Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/46
Nächste Seite
Notebook
Handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebook

  Handleiding • Page 2

  Inhoudsopgave
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.
  6.
  7.

  8.

  9.

  10.

  2

  Betreffende deze handleiding .................................................................... 4
  1.1.
  In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen
  en -symbolen............................................................................................................ 4
  1.2.
  Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 5
  1.3.
  Conformiteitsinformatie ...................................................................................... 5
  1.4.
  Handelsmerk informatie ...................................................................................... 6
  Veiligheidsaanwijzingen ............................................................................. 6
  2.1.
  Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens
  om apparaten te bedienen ................................................................................. 6
  2.2.
  Veiligheid ................................................................................................................... 7
  2.3.
  Nooit zelf repareren .............................................................................................. 9
  2.4.
  Back-ups ..................................................................................................................... 9
  2.5.
  Plaats van opstelling .............................................................................................. 9
  2.6.
  Omgevingsomstandigheden ...........................................................................10
  2.7.
  Ergonomie ...............................................................................................................11
  2.8.
  Aansluiten................................................................................................................12
  2.9.
  Opmerkingen over het touchpad ...................................................................14
  2.10. Opmerkingen voor de accu ..............................................................................15
  2.11. Maatregelen ter bescherming van het display ..........................................16
  Leveringsomvang ...................................................................................... 17
  Aanzichten ................................................................................................. 18
  4.1.
  Open Notebook .....................................................................................................18
  4.2.
  Linkerkant ................................................................................................................19
  4.3.
  Rechterkant.............................................................................................................19
  Functie en status leds ................................................................................ 20
  Ingebruikname .......................................................................................... 21
  Stroomvoorziening.................................................................................... 22
  7.1.
  Aan-/uitschakelaar ...............................................................................................22
  7.2.
  Gebruik op het lichtnet.......................................................................................22
  7.3.
  Accubedrijf ..............................................................................................................24
  7.4.
  Energiebeheer........................................................................................................25
  Display ........................................................................................................ 26
  8.1.
  Openen en sluiten van de display ..................................................................26
  8.2.
  Externe monitor aansluiten ..............................................................................26
  Gegevensinvoer ......................................................................................... 27
  9.1.
  Toetsenbord............................................................................................................27
  9.2.
  Touchpad .................................................................................................................27
  Geluidssysteem .......................................................................................... 28
  10.1. Externe audio-aansluitingen ............................................................................28 • Page 3

  11.

  12.

  13.
  14.
  15.

  16.

  17.
  18.
  19.

  20.
  21.
  22.
  23.

  Netwerkgebruik ......................................................................................... 29
  11.2. Bluetooth .................................................................................................................30
  11.3. Vliegtuigmodus .....................................................................................................31
  Geheugenkaartlezer.................................................................................. 31
  12.1. Geheugenkaart plaatsen ...................................................................................31
  12.2. Geheugenkaart verwijderen.............................................................................31
  USB-aansluiting ........................................................................................ 32
  SSD .............................................................................................................. 33
  14.1. Belangrijke mappen.............................................................................................33
  Notebook beveiligen ................................................................................. 34
  15.1. Wachtwoord bij inschakelen ............................................................................34
  15.2. Kensington veiligheidsslot ................................................................................34
  Notebook herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand............ 35
  16.1. Systeemherstel met PowerRecover................................................................35
  16.2. Systeemherstel starten .......................................................................................35
  16.3. Systeemherstel met Windows-herstelopties ..............................................36
  UEFI-firmware-instelling ........................................................................... 37
  17.1. UEFI-firmware-instelling uitvoeren ................................................................37
  FAQ - veel gestelde vragen........................................................................ 38
  Klantenservice ........................................................................................... 38
  19.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen .............................................................38
  19.2. Oorzaak vaststellen ..............................................................................................38
  19.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?..................................................40
  19.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s ........................................................40
  19.5. Transport..................................................................................................................40
  19.6. Onderhoud..............................................................................................................41
  Upgrade/uitbreiden en reparatie ............................................................. 41
  20.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus ......................................................41
  Recycling en afvoer ................................................................................... 42
  Europese norm EN 9241-307 klasse II ...................................................... 42
  Index ........................................................................................................... 44

  3 • Page 4

  1. Betreffende deze handleiding
  Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in
  gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in
  de gebruiksaanwijzing vermeld staan.
  Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding
  erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt.
  In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden.

  1.1. In deze handleiding gebruikte
  waarschuwingspictogrammen en -symbolen
  GEVAAR!
  Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of
  ernstig onomkeerbaar letsel!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor risico’s door hoog geluidsvolume!
  VOORZICHTIG!
  Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel!
  OPMERKING!
  Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!
  Overige informatie voor het gebruik van het apparaat!
  OPMERKING!
  Aanwijzingen in de gebruikershandleiding opvolgen!

  4 • Page 5

  1.2. Gebruik voor het beoogde doel
  Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het bewerken van elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industrieel/commercieel gebruik.
  Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt
  te vervallen:
  • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
  • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
  • Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan
  de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend
  gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
  • Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat. Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen waarin
  oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in
  omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. meel- of houtstof).
  • Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.

  1.3. Conformiteitsinformatie
  Dit product ondersteunt de volgende functies:
  • Wireless LAN
  • Bluetooth
  Hiermee verklaaren wij dat het product aan de volgende Europese eisen voldoet:
  • R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
  • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  Als uw apparaat is uitgerust met een ingebouwde WLAN-netwerkverbinding op de
  5 GHz-frequentieband, mag het in alle landen van de EU uitsluitend binnen gebouwen worden gebruikt.*
  Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.mypeaq.com.

  * Om aan deze eis te voldoen, mogen op uw WLAN-toegangspunt (access point) de kanalen
  34 - 64 niet worden gebruikt..

  5 • Page 6

  1.4. Handelsmerk informatie
  Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft®.
  Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  ®
  , HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
  geregistreerde handelsmerken van de firma HDMI Licensing LLC.
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

  2. Veiligheidsaanwijzingen
  2.1. Gevaren voor kinderen en personen met
  beperkte vermogens om apparaten te bedienen
  • Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht
  staan van of geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat
  door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn
  dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Kinderen mogen
  het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
  • Bewaart u het apparaat en de accessoires op een voor kinderen
  onbereikbare plek.
  GEVAAR!
  Gevaar voor verstikking!
  Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!
   Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

  6 • Page 7

  2.2. Veiligheid
  Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw notebook.
  • Open nooit de behuizing van het notebook, accu of netadapter!
  Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • Svan het notebook. Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of
  zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • De gleuven en openingen van het notebook dienen de ventilatie. Dek deze openingen niet af omdat anders een oververhitting
  kan ontstaan.
  • Het notebook is niet geschikt om in een industriële onderneming te worden gebruikt.
  • Gebruik het notebook niet bij onweer om schade door blikseminslag te voorkomen.
  • Leg geen voorwerpen op het notebook en oefen geen druk uit
  op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat het beeldscherm
  breekt.
  • Er bestaat gevaar voor verwondingen, als het TFT-beeldscherm
  breekt. Neem de gebarsten onderdelen vast met beschermingshandschoenen en stuur ze op naar uw servicecenter voor deskundige verwijdering. Was vervolgens uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën vrijkomen.
  • Het scherm niet verder dan 180 graden open klappen. Houd het
  display bij het openklappen en opstellen steeds in het midden
  vast. Probeer het niet met geweld te openen.
  • Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in
  geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht
  gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het volgende
  gebruik absoluut worden gedroogd.
  • Raak het beeldscherm niet aan met uw vingers of met scherpe
  voorwerpen om beschadigingen te vermijden.

