Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
Notebook
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebook

  Handleiding • Page 2

  Inhoudsopgave
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.

  2

  Betreffende deze handleiding .................................................................... 6
  1.1.
  In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en
  -symbolen .................................................................................................................. 6
  1.2.
  Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 7
  1.3.
  Conformiteitsinformatie ...................................................................................... 8
  Veiligheidsaanwijzingen ............................................................................. 8
  2.1.
  Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om
  apparaten te bedienen ......................................................................................... 8
  2.2.
  Veiligheid ................................................................................................................... 9
  2.3.
  Repareer het apparaat nooit zelf ...................................................................11
  2.4.
  Back-up .....................................................................................................................11
  2.5.
  Plaats van opstelling ............................................................................................11
  2.6.
  Omgevingsomstandigheden ...........................................................................12
  2.7.
  Ergonomie ...............................................................................................................13
  2.8.
  Aansluiten................................................................................................................14
  2.9.
  Kabels ........................................................................................................................15
  2.10. Opmerkingen over het touchpad ...................................................................16
  2.11. Opmerkingen voor de ingebouwde accu....................................................17
  2.12. Maatregelen ter bescherming van het display ..........................................18
  Leveringsomvang ...................................................................................... 18
  Aanzichten ................................................................................................. 19
  4.1.
  Open Notebook .....................................................................................................19
  4.2.
  Linkerkant ................................................................................................................20
  4.3.
  Rechterkant.............................................................................................................20
  4.4.
  Vooraanzicht...........................................................................................................21
  Ingebruikname .......................................................................................... 22
  Stroomvoorziening.................................................................................... 23
  6.1.
  Aan-/uitschakelaar ...............................................................................................23
  6.2.
  Gebruik op het lichtnet.......................................................................................23
  6.3.
  Accubedrijf ..............................................................................................................25
  6.4.
  Energiebeheer........................................................................................................27
  Display ........................................................................................................ 29
  7.1.
  Openen en sluiten van de display ..................................................................29
  7.2.
  Beeldschermresolutie .........................................................................................29
  7.3.
  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen....................................................30
  7.4.
  Externe monitor aansluiten ..............................................................................31
  Gegevensinvoer ......................................................................................... 33
  8.1.
  Toetsenbord............................................................................................................33
  8.2.
  Touchpad .................................................................................................................34 • Page 3

  9.
  10.

  11.
  12.

  13.

  14.
  15.
  16.

  17.

  18.

  Harde schijf ................................................................................................ 36
  9.1.
  Belangrijke mappen.............................................................................................37
  Optische station ......................................................................................... 38
  10.1. Een disk aanbrengen ...........................................................................................38
  10.2. Disks afspelen / uitlezen .....................................................................................39
  10.3. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s ....................................................40
  10.4. Informatie over de brander ...............................................................................40
  Geluidssysteem .......................................................................................... 41
  11.1. Externe audio-aansluitingen ............................................................................41
  Netwerkgebruik ......................................................................................... 42
  12.1. Wat is een netwerk? ............................................................................................42
  12.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) ..................................................................42
  12.3. Bluetooth .................................................................................................................43
  12.4. Vliegtuigmodus .....................................................................................................44
  Geheugenkaartlezer.................................................................................. 45
  13.1. Geheugenkaart plaatsen ...................................................................................45
  13.2. Geheugenkaart verwijderen.............................................................................45
  Webcam ...................................................................................................... 46
  USB-aansluiting ........................................................................................ 46
  Notebook beveiligen ................................................................................. 47
  16.1. Wachtwoord bij inschakelen ............................................................................47
  16.2. Kensington veiligheidsslot ................................................................................47
  Software ..................................................................................................... 48
  17.1. Windows® 8 leren kennen ..................................................................................48
  17.2. Windows activering .............................................................................................48
  17.3. Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden ...........................................................49
  17.4. Overzicht ..................................................................................................................51
  17.5. Gebruikersaccount koppelen met een LiveID ............................................53
  17.6. Windows®8 startscherm .....................................................................................54
  17.7. Windows® 8-bureaublad ....................................................................................54
  17.8. Gebruik van de zoekfunctie ..............................................................................57
  17.9. Windows® 8 in-/uitschakelfuncties .................................................................57
  17.10. Instellingen in het Configuratiescherm ........................................................58
  17.11. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning ...........................................................58
  Notebook herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand............ 59
  18.1. Systeemherstel met PowerRecover................................................................59
  18.2. Systeemherstel starten .......................................................................................59
  18.3. Systeemherstel met Windows herstelopties...............................................60
  18.4. Uw toestel vernieuwen .......................................................................................60
  18.5. Een fabrieksherstel uitvoeren...........................................................................61

  3 • Page 4

  19.
  20.
  21.

  22.

  23.
  24.
  25.

  4

  UEFI-firmware-instelling ........................................................................... 62
  19.1. De UEFI-firmware-instelling uitvoeren .........................................................62
  FAQ - veel gestelde vragen........................................................................ 63
  Klantenservice ........................................................................................... 64
  21.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen .............................................................64
  21.2. Oorzaak vaststellen ..............................................................................................64
  21.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?..................................................65
  21.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s ........................................................65
  21.5. Transport..................................................................................................................66
  21.6. Onderhoud..............................................................................................................67
  Upgrade/uitbreiden en reparatie ............................................................. 67
  22.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus ......................................................68
  22.2. Opmerkingen over laserstraling......................................................................68
  Recycling en afvoer ................................................................................... 69
  Europese norm EN 9241-307 klasse II ...................................................... 70
  Index ........................................................................................................... 72 • Page 5

  Persoonlijk
  Gelieve uw eigendomsbewijs te noteren:
  Aankoopdatum
  ......................................
  Plaats van aankoop
  ......................................
  Doelgroep
  Deze handleiding is vooral bedoeld voor eerste gebruikers en gevorderde gebruikers. Ongeacht het mogelijk beroepsmatig gebruik is het notebook bedoeld voor
  gebruik in een privé-woning. De vele toepassingsmogelijkheden staan ter beschikking voor het hele gezin.
  Kwaliteit
  We hebben voor de componenten de aandacht vooral gevestigd op hoge functionaliteit, eenvoudige bediening, veiligheid en betrouwbaarheid. Door een afgewogen hard- en softwareconcept kunnen we u een notebook voor de toekomst voorstellen die u veel plezier zal leveren tijdens uw werk en uw vrije tijd. We danken u
  voor uw vertrouwen in onze producten en zijn verheugd om u als nieuwe klant te
  mogen begroeten.

  ®
  , HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia
  Handelsmerk:
  Interface zijn geregistreerde handelsmerken van de firma HDMI Licensing LLC.
  MS-DOS® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft
  Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

  5 • Page 6

  1. Betreffende deze handleiding
  Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in
  gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in
  de gebruiksaanwijzing vermeld staan.
  Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding
  erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt.
  In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden.

  1.1. In deze handleiding gebruikte
  waarschuwingspictogrammen en -symbolen
  GEVAAR!
  Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/
  of ernstig onomkeerbaar letsel!
  VOORZICHTIG!
  Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of
  gering letsel!
  LET OP!
  Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade
  te voorkomen!
  OPMERKING!
  Verdere informatie over het gebruik van het apparaat

  OPMERKING!
  Houd u aan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing!

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor gevaar door elektrische
  schokken!

  6 • Page 7

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!


  Opsommingspunt/informatie over gebeurtenissen tijdens de bediening  Advies over uit te voeren handelingen

  1.2. Gebruik voor het beoogde doel
  Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het bewerken van elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industrieel/commercieel gebruik.
  Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt
  te vervallen:
  • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
  • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
  • Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan
  de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend
  gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
  • Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat. Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen waarin oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in
  omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. meel- of houtstof).
  • Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.

  7 • Page 8

  1.3. Conformiteitsinformatie
  Dit product ondersteunt de volgende functies:
  • Wireless LAN
  • Bluetooth
  Hiermee verklaaren wij dat het product aan de volgende Europese eisen voldoet:
  • R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
  • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  Als uw apparaat is uitgerust met een ingebouwde WLAN-netwerkverbinding op de
  5 GHz-frequentieband, mag het in alle landen van de EU uitsluitend binnen gebouwen worden gebruikt.*
  Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.mypeaq.com.

  2. Veiligheidsaanwijzingen
  2.1. Gevaren voor kinderen en personen met
  beperkte vermogens om apparaten te bedienen
  • Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht
  staan van of geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat
  door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn
  dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Kinderen mogen
  het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
  • Berg het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen op.

  * Om aan deze eis te voldoen, mogen op uw WLAN-toegangspunt (access point) de kanalen
  34 - 64 niet worden gebruikt..

  8 • Page 9

  WAARSCHUWING!
  Houd ook de plastic verpakkingen buiten bereik van
  kinderen. Verstikkingsgevaar!

  2.2. Veiligheid
  Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw notebook.
  • Open nooit de behuizing van het notebook, accu of netadapter!
  Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • Bij CD-ROM-/CDRW-/DVD-eenheden gaat het om installaties
  van Laserklasse 1, voorzover deze toestellen in een gesloten notebook behuizing worden gebruikt. Verwijder de afdekking van
  de eenheden niet, omdat onzichtbare laserstraling vrijkomt. Kijk
  niet in de laserstraal, ook niet met optische instrumenten.
  • Svan het notebook. Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of
  zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • De gleuven en openingen van het notebook dienen de ventilatie. Dek deze openingen niet af omdat anders een oververhitting
  kan ontstaan.
  • Het notebook is niet geschikt om in een industriële onderneming te worden gebruikt.
  • Gebruik het notebook niet bij onweer om schade door blikseminslag te voorkomen.
  • Leg geen voorwerpen op het notebook en oefen geen druk uit
  op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat het beeldscherm
  breekt.
  • Er bestaat gevaar voor verwondingen, als het TFT-beeldscherm
  breekt. Neem de gebarsten onderdelen vast met beschermingshandschoenen en stuur ze op naar uw servicecenter voor deskundige verwijdering. Was vervolgens uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën vrijkomen.
  • Het scherm niet verder dan 120 graden open klappen. Houd het
  display bij het openklappen en opstellen steeds in het midden
  9 • Page 10

  vast. Probeer het niet met geweld te openen.
  Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in
  geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht
  gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het volgende
  gebruik absoluut worden gedroogd.
  Raak het beeldscherm niet aan met uw vingers of met scherpe
  voorwerpen om beschadigingen te vermijden.
  Pak het notebook nooit bij het beeldscherm vast, omdat de
  scharnieren anders kunnen breken.
  Na verloop van tijd kan zich binnen in het notebook stof ophopen waardoor de koelvinnen verstopt raken. Hierdoor wordt het
  toerental van de ventilator verhoogd en neemt het geluidsniveau van uw notebook toe. Daarnaast kan dit leiden tot oververhitting en storingen. Laat daarom het inwendige van uw notebook regelmatig schoonmaken door de servicedienst of een
  vakman.
  Schakel het notebook onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet
  in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met
  het servicecenter wanneer
  − de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stekker beschadigd is. Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer nooit beschadigde
  kabels en stekkers.
  − de behuizing van het notebook beschadigd is of wanneer er
  vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn. U laat het
  notebook door de klantendienst controleren alvorens u hem
  weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische kortsluiting die levensgevaarlijk kan zijn!

  Als het notebook nat is geworden
  • mag u het niet inschakelen.
  • Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en schakel
  het notebook uit.
  • Schakel het pas weer in als het volledig droog is.
  10 • Page 11

  2.3. Repareer het apparaat nooit zelf
  WAARSCHUWING!
  Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of
  te repareren. Daarbij bestaat gevaar voor een elektrische schok!
  • Om risico‘s te vermijden kunt u bij storingen contact opnemen
  met het Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.

  2.4. Back-up
  LET OP!
  Maak steeds na het bijwerken van uw gegevens een backup op externe opslagmedia. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens
  verlies van gegevens en daardoor ontstane schade.

