Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
EG
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera/
Lenskit/Dubbele lenskit
Model Nr. DMC-GF2C/DMC-GF2K
DMC-GF2W
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
until
2010/11/30
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit
apparaat in gebruik te nemen.
Gedetailleerde instructies
over de werking van dit
toestel staan in
“Handleiding voor geavanceerde
kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op
uw PC om de handleiding te lezen.
VQT3E99
H1110KD0
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 1 ページ 2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 1 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Beknopte gebruiksaanwijzing
  Digitale Camera/
  Lenskit/Dubbele lenskit
  Model Nr.

  DMC-GF2C/DMC-GF2K
  DMC-GF2W

  Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit
  apparaat in gebruik te nemen.
  Gedetailleerde instructies
  over de werking van dit
  toestel staan in
  “Handleiding voor geavanceerde
  kenmerken (PDF-formaat)” op de
  bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op
  uw PC om de handleiding te lezen.

  Web Site: http://www.panasonic-europe.com

  VQT3E99

  EG

  H1110KD0

  until
  2010/11/30 • Page 2

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 2 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Geachte Klant,
  Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze
  Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem
  binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er rekening mee dat de huidige
  bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera
  enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik
  opgenomen zijn.
  Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
  • Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden
  materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het
  auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
  beperkingen onderhevig zijn.

  Informatie voor Uw Veiligheid
  WAARSCHUWING:
  OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF
  PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,
  • STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF

  SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT
  BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.
  • GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
  • VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN
  ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN
  WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM
  ONDERHOUDSPERSONEEL.

  HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT
  GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.
  ∫ Markering productidentificatie
  Product

  Locatie

  Digitale camera

  Onderkant

  Batterijoplader

  Onderkant

  ∫ Over het batterijenpakket
  GEVAAR
  Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen
  door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden.
  Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.
  • Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
  • De batterij(en) niet in een auto laten liggen, blootgesteld aan direct zonlicht gedurende een
  lange tijd met deuren en ramen dicht.

  2

  VQT3E99 (DUT) • Page 3

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 3 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Waarschuwing
  Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 xC of
  verassen.
  ∫ Over de batterijoplader
  WAARSCHUWING!
  • OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN

  BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE
  INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET
  DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN
  OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
  • ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD
  WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
  • ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT.
  • DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.

  • De batterijoplader is in de stand-bystand wanneer de AC-stroomvoorzieningssnoer verbonden
  is. Het primaire circuit staat altijd “onder stroom” zolang als het stroomsnoer verbonden is aan
  een elektrische uitlaat.

  ∫ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
  • Geen andere AV-kabels gebruiken dan de meegeleverde kabel.
  • Geen andere USB-verbindingkabels gebruiken dan de meegeleverde USB-verbindingkabel.
  • Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
  optioneel).
  Onderdeelnummers: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)

  Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals
  magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
  • Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
  onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
  • Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met
  een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
  • Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als
  gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware
  motoren.
  • De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt,
  kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid
  veroorzaken.
  • Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet
  naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de accu te verwijderen, of de
  AC-adapter los te maken (DMW-AC8E; optioneel). Plaats de accu vervolgens weer terug, of
  sluit de AC-adapter weer aan, en schakel het toestel weer in.
  Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.

  • Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen
  hebben voor beeld en/of geluid.

  (DUT) VQT3E99

  3 • Page 4

  VQT3E99~Safety_dut.fm

  4 ページ

  2010年11月24日 水曜日 午後2時41分

  Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude
  uitrustingen en lege batterijen
  Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende
  documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische
  producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval
  gemengd mogen worden.
  Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude
  producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
  verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale
  wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
  Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw
  steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de
  preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de
  mens en op het milieu die anders door een onvakkundige
  afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
  Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude
  producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
  gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de
  goederen gekocht hebt.
  Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd
  worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
  Voor zakengebruikers in de Europese Unie
  Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan
  contact op met uw dealer voor meer informatie.
  [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de
  Europese Unie]
  Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst
  deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke
  autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze
  producten te verwijderen.

  Cd

  4

  Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee
  voorbeelden):
  Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch
  symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de
  betrokken chemische producten vervuld.

  VQT3E99 (DUT) • Page 5

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 5 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Inhoud
  Informatie voor Uw Veiligheid .......................................................................................... 2
  Standaardaccessoires ..................................................................................................... 6
  Namen en functies van de componenten ........................................................................ 8
  Over de Lens ................................................................................................................. 12
  Losmaken/Vastmaken van de lens................................................................................ 13
  Het bevestigen van de Schouderriem............................................................................ 15
  Opladen van de Batterij ................................................................................................. 16
  • Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering............................................ 18
  Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/batterij ............................................ 20
  Over de -kaart................................................................................................................ 21
  • Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden................................................ 21
  De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) ................................................................. 23
  De [OPNAME] Functie Selecteren................................................................................. 25
  Een foto maken.............................................................................................................. 26
  • Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
  (AE-programmafunctie) ........................................................................................... 26
  Beelden weergeven ....................................................................................................... 27
  Opname Bewegend Beeld............................................................................................. 28
  Bewegende beelden terugspelen .................................................................................. 29
  Beelden maken m.b.v. de automatische functie
  (Intelligente Automatische Functie) ............................................................................... 31
  Beelden wissen.............................................................................................................. 34
  Menu instellen................................................................................................................ 35
  • Menuonderdelen instellen........................................................................................ 36
  Belichtingscompensatie ................................................................................................. 38
  Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren................................ 39
  • AE-openingsvoorrang .............................................................................................. 39
  • AE-sluitervoorrang ................................................................................................... 39
  Beeld maken door de belichting handmatig in te stellen ............................................... 40
  De Handleiding (PDF-formaat) lezen............................................................................. 41
  Specificaties................................................................................................................... 42

  (DUT) VQT3E99

  5 • Page 6

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 6 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Standaardaccessoires
  Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.
  De productnummers zijn correct met ingang van december 2010. Deze kunnen aan
  veranderingen onderhevig zijn.
  1 Body van Digitale
  (In deze handleiding camerabody genoemd.)
  2 Onderling verwisselbare Lens
  “LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
  (In deze handleiding lens genoemd.)
  3 Lensdop
  (Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
  4 Achterste lensdop
  (Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
  5 Onderling verwisselbare Lens
  “LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 –5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
  (In deze handleiding lens genoemd)
  6 Lensbescherming
  7 Lensdop
  (Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
  8 Achterste lensdop
  (Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
  9 Batterijpakket
  (Aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst)
  De batterij opladen voor gebruik.
  10 Batterijoplader
  (Aangegeven als batterijoplader of oplader in de tekst)
  11 AC-Kabel
  12 AV-Kabel
  13 USB-kabel
  14 Body-kap
  (Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.)
  15 CD-ROM
  • Software:
  Gebruik om de software te installeren op uw PC.

  16 CD-ROM
  • Gebruiksaanwijzing
  17 Bescherming flitsschoen
  (Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.)
  18 Schouderriem
  19 Styluspen
  20 Batterijhouder
  • De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden
  aangegeven als kaart in de tekst.

  • De kaart is optioneel.
  • De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de verwisselbare lens (H-H014).

  Voor wat betreft de niet beschikbare functies, zoals [STABILISATIE] en de
  richtingsdetectiefunctie, is de beschrijving in deze handleiding gebaseerd op de verwisselbare
  lens (H-FS014042).
  • Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u meegeleverde accessoires
  verliest. (U kunt de accessoires apart aanschaffen.)

