Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Gebruiksdoel
Medische doeleinden
Dit product is bedoeld voor het inhaleren van medicijnen tegen luchtweg-
aandoeningen.
Doelgroep
Wettelijk gediplomeerde medisch deskundigen, zoals artsen, verpleeg-
kundigen en therapeuten.
Zorgverleners of patiënten onder begeleiding van een bevoegd medisch
deskundige voor thuisbehandeling.
De gebruiker moet ook in staat zijn de algemene werking van de NE-C900
en de inhoud van de gebruiksaanwijzing te begrijpen.
Beoogde patiënten
Dit product mag niet worden gebruikt bij patiënten die bewusteloos zijn of
niet spontaan ademen.
Omgeving
Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik in een medi-
sche omgeving, zoals een ziekenhuis, kliniek of spreekkamer van een arts.
Gebruiksduur
De gebruiksduur is als volgt, ervan uitgaande dat het product 10 keer per
dag gedurende 6 minuten per keer bij kamertemperatuur (23 °C) wordt
gebruikt voor het vernevelen van 2 ml medicijn.
De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Compressor (hoofdeenheid) 5 jaar
Vernevelset 1 jaar
Mondstuk 1 jaar
Neusstuk 1 jaar
Luchtslang (PVC, 200 cm) 1 jaar
Luchtfilter 60 dagen
Masker (PVC)/(SEBS) 1 jaar
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in de gebruiksaanwij-
zing staan beschreven, moeten in acht worden genomen.
Onderdelen van het apparaat
Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken alle informatie die in de
gebruiksaanwijzing staat en alle andere documenten die in de doos zijn meegeleverd.
Waarschuwing
:
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet
vermeden wordt, kan leiden tot ernstig letsel.
(Gebruik)
 Volg voor type, dosis en gebruik van het medicijn de aanwijzingen van uw arts of
ademhalingstherapeut.
 Wanneer u tijdens het gebruik van het apparaat iets ongebruikelijks bemerkt, moet u
onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en uw arts raadplegen.
 Gebruik voor het inhaleren nooit alleen water in de vernevelaar.
 Houd het apparaat buiten bereik van kinderen die niet onder toezicht staan. Het
apparaat kan kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt.
 Berg de luchtslang niet op zolang er nog vocht of medicijn in zit.
 Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het in contact kan komen met
schadelijke dampen of vluchtige stoffen.
 Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het in contact kan komen met brandbaar gas.
 Leg tijdens het gebruik geen deken, handdoek of enig ander soort afdekking over de
compressor.
 Gooi eventueel overgebleven medicatie altijd weg na gebruik en gebruik elke keer
vers medicijn.
 Niet gebruiken in circulatiesystemen voor anesthesie of beademing.
 Houd de ventilatieopeningen open. Plaats het apparaat nooit zodanig dat de
ventilatieopeningen kunnen worden afgesloten terwijl het apparaat werkt.
 Bewaar de onderdelen op een schone plaats om infectie te voorkomen.
(Risico van elektrische schok)
 Haal de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact en steek deze nooit met
natte handen in het contact.
 De compressor en het netsnoer zijn niet waterbestendig. Mors geen water of andere
vloeistoffen op deze onderdelen. Als u toch vloeistof morst op deze onderdelen dient
u direct de stekker uit het stopcontact te trekken en de vloeistof op te nemen met een
gaasdoekje of ander absorberend materiaal.
 De compressor mag niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof.
 Gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte en bewaar het daar ook niet.
 Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.
 Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
(Reinigen en desinfecteren)
Neem de onderstaande regels in acht bij het reinigen of desinfecteren van onderdelen.
Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot schade, inefficiënte verneveling of
infectie. Raadpleeg de paragraaf “Reinigen en desinfecteren” voor de instructies.
 Reinig en desinfecteer de vernevelset, het masker en het mond- of neusstuk:
- de eerste keer na aankoop
- wanneer het apparaat lange tijd niet is gebruikt
- wanneer meerdere personen hetzelfde apparaat gebruiken
 De onderdelen moeten na gebruik altijd worden gewassen of afgenomen, grondig
gedesinfecteerd, gedroogd en opgeborgen op een schone plaats.
 Laat geen reinigingsvloeistof in de onderdelen zitten.
Pas op:
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden
wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel of fysieke schade.
(Gebruik)
 Zorg voor streng toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de
buurt van kinderen of gehandicapten.
