "AUTOMATIC RX", "FAX/TEL RX"
  en "TAD/FAX RX" kunt u het faxtoestel instellen op het
  ontvangen van documenten zonder dat er bij de
  oproep belsignalen overgaan.
  Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag
  van het faxtoestel af van de geselecteerde ontvangstmodus en van wie de oproep verricht:
  • in de modi "AUTOMATIC RX" en "TAD/FAX RX",
  geeft het faxtoestel bij ontvangst van een oproep
  nooit een belsignaal;
  • in de modus "FAX/TEL RX" geeft het faxtoestel bij
  ontvangst van een oproep alleen geen belsignaal
  indien de oproep van een ander faxtoestel komt.
  Als het een telefonische oproep betreft, geeft het
  faxtoestel een geluidssignaal in plaats van de belsignalen, ten teken dat u de hoor moet opnemen.

  Deze functie, die door op aanvraag van de gebruiker
  door het telefoonbedrijf wordt geactiveerd, is slechts in
  enkele landen beschikbaar en compatibel met de
  Norm ETSI ETS 300 778-1.
  Met deze functie, kunt u meteen zien door wie u wordt
  gebeld. U kunt dus beslissen of u de oproep al of niet wilt
  beantwoorden.
  Met deze functie zal het faxtoestel als het zich in de
  standby-modus bevindt, bij elke oproep automatisch
  de volgende informatie weergegven:
  • nummer of naam van de correspondent die u
  heeft gebeld;
  • PRIVATE: indien de correspondent heeft gekozen
  zijn identiteit niet te laten zien;
  • NOT AVAILABLE: indien de correspondent op een
  telefooncentrale is aangesloten die niet over deze
  service beschikt.
  Als u echter bezig bent uw faxtoestel te programmeren
  en u wilt bij binnenkomst van een oproep het nummer
  of de naam van de beller weergeven, moet u op de
  toets HOOK drukken alvorens de oproep te beantwoorden.
  Het kan evenwel gebeuren dat i.v.m.de specifieke kenmerken van de telefooncentrale waarop u bent
  aangelsoten het nummer van degene die u belt niet op
  het faxtoestel wordt weergegeven. Mocht dit voorkomen,
  dan kunt u het beste contact opnemen met de technische
  telefoondienst van uw land.

  Denk eraan dat in beide gevallen het faxtoestel tijdens de
  programmeerfase altijd overgaat bij binnenkomst van een
  oproep, onafhankelijk van wie de oproep verricht en welke
  ontvangstmodus is geselecteerd.

  Procedure
  1

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  Controleer of het
  14-01-99
  16:41
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  INSTALLATION

  Aantal belsignalen wijzigen ...

  3 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt --->

  SILENT RX : OFF

  4 Druk op de toetsen </>
  om de andere optie
  weer te geven: "SILENT
  RX:ON".

  SILENT RX : ON

  AUTOMATIC RX
  5 Druk op de toets
  START om uw keuze te SILENT RX
  bevestigen en
  vervolgens op STOP
  om het faxtoestel weer
  in de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Indien uw faxtoestel ingesteld is op automatische ontvangst met oproeptype-herkenning, kan het faxtoestel
  na twee belsignalen automatisch detecteren of de oproep afkomstig is van een ander faxtoestel (FAX) of van
  een telefoon (PHONE).
  Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt
  wijzigen:
  Procedure

  DISPLAY

  PHONE/FAX RX
  1 Controleer of het
  28-06-99
  12:55
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  INSTALLATION

  3 Druk op de toets
  START.

  TEL LINE SET-UP


  47

  -7-46-54.p65

  47

  24/05/01, 11.39 • Page 58

  4 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->.

  RING COUNT: 02

  5 Druk op de toetsen </>
  om de andere
  beschikbare waarden
  weer te geven: "01",
  "04", "08" . (In het
  voorbeeld: "04").

  RING COUNT: 04

  PHONE/FAX RX
  6 Druk op de toets
  12:55
  START om uw keuze te 28-06-99
  bevestigen en
  vervolgens op de toets
  STOP om het faxtoestel
  weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  Volume van de belsignalen wijzigen ...
  Indien u dit wenst kunt u ook het volume van de belsignalen als volgt wijzigen:

  Procedure

  DISPLAY

  1 Controleer of het display PHONE/FAX RX
  19-06-99
  12:55
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de toets
  FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  Herkenning van het belsignaal-ritme...
  In enkele landen bieden de telefooncentrales de mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn twee of meer telefoon- of faxnummers toe te kennen, bestemd voor
  meerdere gebruikers. Bij een oproep wordt door een
  verschillend belsignaal-ritme aangegeven welke gebruiker moet antwoorden.
  Deze functie is zeer nuttig in huis of op kantoor, waar
  dezelfde telefoonlijn door meerdere personen wordt gedeeld.
  Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes
  te herkennen (zie procedure hiernaast). Op deze
  manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "PHONE/
  FAX RX" en "TAD/FAX RX") wanneer het een oproep
  ontvangt met dat specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen
  voor ontvangst van een document wordeningesteld.
  Als het ritme niet wordt herkend, gedraagt het faxtoestel zich zoals eerder beschreven in "Automatisch ontvangst met oproeptype-herkenning" en "Ontvangst met antwoordapparaat" in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".
  Deze functie is bijzonder geschikt in combinatie met
  de stille ontvangst aangezien het faxtoestel alleen overgaat in geval van een telefonische oproep.
  Neem voor nadere informatie over de beschikbaarheid
  van deze service direct contact op met de beheerder van
  het telefoonnet.
  Voor modellen met een extern antwoordapparaat wordt
  aangeraden het antwoordapparaat af te koppelen alvorens de herkenningsprocedure te activeren.

  Procedure

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->.

  RING VOLUME: HIGH

  6 Druk op de toetsen </>
  om de andere drie
  opties weer te geven:
  "RING VOLUME:
  LOW", "RING
  VOLUME: MED" en
  "RING VOLUME: OFF".
  In het voorbeeld: "RING
  VOLUME LOW".

  RING VOLUME: LOW

  7 Druk op de toet START PHONE/FAX RX
  19-06-99
  12:55
  om uw keuze te
  bevestigen en vervolgens
  op STOP om het
  faxtoestel weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  DISPLAY

  PHONE/FAX RX
  1 Controleer of het
  19-01-99
  12:55
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  INSTALLATION

  3 Druk op de toets
  START.

  TEL LINE SET-UP

  4 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->

  DISTINC. RING: OFF

  48
  -7-46-54.p65

  48

  24/05/01, 11.39 • Page 59

  5 Druk op de toetsen </>
  tot op het display
  verschijnt: --->

  CHANGE PATTERN

  Procedure

  6 Druk op de toets
  START om uw keuze te
  bevestigen.

  AUTODETECT. RING

  PHONE/FAX RX
  1 Controleer of het
  28-07-99
  12:55
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  7 Bel het faxtoestel met
  het gewenste
  belsignaal-ritme opdat
  het toestel dit
  detecteert. Op het
  display moet het bericht
  "RING DETECTED"
  verschijnen.
  8 Druk op de toets STOP PHONE/FAX RX
  12:55
  om het faxtoestel weer 19-01-99
  in de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.
  Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaal-ritme niet
  kan herkennen, verschijnt op het display het bericht
  "RING NOT DETECT.". Druk in dat geval op de toets
  STOP en herhaal de procedure vanaf het begin.