  6

  VQT3E99 (DUT) • Page 7

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 7 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  1

  DMC-GF2W

  DMC-GF2C

  2

  3

  4

  H-H014

  VYF3371

  DMC-GF2K

  6

  H-FS014042

  DMW-BLD10E

  DE-A94A

  15

  19

  VGQ0C14

  VYF3201

  VFC4315

  11

  12

  K2CQ29A00002

  K1HY14YY0009 K1HY14YY0008

  16

  17

  VFF0755

  VKF4385

  8

  7

  VYC1009

  10

  14

  VFC4605

  2

  5

  9

  3

  1

  13

  18

  VKF4840

  VFC4634

  20

  VGQ0R99

  ¢1 Alleen verstrekt bij DMC-GF2C
  ¢2 Alleen verstrekt bij DMC-GF2K
  ¢3 Alleen verstrekt bij DMC-GF2W
  (DUT) VQT3E99

  7 • Page 8

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 8 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Namen en functies van de componenten
  ∫ Camera
  1 Sensor
  2 Zelfontspannerlampje/
  AF-lamp
  3 Flits
  4 Pasmarkering voor de lens
  5 Bevestiging
  6 Lensvergrendeling
  7 Lensvrijgaveknop

  1

  4 5
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Flits-open-knop
  Speaker
  8
  9
  Functieknop achterop
  Aanraakpaneel/LCD-monitor
  Afspeelknop
  [Q.MENU/Fn] knop/
  Verwijder-/Terugkeerknop
  14 [MENU/SET] knop
  15 Cursorknoppen
  3/ISO
  1/WB (Witbalans)
  11 12 13
  2/AF-modusknop
  4/[AANDRIJFMODE] knop
  Deze knop stelt de gebruiker in staat om in
  de beeldopnamemodus een van de volgende opties te selecteren.
  Enkel/Burst/Auto bracket/Zelfontspanner

  8

  VQT3E99 (DUT)

  23

  6

  7
  10

  14 15 • Page 9

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 9 ページ

  16
  17
  18
  19
  20

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Stereomicrofoon
  Ontspanknop
  Bewegend beeldknop
  Focusafstand referentiemarkering
  Bescherming flitsschoen
  • De bescherming van de flitsschoen buiten

  16 17 18

  het bereik van kinderen houden om het
  inslikken ervan te voorkomen.

  21 Toestel AAN/UIT
  22 Statuslampje
  23 Intelligente automatische knop

  24 Lusje voor schouderriem
  • Zorg ervoor de schouderriem te bevestigen

  wanneer u het toestel gebruikt om ervoor te
  zorgen dat u deze niet zal laten vallen.

  25 [HDMI] aansluiting
  26 [AV OUT/DIGITAL] aansluiting

  19

  20 21 2223
  24
  25
  26

  27 Statiefbevestiging
  • Zet het statief goed vast als u het toestel

  erop bevestigt.
  Als de bevestigde lens in contact komt met
  de basis van het statief, gebruikt u dan de
  statiefadapter (DMW-TA1; optioneel).

  28 Kaart/Batterijklep
  29 DC-koppelaardeksel
  • Wanneer u een AC-adapter gebruikt, er voor

  OPEN LOCK

  27 2829 30

  zorgen dat de DC-koppelaar van Panasonic
  (DMW-DCC9; optioneel) en de AC-adapter (DMW-AC8E; optioneel) gebruikt worden.
  Gebruik altijd een originele Panasonic AC-adapter (DMW-AC8E; optioneel).
  Wanneer een AC-adapter gebruikt wordt, moet de AC-kabel gebruikt worden die bij de
  AC-adapter geleverd is.
  Het wordt aangeraden een geheel opgeladen batterij of AC-adapter te gebruiken wanneer
  u bewegende beelden maakt.
  Als u tijdens de opname van bewegende beelden de netadapter gebruikt en de
  stroomtoevoer wordt onderbroken wegens een black-out, of als de netadapter afgesloten
  wordt, enz., dan zullen de bewegende beelden in kwestie niet opgenomen worden.

  30 Vrijgaveknop

  (DUT) VQT3E99

  9 • Page 10

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 10 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  ∫ Lens
  H-H014 (LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.)
  31 Lensoppervlak
  32 Focusring
  33 Contactpunt
  34 Pasmarkering voor de lens

  31

  32

  33

  H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14 –42 mm/F3.5– 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)
  35 Tele
  36 Lensoppervlak
  37 Focusring
  38 Breed
  39 Zoomring
  40 Contactpunt
  41 Pasmarkering voor de lens

  35

  10

  VQT3E99 (DUT)

  36 37 38 39

  40

  34

  41 • Page 11

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 11 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Aanraakpaneel
  Dit touch panel is van het type dat druk detecteert.
  Raak het scherm aan

  Het aanraakpaneel aanraken en vrijgeven.

  Verslepen

  Een beweging zonder vrijgeven van het
  aanraakpaneel.

  Gebruik deze manier om taken uit te voeren
  zoals: naar the volgende beeld gaan door
  horizontaal slepen of door de zone van het
  weergegeven beeld te veranderen.
  Dit kan ook gebruikt worden om taken uit te
  meerdere iconen tegelijk aangeraakt worden, voeren zoals het omschakelen van het
  probeer daarom de icoon in het midden aan beeldscherm met gebruik van de
  te raken.
  schuifbalk.

  Gebruik deze manier om taken uit te voeren
  zoals het selecteren van iconen of beelden
  die op het touch panel weergegeven
  worden.
  • Dit zou niet goed kunnen werken wanneer er

  Aantekening
  • Als u een in de kleinhandel verkrijgbare vloeibare kristallen

  beschermblad gebruikt, gelieve de instructies volgen die u bij het
  blad krijgt. (Sommige vloeibare kristallen beschermvellen zouden
  zichtbaarheid of werking nadelig kunnen beïnvloeden.)
  • Oefen een beetje meer druk uit bij het aanraken als
  beschermfolie aangebracht is dat gewoon in de handel
  verkrijgbaar is of als u denkt dat het toestel niet goed reageert.
  • Het aanraakpaneel zal niet werken als de hand die het toestel
  vasthoudt het aanraakpaneel aanraakt.
  • Niet op de LCD-monitor drukken met harde puntige voorwerpen,
  zoals balpennen.
  • Niet te werk gaan met uw nagels.
  • Wrijf de LCD-monitor schoon met droge zachte doek wanneer deze vuil wordt met
  vingerafdrukken en dergelijke.
  • Niet krassen op de LCD-monitor of er hard op drukken.

  ∫ Over de styluspen
  Het is gemakkelijker om voor een gedetailleerde werking de (bijgeleverde) styluspen te
  gebruiken of wanneer het moeilijk is het toestel met uw vingers te bedienen.
  • Alleen de meegeleverde styluspen gebruiken.
  • Deze niet daar plaatsen waar kleine kinderen erbij kunnen.

  (DUT) VQT3E99

  11 • Page 12

  VQT3E99~Body1_dut.fm 12 ページ

  2010年11月24日 水曜日 午前10時22分

  Over de Lens
  ∫ Micro Four Thirds™ montagespecificatielens
  Dit toestel kan de speciale lenzen gebruiken die
  compatibel zijn met de specificatie van de lensmontage
  van het Micro Four Thirds Systeem (Micro Four Thirds
  montage).
  • Selecteer een lens die bij de op te nemen scène past en bij
  het gebruik dat u van de beelden gaat maken.

  ∫ Four Thirds™ montagespecificatielens
  Een lens met Four Thirds montagekenmerken kan
  gebruikt worden met gebruik van de montageadapter
  (DMW-MA1; optioneel).

  ∫ Leica montagespecificatielens
  • Als u de M-montageadapter of R-montageadapter (DMW-MA2M, DMW-MA3R; optioneel)

  gebruikt, kunt u Leica M Mount of Leica R Mount onderling verwisselbare lenzen gebruiken.
  – Voor bepaalde lenzen, zou de werkelijke afstand waarop het onderwerp scherp is enigszins
  kunnen verschillen van de toegekende afstand.
  – Als een montageadapter voor een Leica lens gebruikt wordt, zet [OPN. ZONDER LENS] dan
  op [ON].

  12

  VQT3E99 (DUT) • Page 13

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 13 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Losmaken/Vastmaken van de lens
  • Controleer dat het toestel uitstaat.
  • Verander van lens in een plaats met weinig vuil of stof.
  Een lens aanbrengen op de body van de camera

  Draai de achterlensdop A en de bodylensdop B in de richting van de
  pijl los.

  • Kom niet met uw vingers aan de binnenkant van de vatting.