  7 • Page 8

  • Pak het notebook nooit bij het beeldscherm vast, omdat de
  scharnieren anders kunnen breken.
  • Na verloop van tijd kan zich binnen in het notebook stof ophopen waardoor de koelvinnen verstopt raken. Hierdoor wordt het
  toerental van de ventilator verhoogd en neemt het geluidsniveau van uw notebook toe. Daarnaast kan dit leiden tot oververhitting en storingen. Laat daarom het inwendige van uw notebook
  regelmatig schoonmaken door de servicedienst of een vakman.
  • Schakel het notebook onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet
  in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met
  het servicecenter wanneer
  − de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stekker beschadigd is. Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer nooit beschadigde
  kabels en stekkers.
  − de behuizing van het notebook beschadigd is of wanneer er
  vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn. U laat het
  notebook door de klantendienst controleren alvorens u hem
  weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische kortsluiting die levensgevaarlijk kan zijn!
  Als het notebook nat is geworden
  • mag u het niet inschakelen.
  • Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en schakel
  het notebook uit.
  • Schakel het pas weer in als het volledig droog is.

  8 • Page 9

  2.3. Nooit zelf repareren
  GEVAAR!
  Gevaar voor elektrische schok!
  Wend u zich bij een storing tot het Service Center of
  een andere geschikte werkplaats, om gevaren te vermijden. U loopt het risico van een elektrische schok!
   Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen
  of te repareren.

  2.4. Back-ups
  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  Maak vóór iedere actualisering van uw gegevens backups op externe opslagmedia. Schadevergoeding voor
  het verlies van gegevens en daardoor ontstane schade is
  uitgesloten.

  2.5. Plaats van opstelling
  • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de
  buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht.
  Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan
  dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het notebook.
  • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe
  invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook
  kunnen toebrengen.
  • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en
  trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen.
  • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet gedurende
  langere tijd op uw schoot of een ander lichaamsdeel omdat
  door de warmte-afvoer aan de onderzijde onaangename hitte kan ontstaan.
  • Dit toestel is niet geschikt als monitor in een kantooromgeving.
  9 • Page 10

  2.6. Omgevingsomstandigheden
  • Het notebook kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid
  van 20 % - 80 % (niet condenserend).
  • In uitgeschakelde toestand kan het notebook worden opgeslagen bij een temperatuur van 0 °C tot 60 °C.
  • Neem tijdens onweer de netstekker uit het stopcontact. Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te
  maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook
  te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of
  blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  • Wacht na het transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote schommelingen in temperatuur
  of luchtvochtigheid kan er door condensatie vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
  • Bewaar de originele verpakking voor het geval u het notebook moet verzenden.

  10 • Page 11

  2.7. Ergonomie
  OPMERKING!
  Vermijd verblinding, spiegelingen en te sterke
  licht-donker-contrasten, om uw ogen te ontzien.
  Het notebook mag niet worden opgesteld in de directe omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag zeer fel
  wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de aanpassing
  van de ogen aan het donkere display. Het notebook moet altijd
  worden opgesteld in een kijkrichting, parallel aan het venster.
  Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat reflecties van het heldere venster in het display dan onvermijdelijk zijn. Ook opstelling met de kijkrichting naar het venster toe is
  niet goed omdat het contrast tussen het donkere beeldscherm
  en het felle daglicht kan leiden tot aanpassingsproblemen van
  de ogen en andere klachten.
  Ook bij gebruik van kunstlicht moet een parallelle opstelling
  worden aangehouden.
  Dat wil zeggen, bij werken in een ruimte met kunstlicht gelden
  in principe dezelfde criteria en overwegingen. Wanneer het vanwege de indeling van de ruimte niet mogelijk is om het beeldscherm op te stellen zoals beschreven, is het misschien mogelijk om door draaien en kantelen van het notebook/beeldscherm,
  verblinding, reflecties, sterke contrasten en dergelijke te vermijden. Met behulp van jaloezieën of verticale lamellen bij de ramen, door verplaatsbare wanden of door veranderen van de
  verlichting is het in veel gevallen mogelijk om de werksituatie te
  verbeteren.

  11 • Page 12

  2.8. Aansluiten
  Neem de onderstaande instructies in acht om uw notebook veilig aan te sluiten:
  2.8.1. Voeding

  GEVAAR!
  Gevaar voor een elektrische schok!
  Binnenin de netadapter bevinden zich stroomvoerende
  onderdelen. Hierbij bestaat bij onopzettelijke kortsluiting gevaar voor een elektrische schok of brand!
   Open de behuizing van de voedingsadapter niet.
  • Het stopcontact moet zich in de buurt van het notebook bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
  • Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de
  stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
  • Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde stopcontacten met AC 100 - 240V~, 50 - 60 Hz. Als u niet zeker bent van
  de stroomvoorziening op de plaats van installatie, raadpleegt
  u het energiebedrijf.
  • Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
  • Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  OPMERKING!
  Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend
  de meegeleverde netadapter.

  12 • Page 13

  WAARSCHUWING!
  Gehoorbeschadiging!
  Een te hoog volume bij het gebruik van in-ear- of gewone hoofdtelefoons en verandering van de basisinstellingen van de equalizer, de stuurprogramma’s, de
  software of het besturingssysteem leidt tot overmatige
  geluidsdruk en kan resulteren in het verlies van het gehoorvermogen.
   Stel het geluidsvolume vóór de weergave in op de
  laagste stand.
   Start de weergave en verhoog het volume tot het
  niveau dat u aangenaam vindt.

  Kabels
  • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
  • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die
  beschadigd raken.
  • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor alleen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om schade aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen. Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten
  wanneer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het geval bij apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk geval
  de instructies in de bijbehorende handleiding.
  • Houd minimaal een meter afstand aan van bronnen van hoge
  frequentie en/of magnetische interferentie (TV, luidsprekers,
  mobiele telefoon, DECT-telefoons etc.) om storingen en gegevensverlies te voorkomen.
  • Let erop dat u voor verbindingen tussen dit notebook en externe interfaces uitsluitend gebruik mag maken van afgeschermde kabels met een lengte van maximaal 3 meter. Voor
  het aansluiten van printers moet u gebruik maken van dubbel
  afgeschermde kabels.
  13 • Page 14

  • Vervang de meegeleverde kabels niet door andere kabels.
  Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde kabels omdat
  deze in onze laboratoria uitgebreid zijn getest.
  • Maak voor het aansluiten van uw randapparatuur ook uitsluitend gebruik van de kabels die met de apparatuur worden
  meegeleverd.
  • Zorg dat alle verbindingskabels zijn aangesloten op de bijbehorende randapparatuur om interferentie te voorkomen. Verwijder kabels die niet in gebruik zijn.
  • Op het notebook mag alleen apparatuur worden aangesloten, die voldoet aan de norm EN 60950 „Veiligheid van informatietechnologie“ of de standaard EN60065 „Veiligheidseisen
  - audio-, video -en soortgelijke elektronische apparatuur“.