  Zoemerduur wijzigen...
  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Wanneer het faxtoestel ingesteld is op automatische
  ontvangst met oproeptype-herkenning gedraagt het
  zich als volgt:
  • indien een fax oproept, wordt de oproep automatisch ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen
  • indien een telefoontoestel oproept, weerklinkt 20
  seconden lang een geluidssignaal, waarna de ontvangst automatisch wordt gestart indien u de hoorn
  nog steeds niet hebt opgenomen.
  Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt wijzigen:

  DISPLAY

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  INSTALLATION

  3 Druk op de toets
  START.

  TEL. LINE SET-UP

  4 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->.

  FAX/TEL TIMER: 20

  5 Druk op de toetsen </> FAX/TEL TIMER: 15
  om de andere
  beschikbare waarden
  weer te geven: "15",
  "30" en "40". (In het
  voorbeeld: "15").
  PHONE/FAX RX
  6 Druk op de toets
  12:55
  START om uw keuze te 28-07-99
  bevestigen en op de
  toets STOP om het
  faxtoestel weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  Stille periode wijzigen ...
  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Indien de op het externe antwoordapparaat ingestelde
  stille periode kleiner is dan die op uw faxtoestel, is
  automatische ontvangst onmogelijk op het faxtoestel
  omdat het antwoordapparaat steeds eerst in werking zal
  treden en de verbinding onderbreekt wanneer het binnen de ingestelde tijd geen boodschap hoort.
  Daarom moet u een kortere stille periode voor het
  faxtoestel instellen zodat het de oproep kan beantwoorden.
  Om de stille periode op uw faxtoestel te wijzigen, gaat u
  als volgt te werk:

  Procedure

  DISPLAY

  TAD/FAX RX
  1 Controleer of het
  28-06-99
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.

  12:55


  49
  -7-46-54.p65

  49

  24/05/01, 11.39 • Page 60

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  INSTALLATION

  3 Druk op de toets
  START.

  TEL. LINE SET-UP

  4 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt --->.

  SILENCE LAPSE: 6

  4 Druk op de toets
  START.

  5 Druk op de toetsen </> SILENCE LAPSE: 4
  om de andere
  beschikbare waarden
  weer te geven: "3", "4",
  "8", "10 " en "OFF" . (In
  het voorbeeld: "4").
  6 Druk op de toets START TAD/FAX RX
  28-06-99
  om uw keuze te
  bevestigen en vervolgens
  op de toets STOP om
  het faxtoestel in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  12:55

  Afstandsbedieningscode wijzigen ...
  Indien het faxtoestel aangesloten is op een telefoontoestel dat in toonkiesmodus werkt en ingesteld is op
  manuele ontvangst of op automatische ontvangst
  met oproeptype-herkenning, kunt u bij elke oproep van
  een correspondent die u een document wil zenden, de
  ontvangst sturen door de code * * op het aangesloten
  telefoontoestel in te voeren. Deze procedure heeft hetzelfde resultaat als het indrukken van de START-toets op
  uw faxtoestel.
  U kunt de tweede asterisk van deze code vervangen
  door een cijfer van 0 tot 9.
  Indien het faxtoestel (model zonder antwoordapparaat) op een extern antwoordapparaat is aangesloten, kunt u het beste ander cijfer kiezen dan die
  welke voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat worden gebruikt.

  Procedure

  DISPLAY

  1 Controleer of het display MANUAL RX
  28-09-99
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd aangeeft.

  12:55

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt --->

  INSTALLATION

  3 Druk op de toets
  START.

  TEL. LINE SET-UP

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->

  50

  REMOTE START: ON

  Met de toetsen </> kunt u de andere optie weergeven:
  "REMOTE START: OFF"
  6 Druk op de toets
  START.

  TYPE CODE
  CODE (0/9, *)
  **

  7 Voer de nieuwe code
  in, bijvoorbeeld: "*8".

  TYPE CODE
  CODE (0/9, *)
  *8

  MANUAL RX
  8 Druk op de toets
  28-09-99
  START om de
  ingevoerde gegevens te
  bevestigen en daarna
  op de toets STOP om
  het faxtoestel opnieuw
  in de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  12:55

  Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, dient
  u dezelfde procedure te volgen, maar moet u na stap
  4 op de toets > drukken om de optie: "PRIV.LINE
  (PBX)" weer te geven.

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  VERZENDING...
  Automatische resolutie instellen ...
  Indien u geen bepaalde resolutie selecteert voordat u
  een document te verzendt, zal het faxtoestel automatisch de vooraf ingestelde waarde gebruiken (in dit geval: STANDARD). Indien u dit wenst kunt u het toestel zo
  instellen dat het automatisch de resolutie FINE gebruikt
  om te verzenden. Zo stelt u de automatische resolutie in:

  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  22-06-99
  12:15
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->.

  FAX SET-UP

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  50
  -7-46-54.p65

  PUBL. LINE (PSTN)

  24/05/01, 11.39 • Page 61

  4 Druk op de toets
  FUNCTION

  VARIOUS SETTINGS

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->

  TX RESOL. STD

  6 Druk op de toetsen </>
  om de andere
  beschikbare waarde
  weer te geven:
  "TX RESOL. FINE".

  TX RESOL. FINE

  Procedure

  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de toets
  12:15
  START om uw keuze te 22-02-99
  bevestigen en daarna
  op de toets STOP om
  het faxtoestel weer in
  de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  Herhaling van mislukte verzending uit het
  geheugen activeren/inactiveren...
  Procedure

  het kiezen van het nummer en de verbindingstonen
  die tussen uw faxtoestel en het andere toestel worden
  uitgewisseld, kunt horen. Is dit niet het geval, dan programmeert u dit als volgt:

  DISPLAY

  1 Controleer of het display AUTOMATIC RX
  22-01-99
  15:10
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de toets
  FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->.

  RETRANS. DOC.: ON

  6 Druk op de toetsen </> RETRANS. DOC.: OFF
  om de andere optie weer
  te geven: "RETRANS.
  DOC.: OFF".
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de toets
  15:10
  START om uw keuze te 22-01-99
  bevestigen. Het
  faxtoestel komt
  automatisch in de
  oorspronkelijke standbymodus terug.

  Verbindingstonen weergeven...
  Zoals reeds gezegd in "Bijzondere gevallen", is het
  faxtoestel reeds ingesteld zodat u de kiestonen tijdens

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  02-07-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  INSTALLATION

  3 Druk op de toets
  START.

  TEL. LINE SET-UP

  4 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  DIAGNOSTICS

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt --->

  LINE MONITOR: OFF

  6 Druk op de toetsen </> LINE MONITOR: ON
  tot op het display
  verschijnt: --->
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de toets
  START om de instelling 02-07-99
  10:48
  te bevestigen en
  daarna op de toets
  STOP om het faxtoestel
  weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  Luidsprekervolume aanpassen ...
  Als het volume van de lijn- en verbindingstonen te laag
  of te hoog is, kunt u dit aanpassen met behulp van de
  < / > toetsen.

  Procedure
  1

  DISPLAY

  Controleer of het
  display de
  oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd
  weergeeft.