  Breng de markeringen voor het
  aanbrengen van de lens C (rode
  markeringen) op de body en op de lens
  in één lijn en draai de lens dan in de
  richting van de pijl tot deze vastklikt.
  • Druk niet op de vrijgaveknop van de lens D als u
  een lens aanbrengt.

  • Probeer de lens niet schuin op de camera te doen
  omdat u hiermee de lensbevestiging kunt
  beschadigen.

  Verwijder de lensdop.

  (DUT) VQT3E99

  13 • Page 14

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 14 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Een lens losmaken van de body van de camera

  Bevestig de lensdop.
  Maak de lens los door op de lensvrijgaveknop
  D te drukken en de lens zo ver mogelijk in de
  richting van de pijl te draaien.
  • Maak altijd de cameradop op de camera zodat er geen
  stof of vuil in kan komen.

  • Doe de achterste lensdop op de camera zodat het
  lenscontactpunt niet beschadigd raakt.

  Aantekening
  • Er wordt aanbevolen om de lensdop of de (optionele) MC Protector aan te brengen, om het
  lensoppervlak te beschermen, wanneer u het toestel met u meeneemt.

  De lensbescherming gebruiken
  Bij fel zonlicht of fel achtergrondlicht zal de lensbescherming de effecten van lens flare en
  ghosting minimaliseren. De lensbescherming houdt overmatig licht tegen en zorgt voor
  een betere beeldkwaliteit.
  Aanbrengen van de (bloemvorige) lenskap die bij de verwisselbare lens geleverd is
  (H-FS014042)
  • De verwisselbare lens (H-H014) heeft geen lenskap.

  Plaats de lensbescherming op de
  lens met de korte zijden boven en
  onder, en draai de
  lensbescherming zo ver mogelijk
  in de richting van de pijl.
  A Passen op de markering.

  Aantekening
  • Als u de lenskap tijdelijk losmaakt en meeneemt, bevestig de lenskap
  dan in omgekeerde richting op de lens.

  14

  VQT3E99 (DUT) • Page 15

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 15 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Het bevestigen van de Schouderriem
  • We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het
  vallen ervan tegen te gaan.

  Haal de schouderriem door het lusje van de
  schouderriem op het toestel.
  A: Lusje voor schouderriem

  Haal het uiteinde van de schouderriem door de
  ring in de richting van de pijl en haal het
  vervolgens door de stopper.

  Haal het uiteinde van de schouderriem door het
  gat aan de andere kant van de stopper.

  Trek aan de andere kant van de
  schouderriem en controleer
  vervolgens dat deze er niet uit
  zal komen.
  • Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig
  vervolgens de andere kant van de
  schouderriem.

  Aantekening
  • Gebruik de schouderriem om uw schouder.
  – Draag hem niet om uw nek.
  – Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
  • Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
  – De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
  (DUT) VQT3E99

  15 • Page 16

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 16 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Opladen van de Batterij
  ∫ Over batterijen die u voor dit toestel kunt gebruiken
  De batterij die gebruikt kan worden met dit apparaat is DMW-BLD10E.
  Gebleken is dat op sommige markten namaakbatterijpakken te koop worden
  aangeboden die veel op de echte producten lijken. Sommige van deze
  batterijpakken zijn niet veilig genoeg om te voldoen aan de toepasselijke
  veiligheidsnormen. Deze batterijpakken kunnen brand of een explosie
  veroorzaken. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongevallen of
  storingen als gevolg van het gebruik van een namaakbatterijpak. Om het gebruik
  van veilige producten te garanderen, raden wij aan een echt
  Panasonic-batterijpak te gebruiken.
  • Gebruik hiervoor de oplader.
  • De camera heft een functie voor het onderscheiden van batterijen die veilig gebruikt kan
  worden. De speciale batterij (DMW-BLD10E) ondersteunt deze functie. De enige
  batterijen die geschikt zijn voor gebruik met dit toestel zijn originele Panasonic
  producten en batterijen die vervaardigd zijn door andere bedrijven en gecertificeerd zijn
  door Panasonic. (Batterijen die deze functie niet ondersteunen kunnen niet gebruikt
  worden.) Panasonic kan op geen enkele wijze de kwaliteit, de prestatie of veiligheid van
  de batterijen garanderen die vervaardigd zin door andere bedrijven en die niet originele
  Panasonic producten zijn.

  ∫ Opladen
  • De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
  • Laad de batterij op met de oplader.

  Steek de batterij in de goede
  richting.

  16

  VQT3E99 (DUT) • Page 17

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 17 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Sluit de AC-kabel aan.
  • Sluit de lader af van het stopcontact en
  verwijder de batterij als het laden
  geheel klaar is.

  ∫ Over het [CHARGE] lampje
  Het [CHARGE] lampje
  wordt ingeschakeld:
  Het [CHARGE] lampje A is ingeschakeld en het laden gaat van
  start.
  Het [CHARGE] lampje
  gaat uit:
  Het [CHARGE] lampje A van de lader zal uitgaan als het laden
  zonder problemen voltooid is.
  • Als het [CHARGE] lampje knippert
  – De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de batterij opnieuw te
  laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en 30 oC.

  – De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met een droge
  doek.

  (DUT) VQT3E99

  17 • Page 18

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 18 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  ∫ Oplaadtijd
  Oplaadtijd

  Ongeveer 120 min

  • De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt. De

  oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is. De oplaadtijd voor de
  batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet gebruikt is zou langer
  kunnen zijn dan anders.

  Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
  ∫ Batterijaanduiding
  De batterijaanduiding wordt op het beeldscherm weergegeven.
  [Deze verschijnt niet wanneer u de camera gebruikt met de AC-adapter (DMW-AC8E;
  optioneel).]
  • De weergave wordt rood en gaat knipperen wanneer de batterij bijna leeg is. (Het statuslampje
  knippert ook) Laad de batterij opnieuw op of vervang haar door een nieuwe batterij.

  ∫ Maken van stilstaande beelden [wanneer u de LCD-monitor gebruikt] (Volgens
  CIPA-standaards in programma-AE-modus)
  Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt
  wordt
  Aantal beelden

  Ongeveer 320 opnamen

  Opnametijd

  Ongeveer 160 min
  Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt
  wordt

  18

  Aantal beelden

  Ongeveer 300 opnamen

  Opnametijd

  Ongeveer 150 min

  VQT3E99 (DUT) • Page 19

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 19 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  ∫ Opnemen van stilstaande beelden [wanneer de optische live-zoeker gebruikt
  wordt] (volgens CIPA-standaard in programma-AE-modus)
  Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt
  wordt
  Aantal beelden

  Ongeveer 330 opnamen

  Opnametijd

  Ongeveer 165 min
  Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt
  wordt

  Aantal beelden

  Ongeveer 310 opnamen

  Opnametijd

  Ongeveer 155 min

  Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
  • CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
  • Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de LCD-monitor aan staat.
  • Met een Panasonic SD-geheugenkaart (2 GB).
  • De geleverde batterij gebruiken.
  • Opname 30 seconden nadat het toestel aangezet is starten.
  • Om de 30 seconden opnemen, met volle flits om het tweede beeld.
  • Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen
  afgekoeld zijn.

  Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd van de opname. Als de
  pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal mogelijke opnamen af.
  [Bijvoorbeeld, als u één beeld per twee minuten moest maken, dan zou het aantal
  beelden gereduceerd worden tot ongeveer één vierde van het aantal beelden die
  hierboven gegeven wordt (gebaseerd op één beeld per 30 seconden gemaakt).]
  ∫ Terugspelen (wanneer u de LCD-monitor gebruikt)
  Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt
  wordt
  Terugspeeltijd

  Ongeveer 250 min

  Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt
  wordt
  Terugspeeltijd

  Ongeveer 240 min

  (DUT) VQT3E99

  19 • Page 20

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 20 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/
  batterij
  • Controleer of het toestel uit staat.
  • We raden een kaart van Panasonic aan.

  Zet de vrijgavehendeltje in de richting
  van de pijl en open de batterij/kaartklep.

