Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
IAN 339654_1910
2-VERSNELLINGEN-BOORMACHINE PNS 300 A1
2-VERSNELLINGEN-BOORMACHINE
Originele gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  2-VERSNELLINGEN-BOORMACHINE2-VERSNELLINGEN-BOORMACHINEOriginele gebruiksaanwijzingIAN 339654_1910PNS 300 A1
 • Page 2

  11098237645120211
 • Page 3

  AB8C9D8119EF146GH103703
 • Page 4

  Inhoudsopgave1. Inleiding................................................................................................................................................. 05Gebruikte symbolen.................................................................................................................................................................................05Inhoud van het pakket.............................................................................................................................................................................05Omschrijving onderdelen......................................................................................................................................................................052. Technische specificaties................................................................................................................ 053. Veiligheid.............................................................................................................................................. 06Normaal gebruik........................................................................................................................................................................................06Restrisicos.......................................................................................................................................................................................................06Algemene veiligheidsrichtlijnen voor elektrische gereedschappen............................................................................06Veiligheidsrichtlijnen voor boormachines...................................................................................................................................094. Vr gebruik....................................................................................................................................... 10Schroefboormachine en levering controleren..........................................................................................................................10Boren of bithouder aanbrengen (afb. A)....................................................................................................................................10Boorhouder uitnemen / aanbrengen (Afb. B, C)...................................................................................................................10Bitopname gebruiken (afb. D)............................................................................................................................................................105. Toepassing............................................................................................................................................ 10Aansluiten op het net...............................................................................................................................................................................10In- en uitschakelen (afb. E)....................................................................................................................................................................10Schakeling versnelling (afb. F)...........................................................................................................................................................11Omschakelen rechts-/linksdraaiend (afb. G)...........................................................................................................................11Schroeven vastdraaien (afb. H)........................................................................................................................................................11Boren..................................................................................................................................................................................................................11Werkaanwijzingen....................................................................................................................................................................................116. Onderhoud, reiniging, opslag en transport................................................................... 12Onderhoud....................................................................................................................................................................................................12Reiniging..........................................................................................................................................................................................................12Opslag..............................................................................................................................................................................................................12Transport..........................................................................................................................................................................................................127. Storingopzoeking............................................................................................................................ 138. Geluids- en trillinginformatie.................................................................................................... 149. Recycleren............................................................................................................................................. 14Verpakking afvoeren................................................................................................................................................................................14Schroefboormachine afvoeren..........................................................................................................................................................1410. Conformiteitsverklaring........................................................................................................... 1411. Garantie.............................................................................................................................................. 1512. Service.................................................................................................................................................. 1504
 • Page 5

  1. InleidingHartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uwnieuwe toestel. U heeft zo voor een hoogwaardigproduct gekozen. De gebruiksaanwijzing maaktdeel uit van deze 2-versnellingen-boormachine(hieronder schroefboormachine genoemd).Ze bevat belangrijke richtlijnen voor deveiligheid, het gebruik en de afvoer. Zorg dat uvertrouwd bent met alle gebruiksaanwijzingenen veiligheidsvoorschriften voor u het productgebruikt. Gebruik het product uitsluitendzoals beschreven en voor de opgegeventoepassingsgebieden. Geef alle documenten meeals u het product doorgeeft aan derden.De aanduiding van het model op deschroefboormachine is een combinatie van lettersen cijfers.PNS 300 A1=2-versnellingen-boormachineInhoud van het pakket 2-versnellingen-boormachine Schroefbit, 25 mm (2x)Gebruikte symbolenOmschrijving onderdelenVolgende symbolen en signaalwoorden wordenin deze gebruiksaanwijzing gebruikt voor deschroefboormachine of op de verpakking.123456789101112WAARSCHUWING!Wijst op een gevaar dat wanneer het nietvermeden wordt, de dood of een zwaar letsel totgevolg kan hebben.VOORZICHTIG!Wijst op een gevaar dat wanneer het nietvermeden wordt, een klein of matig letsel totgevolg kan hebben.LET OP!Keuzeschakelaar versnellingAfdekking koolborstelsDraairichtingschakelaarVaststelknopHandgreepAAN-UIT-schakelaar / toerentalregelingInstelring voor draaimomentBoorhouderOntgrendeling boorhouderInstelmarkeringAandrijfspil met bithouderSchroefbit, 25 mm (2x)Waarschuwt voor mogelijke materile schade.Lees de gebruiksaanwijzing.De van dit symbool voorzieneproducten voldoen aan alletoepasselijke communautairebepalingen van de EuropeseEconomische Ruimte.2. Technische specificatiesModelnr.Nominaal vermogen300 WToerental onbelast1ste versnelling0 400 min-12de versnelling0 1600 min-1Boorvermogen max.Staal max. 10 mmHout max. 25 mmVeiligheidsklasseIIVeiligheidsklasse 2.Het symbool GS wijst op getesteveiligheid. Producten die voorzien zijnvan dit teken, voldoen aan devereisten van de DuitseProductveiligheidswet (ProdSG).PNS 300 A1Aansluiten op het net 230 V ~ / 50Hz05
 • Page 6

