Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
1
Notebook
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebook

  Handleiding
  1 • Page 2

  Inhoud
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.

  6.
  7.

  2

  Betreffende deze handleiding .................................................................... 6
  1.1.
  In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en
  -symbolen .................................................................................................................. 6
  1.2.
  Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 7
  1.3.
  Conformiteitsinformatie ...................................................................................... 8
  Veiligheidsaanwijzingen ............................................................................. 9
  2.1.
  Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om
  apparaten te bedienen ......................................................................................... 9
  2.2.
  Veiligheid ................................................................................................................... 9
  2.3.
  Repareer het apparaat nooit zelf ...................................................................11
  2.4.
  Back-up .....................................................................................................................11
  2.5.
  Plaats van opstelling (in de notebookmodus) ...........................................12
  2.6.
  Omgevingsomstandigheden ...........................................................................12
  2.7.
  Ergonomie ...............................................................................................................13
  2.8.
  Aansluiten................................................................................................................14
  2.9.
  Kabels ........................................................................................................................15
  2.10. Opmerkingen over het touchpad ...................................................................16
  2.11. Instructies voor de ingebouwde accu’s ........................................................17
  2.12. Maatregelen ter bescherming van het display ..........................................18
  Leveringsomvang ...................................................................................... 18
  Aanzichten ................................................................................................. 19
  4.1.
  Open Notebook .....................................................................................................19
  4.2.
  Rechterkant.............................................................................................................20
  4.3.
  Bovenkant van de tabletdeel ...........................................................................20
  4.4.
  Onderkant van de tabletdeel ...........................................................................21
  Over dit apparaat ....................................................................................... 21
  5.1.
  Gebruik in de notebookmodus .......................................................................21
  5.2.
  Gebruik in de tabletmodus ...............................................................................21
  Ingebruikname .......................................................................................... 22
  Stroomvoorziening.................................................................................... 23
  7.1.
  Aan-/uitschakelaar ...............................................................................................23
  7.2.
  Gebruik op het lichtnet.......................................................................................23
  7.3.
  Accubedrijf ..............................................................................................................25
  7.4.
  Energiebeheer........................................................................................................27
  7.5.
  Openen en sluiten van de display ..................................................................28
  7.6.
  Touchscreen ............................................................................................................28
  7.7.
  Beeldschermresolutie .........................................................................................30
  7.8.
  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen....................................................31
  7.9.
  Externe monitor aansluiten ..............................................................................32 • Page 3

  8.

  9.
  10.

  11.

  12.

  13.
  14.
  15.

  16.

  17.
  18.
  19.

  Gegevensinvoer ......................................................................................... 34
  8.1.
  Toetsenbord............................................................................................................34
  8.2.
  Touchpad .................................................................................................................35
  Harde schijven ........................................................................................... 36
  Geluidssysteem .......................................................................................... 37
  10.1. Voorgedefinieerde Dolby-profielen ...............................................................37
  10.2. Externe audio-aansluitingen ............................................................................39
  Netwerkgebruik ......................................................................................... 40
  11.1. Wat is een netwerk? ............................................................................................40
  11.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) ..................................................................40
  11.3. Bluetooth .................................................................................................................41
  11.4. Vliegtuigmodus .....................................................................................................42
  Geheugenkaartlezer.................................................................................. 43
  12.1. Geheugenkaart plaatsen ...................................................................................43
  12.2. Geheugenkaart verwijderen.............................................................................43
  USB-aansluiting ........................................................................................ 44
  Notebook beveiligen ................................................................................. 44
  14.1. Wachtwoord bij inschakelen ............................................................................44
  Software ..................................................................................................... 45
  15.1. Windows® 8 leren kennen ..................................................................................45
  15.2. Windows activering .............................................................................................45
  15.3. Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden ...........................................................46
  15.4. Overzicht ..................................................................................................................48
  15.5. Gebruikersaccount koppelen met een LiveID ............................................50
  15.6. Windows®8 startscherm .....................................................................................51
  15.7. Windows® 8-bureaublad ....................................................................................51
  15.8. Gebruik van de zoekfunctie ..............................................................................55
  15.9. Windows® 8 in-/uitschakelfuncties .................................................................55
  15.10. Instellingen in het Configuratiescherm ........................................................56
  15.11. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning ...........................................................56
  Notebook herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand............ 57
  16.1. Systeemherstel met PowerRecover................................................................57
  16.2. Systeemherstel starten .......................................................................................57
  16.3. Systeemherstel met Windows herstelopties...............................................58
  16.4. Uw toestel vernieuwen .......................................................................................58
  16.5. Een fabrieksherstel uitvoeren...........................................................................59
  UEFI-firmware-instelling ........................................................................... 59
  17.1. UEFI-firmware-instelling uitvoeren ................................................................59
  FAQ - veel gestelde vragen........................................................................ 60
  Klantenservice ........................................................................................... 61
  19.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen .............................................................61
  3 • Page 4

  20.
  21.
  22.
  23.

  4

  19.2. Oorzaak vaststellen ..............................................................................................61
  19.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?..................................................62
  19.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s ........................................................62
  19.5. Transport..................................................................................................................62
  19.6. Onderhoud..............................................................................................................63
  Upgrade/uitbreiden en reparatie ............................................................. 63
  20.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus ......................................................64
  Recycling en afvoer ................................................................................... 64
  Europese norm EN 9241-307 klasse II ...................................................... 65
  Index ........................................................................................................... 67 • Page 5

  Persoonlijk
  Gelieve uw eigendomsbewijs te noteren:
  Aankoopdatum
  ......................................
  Plaats van aankoop
  ......................................
  Doelgroep
  Deze handleiding is vooral bedoeld voor eerste gebruikers en gevorderde gebruikers. Ongeacht het mogelijk beroepsmatig gebruik is de notebook bedoeld voor
  gebruik in een privé-woning. De vele toepassingsmogelijkheden staan ter beschikking voor het hele gezin.
  Kwaliteit
  We hebben voor de componenten de aandacht vooral gevestigd op hoge functionaliteit, eenvoudige bediening, veiligheid en betrouwbaarheid. Door een afgewogen hard- en softwareconcept kunnen we u een notebook voor de toekomst voorstellen die u veel plezier zal leveren tijdens uw werk en uw vrije tijd. We danken u
  voor uw vertrouwen in onze producten en zijn verheugd om u als nieuwe klant te
  mogen begroeten.

  ®
  , HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia
  Handelsmerk:
  Interface zijn geregistreerde handelsmerken van de firma HDMI Licensing LLC.
  MS-DOS® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft
  Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

  5 • Page 6

  1. Betreffende deze handleiding
  Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in
  gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in
  de gebruiksaanwijzing vermeld staan.
  Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding
  erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt.
  In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden.

  1.1.

  In deze handleiding gebruikte
  waarschuwingspictogrammen en -symbolen
  GEVAAR!
  Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/
  of ernstig onomkeerbaar letsel!
  VOORZICHTIG!
  Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of
  gering letsel!
  LET OP!
  Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade
  te voorkomen!
  OPMERKING!
  Verdere informatie over het gebruik van het apparaat

  OPMERKING!
  Houd u aan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing!

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor gevaar door elektrische
  schokken!

  6 • Page 7

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!


  Opsommingspunt/informatie over gebeurtenissen tijdens de bediening  Advies over uit te voeren handelingen

  1.2.

  Gebruik voor het beoogde doel

  Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het bewerken van elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industrieel/commercieel gebruik.
  Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt
  te vervallen:
  • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
  • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
  • Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan
  de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend
  gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
  • Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat. Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen waarin
  oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in
  omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. meel- of houtstof).
  • Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.

  7 • Page 8

  1.3.

  Conformiteitsinformatie

  Dit product ondersteunt de volgende functies:
  • Wireless LAN
  • Bluetooth
  Hiermee verklaaren wij dat het product aan de volgende Europese eisen voldoet:
  • R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
  • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  Als uw apparaat is uitgerust met een ingebouwde WLAN-netwerkverbinding op de
  5 GHz-frequentieband, mag het in alle landen van de EU uitsluitend binnen gebouwen worden gebruikt.*
  Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.mypeaq.com.

  * Om aan deze eis te voldoen, mogen op uw WLAN-toegangspunt (access point) de kanalen
  34 - 64 niet worden gebruikt..

  8 • Page 9

  2. Veiligheidsaanwijzingen
  2.1.

  Gevaren voor kinderen en personen met
  beperkte vermogens om apparaten te
  bedienen

  • Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht
  staan van of geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat
  door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn
  dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Kinderen mogen
  het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
  • Berg het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen op.
  WAARSCHUWING!
  Houd ook de plastic verpakkingen buiten bereik van
  kinderen. Verstikkingsgevaar!

  2.2.

  Veiligheid

  Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw notebook.
  • Open nooit de behuizing van het notebook, accu of netadapter!
  Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • Svan het notebook. Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of
  zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • De gleuven en openingen van het notebook dienen de ventilatie. Dek deze openingen niet af omdat anders een oververhitting
  kan ontstaan.
  • Het notebook is niet geschikt om in een industriële onderneming te worden gebruikt.
  9 • Page 10

  • Het notebook is niet geschikt om in een industriële onderneming te worden gebruikt.
  • Gebruik het notebook niet bij onweer om schade door blikseminslag te voorkomen.
  • Leg geen voorwerpen op het notebook en oefen geen druk uit
  op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat het beeldscherm
  breekt.
  • Er bestaat gevaar voor verwondingen, als het TFT-beeldscherm
  breekt. Neem de gebarsten onderdelen vast met beschermingshandschoenen en stuur ze op naar uw servicecenter voor deskundige verwijdering. Was vervolgens uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën vrijkomen.
  • Het scherm niet verder dan 300 graden open klappen. Houd het
  display bij het openklappen en opstellen steeds in het midden
  vast. Probeer het niet met geweld te openen.
  • Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in
  geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht
  gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het volgende
  gebruik absoluut worden gedroogd.
  • Raak het beeldscherm niet aan met uw vingers of met scherpe
  voorwerpen om beschadigingen te vermijden.
  • Pak het notebook nooit bij het beeldscherm vast, omdat de
  scharnieren anders kunnen breken.
  • Breng de tableteenheid voorzichtig in het midden van de houders van de basiseenheid aan om beschadiging te vermijden.
  • Na verloop van tijd kan zich binnen in het notebook stof ophopen waardoor de koelvinnen verstopt raken. Hierdoor wordt het
  toerental van de ventilator verhoogd en neemt het geluidsniveau van uw notebook toe. Daarnaast kan dit leiden tot oververhitting en storingen. Laat daarom het inwendige van uw notebook regelmatig schoonmaken door de servicedienst of een
  vakman.

  10 • Page 11

  • Schakel het notebook onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet
  in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met
  het servicecenter wanneer
  − de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stekker beschadigd is. Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer nooit beschadigde
  kabels en stekkers.
  − de behuizing van het notebook beschadigd is of wanneer er
  vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn. U laat het
  notebook door de klantendienst controleren alvorens u hem
  weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische kortsluiting die levensgevaarlijk kan zijn!
  Als het notebook nat is geworden
  • mag u het niet inschakelen.
  • Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en schakel
  het notebook uit.
  • Schakel het pas weer in als het volledig droog is.

  2.3.

  Repareer het apparaat nooit zelf
  WAARSCHUWING!
  Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of
  te repareren. Daarbij bestaat gevaar voor een elektrische schok!