  2.9. Opmerkingen over het touchpad
  • Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere vinger en reageert op de energie die via de huid wordt afgegeven. Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad
  hierdoor beschadigd kan worden.
  • Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid. Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpad met een
  zachte, droge en pluisvrije doek.

  14 • Page 15

  2.10. Opmerkingen voor de accu
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor explosie!
  Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat gevaar voor explosie.
   Verwarm de accu niet boven de bij de omgevingstemperaturen genoemde maximumtemperatuur.
   De accu mag nooit worden geopend.
   Gooi de accu niet in open vuur.
   Sluit de accu niet kort.
   De accu mag uitsluitend worden vervangen door
  hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangegeven door de fabrikant.
   Voer een verbruikte accu af volgens de voorschriften van de fabrikant.
  Neem ook de volgende instructies in acht voor een maximale levensduur, optimale prestaties en een veilige bediening:
  • Voorkom verontreiniging en contact met elektrisch geleidende
  materialen, chemische substanties en schoonmaakmiddelen.
  • Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de originele, meegeleverde netadapter. Zorg ervoor (door de indicatie
  of het waarschuwingssignaal van het notebook) dat de accu
  vóór het opladen volledig ontladen is.
  • Laad de accu altijd op tot het laadlampje uitgaat. Neem ook
  de opmerkingen onder “De accu opladen” in acht om de laadtoestand van de accu te beoordelen.
  • Verwijder de accu niet terwijl het notebook in gebruik is omdat u dan gegevens kunt verliezen.
  • Let er bij opslag van de accu en gebruik van het notebook op
  dat de contacten van de accu en het notebook niet beschadigd kunnen worden. Beschadigde contacten kunnen leiden
  tot storingen.
  15 • Page 16

  • Vervang de accu uitsluitend wanneer het notebook is uitgeschakeld.
  • Als de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer
  door de gebruiker zelf worden vervangen. In dat geval moet
  de accu door een servicetechnicus worden vervangen.

  2.11. Maatregelen ter bescherming van het display
  Het display is het meest gevoelige onderdeel van het notebook
  omdat het bestaat uit dun glas. Het kan daarom bij te sterke belasting beschadigd raken.
  • Zorg dat de afdekking van het notebook niet wordt bekrast
  omdat eventuele krassen niet kunnen worden verwijderd.
  • Vermijd contact tussen het display en harde voorwerpen (zoals knopen, polshorloges, enz.).
  • Leg geen voorwerpen op het display.
  • Laat geen voorwerpen op het display vallen.
  • Giet geen vloeistoffen in het display omdat het daardoor beschadigd kan raken.
  • Bekras het display niet met de nagels van uw vingers of met
  harde voorwerpen.
  • Reinig het display niet met chemische reinigingsmiddelen.
  • Reinig het display met een zachte, droge en pluisvrije doek.
  OPMERKING!
  De oppervlakken zijn voorzien van beschermfolie om
  het apparaat te beschermen tegen krassen tijdens de
  productie en het transport.
  Verwijder alle folie nadat u het apparaat correct geplaatst hebt en voordat u het in gebruik neemt.

  16 • Page 17

  3. Leveringsomvang
  Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na
  aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet compleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u
  verworven heeft, heeft u gekregen:
  • notebook
  • Stekker met aansluitingskabel
  • OEM versie van het besturingssysteem
  • Documentatie

  GEVAAR!
  Gevaar voor verstikking!
  Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!
   Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

  17 • Page 18

  4. Aanzichten
  4.1. Open Notebook
  2

  1

  3

  4

  Druck
  S-Abf

  Rollen

  Pause
  Untbr

  :

  :

  :

  P1

  5
  Bild

  Strg

  Alt Gr

  Einfg

  Entf

  Strg

  Pos1

  Bild

  Ende

  6

  (vergelijkbare afbeelding)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)

  18

  Webcam led
  Webcam
  Microfoon
  Beeldscherm
  Toetsenbord
  Touchpad • Page 19

  4.2. Linkerkant

  7

  8

  9

  10
  (vergelijkbare afbeelding)

  7)
  8)
  9)
  10)

  Aansluiting Kensington-slot ®
  Netadapter-aansluiting
  Functie en status leds
  Aan- / uitschakelaar

  4.3. Rechterkant

  11

  12

  13 14 15
  (vergelijkbare afbeelding)

  11)
  12)
  13)
  14)
  15)

  Audio-uitgang / headset
  Multimedia kaartlezer
  USB 3.0 poort met oplaadfunctie voor mobiele tefefoons
  USB 3.0 poort
  HDMI poort

  OPMERKING!
  De oplaadfunctie is zowel in de energiebesparings-modus als in de uitgeschakelde toestand van het notebook beschikbaar.

  19 • Page 20

  5. Functie en status leds
  Het systeem toont via LED´s stroomverzorging en gebruikstoestand aan. De functieLED´s branden bij de desbetreffende activiteit van de notebook:

  A

  Capital Lock – Hoofdletters
  De hoofdlettertoets [Caps Lock] werd d.m.v. de vergrendeltoets geactiveerd, als de LED oplicht. U schrijft uw letters met het toetsenbord dan
  automatisch als hoofdletters.
  LED Accu oplaad
  Deze led licht op wanneer de accu wordt opgeladent.
  Functieweergave
  Licht op, wanneer de notebook ingeschakelt is.
  Knippert, wanneer de notebook is in sleep mode.

  20 • Page 21

  6. Ingebruikname
  Om uw notebook met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en een lange levensduur ervan te garanderen moet u het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften aan het
  begin van dit handboek hebben gelezen. Het notebook is van tevoren reeds volledig geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma´s meer hoeft te installeren en u
  meteen kunt starten.
   Sluit de meegeleverde netadapter op het notebook aan. Verbind vervolgens de
  netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact.
   Open de display met de duim en dan kan u de display met duim en wijsvinger
  in de gewenste stand naar boven klappen. Het beeldscherm moet niet volledig,
  nl. 180°, worden opengeklapt. Houd de display bij het openklappen en opstellen
  steeds in het midden vast. Probeer het display niet met geweld te openen.

  OPMERKING!
  Verzeker u ervan dat bij het eerste gebruik van uw
  notebook de accu is ingelegd en de netvoeding is aangesloten.
   Schakel het notebook in door middel van de in-/uitschakelaar. Het notebook
  start op en doorloopt nu verschillende fases.
  Het besturingssysteem wordt van de SSD geladen. De eerste keer duurt het opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het besturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een welkomstscherm word getoond.

  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen. Tijdens de eerste installatie het notebook niet loskoppelen van het lichtnet en niet uitschakelen. Dat kan een
  negatieve invloed hebben op de installatie. Schakel het
  notebook pas uit wanneer de installatie met succes is
  afgerond en het Windows-bureaublad wordt weergegeven.

  21 • Page 22

  7. Stroomvoorziening
  7.1. Aan-/uitschakelaar
   Klap het notebook open en houd de aan/uit-schakelaar even ingedrukt om het
  notebook in of uit te schakelen.
  Onafhankelijk van het besturingssysteem wordt het notebook uitgeschakeld,
  wanneer de schakelaar langer dan 4 seconden ononderbroken wordt vastgehouden.

  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  Schakel uw notebook niet uit, terwijl de SSD actief is en
  de toegangslampjes branden. Anders kunnen er gegevens verloren gaan. Om de SSD te beschermen moet u
  na het uitschakelen van het notebook steeds minstens
  5 seconden wachten voor dat U deze opnieuw aanschakelt.

