Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
DANSK  BORTSKAFFELSE AF PRODUKT EUDIREKTIV 2002/96/EF
Symbolet med den overstregede skraldespand garanterer, at dette produkt er fremstillet af kvalitetskomponenter, som kan
bortskaff es og genbruges i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF. Smid venligst ikke dette produkt væk med dit almindelige
husholdningsaff ald, men undersøg mulighederne for lokalt at bortskaff e elektriske og elektroniske produkter separat, for
at bortskaff e dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative eff ekter på miljøet og/eller
menneskers helbred.
BORTSKAFFELSE AF BATTERI EUDIREKTIV 2006/66/EF
Smid venligst ikke dine batterier væk med dit almindelige husholdningsaff ald, men undersøg mulighederne for lokalt at
bortskaff e batterier separat, for at bortskaff e dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative
eff ekter på miljøet og/eller menneskers helbred.
Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør
fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige
købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti
omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med
produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota
for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.
Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du
muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti
påvirker ikke disse rettigheder.
NORSK  KASTING AV PRODUKTET EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSDIREKTIV 2002/96/EF
Det overkryssede søppeldunksymbolet på dette produktet sikrer at dette produktet er produsert med komponenter av høy
kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes i samsvar med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF. Ikke kast dette
produktet sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av elektriske og
elektroniske produkter for å kaste dette produktet på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative eff ekter
på helse eller miljø.
.
KASTING AV BATTERIER EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSDIREKTIV 2006/66/EF
Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av tomme
batterier for å kaste dem på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative eff ekter på helse eller miljø.
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved
normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være
defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen
annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Vennligst merk at vi trenger
gyldig kvittering fra forhandler.
Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan
ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse
rettigheter.
SVERIGE  PRODUKTENS AVFALLSHANTERING EUROPEISKA DIREKTIV 2002/96/EC
Den överkryssade soptunnesymbolen på produkten visar att den här produkten är tillverkad med delar av hög kvalitet
som kan återvinnas i enlighet med det Europeiska direktivet 2002/96/EC. Släng inte den här produkten i hushållsavfallet,
utan avfallshantera enheten i enlighet med lokala lagar och regler för elektriska och elektriska produkter. Detta för att den
negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.
BATTERIETS AVFALLSHANTERING EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC
Släng inte batterierna i hushållsavfallet, utan avfallshantera dem i enlighet med lokala lagar och regler för batterier. Detta för
att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är
felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan
kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra
enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.
Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, aff ärsverksamhet eller yrke kom ihåg att
du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.
VELKOMMEN / VELKOMMEN / VÄLKOMMEN / TERVETULOA / ΚΑΛΣ
ΟΡΙΣΑΤΕ /   / HOŞGELDINIZ
FINISH
2xAAA
DANSK
NORSK
SVERIGE
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TÜRKÇE
SUOMI  LAITTEEN HÄVITTÄMINEN EU:N DIREKTIIVI 2002/96/EY
Yliviivattua jäteastiaa esittävä merkki laitteessa tarkoittaa, että laite on valmistettu laadukkaista, kierrätettävissä ja uudelleen
käytettävissä olevista osista EU:n direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Älä hävitä tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan selvitä, missä lähin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspiste sijaitsee ja hävitä laite oikeaoppisesti. Näin
autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.
PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN EU:N DIREKTIIVI 2006/66/EY
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan selvitä, missä lähin käytettyjen paristojen keräyspiste sijaitsee
ja hävitä paristot oikeaoppisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä
lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa
vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen.
Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetykseen
kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim.
laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.
Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla
oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä
oikeuksia.
Ελληνική ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΟΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
Το διαγραμμένο με X σύμβολο κάδου απορριμμάτων με τροχούς εξασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την
ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να
απορρίψετε αυτό το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων
στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΝ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΟΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την ξεχωριστή συλλογή
κενών μπαταριών που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να τις απορρίψετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην
πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.
A UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos
de fabrico de material, dentro de um período de uso correto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo.
Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período
de 1ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor ) dentro deste mesmo prazo. Esta
garantia não cobre embalagens de cartão, caixas , pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto.
Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de
garantia durante o período a este destinado e para mais informações contacte-nos no número mencionado na página
do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra de forma a que
possamos confi rmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não
estejam relacionados ao seu negócio ou profi ssão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifi que
a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.
    2002/96/EC
Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с
использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии
с европейской директивой 2002/96/EC. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его
в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного
воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.
    2006/66/EC
Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных
батареек. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.
Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие
дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного
года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных
выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства
не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других
наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются.
Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для
получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными
с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что
необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная
гарантия не является соответствующим разрешением.
TÜRKÇE  ÜRÜN BERTARAF ETME AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC
Bu ürün üstünde bulunan üzeri çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC uyarınca
geri dönüştürülebilecek ve tekrar kullanılabilecek yüksek kaliteli bileşenler içerdiğini gösterir. Lütfen bu ürünü normal ev
atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için elektrikli ve elektronik ürünlerin
toplandıoğı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz
etkileri önleyecektir
.
PİLİN BERTARAF EDİLMESİ AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/EC
Lütfen pillerinizi normal ev atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplandıoğı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı
üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık
süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti
süresi içinde arızalı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi
masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL’a aittir. Bu garanti
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün,
kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu
kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışın- daki kişilerce değiştirildiğinde
/ onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj,
uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da
dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız
olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz
ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal
haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Türkiye
www.oneforall.com
Sverige
www.oneforall.com
Русский/Russia
+7 495 9270194
service@rominox.ru
www.barnsly.ru
www.oneforall.com
Ελληνική/Hellas/Greece
2410 284800
ofa@dtsa.gr
www.dtsa.gr
www.oneforall.com
Danmark
www.oneforall.com
Norge
www.oneforall.com
Suomi/Finland
0800-9-0323
Info@avkomponentti.fi
www.avkomponentti.fi
www.oneforall.com
∏ UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ οو ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Î·È ·Ó
¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤۷ ÛÙ
Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
οÙÔ¯Ô. ∆· ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹
˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û
˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÔÈËı›/ ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ‹ ·Ó
ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·, η΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ì¤ÏÂÈ·, η΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, η΋ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi, Ê˘ÛÈΤ˜
ηٷÛÙÚÔʤ˜, η΋ ¯Ú‹ÛË ‹ ·ÚÔÛÂÍ›·.. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÁÁ‡ËÛË service ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·
ηÏÒ ¤¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙÂ
ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· service. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·,
·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·˘Ù‹
‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

