Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
1 / 58
Tablet-PC
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • nach Drücken der beiden Tasten (jede für sich und in unterschiedlicher Dauer) war keine Geräte funktion wahrzunehmen. Wie kann man das Gerät einschalten, es ist elektrisch geladen. Habe keine Bedienungsanleitung. Eingereicht am 7-5-2020 15:33

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Tablet-PC

  Handleiding
  1 / 58 • Page 2

  Inhoudsopgave
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.

  10.

  2 / 58

  Over deze handleiding ................................................................................ 5
  1.1.
  In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden .............. 5
  1.2.
  Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 6
  1.3.
  Verklaring van conformiteit ................................................................................ 7
  Veiligheidsinstructies .................................................................................. 8
  2.1.
  Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om
  apparaten te bedienen ......................................................................................... 8
  2.2.
  Veilig gebruik ........................................................................................................... 9
  2.3.
  Repareer het apparaat nooit zelf ...................................................................10
  2.4.
  Plaats van opstelling ............................................................................................11
  2.5.
  Omgevingsomstandigheden ...........................................................................11
  2.6.
  Aansluiten................................................................................................................12
  2.7.
  Bekabeling ..............................................................................................................14
  2.8.
  Opmerkingen bij de ingebouwde accu ........................................................15
  2.9.
  Maatregelen ter bescherming van het beeldscherm ..............................16
  Inhoud van de verpakking ........................................................................ 17
  Aanzichten ................................................................................................. 18
  4.1.
  Vooraanzicht...........................................................................................................18
  4.2.
  Zijaanzicht ...............................................................................................................19
  4.3.
  Onderkant ...............................................................................................................20
  4.4.
  Achterkant ...............................................................................................................20
  Eerste ingebruikname ............................................................................... 21
  Stroomvoorziening.................................................................................... 22
  6.1.
  Aan/uit schakelaar ................................................................................................22
  6.2.
  Netvoeding .............................................................................................................22
  6.3.
  Accuvoeding...........................................................................................................24
  6.4.
  Energiebeheer (Power Options) ......................................................................25
  Bediening van het touchscreen ................................................................ 28
  7.1.
  Beeldschermresolutie .........................................................................................29
  7.2.
  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen....................................................30
  Het geluidssysteem ................................................................................... 31
  8.1.
  Externe audioverbindingen ..............................................................................31
  Netwerkgebruik ......................................................................................... 32
  9.1.
  Wat is een netwerk? ............................................................................................32
  9.2.
  Wireless LAN (optioneel) ....................................................................................32
  9.3.
  Bluetooth .................................................................................................................33
  9.4.
  Vliegtuigmodus .....................................................................................................34
  De geheugenkaartlezer ............................................................................ 34
  10.1. Geheugenkaart plaatsen ...................................................................................34
  10.2. Geheugenkaart verwijderen.............................................................................35 • Page 3

  11.
  12.
  13.

  14.
  15.

  16.
  17.
  18.
  19.
  20.

  De Universal Serial Bus aansluiting ......................................................... 35
  Apparaat beveiligen .................................................................................. 35
  12.1. Inschakelwachtwoord .........................................................................................35
  Software ..................................................................................................... 36
  13.1. Windows® 8.1 leren kennen ..............................................................................36
  13.2. Windows - activering ...........................................................................................36
  13.3. Windows® 8.1 - nieuwe mogelijkheden........................................................37
  13.4. Overzicht ..................................................................................................................40
  13.5. Gebruikersaccount koppelen met een LiveID ............................................41
  13.6. Windows®8.1 startscherm ..................................................................................42
  13.7. Windows®8.1 bureaublad...................................................................................43
  13.8. Gebruik van de zoekfunctie ..............................................................................46
  13.9. Windows® 8.1 in-/uitschakelfuncties..............................................................46
  13.10. Instellingen in het configuraitescherm.........................................................47
  13.11. Het apparaat vernieuwen en herstellen ......................................................47
  13.12. Windows® 8.1 - Hulp en ondersteuning........................................................48
  FAQ - veel gestelde vragen........................................................................ 49
  Klantenservice ........................................................................................... 49
  15.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen ..............................................................49
  15.2. Oorzaak vaststellen ..............................................................................................50
  15.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?..................................................50
  15.4. Ondersteuning voor stuurprogramma's ......................................................51
  15.5. Transport..................................................................................................................51
  15.6. Onderhoud..............................................................................................................52
  Upgrade/uitbreiden en reparatie ............................................................. 52
  Recycling en afvoer ................................................................................... 53
  Europese norm EN 9241-307 klasse II ...................................................... 54
  Technische specificaties ............................................................................ 56
  Index ........................................................................................................... 57

  3 / 58 • Page 4

  Persoonlijk
  Noteer voor uw eigendomsbewijs:
  Serienummer
  ................................................
  Aankoopdatum
  ................................................
  Plaats van aankoop
  ......................................
  Het serienummer bevindt zich onderop het apparaat. Noteer het serienummer waar
  nodig ook op uw garantiedocumenten.
  Doelgroep
  Deze handleiding is bedoeld voor zowel nieuwe als gevorderde gebruikers. Ongeacht het mogelijk professioneel gebruik is het apparaat bedoeld voor gebruik in een
  privéomgeving. De vele toepassingsmogelijkheden zijn beschikbaar voor het hele
  gezin.
  Kwaliteit
  We hebben bij de selectie van de componenten vooral gelet op goede functionaliteit, eenvoudige bediening, veiligheid en betrouwbaarheid. Door een uitgebalanceerd hard- en softwareconcept kunnen we u een tablet voor de toekomst presenteren waaraan u tijdens uw werk en uw vrije tijd veel plezier zult beleven. Hartelijk
  dank voor uw vertrouwen in onze producten en wij zijn verheugd om u als nieuwe
  klant te mogen begroeten.

  Handelsmerken:MS-DOS® en Windows®8.1 zijn gedeponeerde handelsmerken van
  Microsoft®. Intel, het Intel-logo, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen.
  ®
  ,HDMI, het HDMI-logo en High Definition Multimedia Interface zijn gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van de resp. houders.
  4 / 58 • Page 5

  Over deze handleiding

  1. Over deze handleiding
  Lees deze handleiding voor de eerste ingebruikname zorgvuldig door
  en neem alle veiligheidsinstructies in acht!
  Alle handelingen aan en met dit apparaat mogen uitsluitend worden
  uitgevoerd zoals in deze handleiding is beschreven.
  Bewaar deze handleiding om later te kunnen raadplegen. Geef deze
  handleiding mee, wanneer u het apparaat aan iemand anders doorgeeft.

  1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en
  signaalwoorden
  GEVAAR!
  Waarschuwing voor direct levensgevaar!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of
  ernstig onherstelbaar letsel!
  VOORZICHTIG!
  Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig of
  gering letsel!
  LET OP!
  Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade
  te voorkomen!
  OPMERKING!
  Nadere informatie over het gebruik van het apparaat!

  OPMERKING!
  Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht!

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor gevaar van een elektrische
  schok!

  5 / 58 • Page 6

  Over deze handleiding

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor gevaar door hoog geluidsvolume!


  Opsommingsteken/informatie over voorvallen die zich tijdens de
  bediening kunnen voordoen  Advies over uit te voeren handelingen

  1.2. Gebruik voor het beoogde doel
  Dit apparaat is bedoeld voor gebruik, beheer en bewerking van elektronische documenten en multimedia bestanden en voor gebruik van digitale communicatie. Dit
  apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industriële of zakelijke toepassingen.
  Let erop dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik:
  • breng geen wijzigingen aan zonder onze toestemming en gebruik geen accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd,
  • gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde (vervangende) onderdelen
  en accessoires,
  • neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en
  kan leiden tot letsel of schade.
  • gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsomstandigheden.

  6 / 58 • Page 7

  Over deze handleiding

  1.3. Verklaring van conformiteit
  Dit product ondersteunt de volgende functies:
  • Wireless LAN
  • Bluetooth
  Hiermee verklaaren wij dat het product aan de volgende Europese eisen voldoet:
  • R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
  • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  Als uw apparaat is uitgerust met een ingebouwde WLAN-netwerkverbinding op de
  5 GHz-frequentieband, mag het in alle landen van de EU uitsluitend binnen gebouwen worden gebruikt.*
  Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.mypeaq.com.

  * Om aan deze eis te voldoen, mogen op uw WLAN-toegangspunt (access point) de kanalen
  34 - 64 niet worden gebruikt..

  7 / 58 • Page 8

  Veiligheidsinstructies

  2. Veiligheidsinstructies
  2.1. Gevaren voor kinderen en personen met
  beperkte vermogens om apparaten te bedienen
  • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of intellectuele vermogens en/of onvoldoende ervaring en/of kennis,
  tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid
  verantwoordelijke persoon of de personen zijn geïnstrueerd
  in het juiste gebruik van het apparaat.
  • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn
  dat zij niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
  • Berg het apparaat en de accessoires buiten bereik van kinderen op.
  GEVAAR!
  Bij onjuist gebruik bestaat er mogelijk gevaar voor
  verstikking.
  Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie, uit de
  buurt van kinderen.