  2 Druk op de toets
  HOOK.

  AUTOMATIC RX
  02-07-99
  10:48

  TYPE NUMBER
  _

  3 Druk op de toetsen
  < of > om het volume
  van de luidspreker te
  verlagen of te verhogen.
  51

  -7-46-54.p65

  51

  24/05/01, 11.39 • Page 62

  Zoemervolume aanpassen ...
  Procedure
  1

  DISPLAY

  Controleer of het display AUTOMATIC RX
  02-07-99
  10:48
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.

  2 Druk op de toets
  FUNCTION. tot op het
  display verschijnt --->

  FAX SET-UP

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de toets
  FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt: --->

  BUZZER VOL.: LOW

  6 Druk op de toetsen </> BUZZER VOL.: HIGH
  om de andere drie
  opties weer te geven:
  "BUZZER VOL.: HIGH",
  "BUZZER VOL.: MED"
  en "BUZZER VOL.:
  OFF". In het voorbeeld
  "BUZZER VOL.: HIGH".
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de toets
  10:48
  START om uw keuze te 02-07-99
  bevestigen en druk
  daarna op de toets
  STOP om het faxtoestel
  in de oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de toets
  FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  5 Druk op de toets
  START tot op het
  display verschijnt --->

  TX SPEED 14.4

  6 Druk op de toetsen </> TX SPEED 4.8
  om de andere
  beschikbare waarden
  weer te geven: "9.6"
  en "4.8". In het
  voorbeeld: "TX SPEED
  4.8".
  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de toets
  10:48
  START om uw keuze te 02-07-99
  bevestigen en daarna
  op de toets STOP om
  het faxtoestel weer in de
  oorspronkelijke standbymodus te plaatsen.

  Activeren/stopzetten van de ECM modus ...
  ECM (Error Correction Mode) is een correctiesysteem
  voor fouten die worden veroorzaakt door storingen van
  de telefoonlijn. Om hiervan te kunnen gebruikmaken, moet
  deze functie zowel op uw fax als op het toestel van uw
  correspondent geactiveerd zijn. De letter "E" op het display geeft aan dat de functie geactiveerd is.
  Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze
  modus te verzenden. Om het toestel op normaal verzenden in te stellen, volgt u onderstaande procedure:

  Procedure

  Verzendingssnelheid verminderen ...
  Het faxtoestel is ingesteld om te verzenden bij 14400 bps
  (bit per seconde). Bij storingen op de telefoonlijn wordt
  een snelheid van 9600 of 4800 bps aangeraden.

  Procedure

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  02-07-99
  10:48
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  1

  DISPLAY

  Controleer of het display RX AUTOMATICA
  06-08-99
  12:12
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  FAX SET-UP

  3 Druk op de toets
  START.

  DATE AND TIME

  4 Druk op de toets
  FUNCTION.

  VARIOUS SETTINGS

  5 Druk op de toets
  START.

  ECM: ON

  6 Druk op de toetsen </>
  tot op het display
  verschijnt: --->

  ECM: OFF

  52
  -7-46-54.p65

  52

  24/05/01, 11.39 • Page 63

  AUTOMATIC RX
  7 Druk op de toets
  12:12
  START om de instelling 06-08-99
  te bevestigen en druk
  daarna op de toets
  STOP om het faxtoestel
  weer in de
  oorspronkelijke
  standby-modus te
  plaatsen.

  Aanvragen van een verzending (polling
  voor ontvangst)...

  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN
  DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE ...

  Procedure

  Wat is polling...
  Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending
  vraagt, zodat het document automatisch verzonden
  wordt, spreken we van polling.
  De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee fundamentele kenmerken:
  • de gebruiker di het document wil ontvangen,
  vraagt de verzending aan. Dit betekent dat een
  gebruiker een verbinding met een andere faxtoestel
  tot stand kan brengen en dit toestel kan vragen hem
  automatisch een (speciaal voorbereid) document toe
  te zenden, ook wanneer er aan de andere kant van
  de lijn niemand aanwezig is.
  • de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de verzending aanvraagt (d.w.z. degene
  die het document ontvangt) en niet van degene die
  het document verzendt.

  Spreek het tijdstip voor de verzending van het document
  met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden
  document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het
  document te ontvangen, programmeer de kiesmethode
  die gebruikt moet worden om het andere faxtoestel op
  te roepen en het tijdstip waarop het document ontvangen moet worden.

  DISPLAY

  AUTOMATIC RX
  1 Controleer of het
  22-01-99
  15:10
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->
  3 Druk op de toets
  START. U wordt
  gevraagd via het
  display het tijdstip in te
  voeren waarop u de
  verzending wilt starten.

  POLLING RX

  TYPE TIME
  HH:MM

  TYPE FAX NUMBER
  4 Druk op de toets
  START om de huidige NUM/TOUCH/DIAL
  tijd te bevestigen of typ
  een nieuw tijdstip in.
  TYPE NUMBER
  5 Vorm het gewenste
  nummer op een van de 02 458629
  mogelijke manieren,
  bijv. rechtstreeks via het
  numerieke toetsenbord
  van het faxtoestel.
  AUTOMATIC RX
  6 Druk op de toets
  17:15
  START om de instelling POLL RX:
  te bevestigen. Het
  faxtoestel komt
  automatisch in de
  oorspronkelijke standbymodus terug.

  53
  -7-46-54.p65

  53

  24/05/01, 11.39 • Page 64

  Reeds ingestelde polling voor ontvangst
  wijzigen/wissen...

  Voorbereiden van een document voor
  verzending (polling voor verzending)...

  Procedure

  DISPLAY

  Procedure

  AUTOMATIC RX
  POLL RX :
  17:15

  1

  1

  Controleer of u polling
  voor ontvangst hebt
  ingesteld.

  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt --->

  POLLING RX

  3 Druk op de toets
  START.

  ALREADY ENTERED

  4 Druk op de toets
  START.

  CHANGE PARAM.?

  Controleer of het display
  de oorspronkelijke
  standby-modus met
  datum en tijd weergeeft.

  Als u echter het nummer van de correspondent en het
  tijdstip voor de aangevraagde ontvangst wilt wijzigen,
  gaat u als volgt verder:

  3 Selecteer het contrast
  en de resolutie die u
  geschikt acht.
  4 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt --->

  POLLING TX

  5 Druk tweemaal op de
  START-toets.

  AUTOMATIC RX
  POLLING TX SET

  U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door
  het document uit de ADF te nemen of door de STOP-toets
  in te drukken.

  TYPE TIME
  HH:MM

  5 Druk op de toets
  START.

  TYPE NUMBER
  0125 45686

  AUTOMATIC RX
  7 Typ het nieuwe
  nummer en bevestig de POLL RX :
  18:00
  instelling met de toets
  START of bevestig het
  huidige nummer door
  direct op de STARTtoets te drukken. Het
  faxtoestel keert
  automatisch naar de
  oorspronkelijke
  standby-modus terug.

  54
  -7-46-54.p65

  AUTOMATIC RX
  22-05-99
  15:10

  2 Steek het document in DOCUMENTO READY
  ê
  de ADF
  NORMAL

  Indien u een reeds ingestelde ontvangst na polling
  wilt annuleren, drukt u op de toets > : op het
  display verschijnt de boodschap
  "CANCEL SETTING?,
  "; druk vervolgens
  op START om de annulering te bevestigen. Het
  faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke
  standby-stand terug.