To blink: OK. Gentag fra trin 4 for at
fastlægge fl ere taster.
Langt blink: Prøv igen fra trin 4.
DANSK  TRIN 1: INDSTIL DIT TV TRIN 2: HVIS TRIN 1 IKKE FUNGERER SOM FORVENTET INDLÆRING
DE FLESTE NYERE PHILIPSTV BØR FUNGERE DIREKTE.
Sæt batterierne i og prøv nogle af tasterne, og såfremt de fungerer, er din
ernbetjening klar. Hvis ikke, skal du følge de næste trin:
FUNGERER NOGLE TASTER IKKE SOM FORVENTET?
Hvis du oplever at nogle taster ikke fungerer som forventet, eller slet ikke fungerer,
skal du fortsætte til næste trin.
AFSLUT AFSLUT
AFSLUT
AFSLUT
Hvis du oplever at nogle taster fortsat ikke fungerer som forventet,
eller slet ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.
Hvis du oplever at nogle taster
fortsat ikke fungerer som forventet,
eller slet ikke fungerer, skal du
fortsætte til næste trin.
Peg mod TV'et og hold TASTEN TÆND/SLUK nede, indtil tv'et slukkes.
Fjernbetjeningen sender et andet Tænd/sluk-signal hvert 3. sekund.
Slip TASTEN TÆND/SLUK, så snart TV'et slukkes.
LED'en blinker to gange. Prøv nu de resterende taster på  ernbetjeningen. Hvis de
fungerer som på den originale  ernbetjening, er din  ernbetjening klar til brug.
Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på standby).
Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange
Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på
standby).
Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en
bag Tænd/sluk-knappen blinker to
gange
Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på
standby).
Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en
bag Tænd/sluk-knappen blinker to
gange
Peg mod TV'et og hold en af de
taster, der ikke fungerer korrekt,
nede (fx HOME).
Fjernbetjeningen sender et signal
hvert 3. sekund.
Når den korrekte funktion vises på
skærmen (i dette tilfælde HOME), skal
du slippe tasten.
LED'en blinker to gange – din
ernbetjening er klar til brug
Peg mod TV'et og hold en af de
taster, der ikke fungerer korrekt,
nede. Fjernbetjeningen sender et
signal hvert 3. sekund.
Når den korrekte funktion vises på
skærmen, skal du slippe tasten.
LED'en blinker to gange. Prøv
nu de resterende taster på
ernbetjeningen. Hvis de fungerer
som på den originale  ernbetjening,
er din  ernbetjening klar til brug.
Hvis nogle af tasterne fortsat ikke
fungerer, skal du gentage trin 3 og 4.
Indlæring:
Hold GRØN + GUL nede, indtil LED'en
blinker to gange
Tast 975
LED'en blinker to gange.
Nå du har indlært alle de taster du
har brug for, skal du trykke og holde
OKTASTEN nede i 3 sekunder. LED'en
blinker to gange
1
2
1
2
3
7
2
3
4
SÅDAN SLETTES EN INDLÆRT FUNKTION
1. Hold GRØN + GUL nede, indtil LED'en blinker to gange.
2. TAST 976.
3. Tryk to gange på tasten for at nulstille.
LED'en blinker to gange, og tasten vender tilbage til sin oprindelige funktion
START: LÆR DIN FJERNBETJENING EN NY FUNKTION
Din One For All- ernbetjening kan lære enhver ny funktion fra din originale
(funktionelle)  ernbetjening.
Placer den originale  ernbetjening
på en plan overlade, pegende mod
One For All- ernbetjeningen.
Tryk på den tast på One For
All- ernbetjeningen, som du ønsker
at indlære til, fx tasten VOL +
Tryk på den knap på den originale
ernbetjening, som du ønsker
at indlære, fx tasten VOL+ på din
AUDIO-enhed
2 - 5 CM
2 - 5 CM
4
5
1
6
To blink: OK. Gjenta fra trinn 4 hvis du
vil lære bort fl ere knapper.
Langt blink: prøv på nytt fra trinn 4.
NORSKTRINN 1: SETTE OPP TVEN TRINN 2: HVIS TRINN 1 IKKE FUNGERER SOM VENTET LÆRING
SKAL FUNGERE MED DE FLESTE NYERE TV
ER FRA PHILIPS UMIDDELBART.
Bare test et par av knappene etter at du har satt inn batteriene. Fungerer de, er
ernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke følger du de neste trinnene:
FUNGERER IKKE ENKELTE KNAPPER SOM VENTET?
Hvis enkelte knapper ikke fungerer som ventet (eller ikke i det hele tatt), fortsetter
du til neste trinn.
AVSLUTT AVSLUTT
AVSLUTT
AVSLUTT
Hvis noen av knappene fremdeles ikke fungerer som de skal
(eller ikke i det hele tatt), fortsetter du til neste trinn.
Hvis noen av knappene fremdeles ikke
fungerer som de skal (eller ikke i det
hele tatt), fortsetter du til neste trinn.
Rett  ernkontrollen mot TV-en, og hold nede/AVKNAPPEN til TV-en slås av.
Fjernkontrollen sender et annet på/av-signal hvert 3. sekund
Slipp /AVKNAPPEN straks TV-en slås av.
Lampen blinker to ganger. Nå tester du resten av knappene på  ernkontrollen. Hvis
de fungerer på samme måte som på den originale, er  ernkontrollen klar til bruk.
Sørg for at TV-en er slått på (ikke i standby).
Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak på/av-knappen blinker to ganger
Sørg for at TV-en er slått på (ikke i
standby).
Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak
på/av-knappen blinker to ganger
Sørg for at TV-en er slått på (ikke i
standby).
Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak
på/av-knappen blinker to ganger
Rett  ernkontrollen mot TV-en, og
hold nede en av knappene som ikke
fungerer som de skal (for eksempel
HOME).
Fjernkontrollen sender et signal
hvert 3. sekund.
Slipp knappen når den riktige
funksjonen vises på skjermen (i dette
tilfellet HOME).
Lampen blinker to ganger, og
ernkontrollen er klar til bruk
Rett  ernkontrollen mot TV-en,
og hold nede en av knappene
som ikke fungerer som de skal.
Fjernkontrollen sender et signal
hvert 3. sekund.
Slipp knappen når den riktige
funksjonen vises på skjermen.
Lampen blinker to ganger. Nå
tester du resten av knappene på
ernkontrollen. Hvis de fungerer på
samme måte som på den originale,
er  ernkontrollen klar til bruk.
Hvis noen av knappene fremdeles
ikke fungerer som de skal, gjentar du
trinn 3 og 4.
Læring:
Hold nede GRØNN + GUL til lampen
blinker to ganger
Tast inn 975
Lampen blinker to ganger.
Når du har lært  ernkontrollen alle
de nødvendige knappene, holder
du nede OKKNAPPEN i tre sekunder.
Lampen blinker to ganger.
1
2
1
2
3
7
2
3
4
SLIK SLETTER DU EN LÆRT FUNKSJON
1. Hold nede GRØNN + GUL til lampen blinker to ganger.
2. TAST INN 976.
3. Trykk to ganger på knappen du vil tilbakestille.
Lampen blinker to ganger, og knappen får tilbake sin opprinnelige funksjon.
START: LÆRE FJERNKONTROLLEN EN NY FUNKSJON
One For All- ernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra den originale
(fungerende)  ernkontrollen.
Plasser den originale  ernkontrollen
på en plan overfl ate og slik
at den peker mot One For
All- ernkontrollen.
Trykk på knappen på One For
All- ernkontrollen du vil lære opp,
for eksempel VOL +
Trykk på knappen på den originale
ernkontrollen du vil lære noe fra, for
eksempel VOL + for lydenheten din
2 - 5 CM
2 - 5 CM
4
5
1
6
Två blinkningar: ok. Upprepa från
steg 4 om fl er knappar ska läras
funktioner.
Lång blinkning: försök igen från steg 4.
SVENSKA  STEG 1: STÄLLA IN TEVEN STEG 2: OM STEG 1 INTE FUNGERAR SOM DET SKA INLÄRNING
DE FLESTA NYARE PHILIPS TV BÖR FUNGERA DIREKT.
Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är
ärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:
FUNGERAR EN DEL KNAPPAR INTE SOM DE SKA?
Om du upptäcker att några knappar inte fungerar som de ska (eller inte alls) ska du
gå till nästa steg.
AVSLUTA AVSLUTA
AVSLUTA
AVSLUTA
Om du upptäcker några knappar som fortfarande inte fungerar
som de ska (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.
Om du upptäcker några knappar som
fortfarande inte fungerar som de ska
(eller inte alls) ska du gå till nästa steg.
Peka mot teven och håll STRÖMBRYTAREN nedtryckt tills teven stängs av.
Fjärrkontrollen skickar en ny strömsignal var tredje sekund.
Så snart teven stängts av ska du släppa upp STRÖMBRYTAREN.
Lysdioden blinkar två gånger. Testa nu resten av knapparna på  ärrkontrollen,
om de fungerar på samma sätt som för den ursprungliga  ärrkontrollen är
ärrkontrollen klar för att användas.
Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).
Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills lysdioden i strömbrytaren blinkar två gånger.
Kontrollera att teven är påslagen
(och inte i vänteläge).
Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills
lysdioden i strömbrytaren blinkar
två gånger.
Kontrollera att teven är påslagen
(och inte i vänteläge).
Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills
lysdioden i strömbrytaren blinkar
två gånger.
Peka mot teven och håll en av
knapparna som inte fungerar korrekt
nedtryckt (t.ex. HOME).
Fjärrkontrollen skickar en signal var
tredje sekund.
Släpp knappen när rätt funktion
visas på skärmen (HOME i det här
fallet).
Lysdioden blinkar två gånger –
ärrkontrollen är klar att användas.
Peka mot teven och håll en av
knapparna som inte fungerar korrekt
nedtryckt. Fjärrkontrollen skickar en
signal var tredje sekund.
Släpp knappen när rätt funktion
visas på skärmen.
Lysdioden blinkar två gånger.
Testa nu resten av knapparna på
ärrkontrollen, om de fungerar
på samma sätt som för den
ursprungliga  ärrkontrollen är
ärrkontrollen klar för att användas.
Om du fortfarande upptäcker några
knappar som inte fungerar ska du
upprepa steg 3 och 4.
Lära:
Håll GRÖN + GUL knapp nedtryckt tills
lysdioden blinkar två gånger.
Tryck 975.
Lysdioden blinkar två gånger.
När du har lärt in alla knappar du
behöver trycker du på OKKNAPPEN
och den nedtryckt i tre sekunder.
Lysdioden blinkar två gånger.
1
2
1
2
3
7
2
3
4
SÅ HÄR TAR DU BORT EN INLÄRD FUNKTION
1. Håll GRÖN + GUL knapp nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
2. TRYCK 976.
3. Tryck på knappen som du vill återställa två gånger.
Lysdioden blinkar två gånger och knappen går tillbaka till sin ursprungliga funktion.
BÖRJA: LÄR FJÄRRKONTROLLEN EN NY FUNKTION
Du kan lära universal ärrkontrollen valfri funktion från den ursprungliga
(fungerande)  ärrkontrollen.
Placera den ursprungliga
ärrkontrollen mot One For
All- ärrkontrollen på en plan yta.
Tryck på den knapp på One For
All- ärrkontrollen som du vill lära
något, till exempel knappen VOL +.
Tryck på den knapp på den
ursprungliga  ärrkontrollen som du
vill lära ut, till exempel: knappen VOL
+ på AUDIO-enheten.
2 - 5 CM
2 - 5 CM
4
5
1
6
Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
710313
RDN 1060315
1. SUB - SUBTITLES
Undertekster / Teksting / Undertextning / Tekstitys / Υπότιτλοι / Субтитры / Alt yazılar
2. AV INPUT
AV-indgang / AV-inngang / AV-ingång / AV-tulo / Είσοδος AV / Источник аудио- и видеосигнала / AV Giriş
3. HOME
Menuen Home / Hjemmemenyen /Hemmenyn / Aloitusvalikon / Αρχικού μενού / основного меню
4. GUIDE
Menuen Browse / Bla gjennom-menyen / Navigeringsmenyn / Selausvalikon / μενού Αναζήτηση / меню обзора
5. AMBILIGHT
Menuen Experience / Innstillingsmenyen / Upplevelsemenyn / Avaaminen ja sulkeminen / μενού Εμπειρία / меню
проводника
6. FORMAT
Picture Size / Bildgröße / Taille de l’image / Tamaño de imagen / Tamanho da imagem / imensione dell’immagine /
Beeldgrootte
7. SOUND
Sound Mode / Soundmodus / Mode son / Modo de sonido / Modo de som / Modalità audio / Geluidsmodus
8. PICTURE
Picture Mode / Bildmodus / Mode image / Modo de imagen / Modo de imagem / Modalità immagine / Beeldmodus
1 43 7
2 6 85
Philips Remote DK_NO_SE_FIN_GR_RUS_TUR_710313.indd 1 05-03-15 14:40
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Programme zur Favoritenliste bringen wie geht man vor?
  Eingereicht am 8-1-2022 18:03