  8 / 58 • Page 9

  Veiligheidsinstructies

  2.2. Veilig gebruik
  Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en neem alle daarin opgenomen aanwijzingen en instructies in acht. Hierdoor waarborgt u
  een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw apparatuur.
  • Open nooit de behuizing van het apparaat, de accu of de voedingsadapter! Dit kan elektrische kortsluiting of zelfs brand
  veroorzaken en dit veroorzaakt schade aan uw apparaat.
  • Steek geen voorwerpen via de sleuven en openingen in het
  apparaat. Dit kan elektrische kortsluiting of zelfs brand veroorzaken en schade aan uw apparaat veroorzaken.
  • De sleuven en openingen van het apparaat dienen voor de
  ventilatie. Dek de openingen niet af, omdat het apparaat anders oververhit kan raken.
  • Het apparaat is niet geschikt voor gebruik bij zware industriële toepassingen.
  • Gebruik het apparaat niet bij onweer om schade door blikseminslag te vermijden.
  • Leg geen voorwerpen op het apparaat en oefen geen druk uit
  op het display. Hierdoor kan het display breken.
  • Bij een breuk in het display bestaat gevaar voor letsel. Als
  dit gebeurt, pak dan de gebroken delen met beschermende handschoenen op en stuur deze voor een veilige afvoer
  en verwerking naar uw service center. Was daarna uw handen
  met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat chemische
  stoffen zijn vrijgekomen.
  • Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.
  • Schakel het apparaat direct uit resp. niet in, haal de stekker
  van het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met
  de klantenservice wanneer...
  − de netadapter of de daaraan bevestigde USB-kabel of stekker brandschade vertoont of op een andere manier is be9 / 58 • Page 10

  Veiligheidsinstructies

  schadigd. Laat de defecte USB-kabel/netadapter vervangen door originele onderdelen. Deze mogen in geen geval
  gerepareerd worden.
  − de behuizing van het apparaat is beschadigd of wanneer er
  vloeistof in het apparaat terecht is gekomen. Laat het apparaat eerst door de klantenservice controleren. Anders
  kan het apparaat mogelijk niet veilig worden bediend. Er
  kan gevaar voor levensgevaarlijke elektrische schokken bestaan!
  Mocht het apparaat nat zijn geworden,
  • schakelt u het niet in.
  • haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en
  schakelt u het apparaat uit.
  • schakelt u het apparaat pas in nadat het volledig is opgedroogd.

  2.3. Repareer het apparaat nooit zelf
  WAARSCHUWING!
  Er bestaat er gevaar voor een elektrische schok!
  Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of
  te repareren.
  • Om risico's te vermijden kunt u bij storingen contact opnemen met het Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.

  10 / 58 • Page 11

  Veiligheidsinstructies

  2.4. Plaats van opstelling
  • Houd uw apparaat en alle aangesloten apparatuur uit de
  buurt van vocht, voorkom stofvorming en hitte en plaats het
  apparaat niet in de volle zon. Als deze instructies worden genegeerd, kan dit tot storingen of tot beschadiging van het apparaat leiden.
  • Gebruik het apparaat of de voedingsadapter niet gedurende
  langere tijd op uw schoot of een ander lichaamsdeel omdat
  door de warmteafvoer aan de onderzijde onaangename hitte
  kan ontstaan.
  • Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht. Het kan door invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw etc. beschadigd raken.
  • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en
  trillingvrije ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen.
  • Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik op werkplekken
  met beeldscherm zoals bedoeld in §2 van de richtlijn inzake
  werkplekken met beeldschermapparatuur.

  2.5. Omgevingsomstandigheden
  • Het apparaat kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 30 °C en een relatieve luchtvochtigheid
  van 20 tot 80% (niet condenserend).
  • In uitgeschakelde toestand kan het apparaat worden opgeslagen bij een temperatuur van 0 °C tot 60 °C.
  • Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact. Wij bevelen de
  extra veiligheid van een overspanningsbeveiliging aan om
  het apparaat te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag.

  11 / 58 • Page 12

  Veiligheidsinstructies

  • Zorg ervoor dat het apparaat in de auto niet wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
  • Wacht nadat u het apparaat heeft vervoerd zo lang met de
  ingebruikname tot het apparaat de omgevingstemperatuur
  heeft aangenomen. Bij grote schommelingen in temperatuur
  of luchtvochtigheid kan er zich door condensatie vocht verzamelen in het apparaat. Dit kan een elektrische kortsluiting
  veroorzaken.
  • Bewaar de oorspronkelijke verpakking voor het geval het apparaat moet worden opgestuurd.

  2.6. Aansluiten
  Neem de onderstaande instructies in acht om uw apparaat veilig
  aan te sluiten:
  2.6.1. Voeding

  GEVAAR!
  Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar
  door een elektrische schok. De voedingsadapter bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
  worden onderhouden of gerepareerd. Open de behuizing van de voedingsadapter niet.
  • Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
  • Onderbreek de stroomvoorziening van uw apparaat (via de
  voedingsadapter) door de stekker van het netsnoer uit het
  stopcontact te halen.
  • Gebruik de voedingsadapter van het apparaat uitsluitend in
  een geaard stopcontact met AC 100-240 V~ / 50/60 Hz. Neem
  contact op met uw energieleverancier wanneer u niet zeker
  bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie.
  • Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde voedingsadapter en netkabel.
  • Wij bevelen de extra veiligheid van een overspanningsbeveili12 / 58 • Page 13

  Veiligheidsinstructies

  ging aan om het apparaat te beschermen tegen beschadiging
  door spanningspieken of blikseminslag.
  • Wanneer u de voedingsadapter van het lichtnet wilt loskoppelen, trekt u eerst de kabel van de adapter uit het stopcontact en vervolgens de stekker van het apparaat. Een omgekeerde volgorde kan schade veroorzaken aan de adapter of
  aan het apparaat. Houd bij het lostrekken altijd de stekker zelf
  vast. Trek nooit aan het snoer.
  LET OP!
  Gebruik voor opladen van het apparaat uitsluitend de
  meegeleverde adapter.
  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een in-ear of
  een gewone hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel
  het geluidsvolume vóór de weergave in op de laagste
  stand. Start de weergave en verhoog het volume tot
  het niveau dat u aangenaam vindt. Door het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan het
  volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan.

  13 / 58 • Page 14

  Veiligheidsinstructies

  Daarnaast kan door het veranderen van de stuurprogramma's, de software, de equalizer, het besturingssysteem etc. het volume worden verhoogd waardoor
  eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar.

  2.7. Bekabeling
  • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
  • Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze daardoor
  beschadigd kunnen raken.
  • Houdt minimaal een meter afstand aan van bronnen van
  hoge frequentie en/of magnetische interferentie (TV, luidsprekers, mobiele telefoon, DECT-telefoons etc.) om storingen
  en gegevensverlies te voorkomen.
  • Let er op dat u voor verbindingen tussen dit apparaat en externe interfaces alleen gebruik mag maken van afgeschermde
  kabels met een lengte van maximaal 3 meter. Voor het aansluiten van printers moet u gebruik maken van dubbel afgeschermde kabels.
  • Vervang de meegeleverde kabels niet door andere kabels.
  Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde kabels omdat
  deze in onze laboratoria uitgebreid zijn getest.
  • Op het apparaat mag alleen apparatuur worden aangesloten
  die voldoet aan de norm EN 60950 "Veiligheid van informatietechnologie" of de norm EN60065 "Veiligheidseisen - audio-,
  video- en soortgelijke elektronische apparaten".

  14 / 58 • Page 15

  Veiligheidsinstructies

  2.8. Opmerkingen bij de ingebouwde accu
  WAARSCHUWING!
  Bij onjuiste vervanging van de accu bestaat gevaar
  voor explosie. De accu mag uitsluitend worden vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangegeven door de fabrikant. De accu mag nooit
  worden geopend. Verwarm de accu niet tot een temperatuur hoger dan 60 °C. Gooi de accu nooit in open
  vuur. Voer verbruikte accu's af volgens de voorschriften van de fabrikant.
  Het apparaat bevat een ingebouwde accu. Om de levensduur en
  het vermogen van uw accu te verlengen en veilig gebruik te garanderen, moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:
  • Gebruik voor het laden van de accu alleen de oorspronkelijke,
  meegeleverde adapter. Controleer (via weergave of geluidssignaal van het apparaat) dat de accu volledig leeg is voordat
  deze opnieuw wordt opgeladen.
  • Laad de accu altijd op tot het lampje uitgaat. Neem ook de
  opmerkingen onder "De accu opladen" in acht om de laadtoestand van de accu te beoordelen.
  • De accu is vast ingebouwd en kan niet zonder meer door de
  gebruiker zelf worden vervangen.

  15 / 58 • Page 16

  Veiligheidsinstructies

  2.9. Maatregelen ter bescherming van het
  beeldscherm
  • Het beeldscherm is het meest kwetsbare onderdeel van het
  apparaat, aangezien het bestaat uit dun glas. Het kan daardoor bij sterke belasting beschadigd raken. Maak geen krassen op de afdekking van het apparaat omdat eventuele krassen niet kunnen worden verwijderd.
  • Voorkom contact tussen het beeldscherm en harde voorwerpen (bv. knopen of polshorloges).
  • Leg geen voorwerpen op het beeldscherm.
  • Laat geen voorwerpen op het beeldscherm vallen.
  • Giet geen vloeistoffen in het apparaat, omdat het daardoor
  beschadigd kan raken.
  • Maak geen krassen op het beeldscherm met de vingernagels
  of met harde voorwerpen.
  • Reinig het beeldscherm niet met chemische schoonmaakmiddelen.
  • Reinig het beeldscherm met een zachte, droge, pluisvrije
  doek.
  OPMERKING!
  De oppervlakken zijn voorzien van beschermfolie om het apparaat te
  beschermen tegen krassen tijdens de productie en het transport. Verwijder alle folie nadat u het apparaat correct heeft geplaatst en voordat u
  het in gebruik neemt.