  • Om risico‘s te vermijden kunt u bij storingen contact opnemen
  met het Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.

  2.4.

  Back-up
  LET OP!
  Maak steeds na het bijwerken van uw gegevens een backup op externe opslagmedia. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens
  verlies van gegevens en daardoor ontstane schade.
  11 • Page 12

  2.5.

  Plaats van opstelling (in de notebookmodus)

  • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de
  buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht.
  Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan
  dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het notebook.
  • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe
  invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook
  kunnen toebrengen.
  • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en
  trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen.
  • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet gedurende
  langere tijd op uw schoot of een ander lichaamsdeel omdat
  door de warmte-afvoer aan de onderzijde onaangename hitte kan ontstaan.
  • Dit toestel is niet geschikt als monitor in een kantooromgeving.

  2.6.

  Omgevingsomstandigheden

  • Het notebook kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid
  van 20 % - 80 % (niet condenserend).
  • In uitgeschakelde toestand kan het notebook worden opgeslagen bij een temperatuur van 0 °C tot 60 °C.
  • Neem tijdens onweer de netstekker uit het stopcontact. Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te
  maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook
  te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of
  blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  • Wacht na het transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote schommelingen in temperatuur
  of luchtvochtigheid kan er door condensatie vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
  12 • Page 13

  • Bewaar de originele verpakking voor het geval u het notebook moet verzenden.

  2.7.

  Ergonomie
  LET OP!
  Voorkom verblinding, weerspiegeling en te sterke contrasten tussen
  licht en donker om uw ogen te sparen.

  Het notebook mag niet worden opgesteld in de directe omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag zeer fel
  wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de aanpassing
  van de ogen aan het donkere display. Het notebook moet altijd
  worden opgesteld in een kijkrichting, parallel aan het venster.
  Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat reflecties van het heldere venster in het display dan onvermijdelijk zijn. Ook opstelling met de kijkrichting naar het venster toe is
  niet goed omdat het contrast tussen het donkere beeldscherm
  en het felle daglicht kan leiden tot aanpassingsproblemen van
  de ogen en andere klachten.
  Ook bij gebruik van kunstlicht moet een parallelle opstelling
  worden aangehouden.
  Dat wil zeggen, bij werken in een ruimte met kunstlicht gelden
  in principe dezelfde criteria en overwegingen. Wanneer het vanwege de indeling van de ruimte niet mogelijk is om het beeldscherm op te stellen zoals beschreven, is het misschien mogelijk om door draaien en kantelen van het notebook/beeldscherm,
  verblinding, reflecties, sterke contrasten en dergelijke te vermijden. Met behulp van jaloezieën of verticale lamellen bij de ramen, door verplaatsbare wanden of door veranderen van de
  verlichting is het in veel gevallen mogelijk om de werksituatie te
  verbeteren.

  13 • Page 14

  2.8.

  Aansluiten

  Neem de onderstaande instructies in acht om uw notebook veilig aan te sluiten:
  2.8.1. Voeding

  GEVAAR!
  Open de behuizing van de voedingsadapter niet. Bij
  geopende behuizing is er kans op levensgevaarlike elektrische schokken. De voedingsadapter bevat
  geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
  • Het stopcontact moet zich in de buurt van het notebook bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
  • Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de
  stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
  • Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde stopcontacten met AC 100240V~, 50 - 60 Hz. Als u niet zeker bent van de
  stroomvoorziening op de plaats van installatie, raadpleegt u
  het energiebedrijf.
  • Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
  • Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  LET OP!
  Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend de
  meegeleverde netadapter.

  14 • Page 15

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een oor- of
  hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan
  gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het geluidsvolume in op de laagste stand voordat u iets gaat afspelen. Start de weergave en verhoog het volume tot
  het niveau dat u aangenaam vindt. Door het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan
  het volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan door het veranderen van de stuurprogramma‘s, de software, de
  equalizer, het besturingssysteem etc. het volume worden verhoogd waardoor eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar.

  2.9.

  Kabels

  • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
  • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die
  beschadigd raken.
  • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor alleen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om schade aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen. Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten
  wanneer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het geval bij apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk geval
  de instructies in de bijbehorende handleiding.

  15 • Page 16

  • Houd minimaal een meter afstand aan van bronnen van hoge
  frequentie en/of magnetische interferentie (TV, luidsprekers,
  mobiele telefoon, DECT-telefoons etc.) om storingen en gegevensverlies te voorkomen.
  • Let erop dat u voor verbindingen tussen dit notebook en externe interfaces uitsluitend gebruik mag maken van afgeschermde kabels met een lengte van maximaal 3 meter. Voor
  het aansluiten van printers moet u gebruik maken van dubbel
  afgeschermde kabels.
  • Vervang de meegeleverde kabels niet door andere kabels.
  Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde kabels omdat
  deze in onze laboratoria uitgebreid zijn getest.
  • Maak voor het aansluiten van uw randapparatuur ook uitsluitend gebruik van de kabels die met de apparatuur worden
  meegeleverd.
  • Zorg dat alle verbindingskabels zijn aangesloten op de bijbehorende randapparatuur om interferentie te voorkomen. Verwijder kabels die niet in gebruik zijn.
  • Op het notebook mag alleen apparatuur worden aangesloten, die voldoet aan de norm EN 60950 „Veiligheid van informatietechnologie“ of de standaard EN60065 „Veiligheidseisen
  - audio-, video -en soortgelijke elektronische apparatuur“.

  2.10.

  Opmerkingen over het touchpad

  • Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere vinger en reageert op de energie die via de huid wordt afgegeven. Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad
  hierdoor beschadigd kan worden.
  • Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid. Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpad met een
  zachte, droge en pluisvrije doek.

  16 • Page 17

  2.11.

  Instructies voor de ingebouwde accu’s
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor explosie bij onjuiste vervanging van de
  accu‘s. De accu‘s mogen uitsluitend worden vervangen door hetzelfde type of een gelijkwaardig type
  zoals aangegeven door de fabrikant. De accu‘s mogen nooit worden geopend. Verwarm de accu‘s niet
  tot een temperatuur hoger dan 45 °C. Werp de accu‘s
  nooit in open vuur. Voer verbruikte accu’s af volgens
  de voorschriften van de fabrikant.

  Dit notebook is voorzien van twee ingebouwde accu’s: één accu
  is ingebouwd in de basiseenheid en de tweede accu in de tableteenheid. Neem ook de volgende instructies in acht voor een
  maximale levensduur, optimale prestaties en een veilige bediening:
  • Gebruik voor het opladen van de accu’s uitsluitend de originele, meegeleverde netadapter. Zorg ervoor (door de indicatie of het waarschuwingssignaal van het notebook) dat de accu’s vóór het opladen volledig ontladen zijn.
  • Laad de accu’s altijd op tot het laadlampje uitgaat. Neem ook
  de opmerkingen onder “De accu’s opladen” in acht om de
  laadtoestand van de accu’s te beoordelen.
  • De accu’s zijn vast ingebouwd en kunnen niet zonder meer
  door de gebruiker worden vervangen.

  17 • Page 18

  2.12.

  Maatregelen ter bescherming van het display

  • Het display is het meest gevoelige onderdeel van het notebook omdat het bestaat uit dun glas. Het kan daarom bij te
  sterke belasting beschadigd raken. Zorg dat de afdekking van
  het notebook niet wordt bekrast omdat eventuele krassen
  niet kunnen worden verwijderd.
  • Vermijd contact tussen het display en harde voorwerpen (zoals knopen, polshorloges, enz.).
  • Leg geen voorwerpen op het display.
  • Laat geen voorwerpen op het display vallen.
  • Giet geen vloeistoffen in het display omdat het daardoor beschadigd kan raken.
  • Bekras het display niet met de nagels van uw vingers of met
  harde voorwerpen.
  • Reinig het display niet met chemische reinigingsmiddelen.
  • Reinig het display met een zachte, droge en pluisvrije doek.
  LET OP!
  De oppervlakken zijn voorzien van beschermfolie om het apparaat te
  beschermen tegen krassen tijdens de productie en het transport.
  Verwijder alle folie nadat u het apparaat correct geplaatst hebt en voordat u het in gebruik neemt.

  3. Leveringsomvang
  Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na
  aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet compleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u
  verworven heeft, heeft u gekregen:
  • notebook
  • Externe voeding met kabel
  • OEM versie van het besturingssysteem
  • Documentatie

  GEVAAR!
  Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de folies,
  buiten het bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik
  bestaat er verstikkingsgevaar.
  18 • Page 19

  4. Aanzichten
  4.1.

  Open Notebook
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  10

  13 12 11

  (vergelijkbare afbeelding)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  14)

  Tableteenheid
  Lichtsensor
  LED Accu oplaad
  Microfoon
  Webcam
  Écran
  Windows toets
  Schermontgrendeling
  Basisdeel
  Toetsenbord
  Touchpad
  LED Shift Lock
  Activiteit harde schijf
  LED Accu oplaad
  19 • Page 20

  4.2.

  Rechterkant

  14 15

  16 17 18 19

  21

  20
  (vergelijkbare afbeelding)

  15)
  16)
  17)
  18)
  19)
  20)
  21)
  22)

  Aan- / Uitschakelaar
  Vergrendeling voor de beeldschermrotatie
  Sleuf voor microSD-geheugenkaart
  microUSB 3.0 poort
  Poort miniHDMI
  Luidspreker
  Netadapter-aansluiting
  USB 2.0 poort

  4.3.

  Bovenkant van de tabletdeel

  22

  23 24 25 26

  (vergelijkbare afbeelding)
  23)
  24)
  25)
  26)
  27)

  20

  Touch-Pen
  Microfoon
  Volumetoetsen +/DOLBY toets
  Audio-uitgang • Page 21

  4.4.

  Onderkant van de tabletdeel

  27

  28 29

  27

  (vergelijkbare afbeelding)
  28)
  29)
  30)

  Openingen voor geleidebouten
  Verbindingsstekker naar het basisdeel
  Netadapter-aansluiting

  5. Over dit apparaat
  Dit apparaat kan door de afneembare display zowel worden gebruikt in de notebookmodus als in de tabletmodus.

  5.1.

  Gebruik in de notebookmodus

  Door eenvoudig de tableteenheid aan te sluiten op de basiseenheid ontstaat een
  notebook.
   Houd de tableteenheid met beide handen vast en plaats deze in de houders van
  de basiseenheid totdat de tableteenheid hoorbaar vastklikt.

  LET OP!
  Breng de tableteenheid voorzichtig in het midden van de
  houders van de basiseenheid aan om beschadiging te vermijden.

  5.2.

  Gebruik in de tabletmodus

   Schuif de display-ontgrendeling naar links en verwijder tegelijkertijd voorzichtig
  de tableteenheid uit de houders van de basiseenheid.

  21 • Page 22

  6. Ingebruikname
  Om uw notebook met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en een lange levensduur ervan te garanderen moet u het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften aan het
  begin van dit handboek hebben gelezen. De notebook is van tevoren reeds volledig
  geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma´s meer hoeft te installeren en u meteen kunt starten.
   Sluit de meegeleverde netadapter aan op de basiseenheid. Verbind vervolgens
  de netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact.