  2.5. Plaats van opstelling
  • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de
  buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit
  leiden tot storingen of tot beschadiging van het notebook.
  • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe
  invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook
  kunnen toebrengen.
  • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en
  trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen.
  • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet gedurende
  langere tijd op uw schoot of een ander lichaamsdeel omdat
  door de warmte-afvoer aan de onderzijde onaangename hitte kan ontstaan.
  • Dit toestel is niet geschikt als monitor in een kantooromgeving.

  11 • Page 12

  2.6. Omgevingsomstandigheden
  • Het notebook kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid
  van 20 % - 80 % (niet condenserend).
  • In uitgeschakelde toestand kan het notebook worden opgeslagen bij een temperatuur van 0 °C tot 60 °C.
  • Neem tijdens onweer de netstekker uit het stopcontact. Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te
  maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook
  te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of
  blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  • Wacht na het transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote schommelingen in temperatuur
  of luchtvochtigheid kan er door condensatie vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
  • Bewaar de originele verpakking voor het geval u het notebook moet verzenden.

  12 • Page 13

  2.7. Ergonomie
  LET OP!
  Voorkom verblinding, weerspiegeling en te sterke contrasten tussen
  licht en donker om uw ogen te sparen.

  Het notebook mag niet worden opgesteld in de directe omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag zeer fel
  wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de aanpassing
  van de ogen aan het donkere display. Het notebook moet altijd
  worden opgesteld in een kijkrichting, parallel aan het venster.
  Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat reflecties van het heldere venster in het display dan onvermijdelijk
  zijn. Ook opstelling met de kijkrichting naar het venster toe is
  niet goed omdat het contrast tussen het donkere beeldscherm
  en het felle daglicht kan leiden tot aanpassingsproblemen van
  de ogen en andere klachten.
  Ook bij gebruik van kunstlicht moet een parallelle opstelling
  worden aangehouden.
  Dat wil zeggen, bij werken in een ruimte met kunstlicht gelden
  in principe dezelfde criteria en overwegingen. Wanneer het vanwege de indeling van de ruimte niet mogelijk is om het beeldscherm op te stellen zoals beschreven, is het misschien mogelijk
  om door draaien en kantelen van het notebook/beeldscherm,
  verblinding, reflecties, sterke contrasten en dergelijke te vermijden. Met behulp van jaloezieën of verticale lamellen bij de ramen, door verplaatsbare wanden of door veranderen van de
  verlichting is het in veel gevallen mogelijk om de werksituatie te
  verbeteren.

  13 • Page 14

  2.8. Aansluiten
  Neem de onderstaande instructies in acht om uw notebook veilig aan te sluiten:
  2.8.1. Voeding

  GEVAAR!
  Open de behuizing van de voedingsadapter niet. Bij
  geopende behuizing is er kans op levensgevaarlike elektrische schokken. De voedingsadapter bevat
  geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
  • Het stopcontact moet zich in de buurt van het notebook bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
  • Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de
  stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
  • Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde stopcontacten met AC 100240V~, 50 - 60 Hz. Als u niet zeker bent van de
  stroomvoorziening op de plaats van installatie, raadpleegt u
  het energiebedrijf.
  • Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
  • Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  LET OP!
  Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend de
  meegeleverde netadapter.

  14 • Page 15

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een oor- of
  hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan
  gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het geluidsvolume in op de laagste stand voordat u iets gaat afspelen. Start de weergave en verhoog het volume tot het
  niveau dat u aangenaam vindt. Door het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan het
  volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan door het veranderen van de stuurprogramma‘s, de software, de equalizer, het besturingssysteem etc. het volume worden
  verhoogd waardoor eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar.

  2.9. Kabels
  • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
  • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die
  beschadigd raken.
  • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor alleen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om schade aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen.
  Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten wanneer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het geval bij
  apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk geval de instructies in de bijbehorende handleiding.

  15 • Page 16

  • Houd minimaal een meter afstand aan van bronnen van hoge
  frequentie en/of magnetische interferentie (TV, luidsprekers,
  mobiele telefoon, DECT-telefoons etc.) om storingen en gegevensverlies te voorkomen.
  • Let erop dat u voor verbindingen tussen dit notebook en externe interfaces uitsluitend gebruik mag maken van afgeschermde kabels met een lengte van maximaal 3 meter. Voor
  het aansluiten van printers moet u gebruik maken van dubbel
  afgeschermde kabels.
  • Vervang de meegeleverde kabels niet door andere kabels.
  Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde kabels omdat
  deze in onze laboratoria uitgebreid zijn getest.
  • Maak voor het aansluiten van uw randapparatuur ook uitsluitend gebruik van de kabels die met de apparatuur worden
  meegeleverd.
  • Zorg dat alle verbindingskabels zijn aangesloten op de bijbehorende randapparatuur om interferentie te voorkomen. Verwijder kabels die niet in gebruik zijn.
  • Op het notebook mag alleen apparatuur worden aangesloten, die voldoet aan de norm EN 60950 „Veiligheid van informatietechnologie“ of de standaard EN60065 „Veiligheidseisen
  - audio-, video -en soortgelijke elektronische apparatuur“.

  2.10. Opmerkingen over het touchpad
  • Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere vinger en reageert op de energie die via de huid wordt afgegeven. Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik
  van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad
  hierdoor beschadigd kan worden.
  • Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid. Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpad met een
  zachte, droge en pluisvrije doek.

  16 • Page 17

  2.11. Opmerkingen voor de ingebouwde accu
  WAARSCHUWING!
  • Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat
  gevaar voor explosie.
  • Verwarm de accu niet boven de bij de omgevingstemperaturen genoemde maximumtemperatuur.
  • De accu mag nooit worden geopend.
  • Gooi de accu niet in open vuur.
  • Sluit de accu niet kort.
  • De accu mag uitsluitend worden vervangen door
  hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangegeven door de fabrikant.
  • Voer een verbruikte accu af volgens de voorschriften van de fabrikant.
  Neem ook de volgende instructies in acht voor een maximale levensduur, optimale prestaties en een veilige bediening:
  • Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de originele, meegeleverde netadapter. Zorg ervoor (door de indicatie
  of het waarschuwingssignaal van het notebook) dat de accu
  vóór het opladen volledig ontladen is.
  • Laad de accu altijd op tot het laadlampje uitgaat. Neem ook
  de opmerkingen onder “De accu opladen” in acht om de laadtoestand van de accu te beoordelen.
  • De accu is vast ingebouwd en kan niet zonder meer door de
  gebruiker worden vervangen.

  17 • Page 18

  2.12. Maatregelen ter bescherming van het display
  • Het display is het meest gevoelige onderdeel van het notebook omdat het bestaat uit dun glas. Het kan daarom bij te
  sterke belasting beschadigd raken. Zorg dat de afdekking van
  het notebook niet wordt bekrast omdat eventuele krassen
  niet kunnen worden verwijderd.
  • Vermijd contact tussen het display en harde voorwerpen (zoals knopen, polshorloges, enz.).
  • Leg geen voorwerpen op het display.
  • Laat geen voorwerpen op het display vallen.
  • Giet geen vloeistoffen in het display omdat het daardoor beschadigd kan raken.
  • Bekras het display niet met de nagels van uw vingers of met
  harde voorwerpen.
  • Reinig het display niet met chemische reinigingsmiddelen.
  • Reinig het display met een zachte, droge en pluisvrije doek.
  LET OP!
  De oppervlakken zijn voorzien van beschermfolie om het apparaat te
  beschermen tegen krassen tijdens de productie en het transport.
  Verwijder alle folie nadat u het apparaat correct geplaatst hebt en voordat u het in gebruik neemt.

  3. Leveringsomvang
  Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na
  aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet compleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u
  verworven heeft, heeft u gekregen:
  • notebook
  • Stekker met aansluitingskabel
  • OEM versie van het besturingssysteem
  • Documentatie

  GEVAAR!
  Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de folies,
  buiten het bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik
  bestaat er verstikkingsgevaar.
  18 • Page 19

  4. Aanzichten
  4.1. Open Notebook
  1
  2
  3

  4

  5

  6

  7

  (vergelijkbare afbeelding)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)

  Webcam
  led Webcam
  Microfoon
  Beeldscherm
  Aan- / Uitschakelaar
  Toetsenbord
  Touchpad

  19 • Page 20

  4.2. Linkerkant

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  (vergelijkbare afbeelding)
  8)
  9)
  10)
  11)
  12)
  13)
  14)

  Aansluiting Kensington-slot ®
  Ventilatieopeningen
  Ext. monitor VGA poort
  LAN poort (RJ-45)
  HDMI poort
  USB 3.0 poort
  Audio-uitgang

  4.3. Rechterkant

  15

  16

  17 18

  19
  (vergelijkbare afbeelding)

  15)
  16)
  17)
  18)
  19)

  20

  USB 2.0 poort
  Optische drive
  Ejecttoets optische drive
  Nood eject
  Netadapter-aansluiting • Page 21

  4.4. Vooraanzicht

  20 21 22
  (vergelijkbare afbeelding)
  20)
  21)
  22)

  LED Accu oplaad
  Harde schijf indicator
  Multimedia KartenleserMultimedia kaartlezer

  21 • Page 22

  5. Ingebruikname
  Om uw notebook met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en een lange levensduur ervan te garanderen moet u het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften aan het
  begin van dit handboek hebben gelezen. Het notebook is van tevoren reeds volledig geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma´s meer hoeft te installeren en u
  meteen kunt starten.
   Sluit de meegeleverde netadapter op het notebook aan. Verbind vervolgens de
  netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact. Zet de schakelaar
  op de netadapter (optioneel) op stand I om het notebook van stroom te voorzien en de accu op te laden. (Zet deze schakelaar op stand 0 om de stroomtoevoer te onderbreken.).
   Open de display met de duim en dan kan u de display met duim en wijsvinger
  in de gewenste stand naar boven klappen. Het beeldscherm moet niet volledig,
  nl. 120°, worden opengeklapt. Houd de display bij het openklappen en opstellen
  steeds in het midden vast. Probeer het display niet met geweld te openen.

  OPMERKING!
  Verzeker u ervan dat bij het eerste gebruik van uw notebook de accu is
  ingelegd en de netvoeding is aangesloten. Dit is nodig, zodat Windows®
  8 de performance index correct kan berekenen.
   Schakel het notebook in door middel van de in-/uitschakelaar. Het notebook
  start op en doorloopt nu verschillende fases.

  OPMERKING!
  Er mag zich geen systeemschijf in de optische drive bevinden aangezien
  anders het besturingssysteem niet van de harde schijf geladen wordt.
  Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste
  keer duurt het opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het besturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een welkomstscherm word getoond.

  OPMERKING!
  De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen. Tijdens de eerste installatie het notebook niet loskoppelen van het lichtnet en niet uitschakelen. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie. Schakel
  het notebook pas uit wanneer de installatie met succes is afgerond en
  het Windows-bureaublad wordt weergegeven.

  22 • Page 23

  6. Stroomvoorziening
  6.1. Aan-/uitschakelaar
   Klap het notebook open en houd de aan/uit-schakelaar even ingedrukt om het
  notebook in of uit te schakelen.
  Onafhankelijk van het besturingssysteem wordt het notebook uitgeschakeld, wanneer de schakelaar langer dan 4 seconden ononderbroken wordt vastgehouden.

  LET OP!
  Schakel uw notebook niet uit, terwijl de harde schijf of het
  optische station actief zijn en de toegangslampjes branden. Anders kunnen er gegevens verloren gaan. Om de
  harde schijf te beschermen moet u na het uitschakelen
  van het notebook steeds minstens 5 seconden wachten
  voor dat U deze opnieuw aanschakelt.