  7.2. Gebruik op het lichtnet
  Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf automatisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende voedingsspanningen worden ondersteund: AC 100 - 240V~/ 50-60 Hz. Neem de veiligheidsinstructies met betrekking tot de voeding in acht.
  De adapter wordt met behulp van een kabel op het lichtnet aangesloten. De gelijkspanningskabel van de voedingsadapter wordt aangesloten aan het notebook.
  De adapter levert stroom aan het notebook. Daarnaast wordt in deze stand de accu
  opgeladen. De accu wordt ook opgeladen wanneer de netvoeding tijdens het werken is aangesloten. De voedingsadapter verbruikt ook stroom wanneer het notebook niet op de adapter is aangesloten. Trek daarom altijd de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het notebook niet is aangesloten.

  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde lichtnetadapter.

  22 • Page 23

  7.2.1. Notebook starten
   Klap het display open zoals hierboven beschreven en druk op de aan/uit-schakelaar.
   Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. De uit te voeren stappen worden in
  verschillende dialoogvensters uitgelegd.
   De welkomstprocedure begeleidt u door de verschillende schermen en dialoogvensters.
   Kies de gewenste taal en vervolgens de bijbehorende regionale (land)instellingen.
  Licentieovereenkomst
  Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke juridische informatie over het gebruik van de software. Om de volledige tekst te zien moet u de
  schuifbalk met de muiscursor naar beneden trekken tot u aan het einde van het document bent gekomen. U stemt in met de overeenkomst door de optie accepteren aan te klikken. Alleen dan heeft u het recht om dit product volgens de geldende
  voorwaarden te gebruiken.
  Wanneer u beschikt over een correct geconfigureerde internetverbinding, kunt u
  na invoer van de gewenste naam voor uw notebook, via de pagina „Draadloos“ uw
  notebook direct verbinden met internet.
  Wanneer u deze mogelijkheid overslaat, heeft u de mogelijkheid om de internetverbinding later via de Windows® interface te configureren.
  Wanneer u al een internetverbinding heeft gemaakt, kunt u zich nu met het Microsoft account op uw notebook aanmelden.
  De Microsoft Store geeft u de mogelijkheid om b.v. nieuwe apps te kopen of bestaande apps bij te werken.
  Wanneer u zich met een lokaal account heeft aangemeld, kunt u de aanmelding
  met een Microsoft account op elk gewenst moment later uitvoeren.
  De volgende geanimeerde vensters geven alleen informatie over de bediening van
  uw nieuwe Windows® besturingssysteem. Tijdens de animaties kan er niets worden
  ingevoerd. Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows® interface.

  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen
  na de eerste installatie gegevens moet bijwerken en
  configureren (b.v. door nieuwe updates) waardoor vertragingen bij het uitschakelen en inschakelen van het
  notebook kunnen ontstaan.
   Schakel het notebook daarom niet voortijdig uit.
  Dat kan een negatieve invloed hebben op de
  installatie.
  23 • Page 24

  7.3. Accubedrijf
  OPMERKING!
  Accu‘s slaan de elektrische energie in de cellen op en
  geven deze energie bij belasting weer af.
   Laad en ontlaad een nieuwe accu twee tot drie
  maal achter elkaar volledig zodat de accu de volledige capaciteit kan bereiken!
  De levensduur en capaciteit van uw accu wordt bepaald door een zorgvuldig
  gebruik. De accu moet altijd volledig worden ontladen en weer volledig worden opgeladen om de levensduur en de capaciteit te optimaliseren. Neem ook de veiligheidsinstructies op „Veiligheidsinstructies“.

  7.3.1. Accu opladen
  De accu wordt opgeladen met behulp van de voedingsadapter. Wanneer de voedingsadapter is aangesloten, wordt de accu automatisch opgeladen, ook wanneer
  het notebook is uitgeschakeld. Volledig opladen duurt bij uitgeschakeld notebook
  enkele uren. Wanneer het notebook ingeschakeld is, duurt het opladen aanzienlijk
  langer.

  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Het opladen wordt onderbroken wanneer de temperatuur of de spanning van de accu te hoog worden.
  7.3.2. Accu ontladen
  Gebruik het notebook met de accu tot het notebook omwille van de lage accuspanning vanzelf wordt uitgeschakeld.

  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  Denk eraan dat u uw geopende bestanden tijdig opslaat om verlies van gegevens te voorkomen.

  24 • Page 25

  7.3.3. Accucapaciteit
  De bedrijfsduur van een volledig opgeladen accu hangt af van de instellingen van
  het energiebeheer. Daarnaast heeft uw notebook meer vermogen nodig bij het uitvoeren van bepaalde toepassingen.

  OPMERKING!
  Wanneer u de waarschuwingen bij lage accucapaciteit
  negeert, wordt uw notebook automatisch
  uitgeschakeld.

  7.4. Energiebeheer
  Uw notebook is voorzien van automatische en instelbare voorzieningen voor energiebesparing en - beheer voor een maximale gebruikstijd van de accu en beperking
  van de totale gebruikskosten.

  7.4.1. Tips voor energiebesparing  Schakel de instellingen in Energiebeheer in om het energiebeheer van de computer te optimaliseren.
  Haal altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu of
  schakel de wandschakelaar van het stopcontact uit als de computer gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt om het energieverbruik tot nul terug te
  brengen.

  De functie voor energiebeheer stelt de computer in staat om een spaar- of „slaapstand“ te activeren na een periode van inactiviteit van de gebruiker.
  Om gebruik te maken van deze potentiële energiebesparingen, is de functie voor
  energiebeheer vooraf ingesteld op het volgende gedrag als het systeem werkt op
  netvoeding:  Het scherm wordt na 10 minuten uitgeschakeld
  De energiebesparende modus wordt na 30 minuten geactiveerds

  Bij accubedrijf:
  • Het scherm wordt na 5 minuten uitgeschakeld
  • De energiebesparende modus wordt na 15 minuten geactiveerds
  De computer verlaat de energiebesparende modus wanneer op de aan-/uit schakelaar of knop voor de energiebesparende modus wordt gedrukt.

  25 • Page 26

  8. Display
  8.1. Openen en sluiten van de display
  Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat
  geen extra vergrendeling nodig is.
   Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste
  positie open.

  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Probeer nooit het display met geweld te openen. Wanneer u dit niet in acht neemt, kan het display beschadigd raken.  Houd het display bij het openklappen, positioneren en sluiten altijd in het midden vast.
  Klap het display niet verder dan 180° open.

  In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het sluiten en openen van het display.

  8.2. Externe monitor aansluiten
  Het notebook is voorzien van een HDMI-aansluiting voor een externe monitor.
   Sluit uw notebook op de juiste manier af.
   Sluit de signaalkabel van de externe monitor (niet inbegrepen) aan op de
  HDMI-aansluiting van uw notebook.
   Sluit de externe monitor aan op het lichtnet een schakel de monitor in.
   Schakel nu uw notebook in.

  26 • Page 27

  9. Gegevensinvoer
  9.1. Toetsenbord
  Door aan een aantal toetsen een dubbele functie toe te kennen, beschikt u over dezelfde functionaliteit als op een standaard Windows-toetsenbord. Sommige functies
  worden ingevoerd met behulp van de voor notebooks typische Fn-toets.