  OPMERKING!
  U kunt de netadapter ook aansluiten op de netaansluiting aan de onderkant van de tableteenheid (30) als u alleen met het tablet wilt werken.
   Open de display met de duim en dan kan u de display met duim en wijsvinger
  in de gewenste stand naar boven klappen. Het beeldscherm moet niet volledig,
  nl. 300°, worden opengeklapt. Houd de display bij het openklappen en opstellen
  steeds in het midden vast. Probeer het display niet met geweld te openen.

  OPMERKING!
  Verzeker u ervan dat bij het eerste gebruik van uw notebook de netvoeding is aangesloten. Dit is nodig, zodat Windows® 8 de performance index correct kan berekenen.
   Schakel de notebook in door middel van de in-/uitschakelaar. De notebook start
  op en doorloopt nu verschillende fases.
  Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste keer duurt
  het opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het
  besturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een
  welkomstscherm word getoond.

  OPMERKING!
  De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen. Tijdens de eerste installatie het notebook niet loskoppelen van het lichtnet en niet uitschakelen. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie. Schakel
  het notebook pas uit wanneer de installatie met succes is afgerond en
  het Windows-bureaublad wordt weergegeven.

  22 • Page 23

  7. Stroomvoorziening
  7.1.

  Aan-/uitschakelaar

   Klap het notebook open en houd de aan/uit-schakelaar even ingedrukt om het
  notebook in of uit te schakelen.
  Onafhankelijk van het besturingssysteem wordt de notebook uitgeschakeld,
  wanneer de schakelaar langer dan 4 seconden ononderbroken wordt vastgehouden.

  LET OP!
  Schakel uw notebook niet uit, terwijl de harde schijf of de
  geheugenkaart actief zijn en de toegangslampjes branden. Anders kunnen er gegevens verloren gaan. Om de
  harde schijf te beschermen moet u na het uitschakelen
  van de notebook steeds minstens 5 seconden wachten
  voor dat U deze opnieuw aanschakelt.

  7.2.

  Gebruik op het lichtnet

  Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf automatisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende voedingsspanningen worden ondersteund: AC 100 - 240V~/ 50-60 Hz. Neem de veiligheidsinstructies met betrekking tot de voeding in acht.
  De adapter wordt met behulp van een kabel op het lichtnet aangesloten. De gelijkstroomkabel van de netadapter wordt aan de rechterkant van het notebook of
  aan de onderkant van de tableteenheid aangesloten.
  De adapter is voorzien van een aan/uit-schakelaar. De adapter levert stroom aan het
  notebook wanneer de schakelaar op AAN (I) staat. Daarnaast wordt in deze stand de
  accu’s opgeladen. De accu’s worden ook opgeladen wanneer de netvoeding tijdens
  het werken is aangesloten. De voedingsadapter verbruikt ook stroom wanneer het
  notebook niet op de adapter is aangesloten. Trek daarom altijd de stekker van de
  voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het notebook niet is aangesloten of
  zet de schakelaar op UIT (0).

  LET OP!
  Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde
  lichtnetadapter.

  23 • Page 24

  7.2.1. Notebook starten
   Klap het display open zoals hierboven beschreven en druk op de aan/uit-schakelaar.
   Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. De uit te voeren stappen worden in
  verschillende dialoogvensters uitgelegd.
   De welkomstprocedure begeleidt u door de verschillende schermen en dialoogvensters.
   Kies de gewenste taal en vervolgens de bijbehorende regionale (land)instellingen.
  Licentieovereenkomst
  Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke juridische informatie over het gebruik van de software. Om de volledige tekst te zien moet u de
  schuifbalk met de muiscursor naar beneden trekken tot u aan het einde van het document bent gekomen. U stemt in met de overeenkomst door de optie accepteren aan te klikken. Alleen dan heeft u het recht om dit product volgens de geldende
  voorwaarden te gebruiken.
  Wanneer u beschikt over een correct geconfigureerde internetverbinding, kunt u
  na invoer van de gewenste naam voor uw notebook, via de pagina „Draadloos“ uw
  notebook direct verbinden met internet.
  Wanneer u deze mogelijkheid overslaat, heeft u de mogelijkheid om de internetverbinding later via de Windows® 8 interface te configureren.
  Wanneer u al een internetverbinding heeft gemaakt, kunt u zich nu met het Microsoft account op uw notebook aanmelden.
  De Microsoft Store geeft u de mogelijkheid om b.v. nieuwe apps te kopen of bestaande apps bij te werken.
  Wanneer u zich met een lokaal account heeft aangemeld, kunt u de aanmelding
  met een Microsoft account op elk gewenst moment later uitvoeren.
  De volgende geanimeerde vensters geven alleen informatie over de bediening van
  uw nieuwe Windows® 8 besturingssysteem.
  Tijdens de animaties kan er niets worden ingevoerd.
  Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows® 8 interface.

  OPMERKING!
  Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen na de eerste installatie gegevens moet bijwerken en configureren (b.v. door nieuwe
  updates) waardoor vertragingen bij het uitschakelen en inschakelen
  van het notebook kunnen ontstaan. Schakel het notebook daarom niet
  voortijdig uit. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie.

  24 • Page 25

  7.3.

  Accubedrijf
  OPMERKING!
  Laad en ontlaad de nieuwe accu‘s twee tot drie maal achter elkaar volledig zodat de accu‘s de volledige capaciteit kan bereiken!

  Accu‘s slaan de elektrische energie in de cellen op en geven deze energie bij belasting weer af. De levensduur en capaciteit van uw accu‘s worden bepaald door een
  zorgvuldig gebruik. De accu‘s moet altijd volledig worden ontladen en weer volledig worden opgeladen om de levensduur en de capaciteit te optimaliseren.

  7.3.1. Accu‘s opladen
  De accu‘s worden opgeladen met behulp van de voedingsadapter. Wanneer de voedingsadapter is aangesloten en ingeschakeld, worden de accu‘s automatisch opgeladen, ook wanneer het notebook is uitgeschakeld. Volledig opladen duurt bij uitgeschakeld notebook enkele uren. Wanneer het notebook ingeschakeld is, duurt
  het opladen aanzienlijk langer.

  OPMERKING!
  Het opladen wordt onderbroken wanneer de temperatuur of de spanning van de accu te hoog worden.

  7.3.2. Werking van de oplaadindicator
  Als het apparaat in de notebookmodus wordt gebruikt, wordt de laadstatus van beide accu’s samen weergegeven. De laadstatus van de accu’s wordt niet apart weergegeven.
  Als bijvoorbeeld de accu van de basiseenheid leeg is, maar de accu van de tableteenheid vol, wordt in het besturingssysteem een laadstatus van ca. 50% weergegeven.
  Als het apparaat in de tabletmodus wordt gebruikt, dus zonder de basiseenheid,
  wordt een laadstatus van 100% weergegeven.

  OPMERKING!
  De accu van de tableteenheid wordt altijd als eerste opgeladen.
  De accu van de basiseenheid wordt ook opgeladen als de display is verwijderd en de netadapter op de basiseenheid is aangesloten. Zonder
  aangesloten netadapter wordt de accu in de tableteenheid opgeladen
  via de accu van de basiseenheid. Zo wordt gewaarborgd dat de tabletmodus wordt geoptimaliseerd.

  25 • Page 26

  7.3.3. Accu’s ontladen
  Gebruik het notebook met de accu’s tot het notebook door de geringe acculading
  vanzelf wordt uitgeschakeld.

  OPMERKING!
  Denk eraan dat u uw geopende bestanden tijdig opslaat om verlies van
  gegevens te voorkomen.

  7.3.4. Accucapaciteit
  De bedrijfsduur van een volledig opgeladen accu hangt af van de instellingen van
  het energiebeheer. Deze kunt u in het Configuratiescherm onder Systeem en beveiliging, Energiebeheer aan uw persoonlijke voorkeuren en behoeften aanpassen. Daarnaast heeft uw notebook meer vermogen nodig bij het uitvoeren van bepaalde toepassingen.

  7.3.5. Acculading controleren
  Om de huidige laadtoestand van de accu‘s te controleren plaatst u de cursor op het
  Power-symbool in de taakbalk. Bij gebruik op accu wordt op deze plaats een batterijsymbool weergegeven. Verdere informatie krijgt u te zien wanneer u dubbelklikt
  op het symbool.

  OPMERKING !
  Wanneer u de waarschuwingen bij lage accucapaciteit negeert, wordt
  uw notebook automatisch uitgeschakeld.

  26 • Page 27

  7.4.

  Energiebeheer

  Uw notebook is voorzien van automatische en instelbare voorzieningen voor energiebesparing en - beheer voor een maximale gebruikstijd van de accu en beperking
  van de totale gebruikskosten.

  7.4.1. Instellingen voor energiebeheer
  Volg de onderstaande instructies om de instellingen voor het energiebeheer aan te
  passen:
   Sleep de muiscursor naar de linkerhoek van het scherm. Het pictogram Start
  wordt nu weergegeven.
   Klik vervolgens op Energiebeheer.
   Selecteer een schema voor energiebeheer dat aan uw persoonlijke behoeften
  voldoet.
   Het pictogram Energie geeft als volgt verschillende en aan elkaar gerelateerde
  opties weer.

  7.4.2. Energie besparen (Slaapstand)
  Bij deze instelling blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw notebook bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld om
  het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. het notebook
  dichtklapt wordt het in de spaarstand gezet en bij het openklappen automatisch
  weer opgestart!
   U kunt uw computer vanuit de stand voor energiebesparing starten door op de
  aan-/uit schakelaar te drukken.

  OPMERKING!
  De instellingen voor energiebesparing kunnen op elk moment in het
  energiebeheer worden gewijzigd.

  7.4.3. Tips voor energiebesparing


  Gebruik de toets Fn + F1 voor de slaapstand om de energiezuinige stand in te
  schakelen.
  • Schakel de instellingen in Energiebeheer in om het energiebeheer van de computer te optimaliseren.
  • Haal altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu of
  schakel de wandschakelaar van het stopcontact uit als de computer gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt om het energieverbruik tot nul terug te
  brengen.
  De functie voor energiebeheer stelt de computer in staat om een spaar- of „slaapstand“ te activeren na een periode van inactiviteit van de gebruiker.

  27 • Page 28

  Om gebruik te maken van deze potentiële energiebesparingen, is de functie voor
  energiebeheer vooraf ingesteld op het volgende gedrag als het systeem werkt op
  netvoeding:  Het scherm wordt na 10 minuten uitgeschakeld
  De energiebesparende modus wordt na 30 minuten geactiveerds

  Bij accubedrijf:
  • Het scherm wordt na 5 minuten uitgeschakeld
  • De energiebesparende modus wordt na 15 minuten geactiveerds
  De computer verlaat de energiebesparende modus wanneer op de aan-/uit schakelaar of knop voor de energiebesparende modus wordt gedrukt. Display

  7.5.

  Openen en sluiten van de display

  Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat
  geen extra vergrendeling nodig is.
   Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste
  positie open.

  LET OP!
  Sla het display niet verder open dan 300°. Houd het display tijdens openen, positioneren en sluiten altijd in het
  midden vast. Anders kan het display beschadigd worden.
  Probeer nooit om het display met geweld te openen.
  In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het sluiten en openen van het display.

  7.6.

  Touchscreen

  Uw notebook wordt geleverd met een aanraakgevoelig beeldscherm.
  Om het optimale gebruik ervan te garanderen, moet u de volgende aanwijzingen
  strikt naleven:

  7.6.1. Bediening

  • Raak het scherm niet aan met puntige of scherpe voorwerpen
  om schade te voorkomen.
  • Werk uitsluitend met een stompe stylus of uw vinger.

