Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing (Vakmensen) ........................................................................... 3
Ventus
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Ventus
  Gebruiksaanwijzing (Vakmensen) ...........................................................................

  3 • Page 2

  2 | Ottobock

  Ventus • Page 3

  Inhoud

  Inhoud
  1

  Voorwoord ...........................................................................................................................................................5

  2
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4

  Gebruik .................................................................................................................................................................5
  Gebruiksdoel .......................................................................................................................................5
  Indicaties .............................................................................................................................................5
  Contra-indicaties ..................................................................................................................................5
  Vereiste kwalificaties .............................................................................................................................6

  3
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4

  Veiligheid .............................................................................................................................................................6
  Betekenis van de gebruikte waarschuwingssymbolen ................................................................................6
  Algemene veiligheidsvoorschriften ..........................................................................................................6
  Veiligheidsvoorschriften voor de montage ................................................................................................6
  Typeplaatje ..........................................................................................................................................7

  4
  4.1
  4.2
  4.3

  Aflevering .............................................................................................................................................................7
  Inhoud van de levering ..........................................................................................................................7
  Opties .................................................................................................................................................7
  Opslag ................................................................................................................................................7

  5
  5.1
  5.2

  Gebruiksklaar maken .........................................................................................................................................8
  Benodigd gereedschap .........................................................................................................................8
  Montage ..............................................................................................................................................8

  6
  6.1
  6.2
  6.2.1
  6.2.1.1
  6.2.2
  6.2.2.1
  6.2.3
  6.2.4
  6.2.4.1
  6.2.5
  6.2.6
  6.3
  6.3.1
  6.3.2
  6.3.3
  6.4
  6.4.1
  6.5
  6.5.1
  6.5.2
  6.5.3
  6.6
  6.6.1
  6.6.2
  6.7
  6.7.1
  6.7.2
  6.7.3
  6.8
  6.8.1
  6.8.2
  6.8.3

  Instellingen ..........................................................................................................................................................9
  Voorwaarden ........................................................................................................................................9
  Aandrijfwiel instellen .............................................................................................................................9
  Aandrijfwielen verder naar voren of naar achteren zetten .........................................................................10
  Verplaatsen van de schuiver op het frame ..............................................................................................10
  Zithoogte en zithoek instellen ...............................................................................................................11
  Hoogte van de aandrijfwielen instellen ...................................................................................................11
  Spoorbreedte instellen (aanvullende instelling) .......................................................................................11
  Wielvlucht van de aandrijfwielen instellen ...............................................................................................13
  Wielvlucht van de aandrijfwielen instellen op 0°/3°/6°/9° ..........................................................................13
  Sporing instellen .................................................................................................................................14
  Instellingen bij een wielbasisverlengstuk ................................................................................................14
  Zwenkwiel instellen .............................................................................................................................16
  Balhoofdhoek instellen – zwenkwielvork 'Standaard' ...............................................................................16
  Balhoofdhoek instellen – zwenkwielvork 'Design'/'Froglegs' ....................................................................17
  Zwenkwiel verzetten ............................................................................................................................17
  Rem instellen ......................................................................................................................................18
  Parkeerrem (kniehevelrem) instellen ......................................................................................................18
  Rugleuning instellen ............................................................................................................................20
  Rughoogte instellen.............................................................................................................................20
  Rughoek instellen................................................................................................................................20
  Duwhandvatten instellen ......................................................................................................................20
  Rugbespanning/zittingbespanning instellen ............................................................................................21
  Rugbespanning aanpassen .................................................................................................................21
  Zittingbespanning aanpassen ...............................................................................................................22
  Voetsteunen instellen ...........................................................................................................................23
  Onderbeenlengte instellen ...................................................................................................................23
  Hoek van de voetsteun instellen ............................................................................................................23
  Zijvergrendeling monteren/instellen .......................................................................................................24
  Zijdelen instellen .................................................................................................................................24
  Armlegger 'In hoogte verstelbaar' instellen.............................................................................................24
  Armlegger 'Gepolsterd' instellen ..........................................................................................................25
  Zijdelen 'Standaard' en 'Kledingbeschermer' instellen ............................................................................25

  Ventus

  Ottobock | 3 • Page 4

  Inhoud
  6.9
  6.9.1
  6.9.2
  6.9.3
  6.9.4
  6.10

  Antikiepsteun en kantelsteun monteren/instellen .....................................................................................26
  Accessoirehouder monteren .................................................................................................................26
  Antikiepsteun monteren .......................................................................................................................26
  Antikiepsteun instellen .........................................................................................................................26
  Kantelsteun monteren/instellen .............................................................................................................27
  Veiligheidsgordel bevestigen ................................................................................................................28

  7
  7.1
  7.2
  7.3

  Aflevering ...........................................................................................................................................................28
  Eindcontrole .......................................................................................................................................28
  Transport naar de klant ........................................................................................................................28
  Aflevering ...........................................................................................................................................28

  8

  Onderhoud/reparatie ........................................................................................................................................28

  9
  9.1
  9.2

  Afvalverwerking ................................................................................................................................................29
  Aanwijzingen voor afvalverwerking ........................................................................................................29
  Aanwijzingen voor hergebruik ...............................................................................................................29

  10
  10.1
  10.2
  10.3

  Juridische informatie ........................................................................................................................................29
  Aansprakelijkheid ................................................................................................................................29
  CE-conformiteit...................................................................................................................................29
  Garantievoorwaarden ..........................................................................................................................29

  11

  Technische gegevens .......................................................................................................................................29

  4 | Ottobock

  Ventus • Page 5

  Voorwoord

  1 Voorwoord
  INFORMATIE

  Datum van de laatste update: 2012-07-09
  ► Lees dit document aandachtig door.
  ► Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
  INFORMATIE

  Ontbrekende gebruiksaanwijzingen kunt u downloaden van de homepage www.ottobock.com of direct nabestel­
  len bij de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor de adressen).
  Het product is vooraf ingesteld conform de gegevens op het bestelformulier. Desondanks kan het nodig zijn het
  product verder aan te passen of anders in te stellen om het precies af te stemmen op de medische situatie of de
  behoeften van de gebruiker.
  Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om het product te kunnen instellen. Voer de betref­
  fende werkzaamheden uit in nauw overleg met de gebruiker.
  Neem hierbij de volgende aanwijzingen in acht:
  • De gebruiksaanwijzing (vakspecialist) is uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde vakspecialisten en wordt niet
  aan de gebruiker gegeven.
  • De bediening van het product en de werking van de opties worden beschreven in de gebruiksaanwijzing
  (gebruiker). Deze gebruiksaanwijzing dient te worden overhandigd aan de gebruiker.
  • Aan kinderen en jongeren moet door u of een begeleider aan de hand van de gebruiksaanwijzing (gebruiker) te
  worden geleerd hoe ze met het product moeten omgaan.
  • De fabrikant adviseert regelmatig te controleren of het product correct is ingesteld, zodat het zijn functie als
  medisch hulpmiddel ook op de lange termijn optimaal blijft vervullen. Vooral bij kinderen en jongeren is het
  raadzaam de instellingen eens per half jaar te controleren.
  • Hoe de opties moeten worden gemonteerd, kunt u in de meeste gevallen vinden in de servicehandleiding.

  2 Gebruik
  2.1 Gebruiksdoel
  De actief rolstoel is uitsluitend bedoeld als transportmiddel dat door de gebruiker zelf of door derden kan worden
  voortbewogen en dient voor individueel gebruik door personen die niet of moeilijk kunnen lopen.
  De actief rolstoel mag uitsluitend worden gecombineerd met de in deze gebruiksaanwijzing vermelde opties.
  Voor combinaties met medische hulpmiddelen en/of accessoires van andere fabrikanten die geen deel uitmaken
  van het modulaire systeem, aanvaardt Ottobock geen aansprakelijkheid.

  2.2 Indicaties
  De vele uitvoeringsvarianten en de modulaire constructie maken de rolstoel geschikt voor gebruik door personen
  die niet of moeilijk kunnen lopen, bijv. ten gevolge van:
  • verlammingen (paraplegie, tetraplegie);
  • verlies van ledematen (beenamputatie);
  • defecten en/of deformatie van ledematen;
  • gewrichtscontracturen of gewrichtsbeschadigingen;
  • neurologische aandoeningen en spierziekten;
  • aandoeningen als hart- en circulatie-insufficiëntie, evenwichtsstoornissen en cachexie alsmede voor geriatrie­
  patiënten die nog voldoende kracht hebben om hun bovenste ledematen te kunnen gebruiken.
  De rolstoel is in het bijzonder ontwikkeld voor personen die in staat zijn zich gewoonlijk zelfstandig en actief in
  de rolstoel voort te bewegen.

  2.3 Contra-indicaties
  Dankzij de vele instelmogelijkheden (bijv. actieve/passieve instellingen) is dit rolstoeltype geschikt voor alle denk­
  bare gebruikersgroepen.
  Bij bepaalde uitvoeringen/instellingen heeft de rolstoel op grond van zijn constructie de neiging om achterover te
  kantelen. Voor deze eigenschap is bewust gekozen om rolstoelgebruikers die over de daarvoor vereiste lichamelij­
  ke vermogens beschikken, in staat te stellen zich snel voort te bewegen en daarbij goed wendbaar te zijn. Voor

  Ventus

  Ottobock | 5 • Page 6

  Veiligheid

  gebruikers die de daarvoor vereiste lichamelijke of geestelijke vermogens missen, zijn de betreffende uitvoerin­
  gen/instellingen niet geschikt!
  Vanwege de afmetingen is dit rolstoeltype niet geschikt voor kleine kinderen.

  2.4 Vereiste kwalificaties
  De hierna beschreven montage- en instelwerkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht door een gekwalifi­
  ceerde vakspecialist.

  3 Veiligheid
  3.1 Betekenis van de gebruikte waarschuwingssymbolen
  WAARSCHUWING

  Waarschuwingen voor mogelijke ernstige ongevallen- en letselrisico’s.

  VOORZICHTIG

  Waarschuwingen voor mogelijke ongevallen- en letselrisico's.

  LET OP

  Waarschuwingen voor mogelijke technische schade.

  3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften
  WAARSCHUWING

  Niet geven van een instructie
  Vallen, omkantelen door gebrek aan kennis
  ► Leer de gebruiker of begeleider bij aflevering van het product hoe hij hiermee moet omgaan.
  VOORZICHTIG

  Gebruik van ongeschikt gereedschap
  Klemmen, beknellen of beschadiging van het product
  ► Gebruik voor het uitvoeren van de werkzaamheden alleen gereedschap dat geschikt is voor de op de werk­
  plek heersende omstandigheden en dat bovendien de zekerheid biedt dat bij gebruik volgens voorschrift uw
  veiligheid en gezondheid niet in gevaar komen.
  LET OP

  Omkantelen of naar beneden vallen van het product
  Beschadiging van het product
  ► Zet het product bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd vast, zodat het niet kan omvallen of naar beneden
  kan vallen.
  ► Zet het product bij het uitvoeren van werkzaamheden op een werkbank altijd vast met een klemtoestel.
  LET OP

  Gebruik van een ongeschikte verpakking
  Beschadiging door transport in een verkeerde verpakking
  ► Gebruik voor het afleveren van het product uitsluitend de originele verpakking.