  6 Typ het nieuwe tijdstip
  en bevestig de
  instelling met de toets
  START of bevestig de
  huidige tijd door direct
  op de START-toets te
  drukken.

  DISPLAY

  54

  24/05/01, 11.39 • Page 65

  ONDERHOUD
  Om een correcte werking van uw faxtoestel te blijven
  garanderen moet u zich aan de aanbevelingen voorin
  deze handleiding houden. Deze aanbevelingen betreffen de normale vervanging van toebehoren (printkop),
  de periodieke reiniging van de volgende onderdelen:
  • de spuitmonden van de printkop
  • de elektrische contacten van de printkop
  • het reinigingslint van de printkop
  • de optische scanner
  • de behuizing

  PRINTKOP VERVANGEN ...
  Wanneer de inkt in de inktpatroon op is, verschijnt het
  bericht "OUT OF INK" op het display. In dit geval moet u
  de printkop vervangen.
  1. Open het deksel van de printer, de uitsparing in het
  midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.

  en het verwijderen van vastgelopen documenten en
  vastgelopen papier.
  De oplossing voor kleine problemen, meestal als gevolg
  van een onjuist gebruik, vindt u in de betreffende paragraaf.

  55
  -8-55-64.p65

  55

  24/05/01, 11.39 • Page 66

  2. Maak de printkop los d.m.v. de hendeltjes en neem
  hem uit het compartiment.

  3. Neem de nieuwe printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfilm van de printspuitmonden terwijl u de printkop bij de speciaal voorziene vingergreep vasthoudt.

  4. Installeer de printkop in zijn compartiment, met de
  elektrische contacten naar de voorkant van het toestel gericht.

  5. Duw de printkop in de richting van de pijl tot u een klik
  hoort (die klik geeft aan dat de printkop goed zit).
  Sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.

  Indien u de printkop hebt vervangen omdat de
  inkt op was, herkent het faxtoestel automatisch
  de verwisseling en op het display verschijnt
  het bericht “NEW PRINT HEAD? 1 = YES, 0 =
  NO”. Stel de waarde 1 in.

  NEE!

  Indien de printkop hebt vervangen omdat de
  afdrukkwaliteit was verminderd, volgt u de
  procedure “Reinigingsprocedure voor de
  printkop en testprocedure voor de spuitmonden”, die u verderop in dit hoofdstuk vindt.

  56
  -8-55-64.p65

  56

  24/05/01, 11.39 • Page 67

  Wanneer het deksel gesloten is, voert het faxtoestel
  automatisch een controle van de spuitmonden
  en een afdruktest uit (reeds beschreven in
  "Printkop installeren", hoofdstuk "Installatie").

  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE
  PRINTKOP REINIGEN ...
  1. Het faxtoestel moet uitgeschakeld zijn. Open het
  deksel van de printer; de uitsparing in het midden
  vergemakkelijkt het optillen van het deksel.

  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE
  PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR DE
  SPUITMONDEN ...
  Indien de afdrukkwaliteit achteruit gaat, kunt u een
  snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de
  printkop en het testen van de spuitmonden, afgesloten
  door een afdruk die de toestand weergeeft.

  Procedure

  DISPLAY

  PHONE/FAX RX
  1 Controleer of het
  10-07-99
  12:55
  display de
  oorspronkelijke standbymodus met datum en
  tijd weergeeft.
  2 Druk op de toets
  FUNCTION tot op het
  display verschijnt: --->

  HEAD MAINTENANCE

  3 Druk op de toets
  START.

  NEW HEAD: ON

  2. Maak de printkop los d.m.v. de hendeltjes.

  Indien de printkop nieuw is, drukt u op de START-toets.
  Het faxtoestel start automatisch de procedure voor
  activering van de printkop en controle van de
  spuitmonden, en drukt het resultaat van de diagnose
  af.
  Indien de printkop niet nieuw is, gaat u als volgt te
  werk:
  4 Druk op de toetsen </> NEW HEAD: OFF
  om de andere optie
  weer te geven: "NEW
  HEAD: OFF".
  5 Druk tweemaal op de
  START-toets. Het
  faxtoestel start de
  procedure voor
  activering van de
  printkop en controle
  van de spuitmonden en
  drukt het resultaat van
  de diagnose af.

  CLEANING: ON

  Wanneer u op de STOP-toets drukt keert het
  faxtoestel naar de oorspronkelijke standby-modus
  terug.
  Voor het interpreteren van de diagnose-resultaten,
  zie het hoofdstuk “Installatie”.
  57
  -8-55-64.p65

  57

  24/05/01, 11.39 • Page 68

  3. Verwijder de printkop.

  REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP
  SCHOONMAKEN ...
  1. Het faxtoestel moet uitgeschakeld zijn. Open het
  deksel van de printer; de uitsparing in het midden
  vergemakkelijkt het optillen van het deksel.

  4. Reinig de elektrische contacten met behulp van een
  lichtjes bevochtigde doek.

  2. Beweeg de printwagen naar rechts zoals in de figuur
  getoond.

  Raak de spuitmonden niet aan.
  5. Reinig de elektrische contacten op de printwagen
  eveneens met een licht bevochtigde doek; installeer
  de printkop opnieuw en sluit het deksel van het
  printkopcompartiment.
  3. Maak het reinigingslint van de printkop met behulp
  van een droog wattenpropje schoon en sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  58
  -8-55-64.p65

  58

  24/05/01, 11.40 • Page 69

  OPTISCHE SCANNER REINIGEN ...
  Door stof dat zich op het glas van de optische scanner
  opstapelt, zijn problemen bij het inscannen van documenten mogelijk. Om dit te voorkomen, moet u het glas
  af en toe als volgt reinigen:

  3. Houd het scherm omhoog en reinig het glas van de
  optische scanner met behulp van een doek die u
  bevochtigd hebt met een speciaal glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit
  het reinigingsmiddel niet rechtstreeks op het glas.
  Sluit het deksel van de printer.

  1. Het faxtoestel moet uitgeschakeld zijn. Open het
  deksel van de printer; de uitsparing in het midden
  vergemakkelijkt het optillen van het deksel.

  Om te controleren of de optische scanner schoon
  is, kunt u een blanco pagina kopiëren. Indien er
  verticale lijnen op de kopie zijn en het glas toch
  schoon blijkt te zijn, dient u contact op te nemen
  met de technische dienst.
  2. Beweeg de printkop naar links en til het scherm van
  de scanner op met behulp van het hendeltje aan de
  rechterzijde van het faxtoestel.

  BEHUIZING REINIGEN ...
  1. Trek de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact.
  2. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die u licht
  bevochtigd hebt met wat verdund afwasmiddel.

  VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER
  VERWIJDEREN ...
  Documenten kunnen tijdens het verzenden of kopiëren geblokkeerd raken (dit wordt aangegeven door het
  bericht: "REMOVE DOCUMENT, PRESS
  ").
  Ook het papier waarop de ontvangen of gekopiëerde
  documenten worden afgedrukt kan geblokkeerd raken
  (dit wordt aangegeven door de boodschap "PAPER
  ").
  ERROR, PRESS
  In beide gevallen moet u proberen het document of het
  vel papier uit het toestel te verwijderen door op de STOPtoets te drukken.