  3. VeiligheidNormaal gebruikDe schroefboormachine is geconstrueerd voor devolgende gebruiksdoelen:- om te schroeven,- om te boren in hout, kunststof en metaal.De schroefboormachine mag uitsluitend zoalsaangegeven correct worden gebruikt. Elk gebruikdat dit overstijgt, is verboden! Voor schade ofkwetsuren van alle soorten die ontstaan uit nietconventioneel gebruik is de gebruiker/bedieneraansprakelijk.Er mag uitsluitend toebehoren worden gebruiktdat geschikt is voor de schroefboormachine. Ookhet opvolgen van de veiligheidsmaatregelen, demontagehandleiding en de bedieningsinstructiesin de gebruiksaanwijzing maakt deel uitvan het correcte gebruik. Mensen die deschroefboormachine bedienen en dieonderhoudswerken uitvoeren, moeten hiermeevertrouwd zijn en op de hoogte zijn van mogelijkegevaren. Bovendien moeten de geldendeongevallenpreventievoorschriften zo exact mogelijkworden opgevolgd.Bepaalde algemene voorschriften oparbeidsmedisch en veiligheidstechnisch vlak moetenworden gerespecteerd. Wijzigingen aan deschroefboormachine sluiten de aansprakelijkheid vande fabrikant en de schade die hieruit ontstaat uit.De schroefboormachine is niet gebouwd voorcommercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik,maar voor de privgebruiker in de hobby- en doehet-zelf-afdeling.Alle andere toepassingen zijn uitdrukkelijk uitgeslotenen gelden als niet-reglementair gebruik.RestrisicosOndanks reglementair gebruik kunnen nietvoor de hand liggende restrisicos niet vollediguitgesloten worden. Afhankelijk van het soortschroefboormachine kunnen volgende risicosontstaan:- Het aanraken van hete onderdelen vande schroefboormachine of het werkstuk(brandwonden).- Schadelijke uitstoot van stoffen, bij gebrek aanlucht of onvoldoende afzuiging in gesloten ruimtes.- Letsels en materile schade die veroorzaaktworden door rondvliegende deeltjes of brekendeopzetstukken van gereedschappen;06Algemene veiligheidsrichtlijnenvoor elektrische gereedschappen.WAARSCHUWING!Lees alle veiligheidsrichtlijnen,aanwijzingen, illustraties entechnische gegevens die op en bijdit elektrische gereedschap zitten.Menselijke fouten bij het niet-opvolgenvan de volgende aanwijzingen kunnenelektrische schokken, brand en/ofzware ongevallen veroorzaken.Bewaar alle veiligheidsrichtlijnenen -aanwijzingen voor detoekomst.Het begrip Elektrisch gereedschapzoals het in de veiligheidsrichtlijnengebruikt wordt, heeft betrekking opvia het elektriciteitsnet aangedrevenelektrische gereedschappen(met stroomkabel) en op dooraccus aangedreven elektrischegereedschappen (zonder stroomkabel).1) Veiligheid werkplaatsa) Hou uw werkplaats zuiver engoed verlucht. Slordigheden ofonverlichte werkplekken kunnenongevallen veroorzaken.b) Werk niet met het elektrischegereedschap in een omgevingdie gevaarlijk is vanwegeexplosies, waarin zichbrandbare vloeistoffen, gassenof stof bevinden. Elektrischeapparaten geven vonken af, diehet stof of de dampen kunnen doenontbranden.c) Hou kinderen en anderepersonen gedurende hetgebruik van elektrischgereedschap uit de buurt.Wanneer u afgeleid wordt, kuntu de controle over het elektrischegereedschap verliezen.
 • Page 7