  6.2. Gebruik op het lichtnet
  Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf automatisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende voedingsspanningen worden ondersteund: AC 100 - 240V~/ 50-60 Hz. Neem de veiligheidsinstructies met betrekking tot de voeding in acht.
  De adapter wordt met behulp van een kabel op het lichtnet aangesloten. De gelijkspanningskabel van de voedingsadapter wordt aangesloten aan het notebook.
  De adapter is voorzien van een aan/uit-schakelaar (optioneel). Wanneer de schakelaar op UIT(0) staat, wordt geen stroom verbruikt en wordt het apparaat niet gevoed.
  De adapter levert stroom aan het notebook wanneer de schakelaar op AAN (I) staat.
  Daarnaast wordt in deze stand de accu opgeladen. De accu wordt ook opgeladen
  wanneer de netvoeding tijdens het werken is aangesloten. De voedingsadapter verbruikt ook stroom wanneer het notebook niet op de adapter is aangesloten. Trek
  daarom altijd de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het
  notebook niet is aangesloten of zet de schakelaar op UIT (0).

  LET OP!
  Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde
  lichtnetadapter.

  23 • Page 24

  6.2.1. Notebook starten
   Klap het display open zoals hierboven beschreven en druk op de aan/uit-schakelaar.
   Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. De uit te voeren stappen worden in
  verschillende dialoogvensters uitgelegd.
   De welkomstprocedure begeleidt u door de verschillende schermen en dialoogvensters.
   Kies de gewenste taal en vervolgens de bijbehorende regionale (land)instellingen.
  Licentieovereenkomst
  Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke juridische informatie over het gebruik van de software. Om de volledige tekst te zien moet u de
  schuifbalk met de muiscursor naar beneden trekken tot u aan het einde van het document bent gekomen. U stemt in met de overeenkomst door de optie accepteren aan te klikken. Alleen dan heeft u het recht om dit product volgens de geldende
  voorwaarden te gebruiken.
  Wanneer u beschikt over een correct geconfigureerde internetverbinding, kunt u na
  invoer van de gewenste naam voor uw notebook, via de pagina „Draadloos“ uw notebook direct verbinden met internet.
  Wanneer u deze mogelijkheid overslaat, heeft u de mogelijkheid om de internetverbinding later via de Windows® 8 interface te configureren.
  Wanneer u al een internetverbinding heeft gemaakt, kunt u zich nu met het Microsoft account op uw notebook aanmelden.
  De Microsoft Store geeft u de mogelijkheid om b.v. nieuwe apps te kopen of bestaande apps bij te werken.
  Wanneer u zich met een lokaal account heeft aangemeld, kunt u de aanmelding
  met een Microsoft account op elk gewenst moment later uitvoeren.
  De volgende geanimeerde vensters geven alleen informatie over de bediening van
  uw nieuwe Windows® 8 besturingssysteem.
  Tijdens de animaties kan er niets worden ingevoerd.
  Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows® 8 interface.

  OPMERKING!
  Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen na de eerste installatie gegevens moet bijwerken en configureren (b.v. door nieuwe
  updates) waardoor vertragingen bij het uitschakelen en inschakelen
  van het notebook kunnen ontstaan. Schakel het notebook daarom niet
  voortijdig uit. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie.

  24 • Page 25

  6.3. Accubedrijf
  OPMERKING!
  Laad en ontlaad een nieuwe accu twee tot drie maal achter elkaar volledig zodat de accu de volledige capaciteit kan bereiken!
  Accu‘s slaan de elektrische energie in de cellen op en geven deze energie bij belasting weer af.
  De levensduur en capaciteit van uw accu wordt bepaald door een zorgvuldig gebruik.
  De accu moet altijd volledig worden ontladen en weer volledig worden opgeladen
  om de levensduur en de capaciteit te optimaliseren.
  Neem ook de veiligheidsinstructies op „5. Veiligheidsinstructies“.

  LET OP!
  Verwijder de accu niet terwijl het notebook in gebruik is
  omdat u dan gegevens kunt verliezen. Let er bij opslag van
  de accu en gebruik van het notebook op dat de contacten van de accu en het notebook niet beschadigd kunnen
  worden. Beschadigde contacten kunnen leiden tot storingen.
  6.3.1. Accu opladen
  De accu wordt opgeladen met behulp van de voedingsadapter. Wanneer de voedingsadapter is aangesloten en ingeschakeld, wordt de accu automatisch opgeladen, ook wanneer het notebook is uitgeschakeld. Volledig opladen duurt bij uitgeschakeld notebook enkele uren. Wanneer het notebook ingeschakeld is, duurt het
  opladen aanzienlijk langer.

  OPMERKING!
  Het opladen wordt onderbroken wanneer de temperatuur of de spanning van de accu te hoog worden.

  6.3.2. Accu ontladen
  Gebruik het notebook met de accu tot het notebook omwille van de lage accuspanning vanzelf wordt uitgeschakeld.

  OPMERKING!
  Denk eraan dat u uw geopende bestanden tijdig opslaat om verlies van
  gegevens te voorkomen.

  25 • Page 26

  6.3.3. Accucapaciteit
  De bedrijfsduur van een volledig opgeladen accu hangt af van de instellingen van
  het energiebeheer. Deze kunt u in het Configuratiescherm onder Systeem en beveiliging, Energiebeheer aan uw persoonlijke voorkeuren en behoeften aanpassen. Daarnaast heeft uw notebook meer vermogen nodig bij het uitvoeren van bepaalde toepassingen zoals het afspelen of branden van een dvd.

  6.3.4. Acculading controleren
  Om de huidige laadtoestand van de accu te controleren plaatst u de cursor op het
  Power-symbool in de taakbalk.
  Bij gebruik op accu wordt op deze plaats een batterijsymbool weergegeven.
  Verdere informatie krijgt u te zien wanneer u dubbelklikt op het symbool.

  OPMERKING!
  Wanneer u de waarschuwingen bij lage accucapaciteit negeert, wordt
  uw notebook automatisch uitgeschakeld.

  26 • Page 27

  6.4. Energiebeheer
  Uw notebook is voorzien van automatische en instelbare voorzieningen voor energiebesparing en - beheer voor een maximale gebruikstijd van de accu en beperking
  van de totale gebruikskosten.

  6.4.1. Instellingen voor energiebeheer
  Volg de onderstaande instructies om de instellingen voor het energiebeheer aan te
  passen:
   Sleep de muiscursor naar de linkerhoek van het scherm. Het pictogram Start
  wordt nu weergegeven.
   Klik vervolgens op Energiebeheer.
   Selecteer een schema voor energiebeheer dat aan uw persoonlijke behoeften
  voldoet.
   Het pictogram Energie geeft als volgt verschillende en aan elkaar gerelateerde
  opties weer.

  6.4.2. Energie besparen (Slaapstand)
  Bij deze instelling blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw notebook bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld om
  het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. het notebook
  dichtklapt wordt het in de spaarstand gezet en bij het openklappen automatisch
  weer opgestart!
   U kunt uw computer vanuit de stand voor energiebesparing starten door op de
  aan-/uit schakelaar te drukken.

  OPMERKING!
  De instellingen voor energiebesparing kunnen op elk moment in het
  energiebeheer worden gewijzigd.

  27 • Page 28

  6.4.3. Tips voor energiebesparing


  Gebruik de toets Fn + F2 voor de slaapstand om de energiezuinige stand in te
  schakelen.
  • Schakel de instellingen in Energiebeheer in om het energiebeheer van de computer te optimaliseren.
  • Haal altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu of
  schakel de wandschakelaar van het stopcontact uit als de computer gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt om het energieverbruik tot nul terug te
  brengen.
  De functie voor energiebeheer stelt de computer in staat om een spaar- of „slaapstand“ te activeren na een periode van inactiviteit van de gebruiker.
  Om gebruik te maken van deze potentiële energiebesparingen, is de functie voor
  energiebeheer vooraf ingesteld op het volgende gedrag als het systeem werkt op
  netvoeding:  Het scherm wordt na 10 minuten uitgeschakeld
  De energiebesparende modus wordt na 30 minuten geactiveerds

  Bij accubedrijf:
  • Het scherm wordt na 5 minuten uitgeschakeld
  • De energiebesparende modus wordt na 15 minuten geactiveerds
  De computer verlaat de energiebesparende modus wanneer op de aan-/uit schakelaar of knop voor de energiebesparende modus wordt gedrukt.

  28 • Page 29

  7. Display
  7.1. Openen en sluiten van de display
  Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat
  geen extra vergrendeling nodig is.
   Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste
  positie open.

  LET OP!
  Sla het display niet verder open dan 120°. Houd het display tijdens openen, positioneren en sluiten altijd in het
  midden vast. Anders kan het display beschadigd worden.
  Probeer nooit om het display met geweld te openen.
  In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het sluiten en openen van het display.

  7.2. Beeldschermresolutie
  Wanneer u in het Windows hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving en
  persoonlijke instellingen omschakelt naar een afwijkende instelling, is het mogelijk dat het scherm niet op het volledige beeldschermoppervlak wordt weergegeven. Door de vergroting worden in het bijzonder letters vervormd weergegeven.
  Het is echter mogelijk om met een hogere resolutie te werken wanneer u een extern beeldscherm met hogere resolutie aansluit. Met het Windows hulpprogramma
  Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen kan de weergave
  aan de ondersteunde modi worden aangepast.

  29 • Page 30

  7.3. Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen
  Dit programma biedt u de mogelijkheid om de weergave aan uw beeldscherm aan
  te passen. Hierbij horen onder andere het achtergrondbeeld, de screensaver en geavanceerde instellingen voor uw beeldscherm en uw grafische kaart. Het programma wordt als volgt gestart:
  • Klik met de rechter muisknop van de muis op het bureaublad (desktop) en klik
  in het menu vervolgens met de linkerknop op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
  of
  • Via Instellingen, Persoonlijke instellingen, Beeldscherm door een dubbelklik
  met de linkerknop.
  Instel Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  lingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Selecteer in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Resolutie aanpassen
  − Helderheid aanpassen
  − Kleuren kalibreren
  − Beeldscherminstellingen wijzigen
  − Op een tweede scherm projecteren
  − ClearType-tekst aanpassen

  30 • Page 31

  7.4. Externe monitor aansluiten
  Het notebook is voorzien van een VGA-aansluiting en een HDMI-aansluiting voor
  een externe monitor.
   Sluit uw notebook op de juiste manier af.
   Sluit de signaalkabel van de externe monitor aan op de VGA-aansluiting van uw
  notebook. Eventueel kunt u ook de digitale HDMI-aansluiting (High Definiton
  Multimedia Interface) gebruiken voor het verzenden van het beeld- en geluidssignaal.
   Sluit de externe monitor aan op het lichtnet een schakel de monitor in.
   Schakel nu uw notebook in.
  Nadat het besturingssysteem is opgestart, wordt de externe monitor herkend. Er
  zijn nu meerdere mogelijkheden beschikbaar. Deze kunt u als volgt oproepen:
   Open de Desktop App.
  Instel Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  lingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Kies in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm en vervolgens Op een
  tweede scherm plaatsen.
   Druk gelijktijdig op de toetsen
  + P om dit menu sneller te openen.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Alleen computerscherm
  − Dupliceren
  − Uitbreiden
  − Alleen tweede scherm

  31 • Page 32

  7.4.1. Alleen tweede scherm
  Het bureaublad wordt alleen weergegeven op de tweede (externe) monitor.

  7.4.2. Dupliceren
  Deze modus dupliceert het scherm van het notebook op de externe monitor.

  OPMERKING!
  Bij deze modus moeten beide beeldschermen op dezelfde resolutie
  worden gezet.

  7.4.3. Uitbreiden
  In deze modus wordt op het tweede (externe) beeldscherm een leeg bureaublad
  weergegeven. Vensters kunnen vanaf het eerste beeldscherm naar het tweede worden verschoven.
  De resolutie en de kleurweergave van de verschillende monitors kunnen via Instellingen, Persoonlijke instellingen, beeldscherm apart worden ingesteld.