  Antworten Frage melden
 • Mit welcher Taste kann ich auf einen HDMI-Anschluss zugreifen? Eingereicht am 13-12-2021 19:23

  Antworten Frage melden
 • Ich suche die Taste für Netflix u. Smart TV u. Prime Eingereicht am 23-11-2020 19:08

  Antworten Frage melden
 • Programmzeitschrift wird nicht vollständig anzeigen
  Eingereicht am 7-9-2019 08:19

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  2

  DANSK

  5

  6

  8

  PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN (EU:N DIREKTIIVI 2006/66/EY)

  DANSK - TRIN 1: INDSTIL DIT TV

  TRIN 2: HVIS TRIN 1 IKKE FUNGERER SOM FORVENTET

  2 - 5 CM

  SUOMI - LAITTEEN HÄVITTÄMINEN (EU:N DIREKTIIVI 2002/96/EY)

  Yliviivattua jäteastiaa esittävä merkki laitteessa tarkoittaa, että laite on valmistettu laadukkaista, kierrätettävissä ja uudelleen
  käytettävissä olevista osista EU:n direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Älä hävitä tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen
  mukana, vaan selvitä, missä lähin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspiste sijaitsee ja hävitä laite oikeaoppisesti. Näin
  autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

  INDLÆRING

  Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan selvitä, missä lähin käytettyjen paristojen keräyspiste sijaitsee
  ja hävitä paristot oikeaoppisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

  DE FLESTE NYERE PHILIPS-TV BØR FUNGERE DIREKTE.

  FUNGERER NOGLE TASTER IKKE SOM FORVENTET?

  START: LÆR DIN FJERNBETJENING EN NY FUNKTION

  NORSK

  UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä
  lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa
  vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen.
  Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetykseen
  kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim.
  laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.

  Sæt batterierne i og prøv nogle af tasterne, og såfremt de fungerer, er din
  fjernbetjening klar. Hvis ikke, skal du følge de næste trin:

  Hvis du oplever at nogle taster ikke fungerer som forventet, eller slet ikke fungerer,
  skal du fortsætte til næste trin.

  Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver ny funktion fra din originale
  (funktionelle) fjernbetjening.

  SVERIGE

  Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla
  oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä
  oikeuksia.

  1

  1

  1

  3

  4

  7

  Ελληνική ΆΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ ΟΔΗΓΙΆ 2002/96/ΕΚ)

  Το διαγραμμένο με X σύμβολο κάδου απορριμμάτων με τροχούς εξασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από
  εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
  Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την
  ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να
  απορρίψετε αυτό το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων
  στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων

  SUOMI

  ΆΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΆΤΆΡΙΩΝ (ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ ΟΔΗΓΙΆ 2006/66/ΕΚ)

  Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την ξεχωριστή συλλογή
  κενών μπαταριών που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να τις απορρίψετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην
  πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

  ΕΛΛΗΝΙΚΆ

  ∏AUNIVERSAL
  ELECTRONICS
  INC./ONE FOR
  ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È
  ÛÙÔÓALL
  ·Ú¯ÈÎfi
  ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ao
  fiÙÈ cliente
  ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
  ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È
  Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
  ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
  Û ۯ¤ÛË ÌÂaÙ·defeitos
  ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ
  UNIVERSAL
  ELECTRONICS
  INC/ONE
  FOR
  garante
  a proteção
  deste
  produto
  no ∆Ô
  que
  respeita
  ηٷÛ΢‹
  ÙÔ˘ de
  οوmaterial,
  ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜
  Û˘Óı‹Î˜
  ¯Ú‹Û˘
  ÁÈ· ÙËÓde
  ¯ÚÔÓÈ΋
  ÂÓfi˜e(1)
  ¤ÙÔ˘˜
  ·fideÙËÓ1·Ú¯È΋
  ËÌÂÚÔÌËÓ›·
  ·ÁÔÚ¿˜.
  ÚÔ˚fiÓ
  ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ›
  Î·È ·Ó
  de fabrico
  de·Ô‰ÂȯÙ›
  um
  período
  usoÂÚ›Ô‰Ô
  correto
  normal
  ano
  partir
  da
  data
  da
  compra
  do
  mesmo.
  ‰È¿ÚÎÂÈ·
  ÂÁÁ‡ËÛ˘
  ÙÔ˘ aÂÓfi˜
  (1) ¤ÙÔ˘˜.
  ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο
  ¤ÍÔ‰·
  ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó
  ÙÔÓ
  ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
  ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›
  ¯ˆÚ›˜dentro
  ¯Ú¤ˆÛË ·Ó
  fiÙÈ Â›Ó·È
  ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi
  ̤۷
  ÛÙËde
  Este produto
  será substituído
  qualquer
  encargo FOR
  no ALL.
  caso
  ter ‰ÂÓ
  sido
  comprovada
  qualquer
  dentro
  do período
  οÙÔ¯Ô.
  ∆· ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
  ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË sem
  UNIVERSAL
  ELECTRONICS/ONE
  ∏ ÂÁÁ‡ËÛË
  ηχÙÂÈ
  ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
  Ô˘avaria
  ÚÔηÏ›ٷÈ
  ·fi ÚÔ˚fiÓÙ·