  2) Elektrische veiligheida) De aansluitstekker van hetelektrische gereedschap moetin de contactdoos passen. Destekker mag op geen enkelewijze worden veranderd.Gebruik geen adapterstekkersbij geaarde elektrischegereedschappen. Onveranderdestekkers en geschikte stopcontactenverminderen het risico op eenelektrische schok.b) Vermijd lichaamscontact metgeaarde oppervlakken, zoalsbuizen, verwarmingen, kachelsen koelkasten. Er bestaat eenverhoogd risico door een elektrischeschok wanneer uw lichaam is geaard.c) Hou elektrischegereedschappen ver van regenof vocht. Het binnendringen vanwater in een elektrisch gereedschapverhoogt het risico op een elektrischeschok.d) Gebruik de aansluitleidingniet als u het elektrischegereedschap gaat dragen, opwilt hangen of de stekker uitde contactdoos trekt. Hou hetaansluitleiding uit de buurtvan warmte, olie, scherpezijkanten of bewegende delen.Beschadigde of in de war geraakteaansluitleidingen verhogen het risicoop een elektrische schok.e) Wanneer u met een elektrischapparaat in de openlucht werkt mag u slechtsverlengkabels gebruikendie toegelaten zijn voor hetgebruik buiten. Het gebruikvan een voor het gebruik buitengeschikte verlengkabel verminderthet risico op een elektrische schok.f) Als het gebruik van hetelektrische gereedschapin een vochtige omgevingonvermijdbaar is, gebruik daneen aardlekschakelaar. Hetgebruik van een aardlekschakelaarvermindert het risico op eenelektrische schok.3) Veiligheid van personena) Wees voorzichtig, let eropwat u doet en ga verstandigaan het werk met elektrischgereedschap. Gebruik geenelektrisch gereedschapwanneer u moe of onderinvloed van drugs, alcohol ofmedicijnen bent. Een ogenblikonoplettendheid bij het gebruik vanhet elektrische gereedschap kanernstige letsels tot gevolg hebben.b) Draag een persoonlijkebeschermende uitrustingen altijd een veiligheidsbril.Het dragen van een persoonlijkebeschermende uitrusting,zoals stofmasker, antislipveiligheidsschoenen, veiligheidshelmof gehoorbescherming, al naargelang het gebruik van hetelektrische gereedschap, verminderthet risico op verwondingen.c) Vermijd het per ongeluk inwerking zetten. Ga na ofhet elektrische gereedschapis uitgeschakeld voordatu het op de voeding en/of de batterij aansluit, hetopneemt of draagt. Wanneer ubij het dragen van het elektrischegereedschap de vinger aan deschakelaar hebt of het elektrischegereedschap ingeschakeld aan destroomvoorziening aansluit, kan dit07
 • Page 8