  16 / 58 • Page 17

  Inhoud van de verpakking

  3. Inhoud van de verpakking
  Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid en stel ons binnen 14 dagen na aanschaf op de hoogte van eventuele ontbrekende onderdelen. De levering
  van het door u aangeschafte product bestaat uit:

  Apparaat
  Externe netadapter
  Passieve pen
  Folioafdekking
  USB-kabel
  USB-hostkabel (optioneel)
  OEM-versie van het besturingssysteem
  Documentatie

  GEVAAR!
  Bij onjuist gebruik bestaat er mogelijk gevaar voor
  verstikking.
  Houd het verpakkingsmateriaal, bv. folie, uit de buurt
  van kinderen.

  17 / 58 • Page 18

  Aanzichten

  4. Aanzichten
  4.1. Vooraanzicht
  1

  2

  (Afbeelding vergelijkbaar)
  1)
  2)

  18 / 58

  Led voor webcam
  Webcam • Page 19

  Aanzichten

  4.2. Zijaanzicht

  1

  2

  3
  4
  5
  6
  (Afbeelding vergelijkbaar)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)

  Windows-toets
  Luidspreker
  Slot voor microSD-geheugenkaart
  microHDMI-aansluiting
  microUSB
  Audio-uitgang/microfooningang

  19 / 58 • Page 20

  Aanzichten

  4.3. Onderkant
  1

  2

  3

  (Afbeelding vergelijkbaar)
  1)
  2)
  3)

  Microfoon
  Aan/uit knop
  Volumeregelaar

  4.4. Achterkant
  1

  (Afbeelding vergelijkbaar)
  1)

  20 / 58

  Webcam • Page 21

  Eerste ingebruikname

  5. Eerste ingebruikname
  Lees het hoofdstuk "Veilig gebruik" aan het begin van deze handleiding om uw apparaat veilig te kunnen bedienen en een lange levensduur te garanderen. Het apparaat is al volledig vooraf geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma's meer hoeft
  te laden en u meteen kunt starten.
   Sluit de meegeleverde netadapter aan. Verbind vervolgens de USB-kabel met de
  adapter en steek de stekker in een stopcontact.

  OPMERKING!
  Zorg ervoor dat bij het eerste gebruik van uw tablet de netvoeding is
  aangesloten. Dit is nodig, zodat Windows® 8.1 de performance index
  correct kan berekenen.
   Schakel het apparaat in door de aan/uit schakelaar in te drukken. Het apparaat
  wordt opgestart en doorloopt vervolgens verschillende fasen.
  Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste keer duurt het
  opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het besturingssysteem geconfigureerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, wanneer het Windows® welkomstscherm word getoond.

  OPMERKING!
  De eerste installatie kan enkele minuten in beslag nemen. Koppel het
  apparaat tijdens de eerste installatie niet los van de voeding en schakel
  het niet uit. Hierdoor kan de installatie worden verstoord. Schakel het
  apparaat pas uit, wanneer de installatie met succes is voltooid en het
  startscherm wordt weergegeven.

  21 / 58 • Page 22

  Stroomvoorziening

  6. Stroomvoorziening
  6.1. Aan/uit schakelaar
   Houd de aan/uit schakelaar kort ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
  Ongeacht het besturingssysteem wordt het apparaat uitgeschakeld als de schakelaar langer dan 4 seconden ingedrukt wordt gehouden.

  LET OP!
  Schakel het apparaat niet uit terwijl de harde schijf actief
  is om gegevensverlies te voorkomen. Ter bescherming van
  de harde schijf kunt u na het uitschakelen van het apparaat het beste minimaal 5 seconden wachten voordat u
  het weer inschakelt.

  6.2. Netvoeding
  Uw apparaat wordt geleverd met een universele netadapter voor wisselstroom die
  zich automatisch instelt op de aangeboden voedingsbron. Ondersteund worden de
  volgende waarden: AC 100-240 V~ / 50/60 Hz. Let op de veiligheidsadviezen voor
  de voeding.
  De adapter voorziet het apparaat van stroom en laadt tevens de accu op. De accu
  wordt ook opgeladen als u met uw apparaat werkt terwijl de netadapter is aangesloten. De netadapter verbruikt ook stroom als het apparaat niet met de netadapter is verbonden. Haal daarom de stekker van de netadapter uit het stopcontact als
  deze niet met het apparaat is verbonden.

  LET OP!
  Gebruik alleen de meegeleverde netadapter en het bijgevoegde netsnoer.

  22 / 58 • Page 23

  Stroomvoorziening

  6.2.1. Apparaat starten
   Druk op de aan/uit schakelaar.
   Volg de aanwijzingen op het scherm. In de verschillende dialoogvensters worden de uit te voeren stappen uitgelegd.
   De begroetingsprocedure leidt u door meerdere schermen en dialoogvensters.
   Selecteer de gewenste taal en vervolgens de bijbehorende landinstellingen.
  Licentieovereenkomst
  Lees de licentieovereenkomst aandachtig door. Deze bevat belangrijke juridische
  informatie over het gebruik van uw softwareproduct. Als u de volledige tekst wilt
  bekijken, moet u de schuifbalk met de vinger naar beneden schuiven tot u het einde van het document heeft bereikt. U gaat akkoord met de overeenkomst door op
  het optieveld Ik ga akkoord met de overeenkomst te tikken. Alleen dan heeft u
  het recht om het product volgens de voorwaarden te gebruiken.
  Na invoer van een naam voor de tablet-pc kunt u op de pagina "Draadloos" uw apparaat direct met internet verbinden als u over een internetverbinding beschikt die
  hiervoor is ingesteld
  Als u deze optie overslaat, kunt u de verbinding met internet achteraf tot stand
  brengen in de interface van Windows® 8.1.
  Als u al een internetverbinding tot stand heeft gebracht, kunt u zich nu met behulp
  van een Microsoft-account bij uw apparaat aanmelden.
  De Microsoft Store biedt u de mogelijkheid bv. nieuwe apps aan te schaffen of reeds
  geïnstalleerde apps bij te werken.
  Als u zich met een lokaal account aanmeldt, kunt u op elk gewenst moment alsnog
  de aanmelding met een Microsoft-account uitvoeren.
  De volgende geanimeerde vensters bevatten informatie voor de bediening van het
  nieuwe Windows® 8.1 besturingssysteem.
  Het is niet mogelijk om enige gegevens in te voeren tijdens de weergave van de
  animatie. Na het aanmeldingsproces wordt de Windows® 8.1 interface weergegeven.

  OPMERKING!
  Windows® 8.1 kan in de eerste dagen na de eerste installatie gegevens bijwerken en configureren (bijvoorbeeld door nieuwe updates), waardoor vertragingen kunnen ontstaan bij het afsluiten
  en opstarten van het apparaat. Schakel het apparaat daarom niet
  voortijdig uit. Hierdoor kan de installatie worden verstoord.

  23 / 58 • Page 24

  Stroomvoorziening

  6.3. Accuvoeding
  OPMERKING!
  Laad en ontlaad de nieuwe accu twee- tot driemaal volledig zodat deze
  de volledige capaciteit bereikt! Accu's slaan elektrische energie op in
  hun cellen en geven deze vervolgens naar behoefte weer af.
  De levensduur en de capaciteit van uw accu is afhankelijk van een zorgvuldig onderhoud.
  De accu moet vóór het laden altijd volledig worden ontladen en volledig geladen
  om de levensduur en de capaciteit te optimaliseren. Neem bovendien de veiligheidsinstructies in acht.

  6.3.1. Accu opladen
  De accu wordt opgeladen via de netadapter. Als de netadapter is aangesloten,
  wordt de accu automatisch opgeladen, ongeacht of het apparaat is ingeschakeld of
  niet. Volledig opladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld neemt enkele uren in
  beslag. Als het apparaat is ingeschakeld, duurt het opladen aanzienlijk langer.

  OPMERKING!
  Het laadproces wordt onderbroken als de temperatuur of spanning van
  de accu te hoog zijn.

  6.3.2. Accu ontladen
  Voorzie het apparaat via de accu van stroom totdat het vanzelf wordt uitgeschakeld
  omdat de acculading te gering is geworden.

  OPMERKING!
  Denk eraan om uw geopende bestanden op tijd op te slaan om eventueel gegevensverlies te voorkomen.

  6.3.3. Accucapaciteit
  De werkingsduur varieert afhankelijk van de instellingen voor energieverbruik. Deze
  kunt u aan uw behoeften aanpassen in Configuratiescherm onder Systeem en
  veiligheid, energieopties. Bovendien vraagt uw apparaat een groter vermogen bij
  uitvoering van bepaalde toepassingen.

  24 / 58 • Page 25

  Stroomvoorziening

  6.3.4. De acculading controleren
  Tik op het Power-symbool op de taakbalk om de huidige laadtoestand van de accu
  te controleren. Bij werking op accu wordt het symbool van een batterij weergegeven. Verdere informatie over de instellingen ziet u door op het symbool te tikken.