  28 • Page 29

  7.6.2. Vingerbewegingen voor het touchscreen
  Hieronder een overzicht van de voornaamste gebaren waarmee u programma’s en
  instellingen op uw pc kunt uitvoeren:
  Afbeelding
  Opdracht
  Vanaf de linkerkant
  naar het midden
  vegen

  Vanaf de linkerkant
  naar het midden en
  terug vegen

   Om de laatste app weer te geven, veegt u vanaf de linkerkant naar het midden van het
  beeldscherm.
   Om alle geopende apps weer
  te geven, veegt u vanaf de linkerkant van het beeldscherm
  naar het midden en terug naar
  de linkerkant zonder los te laten.

  vanaf de rechterkant
  vegen

   Om de balk Charms
  te starten, veegt u vanaf de
  rechterkant naar het midden
  van het beeldscherm.

  verkleinen

   Beweeg twee vingers op het
  touchscreen naar elkaar.

  vergroten

   Beweeg twee vingers op het
  touchscreen uit elkaar.

  vanaf de bovenkant naar
  beneden vegen

   Om de balk Alle apps weer
  te geven veegt u in het startscherm vanaf de bovenkant
  van het beeldscherm naar beneden.
   In een actieve toepassing
  wordt het menu van de toepassing weergegeven door
  vanaf de bovenkant van het
  beeldscherm naar beneden te
  vegen.

  met de vinger in alle
  richtingen vegen

   Met een vinger kunt u het
  beeldscherm naar omhoog,
  omlaag, links en rechts verplaatsen.
  29 • Page 30

  Afbeelding

  7.7.

  Opdracht

  Aangetipt houden

   Om een app-tegel te verplaatsen, houdt u deze aangetipt en sleept u hem naar zijn
  nieuwe plaats.
   Om een actieve app af te sluiten, houdt u de bovenkant
  van de app aangetipt en
  sleept u de app naar de onderkant van het beeldscherm.

  Aantippen / tweemaal
  aantippen

   Om een app te starten, tipt u
  de gewenste app aan.
   In de bureaubladmodus tipt u
  tweemaal een toepassing aan
  om deze op te starten.

  Beeldschermresolutie

  Het ingebouwde beeldscherm kan 1920 x 1080 pixels weergeven. Wanneer u in
  het Windows hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen omschakelt naar een afwijkende instelling, is het mogelijk dat
  het scherm niet op het volledige beeldschermoppervlak wordt weergegeven. Door
  de vergroting worden in het bijzonder letters vervormd weergegeven. Het is echter mogelijk om met een hogere resolutie te werken wanneer u een extern beeldscherm met hogere resolutie aansluit. Met het Windows hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen kan de weergave aan de
  ondersteunde modi worden aangepast.

  30 • Page 31

  7.8.

  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen

  Dit programma biedt u de mogelijkheid om de weergave aan uw beeldscherm aan
  te passen. Hierbij horen onder andere het achtergrondbeeld, de screensaver en geavanceerde instellingen voor uw beeldscherm en uw grafische kaart. Het programma wordt als volgt gestart:
  • Klik met de rechter muisknop van de muis op het bureaublad (desktop) en klik
  in het menu vervolgens met de linkerknop op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
  of
  • Via Instellingen, Persoonlijke instellingen, Beeldscherm door een dubbelklik
  met de linkerknop.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Selecteer in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Resolutie aanpassen
  − Helderheid aanpassen
  − Kleuren kalibreren
  − Beeldscherminstellingen wijzigen
  − Op een tweede scherm projecteren
  − ClearType-tekst aanpassen

  31 • Page 32

  7.9.

  Externe monitor aansluiten

  Het notebook is voorzien van een miniHDMI-aansluiting voor een externe monitor.
   Sluit uw notebook op de juiste manier af.
   Sluit de signaalkabel van de externe monitor aan op de miniHDMI-aansluiting
  van uw notebook.
   Sluit de externe monitor aan op het lichtnet een schakel de monitor in.
   Schakel nu uw notebook in.
  Nadat het besturingssysteem is opgestart, wordt de externe monitor herkend. Er
  zijn nu meerdere mogelijkheden beschikbaar. Deze kunt u als volgt oproepen:
   Open de Desktop App.
  Instel Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  lingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Kies in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm en vervolgens Op een
  tweede scherm plaatsen.
   Druk gelijktijdig op de toetsen
  + P om dit menu sneller te openen.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Alleen computerscherm
  − Dupliceren
  − Uitbreiden
  − Alleen tweede scherm

  32 • Page 33

  7.9.1. Alleen tweede scherm
  Het bureaublad wordt alleen weergegeven op de tweede (externe) monitor.

  7.9.2. Dupliceren
  Deze modus dupliceert het scherm van het notebook op de externe monitor.

  OPMERKING!
  Bij deze modus moeten beide beeldschermen op dezelfde resolutie
  worden gezet.

  7.9.3. Uitbreiden
  In deze modus wordt op het tweede (externe) beeldscherm een leeg bureaublad
  weergegeven. Vensters kunnen vanaf het eerste beeldscherm naar het tweede worden verschoven.
  De resolutie en de kleurweergave van de verschillende monitors kunnen via Instellingen, Persoonlijke instellingen, beeldscherm apart worden ingesteld.

  7.9.4. Alleen computerscherm
  Het bureaublad wordt alleen weergegeven op de hoofdmonitor 1.

  33 • Page 34

  8. Gegevensinvoer
  8.1.

  Toetsenbord

  Door aan een aantal toetsen een dubbele functie toe te kennen, beschikt u over dezelfde functionaliteit als op een standaard Windows-toetsenbord. Sommige functies
  worden ingevoerd met behulp van de voor notebooks typische Fn-toets.

  8.1.1. Toetsencombinaties, specifiek voor de notebook
  Beschrijving
  Fn + F1

  Fn + F2

  Fn + F4
  Fn + F5
  Fn + F6

  Fn + F7

  Fn + F8
  Fn + F9
  Fn + F10
  Fn + F11
  Fn + F12

  34

  Sleep
  Deze toets kan via de weergave-eigenschappen in energiebeheer aan uw voorkeuren worden aangepast.
  Vliegtuigmodus
  Opent de gebruikersinterface om WLAN- en/of Bluetooth in of uit
  te schakelen.
  ECO-functie
  Schakelt de ECO-functie in/uit .
  Donker
  Vermindert de schermhelderheid.
  Helder
  Verhoogt de schermhelderheid.
  Achtergrondverlichting
  Met deze toetscombinatie kan de ingebouwde achtergrondverlichting worden uitgeschakeld om energie te besparen. De verlichting kan door het indrukken van een willekeurige toets weer
  worden ingeschakeld.
  Beeldschermweergave
  Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor en
  gelijktijdige weergave.
  Touchpad
  Schakelt het touchpad in/uit.
  Mute
  Schakelt de luidsprekers in/uit.
  Zachter
  Vermindert het volume van de geluidsweergave.
  Harder
  Verhoogt het volume van de geluidsweergave. • Page 35

  8.2.

  Touchpad

  In de normale modus volgt de muiscursor de beweging van uw vinger op het
  touchpad in dezelfde richting.

  LET OP!
  Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik
  van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad hierdoor beschadigd kan worden.
  Onderaan het touchpad bevinden zich een linker- en een rechterknop de op dezelfde manier kunnen worden gebruikt als bij een gewone muis.
  U kunt echter ook direct op het touchpad een klik of dubbelklik geven door snel
  met de vinger op het touchpad te tikken.
  In het configuratiescherm van Windows®8 vindt u onder de Muis instellingen een
  groot aantal handige opties om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.

  8.2.1. Touchpad met twee vingers bedienen
  Het touchpad ondersteunt de bediening met twee vingers waarmee bij sommige
  toepassingen bepaalde opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
  De volgende opdrachten kunnen op deze manier met het touchpad worden uitgevoerd:
  Afbeelding

  Opdracht

  Functie

  Twee vingers naar elkaar
  toe of van elkaar af bewegen

  inzoomen / uitzoomen op een
  object.

  Een vinger in het midden plaatsen en met een
  tweede vinger een cirkel
  trekken

  Object tegen de richting van de
  klok draaien

  Met twee vingers gelijktijdig van links naar
  rechts of van rechts naar
  links vegen

  Vooruit / achteruit bladeren

  Met twee vingers gelijktijdig naar boven of beneden vegen

  Scroll-functie. Wordt in de meeste toepassingen gebruikt om het
  beeldscherm te verschuiven zonder de cursor te moeten bewegen.

  35 • Page 36

  Afbeelding

  Opdracht

  Functie

  Van boven naar beneden over het touchpad
  vegen

  Opent op het startscherm het
  contextmenu en Internet Explorer
  de tabs boven en beneden

  Vanaf rechts in het
  touchpad vegen

  Opent de menubalk

  Vanaf links in het touchpad vegen

  Bladeren door alle geopende
  vensters

  9. Harde schijven
  De harde schijven zijn het belangrijkste opslagmedium waarbij een hoge opslagcapaciteit wordt gecombineerd met een snelle gegevenstoegang. De basiseenheid bevat een HDD, terwijl in de tableteenheid een eMMC-schijf van 64 GB is ingebouwd.
  Met uw notebook wordt een OEM-versie** van het besturingssysteem Microsoft
  Windows®8 meegeleverd waarmee alle mogelijkheden van het notebook volledig
  worden ondersteund. De harde schijven van uw notebook zijn al zo geconfigureerd
  dat u er in de regel optimaal mee kunt werken zonder zelf de instellingen aan te
  passen. Het besturingssysteem Windows®8 heeft een deel van de opslagcapaciteit
  nodig voor het beheer van de harde schijven. Daarom is niet de volledige capaciteit
  van de harde schijven beschikbaar. Dit verklaart de mogelijke verschillen tussen de
  weergave in de BIOS en de meldingen van het besturingssysteem. De harde schijven bevatten ook het besturingssysteem voor het notebook, andere toepassingen
  en back-upbestanden zodat een deel van de opslagcapaciteit al in gebruik is.
  Bovendien zijn op de harde schijven stuurprogramma’s en hulpprogramma’s voor
  uw notebook opgeslagen.

  * Original Equipment Manufacturer / door de fabrikant aangeschafte versie van de software die meestal
  wordt verkocht in combinatie met apparatuur

  36 • Page 37

  LET OP!
  Voordat u de display van het apparaat neemt moet u alle
  geopende documenten/mediabestanden op de harde
  schijf van de basiseenheid sluiten om te voorkomen dat u
  gegevens kwijtraakt.
  In een andere, niet-overschrijfbare partitie zijn de opstartbestanden voor systeemherstel, en de installatiebestanden van Windows® 8 ondergebracht. Deze partitie mag
  niet worden verwijderd.

  10. Geluidssysteem
  Uw notebook is uitgerust met een High Definition audiosysteem met 2 luidsprekers
  (Dolby®* Advanced Audio v2 gecertificeerd). Via het menu Dolby in de luidsprekereigenschappen kunnen persoonlijke voorkeuren worden ingesteld. Op deze manier wordt optimale ondersteuning voor alle gangbare programma‘s en games gewaarborgd.

  10.1.