  ongevallen tot gevolg hebben.d) Verwijder deinstelgereedschappen ofschroevendraaiers voordatu het elektrische werktuiginschakelt. Een gereedschap datof sleutel die zich in een draaienddeel van het elektrische gereedschapbevindt, kan letsels tot gevolghebben.e) Vermijd een abnormalelichaamshouding. Zorg vooreen goede stand en zorg altijdvoor evenwicht. Daardoor kuntu het elektrische gereedschapin onverwachte situaties betercontroleren.f) Draag geschikte kleding. Draaggeen wijde kleding of sieraden.Hou haren en kleding uit debuurt van bewegende delen.Loshangende kleding, sieraden oflang haar kan door bewegendedelen worden gegrepen.g) Wanneer stofafzuigende enopvangunits gemonteerdkunnen worden, moeten zeaangesloten worden en op dejuiste manier worden gebruikt.Gebruik van een stofafzuiginstallatiekan het gevaar op stof verminderen.h) Laat u niet in slaap sussen dooreen vals veiligheidsgevoel enschuif de veiligheidsregels voorelektrische gereedschappenniet terzijde, ook als u nafrequent gebruik vertrouwdbent met het elektrischegereedschap. Achteloos handelenkan binnen een fractie van eenseconde tot zware letsels leiden.4) Gebruik en behandeling vanhet elektrische gereedschap08a) Overbelast het elektrischegereedschap niet. Gebruikvoor uw werk het daarvoorbedoelde elektrischegereedschap. Met het passendeelektrische gereedschap werkt ubeter en veiliger in het aangegevenwerkzone.b) Gebruik geen elektrischgereedschap waarvan deschakelaar defect is. Elektrischgereedschap dat niet meer kanworden in- of uitgeschakeld,is gevaarlijk en moet wordengerepareerd.c) Trek de stekker uit destekkerdoos en/of verwijdereen verwijderbare batterijvoordat u toestelinstellingenuitvoert, onderdelen vaninzetstukken verwisselt ofhet elektrische gereedschapweglegt. Deze preventievemaatregel verhindert het perongeluk starten van het elektrischegereedschap.d) Bewaar niet-gebruikteelektrische gereedschappen uitde buurt van kinderen. Laatniemand het gereedschapgebruiken die er niet meeoverweg kan of deze instructiesniet heeft gelezen. Elektrischegereedschappen zijn gevaarlijkwanneer ze door onervarenpersonen worden gebruikt.e) Onderhoud elektrischegereedschappen eninzetstukken zorgvuldig.Controleer of bewegendedelen goed functioneren enniet vastzitten, of onderdelengebroken of zo beschadigd
 • Page 9

  zijn, dat de functie van hetelektrische gereedschapwordt benvloed. Laatbeschadigde delen voor hetgebruik van het elektrischegereedschap repareren. Heelwat ongevallen zijn het gevolg vanslecht gerepareerde elektrischegereedschappen.f) Houd gereedschappen dienodig zijn om te snijdenscherp en schoon. Zorgvuldigonderhouden snijgereedschappenmet scherpe snijkanten gaan mindergauw vastzitten en zijn makkelijker tegeleiden.g) Gebruik elektrischegereedschappen, accessoires,gebruikte werktuigen enz.volgens deze aanwijzingen.Houd daarbij rekening met dearbeidsvoorwaarden en hette verrichten werk. Het gebruikvan elektrische gereedschappenvoor andere dan de bedoeldetoepassingen kan tot gevaarlijkesituaties leiden.h) Houd de grepen engreepvlakken droog, schoonen vrij van olie en vet. Metglibberige grepen en greepvlakkenis een veilige bediening en controlevan het elektrische gereedschap nietmogelijk in onvoorziene situaties.5) Servicea) Laat uw elektrisch gereedschapalleen door gekwalificeerdvakkundig personeel of alleenmet originele onderdelenrepareren. Op die manier wordtgegarandeerd dat de veiligheid vanhet elektrische gereedschap wordtgewaarborgd.Veiligheidsrichtlijnen voorboormachinesVeiligheidsrichtlijnen voor allewerkzaamhedena) Ondersteun het elektrischegereedschap voldoende voorgebruik. Dit elektrische gereedschapbereikt een hoog draaimoment. Alshet elektrische gereedschap tijdens dewerking niet veilig is ondersteund, kande controle erover verloren wordenen dat kan tot letsels leiden.b) Hou het elektrisch gereedschapvast aan de gesoleerde grepenals u werken uitvoert waarbijhet gebruikte gereedschapof de schroeven verborgenstroomleidingen of de eigenaansluitleiding kan raken.Het contact met een leidingonder spanning kan ook metalentoestelonderdelen onder spanningzetten en tot een elektrische schokleiden.Veiligheidsrichtlijnen bij hetgebruik van langere borenc) Werk in geen geval meteen hoger toerental dan hetmaximaal toegelaten toerentalvoor de boren. Bij hogeretoerentallen kan de boor licht buigenals ze vrij kan draaien zonder contact,en dat kan tot letsels leiden.d) Begin altijd met een laagtoerental aan het boorprocesen terwijl de boor contact heeftmet het werkstuk. Bij hogeretoerentallen kan de boor licht buigenals ze vrij kan draaien zonder contact,en dat kan tot letsels leiden.e) Oefen geen bovenmatige drukuit en doe dat alleen in derichting van de boor mee. Borenkunnen buigen en daardoor brekenof tot verlies van de controle en totletsels leiden.09
 • Page 10