  OPMERKING!
  Als u de waarschuwingssignalen bij een lage acculading negeert, wordt
  uw apparaat uitgeschakeld.

  6.4. Energiebeheer (Power Options)
  Uw tablet-pc biedt automatische en instelbare functies voor stroombesparing en
  energiebeheer, die u kunt gebruiken om de gebruiksduur van de accu te maximaliseren en de totale bedrijfskosten te verlagen.

  25 / 58 • Page 26

  Stroomvoorziening

  6.4.1. Instellingen voor energiebeheer
  U kunt de instellingen voor energiebeheer wijzigen door de volgende instructies te
  volgen:
   Tik op het symbool Start in de linker onderhoek van het scherm, totdat het
  pop-upvenster verschijnt.
   Tik nu op Power Options.
   Selecteer een energieplan dat past bij uw persoonlijke behoeften.
   Het energiesymbool geeft de verschillende bijbehorende opties weer.

  6.4.2. Energie besparen (Sleep)
  Bij deze instelling blijft de inhoud van het werkgeheugen van uw apparaat behouden, terwijl vrijwel alle andere componenten van uw apparaat worden uitgeschakeld of het stroomverbruik tot een minimum wordt beperkt.
   U beëindigt de energiezuinige modus door de aan/uit schakelaar in te drukken.

  OPMERKING!
  De instellingen voor de Slaapstand kunnen op elk gewenst moment in
  de energieopties worden gewijzigd.

  26 / 58 • Page 27

  Stroomvoorziening

  6.4.3. Tips voor energiebesparing


  Via de instellingen in de energieopties kunt u het energiebeheer van uw apparaat optimaliseren.
  • Als u het apparaat gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, verbreekt u in ieder geval de verbinding met de stroomtoevoer zodat geen energie wordt verbruikt. Haal daarvoor de stekker uit het stopcontact.
  Dankzij de functie voor energiebeheer kan het apparaat, als het gedurende een zekere tijd niet wordt gebruikt, overschakelen naar de energiebesparings- resp. slaapstand.
  Om gebruik te kunnen maken van deze manier van energiebesparing, moet de
  functie voor energiebeheer zodanig worden ingesteld dat het systeem zich
  bij gebruik van een netadapter als volgt gedraagt:  Het beeldscherm wordt na 10 minuten uitgeschakeld
  Na 30 minuten wordt overgeschakeld naar de energiezuinige modus

  bij gebruik van accuvoeding als volgt gedraagt:  Het beeldscherm wordt na 5 minuten uitgeschakeld
  Na 15 minuten wordt overgeschakeld naar de energiezuinige modus

  De energiezuinige modus wordt uitgeschakeld door op de aan/uit schakelaar of op
  een willekeurige toets te drukken.

  27 / 58 • Page 28

  Bediening van het touchscreen

  7. Bediening van het touchscreen
  Om het optimale gebruik ervan te garanderen, moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:
  • Raak het scherm niet aan met puntige of scherpe voorwerpen
  om schade te voorkomen.
  • Werk uitsluitend met een stompe stylus of uw vinger.
  7.4.1. Vingerbewegingen voor het touchscreen
  Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste gebaren waarmee u programma's en instellingen op uw apparaat kunt uitvoeren:
  Afbeelding

  Opdracht
  Vanaf de linkerrand naar
  het midden vegen
  Vanaf de linkerrand naar
  het midden en terug vegen

  28 / 58

   Om de laatste app weer te geven,
  veegt u vanaf de linkerrand naar het
  midden van het beeldscherm.
   Om alle geopende apps weer te geven, veegt u vanaf de linkerrand van
  het beeldscherm naar het midden en
  terug naar de linkerrand zonder los te
  laten.

  vanaf de rechterrand
  vegen

   Om de Charms-balk te starten, veegt u
  vanaf de rechterrand naar het midden
  van het beeldscherm.

  verkleinen

   Beweeg twee vingers op het touchscreen naar elkaar.

  vergroten

   Beweeg twee vingers op het touchscreen uit elkaar.

  vanaf de bovenrand naar
  beneden vegen

   Om de balk Alle apps weer te geven
  veegt u in het startscherm vanaf de
  bovenrand van het beeldscherm naar
  beneden.
   In een actieve toepassing wordt het
  menu van de toepassing weergegeven door vanaf de bovenrand van het
  beeldscherm naar beneden te vegen.

  met de vinger in alle richtingen vegen

   Met een vinger kunt u het beeldscherm omhoog, omlaag, naar links en
  naar rechts verplaatsen. • Page 29

  Bediening van het touchscreen
  Afbeelding

  Opdracht

  Aangetikt houden

  Aantikken / tweemaal
  aantikken

   Om een app-tegel te verplaatsen,
  houdt u deze aangetikt en sleept u
  hem naar zijn nieuwe plaats.
   Om een actieve app af te sluiten,
  houdt u de bovenkant van de app
  aangetikt en sleept u de app naar de
  onderkant van het beeldscherm.
   Om een app te starten, tikt u op de gewenste app.
   In de Desktopmodus tikt u tweemaal
  op een toepassing om deze te starten.

  7.1. Beeldschermresolutie
  Het ingebouwde beeldscherm kan 1920 x 1200 pixels weergeven. Wanneer u in
  het Windows® 8.1 hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen omschakelt naar een afwijkende instelling, is het mogelijk dat het
  scherm niet op het volledige beeldschermoppervlak wordt weergegeven. Door de
  vergroting worden in het bijzonder letters vervormd weergegeven. Het is echter
  mogelijk om met een hogere resolutie te werken door een extern beeldscherm met
  hogere resolutie aan te sluiten. Met het Windows® 8.1 hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen kan de weergave aan de ondersteunde modi worden aangepast.

  29 / 58 • Page 30

  Bediening van het touchscreen

  7.2. Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen
  Dit programma biedt u de mogelijkheid om de weergave aan uw beeldscherm aan
  te passen. Dit is onder andere het achtergrondbeeld, de beeldschermbeveiliging en
  de geavanceerde instellingen voor uw beeldscherm en uw grafische kaart. Het programma kan als volgt worden gestart:
  • Raak met een vinger gedurende ca. 2 seconden de Windows-interface (desktop)
  aan. Tik in het pop-up venster op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen /
  Beeldscherm .
  of
  • Via Instellingen, Persoonlijke instellingen, Beeldscherm charms-balk.
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Selecteer in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Resolutie aanpassen
  − Helderheid aanpassen
  − Kleuren kalibreren
  − Beeldscherminstellingen wijzigen
  − Grootte van de elementen
  − Op een tweede scherm weergeven
  − ClearType-tekst aanpassen

  30 / 58 • Page 31

  Het geluidssysteem

  8. Het geluidssysteem
  8.1. Externe audioverbindingen
  Uw apparaat beschikt over een ingebouwde luidspreker, zodat u altijd zonder extra
  apparaten geluid kunt weergeven. Door gebruik te maken van de externe aansluitingen heeft u verschillende mogelijkheden om uw apparaat met externe apparatuur te verbinden.

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een in-ear of
  een gewone hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Door
  het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan het volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan door het
  veranderen van de stuurprogramma's, de software,
  de equalizer, het besturingssysteem etc. het volume
  worden verhoogd waardoor eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar. Stel het geluidsvolume vóór
  de weergave in op de laagste stand. Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.
  Audio-uitgang /
  microfoon

  Voor de geluidsweergave via externe stereoapparatuur
  zoals luidsprekers (actief ) of hoofdtelefoon. Om op te nemen via een externe microfoon.

  31 / 58 • Page 32

  Netwerkgebruik

  9. Netwerkgebruik
  9.1. Wat is een netwerk?
  Men spreekt van een netwerk wanneer meerdere computers direct met elkaar zijn
  verbonden. Op deze manier kunnen de gebruikers informatie en gegevens onder
  elkaar uitwisselen en randapparatuur (bv. printers en opslagmedia) delen.
  Enkele praktische voorbeelden:
  • Binnen een kantoor worden berichten via e-mail uitgewisseld en worden afspraken centraal beheerd.
  • De gebruikers maken samen gebruik van een printer op het netwerk en slaan
  hun gegevens op een centrale computer (server) op.
  • Twee of meer computers worden met elkaar verbonden om netwerkgames te
  spelen of gegevens uit te wisselen.