  OPEN LOCK

  • Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken
  (DMW-BLD10E).

  • Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij
  de kwaliteit van dit product niet.

  Batterij: Doe deze er in totdat deze
  vergrendeld wordt door de hendel A
  terwijl u op de richting let waarin u deze
  zet. Zet het hendeltje A in de richting van
  de pijl om de batterij te verwijderen.

  OPEN LOCK

  Kaart: Druk deze helemaal door totdat
  deze klikt en let op de richting waarin u
  deze erin doet. Om de kaart te
  verwijderen, de kaart helemaal
  doorduwen totdat deze klikt, trek deze er
  vervolgens rechtop uit.
  B: De verbindingsuiteinden van de kaart niet
  aanraken.
  • De kaart kan beschadigd worden als deze niet
  goed in het toestel zit.

  1:Sluit de kaart/batterijklep.
  OPEN LOCK

  2:Zet de vrijgavehendeltje in de richting
  van de pijl.
  • Als u de kaart/batterijklep niet helemaal kunt

  sluiten, haalt u de kaart eruit en steekt u deze er
  weer in.

  20

  VQT3E99 (DUT) • Page 21

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 21 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Over de -kaart
  Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
  De volgende kaarten die overeenstemmen met de SD-videostandaard kunnen gebruikt
  worden met dit toestel.
  (Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
  Type kaart dat gebruikt kan
  Opmerkingen
  worden met dit toestel
  SD-geheugenkaart
  • De SDHC-geheugenkaart kan gebruikt worden met
  (8 MB tot 2 GB)
  uitrustingen die compatibel zijn met SDHC-geheugenkaarten
  of SDXC-geheugenkaarten.
  SDHC-geheugenkaart
  • SDXC-geheugenkaarten kunnen alleen gebruikt worden met
  (4 GB tot 32 GB)
  uitrustingen die compatibel zijn met
  SDXC-geheugenkaarten.
  SDXC-geheugenkaart
  • Controleer dat de PC en andere apparatuur compatibel zijn
  (48 GB, 64 GB)
  wanneer u de SDXC-geheugenkaarten gebruikt.
  http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

  • Alleen kaarten die het SDHC logo (dat aangeeft dat de kaart overeenstemt met de

  SD-videostandaards) hebben, mogen gebruikt worden als 4 GB tot 32 GB kaarten.

  • Alleen kaarten die het SDXC logo (dat aangeeft dat de kaart overeenstemt met de

  SD-videostandaards) hebben, mogen gebruikt worden als 48 GB en 64 GB kaarten.

  • Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasses¢ met “Class 4” of hoger wanneer u bewegende

  beelden opneemt in [AVCHD]. Gebruik bovendien een kaart met een SD-snelheidsklasse
  “Class 6” of hoger wanneer u video’s opneemt in [MOTION JPEG].
  ¢ SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven. Controleer dit op het
  etiket op de kaart, enz.

  b.v.:

  (DUT) VQT3E99

  21 • Page 22

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 22 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Toegang tot de kaart
  Het toegangslampje licht rood op wanneer er beelden op de kaart
  worden opgenomen.

  • Schakel dit toestel niet uit, verwijder de batterij of de kaart niet en sluit de netadapter

  niet (DMW-AC8E; optioneel) als het toegangslampje brandt [als beelden opgenomen,
  gelezen of gewist worden, of als de kaart geformatteerd wordt]. Verder het toestel niet
  blootstellen aan vibratie, stoten of statische elektriciteit.
  De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit apparaat
  zou niet langer normaal kunnen werken.
  Als de operatie faalt wegens vibratie, stoten of statische elektriciteit, de operatie
  opnieuw uitvoeren.
  • Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.

  http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

  (Deze site is alleen in het Engels.)

  Aantekening
  • Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
  inslikken.

  22

  VQT3E99 (DUT) • Page 23

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 23 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
  De klok kan op het moment van aankoop met de volgende procedure ingesteld
  worden. Verander de klokinstelling in [KLOKINST.] van het [SET-UP] menu.
  Lees de PDF voor details.
  • De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.

  Zet het toestel aan.
  • De statusindicator gaat branden wanneer u dit apparaat

  op 1 zet.
  A [MENU/SET] knop

  Raak [TAAL INSTELLEN] aan.
  Selecteer de taal.
  Raak [KLOKINST.] aan.

  (DUT) VQT3E99

  23 • Page 24

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 24 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Raak de items aan die u wenst in te stellen
  (Jaar/Maand/Dag/Uren/Minuten) en maak de
  instelling met gebruik van [3]/[4].

  :
  :

  A: De tijd in uw woongebied
  B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied
  • U kunt de instellingen voortdurend omschakelen door
  voortdurend [3]/[4] aan te raken.

  • Raak [ANNUL] aan om de instellingen van datum en
  tijd te wissen zonder een datum en een tijd in te
  stellen.

  Om de weergavesequentie en het
  weergaveformaat van de tijd weer te geven.
  • Raak [INDELING] aan om het instellingsscherm voor

  de instelling van de weergavevolgorde/het
  weergaveformaat van de tijd weer te geven.
  • Raak [ANNUL] aan om terug te keren naar het vorige
  scherm zonder de weergavevolgorde/
  weergaveformaat van de tijd in te stellen.

  Raak [INST.] aan om in te stellen.
  Raak [INST.] aan.
  • Na het voltooien van de klokinstellingen, het toestel uitzetten. Zet het toestel vervolgens
  weer aan, schakel naar opnamefunctie, en controleer dat de display de instellingen
  weergeeft die uitgevoerd zijn.

  24

  VQT3E99 (DUT) • Page 25

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 25 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  De [OPNAME] Functie Selecteren
  Op [MENU/SET] drukken.
  Raak [OPNAMEST.] aan.
  • Er wordt een scherm weergegeven met de lijst van
  de [OPNAME] modus.

  Raak [OPNAME] modus aan om
  te selecteren.

  ∫ Lijst van [OPNAME] functies
  AE-programmafunctie
  De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
  Openingsvoorrang AE-functie
  De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u ingesteld
  hebt.
  Sluitervoorrang AE-functie
  De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u ingesteld
  hebt.
  Handmatige belichtingsfunctie
  De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u
  handmatig hebt ingesteld.
  Intelligente automatische functie
  De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch
  gebruikt worden door het toestel.
  My colour-functie
  Gebruik deze modus om kleureffecten te controleren, selecteer een kleurmodus uit
  negen kleurmodi en maak vervolgens beelden.
  Scènefunctie
  Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
  Klantfunctie
  Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde instellingen.
  (DUT) VQT3E99

  25 • Page 26

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 26 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Een foto maken
  Het maken van beelden met uw favoriete instellingen

  (AE-programmafunctie)
  Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de helderheid van
  het object.
  U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in [OPNAME] menu
  te veranderen.
  ] door op 4(
  ) te drukken.
  • Zet de drive-modus op [

  Zet de [OPNAME] modus op [

  ].

  De ontspanknop tot de helft indrukken om
  scherp te stellen.
  A Lensopening
  B Sluitertijd

  • De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden

  weergegeven (het zal rood knipperen als de correcte
  belichting niet bereikt wordt, tenzij de flitser ingesteld
  is).
  • U zult geen foto’s kunnen maken zolang de
  scherpte niet ingesteld is, omdat
  [FOCUSPRIORITEIT] aanvankelijk op [ON] staat.

  Druk de ontspanknop helemaal in (verder
  indrukken), en maak het beeld.
  • Het toegangslampje licht rood op wanneer er beelden
  op de kaart worden opgenomen.

  26

  VQT3E99 (DUT)

  AB • Page 27

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 27 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Beelden weergeven
  Druk op [(].
  A [(]-knop

  Het beeld vooruit en achteruit spoelen door het
  scherm horizontaal te slepen.
  Vooruit:
  van rechts naar links slepen
  Terugspoelen: van links naar rechts slepen
  • Het is ook mogelijk het beeld verder of terug te spoelen door
  op 2/1 van de cursorknop te drukken.