 Verzeker u ervan dat de onderdelen correct zijn bevestigd.
 Verzeker u ervan dat het luchtfilter correct is bevestigd.
 Verzeker u ervan dat het luchtfilter schoon is. Wanneer het luchtfilter meer dan
60 dagen gebruikt is, moet het vervangen worden.
 Kantel de vernevelset niet zo ver dat deze in een van de richtingen een hoek van
meer dan 45 graden maakt en schud de set niet tijdens het gebruik.
 Gebruik het apparaat niet en berg het niet op wanneer de luchtslang geknikt is.
 Gebruik uitsluitend de originele vernevelende onderdelen, de originele luchtslang en
het originele luchtfilter en afdekplaatje van het luchtfilter.
 Vul het medicijnreservoir met maximaal 7 ml medicijn.
 Verplaats de vernevelset niet en laat deze niet achter zolang het medicijnreservoir
medicijn bevat.
 Laat de meter niet zonder toezicht bij zuigelingen of personen die geen toestemming
kunnen geven.
 Onderwerp het apparaat niet aan sterke schokken, laat het bijvoorbeeld niet op de
grond vallen.
 Steek niet met een speld of ander scherp voorwerp in de sproeikop van het medicijnreservoir.
 Steek geen vingers of voorwerpen in de compressor.
 Haal de compressor of het netsnoer niet los of uit elkaar en probeer deze niet te repareren.
 Bewaar het apparaat of de onderdelen hiervan niet bij extreem hoge of lage
temperaturen of in direct zonlicht.
 Zorg dat het afdekplaatje van het luchtfilter niet wordt geblokkeerd.
 Gebruik dit apparaat nooit terwijl u slaapt of wanneer u versuft bent.
 Uitsluitend goedgekeurd voor gebruik bij mensen.
 Tijdens het gebruik van het apparaat kan de hoofdeenheid heet worden.
 Raak de hoofdeenheid alleen aan voor noodzakelijke handelingen, zoals het
uitschakelen van het apparaat tijdens het vernevelen.
 Veeg uw gezicht af nadat u het masker hebt verwijderd om te voorkomen dat er
medicijn achterblijft.
 Duw het neusstuk niet achter in de neus, om te voorkomen dat het neusslijmvlies
beschadigd raakt.
 Gebruik geen beschadigde vernevelsets, mondstukken of neusstukken.
(Risico van elektrische schok)
 Trek na gebruik en voor het reinigen altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 Controleer of het opgegeven voltage klopt met de gebruikte netspanning. Zorg dat u
het stopcontact niet overbelast en gebruik geen verlengsnoeren.
 Zorg dat u het netsnoer niet verkeerd gebruikt.
 Wikkel het netsnoer niet om de compressor.
 Veranderingen of modificaties die niet door OMRON HEALTHCARE zijn
goedgekeurd, maken de garantie ongeldig.
 Trek niet krachtig aan het netsnoer.
(Reinigen en desinfecteren)
Neem de onderstaande regels in acht bij het reinigen of desinfecteren van onderdelen.
Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot schade, inefficiënte verneveling of
infectie. Raadpleeg de paragraaf “Reinigen en desinfecteren” voor de instructies.
 Gebruik nooit een magnetron, vaatwasser of haardroger om het apparaat of de
onderdelen te drogen.
 Gebruik geen autoclaaf, sterilisatie met ethyleenoxidegas of plasmasterilisatie met
lage temperatuur.
 Wanneer u onderdelen desinfecteert door ze te koken, moet u ervoor zorgen dat de
pan niet droogkookt.
Anders kan dit leiden tot brand.
Accessoires
Naam Model
Vernevelset en mondstukset NEB-NSET3-90E
Masker voor volwassenen (PVC)
NEB-MSLP-E
Masker voor kinderen (PVC)
NEB-MSMP-E
Masker voor jonge kinderen (PVC)
NEB-MSSP-E
Masker voor volwassenen (SEBS)
NEB-MSLS-E
Masker voor kinderen (SEBS) - Set
NEB-MSSS-E
Mondstuk
NEB-MP-E
Neusstuk
NEB-NP-E
Luchtslang (PVC, 200 cm)
NEB-TP-L20E
Luchtfilters x 5
NEB-AFR-28E
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON COMP AIR Pro.