  3.3 Veiligheidsvoorschriften voor de montage
  VOORZICHTIG

  Verkeerde montage van de aandrijfwielen
  Vallen, omkantelen doordat de wielen losraken
  ► Controleer bij montage van de aandrijfwielen altijd of ze op de juiste manier bevestigd zijn. De steekassen
  moeten goed vastzitten in het bevestigingselement.

  6 | Ottobock

  Ventus • Page 7

  Aflevering
  VOORZICHTIG

  Gewijzigde diameter/montagepositie van de wielen
  Gebruiker valt of kantelt om doordat de wielen blokkeren
  ► Bij verandering van de maat en de positie van de zwenkwielen en de maat van de aandrijfwielen kunnen de
  zwenkwielen bij hogere snelheden gaan slingeren. Wanneer dergelijke veranderingen nodig zijn, zorg er dan
  voor dat het rolstoelframe horizontaaal staat (zie de hoofdstukken „Aandrijfwiel instellen“ en „Zwenkwiel instel­
  len“).
  VOORZICHTIG

  Verkeerde montage van de antikiepsteun/ontbreken van de antikiepsteun
  Gebruiker kantelt achterover
  ► Controleer of de antikiepsteun op de juiste manier is gemonteerd en goed is ingesteld.
  ► Afhankelijk van de instelling van het onderstel, het zwaartepunt van de rolstoel, de rughoek en de ervaring van
  de gebruiker kan het nodig zijn een antikiepsteun te gebruiken.
  ► Wanneer de wielbasis klein is en de rugleuning ver achterover helt, kan het afhankelijk van de ervaring van de
  gebruiker nodig zijn aan weerszijden een antikiepsteun te monteren.

  3.4 Typeplaatje
  Label/etiket
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  Het typeplaatje is aangebracht op de starre
  H
  as.
  I

  Betekenis
  Typeaanduiding
  Artikelnummer van de fabrikant
  Maximale belasting (zie het hoofdstuk "Technische gegevens")
  Naam en adres van de fabrikant, land van productie
  Serienummer/fabricagedatum
  European Article Number/Global Trade Item Number
  Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing.
  Het product is door de fabrikant niet goedgekeurd voor gebruik
  als stoel in een rolstoelbus
  CE-markering – productveiligheid in overeenstemming met de
  EU-richtlijnen

  Zie de gebruiksaanwijzing (gebruiker) voor verdere op de rolstoel aangebrachte waarschuwingen.

  4 Aflevering
  4.1 Inhoud van de levering
  De rolstoel wordt voorgemonteerd maar met gedemonteerde aandrijfwielen in een kist verpakt geleverd.
  De levering bestaat uit:
  • voorgemonteerde rolstoel;
  • twee aandrijfwielen;
  • opties volgens bestelling;
  • gebruiksaanwijzing (vakspecialist), gebruiksaanwijzing (gebruiker).
  INFORMATIE

  Overhandig de gebruiker alleen de gebruiksaanwijzing voor gebruiker.
  Zitkussens worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld.

  4.2 Opties
  De werking en het gebruik van de opties worden uitvoeriger beschreven in de gebruiksaanwijzing (gebruiker).
  Een compleet overzicht van de mogelijke opties/accessoires vindt u op het bestelformulier.

  4.3 Opslag
  De rolstoel moet op een droge plaats worden opgeslagen.

  Ventus

  Ottobock | 7 • Page 8

  Gebruiksklaar maken

  Bij transport en opslag moet de omgevingstemperatuur binnen het gebied van -10 °C tot +40 °C liggen.
  Rolstoelen met PU-banden mogen wanneer ze langere tijd niet worden gebruikt, niet worden weggezet met aange­
  trokken kniehevelremmen, omdat de banden dan kunnen vervormen.
  INFORMATIE

  Banden bevatten chemische stoffen die met andere chemische stoffen (bijv. reinigingsmiddelen en zuren) een
  reactie kunnen aangaan.

  5 Gebruiksklaar maken
  5.1 Benodigd gereedschap
  Voor het aanpassen/instellen hebt u het volgende gereedschap nodig:
  • inbussleutels in de maten 3 - 5 mm;
  • ring- en steeksleutels in de maten 10, 13, 19, 24 en 27;
  • dopsleutels in de maten 10, 13 en 19;
  • kruiskopschroevendraaier maat 2;
  • sleufschroevendraaier maat 3;
  • momentsleutel (meetgebied 5–50 Nm).

  5.2 Montage
  VOORZICHTIG

  Onbeschermde knelpunten
  Afknellen en klem komen te zitten van de vingers door een verkeerde werkwijze
  ► Pak de rolstoel bij het opklappen van de rugleuning alleen vast aan de aangegeven onderdelen.
  VOORZICHTIG

  Verkeerde montage van de aandrijfwielen
  Vallen, omkantelen doordat de wielen losraken
  ► Controleer bij montage van de aandrijfwielen altijd of ze op de juiste manier bevestigd zijn. De steekassen
  moeten goed vastzitten in het bevestigingselement.
  INFORMATIE

  Nadere informatie over het gewicht van de diverse onderdelen kunt u vinden in het hoofdstuk "Technische gege­
  vens".
  1) Steek de aandrijfwielen in de wielhouders. Wanneer u de drukknop loslaat, mag het niet meer mogelijk zijn de
  steekassen te verwijderen.
  2) Indien nodig: zet de rugleuning rechtop en klik hem vast.
  3) Draai de zijdelen in de juiste stand en plaats ze in de zijdeelhouders.
  4) Indien nodig: bevestig de kuitband.
  5) Leg het kussen in de rolstoel.

  8 | Ottobock

  Ventus • Page 9

  Instellingen

  6 Instellingen
  6.1 Voorwaarden
  WAARSCHUWING

  Verkeerd uitgevoerde instelwerkzaamheden
  Vallen, omkantelen of een verkeerde houding van de gebruiker door verkeerde instellingen
  ► Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakspecialisten.
  ► Er mogen alleen instelwerkzaamheden worden verricht die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
  ► Om de stabiliteit niet in gevaar te brengen, moeten de instellingen binnen de toegestane instelgebieden lig­
  gen (zie dit hoofdstuk en het hoofdstuk "Bijlagen"). Neem bij vragen contact op met de klantenservice van de
  fabrikant (zie de achterkant van de omslag voor de adressen).
  ► Voer controles altijd uit in aanwezigheid van een tweede persoon die u hierbij kan helpen.
  ► Tenzij uitdrukkelijk anders beschreven, mogen instelwerkzaamheden niet worden uitgevoerd terwijl er iemand
  in het product zit.
  ► Zorg er bij alle controles voor dat de gebruiker niet uit het product kan vallen.
  ► Draai alle schroefverbindingen stevig aan, voordat u de gewijzigde instellingen gaat testen terwijl de gebruiker
  in het product zit.
  ► Controleer voor aflevering van het product of het goed functioneert.
  VOORZICHTIG

  Schroefverbindingen niet geborgd
  Klemmen, beknellen, omkantelen, vallen van de gebruiker
  ► Draai na het verrichten van in- en verstelwerkzaamheden de bevestigingsbouten en -moeren altijd weer stevig
  aan. Houd u daarbij aan de voorgeschreven aanhaalmomenten.
  ► Vervang schroefverbindingen met schroefdraadborging na het losdraaien door nieuwe of borg ze eventueel
  met een schroefdraadborgmiddel van gemiddelde sterkte (bijv. Loctite 241®).
  VOORZICHTIG

  Verkeerd gebruik van zelfborgende moeren
  Vallen, omkantelen van de gebruiker
  ► Vervang zelfborgende moeren na demontage altijd door nieuwe zelfborgende moeren.
  Het nauwkeurig afstemmen en instellen van het product op de concrete fysieke en psychische situatie van de
  gebruiker moet altijd gebeuren in aanwezigheid van de gebruiker.
  Vóór het instellen dienen alle onderdelen van het product grondig te worden gereinigd.

  6.2 Aandrijfwiel instellen
  VOORZICHTIG

  Fijnafstelling van de aandrijfwielen niet uitgevoerd
  Gebruiker valt of kantelt om
  ► Controleer de voorinstellingen van de rolstoel op kantelstabiliteit en werking van de aandrijfwielen. Vermijd
  extreme instellingen.
  VOORZICHTIG

  Wielen in een verkeerde stand
  Gebruiker valt of kantelt om
  ► Houd er rekening mee dat de gebruikers als de aandrijfwielen ver naar voren staan en bij een ongunstige
  lichaamshouding zelfs op een vlakke ondergrond al achterover kunnen kantelen.
  ► Gebruik voor ongeoefende gebruikers en wanneer de aandrijfwielen ver naar voren of naar achteren staan,
  een anti-kiepsteun.
  ► Verzet voor gebruikers bij wie één of beide onderbenen geamputeerd zijn, de aandrijfwielen altijd naar achte­
  ren. Dit vergroot de stabiliteit van de rolstoel.

  Ventus

  Ottobock | 9 • Page 10

  Instellingen
  INFORMATIE

  Bij verandering van de stand van de aandrijfwielen kan ook de hoek van het balhoofd met de grond veranderen.
  Deze moet echter ca. 90° bedragen. Ook de kniehevelrem moet opnieuw worden afgesteld.