  59
  -8-55-64.p65

  59

  24/05/01, 11.40 • Page 70

  Wordt het document of vel papier niet automatisch
  uitgevoerd, dan moet u het manueel verwijderen zoals
  hieronder wordt beschreven:
  1. Open het printkopcompartiment met behulp van de
  centrale uitsparing van het deksel. (Indien het te verwijderen document uit meerdere pagina's bestaat, eerst
  alle overige vellen uit de papierinvoer verwijderen voordat u het printerdeksel opent).
  2. Druk op het hendeltje aan de linkerzijde van het
  faxtoestel en houd het omlaag gedrukt terwijl u het
  vastgelopen document of papier verwijdert.

  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ...
  De volgende lijst kan handig zijn om kleien problemen op
  te lossen.

  PROBLEEM

  OPLOSSING

  U kunt het faxtoestel niet Controleer of het
  inschakelen.
  stroomsnoer goed
  ingestoken is.
  U kunt het document niet Controleer of het
  correct in de ADF steken. document voldoet aan de
  aanbevelingen in de
  paragraaf "Welke
  documenten kunt u
  gebruiken", in het
  hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en
  ontvangen".
  Het faxtoestel kan geen
  documenten verzenden.

  Controleer of het
  document niet
  vastgelopen is.
  De lijn is bezet; wacht tot
  deze vrij is en probeer
  het opnieuw.

  Het faxtoestel kan niet
  automatisch ontvangen.

  U hebt het faxtoestel
  ingesteld op manuele
  ontvangst: stel het in op
  automatische ontvangst.

  Het faxtoestel kan niet
  kopiëren of verzenden.

  Controleer of het
  document/het
  afdrukpapier niet
  vastgelopen is.
  Het gebruikte papiertype
  is niet geschiikt:
  controleer de
  papierkenmerken vermeld
  in de "Bijlage".

  De afdrukken zijn volledig Steek het document met
  blanco.
  de gegevens naar
  beneden gericht in de
  ADF.

  Indien het faxtoestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken
  te wijten zijn. Deze oorzaken zullen worden aangegeven met een foutcode in het "Verzendingsrapport"
  en in het "Activiteitenrapport", zie "Rapporten en
  lijsten afdrukken", in het hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en ontvangen".

  60
  -8-55-64.p65

  60

  24/05/01, 11.40 • Page 71

  FOUTCODES ...
  De foutcodes worden afgedrukt in het verzendings- en in het activiteitenrapport; ze bestaan uit twee cijfers en geven de
  oorzaak van de fout aan. Op het activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder verder bericht weergegeven.
  CODE

  BERICHT

  OORZAAK VAN DE FOUT

  WAT U MOET DOEN

  OK

  Geen bericht. Transactie correct
  voltooid.

  02

  IMPOSSIBLE CONNECTION

  Het faxtoestel detecteert geen
  lijntoon of ontvangt foutieve
  signalen.

  03

  RECEIVER DOES NOT ANSWER

  Het opgeroepen nummer antwoordt Controleer of het nummer van de
  niet of is geen faxtoestel.
  correspondent juist is.

  04

  ERR. WHILE TRANSMITTING
  RESEND FROM PAGE nn

  Er werd iets abnormaals
  Herhaal de verzending vanaf de
  gedetecteerd tijdens de verzending. pagina aangegeven in het rapport.
  "nn" = nummer van de pagina
  waarbij de fout optrad.

  05

  RESEND PAGES:
  nn, ..... nn

  Het opgeroepen faxtoestel heeft
  Herhaal de verzending van de
  fouten gedetecteerd tijdens de
  pagina's aangegeven in het
  ontvangst. "nn" = nummer van de rapport.
  pagina die verzonden werd toen de
  fout optrad.

  07

  DOCUMENT TOO LONG

  Het te verzenden document is te
  lang. De verzendingstijd
  overschrijdt de toegelaten limiet.

  Splits het te verzenden document
  op.

  08

  CHECK THE DOCUMENT

  De optische scanner kan het
  document niet lezen.

  Neem het document uit de ADF en
  steek het opnieuw in voordat u de
  verzending opnieuw start.

  09

  STOP PRESSED

  U hebt de verzending onderbroken. Geen interventie.

  10

  Geen bericht

  Het faxtoestel heeft iets
  abnormaals gedetecteerd tijdens
  de ontvangst.

  11

  Geen bericht

  De printer gedraagt zich abnormaal Verhelp het probleem en wacht tot
  tijdens de ontvangst. Resterend
  het opgeslagen document afgedrukt
  document opgeslagen in geheugen is.
  maar geheugencapaciteit
  overschreden voor einde van
  procedure.

  13

  ERRORS WHILE POLLING

  Er steekt geen document in de
  ADF van het andere faxtoestel en
  dit werd niet ingesteld voor
  verzending na polling.

  Neem contact op het de
  correspondent.

  16

  POWER FAILURE ON PAGE nn

  Stroomonderbreking tijdens
  verzending of ontvangst.

  Herhaal de verzending vanaf de
  pagina aangegeven in het rapport.

  (OK)

  Geen bericht

  Het document kon ontvangen
  worden maar de afdrukkwaliteit
  laat te wensen over.

  Neem contact op met de
  correspondent.

  OCC

  LINE BUSY

  De lijn is bezet.

  Probeer opnieuw bij onbezette lijn.

  Geen interventie.
  Controleer of het faxtoestel correct
  op de telefoonlijn is aangesloten en
  of de hoorn ingehaakt is. Probeer
  opnieuw.

  Neem contact op met de
  correspondent en vraag hem het
  document opnieuw te verzenden.

  61
  -8-55-64.p65

  61

  24/05/01, 11.40 • Page 72

  SIGNALEN EN BERICHTEN ...

  Bericht: "CHECK PAPER, "PRESS

  Eventuele problemen die kunnen optreden worden
  gewoonlijk aangegeven door geluidssinalen (dat soms
  vergezeld gaat van visuele signalen: brandende ERROR-LED) of door weergave van foutberichten op
  het display.

  In de bijlage bij deze handleiding vindt u een lijst met
  geluidssignalen en berichten die op het display verschijnen, maar die geen fout aangeven.

  Er is geen papier in de invoerlade: vul papier bij endruk op STOP om de boodschap van het display te
  wissen.
  Het papier is niet goed ingevoerd: plaats het papier
  opnieuw in de invoerlade en druk op STOP om de
  normale werking van het faxtoestel te herstellen.
  Bericht: “CHECK PRINT HEAD"  Geluidssignalen ...
  Korte toon, 1 seconde lang
  • U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een
  procedure.

  "  Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende
  ERROR-LED
  • Transactie mislukt.

  Het faxtoestel detecteert geen printkop omdat u vergeten bent de printkop in het toestel te installeren of
  omdat de printkop niet correct geïnstalleerd is: installeer de printkop of installeer hem opnieuw.
  Bepaalde spuitmonden op de printkop zijn beschadigd, wat in een slechte afdrukkwaliteit resulteert.
  Voer de reinigingsprocedure voor de printkop uit (zie
  “Reinigingsprocedure voor de printkop en
  controleprocedure voor de spuitmonden”).
  Bericht: "COPY INTERRUPTED"

  Permanente toon
  • Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na
  een vorige transactie.
  Druk op de STOP-toets om de ERROR-LED uit te
  schakelen.

