Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
3
(POL) SQT0150
Pozbywanie się zużytych
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii
Europejskiej oraz krajów posiadających
systemy zbiórki i recyklingu
Niniejsze symbole
umieszczane na
produktach, opakowaniach
i/lub w dokumentacji
towarzyszącej oznaczają,
że nie wolno mieszać
zużytych urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii
z innymi odpadami
domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia
właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu
zużytych urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych oraz zużytych baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych
punktów gromadzenia odpadów zgodnie
z przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz
zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne
zasoby naturalne oraz zapobiegać
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz na stan środowiska
naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz
recyklingu zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych
odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii
(symbol poniżej):
Ten symbol może
występować wraz z
symbolem pierwiastka
chemicznego. W takim
przypadku wymagania
Dyrektywy w sprawie
określonego środka
chemicznego są spełnione.
Deklaracja zgodności (DoC)
“Panasonic Corporation” niniejszym
oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz innymi
właściwymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE.
Kopię oryginalnej deklaracji zgodności
obejmującej nasze produkty R&TTE Klienci
mogą pobrać z naszego serwera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt z autoryzowanym
przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring
15, 22525 Hamburg, Niemcy
Niniejszy produkt jest przeznaczony dla
ogółu konsumentów. (Kategoria 3)
Niniejszy produkt jest przeznaczony do
podłączenia do punktu dostępowego
2,4 GHz WLAN.
POLSKI
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book 3 ページ 2014年1月14日 火曜日 午後1時15分
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-W850M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-W850M in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info