Bij de ontwikkeling van dit product is samengewerkt met ademhalings-
therapeuten voor succesvolle behandeling van astma, chronische
bronchitis, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen.
Dit is een medisch apparaat. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt
volgens de aanwijzingen van uw arts en/of ademhalingstherapeut.
Hoe werkt de vernevelset
Het medicijn dat door het medicijnkanaal
wordt gepompt, wordt gemengd
met samengeperste lucht die wordt
gegenereerd door een compressorpomp.
Het mengsel van samengeperste lucht
en medicijn wordt omgezet in fijne
deeltjes en verstoven doordat het in
contact komt met het keerschot.
Fabrikant OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN
Vertegenwoordi-
ging in de EU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND
www.omron-healthcare.com
Productiefaciliteit
OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINA
Dochter-
onderneming
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, DUITSLAND
www.omron-healthcare.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIJK
Geproduceerd in China
Algemene veiligheidsmaatregelen:
 Controleer het apparaat en de onderdelen altijd voor gebruik op problemen. Let in het
bijzonder op het volgende:
- De sproeikop en luchtslang mogen niet beschadigd zijn.
- De sproeikop mag niet verstopt zijn.
- De compressor moet goed werken.
 Wanneer u dit apparaat gebruikt, geeft het wat geluid en trillingen die worden veroor-
zaakt door de pomp van de compressor. Ook veroorzaakt het uitstoten van samenge-
perste lucht uit de vernevelset wat geluid. Dit is normaal en het betekent niet dat het
apparaat niet goed werkt.
 Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het niet
voor andere doeleinden.
 Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven de +40 °C.
 Zorg ervoor dat de luchtslang stevig aan de compressor en de vernevelset is beves-
tigd en niet kan losraken. Draai de plug van de luchtslang enigszins wanneer u deze
bevestigt aan de aansluitstukken voor de luchtslang. Zo voorkomt u dat de luchtslang
tijdens het gebruik losraakt.
 Om het apparaat volledig af te koppelen van de spanningsbron trekt u de stekker uit
de spanningsbron.
Bewaar deze aanwijzingen voor latere naslag.
Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)
Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc’s en mobiele telefoons, kan
bij het gebruik van medische apparatuur elektromagnetische interferentie van andere
apparaten optreden. Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het medische
apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat.
Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten storen.
Om de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo toe te passen dat
onveilige situaties met betrekking tot het product worden voorkomen, is de norm
EN60601-1-2:2007 geïmplementeerd. Deze norm definieert de mate van immuniteit
voor elektromagnetische interferenties en de maximale elektromagnetische
uitstralingen voor medische apparatuur.
Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door OMRON HEALTHCARE voldoet aan
deze norm EN60601-1-2:2007, zowel voor immuniteit als voor uitstralingen.
Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:
 Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een sterk elektrisch of
elektromagnetisch veld genereren in de buurt van dit medische apparaat. Dit kan
ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie
ontstaat. Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Controleer bij een
kortere afstand of het apparaat goed werkt.
Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met EN 60601-1-2:2007
is verkrijgbaar bij OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze
gebruiksaanwijzing staat vermeld.
Documentatie is ook beschikbaar via www.omron-healthcare.com.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat
het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn
gebruikdsduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvoer van afval te voorkomen, moet u dit product van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit
product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden
gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
NL
TM
Keerschot
Aerosol
Medicijn-
kanaal
Medicijn
Aerosol
Sproeikop
Medicijn
Achteraanzicht
Netsnoer
Ventilatieopeningen
Stekker
Ventilatieopeningen
Aan-uitschakelaar
Afdekplaatje
luchtfilter
*bevat luchtfilter
Aansluitstuk
luchtslang
Houder vernevelset
Vernevelkap
Medicijnreservoir
Compressor-vernevelaar
Model
NE-C900
Gebruiksaanwijzing
Samengeperste lucht
Compressor (hoofdeenheid) x 1
Vernevelset x 1 Neusstuk x 1Mondstuk x 1
Masker voor volwas-
senen (PVC) x 1
Masker voor kinderen
(PVC) x 1
Luchtslang
(PVC, 200 cm) x 1
Gebruiksaanwijzing
Garantiekaart
Extra luchtfilters x 5
IM-NE-C900-E-NL-04-08/2013
1675350-0D
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Omron NE-C900 - CompAir wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Omron NE-C900 - CompAir in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info