Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL
1
INLEIDING
Dank u dat u gekozen hebt voor het Oregon ScientificTM
Jumbo Weerstation (BAR283). Dit krachtige apparaat
verenigt tijdmeting, weersverwachting, binnen- en
buitentemperatuur in één apparaat.
In deze doos zal U vinden:
Hoofdtoestel (BAR283)
Afstandssensor (RTHR328N)
Batterijen Hoofdtoestel, 4 x UM-3 (AA) 1.5V
Batterijen Afstandssensor, 2 x UM-3 (AA) 1.5V
OPMERKING De THGR328N (5-Kanaals) en THGR228N
(3-Kanaals) draadloze sensoren zijn ook compatibel met
dit weerstation. Wanneer U de THGR328N sensor
aankoopt, zal de vochtigheid peiling niet weergegeven
worden op de BAR289. Bijkomende sensoren worden
apart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdeler te
contacteren voor meer informatie.
Hou deze handleiding binnen handbereik wanneer U
uw nieuw product gebruikt. Het bevat praktische stap-
voor-stap instructies, alsook technische specificaties en
waarschuwingen die U dient te weten.
Jumbo Weerstation
Model: BAR283
Gebruikershandleiding
INHOUD
Inleiding ..................................................................... 1
Product Overzicht ..................................................... 2
Vooraanzicht .......................................................... 2
Achteraanzicht ....................................................... 2
LCD Scherm ................................................... 2
Afstandssensor (RTHR328N) - Vooraanzicht ........ 3
Afstandssensor (RTHR328N) - Achteraanzicht ...... 3
Afstandssensor (RTHR328N) - LCD Scherm ......... 3
Hoe te Beginnen ....................................................... 3
Batterijen ................................................................ 3
Afstandssensor (RTHR328N) .................................. 3
De Sensor Opstellen .............................................. 4
Sensor Data Transmissie ....................................... 4
Het Sensor Kanaal kiezen ...................................... 4
De Sensor Zoeken ................................................. 4
Klok en Kalender ...................................................... 4
Radiogestuurde Klok .............................................. 5
De Radiogestuurde Klok AAN / UIT schakelen ...... 5
De Klok Instellen .................................................... 5
De Klokweergave Veranderen ............................... 5
Uursignaal .............................................................. 6
Wekker ....................................................................... 6
De Wekker Instellingen Bekijken ............................ 6
De Wekker Instellen ............................................... 6
De Wekker Inschakelen ......................................... 6
De Wekker Stilzetten .............................................. 6
Weersvoorspelling ................................................... 6
Weersvoorspelling Iconen ...................................... 6
Temperatuur .............................................................. 6
Maximum / Minimum Gegevens ............................. 6
De Meeteenheid Kiezen ......................................... 7
Schermverlichting .................................................... 7
Het Systeem Resetten .............................................. 7
Veiligheid en Onderhoud ......................................... 7
Waarschuwingen ...................................................... 7
Probleemgids ............................................................ 7
Specificaties .............................................................. 7
Over Oregon Scientific ............................................. 8
EU-Conformiteits Verklaring ................................... 8
BAR283_NL.indd 1 3/17/06 6:44:59 PM
P/N: 086L004374-016_NL REV1
1/8