  Voorgedefinieerde Dolby-profielen

  Uw notebook wordt geleverd met een aantal vooraf gedefinieerde Dolby-profielen
  waarmee de geluidsinstellingen vereenvoudigd worden.
   Druk eenmaal op de Dolby-toets op de tableteenheid om het huidige Dolby-profiel weer te geven.
   Druk nu een aantal keren op de Dolby-toets om tussen de verschillende profielen heen en weer te schakelen.

  37 • Page 38

  10.1.1. Overzicht van de Dolby-profielen
  Symbol

  Dolby-Profil
  Muziek

  Film

  optimale instelling voor muziek

  optimale instelling voor videoweergave

  Games

  optimale instelling voor games

  Spraak

  optimale instelling voor bijv. luisterboeken

  Gebruiker 1

  door de gebruiker te definiëren
  Dolby-profiel

  Gebruiker 2

  door de gebruiker te definiëren
  Dolby-profiel

  UIT

  38

  Anwendung

  Dolby-Sound uitgeschakeld • Page 39

  10.2.

  Externe audio-aansluitingen

  Uw notebook is voorzien van ingebouwde stereoluidsprekers zodat u altijd geluid
  kunt weergeven zonder aanvullende apparatuur. Het gebruik van de externe aansluitingen geeft u de mogelijkheid om uw notebook aan te sluiten op externe apparatuur.
  Met behulp van de toetscombinaties Fn +F11 en Fn+F12 kunt u het geluidsvolume
  regelen.

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een oor- of
  hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan
  gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het geluidsvolume in op de laagste stand voordat u iets gaat afspelen. Start de weergave en verhoog het volume tot
  het niveau dat u aangenaam vindt. Door het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan
  het volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan door het veranderen van de stuurprogramma‘s, de software, de
  equalizer, het besturingssysteem etc. het volume worden verhoogd waardoor eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar.

  Audio-uitgang /microfoon

  Voor de geluidsweergave via externe stereoapparaten zoals luidsprekers (actief ) of koptelefoon.
  Om op te nemen via een externe microfoon.

  *Dolby is een gedeponeerd handelsmerk van Dolby Laboratories.

  39 • Page 40

  11. Netwerkgebruik
  11.1.

  Wat is een netwerk?

  Men spreekt van een netwerk wanneer meerdere computers direct met elkaar zijn
  verbonden. Op deze manier kunnen de gebruikers informatie en gegevens onder
  elkaar uitwisselen en randapparatuur (b.v. printers en opslagmedia) delen.
  Enkele praktische voorbeelden:
  • Binnen een kantoor worden berichten via e-mail uitgewisseld en worden afspraken centraal beheerd.
  • De gebruikers maken samen gebruik van een printer op het netwerk en slaan
  hun gegevens op een centrale computer (server) op.
  • Twee of meer computers worden met elkaar verbonden om netwerkgames te
  spelen of gegevens uit te wisselen.

  11.2.

  Wireless LAN (draadloos netwerk)

  Met behulp hiervan is het mogelijk om een draadloze netwerkverbinding op te
  bouwen. Lees de vereiste voorwaarden hiervoor na.
  De Wireless LAN-functie wordt via het Windows® 8 menu in- of uitgeschakeld en is
  in de fabriek standaard ingeschakeld,

  LET OP!
  Gebruik de WLAN-functie niet op locaties (b.v. ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen. Schakel deze optie
  alleen in wanneer u er zeker van bent dat er geen gevaar
  voor storing bestaat.

  40 • Page 41

  11.2.1. Voorwaarden
  Als verbinding kunt u gebruik maken van een zgn. WLAN Access Point. Een WLAN
  Access Point is een draadloos communicatieapparaat dat met uw notebook communiceert en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt.
  WLAN Access Points zijn te vinden in grote kantoren, luchthavens, treinstations,
  universiteiten of internetcafés. Deze toegangpunten bieden toegang tot de eigen
  diensten en netwerken via internet.
  Meestal zijn er toegangsrechten nodig die in de regel betaald moeten worden. Access Points zijn vaak ingebouwd in DSL-modems. Deze zogenaamde routers maken
  verbinding met de bestaande DSL-internetaansluiting en het draadloze netwerk.
  Ook zonder Access Point kan er een verbinding met een ander apparaat met
  LAN-functionaliteit worden gemaakt. De netwerkfunctionaliteit is zonder router
  echter beperkt tot de direct aangesloten apparatuur.
  Wanneer er bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van encryptie moet alle
  apparatuur gebruik maken van dezelfde methode. Encryptie is een manier om het
  netwerk te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
  De communicatie kan variëren, afhankelijk van de afstand en de drukte op het toegangspunt.

  11.3.

  Bluetooth

  Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te overbruggen. Bluetooth-apparatuur verzend de gegevens draadloos (radiografisch) zodat
  computers, mobiele telefoons, toetsenborden, muizen en andere apparatuur zonder kabel met elkaar kunnen communiceren. Er bestaat een groot aantal toepassingsmogelijkheden voor de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder worden
  er slechts enkele genoemd.
  • Draadloze verbinding met internet met een mobiele telefoon
  • Gegevensoverdracht tussen computers of tussen een computer en een ander
  apparaat.
  • Afdrukken met een Bluetooth-printer.
  • Bluetooth-toetsenbord en -muis.
  • Verbinding met een PAN (Personal Area Network).
  De communicatiesnelheden die met de Bluetooth-technologie haalbaar zijn kunnen verschillen door de apparatuur en verschillende omgevingsfactoren. Met een
  Bluetooth-apparaat kunnen gegevens door muren, jaszakken en aktetassen heen
  worden verzonden. De communicatie tussen Bluetooth-apparatuur vindt plaats op
  de frequentieband van 2,4 Gigahertz (GHz). Voor Bluetooth High Speed-gegevensoverdracht moet WLAN ingeschakeld zijn en moet het toegangspunt ook de High
  Speed-modus ondersteunen.

  41 • Page 42

  LET OP!
  Gebruik de Bluetooth-functie niet op locaties (b.v. ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt gebruikt die
  gevoelig is voor radiografische signalen. Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent dat er geen gevaar voor storing bestaat.

  11.4.

  Vliegtuigmodus

  In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (b.v. WLAN, Bluetooth)
  uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze
  verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Klik op Draadloos.
   Schakel hier de Vliegtuigmodus aan of uit. U kunt ook gebruik maken van de
  toetscombinatie Fn + F2, om de vliegtuigmodus te openen.
  Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt in de taakbalk van de klassieke desktop een klein vliegtuigje weergegeven. De vliegtuigmodus kan ook
  met een klik op dit symbool worden in - of uitgeschakeld.

  42 • Page 43

  12. Geheugenkaartlezer
  Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden gebruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en de
  capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen.
  Uw notebook ondersteunt de volgende formaten:
  • microSD (Secure Digital), microSDHC, microSDXC

  12.1.

  Geheugenkaart plaatsen

   Schuif de microSD-geheugenkaart op de hieronder aangegeven in het slot van
  de tableteenheid.

  OPMERKING!
  Geheugenkaarten kunnen maar op één manier worden geplaatst. Let
  erop dat de contacten van de microSD-kaart van de display vandaan
  wijzen. Druk de kaarten niet met kracht naar binnen om beschadiging
  te voorkomen.

  12.2.

  Geheugenkaart verwijderen

   Om microSD-geheugenkaarten te verwijderen, drukt u deze eerst in de aansluiting om de vergrendeling op te lossen.
  Trek nu de kaart uit de lezer en berg de kaart volgens voorschrift op.

  43 • Page 44

  13. USB-aansluiting
  De USB is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur, scanners en andere randapparatuur. De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig achterwaarts compatibel. Uw notebook is voorzien van
  Basiseenheid

  2x USB 2.0

  Tableteenheid

  1x microUSB 3.0

  OPMERKING!
  Sluit de USB-apparatuur indien mogelijk altijd aan op de aansluiting die
  bij de installatie is gebruikt. Anders krijgt het apparaat mogelijk een andere ID en moeten de stuurprogramma‘s opnieuw worden geïnstalleerd.

  14. Notebook beveiligen
  Uw nieuwe notebook biedt hard- en softwarematige beveiliging tegen onbevoegde toegang.

  14.1.

  Wachtwoord bij inschakelen

  U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van een
  wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld verschijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt in de
  UEFI-firmware-instelling ingesteld.

  OPMERKING!
  Wanneer u een wachtwoord voor het inschakelen heeft ingesteld, kunt
  u dit alleen invoeren via het toetsenbord van de aangesloten basiseenheid.

  LET OP!
  Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u
  het wachtwoord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid
  om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met
  onze klantenservice.
  U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows om uw
  gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  44 • Page 45

  15. Software
  Dit hoofdstuk geeft informatie over de software Hierbij wordt onderscheid gemaakt
  tussen het besturingssysteem, de software (toepassingen) en de Windows
  activering.

  OPMERKING!
  De huidige Windows familie bestaat uit Windows 8 en Windows 8.1.
  Windows 8.1 is de eerste update van de Windows 8 generatie.

  15.1.

  Windows® 8 leren kennen

  Windows® 8, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft bevat een groot aantal innovatieve functies en nieuwe technologieën waarmee uw notebook snel en betrouwbaar werkt en bovendien eenvoudig te bedienen is.

  15.2.

  Windows activering

  Ter beveiliging tegen softwarediefstal heeft Microsoft de productactivering ingevoerd. De op uw notebook geïnstalleerde en met het notebook geleverde
  Windows® 8 versie moet worden geactiveerd om gebruik te kunnen maken van alle
  Windows® 8 functies.
  Hiervoor is alleen maar een internetverbinding benodigd. Het activeringsproces
  verloopt volledig automatisch en hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzonden.
  Wanneer u niet de beschikking heeft over een internetverbinding, kunt Windows® 8
  als volgt via de telefoon activeren.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Windows activeren.
   Klik nu op Telefonisch activeren.
   Klik op Volgende, nadat u uw land heeft gekozen
   Neem telefonisch contact op met de vermelde hotline en geef per telefoon de
  reeks getallen door zodra daarnaar wordt gevraagd.
   U krijg nu via de telefoon een bevestigings-ID.
  Voer dit nummer in op de lege velden en klik op Activeren.

  OPMERKING!
  Zolang u Windows® 8 niet heeft geactiveerd, heeft u bij Pc-instellingen
  niet alle functies ter beschikking. Daarnaast wordt er op het klassieke
  bureaublad rechtsonder een watermerk weergegeven.

  45 • Page 46

  15.3.

  Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden

  15.3.1. Microsoft account
  Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord voor de aanmelding bij Windows. U kunt hiervoor gebruik maken van een willekeurig e-mailadres. Wij adviseren echter om gebruik te maken van het adres dat u gebruikt om ook
  met vrienden te communiceren en waarmee u zich bij uw favoriete websites aanmeldt.
  Met een Microsoft-account kunt u in de store kosteloos of tegen betaling apps
  downloaden en installeren op max. vijf apparaten.
  Wanneer u zich op uw notebook aanmeldt met uw Microsoft-account heeft u bovendien toegang tot de meest uiteenlopende diensten en programma‘s die Microsoft beschikbaar stelt.
  • De contactinformatie en de status van uw vrienden op Hotmail, Facebook, Twitter en LinkedIn worden automatisch bijgewerkt zodra u deze diensten via uw
  Microsoft account oproept.
  • U heeft toegang tot uw foto‘s, documenten en andere bestanden via
  SkyDrive, Facebook en Flickr en u kunt deze bestanden delen.
  • Uw persoonlijke instellingen, inclusief het design, de taalinstellingen, internetfavorieten en apps worden gesynchroniseerd met elke Windows® 8-pc waarop u
  zich aanmeldt.
  • Via de Windows Store kunt u apps aanschaffen. Deze kunt u gebruiken op elke
  willekeurige Windows® 8 PC waarop u zich aanmeldt.
  Volg de volgende stappen om onder Windows® 8 een Microsoft-account aan te maken:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek van het scherm en
  klik op
  Instellingen.
   Klik op Pc-instellingen wijzigen > Gebruikers > Overschakelen naar een
  Microsoft-account.