  6.2.1 Aandrijfwielen verder naar voren of naar achteren zetten
  De stand van de aandrijfwielen kan in horizontale richting worden aangepast door horizontale verplaatsing van de
  schuif. Dit heeft de volgende effecten:
  Stand aandrijfwiel
  Naar achteren verzetten

  Effecten


  Naar voren verzetten
  Grotere wielbasis
  Grotere draaicirkel
  Rolstoel is stabieler
  Rolstoel kan bij het overwinnen van hindernissen moeilijker achterover
  worden gekanteld
  Instelling verdient aanbeveling voor ongeoefende gebruikers
  Kleinere wielbasis
  Ontlasting van de zwenkwielen = grotere wendbaarheid
  Rolstoel is minder stabiel
  Rolstoel kan bij het overwinnen van hindernissen gemakkelijker achterover
  worden gekanteld
  INFORMATIE: indien nodig moet er een antikiepsteun worden
  gemonteerd.
  Instelling verdient alleen aanbeveling voor geoefende gebruikers

  6.2.1.1 Verplaatsen van de schuiver op het frame
  De schuivers kunnen in horizontale richting traploos op het frame worden verschoven. Om het afstellen gemakkelij­
  ker te maken, is er op het frame een puntenraster met negen punten aangebracht (zie afb. 64).
  1) Verwijder de wielen.
  2) Zet de rolstoel ondersteboven.
  3) Draai de twee inbusbouten in de schuiven aan de onderkant van de zitting aan weerszijden los (zie afb. 1,
  pos. 1).
  4) Zet de schuiven met de aseenheid in de gewenste stand (zie afb. 1, pos. 2):
  → Gebruik ter grove oriëntering het puntenraster (zie afb. 2, pos. 1).
  → Meet de afstand tussen het uiteinde van de buis en de buitenkant van de schuiver om deze precies te kun­
  nen instellen (zie afb. 2, pos. 2).
  5) Zorg ervoor dat beide schuivers in dezelfde stand komen te staan. De linker en de rechter schuiver moeten na
  het verzetten even ver naar voren of achteren in het frame zitten.
  6) Draai de inbusbouten aan met 10 Nm (zie afb. 1, pos. 1).
  INFORMATIE

  Na het instellen moeten de sporing van de aandrijfwielen, de balhoofdhoek en de kniehevelremmen worden
  gecontroleerd en zo nodig worden nagesteld (zie de betreffende hoofdstukken).

  1

  10 | Ottobock

  2

  Ventus • Page 11

  Instellingen

  6.2.2 Zithoogte en zithoek instellen
  De zithoogte en de zithoek worden aangepast door verplaatsing van de aandrijfwielen in de schuiven (ashouders)
  in verticale richting. Dit heeft de volgende effecten:
  Stand aandrijfwiel
  Naar boven verzetten

  Effecten

  Naar onderen verzetten

  Hoe hoger het aandrijfwiel zit, hoe meer de zitting naar achteren helt
  Rolstoel kan bij het overwinnen van hindernissen gemakkelijker achterover
  worden gekanteld
  Door verplaatsing van het zwaartepunt zit de gebruiker verder naar achte­
  ren/stabieler in de rolstoel
  Door ook de zwenkwielen in hoogte te verstellen, kunt u de zithoogte ver­
  der aanpassen
  Hoe lager het aandrijfwiel zit, hoe minder de zitting naar achteren helt
  Rolstoel kan bij het overwinnen van hindernissen moeilijker achterover
  worden gekanteld
  Door ook de zwenkwielen in hoogte te verstellen, kunt u de zithoogte ver­
  der aanpassen

  6.2.2.1 Hoogte van de aandrijfwielen instellen
  De aandrijfwielen kunnen in de schuiver 'lang' in vijftien verschillende hoogtestanden (zie afb. 64) en in de schui­
  ver 'middel' in tien verschillende hoogtestanden (niet afgeb.) worden gezet.
  1) Verwijder de wielen.
  2) Zet de rolstoel ondersteboven.
  3) Draai de twee inbusbouten in de klemflenzen van de schuiver los en verwijder de bouten (zie afb. 3, pos. 1;
  afb. met accessoirehouder).
  4) Verschuif de aseenheid over de schuiver tot hij in de gewenste stand staat (zie afb. 4; pos. 2). Zorg ervoor dat
  de aseenheid aan weerszijden op dezelfde hoogte komt te zitten.
  5) Draai de inbusbouten aan met 10 Nm (zie afb. 3, pos. 1).
  → De linker en de rechter klemflens moeten na het verzetten op dezelfde hoogte aan de schuivers bevestigd zijn.
  INFORMATIE

  Na het instellen moeten de sporing van de aandrijfwielen, de balhoofdhoek en de kniehevelremmen worden
  gecontroleerd en zo nodig worden nagesteld (zie de betreffende hoofdstukken).

  3

  4

  6.2.3 Spoorbreedte instellen (aanvullende instelling)
  Bij de wielvluchtmodules 0° en 3° (zie afb. 9, pos. 1) kunt u de spoorbreedte aanpassen door deze modules in de
  klemflens te verschuiven. Bij de wielvluchtmodules 6° en 9° (zie afb. 9, pos. 2) kunt u de spoorbreedte aanpassen
  door de ingeschroefde fitting te verschuiven (zie afb. 8, pos. 1).
  Instelling bij wielvluchtmodule 0°/3°
  1) Verwijder de wielen.
  2) Zet de rolstoel ondersteboven.

  Ventus

  Ottobock | 11 • Page 12

  Instellingen

  3) Draai de stelbout in de klemflens los (zie afb. 5, pos. 1).
  INFORMATIE: u moet deze instelling eerst aan de ene kant aanpassen en daarna aan de andere kant.
  INFORMATIE: zorg ervoor dat u de spoorbreedte aan weerszijden symmetrisch instelt.
  4) Steek de steekas van het aandrijfwiel als hulpmiddel voor het verwijderen in de wielvluchtmodule (zie afb. 6,
  pos. 1).
  5) Beweeg de wielvluchtmodule (zie afb. 6, pos. 2) met behulp van de steekas naar buiten of sla hem met een
  kunststof hamer verder naar binnen tot de module zich in de gewenste positie bevindt.
  → Trek de wielvluchtmodule niet te ver naar buiten. Bij de montage moet de gehele wielvluchtmodule volledig
  worden omsloten door de klem.
  → Controleer de positie door deze na te meten (zie afb. 7).
  6) Draai de stelbout iets aan, zodat de wielvluchtmodule vast blijft zitten aan de klemflens.
  7) Stel de spoorbreedte aan de andere klemflens op dezelfde manier in. Zorg ervoor dat u de wielvluchtmodules
  symmetrisch instelt.
  8) Bevestig de wielen.
  9) Stel de sporing in (zie pagina 14).
  10) Draai de stelbouten aan met 10 Nm (zie afb. 5, pos. 1).

  5

  6

  7

  8

  Instelling bij wielvluchtmodule 6°/9°
  1) Verwijder de wielen.
  2) Zet de rolstoel ondersteboven.
  3) Draai de contramoer op de fitting los (zie afb. 8, pos. 2).
  4) Stel met de fitting de gewenste spoorbreedte in (zie afb. 8, pos. 1). Bevestig eventueel het wiel om te controle­
  ren of dit onbelemmerd draait.
  INFORMATIE: zorg ervoor dat u de spoorbreedte aan weerszijden symmetrisch instelt.
  5) Draai de contramoer op de fitting iets aan.
  6) Stel de spoorbreedte aan de andere wielvluchtmodule op dezelfde manier in.
  7) Bevestig de wielen.
  8) Stel de sporing in (zie pagina 14).
  9) Draai de contramoer aan met 50 Nm (zie afb. 8, pos. 2).
  12 | Ottobock

  Ventus • Page 13

  Instellingen

  6.2.4 Wielvlucht van de aandrijfwielen instellen
  U kunt de wielvlucht van de aandrijfwielen veranderen door de wielvluchtmodules te vervangen door andere. Dit
  heeft de volgende effecten:
  Stand aandrijfwiel
  Wielvlucht 3°/6°/9°

  0°-stand

  Effecten
  Rolstoel wordt wendbaarder, draait gemakkelijker en heeft in zijwaartse
  richting een grotere kantelstabiliteit
  Totale breedte neemt toe
  Rolweerstand neemt toe
  Smalle spoorbreedte, rolstoel rijdt precies rechtuit
  Geringe rolweerstand

  6.2.4.1 Wielvlucht van de aandrijfwielen instellen op 0°/3°/6°/9°
  Het modulaire systeem van het product omvat wielvluchtmodules waarmee de aandrijfwielen in verschillende stan­
  den kunnen worden gezet (recht (0°) of schuin onder een hoek van 3° (zie afb. 9, pos. 1), 6° of 9° (zie afb. 9,
  pos. 2)).
  1) Verwijder de wielen.
  2) Zet de rolstoel ondersteboven.
  3) Draai de stelbout in de klemflens los (zie afb. 5, pos. 1; zie afb. 11, pos. 1).
  INFORMATIE: het is zowel mogelijk eerst de wielvluchtmodule aan de ene kant en daarna die aan de
  andere kant te vervangen als beide tegelijk.
  INFORMATIE: zorg ervoor dat u de spoorbreedte aan weerszijden symmetrisch instelt.
  4) Verwijder de wielvluchtmodule:
  → alleen bij wielvluchtmodule 0°/3°: steek de steekas van het aandrijfwiel als hulpmiddel voor het verwijde­
  ren in de wielvluchtmodule (zie afb. 10, pos. 1/2) en verwijder de wielvluchtmodule met behulp van de stee­
  kas;
  → alleen bij wielvluchtmodule 6°/9°: verwijder de wielvluchtmodule inclusief fitting met de hand (zie
  afb. 12, pos. 1).
  5) Vervang de wielvluchtmodule door een andere en monteer de vervangende module.
  → Stel de spoorbreedte zo in dat de aandrijfwielen in de schuine stand waarin ze staan, onbelemmerd kunnen
  draaien (zie pagina 11).
  → Alleen bij wielvluchtmodule 0°/3°: bij de montage moet de gehele wielvluchtmodule volledig worden
  omsloten door de klem. Controleer de positie door deze na te meten (zie afb. 7).
  → Alleen bij wielvluchtmodule 6°/9°: bij de montage moet de wielvluchtmodule tot de aanslag in de klem­
  flens worden geschoven (zie afb. 12, pos. 2).
  6) Draai de stelbout iets aan, zodat de wielvluchtmodule vast blijft zitten aan de klemflens.
  7) Vervang de wielvluchtmodule aan de andere kant op dezelfde manier. Zorg ervoor dat u de wielvluchtmodules
  symmetrisch instelt.
  8) Bevestig de wielen.
  9) Stel de sporing in (zie pagina 14).
  10) Draai de stelbouten aan met 10 Nm (zie afb. 5, pos. 1; zie afb. 11, pos. 1).

  9

  Ventus

  10

  Ottobock | 13 • Page 14

  Instellingen

  11

  12

  6.2.5 Sporing instellen
  INFORMATIE
  De sporing moet na de volgende aanpassingen altijd opnieuw worden ingesteld:
  verstelling van de spoorbreedte: zie pagina 11;
  verstelling van de wielvlucht van de aandrijfwielen: zie pagina 13.
  De sporing moet na de volgende aanpassingen worden gecontroleerd en zo nodig opnieuw worden ingesteld:
  verstelling van de diepte van de aandrijfwielen: zie pagina 10;
  verstelling van de hoogte van de aandrijfwielen: zie pagina 11.