  9.1.1. Toetsencombinaties, specifiek voor het notebook
  Beschrijving
  Mute
  Schakelt de luidsprekers in/uit.
  Vliegtuigmodus
  Met deze toetsencombinatie activeert, resp. deactiveert u de
  vliegteuigmodus.
  Beeldschermweergave
  Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor en
  gelijktijdige weergave.

  Fn + F1
  Fn + F2

  Fn + F3

  Fn + F7

  Donker
  Vermindert de schermhelderheid.

  Fn + F8

  Helder
  Verhoogt de schermhelderheid.

  Fn + F9

  Zachter
  Vermindert het volume van de geluidsweergave.

  Fn + F10

  Harder
  Verhoogt het volume van de geluidsweergave.

  Fn + Spatie

  Touchpad
  Schakelt het touchpad in/uit.

  9.2. Touchpad
  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het
  touchpad hierdoor beschadigd kan worden.

  27 • Page 28

  9.2.1. Touchpad met twee vingers bedienen
  Het touchpad ondersteunt de bediening met twee vingers waarmee bij sommige
  toepassingen bepaalde opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
  De volgende opdrachten kunnen op deze manier met het touchpad worden uitgevoerd:
  Afbeelding

  Opdracht

  Functie

  Twee vingers naar elkaar
  toe of van elkaar af bewegen

  inzoomen / uitzoomen op een
  object

  Een vinger in het midden plaatsen en met een
  tweede vinger een cirkel
  trekken

  Object tegen de richting van de
  klok draaien

  Met twee vingers gelijktijdig van links naar
  rechts of van rechts naar
  links vegen

  Vooruit / achteruit bladeren

  Met twee vingers gelijktijdig naar boven of beneden vegen

  Scroll-functie. Wordt in de meeste toepassingen gebruikt om het
  beeldscherm te verschuiven zonder de cursor te moeten bewegen.

  10. Geluidssysteem
  Uw notebook is uitgerust met een High Definition audiosysteem met 2 luidsprekers
  (Dolby®**). Via het menu Dolby in de luidsprekereigenschappen kunnen persoonlijke voorkeuren worden ingesteld. Op deze manier wordt optimale ondersteuning
  voor alle gangbare programma‘s en games gewaarborgd.

  10.1. Externe audio-aansluitingen
  Uw notebook is voorzien van ingebouwde stereoluidsprekers zodat u altijd geluid
  kunt weergeven zonder aanvullende apparatuur. Het gebruik van de externe aansluitingen geeft u de mogelijkheid om uw notebook aan te sluiten op externe apparatuur. Met behulp van de toetscombinaties Fn + F9 en Fn + F10 kunt u het geluidsvolume regelen.

  * Dolby is een gedeponeerd handelsmerk van Dolby Laboratories.

  28 • Page 29

  WAARSCHUWING!
  Gehoorbeschadiging!
  Een te hoog volume bij het gebruik van in-ear- of gewone hoofdtelefoons en verandering van de basisinstellingen van de equalizer, de stuurprogramma’s, de
  software of het besturingssysteem leidt tot overmatige
  geluidsdruk en kan resulteren in het verlies van het gehoorvermogen.
   Stel het geluidsvolume vóór de weergave in op de
  laagste stand.
   Start de weergave en verhoog het volume tot het
  niveau dat u aangenaam vindt.
  Audio-uitgang/
  headset

  Voor de geluidsweergave via externe stereoapparaten zoals
  luidsprekers (actief ) of koptelefoon.

  11. Netwerkgebruik
  11.1. Wireless LAN (draadloos netwerk)
  Met behulp hiervan is het mogelijk om een draadloze netwerkverbinding op te
  bouwen. Lees de vereiste voorwaarden hiervoor na.
  De Wireless LAN-functie wordt via het Windows® menu in- of uitgeschakeld en is in
  de fabriek standaard ingeschakeld,

  OPMERKING!
  Gebruik de WLAN-functie niet op locaties (b.v. ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen. Schakel
  deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent dat er
  geen gevaar voor storing bestaat.
  11.1.1. Voorwaarden
  Als verbinding kunt u gebruik maken van een zgn. WLAN Access Point. Een WLAN
  Access Point is een draadloos communicatieapparaat dat met uw notebook communiceert en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt.
  WLAN Access Points zijn te vinden in grote kantoren, luchthavens, treinstations,
  universiteiten of internetcafés. Deze toegangpunten bieden toegang tot de eigen
  diensten en netwerken via internet.
  29 • Page 30

  Meestal zijn er toegangsrechten nodig die in de regel betaald moeten worden. Access Points zijn vaak ingebouwd in DSL-modems. Deze zogenaamde routers maken
  verbinding met de bestaande DSL-internetaansluiting en het draadloze netwerk.
  Ook zonder Access Point kan er een verbinding met een ander apparaat met
  LAN-functionaliteit worden gemaakt. De netwerkfunctionaliteit is zonder router
  echter beperkt tot de direct aangesloten apparatuur.
  Wanneer er bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van encryptie moet alle
  apparatuur gebruik maken van dezelfde methode. Encryptie is een manier om het
  netwerk te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
  De communicatie kan variëren, afhankelijk van de afstand en de drukte op het toegangspunt.

  11.2. Bluetooth
  Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te overbruggen. Bluetooth-apparatuur verzend de gegevens draadloos (radiografisch) zodat
  computers, mobiele telefoons, toetsenborden, muizen en andere apparatuur zonder kabel met elkaar kunnen communiceren. Er bestaat een groot aantal toepassingsmogelijkheden voor de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder worden
  er slechts enkele genoemd.
  • Draadloze verbinding met internet met een mobiele telefoon
  • Gegevensoverdracht tussen computers of tussen een computer en een ander
  apparaat.
  • Afdrukken met een Bluetooth-printer.
  • Bluetooth-toetsenbord en -muis.
  • Verbinding met een PAN (Personal Area Network).
  De communicatiesnelheden die met de Bluetooth-technologie haalbaar zijn kunnen verschillen door de apparatuur en verschillende omgevingsfactoren. Met een
  Bluetooth-apparaat kunnen gegevens door muren, jaszakken en aktetassen heen
  worden verzonden. De communicatie tussen Bluetooth-apparatuur vindt plaats op
  de frequentieband van 2,4 Gigahertz (GHz). Voor Bluetooth High Speed-gegevensoverdracht moet WLAN ingeschakeld zijn en moet het toegangspunt ook de High
  Speed-modus ondersteunen.

  OPMERKING!
  Gebruik de Bluetooth functie niet op locaties (b.v. ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen.
  Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van
  bent dat er geen gevaar voor storing bestaat.

  30 • Page 31

  11.3. Vliegtuigmodus
  In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (b.v. WLAN, Bluetooth)
  uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze
  verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn.
  Met de toetsencombinatie Fn + F2 activeert, resp. deactiveert u de vliegteuigmodus.

