Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
39
(TUR) SQT1154
Batarya ile ilgili notlar
EMC Elektrik ve manyetik
uyumluluğu
Bu sembol (CE) teknik özellikler etiketinde
bulunur.
Ürün tanımlama işareti
Güvenlik Bilgileri
UYARI:
Yangın, elektrik çarpması ve ürün hasarı
riskini azaltmak için,
Cihazı yağmura, neme, damlamasına
veya sıçramasına maruz bırakmayın.
Cihazın üzerine vazo gibi sıvı ile dolu
objeler koymayın.
Yalnızca önerilen aksesuarları kullanın.
Kapakları çıkarmayın.
Bu cihazı kendiniz tamir etmeyin. Servis
ve onarım işlemleri yetkili servis personeli
tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Yangın, elektrik çarpması ve ürün hasarı
riskini azaltmak için,
Bu cihazı kitaplık, gömme dolap veya
etrafı çevrili dar bir yere kurmayın veya
yerleştirmeyin. Cihazın iyi
havalandırılmasını sağlayın.
Gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri
öğelerin bu cihazın havalandırma
deliklerini tıkamamasına dikkat edin.
Cihazın üzerine yanan mum gibiık alev
kaynakları yerleştirmeyin.
Elektriği kesmek için elektrik fişi prizden
çekilir. Cihazı elektrik fişini hemen prizden
çekebilecek şekilde kurun.
Bu cihaz ılıman iklimde kullanım amaçlıdır.
Uyarı
Yangın, patlama ve yaralanma tehlikesi.
60 oC üzerinde ısıya maruz bırakmayın,
ateşe atmayın ya da parçalara ayırmayın.
DİKKAT
Batarya yanlış takılırsa patlama tehlikesi
vardır. Sadece üretici tarafından
onaylanan tipte batarya kullanın.
Bataryaları elden çıkarırken, lütfen yerel
yetkililer veya satıcınız ile temasa geçerek
uygun atık bertaraf yöntemi konusunda
bilgi alın.
Ürün Konum
4K Video Kamera Batarya yuvası
AC Adaptör Alt
TÜRKÇE
Simplified-HC-WXF990&VXF990&VX980_EG-SQT1154_tur.book 39 ページ 2015年12月21日 月曜日 午後6時12分
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-VXF990 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-VXF990 in der Sprache / Sprachen: Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info