Zoom out
Zoom in
Wi-Fi-yhteysopas
Teräväpiirtovideokamera
Mallinro HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Tämän laitteen yhdistämiseksi älypuhelimeen on asennettava “Image App” käytettävään älypuhelimeen.
1 [Android]: Valitse “Google Play™ Store”.
[iOS]: Valitse “App Store
SM
”.
2 Syötä “Panasonic Image App” hakuruutuun.
3 Valitse “Panasonic Image App” ja asenna se.
Tätä laitetta ei voida käyttää yhdistämään julkiseen langattomaan
lähiverkkoon.
Vaihe 1
Asenna “Image App”
Vaihe 2
Vahvista Wi-Fi
®
-yhteysmenetelmä
Vaihe 3
Yhdistä Wi-Fiin
SUOMI
Wi-Fi
®
-toiminnon käyttämiseksi on yhdistettävä tämä laite langattomaan tukiasemaan tai älypuhelimeen Wi-Fillä.
Tässä oppaassa selvitetään Wi-Fi-yhteys, jonka avulla voidaan käyttää toimintoa [Remote Ctrl].
A [Remote Ctrl]
B [Baby Monitor]
C [Hom.Monitor]
D [History]
E [DLNA Play]
F [Copy]
G [Live Cast]
H [Wi-Fi Setup]
Katso tämän laitteen käyttöohjeita (PDF-
muodossa), jos haluat tarkempia tietoja
tämän laitteen asetuksista/käytöstä.
Jos haluat tarkempia tietoja langattoman
tukiaseman tai älypuhelimen asetuksista/
käytöstä, katso kyseisen laitteen
käyttöohjeita.
Vaihe 1
Asenna “Image App”
Tarvitaan ympäristö, joka voi ottaa yhteyden verkkoon.
Vaihe 2
Vahvista Wi-Fi
®
-yhteysmenetelmä
Vahvista käytettävä langaton tukiasema ja älypuhelin.
Kun yhdistetään langattomaan
tukiasemaan (langaton
lähiverkkoreititin)
Kun yhdistetään älypuhelimeen
1 Tarkista onko langaton tukiasema yhteensopiva
standardin IEEE802.11b/g/n kanssa.
Siirry vaiheeseen 2, kun yhteensopivuus on vahvistettu.
2 Tarkista onko langaton tukiasema yhteensopiva WPS-
suojauksen* kanssa.
Yhteensopiva WPS-suojauksen kanssa:
Siirry vaiheen 3 kohtaan A [Easy Connection (WPS)]
Yhteensopimaton WPS-suojauksen kanssa:
Siirry vaiheen 3 kohtaan B [Search]
* WPS on lyhenne sanoista Wi-Fi Protected Setup™.
Siirry vaiheen 3 kohtaan C [Direct Connection]
Android ja Google Play ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Google Inc.
AppStore on palvelumerkki, jonka omistaa Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” ja “WPA2” ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance.
QR-koodi on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Easy Connection (WPS)]
1 Paina tämän laitteen Wi-Fi-painiketta ja suorita Wi-Fin
asetus.
2 Kosketa osaa, jossa ei näytetä
langatonta tukiasemaa.
3 Kosketa kohtaa [Easy Connection
(WPS)].
4 Aseta langaton tukiasema
odottamaan WPS-suojausta.
Tämän laitteen näytöllä näytetään viesti, kun
yhteys on valmis.
5 Kosketa kohtaa [Remote Ctrl] ja käynnistä
älypuhelimen sovellus “Image App”.
Kun yhteys on valmis, tämän laitteen kuvat näytetään
älypuhelimen näytöllä.
B [Search]
Jos haluat tarkempia tietoja langattoman tukiaseman asetuksista ja
näytöstä, katso kyseisen laitteen käyttöohjeita.
1 Paina tämän laitteen Wi-Fi-painiketta ja suorita Wi-Fin
asetus.
2 Kosketa osaa, jossa ei näytetä
langatonta tukiasemaa.