  7.4.4. Alleen computerscherm
  Het bureaublad wordt alleen weergegeven op de hoofdmonitor 1.

  32 • Page 33

  8. Gegevensinvoer
  8.1. Toetsenbord
  Door aan een aantal toetsen een dubbele functie toe te kennen, beschikt u over dezelfde functionaliteit als op een standaard Windows-toetsenbord. Sommige functies
  worden ingevoerd met behulp van de voor notebooks typische Fn-toets.

  8.1.1. Toetsencombinaties, specifiek voor het notebook
  Beschrijving
  Fn + F2

  Sleep
  Deze toets kan via de weergave-eigenschappen in energiebeheer aan uw voorkeuren worden aangepast.

  Fn + F3

  Donker
  Vermindert de schermhelderheid.

  Fn + F4

  Helder
  Verhoogt de schermhelderheid.

  Fn + F5

  Beeldschermweergave
  Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor
  en gelijktijdige weergave.

  Fn + F6

  Mute
  Schakelt de luidsprekers in/uit.

  Fn + F7

  Zachter
  Vermindert het volume van de geluidsweergave.

  Fn + F8

  Harder
  Verhoogt het volume van de geluidsweergave.

  Fn + F9

  Touchpad
  Schakelt het touchpad in/uit.

  Fn + F10

  Vliegtuigmodus
  Met deze toetsencombinatie activeert, resp. deactiveert u de
  vliegteuigmodus.

  33 • Page 34

  8.2. Touchpad
  In de normale modus volgt de muiscursor de beweging van uw vinger op het touchpad in dezelfde richting.

  LET OP!
  Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik
  van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad hierdoor beschadigd kan worden.
  Onderaan het touchpad bevinden zich een linker- en een rechterknop de op dezelfde manier kunnen worden gebruikt als bij een gewone muis.
  U kunt echter ook direct op het touchpad een klik of dubbelklik geven door snel
  met de vinger op het touchpad te tikken.
  In het configuratiescherm van Windows®8 vindt u onder de Muis instellingen een
  groot aantal handige opties om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.

  8.2.1. Touchpad met twee vingers bedienen
  Het touchpad ondersteunt de bediening met twee vingers waarmee bij sommige
  toepassingen bepaalde opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
  De volgende opdrachten kunnen op deze manier met het touchpad worden uitgevoerd:
  Afbeelding

  34

  Opdracht

  Functie

  Twee vingers naar elkaar
  toe of van elkaar af bewegen

  inzoomen / uitzoomen op een
  object

  Een vinger in het midden plaatsen en met een
  tweede vinger een cirkel
  trekken

  Object tegen de richting van de
  klok draaien

  Met twee vingers gelijktijdig van links naar
  rechts of van rechts naar
  links vegen

  Vooruit / achteruit bladeren

  Met twee vingers gelijktijdig naar boven of beneden vegen

  Scroll-functie. Wordt in de meeste toepassingen gebruikt om het
  beeldscherm te verschuiven zonder de cursor te moeten bewegen. • Page 35

  Afbeelding

  Opdracht

  Functie

  Van boven naar beneden over het touchpad
  vegen

  Opent op het startscherm het
  contextmenu en Internet Explorer
  de tabs boven en beneden

  Vanaf rechts in het touchpad vegen

  Opent de menubalk

  Vanaf links in het touchpad vegen

  Bladeren door alle geopende vensters

  35 • Page 36

  9. Harde schijf
  De harde schijf is het belangrijkste opslagmedium waarbij een hoge opslagcapaciteit wordt gecombineerd met een snelle gegevenstoegang. Met uw notebook
  wordt een OEM-versie* van het besturingssysteem Microsoft Windows®8 meegeleverd waarmee alle mogelijkheden van het notebook volledig worden ondersteund.
  De harde schijf van uw notebook is al zo geconfigureerd dat u er in de regel optimaal mee kunt werken zonder zelf de instellingen aan te passen. Het besturingssysteem Windows®8 heeft een deel van de opslagcapaciteit nodig voor het beheer
  van de harde schijf. Daarom is niet de volledige capaciteit van de harde schijf beschikbaar. Dit verklaart de mogelijke verschillen tussen de weergave in de BIOS en
  de meldingen van het besturingssysteem. De harde schijf bevat ook het besturingssysteem voor het notebook, andere toepassingen en back-upbestanden zodat een
  deel van de opslagcapaciteit al in gebruik is.
  Op de eerste partitie (C:\) zijn het besturingssysteem, de toepassingen en de mappen „Mijn documenten“ voor de verschillende gebruikers ondergebracht.
  De tweede partitie (D:\) dient voor back-up en bevat daarnaast de stuurprogramma‘s (D:\Drivers) en hulp- en onderhoudsprogramma‘s (D:\Tools) voor uw notebook.

  LET OP!
  In een andere, niet-overschrijfbare partitie zijn de opstartbestanden voor systeemherstel, en de installatiebestanden van Windows®8 ondergebracht. Deze partitie mag
  niet worden verwijderd.

  **

  Original Equipment Manufacturer / door de fabrikant aangeschafte versie van de software die meestal
  wordt verkocht in combinatie met apparatuur.

  36 • Page 37

  9.1. Belangrijke mappen
  Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste mappen en de inhoud.

  LET OP!
  Wis of verander deze mappen en bestanden in deze mappen niet omdat er anders gegevens verloren kunnen gaan
  of de werking van het systeem in gevaar komt.
  C:\
  In de hoofdmap van C:\ bevinden zich de bestanden die zijn vereist voor de start
  van Windows®. Het systeem is zo ingesteld dat deze bestanden niet zichtbaar zijn.
  C:\Programma‘s
  Zoals de naam al doet vermoeden, worden hier programma‘s en de bijbehorende
  bestanden geïnstalleerd
  C:\Windows
  De hoofdmap van Windows®. Hier worden de gegevens van het besturingssysteem
  opgeslagen.
  D:\Drivers
  In deze map staan de vereiste stuurprogramma‘s voor uw notebook (voorgeïnstalleerd).
  D:\Tools
  Hier vindt u de hulp- en onderhoudsprogramma‘s voor uw notebook.

  37 • Page 38

  10. Optische station
  10.1. Een disk aanbrengen
  In tegenstelling tot de stations in gewone desktop pc‘s, wordt er bij een notebook
  gebruik gemaakt van een houder om de disks te vergrendelen.
  Bij het inleggen van de disk moet u er op letten dat deze exact op de houder wordt
  gedrukt en daar wordt geborgd.

  OPMERKING!
  Plak geen beschermfolies of andere stickers op de disks. Maak geen
  gebruik van vervormde of beschadigde disks om schade aan uw station
  te voorkomen.

  LET OP!
  Gebruik geen bekraste, gebroken of vervuilde disks of
  disks van slechte kwaliteit. Door de hoge snelheden in het
  station kunnen deze breken en het systeem beschadigen.
  Daarnaast kunnen er gegevens verloren gaan. Controleer
  de disks nauwkeurig voordat u ze in het station plaatst.
  Wanneer beschadigingen of vuil te zien zijn mogen deze
  disks niet worden gebruikt. Schade die het gevolg is van
  gebruik van defecte media is uitgesloten van garantie en
  kan eventueel alleen tegen betaling worden hersteld.
  Wanneer de disk niet correct op de houder wordt geplaatst,
  kan deze bij het sluiten van de lade beschadigd raken.

  38 • Page 39


  Druk op de uitwerptoets op het optische station om de lade te openen.
  Trek de lade voorzichtig volledig naar buiten.
  Haal de disk uit de hoes, indien mogelijk zonder de onbedrukte kant aan te raken.
  Plaats de disk met de bedrukte kant naar boven in de lade en druk de disk
  voorzichtig vast. De disk ligt nu vlak op de lade en klikt hoorbaar op de houder
  vast.
   Controleer of de disk vrij kan draaien en schuif vervolgens de lade voorzichtig weer
  terug in het optische station tot de lade vast klikt. Bij de configuratie in de fabriek heeft
  het optische station de letter„E“ toegewezen gekregen. Met de Windows Explorer
  (Computer) heeft u eenvoudig toegang tot de gegevens op de disk. Start de Windows
  Explorer via de snelkoppeling op de taakbalk of door gelijktijdig de Windowstoets en de
  toets„E“ in te drukken. Bij het openen van dvd-video‘s (resp. audio- en videobestanden
  op gewone data-cd‘s) wordt automatisch de voorgeïnstalleerde mediaspeler gestart.
   Druk op de uitwerptoets wanneer u de disk weer wilt verwijderen.

  LET OP!
  Probeer niet om de disk uit het optische station te nemen
  zolang het notebook nog toegang heeft.
  10.1.1. Verwijderen van een geblokkeerde disk
  Wanneer de lade niet meer automatisch wordt geopend, kan de lade met de hand
  worden geopend wanneer uw notebook is voorzien van een noodopening.
   Sluit Windows af en schakel het notebook uit.
   Voer een lang, puntig voorwerp (b.v. een open gebogen paperclip) zo ver in de
  opening tot u een weerstand voelt.
   Met een lichte druk kan nu de lade worden geopend.
   Verwijder de disk en start het notebook weer op.

  10.2. Disks afspelen / uitlezen
  Het optische station kan audio-cd‘s, dvd-films of cd‘s/dvd‘s met bestanden te lezen.
  Nadat een disk is geladen, wordt er een keuzevenster geopend met verschillende
  weergavemogelijkheden. In de regel zijn er verschillende programma‘s beschikbaar.
  Wanneer het selectievenster niet wordt geopend heeft u altijd de mogelijkheid om
  het optische station via Windows Explorer te benaderen.

  39 • Page 40

  10.3. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s
  De weergave van dvd-films omvat decodering van mpeg2-Video, digitale ac3audiobestanden en decoderen van beveiligde CSS inhoud. CSS (soms ook Copy
  Guard genoemd) is de naam van een beveiligingsprogramma dat de filmindustrie
  gebruikt als maatregel tegen illegale kopieën.
  Onder de vele regels voor CSS-licentienemers bevinden zich regels voor de
  beperking van de weergave bij landspecifieke inhoud.
  Om het afspelen van geografisch beperkt vrijgegeven films te vereenvoudigen,
  worden dvd‘s voor bepaalde regio‘s vrijgegeven. In de wetgeving op het gebied van
  auteursrecht is opgenomen dat elke dvd-film tot een bepaalde regio wordt beperkt
  (meestal is dit de regio waarin de dvd wordt verkocht).
  Weliswaar kunnen dvd-films in meerdere regio‘s worden aangebonden maar in de
  CSS regels is opgenomen dat elk systeem dat de inhoud kan decoderen maar in één
  regio gebruikt mag worden.

  OPMERKING!
  De regio-instelling kan via de afspeelsoftware tot vijfmaal worden gewijzigd.
  Daarna blijft de laatste wijziging permanent. Wanneer u de regio-instelling
  dan opnieuw wilt veranderen, is dit alleen in de fabriek mogelijk. De kosten
  voor het verzenden en instellen komen voor rekening van de gebruiker.

  10.4. Informatie over de brander
  Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op notebooks die zijn uitgerust met een cdrw, een combidrive (combinatie van een cd-/dvd-lezer) of een dvd-rw-drive. Ten
  eerste vindt u hieronder informatie over de blanco disks.
  Normale cd‘s worden geperst met behulp van een glazen matrijs en vervolgens
  verzegeld. Bij blanco disks wordt de digitale informatie met behulp van een laser
  in de brander op de disk gebrand. Daarom zijn beschrijfbare disks gevoeliger dan
  gewonde disks.
  Voorkom dus, in het bijzonder bij onbeschreven blanco disks, absoluut:
  • directe blootstelling aan zonlicht (UVA/UVB)
  • krassen en beschadigingen
  • extreme temperaturen

  40 • Page 41

  11. Geluidssysteem
  Uw notebook is uitgerust met een High Definition audiosysteem met 2 luidsprekers
  (Dolby®*). Via het menu Dolby in de luidsprekereigenschappen kunnen
  persoonlijke voorkeuren worden ingesteld. Op deze manier wordt optimale
  ondersteuning voor alle gangbare programma‘s en games gewaarborgd.