  4. Vr gebruikWAARSCHUWING!Trek de netstekker uit decontactdoos voordat u gaat instellenof een klein resp. groot onderhoudgaat uitvoeren.Schroefboormachine en leveringcontroleren Neem de schroefboormachine en hettoebehoren uit de verpakking. Controleer of de inhoud van het pakket volledigis (zie hoofdstuk INHOUD VAN HET PAKKET /AANDUIDINGEN VAN ONDERDELEN). Controleer of de schroefboormachine of hettoebehoren beschadigd zijn. Gebruik de schroefboormachine niet bijschade of als er onderdelen ontbreken. Wendu tot fabrikant via de servicelocatie die op degarantiekaart staat aangegeven.Boren of bithouder aanbrengen(afb. A) Draai de boorkop 8 tegen de klok in om zete openen en een boor of bithouder aan tebrengen. Kies- een geschikte boor en zet deze in deboorkop.- een bithouder en steek die met de zeshoekigekant in de boorkop. Draai de boorkop met de klok mee vast. Als u een bithouder hebt aangebracht, steekt uer een bit in dat past.Boorhouder uitnemen /aanbrengen (Afb. B, C)Boorhouder uitnemen:Om de bitopname te gebruiken moet u deboorhouder 8 eraf nemen. Hou de boorkop aan de voorkant vast. Trek / schuif de boorhouderregeling 9 in derichting van de boorhouder. De boorhouderis nu ontgrendeld en kan naar voor wordenafgetrokken.10Boorhouder aanbrengen: Om de boorhouder opnieuw aan te brengen,trekt u de boorhouderontgrendeling 9 in derichting van de boorhouder 8 en schuif daarbijde boorhouder er helemaal op.Als de boorhouder niet vanzelf vastklikt,draait aan de boorhouderring.Bitopname gebruiken (afb. D)Na het wegnemen van de boorhouder 8 ,zoals beschreven in het hoofdstuk Boorhouderwegnemen, kunt u de bitopname gebruiken. Steek een geschikte bit in de bitopname 11 . Schuif de bit tot aan de aanslag in debitopname. De magnetische houder houdt hetbit vast. Om het bit te verwijderen trekt u de bit uit debitopname.5. ToepassingAansluiten op het netDe schroefboormachine is voor gebruik metnominale ingangspanning van 230 V ~ / 50 Hzgebouwd en is gesoleerd. Steek de netstekkerin een correct genstalleerd stopcontact datvoldoet aan de Technische gegevens. Als dewerkzone niet in de buurt van het stopcontactligt, kunt u een verlengkabel gebruiken. Hierbijmoet de doorsnede van de verlengkabel tenminste 1,5 mm2 bedragen. Vraag indien nodigbij de aankoop advies in de vakhandel. Houde verlengkabel zo kort mogelijk. Let erop datniemand over de verlengkabel kan struikelen.In- en uitschakelen (afb. E)Inschakelen: Aan-uitschakelaar 6 indrukken.Uitschakelen: Aan-uitschakelaar loslaten.
 • Page 11