  Foutberichten op het display ...  U hebt de kopieertaak onderbroken door op de
  STOP-toets te drukken.
  Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van
  het document en het kon niet worden afgedrukt: controleer het type fout op het display en los het probleem op.
  Bericht: "COVER OPEN"

  De boodschappen worden hier in alfabetische volgorde
  weergegeven. Corrigerende interventie is aangegeven.
  Bericht: "AUTOREDIAL nnn"

  Het deksel van het printkopcompartiment staat open; sluit
  het.
  Bericht: "DOC IN MEMORY"

  De verbinding kon niet tot stand komen wegens fouten
  op de lijn of omdat het opgeroepen nummer bezet was:
  het faxtoestel wacht even voordat het het nummer automatisch herhaalt.
  Bericht: "CHECK DOCUMENT, PRESS  "

  Het document is niet goed ingevoerd: plaats het document opnieuw in de ADF en druk op de STOP-toets om
  de normale werking van het faxtoestel te herstellen.

  Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen omdat tijdens de ontvangst een fout werd
  gedetecteerd en onmiddellijke afdruk niet mogelijk was:
  controleer het type fout (papier op; papier vastgelopen;
  inkt op; deksel open, enz.) en los het probleem op.
  Bericht: “LAST TX ERR. XX”
  De laatste verzending verliep niet correct. Druk tweemaal op de (REDIAL)-toets om de verzending opnieuw te starten of druk op STOP om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  62
  -8-55-64.p65

  62

  24/05/01, 11.40 • Page 73

  Bericht: "MEMORY FULL"

  Bericht: "RX ERROR"

  Een of meer documenten werden in het geheugen opgeslagen omdat er tijdens de ontvangst een fout werd
  gedetecteerd, waardoor het geheugen vol is geraakt:
  controleer het type fout (papier op, papier vastgelopen,
  inkt op, deksel open, enz.) en los het probleem op. De
  documenten zullen automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw geheugenplaats beschikbaar is.

  De ontvangst verliep niet correct; druk op STOP om de
  ERROR-LED uit te schakelen en de boodschap van het
  display te wissen.

  Bericht: "NOT PROGRAMMED"
  U hebt een snelkiescode of een one-touch-toets geselecteerd die niet geprogrammeerd is: programmeer de
  toets of de code (zie "Snelkiescodes en one-touchtoetsen programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
  Bericht: "OUT OF INK"
  De inkt in de printkop is op: vervang de printkop (zie
  “Printkop vervangen”).
  Bericht: "PAPER ERROR, PRESS

  "

  Het papier is vastgelopen tijdens het kopiëren of verzenden: druk op de STOP-toets. Indien het papier niet automatisch wordt uitgevoerd, dient u te controleren waar
  het geblokkeerd zit; en het handmatig verwijderen (zie
  "Vastgelopen documenten en vastgelopen papier
  verwijderen").
  Bericht: "POLL. RETRY nnn"

  Bericht: "RX IN MEMORY"
  De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen wegens een fout tijdens de ontvangst, die het
  afdrukken belette: zoek op de onderste regel van het
  display naar het fouttype en los het probleem op.
  Bericht: "TX ERROR"
  De verzending verliep niet correct; druk op de STOPtoets om de ERROR-LED uit te schakelen en de boodschap van het display te wissen, en herhaal de verzending.
  Bericht: "SYSTEM ERROR nn"
  Er gebeurde iets abnormaals waardoor het faxtoestel
  geblokkeerd raakte:
  schakel het toestel eerst uit en dan weer in. Indien de
  fout niet verdwenen is, dient u het toestel uit te schakelen
  en de hulp van de technische dienst in te roepen.
  Bericht: "WRONG CODE, "PRESS


  "

  Er werd een verkeerde toegangscode voor het antwoordapparaat ingevoerd: druk op de toets STOP
  en voer de juiste code in.

  U hebt een ontvangst na polling ingesteld maar de verbinding kwam niet tot stand door fouten op de lijn of
  omdat de lijn van het andere faxtoestel bezet was: het
  faxtoestel wacht nog even voordat het het nummer automatisch herhaalt.
  Bericht: "REMOVE DOCUMENT", "PRESS
  "

  Indien het document geblokkeerd raakt tijdens het
  kopiëren of verzenden, dient u op STOP te drukken.
  Indien het document niet automatisch wordt uitgevoerd, moet u het document handmatig verwijderen
  (zie “Vastgelopen documenten en vastgelopen
  papier verwijderen”).
  U hebt het scannen onderbroken door op de STOPtoets te drukken.

  63
  -8-55-64.p65

  63

  24/05/01, 11.40 • Page 74

  ANDERE GELUIDSSIGNALEN ...
  Korte toon, 1 seconde lang
  • Transactie werd correct uitgevoerd.

  Bericht: "POLL RX: HH:MM"
  U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na
  polling).

  Intermitterende toon, 20 seconden lang
  • Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te beantwoorden.

  Bericht: "PRINTING REPORT"
  Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.

  ANDERE BERICHTEN OP HET DISPLAY ...

  Bericht: "RX COMPLETED"
  De ontvangst verliep succesvol.

  Bericht: "CHECK PRINT OUT"
  "1=EXIT 0=REPEAT"
  Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden
  getest en een proefafdruk gemaakt: controleer of de
  printkwaliteit aanvaardbaar is en tref de nodige maatregelen.
  Bericht: "CONNECTING"
  Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel
  tot stand aan het brengen.
  Bericht: "DIALLING"
  Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.
  Bericht: "DOCUMENT READY"
  U hebt het document correct in de ADF gestoken.

  Bericht: "RX INTERRUPTED"
  U hebt de ontvangst onderbroken door op de STOPtoets te drukken.
  Bericht: "STORING"
  Het faxtoestel is bezig de pagina's van het te kopiëren
  document op te slaan.
  Bericht: "TEL CALL"
  U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten telefoon op te nemen.
  Bericht: "TRANSMITTING"
  Er is een verzending bezig.

  Bericht: "LAST TX OK"
  De laatste verzending werd met succes uitgevoerd.

  Bericht: "TRANSMITTING..."
  Er is een verzending bezig.

  Bericht: "LIFT HANDSET"
  De correspondent wil een gesprek voeren: neem de
  hoorn op om de oproep te beantwoorden.

  Bericht: "TX AT: HH:MM"
  U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het
  weergegeven tijdstip (uitgestelde verzending).

  Bericht: "LINE ON HOLD", "PRESS HOLD"
  U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door
  op de " " (HOLD)-toets te drukken: druk nogmaals op
  de " " (HOLD)-toets om het gesprek met uw correspondent voort te zetten.

  Bericht: "TX COMPLETED"
  De verzending verliep succesvol.
  Bericht: "TX INTERRUPTED"
  U hebt de verzending onderbroken door de op de STOPtoets te drukken.

  Bericht: "MEMORY TX"
  U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.
  Bericht: "NEW PRINT HEAD?", "1=YES 0=NO"
  U hebt voor het eerst een printkop geïnstalleerd, of verwijderd en dan opnieuw geïnstalleerd: u moet de vragen
  nog beantwoorden. Indien u 'yes' antwoordt hoewel de
  printkop niet nieuw is, zal het faxtoestel niet detecteren
  wanneer de inkt op is.