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NLJumbo WeerstationModel: BAR283INLEIDINGDank u dat u gekozen hebt voor het Oregon ScienticTMJumbo Weerstation (BAR283). Dit krachtige apparaatverenigt tijdmeting, weersverwachting, binnen- enbuitentemperatuur in n apparaat.GebruikershandleidingINHOUDIn deze doos zal U vinden:Inleiding ..................................................................... 1Product Overzicht..................................................... 2 Hoofdtoestel (BAR283)Vooraanzicht .......................................................... 2 Afstandssensor (RTHR328N)Achteraanzicht ....................................................... 2 Batterijen Hoofdtoestel, 4 x UM-3 (AA) 1.5VLCD Scherm ................................................... 2 Batterijen Afstandssensor, 2 x UM-3 (AA) 1.5VAfstandssensor (RTHR328N) - Vooraanzicht ........ 3Afstandssensor (RTHR328N) - Achteraanzicht ...... 3OPMERKING De THGR328N (5-Kanaals) en THGR228N(3-Kanaals) draadloze sensoren zijn ook compatibel metdit weerstation. Wanneer U de THGR328N sensoraankoopt, zal de vochtigheid peiling niet weergegevenworden op de BAR289. Bijkomende sensoren wordenapart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdeler tecontacteren voor meer informatie.Afstandssensor (RTHR328N) - LCD Scherm ......... 3Hoe te Beginnen ....................................................... 3Batterijen ................................................................ 3Afstandssensor (RTHR328N) .................................. 3De Sensor Opstellen .............................................. 4Sensor Data Transmissie ....................................... 4Hou deze handleiding binnen handbereik wanneer Uuw nieuw product gebruikt. Het bevat praktische stapvoor-stap instructies, alsook technische specicaties enwaarschuwingen die U dient te weten.Het Sensor Kanaal kiezen ...................................... 4De Sensor Zoeken ................................................. 4Klok en Kalender ...................................................... 4Radiogestuurde Klok .............................................. 5De Radiogestuurde Klok AAN / UIT schakelen ...... 5De Klok Instellen .................................................... 5De Klokweergave Veranderen ............................... 5Uursignaal .............................................................. 6Wekker ....................................................................... 6De Wekker Instellingen Bekijken ............................ 6De Wekker Instellen ............................................... 6De Wekker Inschakelen ......................................... 6De Wekker Stilzetten .............................................. 6Weersvoorspelling ................................................... 6Weersvoorspelling Iconen ...................................... 6Temperatuur .............................................................. 6Maximum / Minimum Gegevens ............................. 6De Meeteenheid Kiezen ......................................... 7Schermverlichting .................................................... 7Het Systeem Resetten .............................................. 7Veiligheid en Onderhoud ......................................... 7Waarschuwingen ...................................................... 7Probleemgids ............................................................ 7Specicaties.............................................................. 7Over Oregon Scientic............................................. 8EU-Conformiteits Verklaring ................................... 81BAR283_NL.indd 1P/N: 086L004374-016_NL REV11/83/17/06 6:44:59 PM
 • Page 2