  9.2. Wireless LAN (optioneel)
  Met deze functie is het mogelijk om draadloos een netwerkverbinding met een andere gebruiker van het netwerk te maken. Lees de noodzaeklijke voorwaarden hiervoor na.
  De Wireless LAN-functie wordt via het Windows® 8.1 menu in- of uitgeschakeld en is
  in de fabriek standaard ingeschakeld,

  LET OP!
  Gebruik de WLAN-functie niet op locaties (zoals in het ziekenhuis of vliegtuig) waar apparaten staan die gevoelig
  zijn voor radiogolven. Schakel het apparaat alleen in als u
  er zeker van bent dat u geen storing veroorzaakt.
  9.2.1. Vereisten
  U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamd Access Point. Een Access Point is een
  apparaat voor draadloze communicatie dat met uw apparaat communiceert en de
  toegang tot het aangesloten netwerk regelt.
  WLAN Access Points komen veel voor in grote kantoorruimten, op luchthaven en in
  treinstations, op universiteiten of in internetcafés. Via deze toegangspunten krijgt u
  toegang tot eigen services en netwerken of tot internet.
  Meestal zijn toegangsrechten vereist, waarvoor in de regel kosten in rekening worden gebracht. Vaak zijn Access Points uitgerust met een ingebouwde DSL-modem.
  Deze zogenaamde routers brengen de verbinding tot stand met de beschikbare
  DSL-internetaansluiting en het draadloze LAN.
  Er kan ook zonder Access Point een verbinding tot stand worden gebracht met een
  ander eindapparaat met draadloze LAN-functionaliteit. Het netwerk zonder router
  blijft echter beperkt tot de direct verbonden apparaten.
  Als bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van encryptie, moet deze bij alle
  32 / 58 • Page 33

  Netwerkgebruik
  apparaten volgens dezelfde procedure en met dezelfde instellingen werken. Encryptie is een methode om het netwerk tegen onbevoegde toegang te beschermen. De overdrachtssnelheid kan variëren afhankelijk van afstand en belasting op
  het andere verbindingspunt.

  9.3. Bluetooth
  De Bluetooth-technologie dient voor het draadloos overbruggen van korte afstanden. Bluetooth-apparaten dragen gegevens over via radiogolven zodat computers,
  mobiele telefoons, printers, toetsenborden, muizen en andere apparaten zonder kabel met elkaar kunnen communiceren. Er zijn tal van gebruiksmogelijkheden voor
  de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder worden slechts enkele daarvan genoemd:
  • Een draadloze verbinding met internet tot stand brengen met een mobiele telefoon.
  • Bestanden versturen tussen computers of tussen een computer en een ander
  apparaat.
  • Afdrukken met een Bluetooth-printer.
  • Een Bluetooth-toetsenbord en -muis gebruiken.
  • Verbinding maken met een PAN (Personal Area Network).
  De snelheid van gegevensoverdracht bij draadloze Bluetooth-technologie kan per
  apparaat verschillen en is mede afhankelijk van de omgevingsfactoren. Met een
  Bluetooth-apparaat kunnen gegevens worden overgedragen door muren, jaszakken en aktetassen heen. De overdracht tussen Bluetooth-apparaten vindt plaats op
  de hoge frequentie van 2,4 Gigahertz (GHz). Voor Bluetooth-gegevensoverdracht
  op hoge snelheid moet WLAN zijn geactiveerd en moet het andere verbindingspunt
  eveneens de High Speed-modus ondersteunen.

  LET OP!
  Gebruik de Bluetooth-functie niet op locaties (zoals in het
  ziekenhuis of vliegtuig) waar apparaten staan die gevoelig
  zijn voor radiogolven. Schakel het apparaat alleen in als u
  er zeker van bent dat u geen storing veroorzaakt.

  33 / 58 • Page 34

  De geheugenkaartlezer

  9.4. Vliegtuigmodus
  In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (bv. WLAN, Bluetooth)
  uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze
  verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn.
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  Instellingen.
  te openen. Tik op
   Tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Selecteer daarna onder de optie Draadloos de optie Vliegtuigmodus. Schakel
  hier nu de Vliegtuigmodus in of uit. Als de vliegtuigmodus actief is, wordt op
  de taakbalk op de klassieke desktop een klein vliegtuigje weergegeven. Door op
  dit pictogram te klikken, kunt u de vliegtuigmodus in-/uitschakelen.

  10. De geheugenkaartlezer
  Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die bv. bij digitale fotografie worden gebruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en de
  capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen. Uw apparaat ondersteunt de volgende formaten:


  microSD (Secure Digital), microSDHC, microSDXC

  10.1. Geheugenkaart plaatsen
   Schuif de microSD-geheugenkaart zoals de hieronder afgebeeld in het slot van
  de tableteenheid.

  OPMERKING!
  Geheugenkaarten kunnen maar op één manier worden geplaatst. Let
  erop dat de contacten van de microSD-kaart van het display af wijzen.
  Druk de kaarten niet met kracht naar binnen om beschadiging te voorkomen.

  34 / 58 • Page 35

  De Universal Serial Bus aansluiting

  10.2. Geheugenkaart verwijderen
   Om microSD-geheugenkaarten te verwijderen, drukt u deze eerst in de aansluiting om de vergrendeling op te heffen.
   Trek nu de kaart uit de lezer en berg de kaart volgens voorschrift op.

  11. De Universal Serial Bus aansluiting
  De Universal Serial Bus is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur,
  scanners en andere randapparatuur.

  OPMERKING!
  Sluit de USB-apparatuur indien mogelijk altijd aan op de aansluiting die
  bij de installatie is gebruikt. Anders krijgt het apparaat mogelijk een andere ID en moeten de stuurprogramma‘s opnieuw worden geïnstalleerd.

  12. Apparaat beveiligen
  Uw nieuwe apparaat biedt zowel software- als hardware-oplossingen voor bescherming tegen onbevoegde toegang.

  12.1. Inschakelwachtwoord
  U kunt uw apparaat met een inschakelwachtwoord beveiligen tegen onbevoegd
  gebruik. Bij het inschakelen van het apparaat wordt dan op het beeldscherm om invoer van het wachtwoord gevraagd. Het wachtwoord wordt vastgelegd in de
  UEFI-firmware-instelling .

  LET OP!
  Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u
  het wachtwoord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid
  om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met
  onze klantenservice.
  U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows® 8.1 om
  uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  35 / 58 • Page 36

  Software

  13. Software
  Dit hoofdstuk geeft informatie over de software. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het besturingssysteem, de software(toepassingen), de Windows-activering en de UEFI-Firmware-instelling.

  OPMERKING!
  De huidige Windows familie bestaat uit Windows 8 en Windows 8.1. Windows 8.1 is de eerste update van de Windows 8 generatie.

  13.1. Windows® 8.1 leren kennen
  Windows® 8.1, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft bevat een groot aantal
  innovatieve functies en nieuwe technologieën waarmee uw tablet snel en betrouwbaar werkt en bovendien eenvoudig te bedienen is.

  13.2. Windows - activering
  Ter beveiliging tegen softwarepiraterij heeft Microsoft de softwareactivering ingevoerd. De op uw apparaat geïnstalleerde en met het apparaat meegeleverde Windows® 8.1 versie moet worden geactiveerd om alle functies van Windows® 8.1 te
  kunnen gebruiken.
  Hiervoor heeft u alleen een internetverbinding nodig. Het activeringsproces verloopt automatisch en er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven.
  Wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is, selecteert u als volgt de telefonische activering:.
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Selecteer de optie Windows activeren .
   Tik nu op Telefonisch activeren.
   Tik op Volgende nadat u uw land heeft geselecteerd.
   Bel de aangegeven hotline en geef de weergegeven tekenreeks weer per telefoon, zodra u hierom wordt gevraagd.
   U ontvangt nu per telefoon een bevestigings-id.
  Voer deze in de lege velden in en tik op Activeren.

  36 / 58 • Page 37

  Software

  OPMERKING!
  Zolang u Windows® 8.1 niet heeft geactiveerd, heeft u bij Pc-instellingen
  niet alle functies ter beschikking. Daarnaast wordt er op het klassieke
  bureaublad rechtsonder een watermerk weergegeven.

  13.3. Windows® 8.1 - nieuwe mogelijkheden
  13.3.1. Microsoft account
  Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord voor de
  aanmelding bij Windows® 8.1. U kunt hiervoor gebruik maken van een willekeurig
  e-mailadres. Wij adviseren echter om gebruik te maken van het adres dat u gebruikt
  om ook met vrienden te communiceren en waarmee u zich bij uw favoriete websites aanmeldt.
  Met een Microsoft-account kunt u in de store kosteloos of tegen betaling apps
  downloaden en installeren op max. vijf apparaten.
  Wanneer u zich op uw apparaat aanmeldt met uw Microsoft-account heeft u bovendien toegang tot de meest uiteenlopende diensten en programma‘s die Microsoft
  beschikbaar stelt.
  • De contactinformatie en de status van uw vrienden op Hotmail, Facebook, Twitter en LinkedIn worden automatisch bijgewerkt zodra u deze diensten via uw
  Microsoft account oproept.
  • U heeft toegang tot uw foto‘s, documenten en andere bestanden via
  SkyDrive, Facebook en Flickr en u kunt deze bestanden delen.
  • Uw persoonlijke instellingen, inclusief het design, de taalinstellingen, internetfavorieten en apps worden gesynchroniseerd met elke Windows® 8.1 pc waarop u
  zich aanmeldt.
  • Via de Windows® 8.1 Store kunt u apps aanschaffen. Deze kunt u gebruiken op
  elke willekeurige Windows® 8.1 pc waarop u zich aanmeldt.
  Volg de volgende stappen om onder Windows® 8.1 een Microsoft-account aan te
  maken:
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik op Pc-instellingen wijzigen > Gebruikers > Overschakelen naar een Microsoft-account.

  37 / 58 • Page 38

  Software

  13.3.2. Taakbalk
  Vanuit de taakbalk onder aan het beeldscherm kunt u programma's starten en overschakelen tussen programma's die al zijn gestart. Onder Windows® 8.1 kunt u elk
  programma in de taakbalk zetten zodat u dit altijd via één keer tikken kunt openen.
  Daarnaast kunt u de pictogramman in de taakbalk opnieuw rangschikken door er
  eenvoudig op te tikken en ze vervolgens naar de gewenste positie te slepen.