  INFORMATIE

  ► Controleer bij het instellen van de sporing van de aandrijfwielen altijd of de spoorbreedte symmetrisch is inge­
  steld. Meet hiervoor aan weerszijden de afstand tussen de buitenkant van de wielvluchtmodule en de buiten­
  kant van de klemflens (zie afb. 7).
  ► Controleer na het instellen van de sporing altijd onmiddellijk de balhoofdhoek (zie pagina 16 e.v.).
  >
  1)
  2)
  3)
  4)

  5)

  De stelbouten in de klemflenzen moeten zover losgedraaid zijn, dat de wielvluchtmodules en de aandrijfas nog
  net blijven vastzitten (zie pagina 11).
  Zet de rolstoel op een vlakke ondergrond. Zorg er daarbij voor dat de as niet verdraait.
  Trek het aandrijfwiel iets uit, zodat u de ruimte hebt voor de montage.
  Leg de waterpas op de wielvluchtmodule (zie afb. 13).
  Draai de wielvluchtmodule voorzichtig tot de libel zich precies in het midden bevindt (niet afgeb.).
  Draai zo nodig (bijv. na verandering van de wielvlucht) ook de aandrijfwielas voorzichtig tot de libel zich precies
  in het midden bevindt (zie afb. 14).
  Draai de stelbouten in de klemflenzen aan met 10 Nm (zie afb. 5, pos. 1).

  13

  14

  6.2.6 Instellingen bij een wielbasisverlengstuk
  Bij de fabrikant is er voor dit product een wielbasisverlengstuk verkrijgbaar. Dit maakt het mogelijk de rolstoel te
  gebruiken met een adapteerbare handbike (rolstoel met dubbele as: zie afb. 15) of de rolstoel extreem passief in te

  14 | Ottobock

  Ventus • Page 15

  Instellingen

  stellen (zie afb. 16, pos. 1). Het wielbasisverlengstuk wordt – voor zover dit bij de rolstoel is besteld – gemonteerd
  geleverd.
  Bij aanwezigheid van een wielbasisverlengstuk dient voor het aanpassen van de instellingen in alle gevallen op
  dezelfde manier te werk te worden gegaan als bij afwezigheid van deze optie:
  • Diepte van de aandrijfwielen verstellen: zie pagina 10
  • Hoogte van de aandrijfwielen instellen: zie pagina 11
  Bijzonderheid: voor het instellen van de hoogte van de aandrijfwielen moeten er bij elke schuiver vier inbus­
  bouten worden losgedraaid en verplaatst (zie afb. 17, pos. 1).
  • Spoorbreedte instellen: zie pagina 11
  Bijzonderheid: voor het instellen van de spoorbeedte bij wielvluchtmodule 0°/3° moeten de klemverbindingen
  van de wielbasisverlengstukken worden losgemaakt (zie afb. 17, pos. 2). Bij wielvluchtmodule 6°/9° wordt de
  spoorbreedte ingesteld door verstelling van de fitting (zie afb. 8).
  • Wielvlucht van de aandrijfwielen instellen: zie pagina 13
  Bijzonderheid: voor het vervangen van de wielvluchtmodules door andere moeten de klemverbindingen van
  de wielbasisverlengstukken worden losgemaakt (zie afb. 17, pos. 2).
  INFORMATIE: bij aanwezigheid van een wielbasisverlengstuk in combinatie met een dubbele as kun­
  nen alleen bepaalde wielvluchtmodules met elkaar worden gecombineerd:
  – wielvluchtmodules vooras/wielvluchtmodules achteras: 0°/3° of 6°/9°.
  – Wanneer er aan de vooras 9°-wielvluchtmodules zijn gemonteerd, is montage van wielvluchtmo­
  dules aan de achteras niet mogelijk.
  • Kniehevelremmen instellen: zie pagina 18
  Bijzonderheid: bij extreme instellingen moet het wielbasisverlengstuk worden gebruikt in combinatie met een
  kniehevelrem 'Upgrade' (zie afb. 16, pos. 2).
  Indien nodig moet de remhouder worden verplaatst, zodat deze zich achter de vergrendeling van het zijdeel
  bevindt.
  VOORZICHTIG: vallen, omkantelen. Wanneer het wielbasisverlengstuk wordt gebruikt in combinatie
  met een dubbele as en de aandrijfwielen worden bevestigd aan de achterste as (bijv. voor adaptatie
  van de handbike), zijn de remmen niet functioneel.

  15

  16

  17

  18

  Wielbasisverlengstuk en kledingbeschermer
  Bij aanwezigheid van een wielbasisverlengstuk kunnen de zijdelen voor het instappen als volgt worden weggeklapt:
  Ventus

  Ottobock | 15 • Page 16

  Instellingen
  Het zijdeel 'Standaard' kan naar achteren worden geklapt (zie afb. 18).
  Het zijdeel 'Kledingbeschermer' kan naar achteren toe worden losgemaakt (zie afb. 19) en omlaag worden
  geklapt (zie afb. 20).

  Montage achteraf
  Wanneer bij het gebruiksklaar maken van een nieuwe rolstoel blijkt dat er alsnog een wielbasisverlengstuk moet
  worden gemonteerd, dient daarvoor de servicehandleiding 647G629 te worden gebruikt.

  19

  20

  6.3 Zwenkwiel instellen
  6.3.1 Balhoofdhoek instellen – zwenkwielvork 'Standaard'
  Nadat de aandrijfwielen zijn ingesteld in de stand die voor de gebruiker het meest geschikt is, moet via de zwenk­
  wieladapter de balhoofdhoek worden aangepast.
  Voor een optimaal rijgedrag van de rolstoel moet de schroefas in de de beide zwenkwieladapters loodrecht op de
  grond staan. Met behulp van de zwenkwieladapters kan de hoek traploos worden ingesteld.
  1) Maak de kunststof afdekking aan de binnenkant van het frame los (zie afb. 21).
  2) Draai de inbusbouten aan de binnenkant van het frame een stukje los (zie afb. 22, pos. 1/2). Verwiijder de
  voorste bout zo nodig en verplaats deze (zie afb. 22, pos. 1).
  3) Verwijder het beschermkapje (zie afb. 23, pos. 1).
  4) Draai de inbusbout in de excenter een stukje los (zie afb. 23, pos. 2).
  5) Leg de waterpas op de zwenkwieladapter (zie afb. 23, pos. 3).
  6) Stel de stuuras met een brede schroevendraaier zo in, dat deze verticaal staat. De libel bevindt zich dan pre­
  cies in het midden (zie afb. 24).
  7) Draai de inbusbout in de excenter aan met 10 Nm (zie afb. 23, pos. 2).
  8) Draai de inbusbouten aan de binnenkant van het frame aan met 23 Nm (zie afb. 22, pos. 1/2).
  9) Bevestig het beschermkapje (zie afb. 23, pos. 1) en de kunststof afdekking weer aan de binnenkant van het fra­
  me (zie afb. 21).
  → De stuuras moet bij beide zwenkwieladapters precies verticaal staan.

  21

  16 | Ottobock

  22

  Ventus • Page 17

  Instellingen

  23

  24

  6.3.2 Balhoofdhoek instellen – zwenkwielvork 'Design'/'Froglegs'
  INFORMATIE

  De werkwijze is analoog aan die uit het vorige hoofdstuk.
  Het instellen gaat bij de zwenkwielvork 'Design' (zie afb. 66) op dezelfde manier als bij de zwenkwielvork 'Frog­
  legs' (zie afb. 67).
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)

  Maak de kunststof afdekking aan de binnenkant van het frame los (niet afgeb.).
  Draai de inbusbouten aan de binnenkant van het frame een stukje los (niet afgeb.).
  Verwijder de excenterafdekking (niet afgeb.) en het afdekkapje boven de stuuras (zie afb. 25, pos. 1).
  Draai de inbusbout in de excenter een stukje los (zie afb. 25, pos. 2).
  Draai de inbusbouten aan de binnenkant van het frame een stukje los (niet afgeb.).
  Leg de waterpas op de zwenkwieladapter (zie afb. 26, pos. 1).
  Stel de stuuras met een brede schroevendraaier zo in, dat deze verticaal staat. De libel bevindt zich dan pre­
  cies in het midden (zie afb. 26, pos. 2).
  8) Draai de inbusbout in de excenter aan met 8 Nm (zie afb. 25, pos. 2).
  9) Draai de inbusbouten aan de binnenkant van het frame aan met 23 Nm (niet afgeb.).
  10) Breng alle afdekkingen terug op hun plaats (niet afgeb.)
  → De stuuras moet bij beide zwenkwieladapters precies verticaal staan.

  25

  26

  6.3.3 Zwenkwiel verzetten
  INFORMATIE

  Informatie over de mogelijke zithoogte vindt u in de zithoogtetabel in het hoofdstuk "Technische gegevens".
  De zithoogte voor wordt bepaald door de positionering van de zwenkwielen in de vork en door de diameter van de
  zwenkwielen.
  1) Draai de schroefverbinding van de schroefas los (zie afb. 27, pos. 1).
  2) Verwijder de schroefas/afstandsbussen.
  3) Verwijder het zwenkwiel.
  Ventus

  Ottobock | 17 • Page 18

  Instellingen

  4)
  5)
  6)
  7)  Steek de schroefas met de eerste afstandsbus in een van de andere drie boorgaten (zie afb. 27, pos. 2).
  Bevestig het zwenkwiel.
  Schuif de tweede afstandsbus op de schroefas (niet afgeb.).
  Schroef de schroefas vast met 8 Nm.
  Na het verzetten moeten het linker en het rechter zwenkwiel op dezelfde hoogte in de zwenkwielvork zitten.
  Na het instellen van de zithoogte voor moeten de sporing van de aandrijfwielen (zie pagina 14) en de balhoofd­
  hoek (zie pagina 16) worden gecontroleerd en zo nodig worden nagesteld.

  27

  6.4 Rem instellen
  6.4.1 Parkeerrem (kniehevelrem) instellen
  VOORZICHTIG

  Kniehevelrem werkt niet goed
  Ongeval, val
  ► Controleer of de bandenspanning van de aandrijfwielen de juiste waarde heeft en of de kniehevelrem correct
  is ingesteld. De spanning die de banden moeten hebben, is aangegeven op de buitenband. Bij aandrijfwielen
  moet de bandenspanning minimaal 7 bar bedragen.
  ► Gebruik uitsluitend originele aandrijfwielen met een gecontroleerde hoogteslag van maximaal 1 mm.
  De kniehevelrem moet opnieuw worden ingesteld na verandering van de stand van het aandrijfwiel en bij nastelling
  van de rolstoel.
  Het verstellen van de volgende remtypes gebeurt op dezelfde manier: kniehevelrem 'Standaard', kniehevelrem
  'Upgrade', schaarrem.
  1) Draai de inbusbouten in de klem aan de onderkant van het frame los (zie afb. 28, pos. 1).
  2) U kunt de remhouder van de kniehevelrem (zie afb. 28, pos. 2) nu traploos in de klem (zie afb. 28, pos. 3) ver­
  schuiven/instellen.
  De binnenwerkse afstand tussen de band en de remaandrukbout mag bij niet-bediende rem max. 5 mm bedra­
  gen (zie afb. 29).
  INFORMATIE: zie voor nadere bijzonderheden over het instellen van de schaarrem de paragraaf "Bij­
  zonderheden bij het instellen van de schaarrem".
  3) Draai de inbusbouten aan met 10 Nm.
  → De linker en de rechter kniehevelrem moeten na het instellen dezelfde remwerking hebben.