  11.1. Externe audio-aansluitingen
  Uw notebook is voorzien van ingebouwde stereoluidsprekers zodat u altijd geluid
  kunt weergeven zonder aanvullende apparatuur. Het gebruik van de externe
  aansluitingen geeft u de mogelijkheid om uw notebook aan te sluiten op externe
  apparatuur. Met behulp van de toetscombinaties Fn +F7 en Fn+F8 kunt u het
  geluidsvolume regelen.

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een oorof hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk
  en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het
  geluidsvolume in op de laagste stand voordat u
  iets gaat afspelen. Start de weergave en verhoog
  het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.
  Door het veranderen van de basisinstellingen van de
  equalizer kan het volume worden verhoogd en kan
  blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan
  door het veranderen van de stuurprogramma‘s, de
  software, de equalizer, het besturingssysteem etc.
  het volume worden verhoogd waardoor eveneens
  blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog
  geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear
  hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot
  gehoorschade bij de luisteraar.
  Audio-uitgang

  Voor de geluidsweergave via externe
  stereoapparaten zoals luidsprekers (actief ) of
  koptelefoon.

  *Dolby is een gedeponeerd handelsmerk van Dolby Laboratories.
  41 • Page 42

  12. Netwerkgebruik
  12.1. Wat is een netwerk?
  Men spreekt van een netwerk wanneer meerdere computers direct met elkaar zijn
  verbonden. Op deze manier kunnen de gebruikers informatie en gegevens onder
  elkaar uitwisselen en randapparatuur (b.v. printers en opslagmedia) delen.
  Enkele praktische voorbeelden:
  • Binnen een kantoor worden berichten via e-mail uitgewisseld en worden
  afspraken centraal beheerd.
  • De gebruikers maken samen gebruik van een printer op het netwerk en slaan
  hun gegevens op een centrale computer (server) op.
  • Twee of meer computers worden met elkaar verbonden om netwerkgames te
  spelen of gegevens uit te wisselen.

  12.1.1. Netwerkaansluiting (RJ45)
  Sluit het ene uiteinde van de kabel met een RJ45-aansluiting (Westernstekker) aan
  op de netwerkaansluiting van uw notebook en het andere uiteinde op een andere
  computer of een hub. Verdere informatie over netwerken vindt u de Windows®-help.

  12.2. Wireless LAN (draadloos netwerk)
  Met behulp hiervan is het mogelijk om een draadloze netwerkverbinding op te
  bouwen. Lees de vereiste voorwaarden hiervoor na.
  De Wireless LAN-functie wordt via het Windows® 8 menu in- of uitgeschakeld en is
  in de fabriek standaard ingeschakeld,

  LET OP!
  Gebruik de WLAN-functie niet op locaties (b.v.
  ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt
  gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen.
  Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent
  dat er geen gevaar voor storing bestaat.

  42 • Page 43

  12.2.1. Voorwaarden
  Als verbinding kunt u gebruik maken van een zgn. WLAN Access Point. Een WLAN
  Access Point is een draadloos communicatieapparaat dat met uw notebook
  communiceert en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt.
  WLAN Access Points zijn te vinden in grote kantoren, luchthavens, treinstations,
  universiteiten of internetcafés. Deze toegangpunten bieden toegang tot de eigen
  diensten en netwerken via internet.
  Meestal zijn er toegangsrechten nodig die in de regel betaald moeten worden.
  Access Points zijn vaak ingebouwd in DSL-modems. Deze zogenaamde routers
  maken verbinding met de bestaande DSL-internetaansluiting en het draadloze
  netwerk.
  Ook zonder Access Point kan er een verbinding met een ander apparaat met LANfunctionaliteit worden gemaakt. De netwerkfunctionaliteit is zonder router echter
  beperkt tot de direct aangesloten apparatuur.
  Wanneer er bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van encryptie moet alle
  apparatuur gebruik maken van dezelfde methode. Encryptie is een manier om het
  netwerk te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
  De communicatie kan variëren, afhankelijk van de afstand en de drukte op het
  toegangspunt.

  12.3. Bluetooth
  Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te
  overbruggen. Bluetooth-apparatuur verzend de gegevens draadloos (radiografisch)
  zodat computers, mobiele telefoons, toetsenborden, muizen en andere apparatuur
  zonder kabel met elkaar kunnen communiceren. Er bestaat een groot aantal
  toepassingsmogelijkheden voor de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder
  worden er slechts enkele genoemd.
  • Draadloze verbinding met internet met een mobiele telefoon
  • Gegevensoverdracht tussen computers of tussen een computer en een ander
  apparaat.
  • Afdrukken met een Bluetooth-printer.
  • Bluetooth-toetsenbord en -muis.
  • Verbinding met een PAN (Personal Area Network).
  De communicatiesnelheden die met de Bluetooth-technologie haalbaar zijn
  kunnen verschillen door de apparatuur en verschillende omgevingsfactoren. Met
  een Bluetooth-apparaat kunnen gegevens door muren, jaszakken en aktetassen
  heen worden verzonden. De communicatie tussen Bluetooth-apparatuur vindt
  plaats op de frequentieband van 2,4 Gigahertz (GHz). Voor Bluetooth High Speedgegevensoverdracht moet WLAN ingeschakeld zijn en moet het toegangspunt ook
  de High Speed-modus ondersteunen.

  43 • Page 44

  LET OP!
  Gebruik de Bluetooth-functie niet op locaties (b.v.
  ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt
  gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen.
  Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent
  dat er geen gevaar voor storing bestaat.

  12.4. Vliegtuigmodus
  In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (b.v. WLAN, Bluetooth)
  uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze
  verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Klik op Draadloos.
   Schakel hier de Vliegtuigmodus aan of uit. U kunt ook gebruik maken van de
  toetscombinatie Fn +

  44 • Page 45

  13. Geheugenkaartlezer
  Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden gebruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en de
  capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen.
  Uw notebook ondersteunt de volgende formaten:
  • SD (Secure Digital), SDHC, SDXC
  Let er bij het plaatsen van de geheugenkaart op dat de contacten zoals hieronder
  beschreven in de juiste richting wijzen. Een geheugenkaart verkeerd plaatsen kan
  leiden tot beschadiging van de lezer en/of de kaart
  Kaarttype
  SD (Secure Digital)

  Verbindingscontacten
  Wijzen naar beneden

  13.1. Geheugenkaart plaatsen
  LET OP!
  Geheugenkaarten kunnen maar op één manier worden geplaatst.
  Neem de bovenstaande opmerkingen in acht.
   Schuif de geheugenkaart tot de aanslag in de lezer.

  13.2. Geheugenkaart verwijderen
   Om SD-geheugenkaarten te verwijderen, drukt u deze eerst in de aansluiting
  om de vergrendeling op te lossen.
   Trek nu de kaart uit de lezer en berg de kaart volgens voorschrift op.

  45 • Page 46

  14. Webcam
  Met de ingebouwde webcam zijn verschillende communicatiediensten mogelijk.

  15. USB-aansluiting
  De USB is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur, scanners
  en andere randapparatuur. De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig achterwaarts
  compatibel.
  Uw notebook is voorzien van2 USB 3.0 aansluitingen en 1 USB 2.0 aansluiting.

  OPMERKING!
  Sluit de USB-apparatuur indien mogelijk altijd aan op de aansluiting
  die bij de installatie is gebruikt. Anders krijgt het apparaat mogelijk
  een andere ID en moeten de stuurprogramma‘s opnieuw worden
  geïnstalleerd.

  46 • Page 47

  16. Notebook beveiligen
  Uw nieuwe notebook biedt hard- en softwarematige beveiliging tegen onbevoegde
  toegang.

  16.1. Wachtwoord bij inschakelen
  U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van
  een wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld
  verschijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt in
  de UEFI-firmware-instelling ingesteld.

  LET OP!
  Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u
  het wachtwoord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid
  om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met
  onze klantenservice.
  U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows om uw
  gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  16.2. Kensington veiligheidsslot
  Met een zgn. Kensington veiligheidsslot kunt u uw notebook beveiligen tegen
  diefstal. In de vakhandel kunt u deze veiligheidssloten met een kabel als accessoire
  aanschaffen.
  Om het veiligheidsslot aan te brengen wikkelt u de kabel om een vast voorwerp,
  b.v. een tafelpoot. Steek het slot in de Kensington voorziening en draai de sleutel
  om het slot af te sluiten. Bewaar uw sleutel op een veilige plaats.

  47 • Page 48

  17. Software
  Dit hoofdstuk geeft informatie over de software Hierbij wordt onderscheid gemaakt
  tussen het besturingssysteem, de software (toepassingen) en de Windows
  activering.

  OPMERKING!
  De huidige Windows familie bestaat uit Windows 8 en Windows 8.1.
  Windows 8.1 is de eerste update van de Windows 8 generatie.

  17.1. Windows® 8 leren kennen
  Windows® 8, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft bevat een groot aantal
  innovatieve functies en nieuwe technologieën waarmee uw notebook snel en betrouwbaar werkt en bovendien eenvoudig te bedienen is.

  17.2. Windows activering
  Ter beveiliging tegen softwarediefstal heeft Microsoft de productactivering ingevoerd. De op uw notebook geïnstalleerde en met het notebook geleverde Windows® 8 versie moet worden geactiveerd om gebruik te kunnen maken van alle
  Windows® 8 functies.
  Hiervoor is alleen maar een internetverbinding benodigd. Het activeringsproces
  verloopt volledig automatisch en hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzonden.
  Wanneer u niet de beschikking heeft over een internetverbinding, kunt Windows® 8
  als volgt via de telefoon activeren.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Windows activeren.
   Klik nu op Telefonisch activeren.
   Klik op Volgende, nadat u uw land heeft gekozen
   Neem telefonisch contact op met de vermelde hotline en geef per telefoon de
  reeks getallen door zodra daarnaar wordt gevraagd.
   U krijg nu via de telefoon een bevestigings-ID.
  Voer dit nummer in op de lege velden en klik op Activeren.

  OPMERKING!
  Zolang u Windows® 8 niet heeft geactiveerd, heeft u bij Pc-instellingen
  niet alle functies ter beschikking. Daarnaast wordt er op het klassieke
  bureaublad rechtsonder een watermerk weergegeven.

  48 • Page 49

  17.3. Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden
  17.3.1. Microsoft account
  Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord voor de aanmelding bij Windows. U kunt hiervoor gebruik maken van een willekeurig e-mailadres. Wij adviseren echter om gebruik te maken van het adres dat u gebruikt om
  ook met vrienden te communiceren en waarmee u zich bij uw favoriete websites
  aanmeldt.
  Met een Microsoft-account kunt u in de store kosteloos of tegen betaling apps
  downloaden en installeren op max. vijf apparaten.
  Wanneer u zich op uw notebook aanmeldt met uw Microsoft-account heeft u bovendien toegang tot de meest uiteenlopende diensten en programma‘s die Microsoft beschikbaar stelt.
  • De contactinformatie en de status van uw vrienden op Hotmail, Facebook, Twitter en LinkedIn worden automatisch bijgewerkt zodra u deze diensten via uw
  Microsoft account oproept.
  • U heeft toegang tot uw foto‘s, documenten en andere bestanden via
  SkyDrive, Facebook en Flickr en u kunt deze bestanden delen.
  • Uw persoonlijke instellingen, inclusief het design, de taalinstellingen, internetfavorieten en apps worden gesynchroniseerd met elke Windows® 8-pc waarop u
  zich aanmeldt.
  • Via de Windows Store kunt u apps aanschaffen. Deze kunt u gebruiken op elke
  willekeurige Windows® 8 PC waarop u zich aanmeldt.
  Volg de volgende stappen om onder Windows® 8 een Microsoft-account aan te maken:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek van het scherm en
  klik op
  Instellingen.
   Klik op Pc-instellingen wijzigen > Gebruikers > Overschakelen naar een Microsoft-account.