  Gebruik doorlopend bedrijf: Hou de aan-uitschakelaar ingedrukt. Druk op de vaststelknop 4 . Laat de aan-/uitschakelaar los. Deschroefboormachine draait nu in doorlopendbedrijf met het hoogste toerental in degeselecteerde versnelling. Druk op de aan-uitschakelaar om hetdoorlopende bedrijf te beindigen.Schakeling versnelling (afb. F)LET OP!Activeer de schakeling van deversnelling 1 alleen bij stilstand.Anders dreigt er schade aan deaandrijving.Schakelaar versnelling in positie 1: 1. Versnelling 0 400 min-1Schakelaar versnelling in positie 2: 2. Versnelling 0 1600 min-1Omschakelen rechts-/linksdraaiend (afb. G)LET OP!Voer de wissel van dedraairichting alleen uit als deaccuschroevendraaier stilstaat. Doorop een veilige manier te wisselenvermijdt u schade aan de aandrijving. Kies de draairichting voor door op deschakelaar 3 te drukken.Schakelaar pijlrichting naar voor(pijlrichting naar boorhouder):- rechtsdraaiendSchakelaar pijlrichting naar achter(pijlrichting van boorhouder weg):- linksdraaiendSchroeven vastdraaien (afb. H)LET OP!Gebruik tijdens het schroeven nietde versnelling 2 (Boren) (gevaar opoverbelasting).Om dicht tegen het oppervlak te schroeven kanhet vereiste draaimoment vooraf worden ingesteldop de instelring voor het draaimoment 7 . Stel de instelring voor het draaimoment in ophet gewenste draaimoment (1-22). Gebruikhiervoor de instelmarkering 10 . De instelring voor het draaimoment klikthoorbaar vast.Boren Om de boorfunctie te selecteren draait ude instelring voor het draaimoment 7 tothet boorsymbool in een lijn staat met deinstelmarkering 10 .WerkaanwijzingenVOORZICHTIG!Span uw werkstuk altijd vast in eenbankschroef of een gelijkaardigespaninrichting. Beveilig in hetbijzonder grote werkstukken tegenwegglijden of ondersteun ze.Tips om in metaal te borenMaak met een priem een gaatje in gemarkeerdeboorplaatsen. Span de plaat altijd vast. Leg eenhoutblok onder dun metaal om vervorming tevermijden. Gebruik een HSS-spiraalboor. Boorbij grote boordiameters voor met een kleineboor. Bij het voorboren moet de kleinste booreen diameter hebben die minstens zo groot is alsde kern van de grootste boor. De boorkern is dekortste afstand tussen de beide snijkanten.Gebruik smeermiddelen:Staal:olieAluminium:terpentijn, paraffineMessing, koper, geen smeermiddelengietijzer:(Boorbits vaker uit het boorgathalen om af te koelen)11
 • Page 12

  Tips om in hout te borenMaak een gaatje op gemarkeerde boorplaatsenmet een priem of een spijker. Vermijdversplinteren bij het breken en leg er afvalhoutonder of boor aan beide zijden. De maximalediameter van een boor is enkel bereikbaar meteen Forstnerboor.Tips om te schroevenBreng schroefbits aan die geschikt zijn in vormen formaat. In zacht hout kunnen geschikteschroeven geschroefd worden zonder voorafeen gat te boren. In hard hout biedt voorafeen gat boren een groot voordeel. Maak bijingezonken schroeven een contraboorgat.Boor bij houtschroeven met niet-doorlopendeschroefdraad een gat voor van ca. een halveschroeflengte.6. Onderhoud, reiniging,opslag en transportWAARSCHUWING!Trek de netstekker uit decontactdoos voordat u gaat instellenof klein resp. groot onderhoud gaatuitvoeren.OnderhoudDe schroefboormachine is onderhoudsvrij.Gebruik alleen vervangonderdelen / accessoiresvan producenten of gemachtigde professionelewerkplaatsen.Reparaties mogen alleen door experts ofeen gemachtigde serviceplaats wordenuitgevoerd. Experts zijn mensen met de juisteprofessionele opleiding en ervaring die deeisen bij de constructie en de vormgeving vanhet artikel kennen en op de hoogte zijn van deveiligheidsvoorschriften.Hou uw gereedschappen altijd scherp. Slijpdie altijd met een geschikt gereedschapvolgens aanbeveling van de producent van hetgereedschap.12Vervanging van de koolborstelsLET OP!Gebruik alleen geschiktekoolborstels. Contacteer bij twijfelde fabrikant. Schroef de koolborstelkap eraf met eenschroevendraaier. Neem de koolborstel eruit. Vervang de koolborstel door een nieuwe. Draai de koolborstelkap weer dicht.Vervangen van de aansluitkabelAls het noodzakelijk is om de aansluitleiding op hetelektriciteitsnet te vervangen, dan moet die doorde fabrikant of zijn vertegenwoordiger wordenuitgevoerd om veiligheidsrisicos te vermijden.ReinigingWAARSCHUWING!Let erop, dat er geen vocht in hetbinnenste van de schroefboormachinekomt. Reinig de schroefboormachine regelmatig meteen droge doek. Gebruik in geen geval scherpeen/of schurende reinigings- of oplosmiddelen.Laat alle delen daarna volledig drogen. Zorg ervoor dat de verluchtingsgleuven openblijven en reinig de behuizing van de machineregelmatig met een zachte doek.Opslag Reinig de schroefboormachine vr de opslag. Als u de schroefboormachine niet gebruikt,berg hem dan op in een veilige, koele, drogeen goed verluchte plaats buiten bereik vankinderen. Berg de schroefboormachine en de accu op bijeen omgevingstemperatuur van 0 - 40 C.Transport Bescherm de schroefboormachine tijdenshet transport tegen schokken en trillingen engebruik de originele verpakking. Draag de schroefboormachine altijd aan dedaarvoor voorziene handgreep.
 • Page 13