  de 1anoÔ˘
  e após
  o seu retorno
  (custosELECTRONICS/ONE
  de envio da responsabilidade
  do consumidor
  ) dentro
  deste mesmo
  Esta
  ˘ËÚÂۛ˜
  ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
  ·fi ÙË UNIVERSAL
  FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó
  ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË
  ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
  Û‡Ìʈӷprazo.
  Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
  garantia
  não
  cobre
  de cartão,
  caixas
  pilhas, ouÂÈÛ΢·ÛÙ›
  outros itens
  usados
  em
  com
  este produto.
  Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
  fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
  ¤¯ÂÈ,ÌÂÙ·ÔÈËı›/
  ·fi ¿ÏÏÔ˘˜
  Î·È fi¯È
  ·ficonjunto
  ÙË UNIVERSAL
  ELECTRONICS/ONE
  FOR ALL ‹ ·Ó
  ¯Ú‹Ûˆ˜.
  ∞˘Ùfi
  ÈÛ¯‡ÂÈ
  Â›Û˘embalagens
  Qualquer
  outra
  obrigação
  para além·Ì¤ÏÂÈ·,
  daquela
  não será
  tida
  em consideração.
  Para obter
  o serviço
  ÙÔ
  Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È
  Û ·Ù‡¯ËÌ·,
  η΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË,
  η΋ acima
  ÂÊ·ÚÌÔÁ‹,descrita
  η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË,
  η΋
  ‰È·Ù‹ÚËÛË,
  ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË,
  ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi,
  Ê˘ÛÈΤ˜de
  garantia durante
  destinado
  e para
  mais
  contacte-nos
  no número
  mencionado
  na página
  ¤¯ÂÙ ˘’
  fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
  Ó· ¤¯ÂÙÂ
  ηٷÛÙÚÔʤ˜,
  η΋ ¯Ú‹ÛËo‹período
  ·ÚÔÛÂÍ›·..a°È·este
  Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ
  ÂÁÁ‡ËÛË
  service
  ÁÈ· ÙËinformações
  ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘
  ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·Î·ÏÒ
  do·fi‰ÂÈÍË
  Serviço·ÁÔÚ¿˜
  de Apoio
  ao Cliente.
  Por favor
  tome
  nota
  ser-lhe
  pedido
  o comprovativo
  de compra
  de forma
  a que
  ÙËÓ
  ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ
  ‰Èη›ˆÌ· service.
  ∞Ó ¤¯ÂÙÂ
  ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ
  ·˘Ùfique
  ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
  ÁÈ· áÏfiÁÔ˘˜
  Ô˘ ‰ÂÓ
  Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋
  Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
  ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·,
  possamos
  confi
  rmar
  a
  sua
  legitimidade
  para
  este
  serviço.
  Se
  você
  comprou
  este
  produto
  para
  propósitos
  que
  não ·˘Ù‹
  ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË
  estejam
  relacionados
  ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifique
  ‰ÂÓ
  ÂËÚ¿˙ÂÈ
  ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

  РУССКИЙ
  TÜRKÇE

  1.

  SUB - SUBTITLES
  Undertekster / Teksting / Undertextning / Tekstitys / Υπότιτλοι / Субтитры / Alt yazılar

  2.

  AV INPUT
  AV-indgang / AV-inngang / AV-ingång / AV-tulo / Είσοδος AV / Источник аудио- и видеосигнала / AV Giriş

  3.

  HOME
  Menuen Home / Hjemmemenyen /Hemmenyn / Aloitusvalikon / Αρχικού μενού / основного меню

  4.

  GUIDE
  Menuen Browse / Bla gjennom-menyen / Navigeringsmenyn / Selausvalikon / μενού Αναζήτηση / меню обзора

  5.

  AMBILIGHT
  Menuen Experience / Innstillingsmenyen / Upplevelsemenyn / Avaaminen ja sulkeminen / μενού Εμπειρία / меню
  проводника

  a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.

  УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА (ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/EC)

  DANSK - BORTSKAFFELSE AF PRODUKT (EU-DIREKTIV 2002/96/EF)

  Symbolet med den overstregede skraldespand garanterer, at dette produkt er fremstillet af kvalitetskomponenter, som kan
  bortskaffes og genbruges i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF. Smid venligst ikke dette produkt væk med dit almindelige
  husholdningsaffald, men undersøg mulighederne for lokalt at bortskaffe elektriske og elektroniske produkter separat, for
  at bortskaffe dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative effekter på miljøet og/eller
  menneskers helbred.

  BORTSKAFFELSE AF BATTERI (EU-DIREKTIV 2006/66/EF)

  Smid venligst ikke dine batterier væk med dit almindelige husholdningsaffald, men undersøg mulighederne for lokalt at
  bortskaffe batterier separat, for at bortskaffe dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative
  effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.
  Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør
  fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige
  købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti
  omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med
  produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota
  for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.
  Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du
  muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti
  påvirker ikke disse rettigheder.

  NORSK - KASTING AV PRODUKTET (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/96/EF)

  Det overkryssede søppeldunksymbolet på dette produktet sikrer at dette produktet er produsert med komponenter av høy
  kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes i samsvar med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF. Ikke kast dette
  produktet sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av elektriske og
  elektroniske produkter for å kaste dette produktet på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter
  på helse eller miljø.
  .

  KASTING AV BATTERIER (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/66/EF)

  Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av tomme
  batterier for å kaste dem på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter på helse eller miljø.
  UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved
  normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være
  defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen
  annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Vennligst merk at vi trenger
  gyldig kvittering fra forhandler.
  Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan
  ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse
  rettigheter.

  Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с
  использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии
  с европейской директивой 2002/96/EC. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его
  в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного
  воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

  6.

  FORMAT
  Picture Size / Bildgröße / Taille de l’image / Tamaño de imagen / Tamanho da imagem / imensione dell’immagine /
  Beeldgrootte

  7.

  SOUND
  Sound Mode / Soundmodus / Mode son / Modo de sonido / Modo de som / Modalità audio / Geluidsmodus

  УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК (ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/EC)

  Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных
  батареек. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.
  Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие
  дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного
  года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных
  выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства
  не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других
  наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются.
  Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для
  получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными
  с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что
  необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная
  гарантия не является соответствующим разрешением.

  8.

  PICTURE
  Picture Mode / Bildmodus / Mode image / Modo de imagen / Modo de imagem / Modalità immagine / Beeldmodus

  BATTERIETS AVFALLSHANTERING (EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC)

  Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att
  du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

  710313
  RDN 1060315

  Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på
  standby).
  Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en
  bag Tænd/sluk-knappen blinker to
  gange

  Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange

  2

  4

  2

  Peg mod TV'et og hold en af de
  taster, der ikke fungerer korrekt,
  nede. Fjernbetjeningen sender et
  signal hvert 3. sekund.
  Når den korrekte funktion vises på
  skærmen, skal du slippe tasten.

  Peg mod TV'et og hold en af de
  taster, der ikke fungerer korrekt,
  nede (fx HOME).

  Lütfen pillerinizi normal ev atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için
  elektrikli ve elektronik ürünlerin toplandıoğı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı
  üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.

  VELKOMMEN / VELKOMMEN / VÄLKOMMEN / TERVETULOA / ΚΆΛΩΣ
  ΟΡΙΣΆΤΕ / ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ / HOŞGELDINIZ

  Danmark

  Norge

  www.oneforall.com

  www.oneforall.com

  Sverige

  www.oneforall.com

  Ελληνική/Hellas/Greece
  2410 284800
  ofa@dtsa.gr
  www.dtsa.gr
  www.oneforall.com

  Русский/Russia

  +7 495 9270194
  service@rominox.ru
  www.barnsly.ru
  www.oneforall.com

  Fjernbetjeningen sender et andet Tænd/sluk-signal hvert 3. sekund.
  Slip TASTEN TÆND/SLUK, så snart TV'et slukkes.