  12. Geheugenkaartlezer
  Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden gebruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en de
  capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen.
  Uw notebook ondersteunt de volgende formaten:
  • SD (Secure Digital), SDHC, SDXC
  Let er bij het plaatsen van de geheugenkaart op dat de contacten zoals hieronder
  beschreven in de juiste richting wijzen. Een geheugenkaart verkeerd plaatsen kan
  leiden tot beschadiging van de lezer en/of de kaart
  Kaarttype
  SD (Secure Digital), SDHC, SDXC

  Verbindingscontacten
  Wijzen naar beneden

  12.1. Geheugenkaart plaatsen
  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Geheugenkaarten kunnen maar op één manier worden geplaatst. Neem de bovenstaande opmerkingen
  in acht.
   Schuif de geheugenkaart tot de aanslag in de lezer.

  12.2. Geheugenkaart verwijderen
   Om SD-geheugenkaarten te verwijderen, drukt u deze eerst in de aansluiting
  om de vergrendeling op te lossen.
   Trek nu de kaart uit de lezer en berg de kaart volgens voorschrift op.

  31 • Page 32

  13. USB-aansluiting
  De USB is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur, scanners en andere randapparatuur. De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig achterwaarts compatibel. Uw notebook is voorzien van2 USB 3.0 aansluitingen.

  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Let erop dat de stekker en de aansluiting precies in elkaar passen om schade aan de contacten te vermijden.
  Door de specifieke vorm van de contacten kan de stekker maar op één manier in de aansluiting worden gestoken (uitzondering: USB type C).
  OPMERKING!
  Sluit de USB-apparatuur indien mogelijk altijd aan op de
  aansluiting die bij de installatie is gebruikt. Anders krijgt
  het apparaat mogelijk een andere ID en moeten de stuurprogramma‘s opnieuw worden geïnstalleerd.

  13.1. Oplaadfunctie voor compatibele mobiele
  telefoons
  Via de USB 3.0-aansluiting (13) kunt u een compatibele mobiele telefoon opladen
  (5 Volt max. 1.5A).
  De oplaadfunctie is zowel in de energiebesparingsmodus als in de uitgeschakelde
  toestand van het notebook beschikbaar.
  Standaard is deze optie uitgeschakeld en kan in de UEFI-firmware-instelling bij de
  optie Advanced, USB3 Charger worden ingeschakeld.
   Start uw notebook opnieuw op en houdt tijdens het opstarten de toets F2 zo
  lang ingedrukt tot het menu UEFI-firmware-instelling wordt weergegeven.

  32 • Page 33

  14. SSD
  De SSD is het belangrijkste opslagmedium waarbij een hoge opslagcapaciteit wordt
  gecombineerd met een snelle gegevenstoegang.
  Met uw notebook heeft u een OEM-versie* van het besturingssysteem Microsoft
  Windows® aangeschaft, die alle prestatiekenmerken van het notebook volledig ondersteunt. Wij hebben de SSD van uw notebook al zo geconfigureerd dat u er optimaal mee kunt werken, zonder zelf te hoeven installeren.
  Het besturingssysteem Windows® heeft een deel van de capaciteit nodig voor het
  beheren van de SSD. Daarom is niet de volledige capaciteit van de SSD beschikbaar.
  Dit verklaart de mogelijke verschillen tussen de weergave in de BIOS en de meldingen van het besturingssysteem. Op de harde schijf bevinden zich het besturingssysteem van het notebook, verdere toepassingsprogramma’s en veiligheidsbestanden, zodat de volledige capaciteit al verminderd is.

  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  Probeer nooit het notebook uit te schakelen terwijl
  deze op de SSD leest of schrijft anders kunnen er
  gegevens verloren gaan.

  14.1. Belangrijke mappen
  OPMERKING!
  Gegevensverlies!
  Verwijder of wijzig deze mappen of daarin opgenomen
  bestanden niet, aangezien anders gegevens verloren
  kunnen gaan of de werking van het systeem in gevaar
  kan komen.
  In de partitie (C:\) bevindt zich het besturingssysteem, de toepassingsprogramma’s
  en de “documenten” van de ingestelde gebruikers.
  Hieronder worden de belangrijkste mappen en hun inhoud uitgebreid beschreven.
  C:\Users
  Deze map bevat een map per ingestelde gebruiker. In deze mappen bevinden zich
  belangrijke, voor het starten en bedienen van Windows® vereiste bestanden en
  mappen. Bij levering worden deze om veiligheidsredenen verborgen.
  C:\Programs
  In deze map bevinden zich de bestanden die bij de te installeren toepassing behoren.

  *

  Original Equipment Manufacturer / door de fabrikant aangeschafte programmaversies die meestal in
  combinatie met eindapparaten worden verkocht

  33 • Page 34

  C:\Windows
  De hoofdmap van de Windows-installatie. In deze map bevinden zich de bestanden
  van het besturingssysteem.

  15. Notebook beveiligen
  Uw nieuwe notebook biedt hard- en softwarematige beveiliging tegen onbevoegde toegang.

  15.1. Wachtwoord bij inschakelen
  U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van een
  wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld verschijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt in de
  UEFI-firmware-instelling ingesteld.

  OPMERKING!
  Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer
  u het wachtwoord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid om het te verwijderen. Neem in dit geval contact
  op met onze klantenservice.
  U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows® om uw
  gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  15.2. Kensington veiligheidsslot
  Met een zgn. Kensington veiligheidsslot kunt u uw notebook beveiligen tegen
  diefstal. In de vakhandel kunt u deze veiligheidssloten met een kabel als accessoire
  aanschaffen.
  Om het veiligheidsslot aan te brengen wikkelt u de kabel om een vast voorwerp,
  b.v. een tafelpoot. Steek het slot in de Kensington voorziening en draai de sleutel
  om het slot af te sluiten. Bewaar uw sleutel op een veilige plaats.

  34 • Page 35

  16. Notebook herstellen van de
  oorspronkelijke fabriekstoestand
  Wanneer uw systeem niet meer correct reageert en het systeem hersteld moet worden, kunt u afhankelijk van de uitrusting van uw notebook gebruikmaken van Cyberlink PowerRecover of de herstelopties van Windows zelf.

  16.1. Systeemherstel met PowerRecover
  Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het noodzakelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows® u meerdere mogelijkheden om Windows® opnieuw op uw notebook te installeren.
  Voor dat u dit doet moet u controleren of u een back-up heeft gemaakt van alle belangrijke gegevens of programma‘s.

  16.2. Systeemherstel starten
   Druk na de herstart op de functietoets F11 of start het notebook met toets F11
  ingedrukt om PowerRecover te starten.
  of
   Klik op de app PowerRecover op het Windows® bureaublad om het programma
  vanaf het Windows® bureaublad af te starten.
  U kunt vervolgens kiezen uit meerdere mogelijkheden:
  − Stuurprogramma´s en hulpprogramma´s op een optische schijf branden
  Een Support Disc aanmaken
  − Uw pc opfrissen zonder uw bestanden te verliezen
  Uw notebook bijwerken zonder uw gegevens te verliezen.
  ● Fabriekstoestand herstellen
  Kies een van de twee herstelmogelijkheden:
  ● Herstellen op HDD - geen back-up maken van de gebruikersgegevens
  Alle gegevens op het notebook worden onherroepelijk gewist
  en de oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld.
  ● Herstellen op HDD - met back-up van de gebruikersgegevens
  De oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld en alle gegevens van
  de gebruiker(s) worden hersteld onder C:\USER.