  7. StoringopzoekingProbleemMogelijke oorzakenDe schroefboormachine start Kabel beschadigdniet op.Zekering gevallen.Slecht boorvermogen.OplossingControleer de kabel.Controleer de zekeringen in dezekeringskast.Zelfuitschakelende koolborstelszijn geactiveerd.Vervang de koolborstels.Schakelaar defect.Laat de schakelaar vervangen ineen werkplaats.Boor stomp.Slijp de boor zoveel mogelijk bij ofvervang hem.13
 • Page 14

  8. Geluids- entrillinginformatieGeluidsemissiewaardenGemeten conform EN 62841. Het geluid op dewerkplaats kan 80 dB (A) overschrijden, in datgeval zijn beschermende maatregelen voor degebruiker vereist (geschikte gehoorbeschermingdragen).Geluidsdrukniveau: LpAGeluidsdrukniveau: LwAOnzekerheid: KpA/KwA88,2 dB(A)99,2 dB(A)3 dBVibratie-informatieVibratiewaarde: ah,DOnzekerheid: K 3,9 m/s2,1,5 m/s2De opgegeven totale trillingswaarden en deopgegeven geluidsemissiewaarden zijn gemetentijdens een genormeerde testprocedure enkunnen worden gebruikt om een elektrischgereedschap met een ander te vergelijken.De opgegeven totale trillingswaarden en deopgegeven geluidsemissiewaarden kunnen ookworden gebruikt voor een voorlopige inschattingvan de belasting.WAARSCHUWING!De trillingen en geluidsemissies tijdenshet werkelijke gebruik van het elektrischegereedschap kunnen afwijken van deinvoerwaarden, afhankelijk van de manierwaarop het elektrische gereedschap gebruiktwordt, in het bijzonder welk type werkstuk wordtbewerkt.Respecteer de noodzaak omveiligheidsmaateregelen vast te leggen diede operator moeten beschermen, die op eeninschatting van de trillingbelasting tijdens dewerkelijke gebruiksomstandigheden berusten(hierbij moeten alle onderdelen van debedrijfscyclus worden betrokken, bijvoorbeeldde periodes tijdens dewelke het elektrischegereedschap is uitgeschakeld en die wanneer hetis ingeschakeld, maar zonder belasting draait).149. RecyclerenVerpakking afvoerenSorteer de verpakking. Geef het karton ende doos mee bij het oud papier en doefolie bij het recycleerbare afval.Schroefboormachine afvoerenDit symbool wijst er op, dat dit productconform de Richtlijn voor gebruikteelektrische en elektronische toestellen(2012/19 EU) en de nationalewetgeving niet mag worden afgevoerd via hethuisvuil. Dit product moet bij een daartoevoorzien inzamelpunt worden afgegeven. Dit kanbijv. door inleveren bij de aankoop van eengelijkaardig product of door het inleveren bij eenerkend inzamelpunt voor de recyclage vangebruikte elektrische en elektronische toestellen.De onoordeelkundige omgang met gebruikteapparaten kan op basis van potentieelgevaarlijke stoffen, die vaak voorkomen ingebruikte elektrische en elektronische toestellen,negatieve uitwerkingen hebben op het milieu ende menselijke gezondheid. Door deoordeelkundige afvoer van dit product draagt ubovendien bij tot een effectief gebruik van denatuurlijke middelen. Informatie overinzamelpunten voor gebruikte apparaten isbeschikbaar bij de plaatselijke overheid, deopenbare afvalverwerkingsmaatschappij, eenerkend punt voor de verwerking van gebruikteelektrische en elektronische toestellen of bij hethuisvuilbedrijf. Verwijder ook de verpakking vanhet product op een milieuvriendelijke manier inde aangewezen verzamelcontainers.10. ConformiteitsverklaringU vindt de conformiteitsverklaring van de EU opde voorlaatste pagina van deze handleiding.
 • Page 15