  17.3.2. Taakbalk (Desktopmodus)
  Vanaf de taakbalk onder aan het beeldscherm kunt u programma‘s starten en omschakelen tussen programma‘s die al actief zijn. Onder Windows® 8 kunt u elk programma in de taakbalk zetten zodat u het altijd met een enkele klik kunt openen.
  Daarnaast kunnen de symbolen op de taakbalk opnieuw worden gerangschikt door
  er eenvoudig op te klikken en het symbool naar de gewenste positie te slepen.
  Wanneer u de muiscursor over de symbolen beweegt wordt een miniatuurweergave weergegeven van elk programma of van een bestand dat in het programma is
  geopend. Wanneer u de muiscursor over deze miniatuurweergave beweegt wordt
  het betreffende beeld op volledig scherm weergegeven. Wanneer u de muiscursor
  van de miniatuurweergave weg beweegt, wordt ook de weergave op het volledige
  scherm gesloten.

  49 • Page 50

  17.3.3. Jump Lists
  Jump Lists vormen een handige mogelijkheid om bestanden te openen waarmee u de laatste tijd heeft gewerkt. Om de recent gebruikte bestanden weer te geven, klikt u eenvoudig met de rechter muisknop op het symbool van de toepassing op de taakbalk. Wanneer u dus bijvoorbeeld met de rechter muisknop op het
  Word-symbool klikt, wordt een lijst met de meest recent gebruikte Word-documenten weergegeven. Bovendien kunt u ook andere bestanden die u snel bij de hand
  wilt hebben, eenvoudig in de lijst zetten zodat deze altijd worden weergegeven. Op
  deze manier heeft u met slechts een paar muiskliks toegang tot documenten die u
  vaak nodig heeft.
  Aan de Jump Lists van enkele programma‘s zoals de Windows® Media Player kunnen vooraf veel gebruikte opdrachten worden toegevoegd. In de Jump List voor
  Windows® 8 Media Player ziet u bijvoorbeeld opties voor het afspelen van alle muziek of een optie om de laatste afspeellijst te openen.
  In de Jump List voor Internet Explorer worden de laatst en de meest bezochte websites weergegeven. Bij sommige programma‘s heeft u op deze manier zelfs snel toegang tot opdrachten die vroeger alleen vanuit het programma zelf konden worden
  opgeroepen zoals de opdracht om een nieuw e-mailbericht op te stellen.

  17.3.4. Verbeterd bureaublad
  Windows® 8 maakt werken met de vensters op het bureaublad eenvoudiger. U heeft
  hiermee intuïtieve mogelijkheden om de vensters te openen, sluiten, vergroten/verkleinen en organiseren.
  Met Windows® 8 worden uw dagelijkse taken eenvoudiger. Door het vastklikken
  („Snaps“) wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger dan ooit om de inhoud van twee geopende vensters te vergelijken. U hoeft de grootte van de geopende vensters hiervoor niet eens aan te passen. U trekt het venster gewoon met de muis naar een zijkant van het beeldscherm en het venster vult de helft van het scherm.
  Klik op de titelbalk van het venster, „schud“ het venster en alle andere geopende
  vensters worden gesloten en als symbool op de taakbalk weergegeven. „Schud“ het
  venster opnieuw en alle andere vensters worden weer geopend.

  50 • Page 51

  17.3.5. Beter apparaatbeheer
  Met Windows® 8 kunt u alle apparatuur via de centrale functie „Apparaten“ aansluiten, beheren en gebruiken.
  Alle apparaten worden op een centrale plaats weergegeven.
  Met de nieuwe „Device Stage“-technologie gaat Windows® 8 bij het apparaatbeheer
  zelfs nog een stap verder Device Stage ondersteunt u bij het gebruik van alle compatibele apparatuur die op de computer is aangesloten. Dankzij Device Stage kunt
  u nu vanuit een enkel venster de status weergeven en veel gebruikte opdrachten
  uitvoeren. Hier vindt u zelfs afbeeldingen van de apparaten zodat u eenvoudig kunt
  zien welke apparaten zijn aangesloten. De fabrikanten van randapparatuur hebben
  zelfs de mogelijkheid om Device Stage aan te passen. Wanneer de fabrikant van uw
  camera bijvoorbeeld een aangepaste versie van Device Stage aanbiedt, kunt u het
  aantal foto‘s op de camera zien en krijgt u snelkoppelingen te zien naar handige informatie zodra u de camera op het notebook aansluit.

  17.3.6. Thuisgroep
  Met thuisgroepen, een Windows® 8 functie, wordt het verbinden van de computers
  in het huis bijzonder eenvoudig. Een thuisgroep wordt automatisch aangemaakt
  wanneer de eerste pc onder Windows® met het huisnetwerk wordt verbonden. Het
  toevoegen van nieuwe pc‘s met Windows® aan de thuisgropep is snel gebeurd. U
  kunt exact opgeven wat er op elke pc met alle andere pc‘s in de thuisgroep mag
  worden gedeeld. Daarna is het gezamenlijk gebruik van bestanden op de verschillende pc‘s in het netwerk - en veel van de andere randapparatuur - zo eenvoudig
  alsof alle gegevens zich op een enkele harde schijf bevinden. Op deze manier kunt
  u digitale foto‘s op de computers in de werkkamer opslaan en vervolgens heeft u
  bijvoorbeeld vanaf een notebook in een willekeurige andere kamer toegang. Op
  dezelfde manier wordt ook de printer in de werkkamer automatisch voor alle pc‘s in
  het huis vrijgegeven zodra de printer in de thuisgroep is opgenomen.

  17.4. Overzicht
  De grootste vernieuwing van Windows® 8 is het startscherm.
  Dit centrale element vervangt bij Windows® 8 het bekende startmenu.
  Vanaf hier kunt u alle belangrijke programma‘s en diensten starten.
  De bediening verloopt, net als bij voorgaande versies, via toetsenbord of muis.
  (Win) worden geHet startscherm kan op elk moment met behulp van de toets
  opend. Met deze toets schakelt u bovendien om tussen het startscherm en een actieve toepassing. Om over te schakelen naar een andere dan de laatste geopende
  toepassing, drukt u de toetscombinatie Win+Tab.
  Het centrale element van het startscherm zijn de tegels die staan voor een toepassing of een functie. Ze worden weergegeven in blokken waarbij u het aantal blokken en de kolommen zelf kunt bepalen.
  U kunt de tegels via Drag & Drop met de muis in de gewenste positie slepen.

  51 • Page 52

  17.4.1. Bij Windows aanmelden
  Om met Windows® 8 te kunnen werken, moet u in Windows® 8 een gebruikersaccount aanmaken.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Een gebruiker toevoegen om verdere gebruikersaccounts
  aan te maken.
  Met Windows® 8 kunt u zich op drie verschillende manier bij Windows aanmelden.
  Windows® 8 biedt de keuze voor aanmelding met behulp van een Wachtwoord,
  een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord. Om een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord in te stellen moet u eerst een wachtwoord voor Windows hebben ingesteld.

  17.4.2. Wachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Uw wachtwoord wijzigen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  17.4.3. Pincode voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Een pincode instellen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  52 • Page 53

  17.4.4. Afbeeldingswachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Stel een afbeeldingswachtwoord in en volg de aanwijzingen op het
  scherm.

  OPMERKING!
  Het aanmelden met een afbeeldingswachtwoord is speciaal ontwikkeld
  voor apparaten met een touchdisplay.
  Bij apparaten zonder touchdisplay kunt u de muis gebruiken ter vervanging van vingerbewegingen of gebaren. Om gebruik te kunnen maken van alle Microsoft-diensten, moet u zich aanmelden met een Microsoft-account.

  17.5. Gebruikersaccount koppelen met een LiveID
  U heeft de mogelijkheid om uw gebruikersaccount te koppelen met een LiveID. Op
  deze manier kunt u zich met uw LiveID vanaf elke met internet verbonden pc of een
  mobiel toestel aanmelden.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Overschakelen naar een Microsoft-account.
   Voer nu uw Windows Live-ID E-mailadres in.
  Wanneer u nog geen Windows LiveID account heeft aangemaakt of een e-mailadres voor uw Windows LiveID account heeft opgeslagen, kunt via de website
  http://www.windowslive.com uw Windows LiveID account aanmaken en bewerken.
   Volg de aanwijzingen op het scherm om de koppeling af te ronden.

  53 • Page 54

  17.6. Windows®8 startscherm
  Nadat het besturingssysteem is opgestart, bevindt u zich op het nieuwe
  Windows® 8-startscherm.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  OPMERKING!
  Apps zijn toepassingen die door een miniatuurafbeelding van het programma op het bureaublad worden weergegeven. De miniatuurafbeeldingen van apps zijn groter dan de afbeeldingen van de normale tegels.

  17.7. Windows® 8-bureaublad
  Deze afbeelding toont een symbolische weergave over extra programma‘s.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  54 • Page 55

  17.7.1. Werken met Windows® 8 en klassieke apps
  Menu
  Een app starten
  Een app beëindigen

  Handelingen
   Klik met de linker muisknop op de gewenste app.

  OPMERKING!
  Niet alle apps moeten worden afgesloten! Windows kan niet-gebruikte
  apps automatisch afsluiten.
   Druk de toetscombinatie Alt+F4.
   Klik op de bovenste rand van de actieve app
  en sleep de app naar de onderste rand van
  het scherm.

  Alle apps weergeven

   Klik met de linker muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek
  van het scherm.

  Apps met het startscherm
  koppelen

   Klik met de rechter muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek
  van het scherm.
   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app om de app te markeren.
   Klik op Alle apps in de linker benedenhoek
  van het scherm.

  App aan de taakbalk vastmaken

   Klik met de rechter muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek
  van het scherm.
   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app om deze te markeren.
   Klik op Aan taakbalk vastmaken in de linker
  benedenhoek van het scherm.

  Een app installeren

   Start de Store app.
   Kies de gewenste app en klik op installeren.
  De app wordt nu op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd.

  55 • Page 56

  Een app de-installeren

   Klik met de rechter muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek
  van het scherm.
   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app.
   Klik op de-installeren onderaan het scherm.

  OPMERKING!
  Niet alle apps kunnen op deze manier worden gede-installeerd. Wanneer de optie "de-installeren" niet
  wordt weergegeven, is de-installeren
  van de betreffende app niet mogelijk.
  App uitvoeren als Administrator
  (Alleen mogelijk met Desktop
  apps)

   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app.
   Klik nu op Uitvoeren als Administrator onderaan het scherm.

  App uitvoeren in een nieuw
  venster
  (Alleen mogelijk met Desktop
  apps)

   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app.
   Klik op Nieuw venster openen onderaan het
  scherm.

  Apps zoeken

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek
  van het scherm, beweeg de muis omlaag en
  klik op Zoeken.
   Voer de naam van de app in.

  Apps organiseren

   Klik met de linker muisknop op de gewenste app, houd de muisknop ingedrukt en sleep
  de app naar de gewenste positie.

  Meerdere apps markeren

   Klik met de rechter muisknop op de gewenste apps.

  56 • Page 57

  17.8. Gebruik van de zoekfunctie
  Om verschillende taken resp. instellingen of apps snel te vinden kunt u gebruik maken van de zoekfunctie.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer de naam van de app of een bestand in en kies een van de resultaten in het
  overzicht links op het scherm.
  De zoekresultaten zijn gesorteerd op Apps, Instellingen en Bestanden. Kies de categorie (Apps, Instellingen of Bestanden) waaronder het gewenste bestand zich
  bevindt.