  • Snelheid van beeld verder/terug spoelen verandert afhankelijk van de afspeelstatus.
  • U kunt de beelden continu vooruit of achteruit spoelen door uw vinger op de linker of

  rechterzijde van het scherm te houden nadat een beeld vooruit/achteruit gespoeld is.
  (de beelden worden in gereduceerd formaat weergegeven)

  ∫ Het terugspelen stoppen
  Druk opnieuw op [(], op de bewegend beeldknop drukken of de ontspanknop tot
  de helft indrukken.

  (DUT) VQT3E99

  27 • Page 28

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 28 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  [OPNAME] Functie:

  Opname Bewegend Beeld
  Dit kan volledig hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het
  AVCHD-formaat of bewegende beelden die opgenomen zijn in Motion JPEG opnemen.
  De audio zal stereo opgenomen worden.
  De functies die beschikbaar zijn tijdens het opnemen van video’s zijn anders al naargelang
  de gebruikte lens en het werkgeluid van de lens kan opgenomen worden.
  Het is mogelijk om geschikte video’s voor ieder functie op te nemen.
  • Dit beeldscherm is een voorbeeld van wanneer de [OPNAME]
  modus op [

  ] (Programma-AE-modus) gezet is.

  Start het opnemen door op de bewegend
  beeldknop te drukken.

  A

  C

  A Verstreken opnametijd
  B Beschikbare opnametijd

  • Er zal een geluid gehoord worden als op de videoknop gedrukt
  wordt om de opname van de video te starten of te stoppen.

  • De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het
  opnemen van bewegende beelden.

  B

  Stop het opnemen door weer op de bewegend beeldknop te drukken.
  Aantekening
  • Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende 29 minuten 59 seconden
  lang. Tevens is bewegend beeld dat continu opgenomen wordt in [MOTION JPEG] tot 2 GB.
  (Voorbeeld: [8m 20s] met [HD]) Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het
  scherm.

  28

  VQT3E99 (DUT) • Page 29

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 29 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Bewegende beelden terugspelen
  • Deze unit was ontworpen om bewegende beelden af te spelen m.b.v. de QuickTime Motion
  JPEG en AVCHD-formaten die (alleen) met dit model genomen werden.

  • Bewegende beelden in AVCHD-formaat die afgespeeld kunnen worden op dit apparaat zijn

  [AVCHD] bewegende beelden die opgenomen zijn met dit apparaat, AVCHD-formaat (inclusief
  [AVCHD Lite]) bewegende beelden uitsluitend gemaakt met digitale camera’s van Panasonic
  (LUMIX).

  Druk op [(].
  Selecteer een video-icoon ([ ], [ ]) en raak
  vervolgens [
  ] aan om deze af te spelen.

  A

  B

  A Video-icoon
  B De opnametijd van bewegend beeld

  • Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd

  linksboven op het scherm weergegeven.
  Bijvoorbeeld, 8 minuten en 30 seconden wordt afgebeeld als
  [8m30s].
  • Sommige informatie (opname-informatie, enz.) wordt niet afgebeeld voor bewegende
  beelden die gemaakt zijn [AVCHD].
  • Door de cursorknop op 3 te zetten, kunt u video’s afspelen. De weergave rechtsonder
  op het scherm, tijdens het afspelen, komt overeen met 3/4/2/1 op de cursorknop.

  (DUT) VQT3E99

  29 • Page 30

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 30 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  ∫ Operaties die uitgevoerd worden tijdens terugspelen van bewegend beeld
  1 Geef bedieningspaneel weer door het scherm aan te raken.
  • Als er 2 seconden lang geen operatie uitgevoerd wordt, zal deze terugkeren naar zijn

  2

  originele status.

  Bedieningspaneel hanteren door aan te raken.
   
  C Snel terugspoelen, Frame-per-frame
  terugspoelen¢2
  D Spelen/Pauze
  E Snel verder spoelen, Frame-per-frame verder
  spoelen¢2
  F Stop
  G Verlaagt het niveau van het volume¢1
  H Verhoogt het niveau van het volume¢1
  ¢1 U kunt ook het volume met de functieknop op
  de achterkant regelen.
  ¢2 Deze handelingen kunnen alleen in de
  pauzefunctie uitgevoerd worden en de
  volgende iconen worden weergegeven.
  – Frame-by-frame vooruit: [
  ]

  – Frame-by-frame achteruit: [
  • Over vooruit spoelen/terug spoelen afspelen

  ]

  – Raak [

  ] aan tijdens het afspelen om snel vooruit te spoelen (raak [
  ] aan om snel terug
  te spoelen). De snelheid van snel vooruit/achteruit spoelen neemt toe als u [
  ]/[
  ]
  opnieuw aanraakt (de weergave op het scherm verandert van [5] in [
  ].)

  – Raak [
  ] aan om de gewone weergavesnelheid te hervatten.
  – Met een hoge-vermogenskaart is het mogelijk dat de snel-achteruitterugspoelfunctie
  langzamer dan normaal gaat.

  30

  VQT3E99 (DUT) • Page 31

  VQT3E99~Body1_dut.fm 31 ページ

  2010年11月24日 水曜日 午前10時24分

  [OPNAME] Functie: ñ

  Beelden maken m.b.v. de automatische functie
  (Intelligente Automatische Functie)
  Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de
  opnamecondities. Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners of als u de
  instellingen wenst over te laten aan de camera om gemakkelijker opnamen te maken.

  Druk op [¦].
  A [¦] knop
  • De knop [¦] zal oplichten als deze op de Intelligent Auto functie
  gezet wordt. De [¦] knop wordt tijdens het opnemen uitgeschakeld
  om te voorkomen dat het licht weerspiegeld wordt op glas en
  dergelijke. Dit duidt echter niet op een storing.
  • De [¦] knop wordt uitgeschakeld en de camera wordt op de
  [OPNAME] modus-instelling gezet, voordat de Intelligent Auto modus ingesteld wordt, als
  opnieuw op de knop gedrukt wordt.
  • Het is tevens mogelijk om te schakelen naar Intelligente Automatische Functie vanaf het
  scherm dat de [OPNAME] Modus opnoemt.
  • De volgende functies worden automatisch geactiveerd.
  – Scènedetectie/[RODE-OGEN CORR]/Gezichtsdetectie/Intelligente
  ISO-gevoeligheidbediening/[INT.DYNAMIEK]/[LANG SL.N.RED]/ [FOCUSPRIORITEIT]/
  Compensatie van de achtergrondverlichting/[I.RESOLUTIE]
  • In Intelligente automatische modus, is [FOCUSPRIORITEIT] vastgesteld op [ON]. Dit
  betekent dat u geen beelden kunt maken totdat er scherpgesteld is op het onderwerp.

  (DUT) VQT3E99

  31 • Page 32

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 32 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Scènedetectie
  Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon
  van de scène in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden
  afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur.

  Fotograferen
  ¦

  >

  [i-PORTRET]
  [i-LANDSCHAP]
  [i-MACRO]
  [i-NACHTPORTRET]

  • Alleen wanneer [

  ] geselecteerd is

  [i-NACHTL. SCHAP]
  [i-BABY]¢
  [i-ZONSONDERG.]
  Wanneer u bewegende beelden opneemt
  ¦

  >

  [i-PORTRET]
  [i-LANDSCHAP]
  [i-ZACHT LICHT]
  [i-MACRO]

  • [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen

  ingesteld zijn.
  ], [ ] of [ ] geselecteerd is, vindt het toestel automatisch het gezicht van een
  persoon, en zullen de focus en de belichting afgesteld worden. (Gezichtsdetectie)
  • Als u bijv. een statief gebruikt en de camera heeft vastgesteld dat de camerabeweging
  minimaal is terwijl de scènefunctie is geïdentificeerd als [ ], dan is de sluitertijd langzamer
  dan normaal. Zorg ervoor dat de camera tijdens het maken van opnamen niet beweegt.
  • Er zal een optimumscène voor het gespecificeerde onderwerp gekozen worden wanneer er
  ingesteld wordt op AF-opsporing.
  • Wanneer [GEZICHT HERK.] ingesteld is op [ON] en er een gezicht dat op een geregistreerd
  gezicht lijkt gevonden wordt, wordt [R] afgebeeld rechtsboven van [ ], [ ] en [ ].
  ¢ Wanneer [GEZICHT HERK.] ingesteld is op [ON], zal [ ] alleen afgebeeld worden voor
  verjaardagen van geregistreerde gezichten die al ingesteld zijn wanneer het gezicht van een
  persoon 3 van jaar of ouder opgespoord wordt.