  15.3.2. Taakbalk (Desktopmodus)
  Vanaf de taakbalk onder aan het beeldscherm kunt u programma‘s starten en omschakelen tussen programma‘s die al actief zijn. Onder Windows® 8 kunt u elk programma in de taakbalk zetten zodat u het altijd met een enkele klik kunt openen.
  Daarnaast kunnen de symbolen op de taakbalk opnieuw worden gerangschikt door
  er eenvoudig op te klikken en het symbool naar de gewenste positie te slepen.
  Wanneer u de muiscursor over de symbolen beweegt wordt een miniatuurweergave weergegeven van elk programma of van een bestand dat in het programma is
  geopend. Wanneer u de muiscursor over deze miniatuurweergave beweegt wordt
  het betreffende beeld op volledig scherm weergegeven. Wanneer u de muiscursor
  van de miniatuurweergave weg beweegt, wordt ook de weergave op het volledige
  scherm gesloten.

  46 • Page 47

  15.3.3. Jump Lists
  Jump Lists vormen een handige mogelijkheid om bestanden te openen waarmee u de laatste tijd heeft gewerkt. Om de recent gebruikte bestanden weer te geven, klikt u eenvoudig met de rechter muisknop op het symbool van de toepassing op de taakbalk. Wanneer u dus bijvoorbeeld met de rechter muisknop op het
  Word-symbool klikt, wordt een lijst met de meest recent gebruikte Word-documenten weergegeven. Bovendien kunt u ook andere bestanden die u snel bij de hand
  wilt hebben, eenvoudig in de lijst zetten zodat deze altijd worden weergegeven. Op
  deze manier heeft u met slechts een paar muiskliks toegang tot documenten die u
  vaak nodig heeft.
  Aan de Jump Lists van enkele programma‘s zoals de Windows® Media Player kunnen vooraf veel gebruikte opdrachten worden toegevoegd. In de Jump List voor
  Windows® 8 Media Player ziet u bijvoorbeeld opties voor het afspelen van alle muziek of een optie om de laatste afspeellijst te openen.
  In de Jump List voor Internet Explorer worden de laatst en de meest bezochte websites weergegeven. Bij sommige programma‘s heeft u op deze manier zelfs snel toegang tot opdrachten die vroeger alleen vanuit het programma zelf konden worden
  opgeroepen zoals de opdracht om een nieuw e-mailbericht op te stellen.

  15.3.4. Verbeterd bureaublad
  Windows® 8 maakt werken met de vensters op het bureaublad eenvoudiger. U heeft
  hiermee intuïtieve mogelijkheden om de vensters te openen, sluiten, vergroten/verkleinen en organiseren.
  Met Windows® 8 worden uw dagelijkse taken eenvoudiger. Door het vastklikken
  („Snaps“) wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger dan ooit om de inhoud van twee
  geopende vensters te vergelijken. U hoeft de grootte van de geopende vensters
  hiervoor niet eens aan te passen. U trekt het venster gewoon met de muis naar een
  zijkant van het beeldscherm en het venster vult de helft van het scherm.
  Klik op de titelbalk van het venster, „schud“ het venster en alle andere geopende
  vensters worden gesloten en als symbool op de taakbalk weergegeven. „Schud“ het
  venster opnieuw en alle andere vensters worden weer geopend.

  47 • Page 48

  15.3.5. Beter apparaatbeheer
  Met Windows® 8 kunt u alle apparatuur via de centrale functie „Apparaten“ aansluiten, beheren en gebruiken.
  Alle apparaten worden op een centrale plaats weergegeven.
  Met de nieuwe „Device Stage“-technologie gaat Windows® 8 bij het apparaatbeheer
  zelfs nog een stap verder Device Stage ondersteunt u bij het gebruik van alle compatibele apparatuur die op de computer is aangesloten. Dankzij Device Stage kunt
  u nu vanuit een enkel venster de status weergeven en veel gebruikte opdrachten
  uitvoeren. Hier vindt u zelfs afbeeldingen van de apparaten zodat u eenvoudig kunt
  zien welke apparaten zijn aangesloten. De fabrikanten van randapparatuur hebben
  zelfs de mogelijkheid om Device Stage aan te passen. Wanneer de fabrikant van uw
  camera bijvoorbeeld een aangepaste versie van Device Stage aanbiedt, kunt u het
  aantal foto‘s op de camera zien en krijgt u snelkoppelingen te zien naar handige informatie zodra u de camera op het notebook aansluit.

  15.3.6. Thuisgroep
  Met thuisgroepen, een Windows® 8 functie, wordt het verbinden van de computers
  in het huis bijzonder eenvoudig. Een thuisgroep wordt automatisch aangemaakt
  wanneer de eerste pc onder Windows® met het huisnetwerk wordt verbonden. Het
  toevoegen van nieuwe pc‘s met Windows® aan de thuisgropep is snel gebeurd. U
  kunt exact opgeven wat er op elke pc met alle andere pc‘s in de thuisgroep mag
  worden gedeeld. Daarna is het gezamenlijk gebruik van bestanden op de verschillende pc‘s in het netwerk - en veel van de andere randapparatuur - zo eenvoudig alsof alle gegevens zich op een enkele harde schijf bevinden. Op deze manier kunt u
  digitale foto‘s op de computers in de werkkamer opslaan en vervolgens heeft u bijvoorbeeld vanaf een notebook in een willekeurige andere kamer toegang. Op dezelfde manier wordt ook de printer in de werkkamer automatisch voor alle pc‘s in
  het huis vrijgegeven zodra de printer in de thuisgroep is opgenomen.

  15.4.

  Overzicht

  De grootste vernieuwing van Windows® 8 is het startscherm.
  Dit centrale element vervangt bij Windows® 8 het bekende startmenu.
  Vanaf hier kunt u alle belangrijke programma‘s en diensten starten.
  De bediening verloopt, net als bij voorgaande versies, via toetsenbord of muis.
  Het startscherm kan op elk moment met behulp van de toets
  (Win) worden
  geopend. Met deze toets schakelt u bovendien om tussen het startscherm en een
  actieve toepassing. Om over te schakelen naar een andere dan de laatste geopende
  toepassing, drukt u de toetscombinatie Win+Tab.
  Het centrale element van het startscherm zijn de tegels die staan voor een toepassing of een functie. Ze worden weergegeven in blokken waarbij u het aantal blokken en de kolommen zelf kunt bepalen.
  U kunt de tegels via Drag & Drop met de muis in de gewenste positie slepen.

  48 • Page 49

  15.4.1. Bij Windows aanmelden
  Om met Windows® 8 te kunnen werken, moet u in Windows® 8 een gebruikersaccount aanmaken.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Een gebruiker toevoegen om verdere gebruikersaccounts
  aan te maken.
  Met Windows® 8 kunt u zich op drie verschillende manier bij Windows aanmelden.
  Windows® 8 biedt de keuze voor aanmelding met behulp van een Wachtwoord,
  een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord. Om een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord in te stellen moet u eerst een wachtwoord voor Windows hebben ingesteld.

  15.4.2. Wachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Uw wachtwoord wijzigen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  15.4.3. Pincode voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Een pincode instellen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  49 • Page 50

  15.4.4. Afbeeldingswachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Stel een afbeeldingswachtwoord in en volg de aanwijzingen op het
  scherm.

  OPMERKING!
  Het aanmelden met een afbeeldingswachtwoord is speciaal ontwikkeld
  voor apparaten met een touchdisplay.
  Bij apparaten zonder touchdisplay kunt u de muis gebruiken ter vervanging van vingerbewegingen of gebaren. Om gebruik te kunnen maken van alle Microsoft-diensten, moet u zich aanmelden met een Microsoft-account.

  15.5.

  Gebruikersaccount koppelen met een LiveID

  U heeft de mogelijkheid om uw gebruikersaccount te koppelen met een LiveID. Op
  deze manier kunt u zich met uw LiveID vanaf elke met internet verbonden pc of een
  mobiel toestel aanmelden.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Overschakelen naar een Microsoft-account.
   Voer nu uw Windows Live-ID E-mailadres in.
  Wanneer u nog geen Windows LiveID account heeft aangemaakt of een e-mailadres voor uw Windows LiveID account heeft opgeslagen, kunt via de website
  http://www.windowslive.com uw Windows LiveID account aanmaken en bewerken.
   Volg de aanwijzingen op het scherm om de koppeling af te ronden.

  50 • Page 51

  15.6.

  Windows®8 startscherm

  Nadat het besturingssysteem is opgestart, bevindt u zich op het nieuwe
  Windows® 8-startscherm.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  OPMERKING!
  Apps zijn toepassingen die door een miniatuurafbeelding van het programma op het bureaublad worden weergegeven. De miniatuurafbeeldingen van apps zijn groter dan de afbeeldingen van de normale tegels.

  15.7.

  Windows® 8-bureaublad

  Deze afbeelding toont een symbolische weergave over extra programma‘s.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  51 • Page 52

  15.7.1. Werken met Windows® 8 en klassieke apps
  In de onderstaande tabel vindt u uitleg over werken met Windows en de apps. Bij
  elke functie vindt u in de kolom “Uit te voeren handelingen” eerst de procedure bij
  gebruik van een muis of een touchpad en op de tweede regel de procedure in de
  tabletmodus.
  Menu
  Uit te voeren handelingen
   Klik met de linkermuisknop op de gewenste app.
  Een app openen
   Tik de gewenste app aan.
  Een app sluiten

  OPMERKING!

   Druk op de toetscombinatie Alt+F4.
   Klik op de bovenrand van de actieve
  app en trek de app naar beneden tot
  aan de rand van het scherm.

  Niet alle apps moeten worden gesloten!
  Windows® 8 zorgt ervoor
  dat apps die niet worden  Veeg in de actieve app vanaf de bovenrand naar beneden.
  gebruikt automatisch worden gesloten.
   Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter onderAlle apps weergeven
  hoek van het scherm.
   Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven.
   Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter onderhoek van het scherm.
   Klik met de rechtermuisknop op de gewenste app om deze te markeren.
   Klik op Aan "Start" koppelen in de linker onderhoek van het scherm.
  Apps aan het startscherm koppelen
   Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven om alle apps weer
  te geven.
   Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan
  de onderrand verschijnt.
   Tik op Aan "Start" koppelen in de linker onderhoek van het scherm.

  52 • Page 53

  Menu
  App aan de taakbalk koppelen

  Uit te voeren handelingen
  Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
  Klik op Alle apps in de rechter onderhoek van het scherm.
  Klik met de rechtermuisknop op de gewenste app om deze te markeren.
  Klik op Aan taakbalk koppelen in de
  linker onderhoek van het scherm.