  35 • Page 36

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met
  aangesloten netvoeding. Bij de optie met back-up van
  de gebruikersgegevens kan het systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen de bestanden en gegevens in de map C:\User worden opgeslagen. Alle
  andere gegevens worden gewist. Voer daarom altijd
  regelmatig een back-up uit op een externe gegevensdrager. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en daardoor ontstane schade!
   Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de oorspronkelijke fabriekstoestand te herstellen.

  OPMERKING!
  Wanneer uw systeem niet reageert op het indrukken
  van de toets F11, maar normaal opstart, gebruikt uw
  systeem de herstelopties van Windows zelfs. Lees in
  dat geval verder in het hoofdstuk “Systeemherstel met
  Windows herstelopties”.

  16.3. Systeemherstel met Windows-herstelopties
  Als bij uw apparaat problemen optreden, kunt u het vernieuwen of terugzetten. Bij
  het vernieuwen van het apparaat wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw persoonlijke bestanden en instellingen blijven behouden.
  Bij het terugzetten van het apparaat wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw bestanden, instellingen en apps, met uitzondering van de vooraf op het apparaat geinstalleerde apps, gaan echter verloren.

  OPMERKING!
  Als de notebook drie keer na elkaar niet naar behoren
  is opgestart, wordt automatisch het herstelmenu van
  Windows weergegeven.

  36 • Page 37

  16.3.1. U kunt uw apparaat als volgt vernieuwen
  Open het menu Start.
  Tik of klik op de optie Alle apps.
  Selecteer de app Instellingen in de lijst.
  Tik of klik op de menuoptie Systeemherstel.
  Tik of klik op Bijwerken en beveiliging.
  Tik of klik onder het hoofdstuk Deze pc opnieuw instellen op Aan de slag.
  Er wordt een selectievenster geopend. Selecteer hier de hersteloptie Mijn bestanden behouden om de pc te vernieuwen.

  16.3.2. U kunt uw apparaat als volgt terugzetten
  Open het menu Start.
  Tik of klik op de optie Alle apps.
  Selecteer de app Instellingen in de lijst.
  Tik of klik op de menuoptie Systeemherstel.
  Tik of klik op Bijwerken en beveiliging.
  Tik of klik onder het hoofdstuk Deze pc opnieuw instellen op Aan de slag.
  Er wordt een selectievenster geopend. Selecteer hier de hersteloptie Alles verwijderen om Windows volledig opnieuw te installeren.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met
  aangesloten netvoeding.

  17. UEFI-firmware-instelling
  In de UEFI-firmware-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem)
  heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw notebook. U kunt
  hier bijvoorbeeld de werking van de interfaces, de veiligheidsinstellingen of het
  energiebeheer wijzigen. Het notebook is in de fabriek al ingesteld voor optimale
  werking.

  OPMERKING!
  Wijzig deze instellingen alleen wanneer het absoluut
  noodzakelijk is en u bekend bent met de configuratiemogelijkheden.

  17.1. UEFI-firmware-instelling uitvoeren
  U kunt het configuratieprogramma alleen oproepen gedurende een korte periode
  na het opstarten. Wanneer het notebook al is opgestart, schakelt u het uit en start
  het opnieuw op.
   Druk op de functietoets F2 om de UEFI-firmware-instelling te starten.
  37 • Page 38

  18. FAQ - veel gestelde vragen
  Hoe kan in Windows® activeren?
  • Windows® wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding beschikbaar is.
  Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig?
  • Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk Systeemherstel
  kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn.
  Hoe maak ik een back-up?
  • U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens op
  externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is onbruikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstellen of wanneer het
  medium defect of zelfs niet meer beschikbaar is.
  Waarom moet ik een USB-apparaat opnieuw installeren hoewel ik dat al heb
  gedaan?
  • Wanneer een apparaat niet wordt aangesloten op dezelfde aansluiting als waarop het is geïnstalleerd, krijgt het automatisch een nieuwe identificatie. Het
  besturingssysteem ziet het dan als een nieuw apparaat en wil het opnieuw installeren.
  • Gebruik het geïnstalleerde stuurprogramma of sluit het apparaat aan op de
  aansluiting die bij de installatie werd gebruikt.

  19. Klantenservice
  19.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen
  Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook worden veroorzaakt door defecte onderdelen. Wij willen u hiermee een handleiding bieden om
  het probleem op te lossen.
  Als de hier beschreven maatregelen geen resultaat opleveren, helpen wij u graag
  verder. Bel ons gerust op!

  19.2. Oorzaak vaststellen
  Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Wanneer er
  randapparatuur op het notebook is aangesloten, controleert u ook hier de stekkerverbindingen van alle kabels.

  38 • Page 39

  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Verwissel snoeren voor verschillende apparaten niet
  willekeurig met elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit.
  De bezetting van de contacten in het snoer kan anders
  zijn.
  Het notebook wordt niet ingeschakeld.
   Bij gebruik op accu sluit u het notebook aan op de voedingsadapter en controleert u of de accu is opgeladen.
   Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u de
  stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde stopcontact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een elektricien raadplegen om het stopcontact te controleren.
  Het beeldscherm blijft zwart.
  • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben:
  − Het indicatielampje (aan/uit schakelaar) brandt niet en het notebook bevindt zich in de slaapstand.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  − De led van de energiezuinige modus knippert. Het notebook bevindt zich
  in de energiezuinige modus.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  Het notebook wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.
   De accu kan leeg zijn. Sluit het notebook aan via de voedingsadapter en laadt de
  accu op.
  Onjuiste tijd- en datumweergave.
   Klik op de tijdsaanduiding op de taakbalk. Kies de optie Instellingen voor datum en tijd wijzigen en stel de correcte waarden in.
  De WLAN-/Bluetooth verbindingen werken niet.
   Controleer of de vliegtuigmodus is ingeschakeld.
  Het touchpad werkt niet.
   Om het touchpad in te schakelen, drukt u de toetscombinatie Fn + Spatie.
  Apps (b.v. het weer) kunnen niet als live tegel worden weergegeven.
   Controleer de datum, de tijdzone en de huidige tijd.

  39 • Page 40

  19.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?
  Als u ondanks de bovenstaande suggesties nog steeds problemen heeft, kunt u
  contact opnemen met uw hotline. Wij zullen u dan verder helpen.
  Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om
  de volgende informatie paraat te hebben:
  • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?
  • Welke randapparatuur gebruikt u?
  • Welke meldingen verschijnen er?
  • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
  • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?

  19.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s
  Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria uitgebreid getest en in orde bevonden. In de computerbranche is het echter gebruikelijk dat de stuurprogramma‘s van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt omdat er
  bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog niet geteste componenten (programma‘s, apparaten).

  19.5. Transport
  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het vervoeren van het notebook:
   Wacht na transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote
  schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie
  vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
   Sluit het notebook en controleer of de deksel stevig sluit.
   Gebruik tijdens vervoer altijd een notebooktas om het notebook te beschermen
  tegen vuil, vocht, trillingen en krassen.
   Maak voor verzending altijd gebruik van de originele verpakking en laat u door
  de vervoerder op dit gebied adviseren.
   Laad uw accu voor een lange reis volledig op en vergeet niet om de voedingsadapter mee te nemen.
   Informeer u voor de reis over de stroomvoorziening en de communicatiemogelijkheden op de plaats van bestemming.
   Schaf voor aanvang van de reis de eventueel benodigde adapters voor het lichtnet resp. communicatie (LAN etc.) aan.
   Wanneer u de handbagage op een luchthaven passeert wordt aangeraden om
  het notebook en alle magnetische opslagmedia (externe harde schijven) bij de
  handbagage te laten controleren. Vermijd de poort of de magneetdetector die
  de bewaking met de hand gebruikt omdat deze mogelijk uw gegevens kan beschadigen.