  64
  -8-55-64.p65

  64

  24/05/01, 11.40 • Page 75

  TECHNISCHE GEGEVENS
  ALGEMENE KENMERKEN
  Model
  Display
  Geheugencapaciteit (*)

  KENMERKEN SCANNER
  tafelmodel
  LCD 16 + 16 tekens
  21 pagina's

  Afmetingen:
  • Breedte
  • Diepte
  • Hoogte

  359 mm
  234 mm + 84 mm (**)
  180 mm + 138 mm (**)

  Gewicht:

  ca. 4.7 Kg

  • Scanmethode
  Scanresolutie:
  • horizontaal
  • verticaal STANDARD
  • verticaal FINE

  Telefoonnet
  Compatibiliteit
  Modemsnelheid  Comprimeringsmethode

  Openbaar/PBX
  ITU
  14400 - 12000 - 9600 7200 - 4800 - 2400 bps
  MH, MR, MMR
  Verzendingstijd
  ADF

  7s (14400 bps)
  15 vel van 80 gr/m2 A4,
  Letter of Legal

  ONTVANGSTKENMERKEN


  Afdrukmethode  Max. afdrukbreedte  Afdrukpapier

  A4 (210 x 297 mm),
  US Letter (216 x 279 mm) en
  US Legal (216 x 356 mm)
  gewicht: 70 - 90 gr/m2  Papierinvoer

  cassette voor gewoon papier
  (max 80 vel 80 gr/m2)

  KENMERKEN STROOMVOORZIENING  Stroomvoorziening 220-240 VAC of 110-120 VAC
  (zie plaatje op de achterkant van het faxtoestel)
  Frequentie 50-60 Hz
  (zie plaatje aan de achterkant van het faxtoestel)

  Stroomverbruik:
  • Standby
  • Max. verbruik

  OMGEVINGSVOORWAARDEN
  Temperatuur  Relatieve vochtigheid

  afdruk op gewoon papier
  met inkjetprinter
  208 mm

  ANTWOORDAPPARAAT (alleen voor model met
  ingebouwd antwoordapparaat)

  7W
  35 W  8 pixels/mm
  3,85 lijnen/mm
  7,7 lijnen/mm

  VERZENDINGSKENMERKEN

  COMMUNICATIEKENMERKEN
  CIS

  van 5o C tot +35oC
  (werking)
  van -15 oC tot +45oC
  (transport)
  van 0 oC tot +45 oC
  (opslag en wachtstand)
  15% - 85% (werking/
  opslag/ wachtstand)
  5% - 95% (transport)

  Opnamecapaciteit: 20'
  Memo
  2 uitgaande boodschappen
  Functie alleen uitgaande boodschap
  Functie "Gesprekkosten besparen"
  Doorstuur-boodschap
  Snelle toegang via toetsenbord en afstandsbediening
  Toegangscode
  Opname gesproken boodschappen
  Samenvattende boodschappen
  Behoud van boodschappen bij stroomuitval

  INTERFACE (alleen voor multifunctioneel model)  Bidirectionele parallelle poort
  ECP 1284 (NIBBLE MODE)

  (*) ITU-TS formaat, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in standaardresolutie met MH-comprimering.
  (**) Met papiersteun.
  65
  ap-65-66.p65

  65

  24/05/01, 11.40 • Page 76

  VOORBEELD VAN EEN ITU-TS FORMAAT TEST SHEET N°1 (SLEREXE LETTER)

  66
  ap-65-66.p65

  66

  24/05/01, 11.40 • Page 77

  INDEX

  A

  G

  Aansluiten op het telefoonnet 1
  Aantal belsignalen 22, 47
  ADF 14
  Afstandsbediening 21
  Afstandsbedieningscode 50
  ASF 3

  Geheugen 18, 20
  afdruk van betreffende parameters 19
  een document uit het geheugen verzenden 18
  verzending uit het geheugen
  wijzigen/herhalen/wissen 19
  Geluidssignalen 64

  B

  I

  Behuizing 59
  Berichten 62
  andere berichten 64
  foutberichten op het display 62

  Installatieparameters 29

  C
  Configuratieparameters 30
  Contrast 14
  afstellingen 14

  D
  Datum en tijd 6
  Display 62
  andere berichten 64
  foutberichten 62
  Documenten 13
  documenten in de ADF steken 14
  vastgelopen documenten verwijderen 59
  welke documenten kunt u gebruiken 13
  welke documenten kunt u kopiëren 32

  E
  ECM (Error Correction Mode) 52
  Elektrische contacten 4, 56
  van de printkop 4, 56, 57
  van de printwagen 58
  ERROR-LED 62

  K
  Kenmerken van de telefoonlijn 11
  openbare telefoonnet 11
  privé-lijn 12
  Kiesherhalingen 16
  Kiesmodus 16
  puls 16
  toon 16
  Kopie 32
  contrast en resolutie 32
  enkele kopie 32
  vergroting 32
  verkleining 32
  verscheidene kopieën 32

  L
  Lijsten 29
  afdrukken 29
  configuratieparameters 30
  installatieparameters 29
  automatische afdruk
  gegevens betreffende uitgestelde
  verzending 28
  Luidsprekervolume 51

  N
  Naam 7

  F
  Faxnummer 7
  Foutcode 20
  Foutcodes 61

  67
  ia-67-68.p65

  67

  24/05/01, 11.42 • Page 78

  O

  T

  One-touch-toetsen 23, 24
  Ontvangst 21
  automatische ontvangst 20, 21
  met oproeptype-herkenning 20, 21
  manuele ontvangst 20, 21
  ontvangst met antwoordapparaat 20, 22
  Optische scanner 59
  reiniging 59

  Taal 2
  Technische gegevens 65
  Telefooncentrale 11
  openbare centrale 11
  privé-centrale 12
  Telefoonnet 2, 3
  aansluiten van een eventuele extra telefoon 3
  aansluiten van het faxtoestel 2
  Telefoonsnoer 2
  Telefoontoestel 31
  opbellen via de one-touch-toetsen 31
  opbellen via de snelkiescodes 31

  P
  Papier 3
  papier laden 3
  papierformaat 3
  papierinvoer (ASF) 3
  vastgelopen papier verwijderen 59
  Periodieke reiniging 55
  Polling 53
  polling voor ontvangst 53
  polling voor verzending 54
  Printkop 4, 6, 55
  printkop installeren 4
  printkop vervangen 55
  reinigingsprocedure voor de printkop 57
  Problemen 60

  V
  Verpakking 1
  Verzending 14
  broadcast (groepsverzending) 18
  documenten verzenden 14
  onderbreken 16
  vertraagde verzending 17
  verzenden via de one-touch-toetsen 25
  verzenden via de snelkiescodes 26
  verzending uit het geheugen 18, 19
  Verzendingssnelheid 52

  R

  Z

  Rapporten 26
  afdrukken 27
  soorten rapporten 26
  Reinigingslint 55, 58
  Reinigingsprocedure voor de printkop 57
  Resolutie 14
  afstellingen 14
  Resterende tekst 46

  Zenderidentificatie 7
  faxnummer instellen 7
  plaats van naam en faxnummer 7
  uw naam instellen 7
  Zoemervolume 52

  S
  Snelkiescodes 23, 25, 26
  Spuitmonden 4, 55, 56
  reiniging 5, 57
  Standby-modus 7
  Stroomnet 2
  aansluiten op het stroomnet 2
  Stroomsnoer 2
  Stroomvoorziening 65

  68
  ia-67-68.p65

  68

  24/05/01, 11.42 • Page 79

  BEDIENINGSPANEEL

  Bepaalde toetsen kunnen verscheidene functies vervullen, afhankelijk van de werkingsmodus van het faxtoestel:
  A Standby-modus, wanneer het toestel niet actief is.
  P Programmeermodus (toegang tot de menu’s), wordt geactiveerd door op de FUNCTION-toets te drukken.
  C Communicatiemodus, tijdens verzending of ontvangst.
  L Lijnmodus, wordt geactiveerd door op de HOOK-toets te drukken of de hoorn op te nemen.
  De toetsen voor het antwoordapparaat, uitsluitend aanwezig op het model met ingebouwd antwoordapparaat, zijn in het betreffende hoofdstuk beschreven.
  DISPLAY
  Twee regels van 16 tekens, voor:
  • Datum en tijd.
  • Status van het toestel, menu- en submenu-items,
  parameters en verbonden waarden.
  • Foutberichten.
  • Resolutie en contrast voor het inscannen van
  documenten.
  • Totaal aantal ontvangen boodschappen (alleen
  voor het model met ingebouwd antwoordapparaat).