   Veeg op het startscherm vanaf de onderrand naar boven om alle apps weer
  te geven.
   Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan
  de onderrand verschijnt.
   Tik op Aan taakbalk koppelen in de
  linker onderhoek van het scherm.

   Start de app Store.
   Kies de gewenste app en klik op Installeren. De app wordt nu op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd.
  Een app installeren
   Start de app Store.
   Kies de gewenste app en tik op Installeren. De app wordt nu op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd.
   Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter onderhoek van het scherm.
  Een app verwijderen
   Klik met de rechter muisknop op de
  gewenste app.
  OPMERKING!
   Klik op Verwijderen aan de onderrand
  Niet alle apps kunnen
  van het scherm.
  worden verwijderd. Als de
   Veeg op het startscherm vanaf de onoptie "Verwijderen" niet
  derrand naar boven om alle apps weer
  wordt weergegeven, kan
  te geven.
  deze app niet worden ver
  Tik op de gewenste app en houd het
  wijderd.
  icoon vast totdat het contextmenu aan
  de onderrand verschijnt.
   Tik op Verwijderen aan de onderrand
  van het scherm.

  53 • Page 54

  Menu


  App uitvoeren als beheerder
  (Alleen mogelijk met desktopapps)


  App uitvoeren in een nieuw venster
  (Alleen mogelijk met desktopapps)


  Apps zoeken  Apps rangschikken
  Meerdere apps markeren


  54

  Uit te voeren handelingen
  Klik met de rechter muisknop op de
  gewenste app.
  Klik op Als beheerder uitvoeren aan
  de onderrand van het scherm.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan
  de onderrand verschijnt.
  Tik op Als beheerder uitvoeren aan
  de onderrand van het scherm.
  Klik met de rechter muisknop op de
  gewenste app.
  Klik op Nieuw venster openen onder
  aan het scherm.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan
  de onderrand verschijnt.
  Tik op Nieuw venster openen onder
  aan het scherm.
  Beweeg de muisaanwijzer naar de
  rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis naar beneden en klik op
  Zoeken.
  Voer hier de naam van de app in.
  Open de charmbalk door te vegen
  vanaf de rechterrand van het scherm.
  Tik op het symbool Zoeken.
  Voer hier de naam van de app in.
  Klik met de linkermuisknop op de gewenste app en houd deze ingedrukt
  terwijl u de app naar de gewenste positie sleept.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast terwijl u de app naar de gewenste positie sleept.
  Klik met de rechtermuisknop op de gewenste apps.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan
  de onderrand verschijnt.
  Tik nu op andere apps om deze te
  selecteren. • Page 55

  15.8.

  Gebruik van de zoekfunctie

  Om verschillende taken resp. instellingen of apps snel te vinden kunt u gebruik maken van de zoekfunctie.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer de naam van de app of een bestand in en kies een van de resultaten in het
  overzicht links op het scherm.
  De zoekresultaten zijn gesorteerd op Apps, Instellingen en Bestanden. Kies de categorie (Apps, Instellingen of Bestanden) waaronder het gewenste bestand zich
  bevindt.

  15.9.

  Windows® 8 in-/uitschakelfuncties

  Het nieuwe Windows® 8 geeft u de mogelijkheid om uw notebook opnieuw op te
  starten, in de Slaapstand te zetten of af te sluiten.
  De opties voor de Slaapstand-instellingen kunnen op elk moment in bij „Energiebeheer“ worden gewijzigd.
  In de Slaapstand-modus blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw
  notebook bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld
  om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. het notebook dichtklapt wordt het in de spaarstand gezet en bij het openklappen automatisch weer opgestart!
  Opnieuw
  opstarten

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Opnieuw opstarten.
  Uw notebook wordt opnieuw opgestart.

  Slaapstand

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Slaapstand.
  Uw notebook wordt nu in de Slaapstand-modus gezet.

  Afsluiten

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Afsluiten.

  55 • Page 56

  15.10. Instellingen in het Configuratiescherm
  Met behulp van het configuratiescherm kunt u de instellingen van Windows® 8 wijzigen. Via deze instellingen kunt u vrijwel alles instellen voor de weergave en de
  werking van Windows® 8. U heeft hier de mogelijkheid om Windows® 8 volledig
  volgens uw eigen voorkeuren te configureren.
  Bij de eerste keer dat het configuratiescherm wordt geopend, worden enkele van
  de meest gebruikte elementen weergegeven, verdeeld in categorieën.
  Wanneer u in de categorieweergave verdere informatie wilt hebben over een element op het configuratiescherm, kunt u de muiscursor boven een symbool of de
  naam van de categorie stilhouden. Er wordt een tekstveld weergegeven met aanvullende informatie.
  Om een van deze elementen te openen, klikt u op het bijbehorende symbool of op
  de naam van de categorie.
  Voor enkele elementen wordt een lijst met uitvoerbare taken en een keuze van de
  verschillende elementen weergegeven.
  U kunt het configuratiescherm als volgt openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer Configuratiescherm in het zoekveld in.
   Klik op Configuratiescherm.

  15.11. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning
  Hier vindt u een uitgebreide verzameling handleidingen, hulpmogelijkheden en
  voorstellen voor het oplossen van problemen.
  Deze hulp omvat alle aspecten van het Windows-besturingssysteem.
  Deze informatie is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. De informatie is
  per onderwerp samengevoegd en kan worden afgedrukt of worden voorzien van
  bookmarks. Zo kunt u de hulpinformatie openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Help.
   Kies nu het onderwerp waarover u informatie wilt hebben.

  56 • Page 57

  16. Notebook herstellen van de
  oorspronkelijke fabriekstoestand
  Wanneer uw systeem niet meer correct reageert en het systeem hersteld moet worden, kunt u afhankelijk van de uitrusting van uw notebook gebruikmaken van Cyberlink PowerRecover of de herstelopties van Windows zelf.

  16.1.

  Systeemherstel met PowerRecover

  Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het noodzakelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows® 8 u drie mogelijkheden om Windows® 8 opnieuw op uw notebook te installeren.
  Voor dat u dit doet moet u controleren of u een back-up heeft gemaakt van alle belangrijke gegevens of programma‘s.

  16.2.

  Systeemherstel starten

   Druk na de herstart op de functietoets F11 of start het notebook met toets F11
  ingedrukt om PowerRecover te starten.
  of
   Klik op de app PowerRecover op het Windows® 8 bureaublad om het programma vanaf het Windows® 8 bureaublad af te starten.
  U kunt vervolgens kiezen uit 3 mogelijkheden:
  − Stuurprogramma´s en hulpprogramma´s op een optische schijf branden
  Een Support Disc aanmaken
  − Uw pc opfrissen zonder uw bestanden te verliezen
  Uw notebook bijwerken zonder uw gegevens te verliezen.
  − Fabriekstoestand herstellen
  Kies een van de twee herstelmogelijkheden:
  ● Herstellen op HDD - geen back-up maken van de gebruikersgegevens
  Alle gegevens op het notebook worden onherroepelijk gewist
  en de oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld.
  ● Herstellen op HDD - met back-up van de gebruikersgegevens
  De oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld en alle gegevens van
  de gebruiker(s) worden hersteld onder C:\USER.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoeding.

  57 • Page 58

  LET OP!
  Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan het
  systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen de bestanden en gegevens in de map C:\User worden opgeslagen. Alle andere gegevens worden gewist. Voer daarom
  altijd regelmatig een back-up uit op een externe gegevensdrager. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt
  op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en daardoor ontstane schade!
   Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de oorspronkelijke fabriekstoestand te herstellen.

  OPMERKING!
  Wanneer uw systeem niet reageert op het indrukken van de toets
  F11, maar normaal opstart, gebruikt uw systeem de herstelopties van
  Windows zelfs. Lees in dat geval verder in het hoofdstuk “Systeemherstel
  met Windows herstelopties”.

  16.3.

  Systeemherstel met Windows herstelopties

  Als u problemen hebt met uw toestel, kunt u proberen om deze te vernieuwen, opnieuw in te stellen of het toestel te herstellen. Door uw toestel te vernieuwen, installeert
  u Windows opnieuw met behoud van uw persoonlijke bestanden en instellingen.
  Hierdoor worden ook de apps behouden die zijn geleverd bij het toestel en de apps
  die u hebt geïnstalleerd via de Windows Store. Door een fabrieksherstel uit te voeren, installeert u Windows opnieuw, maar verwijdert u ook bestanden, instellingen en
  apps, behalve de apps die bij de pc zijn geleverd.

  OPMERKING!
  Wanneer het notebook drie keer na elkaar niet correct is opgestart, wordt
  automatisch het herstelmenu van Windows weergegeven.

  16.4.

  Uw toestel vernieuwen

   Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen).
   Tik of klik op Bijwerken en herstellen en vervolgens op Herstel.
   Klik onder Uw pc vernieuwen zonder dat dit invloed heeft op uw bestanden
  op Aan de slag.
   Volg de instructies op het scherm.
  58 • Page 59

  16.5.

  Een fabrieksherstel uitvoeren

   Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen).
   Tik of klik op Bijwerken en herstellen en vervolgens op Herstel.
   Tik of klik onder Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren op Aan
  de slag.
   Volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoeding.

  LET OP!
  Apps die u hebt geïnstalleerd vanaf websites en dvd ‚s,
  worden verwijderd. Apps die bij het toestel zijn geleverd
  en apps die u hebt geïnstalleerd via Windows-Store, worden opnieuw geïnstalleerd. Nadat u uw pc hebt vernieuwd, plaatst Windows een lijst met verwijderde apps op uw
  bureaublad.

  17. UEFI-firmware-instelling
  In de UEFI-firmware-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem)
  heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw notebook. U kunt
  hier bijvoorbeeld de werking van de interfaces, de veiligheidsinstellingen of het
  energiebeheer wijzigen. Het notebook is in de fabriek al ingesteld voor optimale
  werking.

  LET OP!
  Wijzig deze instellingen alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is en u bekend bent met de configuratiemogelijkheden.

  17.1.

  UEFI-firmware-instelling uitvoeren

  U kunt het configuratieprogramma alleen oproepen gedurende een korte periode
  na het opstarten. Wanneer het notebook al is opgestart, schakelt u het uit en start
  het opnieuw op. Druk op de functietoets F2 om de UEFI-firmware-instelling te
  starten.
  59 • Page 60

  18. FAQ - veel gestelde vragen
  Waar kan ik de benodigde stuurprogramma‘s voor mijn notebook vinden?
  − De stuurprogramma’s bevinden zich op de ingebouwde HDD in de basiseenheid.
  Wat is de Windows-activering?
  − In deze handleiding vindt u een hoofdstuk met uitgebreide informatie over
  dit onderwerp.
  Hoe kan in Windows activeren?
  − Windows wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding
  beschikbaar is.
  Hoe kan ik Windows activeren zonder internetaansluiting?
  − Windows kan ook via de telefoon worden geactiveerd. Volg de instructie in
  het hoofdstuk „Windows activering“, om Windows telefonisch te activeren.
  Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig?
  − Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk Systeemherstel kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn.
  Hoe maak ik een back-up?
  − U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens
  op externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is
  onbruikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstellen of
  wanneer het medium defect of zelfs niet meer beschikbaar is.
  Waarom moet ik een USB-apparaat opnieuw installeren hoewel ik dat al heb
  gedaan?
  − Wanneer een apparaat niet wordt aangesloten op dezelfde aansluiting als
  waarop het is geïnstalleerd, krijgt het automatisch een nieuwe identificatie.
  Het besturingssysteem ziet het dan als een nieuw apparaat en wil het opnieuw installeren.
  − Gebruik het geïnstalleerde stuurprogramma of sluit het apparaat aan op de
  aansluiting die bij de installatie werd gebruikt.