  NLPRODUCT OVERZICHT1. Klok / Wekker / Kalender Veld: Radiogestuurde Klok; Wekker; KalenderVOORAANZICHT2. Binnentemperatuur Veld: Maximum, minimum,en huidige peilingen3. Weersvoorspelling Veld: GeanimeerdeWeersvoorspelling4. Buitentemperatuur Veld: Maximum, minimum,en huidige peilingen; sensorkanaal nummerKlok / Wekker / Kalender Veld121. CHANNEL: Verander de Afstandssensor Weergave2. MEMORY: Bekijk huidige, maximum en minimumtemperatuur peilingen.7833. MODE / LIGHT: Verander Instellingen / Weergave;Activeer Schermverlichting94564. LCD scherm1. Tijdzone Uurcalibratie5. ALARM: Bekijk de Wekker Status; Stel Wekker In2. Uur / datum / kalender6. UP / DOWN: Verhoog / Verlaag instelling;activeer / deactiveer radiogestuurde klok.3. Kanaal nummer 1-54. HF klok ontvangst5. Schermverlichting functie is uitgeschakeld (bij lagebatterij omstandigheden)6. Wekkerinstelling weergaveACHTERAANZICHT7. Wekker is ingeschakeld8. Lege Batterij-icoon voor Hoofdtoestel9. Uursignaal icoon1Binnentemperatuur Veld452136321. Uitsparing voor Muurbevestiging1. Binnentemperatuur - C / F2. Tafel Standaard2. Binnenshuis Icoon3. Batterijvak : Gebruikt 4 x UM-3 (AA) 1.5V3. MAX / MIN temperatuur4. RESET opening5. C / F toetsBuitentemperatuur Veld6. Ventilatie openingen31LCD SCHERM42131. Buitentemperatuur - C / F2. Kanaal Nummer (1-5) / ontvangst status3. Lege Batterij-icoon voor Afstandssensor24. MAX / MIN temperatuur42BAR283_NL.indd 2P/N: 086L004374-016_NL REV12/83/17/06 6:45:03 PM
 • Page 3

  NL1. OntvangstAFSTANDSSENSOR (RTHR328N) VOORAANZICHT2. Kanaal nummer (1-5)3. Lege batterij aanduiding4. Uur5. Temperatuur - C of F6. Temperatuur peiling1HOE TE BEGINNEN2BATTERIJENBatterijen worden meegeleverd met dit product: Hoofdtoestel34 x UM-3 (AA) 1,5V Draadloos Toestel 2 x UM-3 (AA) 1,5VPlaats de batterijen vr U het toestel de eerste keergebruikt, met de polariteit overeenkomend zoalsgellustreerd in het batterijvak. Voor de beste resultaten,plaats de batterijen eerst in de afstandssensor endan in het hoofdtoestel. Druk RESET na elke batterijvervanging.1. LCD scherm2. LED status aanduiding3. Ventilatie gleufAFSTANDSSENSOR (RTHR328N) ACHTERAANZICHTDe batterijen in het hoofdtoestel plaatsen:123456OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen.7toont wanneer de batterijen leeg zijn.TOESTEL81. Uitsparing voor Muurbevestiging2. CHANNEL schakelaar (1-5)LOCATIEHoofdtoestelKlok / Wekker / Kalender VeldAfstandssensorBuitentemperatuur VeldOPMERKING Voor een langere prestatie is hetaangeraden om voor dit toestel alkaline batterijen tegebruiken.3. RESET4. C / F5. SEARCH6. EU / UK radiosignaal formaat schakelaarAFSTANDSSENSOR (RTHR328N)7. BatterijvakDit product wordt geleverd met de RTHR328NAfstandssensor. Het hoofdtoestel kan data verzamelenvan maximum 5 sensoren.8. Uitklapbare StandaardAFSTANDSSENSOR (RTHR328N) LCD SCHERMDe THGR328N en THR228N sensoren zijn ookcompatibel met dit weerstation. (Bijkomende sensorenworden apart verkocht. Gelieve uw plaatselijke verdelerte contacteren voor meer informatie.)De RTHR328N Sensor verzamelt temperatuurpeilingenen signalen van officile tijdsinstanties voor deradiogestuurde klok.3BAR283_NL.indd 3P/N: 086L004374-016_NL REV13/83/17/06 6:45:07 PM
 • Page 4

  NLDE SENSOR OPSTELLENOPMERKING Het transmissie bereik kan varirenen is onderhevig aan het ontvangst bereik van hethoofdtoestel.1. Open het batterijvak met een kleine Philipsschroevendraaier en plaats de batterijenovereenkomstig met de polariteit (+ en -) zoalshieronder gellustreerd.Het is mogelijk dat U verschillende plaatsen dient uit teproberen om het beste resultaat te bekomen.SENSOR DATA TRANSMISSIEData wordt elke 60 seconden door de sensor(en)uitgezonden. Het ontvangst icoon in het BuitentemperatuurVeld geeft de status weer.ICOON2. Stel het kanaal in door met de CHANNEL toets hetvereiste nummer in te drukken. Indien U meer daneen sensor gebruikt, kies dan een verschillendkanaal voor elke sensor.DESCRIPTIONHoofdtoestel zoekt naarsensoren.Tenminste 1 kanaal isgevonden.3. Schuif de EU / UK schakelaar naar de instelling diehet best past voor de plaats waar U zich bevindt.Sensor 1 verzendt data. (Hetnummer toont aan welkesensor gekozen is.)4. Druk op RESET.5. Plaats de sensor nabij het hoofdtoestel.