  18 | Ottobock

  Ventus • Page 19

  Instellingen

  5 mm

  28

  29

  Bijzonderheden bij het instellen (alle remtypen)
  Afhankelijk van de instelsituatie kan het nodig zijn de remhouder om te draaien of te vervangen. Hierdoor kunnen
  de instellingen verder worden aangepast.
  1) Draai de inbusbouten tussen de rem en de remhouder los (voorbeeld: schaarrem: zie afb. 30, zie afb. 31,
  pos. 1).
  2) Draai de remhouder zo nodig om en positioneer de houder (voorbeeld: schaarrem: zie afb. 30, zie afb. 31,
  pos. 2).
  3) Draai de inbusbouten tussen de rem en de remhouder weer stevig aan.

  30

  31

  Bijzonderheden bij het instellen van de schaarrem
  • Monteer de schaarrem zo, dat de draaiende delen vrij kunnen bewegen zonder ergens tegen aan te botsen (zie
  afb. 32 en zie afb. 33, pos. 1).
  • De schaarrem mag in geopende toestand niet in aanraking komen met het frame.
  • Zie voor het gebruik van de schaarrem de gebruiksaanwijzing (gebruiker), artikelnummer 647G828.

  32

  Ventus

  33

  Ottobock | 19 • Page 20

  Instellingen

  6.5 Rugleuning instellen
  6.5.1 Rughoogte instellen
  De rughoogte hoeft bij het gebruiksklaar maken van een nieuwe rolstoel niet te worden aangepast.
  Voor het achteraf veranderen van de rughoogte moeten er nieuwe rugbuizen worden gemonteerd. Zie voor de
  montage de servicehandleiding 647G629.

  6.5.2 Rughoek instellen
  VOORZICHTIG

  Onvoldoende beveiliging tegen omkantelen
  Gebruiker kantelt achterover door het ontbreken van een antikiepsteun
  ► Wanneer de wielbasis klein is en de rugleuning ver achterover helt, kan het afhankelijk van de ervaring van de
  gebruiker nodig zijn aan weerszijden een antikiepsteun te monteren.
  De rughoek kan – bijv. na het instellen van de wielbasis – worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
  De hoek kan worden gevarieerd van 65° – 105°.
  Grove instelling (stappen van 20°)
  1) Trek met behulp van de kabel de vergrendelingspennen los uit de vergrendelpunten (zie afb. 34, pos. 1).
  2) Haal aan weerszijden de afsluitstop uit het gewenste vergrendelpunt (zie afb. 34, pos. 2).
  3) Draai de contramoeren los tot ze tegen de kop van de stelbout aan zitten (zie afb. 34, pos. 3).
  4) Draai de stelbouten met de hand naar binnen (zie afb. 34, pos. 4).
  5) Trek de rugleuning naar achteren tot beide vergrendelingspennen vastklikken in het gewenste vergrendelpunt.
  6) Draai de stelbouten naar buiten tot de boutkop het klittenband raakt (zie afb. 34, pos. 5).
  7) Draai de contramoeren weer aan (zie afb. 34, pos. 3). Houd de kop van de stelbouten daarbij tegen met een
  steeksleutel (zie afb. 34, pos. 4).
  8) Sluit de vergrendelpunten die niet worden gebruikt, af met de afsluitstoppen (zie afb. 34, pos. 2).
  Fijninstelling (in stappen van 10°)
  1) Verwijder aan weerszijden de bovenste bevestigingsbout (zie afb. 35, pos. 1).
  2) Draai aan weerszijden de onderste bevestigingsbout een stukje los (zie afb. 35, pos. 2).
  3) Draai de contramoeren los tot ze tegen de kop van de stelbout aan zitten (zie afb. 34, pos. 3).
  4) Draai de stelbouten met de hand naar binnen (zie afb. 34, pos. 4).
  5) Verstel de rugplaat aan weerszijden. Er zijn twee instelpunten beschikbaar (zie afb. 35, pos. 3).
  6) Monteer de bevestigingsbouten weer en draai ze aan (zie afb. 35, pos. 1/2).
  7) Draai de stelbouten naar buiten tot de boutkop het klittenband raakt (zie afb. 34, pos. 5).
  8) Draai de contramoeren weer aan (zie afb. 34, pos. 3). Houd de kop van de stelbouten daarbij tegen met een
  steeksleutel (zie afb. 34, pos. 4).

  34

  35

  6.5.3 Duwhandvatten instellen
  De duwhandvatten 'Standaard' (zie afb. 36) en 'Wegklapbaar' (niet afgeb.) zijn niet in hoogte verstelbaar.
  Om de begeleider het duwen van de rolstoel gemakkelijker te maken, kan de hoogte van het duwhandvat 'In hoog­
  te verstelbaar' (zie afb. 37) worden aangepast.

  20 | Ottobock

  Ventus • Page 21

  Instellingen

  1) Zet de vergrendelingshendel los.
  2) Zet het duwhandvat op de gewenste hoogte.
  3) Zet de vergrendelingshendel weer goed vast.
  INFORMATIE: Beide duwhandvatten moeten op dezelfde hoogte staan.

  36

  37

  6.6 Rugbespanning/zittingbespanning instellen
  6.6.1 Rugbespanning aanpassen
  INFORMATIE

  Een goed aangepaste rugleuning maakt het gemakkelijker langdurig en ontspannen te zitten en vermindert het
  risico van gevolgschade en drukplekken. Zorg ervoor dat er niet te veel druk wordt opgebouwd.
  INFORMATIE

  Let op dat de gebruiker met zijn bekken zover mogelijk naar achteren in de rolstoel zit, d.w.z. tussen de rugbui­
  zen.
  De rugbespanning (aanpasbaar) kan per segment worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
  1) Verwijder het zitkussen.
  2) Maak de zittingbekleding los van het klittenband en klap de zittingbekleding naar voren (zie afb. 38, pos. 1).
  3) Maak de flap van de rugbekleding los van het klittenband (zie afb. 38, pos. 2) en laat de flap omlaag hangen.
  4) Verwijder de rugbekleding.
  5) Maak de spanbanden los en klit ze zo vast, dat ze de gewenste spanning hebben (zie afb. 39).
  6) Breng de rugbekleding terug op zijn plaats en klit deze vast aan de rug- en zittingbespanning:
  → Zorg ervoor dat de knik in de rugbekleding aan de bovenkant komt te zitten. De 'V' in de bekleding (zie
  afb. 40, pos. 1) geeft aan waar deze knik zit.
  → Trek de flap van de rugbekleding strak omlaag (zie afb. 41).
  → Trek het gedeelte van de flap dat kan worden vastgeklit, naar voren en klit het vast aan de zittingbespan­
  ning (zie afb. 38, pos. 2).
  INFORMATIE: Het gedeelte van de flap dat kan worden vastgeklit, voorkomt dat de rugbekleding
  verschuift en beschermt deze tegen trekspanning.
  7) Klit de zittingbekleding (zie afb. 38, pos. 1) en het zitkussen vast.

  Ventus

  Ottobock | 21 • Page 22

  Instellingen

  38

  39

  40

  41

  6.6.2 Zittingbespanning aanpassen
  INFORMATIE

  Met een geringe verandering van de mate waarin de zittingbespanning doorhangt, kunt u het zwaartepunt tot op
  zekere hoogte corrigeren. Grotere correcties moeten echter worden uitgevoerd door het veranderen van de instel­
  lingen via het frame, de schuiven en de zwenkwielen.
  Zittingbespanning 'Standaard'
  Deze zittingbespanning hoeft bij het gebruiksklaar maken van een nieuwe rolstoel niet te worden aangepast. Wan­
  neer de zittingbespanning nadat de rolstoel gedurende enige tijd is gebruikt, duidelijk doorhangt, moet de zitting­
  bespanning worden vervangen. Zie voor het vervangen de servicehandleiding 647G629
  Zittingbespanning 'Aanpasbaar'
  Deze zittingbespanning kan per segment worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
  1) Verwijder het zitkussen.
  2) Maak de zittingbekleding los van het klittenband (zie afb. 42).
  3) Maak de flap van de rugbekleding los van het klittenband (zie afb. 38, pos. 2) en laat de flap omlaag hangen.
  4) Maak de spanbanden los en klit ze zo vast, dat ze de gewenste spanning hebben (zie afb. 43).
  5) Klit de rugbekleding vast aan de zittingbespanning. Trek hiervoor het gedeelte van de flap dat kan worden vast­
  geklit, naar voren en klit het vast aan de zittingbespanning (zie afb. 38, pos. 2).
  INFORMATIE: Het gedeelte van de flap dat kan worden vastgeklit, voorkomt dat de rugbekleding ver­
  schuift en beschermt deze tegen trekspanning.
  6) Klit de zittingbekleding (zie afb. 38, pos. 1) en het zitkussen vast.

  22 | Ottobock

  Ventus • Page 23

  Instellingen

  42

  43

  6.7 Voetsteunen instellen
  6.7.1 Onderbeenlengte instellen
  Hoe hoog de voetsteun moet worden ingesteld, is afhankelijk van de lengte van de onderbenen van de gebruiker
  en van de dikte van het gebruikte zitkussen.
  Voetsteun 'In hoek verstelbaar' en voetsteun 'Star'
  1) Draai de vier stelbouten aan de binnenkant van de zwenkwielhouder een stukje los (zie afb. 44, pos. 1).
  2) U kunt de onderbeenlengte nu traploos instellen. De voetbeugels moeten ten minste 60 mm in de framebuis
  worden geschoven.
  3) Draai de stelbouten aan met 7 Nm.
  Voetsteun voor gebruikers met korte onderbenen – hoogte instellen
  1) Draai de onderste bevestigingsbouten aan weerszijden los (zie afb. 45, pos. 1).
  2) Verwijder de voetsteuneenheid (zie afb. 45, pos. 2).
  3) Draai de bovenste bevestigingsbouten aan weerszijden los (zie afb. 45, pos. 3).
  4) Verzet de voetsteun in de gatenplaat, zodat hij op de gewenste hoogte komt te zitten (zie afb. 45, pos. 4).
  5) Draai de bovenste bevestigingsbouten (met onderlegringen) aan met 7 Nm (zie afb. 45, pos. 3).
  6) Breng de voetsteuneenheid terug op zijn plaats.
  7) Draai de onderste bevestigingsbouten aan met 5 Nm (zie afb. 45, pos. 1).
  Voetsteun voor gebruikers met korte onderbenen – diepte instellen
  1) Draai de onderste bevestigingsbouten aan weerszijden los (zie afb. 45, pos. 1).
  2) Kies de passende boorgaten in de verstelcirkel voor de gewenste positionering (zie afb. 45, pos. 5).
  3) Draai de onderste bevestigingsbouten aan met 5 Nm (zie afb. 45, pos. 1).
  INFORMATIE: na het aanpassen van de diepte-instelling moet ook altijd de hoek van de voetsteun
  worden aangepast.