  17.9. Windows® 8 in-/uitschakelfuncties
  Het nieuwe Windows® 8 geeft u de mogelijkheid om uw notebook opnieuw op te
  starten, in de Slaapstand te zetten of af te sluiten.
  De opties voor de Slaapstand-instellingen kunnen op elk moment in bij „Energiebeheer“ worden gewijzigd.
  In de Slaapstand-modus blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw
  notebook bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld
  om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. het notebook dichtklapt wordt het in de spaarstand gezet en bij het openklappen automatisch weer opgestart!
  Opnieuw
  opstarten

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Opnieuw opstarten.
  Uw notebook wordt opnieuw opgestart.

  Slaapstand

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Slaapstand.
  Uw notebook wordt nu in de Slaapstand-modus gezet.

  Afsluiten

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Afsluiten.

  57 • Page 58

  17.10.

  Instellingen in het Configuratiescherm

  Met behulp van het configuratiescherm kunt u de instellingen van Windows® 8 wijzigen. Via deze instellingen kunt u vrijwel alles instellen voor de weergave en de
  werking van Windows® 8. U heeft hier de mogelijkheid om Windows® 8 volledig volgens uw eigen voorkeuren te configureren.
  Bij de eerste keer dat het configuratiescherm wordt geopend, worden enkele van
  de meest gebruikte elementen weergegeven, verdeeld in categorieën.
  Wanneer u in de categorieweergave verdere informatie wilt hebben over een element op het configuratiescherm, kunt u de muiscursor boven een symbool of de
  naam van de categorie stilhouden. Er wordt een tekstveld weergegeven met aanvullende informatie.
  Om een van deze elementen te openen, klikt u op het bijbehorende symbool of op
  de naam van de categorie.
  Voor enkele elementen wordt een lijst met uitvoerbare taken en een keuze van de
  verschillende elementen weergegeven.
  U kunt het configuratiescherm als volgt openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer Configuratiescherm in het zoekveld in.
   Klik op Configuratiescherm.

  17.11.

  Windows® 8 - Hulp en ondersteuning

  Hier vindt u een uitgebreide verzameling handleidingen, hulpmogelijkheden en
  voorstellen voor het oplossen van problemen.
  Deze hulp omvat alle aspecten van het Windows-besturingssysteem.
  Deze informatie is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. De informatie is
  per onderwerp samengevoegd en kan worden afgedrukt of worden voorzien van
  bookmarks. Zo kunt u de hulpinformatie openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Help.
   Kies nu het onderwerp waarover u informatie wilt hebben.

  58 • Page 59

  18. Notebook herstellen van de
  oorspronkelijke fabriekstoestand
  Wanneer uw systeem niet meer correct reageert en het systeem hersteld moet
  worden, kunt u afhankelijk van de uitrusting van uw notebook gebruikmaken van
  Cyberlink PowerRecover of de herstelopties van Windows zelf.

  18.1. Systeemherstel met PowerRecover
  Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het
  noodzakelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows® 8 u drie
  mogelijkheden om Windows® 8 opnieuw op uw notebook te installeren.
  Voor dat u dit doet moet u controleren of u een back-up heeft gemaakt van alle
  belangrijke gegevens of programma‘s.

  18.2. Systeemherstel starten
   Druk na de herstart op de functietoets F11 of start het notebook met toets F11
  ingedrukt om PowerRecover te starten.
  of
   Klik op de app PowerRecover op het Windows® 8 bureaublad om het
  programma vanaf het Windows® 8 bureaublad af te starten.
  U kunt vervolgens kiezen uit 3 mogelijkheden:
  − Stuurprogramma´s en hulpprogramma´s op een optische schijf branden
  Een Support Disc aanmaken
  − Uw pc opfrissen zonder uw bestanden te verliezen
  Uw notebook bijwerken zonder uw gegevens te verliezen.
  − Fabriekstoestand herstellen
  Kies een van de twee herstelmogelijkheden:
  ● Herstellen op HDD - geen back-up maken van de
  gebruikersgegevens
  Alle gegevens op het notebook worden onherroepelijk gewist
  en de oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld.
  ● Herstellen op HDD - met back-up van de gebruikersgegevens
  De oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld en alle gegevens van
  de gebruiker(s) worden hersteld onder C:\USER.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten
  netvoeding.

  59 • Page 60

  LET OP!
  Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan
  het systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen
  de bestanden en gegevens in de map C:\User worden
  opgeslagen. Alle andere gegevens worden gewist. Voer
  daarom altijd regelmatig een back-up uit op een externe
  gegevensdrager. Er kan in geen geval aanspraak worden
  gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van
  gegevens en daardoor ontstane schade!
   Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de
  oorspronkelijke fabriekstoestand te herstellen.

  OPMERKING!
  Wanneer uw systeem niet reageert op het indrukken van de toets
  F11, maar normaal opstart, gebruikt uw systeem de herstelopties van
  Windows zelfs. Lees in dat geval verder in het hoofdstuk “Systeemherstel
  met Windows herstelopties”.

  18.3. Systeemherstel met Windows herstelopties
  Als u problemen hebt met uw toestel, kunt u proberen om deze te vernieuwen,
  opnieuw in te stellen of het toestel te herstellen. Door uw toestel te vernieuwen,
  installeert u Windows opnieuw met behoud van uw persoonlijke bestanden en
  instellingen. Hierdoor worden ook de apps behouden die zijn geleverd bij het toestel
  en de apps die u hebt geïnstalleerd via de Windows Store. Door een fabrieksherstel
  uit te voeren, installeert u Windows opnieuw, maar verwijdert u ook bestanden,
  instellingen en apps, behalve de apps die bij de pc zijn geleverd.

  OPMERKING!
  Wanneer het notebook drie keer na elkaar niet correct is opgestart, wordt
  automatisch het herstelmenu van Windows weergegeven.

  18.4. Uw toestel vernieuwen
   Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op
  Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan,
  beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op
  Instellingen en Pc-instellingen wijzigen).
   Tik of klik op Bijwerken en herstellen en vervolgens op Herstel.
   Klik onder Uw pc vernieuwen zonder dat dit invloed heeft op uw bestanden
  op Aan de slag.
   Volg de instructies op het scherm.
  60 • Page 61

  18.5. Een fabrieksherstel uitvoeren
   Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op
  Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan,
  beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op
  Instellingen en Pc-instellingen wijzigen).
   Tik of klik op Bijwerken en herstellen en vervolgens op Herstel.
   Tik of klik onder Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren op Aan
  de slag.
   Volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten
  netvoeding.

  LET OP!
  Apps die u hebt geïnstalleerd vanaf websites en dvd ‚s,
  worden verwijderd. Apps die bij het toestel zijn geleverd en
  apps die u hebt geïnstalleerd via Windows-Store, worden
  opnieuw geïnstalleerd. Nadat u uw pc hebt vernieuwd,
  plaatst Windows een lijst met verwijderde apps op uw
  bureaublad.

  61 • Page 62

  19. UEFI-firmware-instelling
  In de UEFI-firmware-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem)
  heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw notebook. U kunt
  hier bijvoorbeeld de werking van de interfaces, de veiligheidsinstellingen of het
  energiebeheer wijzigen. Het notebook is in de fabriek al ingesteld voor optimale
  werking.

  LET OP!
  Wijzig deze instellingen alleen wanneer het
  absoluut noodzakelijk is en u bekend bent met de
  configuratiemogelijkheden.

  19.1. De UEFI-firmware-instelling uitvoeren
  U kunt het configuratieprogramma alleen oproepen gedurende een korte periode
  na het opstarten. Wanneer het notebook al is opgestart, schakelt u het uit en start
  het opnieuw op. Druk op de functietoets F2 om de UEFI-firmware-instelling te
  starten.

  62 • Page 63

  20. FAQ - veel gestelde vragen
  Moet ik de meegeleverde disks nog installeren?
  − Nee In principe zijn alle programma‘s al geïnstalleerd. De disks zijn
  uitsluitend bedoeld als back-up.
  Waar kan ik de benodigde stuurprogramma‘s voor mijn notebook vinden?
  − De stuurprogramma‘s bevinden zich op de tweede partitie van de harde
  schijf in de
  mappen Drivers (stuurprogramma‘s) en Tools.
  Wat is de Windows-activering?
  − In deze handleiding vindt u een hoofdstuk met uitgebreide informatie over
  dit onderwerp.
  Hoe kan in Windows activeren?
  − Windows wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding
  beschikbaar is.
  Hoe kan ik Windows activeren zonder internetaansluiting?
  − Windows kan ook via de telefoon worden geactiveerd. Volg de instructie in
  het hoofdstuk „Windows activering“, om Windows telefonisch te activeren.
  Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig?
  − Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk
  Systeemherstel kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn.
  Hoe maak ik een back-up?
  − U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens
  op externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is
  onbruikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstellen of
  wanneer het medium defect of zelfs niet meer beschikbaar is.
  Waarom moet ik een USB-apparaat opnieuw installeren hoewel ik dat al heb
  gedaan?
  − Wanneer een apparaat niet wordt aangesloten op dezelfde aansluiting als
  waarop het is geïnstalleerd, krijgt het automatisch een nieuwe identificatie.
  Het besturingssysteem ziet het dan als een nieuw apparaat en wil het
  opnieuw installeren.
  − Gebruik het geïnstalleerde stuurprogramma of sluit het apparaat aan op de
  aansluiting die bij de installatie werd gebruikt.

  63 • Page 64

  21. Klantenservice
  21.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen
  Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook worden
  veroorzaakt door defecte onderdelen. Wij willen u hiermee een handleiding bieden
  om het probleem op te lossen.
  Als de hier beschreven maatregelen geen resultaat opleveren, helpen wij u graag
  verder. Bel ons gerust op!

  21.2. Oorzaak vaststellen
  Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Wanneer
  er randapparatuur op het notebook is aangesloten, controleert u ook hier de
  stekkerverbindingen van alle kabels.

  OPMERKING!
  Verwissel snoeren voor verschillende apparaten niet willekeurig met
  elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit. De bezetting van de contacten in
  het snoer kan anders zijn.
  Het notebook wordt niet ingeschakeld.
   Bij gebruik op accu sluit u het notebook aan op de voedingsadapter en
  controleert u of de accu is opgeladen.
   Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u
  de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde
  stopcontact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een
  elektricien raadplegen om het stopcontact te controleren.
  Het beeldscherm blijft zwart.
  • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben:
  − Het indicatielampje (aan/uit schakelaar) brandt niet en het notebook bevindt
  zich in de slaapstand.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  − De led van de energiezuinige modus knippert. Het notebook bevindt zich in
  de energiezuinige modus.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  Het notebook wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.
   De accu kan leeg zijn. Sluit het notebook aan via de voedingsadapter en laadt de
  accu op.
  Onjuiste tijd- en datumweergave.
   Klik op de tijdsaanduiding op de taakbalk. Kies de optie Instellingen voor
  datum en tijd wijzigen en stel de correcte waarden in.

  64 • Page 65

  Er kunnen geen gegevens worden gelezen vanaf het optische station.
   Controleer of de disk op de juiste manier is geplaatst.
  De WLAN-/Bluetooth verbindingen werken niet.
   Controleer of de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Druk de toetscombinatie
  Fn + om het menu voor de vliegtuigmodus te openen.
  Het touchpad werkt niet.
   Om het touchpad in te schakelen, drukt u de toetscombinatie Fn + F9.
  Apps (b.v. het weer) kunnen niet als live tegel worden weergegeven.
   Controleer de datum, de tijdzone en de huidige tijd.

  21.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?
  Als u ondanks de bovenstaande suggesties nog steeds problemen heeft, kunt u
  contact opnemen met uw hotline. Wij zullen u dan verder helpen.
  Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om
  de volgende informatie paraat te hebben:
  • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?
  • Welke randapparatuur gebruikt u?
  • Welke meldingen verschijnen er?
  • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
  • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?

  21.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s
  Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria
  uitgebreid getest en in orde bevonden. In de computerbranche is het echter
  gebruikelijk dat de stuurprogramma‘s van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt
  omdat er bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog
  niet geteste componenten (programma‘s, apparaten).