--- wordtweergegevenin het Temp /Vochtigheid VeldDe gekozen sensor kan nietgevonden worden. Zoekde sensor of controleer debatterijen.6. Druk SEARCH om manueel de signaalverzendingtussen sensor en hoofdtoestel te starten. Hetontvangst icoon op het hoofdtoestel zal ongeveer3 minuten knipperen terwijl het zoekt naar desensor. (Zie het Sensor Data Transmissie hoofdstukvoor meer informatie.)HET SENSOR KANAAL KIEZEN7. Druk op de C / F toets om de instelling teselecteren die U verkiest.Druk op CHANNEL op het hoofdtoestel om tussensensoren 1-5 te schakelen.8. Sluit het batterijvak van de afstandssensor.9. Maak de sensor vast op de gewenste locatie metde muurbevestiging of de tafelstandaard.Het huis-icoon toont de geselecteerde afstandssensor.Om de standaard uit te klappen:Om de sensoren automatisch af te tasten, houCHANNEL 2 seconden ingedrukt. De data van elkesensor zal gedurende 3 seconden weergegevenworden.1Om het automatisch aftasten te beindigen, druk opCHANNEL of MEMORY.2DE SENSOR ZOEKENVoor de beste resultaten: Plaats de batterijen en kies de eenheid, het kanaal enradiosignaal formaat, alvorens U de sensor ophangt.Om een Thermo sensor te zoeken, druk gelijktijdigop CHANNEL en MEMORY en hou twee secondeningedrukt. Plaats de sensor uit de buurt van direct zonlicht envochtigheid.OPMERKING Wanneer de sensor nog steeds nietgevonden wordt, controleer dan de batterijen. Plaats de sensor niet verder dan 30 meter (100voet) van het hoofdtoestel (binnen). Plaats de sensor in de richting van het(binnen)hoofdtoestel en beperk obstructies zoalsdeuren, muren en meubels.KLOK EN KALENDERDit product volgt de tijd en datum gebaseerdop radiogestuurde signalen van de RTHR328Nafstandssensor, of van de handmatige instellingen dieU invoert. Plaats de sensor op een locatie met een helderzicht op de hemel, weg van metalen ofelektronische objecten. Plaats de sensor dicht bij het hoofdtoestel tijdenskoude wintermaanden, aangezienvriestemperaturen de batterijwerking en signaaltransmissie kunnen benvloeden.BAR283_NL.indd 4P/N: 086L004374-016_NL REV14/843/17/06 6:45:09 PM
 • Page 5

  NLRADIOGESTUURDE KLOKDE KLOK INSTELLENDe tijd en datum worden automatisch bijgewerkt doorradiogestuurde kloksignalen van ofcile tijdorganisatiesin Frankfurt (Duitsland) en Rugby (Engeland), tenzij Udeze functie uitschakelt. De signalen worden verzamelddoor de afstandssensor (RTHR328N) telkens het binneneen straal van 1500 km (932 mijl) van een signaal is.U dient dit enkel te doen indien U de radiogestuurdeklok uitgeschakeld heeft of indien U zich te ver van eenHF signaal bevindt.1. Hou MODE / LIGHT 2 seconden ingedrukt tijdensInstelling ModusInitile ontvangst duurt ongeveer 2-10 minuten en begintwanneer U het toestel voor de eerste keer opstelt oftelkens U op de RESET toets drukt. Eens voltooid zalhet ontvangst icoon stoppen met knipperen.Het ontvangst icoonVeld, wijst op 2 factoren:, weergegeven in het Klok2. De instelling zal knipperen om te melden dat het nukan veranderd worden.3. Druk UP of DOWN om de instelling te veranderen. Verbinding tussen het hoofdtoestel en de sensordie de HF signalen verzamelt. ( ) HF signaal ontvangst (4. Druk MODE / LIGHT om de instelling te bevestigenen naar de volgende te gaan. De volgorde vaninstellingen is: tijdzone uurcalibratie (+ / -23 uur),12 / 24 uurformaat, uur, minuten, jaar, datum /maand formaat, maand, datum, weergave taal enuursignaal (AAN / UIT).)Hoe deze signalen samenwerken:ICOONBETEKENISU kan 1 van de 5 volgende talen kiezen:Het toestel heeft verbinding metde afstandssensor en heeft detijd gesynchroniseerd.SYMBOLHet toestel heeft verbinding metde afstandssensor maar de tijdis nog niet gesynchroniseerd.TAALEngelsDuitsHet toestel heeft de verbindingmet de draadloze sensorverloren maar de tijd isgesynchroniseerd.FransItaliaansHet toestel heeft de verbindingmet de draadloze sensorverloren en de tijd is nietgesynchroniseerd.SpaansDE KLOKWEERGAVE VERANDERENHet toestel kan de draadlozesensor niet bereiken.Druk MODE / LIGHT om doorheen de volgende klokweergaves te schakelen: HF tijd met uur-calibratie tijd (HH:MM)OPMERKING Hou de SEARCH toets op de sensor(RTHR328N) ingedrukt, om de HF klok ontvangstmanueel te zoeken.DE RADIOGESTUURDE KLOK AAN /UIT SCHAKELEN Dag van de WeekIndien U de klok handmatig wil instellen, dient U eerst deradiogestuurde functie uit te schakelen. Zorg ervoor datU zich niet in Instelling Modus bevindt om dit te doen,en hou vervolgens de DOWN toets op het hoofdtoestelgedurende 2 seconden ingedrukt. Hou de UP toetsgedurende 2 seconden ingedrukt, om de functie in teschakelen, Kalender Wanneer de HF klok is ingeschakeld zal dit icoonop het scherm verschijnen. Wanneer de HF klok is uitgeschakeld zal dit icoonNIET op het scherm verschijnen.5BAR283_NL.indd 5P/N: 086L004374-016_NL REV15/83/17/06 6:45:14 PM