  TOETS # / &
  A-L Zendt bij de toonkiesmodus een toon in de
  lijn voor speciale telefooncentralediensten.
  P

  F (FUNCTION)
  A
  P

  NUMERIEKE TOETSEN (0-9)
  A-L
  A

  P

  Vormen van het fax-of telefoonnummer.
  Automatisch selecteren, bij langer dan een seconde ingedrukt houden, van het eraan toegewezen telefoon- of faxnummer (nadat dit geprogrammeerd is) (one-touch-kiesfunctie).
  Instellen van numerieke gegevens.
  Selecteren van cijfers en alfanumerieke tekens
  tijdens het instellen van nummers en namen.

  TOETS
  P

  A-L

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

  Toegang tot programmeermodus.
  Selecteert menu’s en submenu’s.
  Wijzigt bij tijdsinstelling (als u het 12-uurs-formaat gebruikt) het formaat van p.m. naar a.m.
  en andersom.

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  A-L
  Bij indrukken tijdens het kiezen van het fax- of
  telefoonnummer, kan het gekozen nummer de
  een tweede kiestoon detecteren bij sommige telefoonverbindingen.
  P
  Heeft dezelfde functie voor de nummers die onder one-touch-toetsen en snelkiescodes zijn geprogrammeerd.

  *

  Selecteert de "volgende" speciale tekens en symbolen tijdens het instellen van namen.
  Vormt de afstandbedieningscodes.
  Zendt bij toonkiesmodus een toon in de lijn voor
  speciale telefoondiensten.

  Selecteert de "vorige" speciale tekens en symbolen tijdens het instellen van namen.

  RX MODE
  A

  Selecteert de diverse ontvangstmethoden.

  (HOLD)
  L

  Voor tijdelijke onderbreking van de verbinding tijdens een telefoongesprek.

  L-A-P Tijdelijke omschakeling tussen puls en toon.

  console1.p65

  1

  24/05/01, 11.41 • Page 80

  RESOLUTION
  A

  Stemt de resolutie af op de te verzenden/kopiëren documenten (alleen met het document in de
  ADF).
  (PIJL NAAR LINKS)
  “Terug” bij kiezen van de waarden van een parameter.

  |
  P

  CONTRAST
  A

  Stemt het contrast af op de te verzenden/kopiëren documenten (alleen met het document in de
  ADF).
  (PIJL NAAR RECHTS)
  “Verder” bij kiezen van de waarden van een parameter.
  (VOLUMEREGELING)
  (BEIDE PIJLTOETSEN SAMEN)
  Regelt het volume van de luidspreker na drukken
  op de toets HOOK. De regeling is cyclisch; wanneer het max. volume is bereikt begint hij weer bij
  de minimum waarde.

  }
  P

  L

  R
  L

  Bij tweemaal indrukken voor het kiezen van een
  nummer heeft men toegang tot het geprogrammeerde telefoonnetwerk.
  Met het faxtoestel op een openbare lijn aangesloten:
  A-L
  Bij indrukken voor het kiezen van het telefoon- of
  faxnummer heeft men toegang tot het geprogrammeerde telefoonnetwerk.
  P
  Heeft in beide gevallen dezelfde functie voor de
  nummers die opgeslagen zijn onder snelkiescodes
  en one-touch-toetsen.

  “ERROR”-LED


  STOP
  A

  P

  HOOK
  A

  Gevolgd door twee numerieke toetsen (01-32)
  selecteert deze toets automatisch (na programmering) het eraan toegewezen telefoon- of
  faxnummer.

  L
  A-L

  P

  CLEAR
  P

  Lijn nemen: gelijkwaardig aan het opnemen van
  de hoorn.

  START

  SPEED DIAL
  A

  Onderbreekt het kopiëren.
  Voert een document uit de ADF uit.
  Schakelt de ERROR-LED uit.
  Plaatst het faxtoestel opnieuw in de standbymodus.
  Onderbreekt het programmeren.
  Onderbreekt een verzending of een ontvangst.

  C
  Met de hoorn van de haak, om toegang te krijgen
  tot de speciale functies die het telefoonbedrijf
  biedt, algemeen bekend als REGISTER
  RECALL (R-functie).

  Signaleert een storing tijdens verzending of ontvangst.

  Annuleert verkeerde instellingen en programmeerfouten.

  Start de ontvangst van een document.
  Start de verzending van het document nadat het
  faxnummer is gevormd (alleen met het document in de ADF).
  Bevestigt de selectie van menu’s submenu’s,
  parameters en betreffende waarden en gaat over
  naar de volgende procedure.

  LAST TX
  A

  Geeft bij eenmaal indrukken het resultaat van de
  laatste verzending weer.

  A

  Verkleint of vergroot de te kopiëren documenten
  (alleen met het document in de ADF). De beschikbare verkleining en vergroting is respectievelijk: 70% en 140%.

  A

  Past de resolutie aan van de te kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF).

  A

  Past het contrast aan van de te kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF).

  A

  Start het kopiëren (alleen met het document in
  de ADF).

  (REDIAL)
  A

  Herhaalt bij tweemaal indrukkenhet laatst ingevoerde faxnummer (alleen met het document in
  de ADF) of het laatst gekozen telefoonnummer.

  PAUSE
  A-L

  P

  Last een pauze in tussen de cijfers van de internationale code, het zonenummer en het abonneenummer tijdens het vormen van het telefoon- of
  faxnummer.
  Heeft dezelfde functie voor de nummers die opgeslagen zijn onder snelkiescodes en one-touchtoetsen.

  EXTERNAL
  Met het faxtoestel op een PBX aangesloten:
  A-L
  Wanneer deze toets eenmaal wordt ingedrukt
  voordat het telefoon- of faxnummer wordt gevormd, heeft men toegang tot de openbare lijn.

  console1.p65

  2

  24/05/01, 11.41 • Page 81

  Codes monochrome printkoppen
  Monoblok printkop: code 84431 W (FPJ 20)
  Monoblok printkop met gepigmenteerde inkt: code B0042 C (FPJ 22)

  Codes kleurenprintkoppen
  Monoblok printkop: code 84436 G (FPJ 26)

  codtes.p65

  1

  24/05/01, 11.41


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Olivetti OFX 570 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Olivetti OFX 570 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info