608251
124
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
VQT2Z90
H0910RR0
Po
Web Site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2010
EU
OSTRZE¯ENIE:
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PO¯ARU, PORA¯ENIA
PR¥DEM ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIA
SPRZÊTU,
NALE¯Y CHRONIÆ URZ¥DZENIE PRZED
DESZCZEM, WILGOCI¥, ZAMOCZENIEM LUB
ZACHLAPANIEM. PONADTO NA URZ¥DZENIU
NIE WOLNO STAWIAÆ NACZYÑ WYPE£NIONYCH
SUBSTANCJAMI P£YNNYMI, NA PRZYK£AD
WAZONÓW.
U¯YWAÆ TYLKO ZALECANYCH AKCESORIÓW.
NIE DEMONTOWAÆ POKRYWY (TYLNEJ ŚCIANKI).
WEWN¥TRZ URZ¥DZENIA NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE WYMAGAJ¥ INTERWENCJI U¯YTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY ZLECAÆ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
z
z
z
PRZESTROGA
Niew³aściwa wymiana baterii grozi ich rozerwaniem.
Do wymiany nale¿y stosowaæ wy³¹cznie baterie tego
samego lub równowa¿nego typu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Zu¿yte baterie nale¿y zutylizowaæ zgodnie ze
wskazówkami producenta.
GNIAZDO ZASILANIA POWINNO ZNAJDOWAÆ SIÊ
BLISKO URZ¥DZENIA I BYÆ £ATWO DOSTÊPNE.
To urz¹dzenie mo¿e odbieraæ zak³ócenia wywo³ane
u¿yciem telefonu komórkowego. Je¿eli takie zak³ócenia
wyst¹pi¹, wskazane jest zwiêkszenie odleg³ości pomiêdzy
urz¹dzeniem a telefonem komórkowym.
Ostrze¿enie
Bateriê guzikow¹ przechowywaæ poza zasiêgiem dzieci.
Nie wk³adaæ baterii guzikowej do ust. W przypadku
po³kniêcia skontaktowaæ siê z lekarzem.
Ostrze¿enie
Ryzyko po¿aru, wybuchu oraz poparzeñ. Nie ³adowaæ,
rozbieraæ na czêści, podgrzewaæ do temperatury
przekraczaj¹cej 60°C lub doprowadziæ do spalenia.
Oznaczenie identy kacyjne produktu znajduje siê na
spodzie urz¹dzenia.
Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
Macintosh oraz Mac OS s¹ zastrze¿onymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi rmy Apple Inc.
Inne nazwy, nazwy rm i nazwy produktów, które
pojawiaj¹ siê w niniejszym dokumencie, s¹ zastrze¿onymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich rm. Zwracamy uwagê, ¿e znak TM lub ®
nie zawsze wystêpuje w niniejszym dokumencie.
Cz
SpSwDa
124

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic MW20EG wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Deutsch - 100 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Holländisch, Französisch, Italienisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info