  13.3.3. Jump Lists
  Jump Lists vormen een handige optie voor het openen van bestanden waarmee
  u onlangs heeft gewerkt. U kunt onlangs gebruikte bestanden weergeven door
  eenvoudig op het toepassingspictogram in de taakbalk te tikken. Dus als u op het
  Word-pictogram tikt, worden de onlangs gebruikte Word-documenten weergegeven. Daarnaast kunt u ook andere bestanden die u snel bij de hand wilt hebben,
  eenvoudig in de Jump List opnemen zodat deze altijd worden weergegeven. Op die
  manier kunt u toegang krijgen tot documenten die u vaker gebruikt.
  Aan de Jump Lists van enkele programma‘s zoals de Windows® 8.1 Media Player
  kunnen vooraf veel gebruikte opdrachten worden toegevoegd. In de Jump List voor
  Windows® 8.1 Media Player ziet u bijvoorbeeld opties voor het afspelen van alle muziek of een optie om de laatste afspeellijst te openen.
  In de Jump List voor Internet Explorer worden de laatste en de meest bezochte
  websites weergegeven. Bij sommige programma‘s heeft u op deze manier zelfs snel
  toegang tot opdrachten die vroeger alleen vanuit het programma zelf konden worden opgeroepen zoals de opdracht om een nieuw e-mailbericht op te stellen.

  13.3.4. Verbeterde desktop
  Windows® 8.1 vereenvoudigt het werken met vensters op de desktop. U beschikt
  hiermee over meer intuïtieve mogelijkheden voor openen en sluiten, wijzigen van
  het formaat en herordenen.
  Met Windows® 8.1 wordt het uitvoeren van dagelijkse taken nog eenvoudiger. Met
  de vastklikfunctie ("Snaps") wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker dan ooit om twee
  geopende vensters met elkaar te vergelijken. U hoeft het formaat van de geopende
  vensters niet handmatig aan te passen om deze te kunnen vergelijken. Trek het venster eenvoudig met een vinger naar een zijrand van het beeldscherm, waarna dit
  het halve scherm vult.
  Tik op de titelbalk van het venster en "schud" het om alle geopende vensters als pictogrammen in de taakbalk weer te geven. "Schud" het venster opnieuw om de andere vensters opnieuw weer te geven.

  13.3.5. Beter apparaatbeheer
  Met Windows® 8.1 kunt u alle apparatuur via de centrale functie "Devices" aansluiten, beheren en gebruiken.
  Alle apparaten worden op een centrale plaats weergegeven.
  Met de nieuwe "Device Stage"-technologie gaat Windows® 8.1 bij het apparaatbeheer zelfs nog een stap verder Device Stage ondersteunt u bij het gebruik van alle
  38 / 58 • Page 39

  Software
  compatibele apparatuur die op de computer is aangesloten. Dankzij Device Stage
  kunt u nu vanuit een enkel venster de status weergeven en veel gebruikte opdrachten uitvoeren. Hier vindt u zelfs afbeeldingen van de apparaten zodat u eenvoudig kunt zien welke apparaten zijn aangesloten. De fabrikanten van randapparatuur
  hebben zelfs de mogelijkheid om Device Stage aan te passen. Wanneer de fabrikant van uw camera bijvoorbeeld een aangepaste versie van Device Stage aanbiedt,
  kunt u het aantal foto‘s op de camera zien en krijgt u snelkoppelingen te zien naar
  handige informatie zodra u de camera op het apparaat aansluit.

  13.3.6. Thuisgroep
  Met thuisgroepen, een Windows® 8.1 functie, wordt het verbinden van de computers in het huis bijzonder eenvoudig. Een thuisgroep wordt automatisch aangemaakt wanneer de eerste pc onder Windows® 8.1 met het huisnetwerk wordt verbonden. Het toevoegen van nieuwe pc‘s met Windows® 8.1 aan de thuisgroep is
  snel gebeurd. U kunt exact opgeven wat er op elke pc met alle andere pc‘s in de
  thuisgroep mag worden gedeeld. Daarna is het gezamenlijk gebruik van bestanden op de verschillende pc‘s in het netwerk - en veel van de andere randapparatuur - zo eenvoudig alsof alle gegevens zich op een enkele harde schijf bevinden.
  Op deze manier kunt u digitale foto‘s op de computers in de werkkamer opslaan en
  vervolgens heeft u bijvoorbeeld vanaf een notebook in een willekeurige andere kamer toegang. Op dezelfde manier wordt ook de printer in de werkkamer automatisch voor alle pc‘s in het huis vrijgegeven zodra de printer in de thuisgroep is opgenomen.

  39 / 58 • Page 40

  Software

  13.4. Overzicht
  De grote vernieuwing bij Windows® 8.1 is het startscherm. Dit centrale element vervangt het startmenu in Windows® 8.1. Hier kunt u alle belangrijke programma's en
  services starten.

  13.4.1. Bij Windows aanmelden
  Om met Windows® 8.1 te kunnen werken, moet u in Windows® 8.1 een gebruikersaccount aanmaken.
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik op Pc-instellingen wijzigen.
   Selecteer de optie Gebruikers / Aanmeldingsopties.
  Met Windows® 8.1 kunt u zich op drie verschillende manier bij Windows® 8.1 aanmelden. Windows® 8.1 biedt de keuze voor aanmelding met behulp van een Wachtwoord, een Pincode od eenAfbeeldingswachtwoord. Om een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord in te stellen, moet u eerst een wachtwoord voor Windows®
  8.1 hebben ingesteld.

  40 / 58 • Page 41

  Software

  13.4.2. Wachtwoord voor Windows vastleggen
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Selecteer de optie Gebruikers / Aanmeldingsopties / Wachtwoord.
   Tik op Toevoegen en volg de aanwijzingen.

  13.4.3. Pincode voor Windows vastleggen
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Selecteer de optie Gebruikers / Aanmeldingsopties / Wachtwoord.
   Tik op Toevoegen en volg de aanwijzingen.

  13.4.4. Afbeeldingswachtwoord voor Windows vastleggen
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Selecteer de optie Gebruikers / Aanmeldingsopties / Wachtwoord.
   Tik op Toevoegen en volg de aanwijzingen.

  13.5. Gebruikersaccount koppelen met een LiveID
  U heeft de mogelijkheid om uw gebruikersaccount te koppelen met een LiveID. Op
  deze manier kunt u zich met uw LiveID vanaf elke met internet verbonden pc of een
  mobiel toestel aanmelden.
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om charms-balk
  te openen. Tik op
  Instellingen.
   Selecteer Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers / Uw account / Verbinden met een Microsoft-account.
   Selecteer Overschakelen naar een Microsoft-account.
   Voer nu uw e-mailadres voor Windows Live ID in.
  Als u geen Windows Live-ID-account heeft gemaakt en ook geen e-mailadres
  voor uw Windows Live ID-account heeft opgegeven, kunt u onder http://www.
  windowslive.com/ een Windows Live-ID-account maken en bewerken.
   Volg de aanwijzingen op het scherm om de koppeling af te sluiten.

  41 / 58 • Page 42

  Software

  13.6. Windows®8.1 startscherm
  Nadat het besturingssysteem is opgestart, bevindt u zich op het nieuwe Windows®
  8.1 startscherm.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  De onderstaande informatie dient als voorbeeld:
  Windows®8.1
  app

  Windows® 8.1 app´s zijn uitvoerbare programma‘s.
  De tegel "Bureaublad" opent de klassieke Windows weergave

  De tegel Internet Explorer opent Internet Explorer

  OPMERKING!
  Apps zijn toepassingen die door een miniatuurafbeelding van het programma op het bureaublad worden weergegeven. De miniatuurafbeeldingen van apps zijn groter dan de afbeeldingen van de normale tegels.

  42 / 58 • Page 43

  Software

  13.7. Windows®8.1 bureaublad
  Deze afbeelding toont een symbolische weergave over extra programma‘s.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  De onderstaande informatie dient als voorbeeld:
  Klassieke bureaublad
  -apps

  Bureaublad-apps zijn toepassingen die door een miniatuurafbeelding van het programma op het bureaublad
  worden weergegeven. De miniatuurafbeeldingen van
  apps zijn groter dan de afbeeldingen van de normale tegels.
  De klassieke bureaublad-app "Microsoft Office" opent Microsoft Office.

  Windows® 8.1 apps van andere leveranciers Voorbeeld:
  Windows® 8.1 apps van andere leveranciers

  Deze Windows® 8.1 apps zijn uitvoerbare programma‘s van andere leveranciers.
  Met deze Windows® 8.1 app wordt het programma
  "YouCam" gestart.

  43 / 58 • Page 44

  Software

  13.7.1. Werken met Windows® 8.1 en klassieke apps
  Menu
  Een app starten

  Handelingen
   Tik op de gewenste app.

  OPMERKING!
  Een app beëindigen

  Alle apps weergeven
  Apps met het startscherm koppelen
  App aan de taakbalk
  vastmaken

  Een app installeren

  Niet alle apps moeten worden gesloten! Windows® 8.1 zorgt ervoor dat apps die niet worden gebruikt automatisch worden gesloten.
  Veeg in de actieve app vanaf de bovenrand naar beneden.
  Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven.
  Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven om alle apps weer te geven.
  Tik op de gewenste app en houd het icoon vast totdat het contextmenu aan de onderrand verschijnt.
  Tik op Aan taakbalk koppelen in de linker onderhoek van het scherm.

   Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven om alle apps weer te geven.
   Tik op de gewenste app en houd het icoon vast totdat het contextmenu aan de onderrand verschijnt.
   Tik op Aan taakbalk koppelen in de linker onderhoek van het scherm.
   Start de app Store.
   Kies de gewenste app en tik op Installeren. De app
  wordt nu op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd.
   Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven om alle apps weer te geven.
   Tik op de gewenste app en houd het icoon vast totdat het contextmenu aan de onderrand verschijnt.
   Tik op de-installeren aan de onderrand van het
  scherm.

  Een app de-installeren

  OPMERKING!
  Niet alle apps kunnen op deze manier worden gede-installeerd. Wanneer de optie
  "de-installeren" niet wordt weergegeven, is
  de-installeren van de betreffende app niet
  mogelijk.
  44 / 58 • Page 45

  Software
  App uitvoeren als Administrator
  (Alleen mogelijk met
  Desktop apps)
  App uitvoeren in een
  nieuw venster
  (Alleen mogelijk met
  Desktop apps)
  Apps zoeken

  Apps organiseren
  Meerdere apps markeren

   Tik op de gewenste app en houd het icoon vast totdat het contextmenu aan de onderrand verschijnt.
   Tik op Uitvoeren als Administrator aan de onderrand van het scherm.
   Tik op de gewenste app en houd het icoon vast totdat het contextmenu aan de onderrand verschijnt.
   Tik op Nieuw venster openen aan de onderrand van
  het scherm.
   Open de Charms-balk door vanaf de rechterrand van
  het scherm te vegen.
   Tik op het symbool Zoeken.
   Voer hier de naam van de app in.
   Tik op de gewenste app en houd het icoon vast terwijl u de app naar de gewenste positie sleept.
   Tik op de gewenste app en houd het icoon vast totdat het contextmenu aan de onderrand verschijnt.
   Tik nu op andere apps om deze te selecteren.

  45 / 58 • Page 46

  Software

  13.8. Gebruik van de zoekfunctie
  Om verschillende taken resp. instellingen of apps snel te vinden kunt u gebruik maken van de zoekfunctie.
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om de charmsbalk te openen. Tik op Zoeken.
   Voer de naam van de app of een bestand in en kies een van de resultaten in het
  overzicht links op het scherm.
  De zoekresultaten zijn gesorteerd op Apps, Instellingen en Bestanden. Kies de categorie (Apps, Instellingen of Bestanden) waaronder
  het gewenste bestand zich bevindt.

  13.9. Windows® 8.1 in-/uitschakelfuncties
  Het nieuwe Windows® 8.1 biedt u de mogelijkheid uw apparaat opnieuw op te starten, in de Slaapstand te zetten of af te sluiten.
  Veranderingen van de Slaapstand kunnen op elk gewenst moment worden uitgevoerd in de energieopties.
  In de Slaapstand blijft de inhoud van het werkgeheugen van uw apparaat behouden, terwijl vrijwel alle andere componenten van uw apparaat worden uitgeschakeld of het stroomverbruik tot een minimum wordt beperkt.
  Opnieuw
  opstarten

   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld
  om de charms-balk te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik nu op Aan/Uit en selecteer Opnieuw opstarten. Uw apparaat
  wordt nu opnieuw gestart.

  Stroom
  besparen

   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld
  om de charms-balk te openen. Tik op
  Instellingen.
   Tik nu op Aan/Uit en selecteer Energie sparen. Uw apparaat
  schakelt nu over naar de Energiezuinige modus.

  Afsluiten

   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld
  Instellingen.
  om de charms-balk te openen. Tik op
   Tik nu op Aan/Uit en selecteer Afsluiten.

  46 / 58 • Page 47

  Software

  13.10.

  Instellingen in het configuraitescherm

  Met behulp van de configuratie kunt u instellingen van Windows® 8.1 wijzigen. Via
  deze instellingen worden vrijwel aspecten van de weergave en werking van Windows® 8.1 ingesteld en u kunt hiermee Windows® 8.1 op uw wensen afstemmen.
  Voor enkele van deze elementen wordt een lijst met uitvoerbare opdrachten en een
  selectie van afzonderlijke elementen van de systeembesturing geopend.
  Het configuratiescherm kan volgt worden geopend:
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om de charmsbalk te openen. Tik op Zoeken.
   Voer Configuratiescherm in het zoekveld in.
   Tik op Configuratiescherm.

  13.11.

  Het apparaat vernieuwen en herstellen

  Als bij uw apparaat problemen optreden, kunt u het vernieuwen, herstellen of de
  oorspronkelijke instellingen herstellen. Bij het vernieuwen van het apparaat wordt
  Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw persoonlijke bestanden en instellingen blijven behouden. De vooraf op het apparaat geïnstalleerde en vanuit de Windows Store geïnstalleerde apps blijven eveneens behouden. Bij het terugzetten van het apparaat wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw bestanden, instellingen en apps,
  met uitzondering van de vooraf op het apparaat geïnstalleerde apps, gaan echter
  verloren.

  13.11.1.

  U kunt uw apparaat als volgt vernieuwen

   Veeg vanaf de rechter beeldrand en tik op Instellingen en vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Tik op Update/Systeemherstel en vervolgens op Systeemherstel.
   Tik onder PC zonder gevolgen voor de bestanden herstellen op Aan de slag.
   Volg de aanwijzingen op het scherm.

  13.11.2.

  U kunt uw apparaat als volgt terugzetten

   Veeg vanaf de rechter beeldrand en tik op Instellingen en vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Tik op Update/Systeemherstel en vervolgens op Systeemherstel.
   Tik onder Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren op Aan de slag.
   Volg de aanwijzingen op het scherm.

  47 / 58 • Page 48

  Software

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoeding.

  LET OP!
  Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan
  het systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Voer
  daarom altijd regelmatig een back-up uit op een externe
  opslag. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt
  op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en
  daardoor ontstane schade! De op de pc voorgeïnstalleerde en de uit de Windows Store geïnstalleerde apps worden opnieuw geïnstalleerd. Onder Windows wordt na het
  herstelen van de pc een lijst van de verwijderde apps op de
  desktop weergegeven.

  13.12.

  Windows® 8.1 - Hulp en ondersteuning

  Hier vindt u een uitgebreide verzameling handleidingen, hulpmogelijkheden en
  voorstellen voor het oplossen van problemen.
  Deze hulp omvat alle aspecten van het Windows® 8.1 besturingssysteem.
  Deze informatie is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. De informatie is
  per onderwerp samengevoegd en kan worden afgedrukt of worden voorzien van
  bookmarks. Zo kunt u de hulpinformatie openen:
   Veeg van de rechter beeldrand naar het midden van het beeld om de charmsbalk te openen. Tik op
  Instellingen. Tik nu op Hulp.
   Kies nu het onderwerp waarover u informatie wilt hebben.

  48 / 58 • Page 49

  FAQ - veel gestelde vragen

  14. FAQ - veel gestelde vragen
  Wat is de Windows® 8.1 activering?
  − In deze handleiding vindt u een hoofdstuk met uitgebreide informatie over
  dit onderwerp.
  Hoe kan ik Windows ® 8.1 activeren?
  − Windows® 8.1 wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding beschikbaar is.
  Hoe kan ik Windows® 8.1 activeren zonder internetaansluiting?
  − Windows® 8.1 kan ook via de telefoon worden geactiveerd. Volg de instructies in het hoofdstuk „Windows - Aktivierung“, om Windows® 8.1 telefonisch te
  activeren.
  Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig?
  − Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk Systeemherstel kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn.
  Hoe maak ik een back-up?
  − U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens
  op externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is
  onbruikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstellen of
  wanneer het medium defect of zelfs niet meer beschikbaar is.
  Waarom moet ik een USB-apparaat opnieuw installeren hoewel ik dat al heb
  gedaan?
  − Wanneer een apparaat niet wordt aangesloten op dezelfde aansluiting als
  waarop het is geïnstalleerd, krijgt het automatisch een nieuwe identificatie.
  Het besturingssysteem ziet het dan als een nieuw apparaat en wil het opnieuw installeren.
  − Gebruik het geïnstalleerde stuurprogramma of sluit het apparaat aan op de
  aansluiting die bij de installatie werd gebruikt.

  15. Klantenservice
  15.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen
  Storingen kunnen soms een eenvoudige oorzaak hebben, maar soms ook worden
  veroorzaakt door defecte onderdelen. Wij willen u hiermee een handleiding bieden
  om het probleem op te lossen.
  Als de hier beschreven maatregelen geen resultaat opleveren, helpen wij u graag
  verder. Bel ons gerust op!

  49 / 58 • Page 50

  Klantenservice

  15.2. Oorzaak vaststellen
  Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Als er
  randapparatuur op het apparaat is aangesloten, controleert u ook hier de stekkerverbindingen van alle kabels.

  OPMERKING!
  Verwissel snoeren voor verschillende apparaten niet willekeurig met elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit. De bezetting van de contacten in het
  snoer kan anders zijn.