  11. GarantieGarantie van de firma Walter WerkzuigeSalzburg GmbHGeachte klant,Op dit toestel krijgt u 3 jaar garantie vanaf de datumvan aankoop. Indien dit product gebreken vertoont,heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper vanhet product. Deze wettelijke rechten worden nietingeperkt door onze hieronder omschreven garantie.GarantievoorwaardenDe garantieperiode start vanaf de datum vanaankoop. Bewaar de originele kassabon op eenveilige plek. Dat document is nodig als bewijs voorde aankoop. Als er binnen drie jaar na de datumvan aankoop een materiaal- of fabricagefoutzichtbaar wordt, zullen wij het product - volgensonze keuze - voor u gratis repareren of vervangen.Deze waarborg veronderstelt dat binnen deperiode van drie jaar het defecte toestel en hetaankoopbewijs (kassabon) worden voorgelegd endat schriftelijk kort beschreven wordt waaruit hetgebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.Als het defect door onze garantie wordt gedekt,krijgt u het gerepareerde product terug of ontvangtu een nieuw product. Er begint geen nieuwegarantieperiode door een reparatie of eenvervanging.Garantieperiode en wettelijke claimsvanwege gebrekenDe garantieperiode wordt niet verlengd door dekwaliteitsgarantie. Dat geldt ook voor vervangenof gerepareerde onderdelen. Schade en gebrekendie eventueel bij de aankoop al aanwezig waren,moeten onmiddellijk na het uitpakken wordengemeld. Na de afloop van de garantietijd moet ervoor eventuele reparaties betaald worden.GarantieniveauHet toestel wordt zorgvuldig volgens strengekwaliteitsrichtlijnen geproduceerd en voor delevering zorgvuldig getest. De garantie geldt voormateriaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldtniet voor productonderdelen die aan normaleslijtage onderhevig zijn en daarom als slijtstukkenbeschouwd kunnen worden of voor beschadigingenaan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accusof onderdelen die van glas zijn.Deze garantie vervalt als het product beschadigdwerd, niet correct gebruikt of onderhouden werd.Voor een correct gebruik van het product moetenalle richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing staanexact worden opgevolgd. Gebruiksdoelen enhandelingen die in de gebruiksaanwijzing wordenafgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd,moeten absoluut worden vermeden.Het product is uitsluitend bestemd voor privgebruiken niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik enonjuiste behandeling, gebruik van geweld en bijingrepen die niet werden uitgevoerd door onzegeautoriseerde servicedienst, vervalt de garantie.Afhandeling in geval van garantieOm een snelle verwerking van uw zaak tegaranderen, gelieve de volgende richtlijnen op tevolgen: Hou voor alle aanvragen de kassabon en hetartikelnummer (bv. IAN 12345) bij de hand alsbewijs voor de aankoop. Het artikelnummer vindt u op het kenplaatje,gegraveerd, op het titelblad van uwgebruiksaanwijzing (onderaan links) of als stickerop de achter- of onderkant. Mochten er fouten bij het functioneren of anderegebreken optreden, neem dan onmiddellijktelefonisch of via mail contact op met de hierondervermelde serviceafdeling. Een product dat als defect is geregistreerd, kuntu dan portvrij naar het serviceadres sturen dat uwerd meegedeeld, samen met het aankoopbewijs(kassabon) en de omschrijving van het gebrek enwanneer het is opgetreden.Op www.lidl-service.com kunt u deze en heel watandere handboeken, productfilmpjes en softwaredownloaden.12. ServiceWALTER BeneluxE-Mail : info@rothenberger.beTel.: +32 3 871 99 94; 00800 925 837 88IAN 339654_1910LeverancierGelieve er rekening mee te houden dat hetonderstaand adres geen serviceadres is.Contacteer eerst de hierboven vermeldeservicediensten.Walter Werkzeuge Salzburg GmbHGewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Oostenrijk15
 • Page 16

  16
 • Page 17

  Walter Werkzeuge Salzburg GmbHGewerbeparkstr. 95081 Anif, sterreichV. 1.0Last Information Update Stand van de informatie Stand der Informationen:07/2020IAN 339654_1910Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Parkside PNS 300 A1 - IAN 339654 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Parkside PNS 300 A1 - IAN 339654 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1.72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info