  44

  45

  6.7.2 Hoek van de voetsteun instellen
  De hoek van de voetsteun moet zo worden ingesteld, dat de voeten er met ontspannen enkels op kunnen rusten.
  Ventus

  Ottobock | 23 • Page 24

  Instellingen

  Voetsteun 'In hoek verstelbaar'
  1) Draai de inbusbouten in de klem los (zie afb. 46, pos. 1).
  2) Draai de voetplaat tot deze in de gewenste hoek staat (zie afb. 46, pos. 2).
  3) Draai de inbusbouten aan met 10 Nm.
  Voetsteun voor gebruikers met korte onderbenen
  1) Draai de inbusbouten in de klem los (zie afb. 45, pos. 6).
  2) Draai de voetplaat tot deze in de gewenste hoek staat (zie afb. 45, pos. 7).
  3) Draai de inbusbouten aan met 10 Nm.
  Voetsteun 'Star'
  De hoek van deze voetsteun kan niet worden aangepast (zie afb. 47).

  46

  47

  6.7.3 Zijvergrendeling monteren/instellen
  De zijvergrendeling kan worden gemonteerd in de voorbereide boorgaten in de voetplaat.
  1) Monteer de zijvergrendeling met behulp van de inbusbouten aan de onderkant van de voetplaat (zie afb. 48,
  pos. 1).
  2) Verschuif de zijvergrendeling voordat u de bouten aandraait, in het slobgat tot de gewenste voetbreedte is
  ingesteld (zie afb. 49).
  3) Draai de inbusbouten aan.

  48

  49

  6.8 Zijdelen instellen
  6.8.1 Armlegger 'In hoogte verstelbaar' instellen
  Hoogteverstelling
  1) Druk de ontgrendelingsknop aan de binnenkant van het zijdeel in (zie afb. 50, pos. 1).
  2) Schuif de armlegger in de gewenste stand (zie afb. 50, pos. 2).
  3) Laat de ontgrendelingsknop los.
  → De armlegger klikt vanzelf vast.

  24 | Ottobock

  Ventus • Page 25

  Instellingen

  Diepte van de armlegger verstellen
  1) Draai de bevestigingsbouten los (zie afb. 51, pos. 1).
  2) Verwijder de armlegger en verplaats deze (zie afb. 51, pos. 2).
  3) Schroef de armlegger weer vast.

  50

  51

  6.8.2 Armlegger 'Gepolsterd' instellen
  1) Draai de bevestigingsbout waarmee de armlegger is vastgezet, los (zie afb. 53, pos. 1).
  2) Schuif de armlegger in de gewenste stand (zie afb. 53, pos. 2).
  3) Draai de bevestigingsbout weer vast.

  52

  53

  6.8.3 Zijdelen 'Standaard' en 'Kledingbeschermer' instellen
  Instelling is niet mogelijk. Na grote veranderingen in de stand of de maat van de gebruikte aandrijfwielen moeten
  de zijdelen worden vervangen.
  1) Draai de inbusbout in de bevestigingsklem los (zie afb. 54 en zie afb. 55, pos. 1).
  2) Verwijder het zijdeel en vervang het door een ander.
  3) Draai de inbusbout in de bevestigingsklem weer aan.

  54

  Ventus

  55

  Ottobock | 25 • Page 26

  Instellingen

  6.9 Antikiepsteun en kantelsteun monteren/instellen
  VOORZICHTIG

  Verkeerde montage van de antikiepsteun/ontbreken van de antikiepsteun
  Gebruiker kantelt achterover
  ► Controleer of de antikiepsteun op de juiste manier is gemonteerd en goed is ingesteld.
  ► Afhankelijk van de instelling van het onderstel, het zwaartepunt van de rolstoel, de rughoek en de ervaring van
  de gebruiker kan het nodig zijn een antikiepsteun te gebruiken.
  ► Wanneer de wielbasis klein is en de rugleuning ver achterover helt, kan het afhankelijk van de ervaring van de
  gebruiker nodig zijn aan weerszijden een antikiepsteun te monteren.

  6.9.1 Accessoirehouder monteren
  Bij de fabrikant is er voor dit product een accessoirehouder verkrijgbaar. Deze maakt het mogelijk een antikiep­
  steun en een kantelsteun te monteren.
  De accessoirehouder wordt (zie afb. 60) – voor zover deze bij de rolstoel is besteld – gemonteerd geleverd.
  Mogelijk blijkt bij het gebruiksklaarmaken van de rolstoel dat er alsnog een accessoirehouder moet worden gemon­
  teerd. Zie voor de montage de servicehandleiding 647G629.

  6.9.2 Antikiepsteun monteren
  De antikiepsteun wordt (zie afb. 56) – voor zover deze bij de rolstoel is besteld – gemonteerd geleverd.
  Mogelijk blijkt bij het gebruiksklaarmaken van de rolstoel dat er alsnog een antikiepsteun moet worden gemonteerd
  of dat de antikiepsteun moet worden verplaatst. Zie voor het monteren en verplaatsen de servicehandleiding
  647G629.

  5 cm
  56

  6.9.3 Antikiepsteun instellen
  INFORMATIE

  Voor een juiste instelling van de antikiepsteun kan het nodig zijn de handelingen die moeten worden verricht voor
  het verstellen van de lengte en van de hoek, met elkaar te combineren.
  Lengte van de zwenkarm verstellen
  1) Verwijder de inbusbout uit de zwenkarm (zie afb. 57, pos. 1).
  2) Stel de lengte van de zwenkarm in.
  3) Schroef de zwenkarm vast. Daarbij moet de buitenste arm van de pendel buiten de grootste diameter van de
  band uitsteken (zie afb. 56).
  Hoek van de zwenkarm verstellen – mogelijkheid 1
  1) Verwijder de inbusbout tussen de antikiepsteunbuis en het hoekverstelmechanisme (zie afb. 58, pos. 1).
  2) Draai de tweede inbusbout in het hoekverstelmechanisme los (zie afb. 58, pos. 2).
  3) Stel de hoek van de zwenkarm in.
  4) Schroef de zwenkarm vast. De afstand tussen de antikiepsteunwielen en de grond moet daarbij ca. 5 cm
  bedragen (zie afb. 56).

  26 | Ottobock

  Ventus • Page 27

  Instellingen

  Hoek van de accessoirehouder verstellen – mogelijkheid 2
  1) Verwijder de drie inbusbouten tussen de accessoirehouder en de klemflens (zie afb. 59, pos. 1).
  2) Stel de hoek van de accessoirehouder in (drie instelmogelijkheden met een onderling verschil van 10°: zie
  afb. 60).
  3) Schroef de accessoirehouder vast met 10 Nm. De afstand tussen de antikiepsteunwielen en de grond moet
  daarbij ca. 5 cm bedragen (zie afb. 56).

  57

  58

  59

  60

  6.9.4 Kantelsteun monteren/instellen
  De kantelsteun kan op de daarvoor bedoelde plaats aan de accessoirehouder worden gemonteerd (zie afb. 61,
  pos. 1).
  1) Druk de veer van de kantelsteun in (zie afb. 61, pos. 2).
  2) Schuif de kantelsteun in de accessoirehouder (zie afb. 61, pos. 1).
  3) Zet de kantelsteun vast met de veer.

  61

  Ventus

  Ottobock | 27 • Page 28

  Aflevering

  6.10 Veiligheidsgordel bevestigen
  Afhankelijk van de bevestigingssituatie en de instelling kan de veiligheidsgordel worden gemonteerd aan het
  onderste bevestigingspunt van de rugplaat (zie afb. 63, pos. 1) of aan het bovenste vrije bevestigingspunt van de
  schuif (zie afb. 63, pos. 2).
  1) Schroef de veiligheidsgordel met de meegeleverde bevestigingsschroeven vast op de bevestigingspunten.
  2) Draai de bevestigingsschroeven aan met 7 Nm.

  62

  63

  7 Aflevering
  7.1 Eindcontrole
  Voordat de rolstoel wordt afgeleverd, dient er een eindcontrole plaats te vinden:
  • Zijn alle opties gemonteerd conform het bestelformulier?
  • Staan de aandrijfwielen in de juiste stand?
  • Zijn de banden goed opgepompt?
  INFORMATIE: de spanning die de banden moeten hebben, staat aangegeven op de buitenband. Bij
  aandrijfwielen met hogedrukbanden moet de bandenspanning minimaal 7 bar bedragen.
  • Is de aseenheid met het aangegeven aanhaalmoment aan de schuif bevestigd?
  • Draaien de steekassen licht genoeg?
  • Zijn de remmen correct ingesteld?
  • Is de balhoofdhoek loodrecht ingesteld?
  • Is de antikiepsteun correct ingesteld?

  7.2 Transport naar de klant
  De rolstoel moet in gedemonteerde toestand naar de klant worden getransporteerd. Daarbij moet de omverpakking
  worden gebruikt.

  7.3 Aflevering
  Voor een veilige aflevering van het product is het van belang dat de volgende punten in acht worden genomen:
  • Met de gebruiker van het product moet een zitproef worden uitgevoerd. Hierbij moet vooral worden gelet op de
  positionering vanuit medisch oogpunt.
  • De gebruiker en eventuele begeleiders moeten worden geïnstrueerd in een veilig gebruik van het product.
  Hiervoor moet in het bijzonder gebruik worden gemaakt van de meegeleverde gebruiksaanwijzing (gebruiker).
  • De gebruiksaanwijzing (gebruiker) dient bij aflevering van de rolstoel te worden overhandigd aan de gebrui­
  ker/begeleider.

  8 Onderhoud/reparatie
  De fabrikant adviseert het product eens per twaalf maanden een onderhoudsbeurt te laten geven.
  Nadere informatie over reiniging/desinfectie en onderhoud/reparatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing (gebrui­
  ker).
  Uitvoerige informatie over reparaties vindt u in de servicehandleiding.

  28 | Ottobock

  Ventus • Page 29

  Afvalverwerking

  9 Afvalverwerking
  9.1 Aanwijzingen voor afvalverwerking
  Wanneer het product niet langer wordt gebruikt, moeten alle componenten van het product volgens de daarop toe­
  passelijke, in het land van gebruik geldende milieuvoorschriften worden verwerkt.