  60 • Page 61

  19. Klantenservice
  19.1.

  Eerste hulp bij hardwareproblemen

  Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook worden veroorzaakt door defecte onderdelen. Wij willen u hiermee een handleiding bieden om
  het probleem op te lossen.
  Als de hier beschreven maatregelen geen resultaat opleveren, helpen wij u graag
  verder. Bel ons gerust op!

  19.2.

  Oorzaak vaststellen

  Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Wanneer er
  randapparatuur op het notebook is aangesloten, controleert u ook hier de stekkerverbindingen van alle kabels.

  OPMERKING!
  Verwissel snoeren voor verschillende apparaten niet willekeurig met elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit. De bezetting van de contacten in het
  snoer kan anders zijn.
  Het notebook wordt niet ingeschakeld.
   Bij gebruik op accu sluit u het notebook aan op de voedingsadapter en controleert u of de accu is opgeladen.
   Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u de
  stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde stopcontact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een elektricien raadplegen om het stopcontact te controleren.
  Het beeldscherm blijft zwart.
  • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben:
  − Het notebook bevindt zich in stand-by.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  − Het notebook bevindt zich in de energiezuinige modus.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  LHet notebook wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.
   De accu‘s kunnen leeg zijn. Sluit het notebook aan via de voedingsadapter en
  laadt de accu‘s op.
  Onjuiste tijd- en datumweergave.
   Klik op de tijdsaanduiding op de taakbalk. Kies de optie
  Instellingen voor datum en tijd wijzigen en stel de correcte waarden in .
  De WLAN-/Bluetooth verbindingen werken niet.
   Controleer of de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Druk de toetscombinatie
  Fn + om het menu voor de vliegtuigmodus te openen.
  61 • Page 62

  Het touchpad werkt niet.
   Om het touchpad in te schakelen, drukt u de toetscombinatie Fn + F9.
  Apps (b.v. het weer) kunnen niet als live tegel worden weergegeven.
   Controleer de datum, de tijdzone en de huidige tijd.

  19.3.

  Heeft u verder nog ondersteuning nodig?

  Als u ondanks de bovenstaande suggesties nog steeds problemen heeft, kunt u
  contact opnemen met uw hotline of gaat u naar www.medion.com. Wij zullen u dan
  verder helpen.
  Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om
  de volgende informatie paraat te hebben:
  • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?
  • Welke randapparatuur gebruikt u?
  • Welke meldingen verschijnen er?
  • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
  • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?

  19.4.

  Ondersteuning van stuurprogramma‘s

  Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria uitgebreid getest en in orde bevonden. In de computerbranche is het echter gebruikelijk dat de stuurprogramma‘s van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt omdat er
  bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog niet geteste componenten (programma‘s, apparaten).

  19.5.

  Transport

  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het vervoeren van het notebook:
   Schakel het notebook uit. Om beschadiging te voorkomen, worden de koppen
  van de harde schijf automatisch naar een veilige positie bewogen.
   Wacht na transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote
  schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie
  vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
   Sluit het notebook en controleer of de deksel stevig sluit.
   Gebruik tijdens vervoer altijd een notebooktas om het notebook te beschermen
  tegen vuil, vocht, trillingen en krassen.
   Maak voor verzending altijd gebruik van de originele verpakking en laat u door
  de vervoerder op dit gebied adviseren.
   Laad uw accu en eventueel beschikbare reserveaccu‘s voor een lange reis volledig op en vergeet niet om de voedingsadapter mee te nemen.
   Informeer u voor de reis over de stroomvoorziening en de communicatiemogelijkheden op de plaats van bestemming.
   Schaf voor aanvang van de reis de eventueel benodigde adapters voor het lichtnet resp. communicatie (LAN etc.) aan.
  62 • Page 63

   Wanneer u de handbagage op een luchthaven passeert wordt aangeraden om
  het notebook en alle magnetische opslagmedia (externe harde schijven) bij de
  handbagage te laten controleren. Vermijd de poort of de magneetdetector die
  de bewaking met de hand gebruikt omdat deze mogelijk uw gegevens kan beschadigen.

  19.6.

  Onderhoud
  LET OP!
  Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden.
  Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in geen geval in contact komen met water. Wanneer
  dit toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen
  voor het volgende gebruik absoluut worden gedroogd.

  De levensduur van het notebook kan worden verlengd door de volgende maatregelen:
   Neem voor het schoonmaken altijd de netstekker uit het stopcontact en koppel
  alle aansluitkabels los.
   Reinig het notebook uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
   Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

  20. Upgrade/uitbreiden en reparatie
  • Laat het upgraden en/of uitbreiden van uw notebook over
  aan vakkundig personeel. Wanneer u niet zelf over de benodigde kennis beschikt, kunt u contact opnemen met een servicetechnicus. Neem bij technische problemen met uw notebook s.v.p. contact op het de klantenservice.
  • Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op
  met een van onze geautoriseerde servicepartners.

  63 • Page 64

  20.1.

  Opmerkingen voor de servicetechnicus

  • Het openen van de behuizing van uw notebook en het uitbreiden
  en/of upgraden van uw notebook is voorbehouden aan servicetechnici.
  • Maak uitsluitend gebruik van originele vervangingsonderdelen.
  • Verwijder voor het openen van de behuizing alle voedings- en
  aansluitkabels. Wanneer het notebook voor het openen niet van
  het lichtnet wordt losgekoppeld, bestaat er een kans dat componenten worden beschadigd.

  • Interne componenten van het notebook kunnen worden beschadigd door elektrostatische ontladingen (ESD). Voer de reparaties, upgrades en aanpassingen aan het notebook indien
  mogelijk uit op een werkplek met ESD beveiliging. Wanneer
  een dergelijke werkplek niet beschikbaar is, kunt u een antistatische band dragen of een goed geleidend, metalen voorwerp aanraken. Schade die het gevolg is van een onjuiste
  werkwijze kunnen op uw kosten worden gerepareerd.

  21. Recycling en afvoer
  Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de verkoper of onze klantenservice.
  Verpakking
  Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen dus worden hergebruikt of terug in
  de grondstoffenkringloop worden gebracht.
  Apparaat
  Het apparaat is voorzien van ingebouwde accu‘s. Werp het apparaat aan
  het einde van de levensduur in geen geval weg met het normale huisvuil, maar vraag bij de gemeentelijke reinigingsdienst informatie over
  de milieuvriendelijke afvoer van elektronisch en elektrisch afval op inzamelplaatsen.

  64 • Page 65

  22. Europese norm EN 9241-307 klasse II
  Bij Active Matrix TFT‘s met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, die zijn samengesteld uit elk drie subpixels (rood, groen, blauw), worden in totaal ca. 6,2 miljoen
  stuurtransistors gebruikt. Door dit zeer hoge aantal transistors en het daarmee verbonden uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels.
  In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegestane
  beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en verschilden per fabrikant. MEDION houdt daarom voor alle tft-displayproducten bij garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN 9241-307, klasse
  II; aan die hieronder in het kort wordt samengevat.
  De norm EN 9241-307 definieert onder andere een algemeen geldende norm met
  betrekking tot het aantal pixelfouten. Pixelfouten worden onderverdeeld in vier
  klassen en drie soorten. Elke pixel is samengesteld uit drie subpixels met elk een primaire kleur (rood, groen, blauw).
  Opbouw van een pixel
  5 Pixels

  5 Pixels

  Regels

  Pixel
  blauw
  groen
  Subpixel

  rood

  Type pixelfouten:
  • Type 1:
  pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd.
  Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden.
  • Type 2:
  pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hiewel de pixel wordt aangestuurd.
  • Type 3:
  abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (b.v. permanent
  brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar
  niet van het type 1 of 2).
  Aanvulling: clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of meer subpixels in een blok
  van 5x5 pixels). Een cluster is een veld van 5x5 pixels (15x5 subpixels).

  65 • Page 66

  EN 9241-307, foutklasse II

  66

  Resolutie

  Type 1

  Type 2

  Type 3

  1024 x 768
  1280 x 800
  1280 x 854
  1280 x 1024
  1366 x 768
  1400 x 1050
  1600 x 900
  1920 x 1080

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  4
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  9

  Cluster
  Type 1/Type 2
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Cluster
  Type 3
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3 • Page 67

  23. Index
  A
  Aan-/uitschakelaar ....................................23
  Aanzichten ...................................................19
  Onderkant van de tabletdeel ...........21
  Open Notebook ....................................19
  Accubedrijf ..................................................25
  Accucapaciteit ............................................26
  B
  Beeldschermresolutie ..............................30
  Beter apparaatbeheer..............................48
  Bij Windows aanmelden
  Afbeeldingswachtwoord voor
  Windows instellen ...........................50
  Pincode voor Windows instellen .....49
  Wachtwoord voor Windows
  instellen ...............................................49
  Bluetooth......................................................41
  C
  Configuratiescherm ..................................56
  Conformiteitsinformatie ............................8
  Connexions audio externes ...................39
  D
  Display
  Beeldschermresolutie .........................30
  Externe monitor aansluiten ..............32
  Openen en sluiten ................................28
  Touchscreen ...........................................28
  Dolby..............................................................38
  E
  Energiebeheer ............................................27
  Ergonomie ...................................................13
  F
  FAQ .................................................................60
  G
  Gegevensinvoer .........................................33
  Geheugenkaartlezer.................................43
  Geheugenkaart verwijderen ............43
  Geluidssysteem ..........................................37
  H
  Harde schijven ............................................36
  Home Group................................................48

  Hulp en ondersteuning ...........................56
  I
  Ingebouwde accu’s ...................................17
  In Windows anmelden .............................49
  J
  Jump Lists ....................................................47
  K
  Klantenservice ............................................61
  L
  Leveringsomvang......................................18
  Lichtnet .........................................................23
  N
  Netwerkgebruik .........................................40
  Notebook beveiligen ...............................44
  Notebookmodus .......................................21
  O
  Omgevingsomstandigheden................12
  Onderhoud ..................................................63
  Ondersteuning van stuurprogramma‘s .................................................62
  Opnieuw opstarten ..................................55
  P
  Plaats van opstelling ................................12
  PowerRecover .............................................57
  S
  Software
  Kennismaken met Windows® 8 .......45
  Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden ...................................................45
  Windows activering .............................45
  Stroom besparen .......................................55
  Systeemherstel ...........................................57
  Systeemherstel starten............................58
  T
  Toetsenbord ................................................34
  Touchpad......................................................35
  Touchscreen ................................................28
  Transport ......................................................62
  U
  Upgrade/aanpassing................................63
  Opmerkingen voor de servicetechnicus ............................................64
  67 • Page 68

  USB-aansluiting..........................................44
  V
  Veiligheidsaanwijzingen ............................9
  Opmerkingen over de accu ..............17
  Vliegtuigmodus .........................................42
  Voeding .........................................................14
  W
  Werken met de apps ................................52
  Windows®8 startscherm .........................51
  Wireless LAN................................................40
  Voorwaarden..........................................41
  Wisselbestand.............................................57
  Herstellen naar HDD ............................57

  68


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq PMM P1010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq PMM P1010 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info