608251
97
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/100
Nächste Seite
VQT2Z89
97
NEDERLANDS
Verhelpen van storingen / Technische gegevens / Onderhoud
Technische gegevens
FOTO
LCD-scherm
LCD-schermformaat: 9 inch TFT
Aantal pixels: 800 × 480
Schermgrootte
(B × H): 199,2 mm × 110,2 mm
Beeldverhouding: 16 : 9
Maximum aantal
pixels: 5120 × 3840
Minimum aantal
pixels: 64 × 64
Maximaal formaat
decodeerbestand: 10 MB
Geschikte bestandsformaten
(SD/Intern geheugen):
JPEG: Exif 2.2, JFIF
1
• Progressieve JPEG niet ondersteund
Intern geheugen
capaciteit: 2 GB
Compatibele media: SD/SDHC/SDXC
iPod/iPhone
2
Intern geheugen
MUZIEK
Compatibele media: iPod/iPhone
2
RMS stereo-
uitgangsvermogen:
Beide kanalen uitgestuurd 1 W Per kanaal
8 Ω, 1 kHz 10 % THD
Totaal RMS stereo-uitgangsvermogen 2 W
Speakertype: Semi-dometype
VIDEO
Compatibele media: iPod/iPhone
2
INTERFACE
SD-kaartsleuf
Aansluiting voor het Universele Dock
USB-aansluitbus: USB mini B type
USB 2.0 High speed
STROOMADAPTER
Voedingsstroom:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz, Max 0,45 A
Geleverde stroom: DC 6 V, 1,8 A
ALGEMEEN
Grenswaarden: DC 6 V, 1,8 A Max
Stroomverbruik
Normaal
3
: Ca. 4,5 W
Maximum
4
: Ca. 13 W
Stroomverbruik in ruststand
5
: Ca. 0,2 W
Afmetingen (B × H × D): 244,2 mm × 154 mm × 88,7 mm
6
Op het dunste punt: Ca. 9,4 mm
Gewicht: Ca. 583 g
Toegestane bedrijfs
temperatuur: 0 ºC tot 35 ºC
Toegestane relatieve
luchtvochtigheid: 35 % tot 80 % RH (Geen condensatie)
1
4:2:0, 4:2:2, 4:4:4 type basis-JPEG
2
Kijk op de lijst voor compatibele modellen.
3
Fabrieksinstelling of bij het afspelen van het intern geheugen.
4
Diavoorstelling, opladen van een iPod/iPhone en bij afspelen van
audio met maximaal volume.
5
Als de iPod/iPhone niet is opgeladen.
6
Bij horizontale plaatsing, maximale openingshoek (75º) van het
LCD-paneel.
Wijzigingen in de technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.
Een aantal lettertekens worden op dit apparaat niet afgebeeld,
vanwege de beperkingen van het lettertype.
Aangezien het interne geheugen ook informatie voor het
gegevensbeheer binnen het bestandsysteem bevat, zal de
feitelijk beschikbare capaciteit minder zijn. Bovendien wordt de
geheugencapaciteit meestal berekend als 1 GB =1 000 000 000
bytes, maar voor dit apparaat geldt de berekening 1 GB = 1 024 ×
1 024 × 1 024= 1 073 741 824 bytes. Daarom zal de aangegeven
capaciteit minder bedragen dan de gangbare waarde.
Automatische energiebesparing: Dit apparaat is voorzien van een
automatische energiebesparingsfunctie die het stroomverbruik
beperkt wanneer langer dan ongeveer 10 minuten geen handeling
wordt uitgevoerd voor muziekweergave, insteken/uitnemen van
media, enz.
Het LCD-scherm van het schermgedeelte is vervaardigd met
precisietechnologie, maar er kunnen soms beeldpunten in het
scherm zwart blijven of juist wit blijven oplichten (met de rode,
blauwe en groene stippen). Dit duidt niet op foutieve werking.
De beeldpunten van het LCD-scherm werken met een precisie
van meer dan 99,99 %, maar er bestaat een kans van 0,01 %
op defecte beeldpunten. Wij verzekeren u er echter van dat
dergelijke stippen niet worden opgenomen op de SD-kaart of in het
inwendige geheugen.
Onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact en maak deze schoon
met een zachte droge doek.
Hardnekkig vuil kunt u verwijderen met een vochtige doek,
stevig uitgewrongen, om daarna met een droge doek na
te drogen.
Gebruik voor het reinigen geen oplosmiddelen zoals
benzine, thinner, spiritus, afwasmiddel e.d. De afwerking
van het apparaat kan daardoor worden aangetast, met
verkleuring of afbladderen.
Als u een chemisch reinigingsdoekje wilt gebruiken, dient
u de gebruiksaanwijzing daarvan zorgvuldig op te volgen.
25
97

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic MW20EG wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Dänisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch - 124 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info