3 Kosketa kohtaa [Search].
Katso tämän laitteen käyttöohjeita (PDF-
muodossa), jos haluat tarkempia tietoja
asetuksesta, kun valitaan [Set Manually].
4 Kosketa yhdistettävää langatonta
tukiasemaa.
Kosketa kohtaa [ENTER].
Jos ei aseteta salausavainta (salasana), yhteys on valmis ja näytetään
viesti.
5 (Kun käytetään salausavainta (Salasana))
Syötä langattoman tukiaseman salausavain
(Salasana).
Jos haluat tarkempia tietoja merkkien syöttämisestä, katso käyttöohjeita
(PDF-muodossa).
Kun syöttö on valmis, kosketa kohtaa [Enter].
6 Kosketa kohtaa [Remote Ctrl] ja käynnistä
älypuhelimen sovellus “Image App”.
Kun yhteys on valmis, tämän laitteen kuvat näytetään älypuhelimen
näytöllä.
C [Direct Connection]
1 Paina tämän laitteen Wi-Fi-painiketta ja suorita Wi-Fin
asetus.
2 Kosketa [Change connection type] ja valitse [QR
code].
QR-koodi näytetään tämän laitteen ruudulla.
3 Käynnistä älypuhelimen sovellus “Image App”.
4 Älypuhelimessa valitse [QR code] ja skannaa QR-
koodi, joka näytetään tämän laitteen ruudulla.
Kun käytetään iOS-laitetta, suorita seuraavat toimenpiteet:
1 Valitse vaihtoehto, joka sallii sinun asentaa sovelluksen kohdan
“Image App” profiiliruudulle, ja noudata näytön ohjeita asennuksen
loppuun saattamiseksi.
2 Paina aloituspainiketta näytettävän ruudun sulkemiseksi.
3 Kun olet valinnut tämän laitteen verkon nimen (SSID) älypuhelimen Wi-
Fi-asetuksista, käynnistä “Image App“.
Kun yhteys on valmis, tämän laitteen kuvat näytetään älypuhelimen
näytöllä.
Tätä toimintoa voidaan käyttää NFC-yhteensopivissa Android-laitteissa (OS-
versio 2.3.3 tai uudempi). (Lukuun ottamatta joitain malleja)
NFC on lyhenne sanoista Near Field Communication.
Kun tämä laite rekisteröidään langattomaan tukiasemaan ja älypuhelin
yhdistetään langattomaan tukiasemaan, tuloksena saadaan langaton
tukiasemayhteys. Kaikki muut ovat suoria yhteyksiä.
1 Käynnistä älypuhelimen sovellus “Image App”.
2 Kosketa älypuhelimella tämän laitteen kohtaa , kun
älypuhelimen näytölnäytetään viesti, jossa
kehotetaan koskettamaan laitteen NFC-merkkiä.
Kosketa [YES] tämän laitteen näytöllä ja etene yhteyden luonnissa
noudattamalla älypuhelimen näytön ohjeita.
Kun yhteys on valmis, tämän laitteen kuvat näytetään älypuhelimen
näytöllä.
Jos tätä laitetta ei tunnisteta, vaikka kosketetaan älypuhelimella, muuta
asentoja ja yritä uudelleen.
NFC-toimintoa ei voida käyttää kyseisessä älypuhelimessa, jos laitteen
kohtaa NFC koskettamaan kehottava viesti ei tule näkyviin. Yritä muilla
yhteysmenetelmillä.
Vaihe 3
Yhdistä Wi-Fiin
Kun yhdistetään langattomaan
tukiasemaan (langaton
lähiverkkoreititin)
[Wi-Fi Setup] # [Set Wireless Access Point]
[Wi-Fi Setup] # [Set Wireless Access Point]
A [Delete]
B [EXIT]
A [Delete]
B [EXIT]
Kun yhdistetään älypuhelimeen
[Wi-Fi Setup] # [Direct Connection]
Yhdistä NFC:n avulla
SQC0014~Wi-FiGuide_fin.fm 1 ページ 2013年12月26日 木曜日 午後1時39分

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-V750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-V750 in der Sprache / Sprachen: Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info