  • Wanneer [

  32

  VQT3E99 (DUT) • Page 33

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 33 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  AF Tracking-functie
  Het is mogelijk om per onderwerp de focus en belichting in te stellen. De focus en
  belichting zullen het onderwerp automatisch blijven volgen, ook als het beweegt.
  ∫ Als het aanraakpaneel gebruikt wordt
  U kunt het onderwerp vergrendelen door het aan te
  raken.
  • [ ] wordt linksonder in het scherm weergegeven.
  • Het frame van AF-tracking zal geel weergegeven

  worden en bepalen welke scène het meest geschikt is
  voor het vergrendelde onderwerp.
  • AF-Tracking wordt gewist als [
  ] aangeraakt wordt.

  ∫ Als de knoppen gebruikt worden

  1

  Op 2 drukken.
  • [ ] wordt linksonder in het scherm weergegeven.
  • Het AF Tracking-kader wordt in het midden van het
  scherm weergegeven.

  • Druk nogmaals op 2 om te annuleren.
  (Tracking AF kan ook geannuleerd worden door [
  aan te raken.)

  2

  ]

  Plaats het onderwerp in de Opsporingsframe en druk de
  ontspanknop tot de helft in om het onderwerp te vergrendelen.
  • De AF-zone wordt groen zodra de camera het onderwerp waarneemt.
  • Het AF Tracking-kader wordt geel zodra u de ontspanknop loslaat en

  vervolgens wordt de optimale scène voor het vergrendelde onderwerp bepaald.

  • Druk op [MENU/SET] om te wissen.

  (De vergrendeling kan ook geannuleerd worden door [

  ] aan te raken.)

  De focus control functie
  Het kan op de gewenste wazigheid gezet worden.
  1 Raak [ ] aan om het instellingsbeeldscherm te
  laten weergeven.

  2

  Raak de schuifbalk aan om in te stellen.

  3

  Maken van foto’s of video’s.
  • Het is tevens mogelijk een foto te maken door [
  raken.

  • Defocus Control wordt geannuleerd als u [

  ] aan te

  ] aanraakt.

  (DUT) VQT3E99

  33 • Page 34

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 34 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Beelden wissen
  Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer
  teruggehaald worden.

  Op [(] drukken.
  A [(] knop

  Om een enkele opname uit te wissen

  Selecteer het te wissen beeld en raak
  vervolgens [
  ] aan.

  Raak [APART WISSEN] aan.
  Raak [JA] aan.

  34

  VQT3E99 (DUT) • Page 35

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 35 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Menu instellen
  Als op [MENU/SET] gedrukt wordt, worden [OPNAMEFUNCTIE]
  en 5 menu’s ([OPNAME], [BEWEGEND BEELD], [VOORKEUZE],
  [SET-UP] en [AFSPELEN]) weergegeven.
  Van de 5 verschillende menu’s, zijn er enkele die u in staat stellen
  om het opnemen of afspelen naar eigen voorkeur in te stellen, of
  om het gebruik van de camera leuker en gemakkelijker te maken.
  In het bijzonder, bevat het [SET-UP] menu belangrijke instellingen
  met betrekking tot de klok en de stroom van het toestel. Controleer de instellingen van dit
  menu voordat u overgaat tot het gebruik van het toestel.
  [OPNAMEFUNCTIE]

  [VOORKEUZE]menu

  • U kunt zelf de

  bediening van het
  toestel, bijv. de
  schermweergave en
  de bediening van de
  knoppen, bepalen.
  De gewijzigde
  instellingen kunnen ook worden opgeslagen.

  [OPNAME] functiemenu

  • In dit menu kunt u de

  beeldverhouding,
  het aantal pixels en
  andere aspecten van
  de opnamen die u
  maakt, instellen.

  [BEWEGEND BEELD] functiemenu

  • Dit menu laat u de

  [OPNAMEFUNCTIE],
  [OPN. KWALITEIT]
  en andere aspecten
  voor bewegend
  beeldopname
  instellen.

  [SET-UP]menu

  • Dit menu laat u de

  klokinstellingen
  uitvoeren, de
  werkingspieptoon
  selecteren en
  anderen instellingen
  instellen die het
  gemakkelijker voor u maken om het toestel te
  hanteren.
  [AFSPELEN] functiemenu

  • Dit menu laat u de

  Bescherming, Knipof Afdrukinstellingen,
  enz. van gemaakte
  beelden instellen.

  (DUT) VQT3E99

  35 • Page 36

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 36 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Menuonderdelen instellen
  Dit deel beschrijft hoe de menu-items ingesteld kunnen worden.
  • Als u [MENU HERVAT.] in het [VOORKEUZE]-menu op [ON] zet, wordt het menu-item dat het
  laatst was geselecteerd voordat de camera werd uitgezet, weergegeven.
  Op het moment van aankoop staat deze op [ON].

  Op [MENU/SET] drukken.

  Selecteer het menu door op 3/4/2/1 te
  drukken of door aan de functieknop op de
  achterkant te draaien.

  of

  • Druk op [

  ] om terug te keren naar het
  opnamescherm.
  • Het kan ook ingesteld worden met de bediening door
  middel van aanraking.

  Druk op [MENU/SET] om het menu weer te
  geven.

  A

  B

  A Menu-item
  B Instellingen

  Selecteer het menu-item door op 3/4 te
  drukken of door aan de functieknop op de
  achterkant te draaien.
  • Selecteer het item helemaal onderaan en druk op 4

  of draai de functieknop achterop naar rechts om naar
  het volgende scherm te gaan.

  of

  Op [MENU/SET] of op de functieknop
  achterop drukken.
  • Afhankelijk van het item, zou de instelling ervan niet

  kunnen verschijnen of zou het op een andere wijze
  afgebeeld kunnen worden.
  • De afbeelding rechts is een voorbeeld van de selectie
  van [INT.DYNAMIEK] in de programma-AE-modus.

  36

  VQT3E99 (DUT)

  of • Page 37

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 37 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Selecteer de instellingen door op 3/4 te
  drukken of door aan de functieknop op de
  achterkant te draaien.

  of

  • De afbeelding rechts is een voorbeeld van de

  instelling van [INT.DYNAMIEK] van [OFF] op [HIGH].

  Op [MENU/SET] of op de functieknop
  achterop drukken.
  of

  Op [

  ] drukken om het menu te sluiten.

  • U kunt ook de ontspanknop tot de helft indrukken om het menu te sluiten.
  ∫ Schakelen naar andere menu’s
  b.v.: naar het [SET-UP] menu schakelen vanuit het [OPNAME] modusmenu
  1 Op 2 drukken.
  A
  A Icoon snelle menuwisseling

  2

  Op 4 drukken of de functieknop
  achterop draaien om het [SET-UP]
  menupictogram [ ] te selecteren.
  of

  3

  Op 1 of op de functieknop achterop
  drukken.
  • Selecteer een menu-item erna en stel het in.

  of

  (DUT) VQT3E99

  37 • Page 38

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 38 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  [OPNAME] Functie:

  Belichtingscompensatie
  Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen wegens het
  verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond. Zie de volgende voorbeelden.
  Onderbelicht

  Juistebelichting

  De belichting positief
  compenseren.

  Overbelicht

  De belichting negatief
  compenseren.

  Druk op de functieknop achterop om te
  schakelen naar
  Belichtingscompensatie-werking.
  A

  B

  Draai de functieknop om de belichting te compenseren.
  A Belichtingscompensatiewaarde
  B [LICHTMETER]
  • Kies [0] om terug te keren naar de originele belichting.
  • Draai de functieknop op de achterkant om de [LICHTMETER] af te beelden. (Het
  verschijnt echter niet in ñ/¿ modus.)