 • Page 6

  NLDE WEKKER STILZETTEN HF tijd zonder calibratieWanneer de wektijd wordt bereikt zal het crescendoweksignaal gedurende 2 minuten weerklinken en zalde schermverlichting 5 seconden oplichten. Om dewekker stil te zetten: Druk een willekeurige knop op het apparaat om hetalarmgeluid uit te zetten en het 24 uur later weer telaten afgaan. Tijdzone uur-calibratie instellingWanneer geen toets ingedrukt wordt zal het weksignaalautomatisch stoppen na 2 minuten.WEERSVOORSPELLINGElk scherm zal verlicht worden gedurende 5 secondenen zal dan terugkeren naar het hoofdscherm na 10seconden.Dit product voorspelt de volgende 12 tot 24 uur weer ineen straal van 30-50 km (19-31 mijl). De voorspellingis gebaseerd op de barometrische druktendenspeilingen.UURSIGNAALDe uursignaalfunctie zal, wanneer ingesteld op AAN,eenmaal biepen aan het begin van elk uur, en hetuursignaal icoon zal op het scherm verschijnen.Het bovenste veld toont een geanimeerde icoon die hetvoorspelde weer aanduidt.WEKKERDit product is uitgerust met een 2-minuten crescendowekker.WEERSVOORSPELLING ICONENDE WEKKER INSTELLINGEN BEKIJKENICOONDruk op ALARM. De wektijd en status zullen verschijnenin het Klok Veld.BESCHRIJVINGHelder/Day / NightDE WEKKER INSTELLEN/1. Druk op ALARM om naar het wekkerscherm teschakelen.Gedeeltelijk BewolktDay / NightBewolktRegenachtigSneeuw2. Druk opnieuw op ALARM en hou 2 secondeningedrukt. De wekker instellingen zullen knipperen.OPMERKING Het nachttijd icoon verschijnt van 6 PMtot 6 AM.3. Kies het uur en de minuten. Druk UP of DOWN omde instellingen te veranderen. Druk ALARM om tebevestigen. De wekker zal automatisch ingeschakeldworden.TEMPERATUURDit product kan de maximum, minimum en huidigetemperaturen weergeven, verzameld door deafstandsensoren en het hoofdtoestel (binnen).DE WEKKER INSCHAKELENDruk tweemaal op ALARM om te schakelen tussenwekker AAN en wekker UIT.MAXIMUM / MINIMUM GEGEVENS Druk MEMORY om te schakelen tussen maximum(MAX), minimum (MIN) en huidige gegevens.verschijnt in het Klok / Wekker Veld wanneer dewekker ingeschakeld is. Om de gegevens te wissen, hou MEMORYingedrukt gedurende 2 seconden. Een biep zalweerklinken om te bevestigen dat het geheugengewist is.OPMERKING Druk MODE, of wacht 1 minuut om terugte keren naar het klokscherm.6BAR283_NL.indd 6P/N: 086L004374-016_NL REV16/83/17/06 6:45:18 PM
 • Page 7

  Druk op de C / F toets om de instelling te kiezen dieU wil.Het scherm kan binnentemperaturen weergeven gaandevan -5C tot +50C (23F tot +122F).NLplaatst met bepaalde afwerking zoals blanke lak,kan deze afwerking beschadigen. Raadpleegde zorgvoorschriften van uw meubel vooraanwijzingen over welk soort voorwerpen veilig ophet houten oppervlak geplaatst kunnen worden.Oregon Scientic is niet verantwoordelijk voorenigerlei schade aan houten oppervlakken doorcontact met dit product.DE MEETEENHEID KIEZEN Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval,maar lever het in bij een KCA depotSCHERMVERLICHTINGOm de schermverlichting 5 seconden te latenoplichten: Druk MODE / LIGHT op het hoofdtoestel.OPMERKING De technische specicaties van dit producten de inhoud van deze gebruikers handleiding kunnenveranderen zonder voorafgaande waarschuwing. Deillustraties zijn niet gemaakt op ware grootte.OPMERKING Wanneerverschijnt, wordt deschermverlichting functie uitgeschakeld wegens eenbijna lege batterij. Vervang met nieuwe batterijen omdeze functie opnieuw te gebruiken.PROBLEEMGIDSHET SYSTEEM RESETTENPlaats een dun, stomp voorwerp in de opening onderRESET om de standaardinstellingen terug op teroepen.PROBLEEMSYMPTOOMOPLOSSINGKalenderVreemdedatum/maandKies