  9.2 Aanwijzingen voor hergebruik
  VOORZICHTIG

  Hergebruik van gebruikte zittingbekleding
  Functionele risico's en hygiënische risico's voor de huid
  ► Vervang de zittingbekleding bij hergebruik door nieuwe.
  Het product is geschikt voor hergebruik.
  Producten die worden hergebruikt, worden – evenals gebruikte machines of voertuigen – blootgesteld aan een bij­
  zondere belasting. De kenmerken en prestaties mogen niet zodanig wijzigen, dat de veiligheid van de rolstoelge­
  bruiker of van eventuele derden tijdens de levensduur in gevaar wordt gebracht.
  Op grond van in de praktijk gedane waarnemingen en de stand van de techniek heeft de fabrikant het gebruik van
  het product gecalculeerd op 4 jaar. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het product wordt gebruikt voor het doel
  waarvoor het bestemd is, en dat de service- en onderhoudsvoorschriften in acht worden genomen. De tijd dat het
  product opgeslagen is bij de leverancier of de persoon of instantie die de kosten draagt, is daarbij niet in aanmer­
  king genomen. Hierbij wordt nadrukkelijk aangemerkt, dat het product wanneer dit volgens de voorschriften wordt
  behandeld en onderhouden, veel langer dan de hiervoor vermelde periode betrouwbaar blijft.
  Voordat het betreffende product wordt hergebruikt, moet het grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Daar­
  na moet het product door een geautoriseerde vakman worden gecontroleerd op staat van onderhoud, slijtage en
  beschadigingen. Alle versleten en beschadigde onderdelen en alle componenten die voor de nieuwe gebruiker niet
  passen of niet geschikt zijn, moeten worden vervangen.
  Gedetailleerde informatie over het vervangen van onderdelen alsmede gegevens over het benodigde gereedschap
  en de voorgeschreven servicetermijnen zijn te vinden in de servicehandleiding.

  10 Juridische informatie
  10.1 Aansprakelijkheid
  De fabrikant is uitsluitend aansprakelijk, indien het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven voorwaarden
  en voor het doel waarvoor het bestemd is. De fabrikant adviseert volgens de daarvoor geldende regels met het pro­
  duct om te gaan en het op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven manier te onderhouden.
  Voor schade die wordt veroorzaakt door onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, is de fabrikant
  niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerde dealers of door de fabri­
  kant zelf.

  10.2 CE-conformiteit
  Het product voldoet aan de eisen van richtlijn 93 / 42 / EEG betreffende medische hulpmiddelen. Op grond van de
  classificatiecriteria voor medische hulpmiddelen volgens bijlage IX van de richtlijn is het product ingedeeld in klas­
  se I. De verklaring van overeenstemming is daarom door de fabrikant geheel onder eigen verantwoording opge­
  maakt volgens bijlage VII van de richtlijn.

  10.3 Garantievoorwaarden
  Voor nadere informatie over de garantievoorwaarden kunt u contact opnemen met de servicedienst van de fabrikant
  (zie de binnenkant van de omslag voor de adressen).

  11 Technische gegevens
  INFORMATIE

  Veel technische gegevens staan hieronder vermeld in mm. Houd er echter rekening mee dat – voor zover niet
  anders aangegeven – de instellingen van het product niet per mm kunnen worden aangepast, maar alleen in stap­
  pen van ca. 0,5 cm of 1 cm.

  Ventus

  Ottobock | 29 • Page 30

  Technische gegevens

  Algemene gegevens
  Max. belasting [kg]
  Gewicht [kg]
  (bij zitbreedte 440 mm; rubberen 4“-zwenkwielen, 24“
  hollekamervelg)
  Transportgewicht [kg]
  (bij zitbreedte 440 mm; rubberen 4“-zwenkwielen)
  Zitbreedte [mm]
  Zitdiepte [mm]
  Max. totale hoogte [mm]
  (bij zithoogte achter: 500 mm; rughoogte 500 mm; duw­
  handvat)
  Benodigde manoeuvreerruimte ca. [mm]4)
  (bij zitbreedte 440 mm; zitdiepte 500 mm)
  Min. bandenspanning [bar]
  Max. toegestaan hellingshoek [°]

  Ventus
  100
  ca. 12,51)

  frame: 7,5 – 8,81)
  aandrijfwiel 24": 3,71)
  280 – 4402) (voor belasting 100 kg)
  300 – 5003)
  1050

  1150 (zonder wielbasisverlengstuk)
  1250 (met wielbasisverlengstuk)
  75)
  106)

  1)

  Het gewicht varieert afhankelijk van de gekozen opties en de gekozen variant.
  Bij aanwezigheid van aandrijfwielen met hollekamervelg
  3) Met wielbasisverlengstuk: achterste aspositie + 80 mm
  4) In overeenstemming met ISO 7176-5, 8.12
  5) Kan afhankelijk van de gekozen banden afwijken; zie de opdruk op de buitenband
  6) Bij het op- en afrijden van hellingen met een stijgingspercentage van meer dan 10° is een antikiepsteun noodza­
  kelijk.
  2)

  Overige gegevens
  Ventus
  Gewicht van het zwaarste onderdeel [kg]
  Totale lengte met voetsteun [mm]
  Totale breedte [mm]
  Zithoek
  Effectieve zitdiepte [mm]
  Effectieve zitbreedte [mm]
  Zithoogte voor [mm]
  Zithoogte achter [mm]
  Hoek van de rugleuning [°]
  Hoogte van de rugleuning [mm]
  Afstand tussen voetsteun en zitting [mm]
  Afstand tussen armleuning en zitting [mm]
  Verschil in hoek tussen voetsteun en zitting [°]
  Hoepeldiameter [mm]
  Minimale draaicirkel [mm]1)
  Positionering van de armleggers [mm]
  Horizontale aspositie [mm]
  1)

  Minimaal
  Maximaal
  --7,5
  755
  970
  450
  790
  wordt bepaald door de zithoogte voor/achter
  300
  500
  280
  440
  450
  540
  330
  530
  65
  105
  300
  500
  170
  500
  215
  310
  0
  30
  470
  560
  440
  --240
  270
  62
  142

  In overeenstemming met ISO 7176-5

  Total lengte [mm]
  Zitdiepte

  30 | Ottobock

  Onderbeen­ 22"-aandrijfwiel
  lengte
  min./max.
  voorste
  achterste
  aspositie
  aspositie

  24"-aandrijfwiel

  25"-aandrijfwiel

  voorste
  aspositie

  voorste
  aspositie

  achterste
  aspositie

  achterste
  aspositie

  Ventus • Page 31

  Technische gegevens

  Zitdiepte

  300
  320
  340
  360
  380
  400
  420
  440
  460
  480
  500

  Onderbeen­
  lengte
  min./max.
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500
  170
  500

  22"-aandrijfwiel

  24"-aandrijfwiel

  25"-aandrijfwiel

  590
  665
  610
  685
  630
  705
  650
  725
  670
  745
  690
  765
  710
  785
  730
  805
  750
  825
  770
  845
  790
  865

  615
  690
  635
  710
  655
  730
  675
  750
  695
  770
  715
  790
  735
  810
  755
  830
  775
  850
  795
  870
  815
  890

  625
  700
  645
  720
  665
  740
  685
  760
  705
  780
  725
  800
  745
  820
  765
  840
  785
  860
  805
  880
  825
  900

  670
  745
  690
  765
  710
  785
  730
  805
  750
  825
  770
  845
  790
  865
  810
  885
  830
  905
  850
  925
  870
  945

  695
  770
  715
  790
  735
  810
  755
  830
  775
  850
  795
  870
  815
  890
  835
  910
  855
  930
  875
  950
  895
  970

  705
  780
  725
  800
  745
  820
  765
  840
  785
  860
  805
  880
  825
  900
  845
  920
  865
  940
  885
  960
  905
  980

  Met wielbasisverlengstuk: achterste aspositie +80 mm
  Totale breedte bij aandrijfwielen met hollekamervelg [mm]
  Zitbreedte
  280
  300
  320
  340
  360
  380
  400
  420
  440

  Totale breedte
  450
  470
  490
  510
  530
  550
  570
  590
  610

  Maten bij hoepelmontage dicht tegen het wiel aan en een wielvlucht van de aandrijfwielen van 0° (bij montage op
  grotere afstand: +20 mm)
  Toename van de totale breedte door de wielvlucht van de aandrijfwielen [mm]
  Wielvlucht
  Ventus

  22"-aandrijfwiel
  < 60
  < 120
  < 180

  24"-aandrijfwiel
  60
  120
  180

  25"-aandrijfwiel
  > 60
  > 120
  > 180

  Ottobock | 31 • Page 32

  Technische gegevens

  Onderbeenlengte [mm]
  Korte onderbeenlengte
  Onderbeenlengte

  170 – 320
  320 – 500

  Afstand van de bovenkant van de zittingbespanning tot de bovenkant van de voetplank (onderbeenlengte min dikte
  van het gebruikte zitkussen)
  Zithoogte voor1) [mm]
  Wielmaat zwenk­
  wielen
  3"
  4"
  5"
  5,5"
  6"
  Wielmaat zwenk­
  wielen
  3"
  4"
  5"
  5,5"
  6"
  Wielmaat zwenk­
  wielen
  3"
  4"
  5"
  5,5"
  6"

  Zwenkwielvork 'Standaard' (zie afb. 65)

  Mogelijke posities

  kort
  450 – 460
  450 – 480
  450 – 490
  470 – 490
  470 – 490

  kort
  1/2
  1/2/3
  1/2/3/4
  1/2/3
  1/2/3

  lang
  480 – 500
  490 – 520
  490 – 530
  500 – 530
  500 – 530

  lang
  1/2
  1/2/3
  1/2/3/4
  1/2/3/4
  1/2/3/4

  Zwenkwielvork 'Design' (zie afb. 66)

  Mogelijke posities

  kort
  460 – 470
  460 – 490
  460 – 500
  480 – 510
  500 – 510

  kort
  1/2
  1/2/3
  1/2/3/4
  1/2/3
  1/2

  lang
  500 – 510
  500 – 530
  500 – 530
  510 – 540
  510 – 540

  lang
  1/2
  1/2
  1/2/3/4
  1/2/3/4
  1/2/3/4

  Zwenkwielvork 'Froglegs' (zie afb. 67)

  Mogelijke posities

  kort
  480 – 490
  480 – 500
  500 – 510
  --510 – 520

  kort
  1/2
  1/2/3
  1/2
  --1

  lang
  500 – 510
  500 – 520
  520 – 530
  --530 – 540

  lang
  1/2
  1/2/3
  1/2
  --1

  Zithoogte achter1) [mm]
  Wielmaat aandrijfwielen As met wielvlucht
  22"