  38

  VQT3E99 (DUT) • Page 39

  VQT3E99~Body1_dut.fm 39 ページ

  2010年11月24日 水曜日 午前10時25分

  [OPNAME] Functie: ±´

  Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd
  te specificeren
  AE-openingsvoorrang
  Stel de openingswaarde in op een hogere waarde als u een scherpe achtergrond wenst.
  Stel de openingswaarde minder groot in als u de achtergrond niet echt scherp wenst.

  Zet de [OPNAME] modus op [

  ].

  Draai de functieknop achterop om de
  openingswaarde in te stellen.
  • Deze zal schakelen tussen openingsinstelling-werking
  en Belichtingcompensatie, elke keer dat de
  functieknop achterop ingedrukt wordt.
  • Draai de functieknop op de achterkant om de
  [LICHTMETER] af te beelden.

  AE-sluitervoorrang
  Als u een scherpe opname wenst te maken van een snel bewegend object, stelt u een
  hogere sluitertijd in. Als u een trail-effect wenst, stelt u een lagere snelheid in.

  Zet de [OPNAME] modus op [

  ].

  Draai de functieknop achterop om de
  sluitertijd in te stellen.
  • Deze zal schakelen tussen instellingswerking van

  sluitertijd en Belichtingcompensatie, elke keer dat de
  functieknop achterop ingedrukt wordt.
  • Draai de functieknop op de achterkant om de
  [LICHTMETER] af te beelden.

  (DUT) VQT3E99

  39 • Page 40

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 40 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  [OPNAME] Functie: ²

  Beeld maken door de belichting handmatig in te
  stellen
  Bepaalde belichting door handmatig de opening en de sluitertijd in te stellen.
  De handmatige belichtingshulp verschijnt op het onderste gedeelte van het scherm om de
  belichting aan te geven.

  Zet de [OPNAME] modus op [

  ].

  Draai de functieknop achterop om de
  opening en de sluitertijd in te stellen.
  • Deze zal schakelen tussen

  openingsinstelling-werking en sluitertijdinstelling,
  elke keer dat de functieknop achterop ingedrukt
  wordt.
  • Draai de functieknop op de achterkant om de [LICHTMETER] af te beelden.
  • U kunt de focus ook met de hand instellen door de [FOCUSFUNCTIE] op [MF] te
  zetten.

  Druk de ontspanknop half in.
  A Hulp bij handmatige belichting

  • Stel de openingswaarde en de sluitersnelheid weer
  in als de belichting niet goed is.

  A
  ∫ Hulp bij handmatige belichting
  3

  0

  3

  3

  0

  3

  3

  0

  3

  De belichting is goed.
  Stel een hogere sluitertijd of een grotere opening in.
  Stel een lagere sluitertijd of een kleinere opening in.

  • De handmatige-belichtingsassistentie is een benadering. Wij raden aan de opnamen op het
  weergavescherm te controleren.

  40

  VQT3E99 (DUT) • Page 41

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 41 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  De Handleiding (PDF-formaat) lezen
  Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
  “Handleiding voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” op de
  bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op uw PC om de handleiding te
  lezen.
  ∫ Voor Windows

  Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
  (meegeleverd) bevat.
  Selecteer de gewenste taal en klik
  vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om te
  installeren.
  Dubbel klikken op de
  “Gebruiksaanwijzing” shortcut-icoon op
  de desktop.
  ∫ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal
  gaan
  U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het
  bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen lezen of afdrukken.
  Doe de CD-ROM erin die de gebruiksaanwijzing (meegeleverd) bevat, klik op A en volg
  dan de berichten op het scherm voor de installering.
  (Compatibele OS: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
  • U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw
  OS vanaf de volgende Web Site.
  http://get.adobe.com/reader/otherversions
  • Adobe Reader die geleverd wordt op de CD-ROM is in het Engels.
  • Klik op B om Adobe Reader in een taal te downloaden die geschikt is voor uw PC.

  ∫ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken
  De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.
  • Wanneer de inhoud in de Program Files niet afgebeeld kan worden, op de [De inhoud van
  deze map weergeven] klikken om deze af te beelden.

  ∫ Voor Macintosh

  Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
  (meegeleverd) bevat.
  Open de “Manual” map in de CD-ROM en kopieer het PDF-bestand
  met de gewenste taal in de map.
  Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.

  (DUT) VQT3E99

  41 • Page 42

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 42 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Specificaties
  Body van Digitale
  (DMC-GF2):

  Informatie voor uw veiligheid

  Stroom:

  DC 8,4 V

  Stroomverbruik:

  2,6 W (Opnamen maken met de LCD-monitor)
  [Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
  2,7 W (Opnamen maken met de LCD-monitor)
  [Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]
  1,7 W (Terugspelen met LCD-Monitor)
  [Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
  1,8 W (Terugspelen met LCD-Monitor)
  [Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]

  Toesteleffectieve pixels: 12.100.000 pixels
  Beeldsensor:
  4/3q Live MOS-sensor, totaal aantal pixels 13.060.000 pixels,
  Primair kleurenfilter
  Digitale zoom:
  Max. 4k
  Extra Tele Conversie:
  ON/OFF eenvoudige vergroting (compatibel met lenzen van
  (Behalve de maximum
  andere fabrikanten)
  beeldgrootte per
  beeldverhouding)
  Focus:
  Auto focus/Manual Focus,
  Gezichtsherkenning/AF Tracking/23-zones-focusing/
  1-zone-focusing (het is mogelijk om te de focuszone door
  middel van aanraken te selecteren)
  Ontspannersysteem:
  Spleetsluiter
  Burstopname
  Bursttijd:
  3,2 beelden/seconde (hoge snelheid),
  2,5 beelden/seconde (mediumsnelheid),
  2 beelden/seconde (lage snelheid)
  Aantal resterende
  opnamen:
  Max. 7 beelden (wanneer er RAW-bestanden zijn)
  Is afhankelijk van de capaciteit van de kaart
  (als er geen RAW-bestanden zijn)
  ISO-gevoeligheid
  (Standaard Output
  Gevoeligheid):
  AUTO/
  /100/200/400/800/1600/3200/6400
  (1/3 EV stap per keer is mogelijk)
  Minimumverlichting:
  Ongeveer 5 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
  sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
  [Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
  Ongeveer 9 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
  sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
  [Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]

  42

  VQT3E99 (DUT) • Page 43

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 43 ページ

  Sluitertijd:
  Meetbereik:
  Witbalans:
  Belichting (AE):

  Meetfunctie:
  LCD-scherm:

  Flits:

  Synchronisatiesnelheid
  flitser:
  Microfoon:
  Speaker:
  Opnamemedia:
  Beeldgrootte
  Stilstaand beeld:

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  60 seconden op 1/4000ste van een seconde
  EV 0 tot EV 18
  Auto witbalans/Daglicht/Bewolkt/Schaduw/Gloeilicht/Flitser/
  Wit set1/Wit set2/Witbalans K set
  Programma AE (P)/Diafragmaprioriteit AE (A)/Sluiterprioriteit
  AE (S)/Handmatige belichting (M)/AUTO
  Belichtingscompensatie (1/3 EV Stap, j3 EV tot i3 EV)
  Meervoudig/Nadruk op het midden/Spot
  3,0q TFT LCD (3:2)
  (Ongeveer 460.000 puntjes) (gezichtsveldratio ongeveer
  100%)
  Aanraakpaneel
  Ingebouwde uitklapflits
  GN 6 equivalente (ISO100 · m)
  Flitsbereik:
  Ongeveer 50 cm tot 4,8 m
  [Als de verwisselbare lens (H-H014) gemonteerd is, wordt [ISO
  AUTO] ingesteld]
  Flitsbereik:
  Ongeveer 1,0 m tot 3,4 m
  [Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gemonteerd is,
  en op WIDE en op [ISO AUTO] ingesteld is]
  AUTO, AUTO/Rode-ogenreductie, Gedwongen AAN,
  Gedwongen AAN/Rode-ogenreductie, Langzame sync.,
  Langzame sync./Rode-ogenreductie, Gedwongen UIT
  Gelijk aan of kleiner dan 1/160e van een seconde
  Stereo
  Monauraal
  SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/
  SDXC-geheugenkaart
  Wanneer de instelling van de aspectratio [X] is
  4000k3000 pixels, 2816k2112 pixels, 2048k1536 pixels
  Wanneer de instelling van de aspectratio [Y] is
  4000k2672 pixels, 2816k1880 pixels, 2048k1360 pixels
  Wanneer de instelling van de aspectratio [W] is
  4000k2248 pixels, 2816k1584 pixels, 1920k1080 pixels
  Wanneer de instelling van de aspectratio [ ] is
  2992k2992 pixels, 2112k2112 pixels, 1504k1504 pixels