  15.2.1. Fouten en mogelijke oorzaken
  Het beeldscherm blijft zwart.
  • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben:
  − Het apparaat bevindt zich in de slaapstand.
  Oplossing:
  Druk op de aan/uit schakelaar.
  − Het apparaat bevindt zich in de energiezuinige modus.
  Oplossing:
  Druk op de aan/uit schakelaar.
  Het apparaat wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.
   De accu kan leeg zijn. Sluit het apparaat aan met behulp van de netadapter en
  laad de accu op.
  De WLAN-verbindingen werken niet.
   Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
  Apps (bijvoorbeeld weerapps) kunnen niet als live tegels worden weergegeven.
   Controleer de datum, de tijdzone en de tijd.

  15.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?
  Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om
  de volgende informatie paraat te hebben:
  • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?
  • Welke randapparatuur gebruikt u?
  • Welke meldingen verschijnen er?
  • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
  • Welke stappen heeft u al ondernomen om het probleem op te lossen?

  50 / 58 • Page 51

  Klantenservice

  15.4. Ondersteuning voor stuurprogramma's
  Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria uitgebreid getest en in orde bevonden. In de computerbranche is het echter gebruikelijk dat de stuurprogramma‘s van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt omdat er
  mogelijke compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog niet geteste
  componenten (programma's, apparaten).
  Neem ook contact op met de winkel waar u het tablet heeft gekocht.

  15.5. Transport
  Let op het volgende als u het apparaat wilt transporteren:
   Schakel het apparaat uit. Om beschadiging te voorkomen worden de koppen
  van de harde schijf daarbij automatisch in een veilige stand geplaatst.
   Wacht nadat u het apparaat heeft vervoerd zo lang met de ingebruikname tot
  het apparaat de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er zich door condensatie vocht
  verzamelen in het apparaat. Dit kan een elektrische kortsluiting veroorzaken.
   Gebruik altijd een draagtas voor het apparaat om het te beschermen tegen vuil,
  vocht, trillingen en krassen.
   Gebruik bij het opsturen van uw apparaat altijd de oorspronkelijke kartonnen
  doos en win advies in bij uw transportbedrijf over dit onderwerp.
   Laad uw accu volledig op voordat u op langere reizen gaat en vergeet niet de
  netadapter mee te nemen.
   Win voordat u op reis gaat altijd informatie in over de stroomvoorziening op uw
  plaats van bestemming.
   Schaf voordat u op reis gaat eventueel de vereiste adapter voor stroom aan.
   Als u de controle van de handbagage op de luchthaven passeert, is het aan te
  bevelen het apparaat en alle magnetische opslagmedia (externe harde schijven)
  door de röntgeninstallatie (het apparaat waarop u uw tassen plaatst) te sturen.
  Vermijd de magneetdetector (de constructie waar u doorheen loopt) of de magneetstaaf (het handapparaat van het veiligheidspersoneel) aangezien deze uw
  gegevens zou kunnen vernietigen.

  51 / 58 • Page 52

  Upgrade/uitbreiden en reparatie

  15.6. Onderhoud
  LET OP!
  De behuizing van het beeldscherm bevat geen onderdelen
  die moeten worden gereinigd of onderhouden.
  De levensduur van het apparaat kan worden verlengd door de volgende maatregelen in acht te nemen:
   Koppel voor het reinigen altijd de netstekker en alle aansluitkabels los.
   Reinig het apparaat uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
   Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

  16. Upgrade/uitbreiden en reparatie
  • Laat het upgraden en/of uitbreiden van het apparaat over aan
  vakkundig personeel. Wanneer u niet zelf over de benodigde kennis beschikt, kunt u contact opnemen met een servicetechnicus. Neem bij technische problemen met uw apparaat
  contact op met de klantenservice.
  • Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op
  met onze geautoriseerde servicepartner.

  52 / 58 • Page 53

  Recycling en afvoer

  17. Recycling en afvoer
  Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de verkoper of onze klantenservice.
  VERPAKKING
  Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop.
  APPARAAT
  In het apparaat is een accu ingebouwd. Werp het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg met het normale huisvuil, maar
  raadpleeg de lokale voorschriften op het gebied van milieuvriendelijke
  afvoer van elektrisch en elektronisch afval op inzamelplaatsen.

  53 / 58 • Page 54

  Europese norm EN 9241-307 klasse II

  18. Europese norm EN 9241-307 klasse II
  Bij Active Matrix TFT‘s met een resolutie van 1920 x 1200 pixels, die zijn samengesteld uit elk drie subpixels (rood, groen, blauw), worden in totaal ca. 6,2 miljoen
  stuurtransistors gebruikt. Door dit zeer hoge aantal transistoren en het daarmee
  verbonden uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels.
  In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegestane
  beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en verschilden per fabrikant. Wij houdt daarom voor alle TFT-displayproducten bij garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN 9241-307, Klasse II;
  klasse II; aan die hieronder in het kort wordt samengevat.
  De norm EN 9241-307 definieert onder andere een algemeen geldende norm met
  betrekking tot het aantal pixelfouten. Pixelfouten worden onderverdeeld in vier
  klassen en drie soorten. Elke pixel is samengesteld uit drie subpixels met elk een primaire kleur (rood, groen, blauw)
  Opbouw van een pixel
  5 Pixel

  5 Pixel

  Zeilen

  Pixel
  blau
  grün
  Sub-Pixel

  rot

  Type pixelfouten:
  • Type 1:
  pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd.
  Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden.
  • Type 2:
  pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hoewel de pixel wordt aangestuurd.
  • Type 3:
  abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (bv. permanent
  brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar
  niet van het type 1 of 2).
  Aanvulling clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of meer subpixels in een blok
  van 5x5 pixels). Een cluster is een veld van 5x5 pixels (15x5 subpixels).

  54 / 58 • Page 55

  Europese norm EN 9241-307 klasse II
  EN 9241-307, foutklasse II
  Resolutie
  1024 x 768
  1280 x 800
  1280 x 854
  1280 x 1024
  1366 x 768
  1400 x 1050
  1600 x 900
  1920 x 1080

  Type 1: Type 2:
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  Type
  3:
  4
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  9

  Cluster
  Type 1, Type 2
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Cluster
  Type 3:
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3

  55 / 58 • Page 56

  Technische specificaties

  19. Technische specificaties
  Beschrijving
  Afmetingen
  (b x h x d)

  ca. 257 x 174 x 9,5 mm

  Gewicht

  ca. 585 g

  Netvoeding

  FSP Technology INC., Taiwan
  Model:
  MDN-10 (Europe)
  Input: 100-240V ~ 0,3A max. / max. 50 - 60 Hz
  Output: 5 V
  2000 mA

  CPU

  Intel® Atom™ processor Z3735F (1,33 GHz)

  Geheugen

  2 GB DDR3 werkgeheugen / 32 GB intern geheugen

  Beeldscherm

  25,7cm/10“ Touch Screen Resolutie: 1920 x 1200 pixel

  Accu

  6760 mAh lithiumpolymeeraccu

  Draadloze
  eigenschappen

  WLAN: IEEE 802.11n
  Bluetooth 4.0

  Camera's

  Voor 2,0 MP / achter 5,0 MP

  Luidspreker

  1x 1 W *1

  Microfoon

  Geïntegreerd

  besturingssysteem

  Windows 8.1

  56 / 58 • Page 57

  Index

  20. Index
  A
  Aansluiten ...............................................12
  Accuvermogen ......................................24
  Accuvoeding ..........................................24
  Accu ontladen...................................24
  Accu opladen ....................................24
  Afsluiten ...................................................46
  B
  Bekabeling ..............................................14
  Beter apparaatbeheer.........................38
  Bij Windows aanmelden ....................40
  Afbeeldingswachtwoord
  voor Windows vastleggen .......41
  Pincode voor Windows
  vastleggen.....................................41
  Wachtwoord voor Windows
  vastleggen.....................................41
  Bluetooth.................................................33
  C
  Conformiteitsgegevens........................7
  D
  De multikaartlezer
  Geheugenkaart plaatsen ..............34
  Geheugenkaart verwijderen .......35
  Draadloos LAN.......................................32
  Eisen .....................................................32
  E
  Europese norm ......................................54
  Externe audioverbindingen .............31
  G
  Gebruiksveiligheid .................................9
  H
  HomeGroup............................................39
  Hulp en ondersteuning ......................48
  I
  Inhoud van de verpakking ................17
  J
  Jump Lists ...............................................38
  K
  Klantenservice .......................................49
  O

  Ondersteuning voor
  stuurprogramma’s ...........................51
  Opnieuw opstarten .............................46
  P
  Plaats van opstelling ...........................11
  R
  Recycling en afvoer .............................53
  S
  Software
  Windows® 8.1 leren kennen .........36
  Windows® 8.1 - nieuwe functies.37
  Windows-activering........................36
  Stroom besparen ..................................46
  Stroomvoorziening ..............................12
  Systeembesturing ................................47
  T
  Taakbalk ...................................................37
  Transport .................................................51
  U
  Upgrade/aanpassing...........................52
  V
  Verbeterde desktop .............................38
  W
  Werken met de apps ...........................44
  Windows® 8.1 Desktop .......................42
  Desktop-apps....................................43
  Windows®8.1 startscherm .................41
  Windows® 8.1 app ...........................42

  57 / 58 • Page 58

  Index

  Allgemeine Multimedia Service GmbH
  Vorstadt 2
  61440 Oberursel
  Germany
  58 / 58


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq PET W1010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq PET W1010 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info