Zoom out
Zoom in
Przewodnik podłączania do
sieci Wi-Fi
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Nr modelu HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Aby można było podłączyć to urządzenie do smartfona, należy zainstalować aplikację “Image App” na smartfonie.
1 [Android]: Wybierz “Google Play™ Store”.
[iOS]: Wybierz “App Store
SM
”.
2
Wprowadź “Panasonic Image App” do okna wyszukiwarki.
3 Wybierz “Panasonic Image App” i zainstaluj program.
Kamera nie może być wykorzystywana do podłączania do
publicznych sieci bezprzewodowych LAN.
Punkt 1
Zainstaluj “Image App”
Punkt 2
Sprawdzanie metody podłączania Wi-Fi
®
Punkt 3
Podłączanie do Wi-Fi
POLSKI
Aby używać funkcji Wi-Fi
®
, podłącz kamerę do bezprzewodowego punktu dostępowego lub smartfona przez Wi-Fi.
W tym przewodniku opisano połączenie z siecią Wi-Fi, które pozwala korzystać z [Zdalne ster.].
A [Zdalne ster.]
B [Monitor. dziecka]
C [Dom.monitor]
D [Historia]
E [Odtw. DLNA]
F [Kopiowanie]
G [Live Cast]
H [Konfig.Wi-Fi]
Więcej informacji o konfiguracji i obsłudze
tego urządzenia można znaleźć w instrukcji
obsługi (format PDF).
Więcej informacji o konfiguracji i obsłudze
bezprzewodowego punktu dostępowego lub
smartfona można znaleźć w instrukcji
obsługi.
Punkt 1
Zainstaluj “Image App”
Wymagane jest środowisko umożliwiające połączenie z siecią.
Punkt 2
Sprawdzanie metody podłączania Wi-Fi
®
Sprawdź używane bezprzewodowy punkt dostępowy i smartfon.
Podczas podłączania do
bezprzewodowego punktu dostępowego
(bezprzewodowy router sieci LAN)
Podczas podłączania do smartfona
1 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest
zgodny ze standardem IEEE802.11b/g/n.
Przejdź do 2 po potwierdzeniu zgodności.
2 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest
zgodny ze standardem WPS*.
Zgodny ze standardem WPS:
Przejdź do A [Łatwe połączenie (WPS)] w punkcie 3
Niezgodny z technologią WPS:
Przejdź do B [Wyszukiwanie] w punkcie 3
* WPS to skrót od Wi-Fi Protected Setup™.
Przejdź do C [Połączenie bezpośrednie] w punkcie 3
Android oraz Google Play są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
App Store jest znakiem towarowym usługi Apple Inc.
Znaki “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” oraz “WPA2” są znakami lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
Kod QR jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Łatwe połączenie (WPS)]
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Dotknij tej części, na której nie są
wyświetlane bezprzewodowe
punkty dostępowe.
3 Dotknij [Łatwe połączenie (WPS)].
4 Ustaw ikonę bezprzewodowego
punktu dostępowego na
oczekiwanie na WPS.
Po uzyskaniu połączenia na ekranie urządzenia wyświetlony
zostanie komunikat.
5 Dotknij [Zdalne ster.], i uruchom aplikację
“Image App” na smartfonie.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są
wyświetlane na ekranie smartfona.
B [Wyszukiwanie]
Więcej informacji o konfiguracji i wyświetlaniu ustawień bezprzewodowego
punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi.
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Dotknij tej części, na której nie są
wyświetlane bezprzewodowe
punkty dostępowe.
3 Dotknij [Wyszukiwanie].
Więcej informacji o konfiguracji tego urządzenia,
gdy wybrano [Manualne ustaw.] można znaleźć w
instrukcji obsługi (format PDF).
4 Dotknij ikony bezprzewodowego punktu dostępowego,
do którego chcesz się podłączyć.
Dotknij [ZATW.].
Jeśli nie jest ustawiony klucz szyfrujący (hasło), połączenie zostaje
nawiązane i zostaje wyświetlony komunikat.
5 (Jeśli jest ustawiony klucz szyfrujący (hasło))
Wprowadź klucz szyfrujący (hasło) bezprzewodowego
punktu dostępowego.
Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków można znaleźć w
instrukcji obsługi (format PDF).
Po wprowadzeniu hasła dotknij [Zatw.].
6 Dotknij [Zdalne ster.], i uruchom aplikację “Image App”
na smartfonie.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
C [Połączenie bezpośrednie]
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Dotknij [Zmień typ połączenia] i wybierz [Kod QR].
Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony kod QR.
3 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
4 Wybierz [QR code] na smartfonie i zeskanuj kod QR
wyświetlany na ekranie urządzenia.
Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, wykonaj następujące
czynności:
1 Na ekranie profilu w “Image App” wybierz opcję umożliwiającą
instalację aplikacji, a następnie przeprowadź instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2 Naciśnij przycisk home, aby zamknąć wyświetlany ekran.
3 Wybierz nazwę sieci (SSID) kamery z ustawień Wi-Fi na smartfonie, a
następnie uruchom “Image App”.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
Ta funkcja może być używana z urządzeniem zgodnym z NFC z systemem
Android (wersja 2.3.3 lub nowsza). (Poza niektórymi modelami)
NFC to skrót od Near Field Communication.
Jeśli urządzenie jest zarejestrowane w bezprzewodowym punkcie
dostępowym i smartfon jest podłączony do bezprzewodowego punktu
dostępowego typ połączenia to połączenie z punktem dostępowym.
Wszystkie inne to połączenia kierunkowe.
1 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
2 Dotknij smartfonem miejsca oznaczonego znakiem
na urządzeniu, gdy na ekranie smartfonu zostanie
wyświetlony komunikat o dotknięciu znaku NFC na
urządzeniu.
Dotknij [TAK] na ekranie urządzenia i kontynuuj nawiązywanie połączenia,
kierując się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
Jeżeli kamera nie została rozpoznana, spróbuj przyłożyć smartfon
ponownie w nieco innej pozycji.
Funkcji NFC nie można używać na smartfonie, jeśli komunikat o
dotknięciu znaku NFC na urządzeniu nie jest wyświetlany. Wypróbuj inne
metody połączeń.
Punkt 3
Podłączanie do Wi-Fi
Podczas podłączania do
bezprzewodowego punktu dostępowego
(bezprzewodowy router sieci LAN)
[Konfig.Wi-Fi] # [Ustaw. pkt dost. bezprzew.]
[Konfig.Wi-Fi] # [Ustaw. pkt dost. bezprzew.]
A [Usuń]
B [WYJ.]
A [Usuń]
B [WYJ.]
Podczas podłączania do smartfona
[Konfig.Wi-Fi] # [Połączenie bezpośrednie]
Podłączanie za pomocą NFC
SQC0015~Wi-FiGuide_pol.fm 1 ページ 2013年12月26日 木曜日 午後1時50分

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-V750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-V750 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info