taalKlokKan klok nietaanpassenSchakelradiogestuurdeklok uitKan niet autosynchroniseren1. ControleerbatterijenOPMERKING Wanneer U op RESET drukt, zullen allestandaardinstellingen terug opgeroepen worden en zalU alle opgeslagen informatie verliezen.2. Druk RESET3. Activeer deradiogestuurdeklok handmatigVEILIGHEID EN ONDERHOUDMaak het product schoon met een lichtjes vochtigedoek en een alcoholvrij, mild detergent. Vermijd om hetproduct te laten vallen en plaats het niet in een drukkeomgeving.TempGeeft LLL ofHHH weerTemperatuur isbuiten bereikAfstandsensorKan dedraadlozesensor nietvindenControleerbatterijenWAARSCHUWINGENDit product is ontworpen om U jaren lang trouw dienst tedoen, indien het op een correcte manier wordt gebruikt.Oregon Scientic is niet verantwoordelijk voor gelijkwelke afwijkingen in het gebruik van dit toestel vandegene gespeciceerd in de gebruikers handleidingof eender welke aanpassingen of herstellingen vandit product.WARNINGSZSPECIFICATIESAfmetingen HoofdtoestelLxBxH225 x 24 x 141 mm(8,86 x 0,94 x 5,55 inch)Neem de volgende richtlijnen in acht:Gewicht542 gram(1,19 lbs) zonder batterij Dompel het product nooit onder in water. Dit kanelektrocutie veroorzaken en het productbeschadigen.Afmetingen Afstandssensor Stel het toestel niet bloot aan overdreven krachten,schokken of schommelingen in temperatuur envochtigheid.LxBxH70 x 24.5 x 116 mm(2,76 x 0,96 x 4,57 inch)Gewicht108 gram (0,24 lbs) zonder batterij Kom niet aan de interne onderdelen Meng geen nieuwe batterijen met oude of metandere type batterijen.Temperatuur Gebruik geen herlaadbare batterijen met ditproduct.EenheidC of FBinnen Bereik-5 C tot 50 C (23 F tot 122 F) Verwijder de batterijen indien U het toestelgedurende lange tijd niet gebruikt.Buiten Bereik-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)Resolutie0,1 C (0,2 F) Bekras het LCD scherm niet.GeheugenMin / Max Do not scratch the LCD display. Als u dit product op een houten oppervlak7BAR283_NL.indd 7P/N: 086L004374-016_NL REV17/83/17/06 6:45:20 PM
 • Page 8

  NLWeersvoorspellingWeergaveZonnig (dag / nacht), gedeeltelijkbewolkt (dag / nacht), bewolkt,regenachtig, sneeuwAfstandstoestel (RTHR328N)HF frequentie433 MHzBereikTot 30 meter (100 voet) zonderobstakelsTransmissieOngeveer elke 1 minuut.Kanaal No.1, 2, 3, 4 of 5EenheidC of FRadiogestuurde KlokSynchronisatieAuto of uitgeschakeldKlokweergaveHH:MMUur Formaat12u AM / PM (MSF formaat)24u (DCF formaat)KalenderDD / MM of MM / DD; Dag vande Week in 1 uit 5 talen (E, D, F,I, S)WekkerDagelijks met 2-minutencrescendoVoedingHoofdtoestelBatteries4 x UM-3 (AA) 1.5VAfstandssensorBatterijen2 x UM-3 (AA) 1,5VOPMERKING Voor een langere prestatie is hetaangeraden om voor dit toestel alkaline batterijen tegebruiken.OVER OREGON SCIENTIFICBezoek onze website (www.oregonscientic.com) ommeer te weten over uw nieuwe product en andereOregon Scientic producten zoals digitale fototoestellen,gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations.Op deze website vindt u tevens de informatie overonze klantendienst, voor het geval u ons wenst tecontacteren.EU CONFORMITEITS VERKLARINGBij deze verklaart Oregon Scientic dat deze JumboWeerstation BAR283 voldoet aan de essentile eisenen aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerdeConformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar viaonze Oregon Scientic klanten service.LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&EAlle EU landen, Zwitserland enNoorwegenCHN8BAR283_NL.indd 8P/N: 086L004374-016_NL REV18/83/17/06 6:45:20 PMMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Oregon Scientific BAR283 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Oregon Scientific BAR283 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Oregon Scientific BAR283

Oregon Scientific BAR283 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Oregon Scientific BAR283 Bedienungsanleitung - Englisch - 10 seiten

Oregon Scientific BAR283 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info