  65 • Page 66

  21.5. Transport
  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het vervoeren van het notebook:
   Schakel het notebook uit. Om beschadiging te voorkomen, worden de koppen
  van de harde schijf automatisch naar een veilige positie bewogen. Verwijder
  dvd‘s/cd‘s uit het station.
   Wacht na transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook
  zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote
  schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie
  vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
   Sluit het notebook en controleer of de deksel stevig sluit.
   Gebruik tijdens vervoer altijd een notebooktas om het notebook te beschermen
  tegen vuil, vocht, trillingen en krassen.
   Maak voor verzending altijd gebruik van de originele verpakking en laat u door
  de vervoerder op dit gebied adviseren.
   Laad uw accu voor een lange reis volledig op en vergeet niet om de
  voedingsadapter mee te nemen.
   Informeer u voor de reis over de stroomvoorziening en de
  communicatiemogelijkheden op de plaats van bestemming.
   Schaf voor aanvang van de reis de eventueel benodigde adapters voor het
  lichtnet resp. communicatie (LAN etc.) aan.
   Wanneer u de handbagage op een luchthaven passeert wordt aangeraden om
  het notebook en alle magnetische opslagmedia (externe harde schijven) bij
  de handbagage te laten controleren. Vermijd de poort of de magneetdetector
  die de bewaking met de hand gebruikt omdat deze mogelijk uw gegevens kan
  beschadigen.

  66 • Page 67

  21.6. Onderhoud
  LET OP!
  Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die
  moeten worden gereinigd of onderhouden.
  Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen
  in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit
  toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen
  voor het volgende gebruik absoluut worden gedroogd.
  De levensduur van het notebook kan worden verlengd door de volgende
  maatregelen:
   Neem voor het schoonmaken altijd de netstekker uit het stopcontact en koppel
  alle aansluitkabels los.
   Reinig het notebook uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
   Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.
   Maak voor het schoonmaken van uw optische stations geen gebruik van
  cd-rom-reinigingsdisks of vergelijkbare producten die de lens van de laser
  schoonmaken.

  22. Upgrade/uitbreiden en reparatie
  • Laat het upgraden en/of uitbreiden van uw notebook
  over aan vakkundig personeel. Wanneer u niet zelf over de
  benodigde kennis beschikt, kunt u contact opnemen met een
  servicetechnicus. Neem bij technische problemen met uw
  notebook s.v.p. contact op het de klantenservice.
  • Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op
  met een van onze geautoriseerde servicepartners.

  67 • Page 68

  22.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus
  • Het openen van de behuizing van uw notebook en het
  uitbreiden en/of upgraden van uw notebook is voorbehouden aan servicetechnici.
  • Maak uitsluitend gebruik van originele vervangingsonderdelen.
  • Verwijder voor het openen van de behuizing alle voedingsen aansluitkabels. Wanneer het notebook voor het openen
  niet van het lichtnet wordt losgekoppeld, bestaat er een kans
  dat componenten worden beschadigd.
  • Interne componenten van het notebook kunnen worden
  beschadigd door elektrostatische ontladingen (ESD). Voer
  de reparaties, upgrades en aanpassingen aan het notebook
  indien mogelijk uit op een werkplek met ESD beveiliging.
  Wanneer een dergelijke werkplek niet beschikbaar is, kunt
  u een antistatische band dragen of een goed geleidend,
  metalen voorwerp aanraken. Schade die het gevolg is
  van een onjuiste werkwijze kunnen op uw kosten worden
  gerepareerd.

  22.2. Opmerkingen over laserstraling
  • In een notebook kan gebruik worden gemaakt van
  laserstralen van klasse 1 tot klasse 3b. Het notebook voldoet
  aan de eisen van laserklasse 1.
  • Door de behuizing van het optische station te openen, heeft
  u toegang tot laserapparatuur van max. klasse 3b.
  Bij demontage en/of openen van deze laserapparatuur moet u
  het volgende in acht nemen:
  • De ingebouwde optische stations bevatten geen onderdelen
  die onderhoud nodig hebben of gerepareerd moeten
  worden.
  • De reparatie van optische stations is uitsluitend
  voorbehouden aan de fabrikant.
  68 • Page 69

  • Kijk nooit direct in een laserstraal, ook niet met optische
  instrumenten.
  • Stel uzelf niet bloot aan de laserstraal. Zorg dat de laserstraal
  of verstrooide / gereflecteerde straling niet direct in het oog
  of op de huid kan vallen.

  23. Recycling en afvoer
  Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de
  verkoper of onze klantenservice.
  Verpakking
  Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade.
  Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen dus worden hergebruikt of
  terug in de grondstoffenkringloop worden gebracht.
  Apparaat
  Het apparaat is voorzien van een ingebouwde accu. Werp het apparaat
  aan het einde van de levensduur in geen geval weg met het normale
  huisvuil, maar vraag bij de gemeentelijke reinigingsdienst informatie
  over de milieuvriendelijke afvoer van elektronisch en elektrisch afval op
  inzamelplaatsen.

  69 • Page 70

  24. Europese norm EN 9241-307 klasse II
  Door de zeer hoge aantal transistors en het daarmee verbonden uiterst complexe
  productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd
  aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels.
  In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegestane
  beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en
  verschilden per fabrikant. WIj houden daarom voor alle tft-displayproducten bij
  garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN 9241-307,
  klasse II; aan die hieronder in het kort wordt samengevat.
  De norm EN 9241-307 definieert onder andere een algemeen geldende norm met
  betrekking tot het aantal pixelfouten. Pixelfouten worden onderverdeeld in vier
  klassen en drie soorten. Elke pixel is samengesteld uit drie subpixels met elk een
  primaire kleur (rood, groen, blauw).
  Opbouw van een pixel
  5 Pixels

  5 Pixels

  Regels

  Pixel
  blauw
  groen
  Subpixel

  70

  rood • Page 71

  Type pixelfouten:
  • Type 1:
  pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd.
  Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden.
  • Type 2:
  pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hiewel de pixel wordt aangestuurd.
  • Type 3:
  abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (b.v. permanent
  brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar
  niet van het type 1 of 2).
  Aanvulling: clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of meer subpixels in een blok
  van 5x5 pixels). Een cluster is een veld van 5x5 pixels (15x5 subpixels).
  EN 9241-307, foutklasse II
  Resolutie

  Type 1

  Type 2

  Type 3

  1024 x 768
  1280 x 800
  1280 x 854
  1280 x 1024
  1366 x 768
  1400 x 1050
  1600 x 900
  1920 x 1080

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  4
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  9

  Cluster
  Type 1/Type 2
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Cluster
  Type 3
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3

  71 • Page 72

  25. Index
  A
  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen .......................................................30
  Aansluiten ....................................................14
  Kabels .......................................................15
  Voeding ....................................................14
  Accu................................................................17
  Accubedrijf ..................................................25
  Accucapaciteit .......................................26
  Acculading controleren ......................26
  Accu ontladen........................................25
  Accu opladen .........................................25
  Afvoer ............................................................69
  B
  Back-up .........................................................11
  Beeldschermresolutie ..............................29
  Belangrijke mappen .................................37
  Bluetooth......................................................43
  C
  Configuratiescherm ..................................58
  Conformiteitsinformatie ............................8
  D
  Display .................................................... 18, 29
  Openen en sluiten van de display ..29
  E
  Eerste hulp bij hardwareproblemen ..64
  Ergonomie ...................................................13
  Externe monitor aansluiten ...................31
  Alleen computerscherm ....................32
  Alleen tweede scherm ........................32
  Dupliceren...............................................32
  Uitbreiden ...............................................32
  F
  FAQ - veel gestelde vragen ....................63
  G
  Gebruikersaccount....................................53
  Gebruik voor het beoogde doel .............7
  Geheugenkaartlezer.................................45
  Geheugenkaart plaatsen ...................45
  Geheugenkaart verwijderen ............45
  72

  SD ...............................................................45
  SDHC .........................................................45
  SDXC ..........................................................45
  Geluidssysteem ..........................................41
  Externe audio-aansluitingen ............41
  H
  Harde schijf ..................................................36
  Hulp en ondersteuning ...........................58
  K
  Klantenservice ............................................64
  L
  Laserstraling ................................................68
  Leveringsomvang......................................18
  Licentieovereenkomst .............................24
  LiveID .............................................................53
  M
  Mikrofon .......................................................19
  N
  Netwerkgebruik .........................................42
  Netwerkaansluiting (RJ45) ................42
  Voorwaarden..........................................43
  Wireless LAN (draadloos netwerk) .42
  Notebook beveiligen ...............................47
  Kensington veiligheidsslot................47
  Wachtwoord bij inschakelen ............47
  Notebook starten ......................................24
  O
  Omgevingsomstandigheden................12
  Onderhoud ..................................................67
  Ondersteuning van stuurprogramma‘s .................................................65
  Oorspronkelijke fabriekstoestand .......59
  Oorzaak vaststellen ..................................64
  Opmerkingen voor de servicetechnicus .................................................68
  Optische station.........................................38
  Disks afspelen / uitlezen ....................39
  Een disk aanbrengen...........................38
  Informatie over de brander...............40
  Regionale weergave-informatie
  bij dvd‘s ...............................................40 • Page 73

  Verwijderen van een
  geblokkeerde disk ...........................39
  P
  Plaats van opstelling ................................11
  R
  Recycling ......................................................69
  reparatie........................................................67
  S
  Software......................................................, 47
  Beter apparaatbeheer .........................51
  Jump Lists................................................50
  Taakbalk (Desktopmodus).................49
  Thuisgroep ..............................................51
  Verbeterd bureaublad ........................50
  Windows 8 leren kennen ...................48
  Windows 8 - nieuwe mogelijkheden ...................................................49
  Windows activering .............................48
  Stroomvoorziening ...................................23
  Aan-/uitschakelaar ...............................23
  Gebruik op het lichtnet ......................23
  Systeemherstel starten............................59
  Fabriekstoestand herstellen .............59
  Herstellen op HDD - geen
  back-up maken van de
  gebruikersgegevens .......................59
  Herstellen op HDD - met back-up
  van de gebruikersgegevens ........59
  PowerRecover ........................................59
  Stuurprogramma´s en
  hulpprogramma´s op een
  optische schijf branden .................59
  Uw pc opfrissen zonder uw
  bestanden te verliezen ..................59
  T
  Tips voor energiebesparing...................28
  Toetsenbord ................................................33
  Toetsencombinaties, specifiek
  voor het notebook ...............................33
  Touchpad............................................... 16, 34
  Touchpad met twee vingers
  bedienen.............................................34

  Transport ......................................................66
  Type pixelfouten ........................................71
  U
  UEFI-firmware-instelling .........................62
  Upgrade/uitbreiden .................................67
  USB-aansluiting..........................................46
  V
  Veiligheid.........................................................9
  Verder nog ondersteuning ....................65
  Vliegtuigmodus .........................................44
  W
  Webcam ......................................................, 19
  Werken met Windows® 8 en
  klassieke apps ........................................55
  Windows
  Afbeeldingswachtwoord voor
  Windows instellen ...........................53
  Bij Windows aanmelden.....................52
  Overzicht .................................................51
  Pincode voor Windows instellen .....52
  Wachtwoord voor Windows
  instellen ...............................................52
  Windows® 8-bureaublad.........................54
  Windows 8 in-/uitschakelfuncties .......57
  Afsluiten ...................................................57
  Opnieuw opstarten..............................57
  Slaapstand...............................................57
  Windows®8 startscherm .........................54
  Z
  Zoekfunctie .................................................57

  73 • Page 74

  MSN 4005 2993

  Allgemeine Multimedia Service GmbH
  Vorstadt 2
  61440 Oberursel
  Germany


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq PNB C1015 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq PNB C1015 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Peaq PNB C1015

Peaq PNB C1015 Bedienungsanleitung - Französisch - 48 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info