  Fjernbetjeningen sender et signal
  hvert 3. sekund.
  Når den korrekte funktion vises på
  skærmen (i dette tilfælde HOME), skal
  du slippe tasten.

  LED'en blinker to gange. Prøv nu de resterende taster på fjernbetjeningen. Hvis de
  fungerer som på den originale fjernbetjening, er din fjernbetjening klar til brug.

  LED'en blinker to gange – din
  fjernbetjening er klar til brug

  Peg mod TV'et og hold TASTEN TÆND/SLUK nede, indtil tv'et slukkes.

  Suomi/Finland

  0800-9-0323
  Info@avkomponentti.fi
  www.avkomponentti.fi
  www.oneforall.com

  AFSLUT

  2xAAA

  Türkiye

  Hvis du oplever at nogle taster fortsat ikke fungerer som forventet,
  eller slet ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.

  FINISH

  www.oneforall.com

  5

  Placer den originale fjernbetjening
  på en plan overlade, pegende mod
  One For All-fjernbetjeningen.

  Tryk på den knap på den originale
  fjernbetjening, som du ønsker
  at indlære, fx tasten VOL+ på din
  AUDIO-enhed

  2

  6

  Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på standby).

  PİLİN BERTARAF EDİLMESİ (AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/EC)

  Släng inte batterierna i hushållsavfallet, utan avfallshantera dem i enlighet med lokala lagar och regler för batterier. Detta för
  att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.
  UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är
  felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan
  kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra
  enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

  Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på
  standby).
  Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en
  bag Tænd/sluk-knappen blinker to
  gange

  TÜRKÇE - ÜRÜN BERTARAF ETME (AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC)

  UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık
  süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti
  süresi içinde arızalı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi
  masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL’a aittir. Bu garanti
  UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün,
  kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu
  kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışın- daki kişilerce değiştirildiğinde
  / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj,
  uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da
  dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız
  olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz
  ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal
  haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

  1

  2 - 5 CM

  Bu ürün üstünde bulunan üzeri çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC uyarınca
  geri dönüştürülebilecek ve tekrar kullanılabilecek yüksek kaliteli bileşenler içerdiğini gösterir. Lütfen bu ürünü normal ev
  atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için elektrikli ve elektronik ürünlerin
  toplandıoğı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz
  etkileri önleyecektir
  .

  SVERIGE - PRODUKTENS AVFALLSHANTERING (EUROPEISKA DIREKTIV 2002/96/EC)

  Den överkryssade soptunnesymbolen på produkten visar att den här produkten är tillverkad med delar av hög kvalitet
  som kan återvinnas i enlighet med det Europeiska direktivet 2002/96/EC. Släng inte den här produkten i hushållsavfallet,
  utan avfallshantera enheten i enlighet med lokala lagar och regler för elektriska och elektriska produkter. Detta för att den
  negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.

  3

  LED'en blinker to gange. Prøv
  nu de resterende taster på
  fjernbetjeningen. Hvis de fungerer
  som på den originale fjernbetjening,
  er din fjernbetjening klar til brug.

  Indlæring:
  Hold GRØN + GUL nede, indtil LED'en
  blinker to gange

  To blink: OK. Gentag fra trin 4 for at
  fastlægge flere taster.
  Langt blink: Prøv igen fra trin 4.

  7
  3

  Tast 975
  LED'en blinker to gange.

  Hvis nogle af tasterne fortsat ikke
  fungerer, skal du gentage trin 3 og 4.
  Nå du har indlært alle de taster du
  har brug for, skal du trykke og holde
  OK-TASTEN nede i 3 sekunder. LED'en
  blinker to gange

  4

  Tryk på den tast på One For
  All-fjernbetjeningen, som du ønsker
  at indlære til, fx tasten VOL +

  AFSLUT

  AFSLUT

  AFSLUT

  SÅDAN SLETTES EN INDLÆRT FUNKTION

  1. Hold GRØN + GUL nede, indtil LED'en blinker to gange.

  Hvis du oplever at nogle taster
  fortsat ikke fungerer som forventet,
  eller slet ikke fungerer, skal du
  fortsætte til næste trin.

  2. TAST 976.
  3. Tryk to gange på tasten for at nulstille.
  LED'en blinker to gange, og tasten vender tilbage til sin oprindelige funktion

  Universal Electronics BV –
  Europe & International
  P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
  The Netherlands

  Bare test et par av knappene etter at du har satt inn batteriene. Fungerer de, er
  fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke følger du de neste trinnene:

  SVENSKA - STEG 1: STÄLLA IN TEVEN

  STEG 2: OM STEG 1 INTE FUNGERAR SOM DET SKA

  INLÄRNING

  FUNGERER IKKE ENKELTE KNAPPER SOM VENTET?

  START: LÆRE FJERNKONTROLLEN EN NY FUNKSJON

  DE FLESTA NYARE PHILIPS TV BÖR FUNGERA DIREKT.

  FUNGERAR EN DEL KNAPPAR INTE SOM DE SKA?

  BÖRJA: LÄR FJÄRRKONTROLLEN EN NY FUNKTION

  Hvis enkelte knapper ikke fungerer som ventet (eller ikke i det hele tatt), fortsetter
  du til neste trinn.

  One For All-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra den originale
  (fungerende) fjernkontrollen.

  Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är
  fjärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:

  Om du upptäcker att några knappar inte fungerar som de ska (eller inte alls) ska du
  gå till nästa steg.

  Du kan lära universalfjärrkontrollen valfri funktion från den ursprungliga
  (fungerande) fjärrkontrollen.

  1

  1

  1

  3

  1

  1

  LÆRING

  5

  3

  1

  2 - 5 CM

  Plasser den originale fjernkontrollen
  på en plan overflate og slik
  at den peker mot One For
  All-fjernkontrollen.
  Sørg for at TV-en er slått på (ikke i
  standby).
  Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak
  på/av-knappen blinker to ganger

  Sørg for at TV-en er slått på (ikke i
  standby).
  Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak
  på/av-knappen blinker to ganger

  2

  Trykk på knappen på den originale
  fjernkontrollen du vil lære noe fra, for
  eksempel VOL + for lydenheten din

  6

  Kontrollera att teven är påslagen
  (och inte i vänteläge).
  Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills
  lysdioden i strömbrytaren blinkar
  två gånger.

  Kontrollera att teven är påslagen
  (och inte i vänteläge).
  Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills
  lysdioden i strömbrytaren blinkar
  två gånger.

  2

  4

  2

  4

  Rett fjernkontrollen mot TV-en,
  og hold nede en av knappene
  som ikke fungerer som de skal.
  Fjernkontrollen sender et signal
  hvert 3. sekund.
  Slipp knappen når den riktige
  funksjonen vises på skjermen.
  Rett fjernkontrollen mot TV-en, og
  hold nede en av knappene som ikke
  fungerer som de skal (for eksempel
  HOME).

  Fjernkontrollen sender et annet på/av-signal hvert 3. sekund
  Slipp PÅ/AV-KNAPPEN straks TV-en slås av.

  Fjernkontrollen sender et signal
  hvert 3. sekund.
  Slipp knappen når den riktige
  funksjonen vises på skjermen (i dette
  tilfellet HOME).

  Lampen blinker to ganger. Nå tester du resten av knappene på fjernkontrollen. Hvis
  de fungerer på samme måte som på den originale, er fjernkontrollen klar til bruk.

  Lampen blinker to ganger, og
  fjernkontrollen er klar til bruk

  AVSLUTT

  AVSLUTT

  Hvis noen av knappene fremdeles ikke fungerer som de skal
  (eller ikke i det hele tatt), fortsetter du til neste trinn.

  Hvis noen av knappene fremdeles ikke
  fungerer som de skal (eller ikke i det
  hele tatt), fortsetter du til neste trinn.

  Lampen blinker to ganger. Nå
  tester du resten av knappene på
  fjernkontrollen. Hvis de fungerer på
  samme måte som på den originale,
  er fjernkontrollen klar til bruk.
  Hvis noen av knappene fremdeles
  ikke fungerer som de skal, gjentar du
  trinn 3 og 4.

  Læring:
  Hold nede GRØNN + GUL til lampen
  blinker to ganger

  To blink: OK. Gjenta fra trinn 4 hvis du
  vil lære bort flere knapper.
  Langt blink: prøv på nytt fra trinn 4.

  Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills lysdioden i strömbrytaren blinkar två gånger.

  2

  Peka mot teven och håll en av
  knapparna som inte fungerar korrekt
  nedtryckt. Fjärrkontrollen skickar en
  signal var tredje sekund.
  Släpp knappen när rätt funktion
  visas på skärmen.

  7
  3

  Peka mot teven och håll en av
  knapparna som inte fungerar korrekt
  nedtryckt (t.ex. HOME).

  Tast inn 975
  Lampen blinker to ganger.
  Peka mot teven och håll STRÖMBRYTAREN nedtryckt tills teven stängs av.
  4

  Når du har lært fjernkontrollen alle
  de nødvendige knappene, holder
  du nede OK-KNAPPEN i tre sekunder.
  Lampen blinker to ganger.

  Trykk på knappen på One For
  All-fjernkontrollen du vil lære opp,
  for eksempel VOL +

  AVSLUTT

  AVSLUTT

  Fjärrkontrollen skickar en ny strömsignal var tredje sekund.
  Så snart teven stängts av ska du släppa upp STRÖMBRYTAREN.
  Lysdioden blinkar två gånger. Testa nu resten av knapparna på fjärrkontrollen,
  om de fungerar på samma sätt som för den ursprungliga fjärrkontrollen är
  fjärrkontrollen klar för att användas.

  Fjärrkontrollen skickar en signal var
  tredje sekund.
  Släpp knappen när rätt funktion
  visas på skärmen (HOME i det här
  fallet).

  1. Hold nede GRØNN + GUL til lampen blinker to ganger.
  2. TAST INN 976.
  3. Trykk to ganger på knappen du vil tilbakestille.
  Lampen blinker to ganger, og knappen får tilbake sin opprinnelige funksjon.

  Lysdioden blinkar två gånger.
  Testa nu resten av knapparna på
  fjärrkontrollen, om de fungerar
  på samma sätt som för den
  ursprungliga fjärrkontrollen är
  fjärrkontrollen klar för att användas.
  Om du fortfarande upptäcker några
  knappar som inte fungerar ska du
  upprepa steg 3 och 4.

  Lysdioden blinkar två gånger –
  fjärrkontrollen är klar att användas.

  AVSLUTA

  AVSLUTA

  Om du upptäcker några knappar som fortfarande inte fungerar
  som de ska (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.

  Om du upptäcker några knappar som
  fortfarande inte fungerar som de ska
  (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.

  SLIK SLETTER DU EN LÆRT FUNKSJON

  Philips Remote DK_NO_SE_FIN_GR_RUS_TUR_710313.indd 1

  Placera den ursprungliga
  fjärrkontrollen mot One For
  All-fjärrkontrollen på en plan yta.

  Tryck på den knapp på den
  ursprungliga fjärrkontrollen som du
  vill lära ut, till exempel: knappen VOL
  + på AUDIO-enheten.

  2

  6

  Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).

  2

  Rett fjernkontrollen mot TV-en, og hold nede PÅ/AV-KNAPPEN til TV-en slås av.

  5

  2 - 5 CM

  Sørg for at TV-en er slått på (ikke i standby).
  Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak på/av-knappen blinker to ganger

  2 - 5 CM

  SKAL FUNGERE MED DE FLESTE NYERE TVER FRA PHILIPS UMIDDELBART.

  TRINN 2: HVIS TRINN 1 IKKE FUNGERER SOM VENTET

  2 - 5 CM

  NORSK - TRINN 1: SETTE OPP TV-EN

  Lära:
  Håll GRÖN + GUL knapp nedtryckt tills
  lysdioden blinkar två gånger.

  Två blinkningar: ok. Upprepa från
  steg 4 om fler knappar ska läras
  funktioner.
  Lång blinkning: försök igen från steg 4.

  7
  3

  Tryck 975.
  Lysdioden blinkar två gånger.

  4

  När du har lärt in alla knappar du
  behöver trycker du på OK-KNAPPEN
  och den nedtryckt i tre sekunder.
  Lysdioden blinkar två gånger.

  Tryck på den knapp på One For
  All-fjärrkontrollen som du vill lära
  något, till exempel knappen VOL +.

  AVSLUTA

  AVSLUTA

  SÅ HÄR TAR DU BORT EN INLÄRD FUNKTION
  1. Håll GRÖN + GUL knapp nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
  2. TRYCK 976.
  3. Tryck på knappen som du vill återställa två gånger.
  Lysdioden blinkar två gånger och knappen går tillbaka till sin ursprungliga funktion.

  05-03-15 14:40 • Page 2

  Kun olet asettanut paristot, kokeile muutamaa painiketta. Jos ne toimivat,
  kaukosäädin on valmis. Ellei näin ole, jatka seuraaviin vaiheisiin:

  ΕΛΛΗΝΙΚΆ - ΒΉΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

  TOIMIVATKO KAIKKI PAINIKKEET ODOTETUSTI?

  ALOITA: OPETA KAUKOSÄÄTIMELLE JOKIN UUSI TOIMINTO

  Jos jotkin painikkeet toimivat väärin tai eivät toimi lainkaan, jatka seuraavaan
  vaiheeseen.

  One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa alkuperäisen (toimivan)
  kaukosäätimen toiminnon.

  3

  1

  1

  OPETTAMINEN

  1

  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΝΈΕΣ ΤΗΛΕΟΡΆΣΕΙΣ ΤΗΣ
  PHILIPS ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ.
  Αφού τοποθετήσετε μπαταρίες, αρκεί να ελέγξετε μερικά από τα πλήκτρα και,
  αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο. Σε αντίθετη περίπτωση,
  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  ΒΉΜΑ 2: ΑΝ ΤΟ ΒΉΜΑ 1 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΌΠΩΣ ΑΝΑΜΈΝΑΤΕ

  ΜΆΘΗΣΗ

  ΜΉΠΩΣ ΚΆΠΟΙΑ ΠΛΉΚΤΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΜΈΝΑΤΕ;

  ΈΝΑΡΞΗ: ΜΆΘΕΤΕ ΜΙΑ ΝΈΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΌ ΣΑΣ

  Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένατε (ή ότι δεν
  λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

  Το τηλεχειριστήριό σας One For All μπορεί να μάθει μια λειτουργία από το αρχικό
  σας τηλεχειριστήριο (που λειτουργεί).

  3

  1

  5

  2 - 5 CM

  SUURIMMAN OSAN UUSISTA PHILIPSTELEVISIOISTA PITÄISI TOIMIA SUORAAN.

  VAIHE 2: JOS VAIHE 1 EI TOIMI ODOTETUSTI

  2 - 5 CM

  SUOMI - VAIHE 1: TEE TELEVISION ASETUKSET

  1

  5

  1
  2 - 5 CM

  2 - 5 CM

  Varmista, että televisiosi on päällä (ei
  valmiustilassa).
  Paina PUNAINEN + SININEN -painikkeita,
  kunnes virtapainikkeen takana oleva
  merkkivalo välähtää kahdesti

  Varmista, että televisiosi on päällä (ei
  valmiustilassa).
  Paina PUNAINEN + SININEN -painikkeita,
  kunnes virtapainikkeen takana oleva
  merkkivalo välähtää kahdesti

  Aseta alkuperäinen kaukosäädin
  tasaiselle pinnalle ja suuntaa se One
  For All -kaukosäädintä kohti.

  Paina sitä alkuperäisen
  kaukosäätimen painiketta, jonka
  haluat opettaa uudelle säätimelle,
  esimerkiksi AUDIO-laitteen VOL +
  -painiketta.

  2

  6

  2

  4
  Opettaminen:
  Paina VIHREÄ + KELTAINEN -painikkeita,
  kunnes merkkivalo välähtää kahdesti

  2

  Osoita kohti televisiota ja pidä
  painettuna jotain painiketta, joka ei
  toimi oikein. Kaukosäädin lähettää
  signaalin 3 sekunnin välein.
  Kun oikea toiminto näkyy
  kuvaruudussa, vapauta painike.
  Osoita kohti televisiota ja pidä
  painettuna jotain painiketta, joka ei
  toimi oikein (esimerkiksi HOME).