  40 • Page 41

  19.6. Onderhoud
  OPMERKING!
  Gevaar voor schade!
  Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die
  moeten worden gereinigd of onderhouden.
   Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de
  stekkerverbindingen voor het volgende gebruik
  absoluut worden gedroogd.
  De levensduur van het notebook kan worden verlengd door de volgende maatregelen:
   Neem voor het schoonmaken altijd de netstekker uit het stopcontact, koppel
  alle aansluitkabels los.
   Reinig het notebook uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
   Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

  20. Upgrade/uitbreiden en reparatie
  Laat het upgraden en/of uitbreiden van uw notebook over aan vakkundig personeel. Wanneer u niet zelf over de benodigde kennis beschikt, kunt u contact opnemen met een servicetechnicus. Neem bij technische problemen met uw notebook s.v.p. contact op het de klantenservice.
  Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op met een van onze geautoriseerde servicepartners.

  20.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus
   Het openen van de behuizing van uw notebook en het uitbreiden en/of upgraden van uw notebook is voorbehouden aan servicetechnici.
   Maak uitsluitend gebruik van originele vervangingsonderdelen.
   Verwijder voor het openen van de behuizing alle voedings- en aansluitkabels.
  Wanneer het notebook voor het openen niet van het lichtnet wordt losgekoppeld, bestaat er een kans dat componenten worden beschadigd.
   Interne componenten van het notebook kunnen worden beschadigd door elektrostatische ontladingen (ESD). Voer de reparaties, upgrades en aanpassingen
  aan het notebook indien mogelijk uit op een werkplek met ESD beveiliging.
  Wanneer een dergelijke werkplek niet beschikbaar is, kunt u een antistatische
  band dragen of een goed geleidend, metalen voorwerp aanraken. Schade die
  het gevolg is van een onjuiste werkwijze kunnen op uw kosten worden gerepareerd.
  41 • Page 42

  21. Recycling en afvoer
  Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de verkoper of onze klantenservice.
  Verpakking
  Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen dus worden hergebruikt of terug in
  de grondstoffenkringloop worden gebracht.
  Apparaat
  Het apparaat is voorzien van een ingebouwde accu. Werp het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg met het normale huisvuil, maar vraag bij de gemeentelijke reinigingsdienst informatie
  over de milieuvriendelijke afvoer van elektronisch en elektrisch afval op
  inzamelplaatsen.

  22. Europese norm EN 9241-307 klasse II
  Door de zeer hoge aantal transistors en het daarmee verbonden uiterst complexe
  productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels.
  In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegestane
  beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en verschilden per fabrikant. WIj houden daarom voor alle tft-displayproducten bij garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN 9241-307, klasse II;
  aan die hieronder in het kort wordt samengevat.
  De norm EN 9241-307 definieert onder andere een algemeen geldende norm met
  betrekking tot het aantal pixelfouten. Pixelfouten worden onderverdeeld in vier
  klassen en drie soorten. Elke pixel is samengesteld uit drie subpixels met elk een primaire kleur (rood, groen, blauw).

  42 • Page 43

  Opbouw van een pixel
  5 Pixels

  5 Pixels

  Regels

  Pixel
  blauw
  groen
  Subpixel

  rood

  Type pixelfouten:
  • Type 1:
  pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd.
  Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden.
  • Type 2:
  pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hiewel de pixel wordt aangestuurd.
  • Type 3:
  abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (b.v. permanent
  brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar
  niet van het type 1 of 2).
  Aanvulling: clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of meer subpixels in een blok
  van 5x5 pixels). Een cluster is een veld van 5x5 pixels (15x5 subpixels).

  43 • Page 44

  23. Index
  A
  Aansluiten ..................................................... 12
  Kabels ........................................................ 13
  Voeding ..................................................... 12
  Accubedrijf ................................................... 24
  Accucapaciteit ........................................ 25
  Accu ontladen......................................... 24
  Accu opladen .......................................... 24
  Afvoer ............................................................. 42
  B
  Back-ups ...........................................................9
  Belangrijke mappen .................................. 33
  BIOS ................................................................. 37
  Bluetooth....................................................... 30
  C
  Conformiteitsinformatie .............................5
  D
  Display ..................................................... 16, 26
  Openen en sluiten van de display ... 26
  E
  Eerste hulp bij hardwareproblemen ... 38
  Energiebeheer ............................................. 25
  Ergonomie .................................................... 11
  Externe monitor aansluiten .................... 26
  F
  FAQ - veel gestelde vragen ..................... 38
  G
  Gebruik voor het beoogde doel ..............5
  Geheugenkaartlezer.................................. 31
  Geheugenkaart plaatsen .................... 31
  Geheugenkaart verwijderen ............. 31
  SD ................................................................ 31
  SDHC .......................................................... 31
  SDXC ........................................................... 31
  Geluidssysteem ........................................... 28
  Externe audio-aansluitingen ............. 28
  H
  Herstellen op HDD - geen back-up
  maken van de gebruikersgegevens 35
  Herstellen op HDD - met back-up
  van de gebruikersgegevens .............. 35
  44

  I
  Ingebruikname............................................ 21
  K
  Klantenservice ............................................. 38
  L
  Leveringsomvang....................................... 17
  N
  Netwerkgebruik .......................................... 29
  Voorwaarden........................................... 29
  Wireless LAN (draadloos netwerk) .. 29
  Notebook beveiligen ................................ 34
  Kensington veiligheidsslot................. 34
  Wachtwoord bij inschakelen ............. 34
  Notebook starten ....................................... 23
  O
  Omgevingsomstandigheden................. 10
  Onderhoud ................................................... 41
  Ondersteuning van stuurprogramma‘s .................................................. 40
  Oorspronkelijke fabriekstoestand ........ 35
  Oorzaak vaststellen ................................... 38
  Opmerkingen voor de servicetechnicus .................................................. 41
  P
  Plaats van opstelling ....................................9
  R
  Recycling ....................................................... 42
  Reparatie ....................................................... 41
  S
  Software......................................................... 34
  Stroomvoorziening .................................... 22
  Aan-/uitschakelaar ................................ 22
  Gebruik op het lichtnet ....................... 22
  Systeemherstel starten............................. 35
  T
  Tips voor energiebesparing.................... 25
  Toetsenbord ................................................. 27
  Toetsencombinaties, specifiek voor
  het notebook .......................................... 27
  Touchpad................................................ 14, 27
  Touchpad met twee vingers
  bedienen.............................................. 28 • Page 45

  Transport ....................................................... 40
  Type pixelfouten ......................................... 43
  U
  Upgrade/uitbreiden .................................. 41
  USB .................................................................. 32
  V
  Veiligheid..........................................................7
  Verder nog ondersteuning ..................... 40
  Vliegtuigmodus .......................................... 31
  W
  Wireless LAN
  Voorwaarden........................................... 29

  45 • Page 46

  MSN 4005 6474

  Allgemeine Multimedia Service GmbH
  Vorstadt 2
  61440 Oberursel
  Germany


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq PNB S1013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq PNB S1013 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info