  24"

  25"

  0°/3°


  0°/3°


  0°/3°  Schuiver
  middel
  350 – 440
  340 – 430
  330 – 420
  380 – 470
  370 – 460
  360 – 450
  390 – 480
  380 – 470
  370 – 460

  lang
  350 – 490
  340 – 480
  330 – 470
  380 – 520
  370 – 510
  360 – 500
  390 – 530
  380 – 520
  370 – 510

  1)

  De zithoogte voor is afhankelijk van de gekozen wielmaat, zwenkwielvork en montagepositie
  Waarden zonder zitkussen bij een zithoek van 0°
  De vermelde waarden zijn theoretisch bepaalde maten (max. afwijking: 10 mm).
  32 | Ottobock

  Ventus • Page 33

  Technische gegevens

  Ventus

  64

  65

  66

  67

  Ottobock | 33 • Page 34

  34 | Ottobock

  Ventus • Page 35

  Kundenservice/Customer Service
  Europe
  Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
  Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
  T +49 (0) 5527 848-3433 · F +49 (0) 5527 848-1460
  healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de
  Otto Bock Healthcare Products GmbH
  Kaiserstraße 39 · 1070 Wien · Austria
  T +43 (0) 1 5269548 · F +43 (0) 1 5267985
  vertrieb.austria@ottobock.com · www.ottobock.at
  Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
  Omladinskih radnih brigada 5
  71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina
  T +387 (0) 33 766200 · F +387 (0) 33 766201
  obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba
  Otto Bock Bulgaria Ltd.
  41 Tzar Boris III‘ Blvd. · 1612 Sofia · Bulgaria
  T +359 (0) 2 80 57 980 · F +359 (0) 2 80 57 982
  info@ottobock.bg · www.ottobock.bg
  Otto Bock Suisse AG
  Pilatusstrasse 2 · CH-6036 Dierikon
  T +41 (0) 41 455 61 71 · F +41 (0) 41 455 61 70
  suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch
  Otto Bock ČR s.r.o.
  Protetická 460 · 33008 Zruč-Senec · Czech Republic
  T +420 (0) 377825044 · F +420 (0) 377825036
  email@ottobock.cz · www.ottobock.cz
  Otto Bock Iberica S.A.
  C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
  T +34 (0) 91 8063000 · F +34 (0) 91 8060415
  info@ottobock.es · www.ottobock.es
  Otto Bock France SNC
  4 rue de la Réunion - CS 90011
  91978 Courtaboeuf Cedex · France
  T +33 (0) 1 69188830 · F +33 (0) 1 69071802
  information@ottobock.fr · www.ottobock.fr
  Otto Bock Healthcare plc
  32, Parsonage Road · Englefield Green
  Egham, Surrey TW20 0LD · United Kingdom
  T +44 (0) 1784 744900 · F +44 (0) 1784 744901
  bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk
  Otto Bock Hungária Kft.
  Tatai út 74. · 1135 Budapest · Hungary
  T +36 (0) 1 4511020 · F +36 (0) 1 4511021
  info@ottobock.hu · www.ottobock.hu
  Otto Bock Adria d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 14 ·10431 Sveta Nedelja · Croatia
  T +385 (0) 1 3361 544 · F +385 (0) 1 3365 986
  ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

  OOO Otto Bock Service
  p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
  Building 7, 69 km MKAD
  143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
  Russian Federation
  T +7 (0) 495 564 8360 · F +7 (0) 495 564 8363
  info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

  Otto Bock HealthCare
  Two Carlson Parkway North, Suite 100
  Minneapolis, MN 55447 · USA
  T +1 (0) 763 553 9464 · F +1 (0) 763 519 6153
  usa.customerservice@ottobockus.com
  www.ottobockus.com

  Otto Bock Scandinavia AB
  Koppargatan 3 · Box 623 · 60114 Norrköping · Sweden
  T +46 (0) 11 280600 · F +46 (0) 11 312005
  info@ottobock.se · www.ottobock.se

  Asia/Pacific

  Otto Bock Slovakia s.r.o.
  Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
  T +421 (0) 2 32 78 20 70 · F +421 (0) 2 32 78 20 89
  info@ottobock.sk · www.ottobock.sk
  Otto Bock Sava d.o.o.
  Maksima Gorkog bb · 18000 Niš · Republika Srbija
  T +381 (0) 18 4285888 · F +381 (0) 18 4539191
  info@ottobock.rs · www.ottobock.rs
  Otto Bock Ortopedi ve
  Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
  Ali Dursun Bey Caddesi · Lati Lokum Sokak
  Meriç Sitesi B Block No: 6/1
  34387 Mecidiyeköy-İstanbul · Turkey
  T +90 (0) 212 3565040 · F +90 (0) 212 3566688
  info@ottobock.com.tr · www.ottobock.com.tr

  Africa
  Otto Bock Algérie E.U.R.L.
  32, rue Ahcène Outaleb - Coopérative les Mimosas
  Mackle-Ben Aknoun · Alger · DZ Algérie
  T +213 (0) 21 913863 · F +213 (0) 21 913863
  information@ottobock.fr · www.ottobock.fr
  Otto Bock Egypt S.A.E.
  28 Soliman Abaza St. Mohandessein - Giza · Egypt
  T +202 (0) 330 24 390 · F +202 (0) 330 24 380
  info@ottobock.com.eg · www.ottobock.com.eg
  Otto Bock South Africa (Pty) Ltd
  Building 3 Thornhill Office Park · 94 Bekker Road
  Midrand · Johannesburg · South Africa
  T +27 (0) 11 312 1255
  info-southafrica@ottobock.co.za
  www.ottobock.co.za

  Americas

  Otto Bock Italia Srl Us
  Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
  T +39 (0) 051 692-4711 · F +39 (0) 051 692-4720
  info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

  Otto Bock Argentina S.A.
  Av. Cabildo 924 · CP 1426
  Ciudad Autônoma de Buenos Aires · Argentina
  T +54 (0) 11 4706-2255 · F +54 (0) 11 4788-3006
  atencionclientes@ottobock.com.ar
  www.ottobock.com.ar

  Otto Bock Benelux B.V.
  Ekkersrijt 1412 · 5692 AK
  Son en Breugel · The Netherlands
  T +31 (0) 499 474585 · F +31 (0) 499 476250
  info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

  Otto Bock do Brasil Ltda.
  Rua Jovelino Aparecido Miguel, 32
  13051-030 Campinas-São Paulo · Brasil
  T +55 (0) 19 3729 3500 · F +55 (0) 19 3269 6061
  ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

  Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
  Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
  1050-161 Lisboa · Portugal
  T +351 (0) 21 3535587 · F +351 (0) 21 3535590
  ottobockportugal@mail.telepac.pt

  Otto Bock HealthCare Canada
  5470 Harvester Road
  Burlington, Ontario, L7L 5N5, Canada
  T +1 (0) 289 288-4848 · F +1 (0) 289 288-4837
  infocanada@ottobock.com · www.ottobock.ca

  Otto Bock Polska Sp. z o. o.
  Ulica Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Poland
  T +48 (0) 61 6538250 · F +48 (0) 61 6538031
  ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

  Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
  Clínica Universitária Teletón, Autopista Norte km 21
  La Caro Chia, Cundinamarca · Bogotá · Colombia
  T +57 (0) 1 8619988 · F +57 (0) 1 8619977
  info@ottobock.com.co · www.ottobock.com.co

  Otto Bock Romania srl
  Şos de Centura Chitila - Mogoşoia Nr. 3
  077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania
  T +40 (0) 21 4363110 · F +40 (0) 21 4363023
  info@ottobock.ro · www.ottobock.ro

  Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
  Prolongación Calle 18 No. 178-A
  Col. San Pedro de los Pinos
  C.P. 01180 México, D.F. · Mexico
  T +52 (0) 55 5575 0290 · F +52 (0) 55 5575 0234
  info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

  Otto Bock Australia Pty. Ltd.
  Suite 1.01, Century Corporate Centre
  62 Norwest Boulevarde
  Baulkham Hills NSW 2153 · Australia
  T +61 (0) 2 8818 2800 · F +61 (0) 2 8814 4500
  healthcare@ottobock.com.au · www.ottobock.com.au
  Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co., Ltd.
  B12E, Universal Business Park
  10 Jiuxianqiao Road, Chao Yang District
  Beijing, 100015, P.R. China
  T +8610 (0) 8598 6880 · F +8610 (0) 8598 0040
  news-service@ottobock.com.cn
  www.ottobock.com.cn
  Otto Bock Asia Pacific Ltd.
  Suite 3218, 32/F., Sun Hung Kai Centre
  30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong · China
  T +852 (0) 2598 9772 · F +852 (0) 2598 7886
  info@ottobock.com.hk
  Otto Bock HealthCare India
  Behind FairLawn Housing Society
  St. Gregorios Lane, Sion Trombay Road
  Chembur, Mumbai, 400071 · India
  T +91 (0) 22 2520 1268 · F +91 (0) 22 2520 1267
  information@indiaottobock.com · www.ottobock.in
  Otto Bock Japan K. K.
  Yokogawa Building 8F, 4-4-44 Shibaura
  Minato-ku, Tokyo, 108-0023 · Japan
  T +81 (0) 3 3798-2111 · F +81 (0) 3 3798-2112
  ottobock@ottobock.co.jp · www.ottobock.co.jp
  Otto Bock Korea HealthCare Inc.
  4F Agaworld Building · 1357-74, Seocho-dong
  Seocho-ku, 137-070 Seoul · Korea
  T +82 (0) 2 577-3831 · F +82 (0) 2 577-3828
  info@ottobockkorea.com · www.ottobockkorea.com
  Otto Bock South East Asia Co., Ltd.
  1741 Phaholyothin Road
  Kwaeng Chatuchark · Khet Chatuchark
  Bangkok 10900 · Thailand
  T +66 (0) 2 930 3030 · F +66 (0) 2 930 3311
  obsea@otttobock.co.th · www.ottobock.co.th

  Other countries
  Otto Bock HealthCare GmbH
  Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt · Germany
  T +49 (0) 5527 848-1590 · F +49 (0) 5527 848-1676
  reha-export@ottobock.de · www.ottobock.com • Page 36

  Ihr Fachhändler | Your specialist dealer

  Otto Bock Mobility Solutions GmbH
  Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany
  T +49 (0) 69 9999 9393 · F +49 (0) 69 9999 9392
  ccc@ottobock.com · www.ottobock.com

  Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.

  Template-Version: 2012-07-04

  © Ottobock · 647G827=NL-02-1209

  Versandanschrift für Rücksendungen/Adress for Returns:
  Otto Bock Manufacturing Königsee GmbH
  Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Otto Bock Ventus wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Otto Bock Ventus in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,59 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info