  Osoita kohti televisiota ja pidä VIRTAPAINIKETTA painettuna, kunnes televisio sammuu.
  Kaukosäädin lähettää eri virtasignaalin 3 sekunnin välein.
  Kun televisio sammuu, vapauta VIRTAPAINIKE.
  Merkkivalo välähtää kahdesti. Kokeile nyt kaukosäätimen muita painikkeita. Jos ne
  toimivat alkuperäisen kaukosäätimen tavoin, kaukosäätimesi on käyttövalmis.

  Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας
  είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή).
  Κρατήστε πατημένα τα ΚΌΚΚΙΝΟ
  + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να
  αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή
  ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο
  τροφοδοσίας

  2

  4

  Kaukosäädin lähettää signaalin 3
  sekunnin välein.
  Kun oikea toiminto näkyy
  kuvaruudussa (tässä tapauksessa
  HOME), vapauta painike.

  VALMIS

  Jos kaikki painikkeet eivät vieläkään toimi odotetusti (tai
  ollenkaan), jatka seuraavaan vaiheeseen.

  Jos kaikki painikkeet eivät vieläkään
  toimi odotetusti (tai ollenkaan),
  jatka seuraavaan vaiheeseen.

  Kaksi välähdystä: OK. Jos haluat
  opettaa säätimelle muita painikkeita,
  toista vaiheet kohdasta 4 eteenpäin.
  Pitkä välähdys: yritä uudelleen alkaen
  vaiheesta 4.

  Κρατήστε πατημένα τα ΚΌΚΚΙΝΟ + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η
  φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας

  2
  7

  Merkkivalo välähtää kahdesti.
  Kokeile nyt kaukosäätimen muita
  painikkeita. Jos ne toimivat
  alkuperäisen kaukosäätimen tavoin,
  kaukosäätimesi on käyttövalmis.
  Jos kaukosäätimessä edelleen on
  toimimattomia painikkeita, toista
  vaiheet 3 ja 4.

  3

  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την
  τηλεόραση και κρατήστε πατημένο
  ένα από τα πλήκτρα που δεν
  λειτουργούν σωστά (για παράδειγμα,
  το πλήκτρο HOME).

  Paina numerosarjaa 975.
  Merkkivalo välähtää kahdesti.

  Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει ένα
  σήμα κάθε 3 δευτερόλεπτα.
  Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η
  σωστή λειτουργία (σε αυτή την
  περίπτωση η λειτουργία HOME),
  αφήστε το πλήκτρο.

  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το
  ΠΛΉΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ, μέχρι να σβήσει η τηλεόραση.
  Kun olet opettanut säätimelle
  kaikki tarvittavat painikkeet, pidä
  OK-PAINIKETTA painettuna 3 sekunnin
  ajan. Merkkivalo välähtää kahdesti

  4

  Merkkivalo välähtää kahdesti kaukosäädin on käyttövalmis

  VALMIS

  Paina sitä One For All
  -kaukosäätimen painiketta, jolle
  haluat opettaa jonkin toiminnon,
  esimerkiksi VOL + -painiketta.

  Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει διαφορετικό σήμα πλήκτρου τροφοδοσίας κάθε 3
  δευτερόλεπτα
  Μόλις σβήσει η τηλεόραση, αφήστε το ΠΛΉΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ.
  Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές. Και τώρα δοκιμάστε τα υπόλοιπα πλήκτρα
  στο τηλεχειριστήριο, αν λειτουργούν όπως το αρχικό τηλεχειριστήριο. Το
  τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση.

  VALMIS

  VALMIS

  1. Pidä VIHREÄ + KELTAINEN -painikkeita painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.
  2. PAINA NUMEROSARJAA 976.

  Το LED θα αναβοσβήσει δύο
  φορές - το
  τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο
  για χρήση

  ΤΈΛΟΣ

  ΤΈΛΟΣ

  Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμένατε
  (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου), συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

  Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα πλήκτρα
  δεν λειτουργούν όπως αναμένατε
  (ή ότι δεν λειτουργούν καθόλου),
  συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

  OPITUN TOIMINNON POISTAMINEN
  3. Paina nollattavaa painiketta kahdesti.

  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς
  την τηλεόραση και κρατήστε
  πατημένο ένα από τα πλήκτρα
  που δεν λειτουργούν σωστά. Το
  τηλεχειριστήριο θα στέλνει ένα σήμα
  κάθε 3 δευτερόλεπτα.
  Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η
  σωστή λειτουργία, αφήστε το
  πλήκτρο.
  Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
  Και τώρα δοκιμάστε τα υπόλοιπα
  πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο,
  αν λειτουργούν όπως το αρχικό
  τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριό
  σας είναι έτοιμο για χρήση.
  Αν υπάρχουν ακόμα κάποια πλήκτρα
  που δεν λειτουργούν σωστά,
  επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

  ЭТАП 2: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕВЕРНО НАСТРОИЛОСЬ НА ЭТАПЕ 1? НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ
  НЕКОТОРЫЕ КЛАВИШИ РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНО?

  НАЧАЛО. НАСТРОЙКА НОВЫХ ФУНКЦИЙ НА ПУЛЬТЕ

  Если некоторые клавиши работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к
  следующему этапу.

  One For All может выполнять функции других пультов ДУ.

  3

  1

  Για μάθηση:
  Κρατήστε πατημένα τα ΠΡΑΣΙΝΟ
  + ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρα, μέχρι να
  αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή
  ένδειξη LED

  Δύο αναβοσβησίματα: OK. Επαναλάβετε
  από το βήμα 4 για εκμάθηση τυχόν
  επιπλέον πλήκτρων.
  Παρατεταμένο αναβοσβήσιμο:
  Προσπαθήστε ξανά, από το βήμα 4.

  7
  3

  Πατήστε το 975
  Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
  Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση
  όσων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε
  και κρατήστε πατημένο το ΠΛΉΚΤΡΟ
  OK για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα
  αναβοσβήσει δύο φορές

  4

  ΤΈΛΟΣ

  ΤΈΛΟΣ

  ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
  1. Κρατήστε πατημένα τα ΠΡΑΣΙΝΟ + ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσβήσουν δύο φορές οι
  φωτεινές ενδείξεις LED.
  2. ΠΑΤΉΣΤΕ ΤΟ 976.
  3. Πατήστε το πλήκτρο για να γίνει επαναφορά δύο φορές.
  Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα επανέλθει στην αρχική λειτουργία

  TÜRKÇE - ADIM 1: TELEVİZYONUNUZU AYARLAMA

  DAHA YENI PHILIPS TELEVIZYONLARIN
  ÇOĞU DOĞRUDAN ÇALIŞMALIDIR.

  ADIM 2: ADIM 1 BEKLENDIĞI GIBI ÇALIŞMAZSA

  ÖĞRENME

  BAZI TUŞLAR BEKLENEN ŞEKILDE ÇALIŞMIYOR MU?
  Bazı tuşlarrın beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç çalışmadığını) fark ederseniz
  sonraki adım ile devam edin.

  Pilleri taktıktan sonra tuşlardan bazılarını deneyin, çalışıyorlarsa uzaktan kumandanız
  hazırdır. Aksi durumda sonraki adımlarla devam edin:
  1

  1

  6

  3

  1

  5

  2 - 5 CM

  Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов
  к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.

  2 - 5 CM

  С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ PHILIPS
  УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.

  2

  Πατήστε στο τηλεχειριστήριο One
  For All το πλήκτρο στο οποίο θέλετε
  να γίνει η εκμάθηση, για παράδειγμα
  το πλήκτρο VOL +

  Merkkivalo välähtää kahdesti ja painikkeeseen palautuu sen alkuperäinen toiminto

  РУССКИЙ - ЭТАП 1: НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

  Πατήστε στο αρχικό τηλεχειριστήριο
  το πλήκτρο του οποίου θέλετε να
  γίνει η εκμάθηση, για παράδειγμα
  το πλήκτρο VOL + της συσκευής σας
  AUDIO

  Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή).

  Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmiustilassa).
  Paina PUNAINEN + SININEN -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva
  merkkivalo välähtää kahdesti

  Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας
  είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή).
  Κρατήστε πατημένα τα ΚΌΚΚΙΝΟ
  + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να
  αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή
  ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο
  τροφοδοσίας

  Τοποθετήστε το αρχικό
  τηλεχειριστήριο ώστε να κοιτά το
  τηλεχειριστήριο One For All, επάνω
  σε μια επίπεδη επιφάνεια.

  BAŞLAT: UZAKTAN KUMANDANIZA
  YENI FONKSIYON ÖĞRETME
  One For All uzaktan kumandanız orijinal (çalışan) kumandanızın tüm fonksiyonlarını
  öğrenebilir.

  1

  5

  1
  2 - 5 CM

  2 - 5 CM

  Положите старый пульт на ровную
  поверхность лицевой стороной к One
  For All.
  Убедитесь в том, что телевизор включен
  (не находится в режиме ожидания).
  Нажмите и удерживайте КРАСНУЮ И
  СИНЮЮ клавиши, пока индикатор рядом с
  кнопкой питания не мигнет дважды.

  Убедитесь в том, что телевизор включен
  (не находится в режиме ожидания).
  Нажмите и удерживайте КРАСНУЮ И
  СИНЮЮ клавиши, пока индикатор рядом с
  кнопкой питания не мигнет дважды.

  2

  2

  4
  Настройка функций.
  Нажмите и удерживайте ЗЕЛЕНУЮ И
  ЖЕЛТУЮ клавиши, пока индикатор не
  мигнет дважды.

  2

  6

  Наведите пульт на телевизор и
  удерживайте одну из неправильно
  работающих клавиш, например HOME
  (Меню).

  Пульт посылает различные сигналы отключения питания каждые три секунды.
  Как только телевизор выключится, отпустите КНОПКУ ПИТАНИЯ.

  Пульт посылает сигнал каждые три
  секунды.
  После того как нужная функция (в
  данном случае HOME (Меню) отобразится
  на экране, отпустите клавишу.

  Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на
  старом пульте, то прибор готов к использованию.

  Индикатор мигнет дважды.
  Ваш пульт готов к использованию.

  Двойное мигание: процедура выполнена.
  Повторите описанные действия, начиная с
  этапа 4, для всех нужных клавиш.
  Длинное мигание: повторите описанные
  действия, начиная с этапа 4.

  ЗАВЕРШЕНИЕ

  Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или
  не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

  Если некоторые клавиши по-прежнему
  работают неправильно (или не работают
  вообще), перейдите к следующему этапу.

  2

  TV'ye yöneltin ve doğru şekilde
  çalışmayan tuşlardan birine basın.
  Uzaktan kumanda 3 saniyede bir
  sinyal gönderecektir.
  Ekranda doğru fonksiyon
  göründüğünde tuşu bırakın.

  3

  Индикатор мигнет дважды. Проверьте
  остальные клавиши. Если все они
  работают, как на старом пульте, то
  прибор готов к использованию.

  TV'ye yöneltin ve doğru şekilde
  çalışmayan tuşlardan birine basın
  (örneğin HOME).

  Нажмите 975
  Индикатор мигнет дважды.

  TV'ye doğru tutun ve TV kapanana kadar GÜÇ TUŞUNU basılı tutun.

  Если некоторые клавиши по-прежнему
  не работают, повторите этапы 3 и 4.
  4

  Настроив все нужные функции, нажмите
  клавишу ОК и удерживайте ее в течение
  3 секунд. Индикатор мигнет дважды.

  ЗАВЕРШЕНИЕ

  ЗАВЕРШЕНИЕ

  Uzaktan kumanda 3 saniyede bir Güç sinyali gönderecektir.
  TV kapanır kapanmaz GÜÇ TUŞUNU bırakın.
  LED iki kez yanıp söner. Şimdi uzaktan kumanda üzerindeki kalan tuşları test edin,
  orijinal kumandanızdakiler gibi çalışırlarsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır.

  Uzaktan kumanda 3 saniyede bir
  sinyal gönderecektir.
  Ekranda doğru fonksiyon
  göründüğünde (bu durumda HOME)
  tuşu bırakın.

  1.

  Нажмите и удерживайте ЗЕЛЕНУЮ И ЖЕЛТУЮ клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.

  2.

  НАЖМИТЕ 976.

  3.

  Дважды нажмите клавишу, функцию которой нужно сбросить.

  Индикатор мигнет дважды, и клавише будет назначена исходная функция.

  LED iki kez yanıp söner. Şimdi
  uzaktan kumanda üzerindeki
  kalan tuşları test edin, orijinal
  kumandanızdakiler gibi çalışırlarsa
  uzaktan kumandanız kullanıma
  hazırdır.
  Bazı tuşların hala çalışmadığını
  fark ederseniz, 3. ve 4. adımları
  tekrarlayın.

  LED iki kez yanıp söner.
  Uzaktan kumandanız kullanıma
  hazırdır

  BITIR

  BITIR

  Bazı tuşların hala beklenen şekilde çalışmadığını (ya da hiç
  çalışmadığını) fark ederseniz sonraki adım ile devam edin.

  Bazı tuşların hala beklenen
  şekilde çalışmadığını (ya da hiç
  çalışmadığını) fark ederseniz
  sonraki adım ile devam edin.

  УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ

  Philips Remote DK_NO_SE_FIN_GR_RUS_TUR_710313.indd 2

  Televizyonun açık olduğundan emin
  olun (bekleme modu değil).
  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez
  yanıp sönene kadar KIRMIZI + MAVI
  tuşları basılı tutun

  Orijinal uzaktan kumanda üzerinde
  öğrenmek istediğiniz tuşa basın,
  Örneğin: SES Cihazınızın VOL + tuşu

  2

  6

  4

  2

  Нажмите клавишу на пульте One For
  All, на котором нужно настроить новые
  функции, например VOL + (Громк. +).

  ЗАВЕРШЕНИЕ

  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar KIRMIZI + MAVI tuşları basılı
  tutun

  7

  Наведите пульт на телевизор и
  удерживайте одну из неправильно
  работающих клавиш. Пульт посылает
  сигнал каждые три секунды.
  После того как нужная функция
  отобразится на экране, отпустите
  клавишу.

  Наведите пульт на телевизор и удерживайте КНОПКУ ПИТАНИЯ, пока телевизор не выключится.

  Televizyonun açık olduğundan emin
  olun (bekleme modu değil).
  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez
  yanıp sönene kadar KIRMIZI + MAVI
  tuşları basılı tutun

  Orijinal uzaktan kumandayı düz bir
  zemin üzerinde One For All uzaktan
  kumandanın kaşrısına koyun.

  Televizyonun açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).

  Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания).
  Нажмите и удерживайте КРАСНУЮ И СИНЮЮ клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания
  не мигнет дважды.

  Нажмите клавишу на старом пульте,
  функцию которой нужно настроить на
  новом, например VOL + (Громк. +) на
  пульте аудиоустройства.

  Öğrenmek için:
  LED iki kez yanıp sönene kadar YEŞİL
  + SARI tulşları basılı tutun

  İki kez yanıp sönme: tamam. Öğrenilecek
  diğer tuşlar için 4. adımdan sonrasını
  tekrarlayın.
  uzun yanıp sönme: 4. adımdan itibaren
  tekrar deneyin.

  7
  3

  975 basın
  LED iki kez yanıp söner.

  4

  İhtiyacınız olan tüm tuşları
  öğrendiğinizde, OK TUŞUNU 3 saniye
  basılı tutun. LED iki kez yanıp söner.

  One For All uzaktan kumanda
  üzerinde öğrenmek istediğiniz tuşa
  basın, Örneğin: VOL + tuşu

  BITIR

  BITIR

  ÖĞRENİLMİŞ BİR FONKSİYON NASIL SİLİNİR
  1. LED iki kere yanıp kadar YEŞİL + SARI düğmeye tutun.
  2. 976 BASIN.
  3. Sıfırlanacak tuşa iki kez basın.
  LED iki kez yanıp söner ve tuş orijinal fonksiyonuna geri döner.

  05-03-15 14:40


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für One for All URC 1913 - Philips wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von One for All URC 1913 - Philips in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von One for All URC 1913 - Philips

One for All URC 1913 - Philips Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info