  (DUT) VQT3E99

  43 • Page 44

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 44 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Opnamekwaliteit
  Bewegende beelden: [AVCHD] (Met geluid)
  Als [FSH] ingesteld is: 1920k1080 pixels
  (50i¢ opname/Ongeveer 17 Mbps)/
  Als [FH] ingesteld is: 1920k1080 pixels
  (50i¢ opname/Ongeveer 13 Mbps)/
  Als [SH] ingesteld is: 1280k720 pixels
  (50p¢ opname /Ongeveer 17 Mbps)/
  Als [H] ingesteld is: 1280k720 pixels
  (50p¢ opname /Ongeveer 13 Mbps)
  (¢Sensoroutput is 25 frames/sec.)
  [MOTION JPEG] (Met geluid)
  Wanneer er ingesteld is op [HD]: 1280k720 pixels
  (30 frames/sec.)/
  Wanneer er ingesteld is op [WVGA]: 848k480 pixels
  (30 frames/sec.)/
  Wanneer er ingesteld is op [VGA]: 640k480 pixels
  (30 frames/sec.)/
  Wanneer er ingesteld is op [QVGA]: 320k240 pixels
  (30 frames/sec.)
  Kwaliteit:
  RAW/RAWiFine/RAWiStandaard/Fine/Standaard/
  MPOiFine/MPOiStandaard
  Opname-fileformaat
  Stilstaand beeld:
  RAW/JPEG (gebaseerd op “Design rule for Camera File
  system”, gebaseerd op “Exif 2.3” standaard,
  DPOF-overeenkomstig)/MPO
  Bewegende beelden
  met geluid:
  AVCHD/QuickTime Motion JPEG
  Interface
  Digitaal:
  “USB 2.0” (Hoge snelheid)
  ¢ Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven
  worden m.b.v. de USB-verbindingskabel.

  Analoge video/audio: NTSC/PAL Compositie (Menuschakeling)
  Geluidslijn-output (stereo)
  Aansluiting
  [AV OUT/DIGITAL]:
  Gewijde jack (14 pin)
  [HDMI]:
  MiniHDMI TypeC
  [live-zoeker]:
  Aparte stekker
  Afmetingen:
  Ongeveer 112,8 mm (W)k67,8 mm (H)k32,8 mm (D)
  (de uitstekende delen niet meegerekend)
  Massa:
  Ongeveer 365 g
  [met de verwisselbare lens (H-H014), kaart en batterij]
  Ongeveer 475 g
  [met de verwisselbare lens (H-FS014042), kaart en batterij]
  Ongeveer 265 g (hoofdgedeelte van de camera)
  Werkingstemperatuur: 0 oC tot 40 oC
  Werkingsvochtigheid: 10%RH tot 80%RH

  44

  VQT3E99 (DUT) • Page 45

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 45 ページ

  Batterijoplader
  (Panasonic DE-A94A):

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Informatie voor Uw Veiligheid

  Input:

  AC

  110 V tot 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

  Output:

  DC

  8,4 V, 0,65 A

  Batterijpakket
  (lithium-ion)
  (Panasonic
  DMW-BLD10E):
  Voltage/vermogen:

  Informatie voor Uw Veiligheid
  7,2 V/1010 mAh

  (DUT) VQT3E99

  45 • Page 46

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 46 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Onderling verwisselbare Lens (H-H014)
  “LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
  Brandpuntsafstand:
  f=14 mm
  (35 mm filmcamera equivalent: 28 mm)
  Diafragmatype:
  7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
  Diafragmabereik:
  F2.5
  Minimum
  openingswaarde:
  F22
  Lensopbouw:
  6 elementen in 5 groepen (3 asferische lenzen)
  Focusafstand:
  0,18 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de afstand van het
  scherpstellen)
  Maximum
  beeldvergroting:
  0,1k (35 mm filmcamera equivalent: 0,2k)
  Optische
  beeldstabilisator:
  Geen
  [O.I.S.] schakelaar:
  Geen
  Vatting:
  “Micro Four Thirds Mount”
  Zichthoek:
  75x
  Filterdiameter:
  46 mm
  Max. diameter:
  Ongeveer 55,5 mm
  Totale lengte:
  Ongeveer 20,5 mm
  (vanaf het puntje van de lens tot de onderkant van de
  lensvatting)
  Massa:
  Ongeveer 55 g

  46

  VQT3E99 (DUT) • Page 47

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 47 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  Onderling verwisselbare Lens (H-FS014042)
  “LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
  Brandpuntsafstand:
  f=14 mm tot 42 mm
  (35 mm filmcamera equivalent: 28 mm tot 84 mm)
  Diafragmatype:
  7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
  Diafragmabereik:
  F3.5 (Breed) tot F5.6 (Tele)
  Minimum
  openingswaarde:
  F22
  Lensopbouw:
  12 elementen in 9 groepen (1 asferische lens)
  Focusafstand:
  0,3 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de afstand van het
  scherpstellen)
  Maximum
  beeldvergroting:
  0,16k (35 mm filmcamera equivalent: 0,32k)
  Optische
  beeldstabilisator:
  Beschikbaar
  [O.I.S.] schakelaar:
  Geen
  (de instelling van de [STABILISATIE] vindt plaats in het
  [OPNAME] functiemenu)
  Vatting:
  “Micro Four Thirds Mount”
  Zichthoek:
  75x (Breed) tot 29x (Tele)
  Filterdiameter:
  52 mm
  Max. diameter:
  Ongeveer 60,6 mm
  Totale lengte:
  Ongeveer 63,6 mm
  (vanaf het puntje van de lens tot de onderkant van de
  lensvatting)
  Massa:
  Ongeveer 165 g

  (DUT) VQT3E99

  47 • Page 48

  DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 48 ページ

  2010年11月22日 月曜日 午後9時20分

  • G MICRO SYSTEM is een op de Micro Four Thirds

  System-standaard gebaseerd digitale camerasysteem van
  LUMIX.
  • Micro Four Thirds™ en Micro Four Thirds Logo-merken zijn
  handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
  Staten, De Europese Unie en andere landen.
  • Four Thirds™ en Four Thirds Logo-merken zijn
  handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
  Staten, De Europese Unie en andere landen.
  • SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
  • “AVCHD” en het “AVCHD” logo zijn handelsmerken van
  Panasonic Corporation en Sony Corporation.
  • Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
  Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van
  Dolby Laboratories.
  • HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia
  Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde
  Staten en andere landen.
  • HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic
  Corporation.
  • QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of
  geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder
  licentie gebruikt.
  • Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk
  van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/
  of andere landen.
  • Microsoft product schermshot(s) herdrukt met toestemming
  van Microsoft Corporation.
  • Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen, zijn
  handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
  Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
  niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in
  overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die
  werd gecodeerd door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd
  verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen
  enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
  informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

  EU
  Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

  Panasonic Corporation
  Web Site: http://panasonic.net

   Panasonic Corporation 2010


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic DMC-GF2W wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic DMC-GF2W in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 11,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic DMC-GF2W

Panasonic DMC-GF2W Bedienungsanleitung - Deutsch - 48 seiten

Panasonic DMC-GF2W Bedienungsanleitung - Englisch - 218 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info